...
Мінея Місячна,  Травень

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень * Липень * Серпень * Богородичний додаток

Травень

← В 5-й день В 7-й день →

День 12345678910111213141516171819202122232425262728293031

В 6-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Свята́го и пра́веднаго И́ова Многострада́льнаго

НА ВЕЧЕ́РНИ

Блаже́н муж:1-й антифо́н: На Го́споди, воззва́х:Стихи́ры глас 4.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Пра́веден и незло́бив,/ и́стинен же, и непоро́чен, и ве́рен,/ и вся́кия огреба́яся, И́ове, злы́я ве́щи,/ позна́н был еси́, блаже́нне,/ укра́шен доброде́тельми я́ко вои́стинну/ и благоче́стием сия́я./ Те́мже тя ублажа́ем/ и свято́е твое́ днесь и честно́е/ пра́зднуем, ра́дующеся, торжество́.

Бога́тством благоче́стия,/ я́ко багряни́цею многоце́нною, укра́шен,/ непоро́чный И́ове,/ ми́лостию, пра́вдою, я́коже Боже́ственным венце́м, оде́ян,/ над страстьми́ томя́щими ты ца́рствовал еси́./ Те́мже к ца́рством разу́мным преста́вился еси́,/ Царю́, пресла́вне, Ве́чному предстоя́ти.

И́ова, непобеди́маго во искуше́ниих бы́вша,/ пло́ти своея́ я́звами столпа́ непоколеби́маго,/ му́жеству забра́ло, всем позна́на бы́вша/ мудролю́бным по́мыслом,/ диа́волу жа́ла сокруши́вша,/ Боже́ственнаго и Богому́драго,/ благочести́вым утвержде́ние,/ Госпо́дня непоро́чнаго восхва́лим уго́дника.

По́мощь, ю́же от Бо́га,/ име́я себе́ спобо́рницу,/ я́ко во́ин до́блестнейший,/ на боре́ние за доброде́тель изше́л еси́, И́ове,/ и, в нестерпи́мых гно́йных я́звах сый,/ безме́рно хва́лящася врага́ одоле́в, посрами́л еси́,/ те́мже и досто́йную по́честь побе́ды восприя́л еси́ от Госпо́да./ Того́ моли́, блаже́нне, о душа́х на́ших.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Вход. Прокимен дне и чтения.

И́ова чте́ние(глава́ 1, 112):

Челове́к не́кий бя́ше во стране́ Авситиди́йстей,/ ему́же и́мя И́ов,/ и бе челове́к он и́стинен, непоро́чен, пра́веден, богочести́в,/ удаля́яся от вся́кия лука́выя ве́щи./ Бы́ша же ему́ сы́нове седмь и дще́ри три./ И бя́ху ско́ти его́, ове́ц седмь ты́сящ,/ велблю́дов три ты́сящи,/ супру́г воло́в пять сот,/ и осли́ц пасо́мых пять сот,/ и слуг мно́го зело́,/ и дела́ ве́лия бя́ху ему́ на земли́,/ и бе челове́к о́ный благоро́днейший су́щих от восто́к со́лнца./ Сходя́щеся же сы́нове его́ друг ко дру́гу,/ творя́ху пир на ки́йждо день,/ спое́млюще вку́пе и три сестры́ своя́ я́сти и пи́ти с ни́ми./ И егда́ сконча́вашася дни́е пи́ра,/ посыла́ше И́ови очища́ше их,/ востая́ зау́тра, и приноша́ше от них же́ртвы по числу́ их/ и тельца́ еди́наго о гресе́ о душа́х их./ Глаго́лаше бо И́ов:/ не́гли когда́ сы́нове мои́ согреши́ша/ ив мы́сли свое́й зла́я помы́слиша проти́ву Бо́га./ Та́ко у́бо творя́ше И́ов вся дни./ И бысть я́ко день сей,/ и се, приидо́ша А́нгели Бо́жий предста́ти пред Го́сподем,/ и диа́вол прии́де с ни́ми./ И рече́ Госпо́дь диа́волу:/ отку́ду прише́л еси́?/ И отвеща́в диа́вол Го́сподеви, рече́:/ обше́д зе́млю и проше́д поднебе́сную, се есмь./ И рече́ ему́ Госпо́дь:/ Внял ли еси́ мы́слию твое́ю на раба́ Моего́ И́ова?/ зане́ несть, я́ко он, на земли́:/ челове́к непоро́чен, и́стинен, богочести́в,/ удаля́яся от вся́кия лука́выя ве́щи./ Отвеща́ же диа́вол и рече́ пред Го́сподем:/ еда́ ту́не И́ов чтит Го́спода?/ Не Ты ли огради́л еси́ вне́шняя его́, и вну́тренняя до́му его́,/ и я́же вне всех, су́щих его́ о́крест?/ Дела́ же руку́ его́ благослови́л еси́/ и скоты́ его́ мно́ги сотвори́л еси́ на земли́,/ но посли́ ру́ку Твою́ и косни́ся всех, я́же и́мать,/ а́ще не в лице́ Тяблагослови́т?/ Тогда́ рече Госпо́дь диа́волу:/ се, вся, ели́ка суть ему́, даю́ в ру́ку твою́,/ но самого́ да не ко́снешися./ И изы́де диа́вол от Го́спода.

И́ова чте́ние(глава́ 1, 1322):

Бысть я́ко день сей,/ сы́нове И́овлевы и дще́ри его́ пия́ху вино́ в дому́ бра́та своего́ старе́йшаго./ И се, ве́стник прии́де ко И́ову и рече́ ему́:/ супру́зи воло́в оря́ху,/ и осли́цы пася́хуся близ их,/ и прише́дше плени́телие, плени́ша их и о́троки изби́ша мече́м,/ и спасо́хся аз еди́н и приидо́х возвести́ти тебе́./ Еще́ сему́ глаго́лющу,/ прии́де ин ве́стник и рече́ ко И́ову:/ огнь спаде́ с небесе́, и пожже́ о́вцы, и па́стыри пояде́ подо́бне,/ спасо́хся же аз еди́н и приидо́х возвести́ти тебе́./ Еще́ ему́ глаго́лющу, прии́де ин ве́стник и рече́ ко И́ову:/ ко́нницы сотвори́ша нача́льства три/ и окружи́ша велблю́ды и плени́ша их,/ и о́троки изби́ша мечми́,/ спасо́хся же аз еди́н и приидо́х возвести́ти тебе́./ Еще́ сему́ глаго́лющу,/ ин ве́стник прии́де, глаго́ля И́ову:/ сыно́м твои́м и дще́рем твои́м, яду́щим и пию́щим у бра́та своего́ старе́йшаго,/ внеза́пу ветр вели́к на́йде от пусты́ни/ и косну́ся четыре́м угло́м хра́мины,/ и паде́ хра́мина на де́ти твоя́, и сконча́шася;/ спасо́хся же аз еди́н и приидо́х возвести́ти тебе́./ Та́ко (услы́шав) И́ов, востав, растерза́ ри́зы своя́/ и остриже́ власы́ главы́ своея́,/ и посы́па пе́рстию главу́ свою́,/ и, пад на зе́млю, поклони́ся (Го́сподеви) и рече́:/ сам наг изыдо́х от чре́ва ма́тере моея́,/ наг и отъи́ду та́мо./ Госпо́дь даде́, Госпо́дь отъя́т,/ я́ко Го́сподеви изво́лися, та́ко бысть./ Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́нно (во ве́ки)./ Во всех сих, приключи́вшихся ему́, ничто́же согреши́ И́ов пред Го́сподем,/ (ниже́ устна́ма свои́ма,) и не даде́ безу́мия Бо́гу.

И́ова чте́ние(глава 2, 110):

Бысть я́ко день сей,/ и приидо́ша А́нгели Бо́жии предста́ти пред Го́сподем,/ и диа́вол прии́де посреде́ их предста́ти пред Го́сподем./ И рече́ Госпо́дь диа́волу:/ отку́ду ты гряде́ши?/ Тогда́ рече́ диа́вол пред Го́сподем:/ проше́д поднебе́сную и обше́д всю зе́млю, приидо́х./ И рече́ Госпо́дь ко диа́волу:/ внял ли еси́ у́бо (мы́слию твое́ю) рабу́ Моему́ И́ову?/ Я́ко несть такова́ от су́щих на земли́:/ челове́к незло́бив, и́стинен, непоро́чен, богочести́в,/ удаля́яся от вся́каго зла,/ еще́ же придержи́тся незло́бия;/ ты же рекл еси́ име́ния его погуби́ти вотще́./ Отвеща́в же диа́вол Го́сподеви, рече́:/ ко́жа за ко́жу, и вся, ели́ка и́мать челове́к, даст за ду́шу свою́,/ оба́че посли́ ру́ку Твою́ и косни́ся косте́м его́ и пло́ти его́,/ а́ще не в лице́ Тя благослови́т?/ Рече́ же Госпо́дь диа́волу:/ се, предаю́ ти его́, то́кмо ду́шу его́ соблюди́./ Изы́де же диа́вол от лица́ Госпо́дня и порази́ И́ова гно́ем лю́тым от ногу́ да́же до главы́./ И взя (И́ов) чреп, да острога́ет гной свой,/ и той седя́ше на гно́ищи вне гра́да./ Вре́мени же мно́гу мину́вшу,/ рече́ к нему́ жена́ его́:/ доко́ле терпи́ши, глаго́ля:/ се, пожду́ вре́мя еще́ ма́ло,/ ча́я наде́жди спасе́ния моего́./ Се бо потреби́ся от земли́ па́мять твоя́,/ сы́нове твои́ и дще́ри, моего́ чре́ва боле́зни и труды́,/ и́миже вотще́ труди́хся с боле́зньми,/ ты же сам в гнои́ черве́й седи́ши,/ обнощева́я вне без покро́ва,/ и аз скита́ющися и служа́щи, ме́сто от ме́ста преходя́щи/ и дом от до́му, ожида́ющи со́лнца,/ когда́ за́йдет,/ да почи́ю от трудо́в мои́х и от боле́зней,/ я́же мя ны́не обдержа́т;/ но рцы глаго́л не́кий ко Го́споду и умри́./ Он же, воззре́в, рече́ к ней:/ вску́ю, я́ко еди́на от безу́мных жен, возглаго́лала еси́?/ А́ще блага́я прия́хом от руки́ Госпо́дни,/ злых ли не стерпи́м?/ Вовсех сих, приключи́вшихся ему́,/ ничи́мже согреши́ И́ов устна́ма пред Бо́гом/ (и не даде́ безу́мия Бо́гу).

На литии́ стихи́ра хра́ма или́ пра́здника, та́же настоя́щая стихи́ра свята́го, глас 1:

Многострада́льнаго, ве́рнии, восхва́лим И́ова,/ и́же пре́жде зако́на пра́ведника/ и пре́жде проро́ков проро́ка,/ вне ро́да и заве́та Авраа́мова/ ве́ру Авраа́млю до́бре сохра́ньшаго,/ страда́ньми свои́ми стра́сти Христо́вы предъизобрази́вшаго,/ и ны́не в Вы́шних селе́ниих со Христо́м ца́рствующего/ и моля́щегося о душа́х на́ших.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника,

На стихо́вне стихи́ры глас 6:

Бога́тством изоби́луя,/ к сему́ отню́д не прилепи́лся еси́ се́рдцем твои́м/ и, егда́ тя враг попуще́нием Бо́жиим лиши́ того́,/ благослови́л еси́ Бо́га, глаго́ля:/ Госпо́дь даде́, Госпо́дь отъя́т;/ бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́нно./ Того́ моли́, блаже́нне И́ове,/ да и нас научи́т не упова́ти на бога́тство ги́бнущее/ и спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Человеколю́бец.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Мно́гою че́стию и сла́вою почте́н,/ не превозноси́лся еси́ во уме́ твое́м,/ но спаса́л еси́ страда́льца вопию́ща/ и сироту́ безпо́мощна,/ и се́рдцу вдови́цы ра́дость приноси́л еси́,/ и уте́шитель пла́чущих был еси́./ И ны́не на Небесе́х вы́шния сла́вы и че́сти сподо́бився,/ моли́, всеблаже́нне, Христа́ Бо́га на́шего,/ да сохрани́т и нас от богоме́рзкия горды́ни/ и спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Человеколю́бец.

Стих: Сла́ва и бога́тство в дому́ Его́,/ и пра́вда Его́ пребы́вает в век ве́ка.

О́ко был еси́ слепы́м,/ нога́ же хромы́м и оте́ц ни́щим,/ пра́ведный И́ове,/ в пра́вду облача́лся еси́,/ одева́лся же еси́ в суд, я́ко в ри́зу./ Те́мже моли́ся Христу́ Бо́гу,/ да и в на́ша сердца́ вдохне́т ре́вность/ к подвиго́м христиа́нскаго милосе́рдия и правосу́дия/ и спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Человеколю́бец.

Сла́ва, глас то́йже:

Дал еси́ нам о́браз терпе́ния и му́жества,/ Преблаги́й Го́споди,/ уго́дника Твоего́ И́ова,/ во всех приклю́чшихся ему́ злострада́ниих/ ничи́мже согреши́вша пред Тобо́ю, ниже́ устна́ма свои́ма,/ и не да́вша безу́мия Тебе́, Бо́гу на́шему./ Того́ моли́твами и нас сотвори́/ победи́тели многоразли́чных искуше́ний/ и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Человеколю́бец.

И ны́не, пра́здника.

Тропа́рь, глас 1:

Бога́тство ви́дев доброде́телей И́овлих,/ укра́сти ко́знствоваше пра́ведных враг,/ и, растерза́в столп телесе́,/ сокро́вище не укра́де ду́ха,/ обре́те бо вооруже́ну непоро́чнаго ду́шу,/ мене́ же и, обнажи́в, плени́,/ предвари́в у́бо мя пре́жде конца́,/ изба́ви мя, льсти́ваго, Спа́се, и спаси́ мя.

Ин тропа́рь, глас 2:

Па́мять пра́веднаго Твоего́ И́ова, Го́споди, пра́зднующе,/ тем Тя мо́лим:/ изба́ви нас от наве́тов и сете́й лука́ваго диа́вола/ и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Человеколю́бец.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь:тропа́рь пра́здника, дважды. Слава,свята́го. И ны́не,пра́здника.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 3:

Уте́шителие дру́зи, вме́сто е́же облегчи́ти неви́нная страда́ния пра́веднаго,/ мно́жайшия досажде́ния и му́ки приноша́ху ему́ непра́ведными глаго́лы,/ те́мже и мно́жайшии венцы́ угото́вашася тому́ от Го́спода,/ заступа́ющаго пра́выя се́рдцем.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас то́йже:

Сугу́ба воздая́ния прия́т И́ов на земли́,/ испо́лньшуся вре́мени искуше́ния его́,/ и мно́жайшия по́чести обре́те на Небеси́ за ве́ру и терпе́ние,/ науча́я всех не отчаява́тися во искуше́ниих,/ но упова́ти на Бо́га, спаса́ющаго пра́выя се́рдцем.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Велича́ние:

Велича́ем тя,/ святы́й пра́ведный И́ове,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Псало́м избра́нный зри на Усекнове́ние главы́ свята́го Иоа́нна Предте́чи, в 29-й день а́вгуста, кроме́ после́днего стиха́.

По полиеле́и седа́лен, глас 1:

Бога́тство доброде́телей И́овлих ви́дев,/ укра́сти то́е ухищря́шеся злоко́зненный,/ оба́че, подкопа́в хра́мину теле́сную,/ отню́д не возмо́же плени́ти сокро́вища духо́внаго,/ обре́те бо ду́шу пра́ведника до́бре укрепле́ну и вооруже́ну, те́мже и отъи́де, посра́млен./ Но того́ ловле́ния изба́ви, Бо́же, ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Пра́ведник, я́ко фи́никс процвете́т,/ я́ко кедр, и́же в Лива́не, умно́жится.Стих: Насажде́ни в дому́ Госпо́дни, во дво́рех Бо́га на́шего процвету́т. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6: Дал еси́ нам о́браз терпе́ния и му́жества:зри сла́вник на стихо́вне.

Кано́н, его́же краегране́сие, без Богоро́дичнов: Тьмострада́льнаго досто́йно пе́ти И́ова.Глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Ли́цы изра́ильтестии,/ невла́жными стопа́ми/ понт Чермны́й и вла́жную глубину́ прогна́вше,/ вса́дники триста́ты враги́ ви́дяще в ней погруже́ны,/ с весе́лием поя́ху:/ пои́м Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Кре́пкаго адама́нта, терпе́ния венце́м укра́шена,/ Христо́ва Це́рковь, у́мныма зря́щи очи́ма,/ торжеству́ет в ра́дости, вопию́щи:/ пои́м Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Ни язы́к прему́дрых возмо́жет, ни ум челове́чь пости́гнута похвалы́ твоея́,/ и́бо несозда́нный язы́к тя Богочести́ва, и́стинна и непоро́чна нарече́./ Те́мже согла́сно вопие́м:/ пои́м Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Непщева́в бога́тством огражде́на, подви́жно победи́ти пра́ведника испроша́ет льсти́вый,/ и, обнаже́нием ну́ждно побори́в, разсе́деся, терпе́нием бо вопия́ше:/ пои́м Бо́гу на́шему, я́ко прослав́ися.

Богоро́дичен: Ли́цы Тя проро́честии пою́т, Чи́стая, и Безпло́тных мно́жества почитаю́т,/ и́бо Зижди́теля всех, из утро́бы Твоея́ несказа́нно проше́дшаго, зря́ще./ Сему́ немо́лчно пою́т:/ пои́м Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Песнь 3

Ирмо́с: Лук си́льных изнемо́же,/ и немощству́ющии препоя́сашася си́лою,/ сего́ ра́ди утверди́ся в Го́споде се́рдце мое́.

Пребыва́л еси́, непрекло́нен умо́м,/ ты, любе́зных дете́й и бога́тства обнаже́н, воспева́я:/ благослове́нно Го́спода моего́ и́мя.

Вещь доброде́тели сотвори́л еси́, бога́тство и нищету́,/ обои́ми бо разжига́емь, я́ко зла́то,/ седмери́цею, яви́лся еси́ иску́снейший.

Глаго́лом жены́ приложи́ся, я́коже нача́льному роди́телю,/ зло́бы нача́льник змий тебе́,/ но солга́ся, кова́рством без ме́ры хваля́йся.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, Ма́ти Неискусобра́чная, Я́же Бо́га Сло́ва во утро́бе Твое́й вме́щши/ и ро́ждши воплоще́ннаго, я́ко Бо́га ку́пно и Челове́ка.

Конда́к, глас 8.

Подо́бен: Я́ко нача́тки:

Я́ко и́стинен и пра́веден, Богочести́в и непоро́чен,/ освяще́н же я́влься, всесла́вне, Бо́жий уго́дниче и́стинный,/ просвети́л еси́ мир в терпе́нии твое́м, терпели́вейший и до́блейший./ Те́мже вси, Богому́дре, па́мять твою́ воспева́ем.

Таже седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Красоте́ де́вства:

И́ова непоро́чнаго и чисте́йшаго, превысо́каго столпа́/ и непобеди́маго хитростьми́ врага́ бы́вша ду́хом,/ вси ублажи́м и ве́рно восхва́лим, вели́ка уго́дника Христу́ бы́вшаго,/ и сего́ приле́жно моля́ща спасти́ от бед ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах сла́вное смотре́ние Твое́, Христе́ Бо́же,/ я́ко роди́лся еси́ от Де́вы,/ да от ле́сти изба́виши зову́щия:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Дово́льнейшим о́браз и столп одушевле́н нам доброде́телей И́ов непоро́чный показа́ся,/ ему́же ревни́тели ны, вопию́щия, сотвори́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Исцелева́ет твоего́ благоси́лия и терпе́ния незло́бныя души́ во гное́нии страда́ния,/ е́же во Еде́ме су́щаго преступле́ния исцеле́ние, И́ове преблаже́нне.

По́мыслом рассужда́я преподо́бным, воспева́ше И́ов:/ блага́я прие́мше от Го́спода, боле́зненная до́блественно не стерпи́м ли?/ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Богоро́дичен: Неискусобра́чная Богоневе́сто, Я́же Спа́са ро́ждши пло́тию,/ Тя воспева́ем, Препросла́вленная, и немо́лчно си́це Тебе́ взыва́ем:/ ра́дуйся, Предста́тельнице Твои́х рабо́в.

Песнь 5

Ирмо́с: Возсия́вый свет,/ и просвети́вши у́тро, и показа́вый день,/ сла́ва Тебе́, сла́ва Тебе́,/ Иису́се, Сы́не Бо́жий.

Утеша́юще от лю́тых, прило́жше струпо́м твои́м боле́зни,/ множа́йшия тебе́ исплето́ша венцы́, И́ове сла́вне.

Ю́ношски в лю́тых непобеди́м яви́лся еси́/ и в бога́тстве к досажде́нию, пра́ведниче, не взя́тся, И́ове непоро́чне.

Невреди́мо душе́вное храни́ло назида́я,/ до́блественне терпе́л еси́, сла́вне, вра́жию лю́тую бу́рю.

Богоро́дичен: А́нгелов глас немо́лчно тварь приноша́ет Тебе́, Де́во:/ ра́дуйся, Ма́ти Чи́стая Иису́са, Сы́на Бо́жия.

Песнь 6

Ирмо́с: Возопи́, прообразу́я погребе́ние тридне́вное,/ проро́к Ио́на, в ки́те моля́ся:/ от тли изба́ви мя, Иису́се, Царю́ сил.

Диви́тся слух, наслажда́яся слове́с твои́х,/ я́ко уста́ та́ин показа́лся еси́ испо́лнена/ сотво́ршаго и нау́чшаго тя Боже́ственнаго Ду́ха.

Исцеля́я скорбя́щему боле́знь се́рдца,/ от о́чию милосе́рдия пролива́л еси́ сле́зы,/ предстоя́ си́рым и вдови́цам, И́ове сла́вне.

Житие́ твое́ благоче́стное и боголю́бноебысть,/ сего́ ра́ди и смерть яви́ся поко́й,/ и к непреста́нному весе́лию, И́ове, преста́вился еси́.

Богоро́дичен: Мо́лимся о рабе́х Твои́х, Пренепоро́чная Богоро́дице,/ из Тебе́ Воплоще́ннаго моли́,/ я́ко Тя еди́ну Предста́тельницу на́шу зна́ем.

Кондак и и́кос праздника.

Песнь 7

Ирмо́с: Спасы́й во огни́ авраа́мския Твоя́ о́троки/ и халде́и уби́в,/ я́же пра́вда пра́ведно уловля́ше,/ препе́тый Го́споди,/ Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Зако́нных не невку́сен сый, но проро́ков и зако́на нося́ исполне́ние, И́ове,/ за любо́вь Бо́гу угоди́л еси́, воспева́я:/ препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Не сниска́в сокро́вища на земли́, но на Небесе́х упова́ние,/ я́ко прах, вмени́л еси́ зла́то, Бо́гови же пе́ти возжела́л еси́:/ препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Любве́ тя чад и име́ния обнажи́ пра́ведных враг,/ души́ же твоея́ кре́пость не преста́ вопи́ти:/ препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Троичен: Сло́во и Дух от Отца́, Еди́но Триипоста́сное естество́/ богосло́вяще благоче́стно, Богому́дрии, ве́рою вопие́м:/ препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Безбра́чно во чре́ве вы́ше сло́ва прии́мшу Непреме́ннаго Бо́га,/ ми́лостию челове́ком прича́щшагося, благоче́стно воспое́м/ я́ко Ма́терь Бо́жию во ве́ки.

Песнь 8

Ирмо́с: Во о́бразе А́нгела,/ я́вльшагося в пещи́ о́гненней песносло́вцем,/ Христа́ Бо́га по́йте, о́троцы,/ свяще́нницы, благослови́те,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Торжеству́ет весь пра́зднующих в Вы́шних лик с чуде́сным воспева́емым Иовом:/ по́йте, о́троцы, свяще́нницы, благослови́те,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Усугу́би тебе́ венцы́ на земли́ и на Небеси́ Подвигополо́жник, Богому́дре И́ове./ Те́мже взыва́еши:/ свяще́нницы, благослови́те, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Исцеле́ния душа́м же и те́лом/ гное́ние твоея́ пло́ти источа́ет, пребога́те, воспева́ющим:/ свяще́нницы, благослови́те, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Неду́г и здра́вие, бога́тство и нищета́ воскипе́ша в житии́ твое́м, блаже́нне,/ све́тел бо я́влься все́ми, зове́ши:/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Богоро́дичен: Неизрече́нно и без се́мене заче́ншую/ и ро́ждшую ра́дость вселе́нней, Христа́ Бо́га,/ по́йте, о́троцы, свяще́нницы, благослови́те,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Е́ва у́бо неду́гом преслуша́ния кля́тву всели́ла есть,/ Ты же, Де́во Богоро́дице,/ прозябе́нием чревоноше́ния/ ми́рови благослове́ние процвела́ еси́./ Тем Тя вси велича́ем.

И́ов у́бо терпе́ния све́тлостию досто́йно венча́ся,/ ты же плачеши и се́туеши, не терпя́ пра́веднаго венца́,/ су́етно бо наде́явся, посрами́лся еси́, сатано́, еди́не праведников вра́же.

Я́ко дости́жно челове́ком ви́дети, сла́ву Твою усмотри́в безсме́ртную,/ стра́хом удержа́н быв и благогове́нием, возопи́ И́ов, зело́ тре́петен:/ пе́пел есмь и земля́, Ты же Госпо́дь./ Тем тя вси велича́ем.

Кни́ги тя досто́йно живо́тныя прия́ша/ и сокро́вища небе́сная, я́ко пшени́цу зре́лу су́щу,/ и испо́лнь дней духо́вных, И́ове, уго́дниче Госпо́день блаже́нне./ Тем тя вси ублажа́ем.

Троичен: Еди́нице Триипоста́сная, Честна́я Тро́ице и единосла́вная Пресвята́я, Бо́же наш,/ свет и жизнь и нетле́ние ми́ру показа́лася еси́,/ зову́щия Твоя́ рабы́ от лести спаси́, да ве́рою Тебе́ поклони́мся.

Богоро́дичен: Прему́дрости вмести́лище, па́че ума́ лу́чшее,/ показа́лася еси́, Отрокови́це Пренепоро́чная,/ одушевле́н престо́л же и дверь,/ те́мже, я́ко Цари́цу возлюби́вшее де́вы Тя, Де́во,/ в след Тебе́ приведо́шася Богоотрокови́цы.

Светилен:

И́ова непоро́чнаго и чисте́йшаго,/ столпа́ благоче́стия тверде́йшаго,/ хитростьми́ врага́ непобежде́на пребы́вшаго,/ ублажи́м вси и ве́рно восхва́лим,/ я́ко вели́каго уго́дника Бо́жия,/ приле́жно моля́щася спасти́ся от бед душа́м на́шим.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

На хвали́тех стихиры праздника 3 (писаны на стиховне) и святаго 3, глас 4:

Недоуме́ем по достоя́нию/ восхвали́ти тя, И́ове:/ Сам бо Госпо́дь Вседержи́тель,/ И́же сердца́ и утро́бы испыту́яй/ и тайная челове́ков я́сно ве́дый,/ я́ко пра́ведна и и́стинна,/ непоро́чна же и богочести́ва/ паче всех, тогда́ бы́вших на земли́, похвали́ тя./ Но Того́ Престо́лу предстоя́ ны́не на Небеси́,/ не забу́ди, всехва́льне,/ соверша́ющих с любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Ни отъя́тие име́ний,/ ни лише́ние любе́зных чад,/ ни я́звы и стру́пи люте́йшии,/ ниже́ увеща́ния супру́жницы/ возмого́ша осла́бити кре́пкую ве́ру и наде́жду твою́/ на Бо́га Блага́го и Пра́веднаго,/ но, я́ко адама́нт не́кий,/ посреде́ сих всех непоколеби́м пребы́л еси́./ Сицеву́ю тве́рдость во искуше́ниих и нам испроси́, многострада́льче,/ с любо́вию соверша́ющим святу́ю па́мять твою́.

Бо́га ви́дел еси́, И́ове,/ в ви́хри бу́рнем я́вльшася тебе́,/ и с Ним бесе́довал еси́,/ и Того́ безпреде́льное могу́щество,/ свою́ же не́мощь и неве́дение испове́дал еси́./ Того́ ны́не лице́м к лицу́ в Вы́шних селе́ниих созерца́я,/ помина́й и нас, блаже́нне,/ с любо́вию соверша́ющих святу́ю па́мять твою́.

Слава, глас 8:

Я́ко и́стинен и непоро́чен,/ праведен и богочести́в яви́выйся, сла́вне И́ове,/ просвети́л еси́ мир до́брым житие́м твои́м/ и о́браз злострада́ния и терпе́ния всем был еси́./ Те́мже чтим па́мять твою́ и воспева́ем страдания твоя́,/ верне́йший служи́телю Бо́жий.

И ны́не, пра́здника.

Славословие великое, и прочее, якоже обычно, и отпуст.

НА ЛИТУРГИИ

Блаженны праздника, песнь рядовая и святаго 6-я. Прокимен праздника и святаго, глас 7: Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде/ и упова́ет на Него́.Апостол дне и святаго, от Соборнаго послания Иаковля, зачало 57. Евангелие дне и святаго, от Матфея, зачало 10. Причастен праздника и святаго: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

ИН УСТАВ НА ЛИТУРГИИ

Прокимен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми?Апостол к Галатом, зачало 213. Аллилу́ия,глас 6: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода, в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.Стих: Си́льно на земли́ бу́дет се́мя его́.Евангелие от Матфея, зачало 43. Причастен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

Указ о празднице святаго.

Аще случится память праведнаго Иова в Неделю мироносиц, илиразслабленнаго, илив среду Преполовения, илив Неделю самаряныни, илислепаго, иливо отдание Пасхи, илив четверток Вознесения, илив неделю 7-ю по Пасце, совершается все последование службы по уставу о празднице святаго апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

 

С™aгw и3 прaведнагw јwва многострадaльнагw.

Стіхи6ры, глaсъ д7.

Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе:

Знайшли помилку