Мінея Місячна,  Травень

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень * Липень * Серпень * Богородичний додаток

Травень

← В 24-й день В 26-й день →

День 12345678910111213141516171819202122232425262728293031

В 25-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Тре́тие обре́тение честны́я главы́ свята́го сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна

ВЕ́ЧЕР

Пое́м Блаже́н муж:На Го́споди, воззва́х:стихи́ры пра́здника 3 и Предте́чи 5. А́ще же пост, стихи́ры на 6, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Блаже́нне Иоа́нне Предте́че,/ па́че со́лнечных луч возсия́вши,/ облиста́ от земли́ глава́ твоя́/ и ве́рныя просвети́,/ ю́же я́ко Боже́ственное сокро́вище, иму́ще,/ бога́тную благода́ть почерпа́ем,/ освяща́юще души́,/ и телеса́, и помышле́ния,/ и, торжеству́юще, тя ублажа́ем.

Благода́ть неоску́дну источа́ющи,/ свяще́нная глава́ твоя́, блаже́нне Предте́че,/ свяще́ннику Богому́дру,/ не ве́дящу показу́ется,/ и́же потща́ся ве́рою и благода́тию,/ явле́нно твори́т сея́ прише́ствие,/ освяща́яся с людьми́ Богому́дрыми/ ве́ру правосла́вну/ те́пле утвержда́юще.

Тре́тие пра́зднуем явле́ние/ твоея́ честны́я главы́,/ ю́же Тро́ица венча́ла е́сть,/ усе́чена бы́вши, сла́вне, ре́вности ра́ди Боже́ственныя;/ и обре́тением сея́ ра́дуются/ а́нгельстии чи́ни,/ му́ченик сосло́вие, Боже́ственнии апо́столи и проро́цы вси́./ С ни́миже нас всегда́ помина́й,/ Госпо́день Предте́че.

Сла́ва, глас 6:

Сокро́вище Боже́ственных даро́в,/ Богохрани́мая глава́ твоя́, Предте́че,/ от земны́х недр возсия́,/ ю́же мы ве́рно прие́млюще и покланя́ющеся, сла́вне,/ обогаща́емся от Тебе́, Христо́в Крести́телю,/ чудесы́ пресла́вными/ и согреше́ний проще́нием.

И ны́не, пра́здника. А́ще ли пост: И ны́не, Богоро́дичен 1-й. Вход. Проки́мен дне.

Проро́чества Иса́иина чте́ние (главы́ 40, 41, 45 и 48):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ утеша́йте, утеша́йте лю́ди Моя́, глаго́лет Бог:/ свяще́нницы, глаго́лите в се́рдцы Иерусали́му,/ умоли́те его́, я́ко умно́жися смире́ние его́./ Разреши́ся бо грех его́,/ я́ко прия́т из руки́ Госпо́дни сугу́ба согреше́ния своя́./ Глас вопию́щаго в пусты́ни:/ угото́вайте пу́ть Госпо́день,/ пра́вы твори́те стези́ Бо́гу на́шему./ На го́ру высоку́ взы́ди, благовеству́й Сио́ну,/ возвыша́й кре́постию глас свой, благовеству́яй Иерусали́му:/ вознеси́те, не бо́йтеся, Аз Госпо́дь Бог,/ Аз услы́шу убо́гих, Изра́илев, и не оста́влю тех./ Но отве́рзу от гор ре́ки/ и посреде́ по́ля исто́чники сотворю́, пусты́ни в луг/ и жа́ждущую зе́млю во исто́чники водны́я./ Да возвесели́тся не́бо свы́ше, и о́блацы да кропя́т пра́вду,/ да возсия́ет земля́, и да прозя́бнет ми́лость,/ и пра́вда да возсия́ет вку́пе./ Глас весе́лия возвести́те, и услы́шано да бу́дет,/ возвести́те да́же до коне́ц земли́,/ глаго́лите, я́ко изба́ви Госпо́дь раба́ Своего́ Иа́кова/ и, а́ще вжа́ждут в пусты́ни, источи́т им во́ду из ка́мене./ Возвесели́ся, непло́ды неражда́ющая, расто́ргни и возопи́й, неболевшая,/ я́ко мно́га ча́да пусты́я па́че,/ не́жели иму́щия му́жа.

Проро́чества Малахи́ина чте́ние(глава́ 3):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель:/ се Аз посыла́ю А́нгела Моего́ пред лице́м Твои́м,/ и́же угото́вит пу́ть Твой пред Тобо́ю./ И прии́дет во храм Свой Госпо́дь, Его́же вы и́щете,/ и кто стерпи́т де́нь вхо́да Его́?/ Зане́же тому́ приити́, я́ко о́гнь в горни́ле/ и я́коже бы́лие перу́щих,/ и очи́стит, пояда́я и очища́я я́ко сребро́ и зла́то./ И прии́дет к вам судо́м,/ и бу́дет свиде́тель скор на лука́выя, и на прелюбоде́йцы,/ и на клену́щияся и́менем Мои́м во лжу,/ и на лиша́ющия мзды нае́мника,/ и на наси́льствующия вдови́цы и пха́ющия си́рыя,/ и на уклоня́ющийясуд прише́льца,/ и на небоя́щияся Его́,/ глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель./ Зане́ Аз Госпо́дь Бог ваш, и не изменю́ Себе́;/ и вы, сы́нове Иа́ковли, уклони́стеся от зако́на и не сохрани́сте./ Сего́ ра́ди обрати́теся ко Мне, и обращу́ся к вам,/ глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель,/ и ублажа́т вас вси язы́цы,/ и разуме́йте, я́ко Аз Госпо́дь, смотря́яй посреди́ пра́веднаго/ и посреди́ беззако́нника в де́нь он,/ во́ньже сотворю́ снабде́ние лю́бящим Мя./ Позна́йте у́бо и помяни́те зако́н Моисе́ов, раба́ Моего́,/ я́коже запове́да вам в Хори́ве,/ ко всему́ Изра́илю повеле́ние и оправда́ние./ И се Аз послю́ вам Илию́ Фесви́тянина,/ пре́жде да́же не приити́ дню Госпо́дню вели́кому, просвеще́нному,/ и́же напра́вит се́рдце отца́ к сы́ну и се́рдце челове́ка ко и́скреннему своему́,/ да не, прише́д, поражу́ зе́млю вско́ре,/ глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель, Бог Святы́й Изра́илев.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ние(главы́ 4 и 5):

Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет./ Осу́дит же пра́ведник умира́яй живу́щия нечести́выя,/ у́зрят бо кончи́ну пра́веднаго и не разуме́ют, что совеща́ша о нем,/ я́ко пове́ржет Госпо́дь нечести́выя безгла́сны ниц/ и поколе́блет их от основа́ний,/ и до после́дняго исче́знут в боле́зни,/ и па́мять их поги́бнет./ Прии́дут бо в помышле́нии согреше́ний свои́х ужа́сни,/ и обличи́т их сопроти́в беззако́ния их./ Тогда́ ста́нет в дерзнове́нии мно́зе пра́ведник/ пред лице́м оскорби́вших его́ и отмета́ющих труды́ его́./ Ви́девше же его́, смяту́тся стра́хом мно́гим/ и ужа́снутся о пресла́вном спасе́нии его́./ Реку́т бо в себе́, ка́ющеся,/ и в тесноте́ ду́ха воздо́хнут, и реку́т:/ сей бе, его́же име́хом не́когда в посме́х/ и в при́тчу поноше́ния, безу́мнии,/ житие́ его́ вмени́хом неи́стово и кончи́ну его́ безче́стну./ Ка́ко вмени́ся в сыне́х Бо́жиих и во святы́х жре́бий его́ е́сть?/ У́бо заблуди́хом от пути́ и́стиннаго,/ и пра́вды свет не облиста́ нам, и со́лнце не возсия́ нам./ Беззако́нных испо́лнихомся сте́зь и поги́бели/ и ходи́хом стези́ непрохо́дны,/ пути́ же Госпо́дня не разуме́хом.

На стихо́вне стихи́ры, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Прииди́те, торжество́ Боже́ственное све́тло соверши́м:/ Све́та бо свети́льник,/ глас же Сло́ва, друг Женихо́в,/ вели́кий свети́льник и́стины/ яви́ся Крести́тель Госпо́день,/ показа́в нам святу́ю главу́ свою́.

Стих: Та́мо возращу́ рог Дави́дови,/ угото́вах свети́льник пома́занному Моему́.

О блу́днем беззако́нии И́родова дея́ния/ и прелюбоде́йственныя скве́рны/ беззако́ннующа обличи́л еси́, я́ко пропове́дник чистоты́,/ во главу́ усе́чен был еси́, Предте́че,/ ю́же благода́тию Боже́ственных чудодея́ний/ ве́рным ны́не откры́л еси́.

Стих: Помяни́, Го́споди, Дави́да/ и всю кро́тость его́.

Я́коже Богото́чный благода́тей исто́чник,/ от земны́х недр источа́ющ чудеса́,/ главу́ Предте́чеву,/ я́ко сокро́вище дарова́ний/ прие́мше, от Бо́га явле́нну,/ ра́достно восхва́лим, празднолю́бцы.

Сла́ва, глас 2:

Я́коже Боже́ственных умышле́ний,/ всечестна́я ра́ка неизрече́ннаго существа́,/ я́сно прови́девшая та́инство, глава́ твоя́,/ я́ко от ложе́сн ма́терних, от сокро́вищ земны́х дне́сь возсия́,/ Иоа́нне всехва́льне,/ и облагово́ни всю подсо́лнечную, освяще́ния пролива́ющая ми́ро,/ и мы́сленно пропове́дающая пу́ть покая́ния,/ и Спа́су всех моля́щаяся о душа́х на́ших.

И ны́не, дне или́ Богоро́дичен.

Тропа́рь, глас 4:

Я́ко Боже́ственное сокро́вище, сокрове́нное в земли́,/ Христо́с откры́ главу́ твою́ нам, проро́че и Предте́че./ Вси у́бо, соше́дшеся в сея́ обре́тение,/ пе́сньми богоглаго́ливыми Спа́са воспои́м,/ спаса́юща нас от тле́ния моли́твами твои́ми.

Сла́ва, и ны́не: Е́же от ве́ка утае́ное:Или́ пра́здника.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь:а́ще е́сть Пятдеся́тница, тропа́рь пра́здника, два́жды. Сла́ва,Предте́чи. И ны́не,пра́здника. А́ще же ни, тропа́рь Предте́чи, два́жды. Сла́ва, и ны́не,Богоро́дичен.

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

От земли́ возсия́вши, нетле́нная Предте́чева глава́ лучи́ испуща́ет исцеле́ний ве́рным,/ свы́ше собира́ет мно́жество А́нгел,/ до́ле созыва́ет челове́ческий род,/ единогла́сную возсыла́ти сла́ву Христу́ Бо́гу.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника. А́ще ли пост, Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен. Подо́бен:

Де́во Всенепоро́чная, Я́же Пресу́щественнаго Бо́га ро́ждшая,/ со Предте́чею Того́ непреста́нно моли́/ оставле́ние прегреше́ний, и исправле́ние жития́ да́ти нам пре́жде конца́,/ ве́рою и любо́вию пою́щим Тя по до́лгу, еди́на Всепе́тая.

По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Вознесы́йся:

Изда́вшися, я́ко зла́то от руды́,/ свяще́нная твоя́ глава́ пресла́вно от незаходи́мых недр земны́х,/ обогати́ ве́рных вся мы́сли разуме́нием Боже́ственным ны́не,/ пока́йтеся, вопию́щи обы́чно,/ е́йже покланя́ющеся, Предте́че, Христа́ велегла́сно ве́рою сла́вим.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

И́же на престо́ле Херуви́мстем седя́й и в не́дрех О́тчих водворя́яся,/ я́ко на престо́ле святе́м седи́т Свое́м, Влады́чице, в не́дрех Твои́х./ Вопло́щся бо Бог вои́стинну, воцари́ся над все́ми язы́ки,/ и разу́мно ны́не пои́м Ему́,/ Его́же умоли́ спасти́ся рабо́м Твои́м.

По полиеле́и седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Яви́лся еси́:

И́род, Предте́че, беззако́нновав,/ честну́ю главу́ твою́ мече́м отсече́ бе́дне, окая́нный,/ ю́же от любве́, ве́рнии, целу́ем.

Сла́ва, глас 8.

Подо́бен: Поведенное:

Крести́телева глава́ кры́яшеся, я́ко би́сер, в земли́ вла́жней,/ и, я́ко све́щник богосве́тел, укра́шена, озаря́ет, чудотворя́щи ми́ру всему́:/ я́ко у́тро, возсия́ всеблаголе́пно со́лнцу Предте́ча,/ и невече́рним све́том возвеща́я па́ки нам,/ се, – взыва́я, – А́гнец Бо́жий.

И ны́не, Богоро́дичен:

Я́же непреме́ннаго Бо́га поро́ждшая,/ пременя́емое при́сно се́рдце мое́ грехо́м и ле́ностию, прило́гми льсти́ваго/ утверди́, Блага́я, моли́твами Ма́терними Твои́ми,/ я́ко да и аз благода́рно сла́влю Тя, Богороди́тельнице Мари́е,/ поми́луй ста́до Твое́, е́же стяжа́ла еси́, Всенепоро́чная.

Степе́нна, пе́рвый антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Та́мо возращу́ рог Дави́дови,/ угото́вах свети́льник пома́занному Моему́.Стих: Помяни́, Го́споди, Дави́да и всю кро́тость его́. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 31.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Я́же пе́рвее на блю́де,/ И́родову беззако́нную нечистоту́ обличи́вшая,/ покая́ние же всем пропове́давшая ве́рным,/ честна́я глава́ Крести́теля Христо́ва,/ от сокро́вищ земны́х я́вльшаяся,/ предлежи́т ве́рно притека́ющим к ней,/ и прикаса́ющимся со стра́хом,/ и покланя́ющимся любо́вию душе́вною,/ да́рующая разреше́ние прегреше́ний,/ проше́нием подае́т потре́бная и ве́лию ми́лость.

А́ще е́сть 50-ца, кано́н пра́здника со ирмосо́м на 6. А́ще ли пост, кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м на 6 и Предте́чи на 8, глас 8.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спа́се,/ пе́снь Бо́гови воспева́юща.

Глас Сло́ва быв, разреши́ безгла́сие мое́, я́ко отцу́ дре́вле,/ ра́достным гла́сом восхвали́ти тя в настоя́щее обре́тение главы́ твоея́,/ блаже́нне Предте́че, Небе́сный челове́че.

На главу́ ру́ку положи́вый, Предте́че, Це́ркви Бо́жии,/ твою́ честну́ю главу́, позна́вшую Тро́ицы явле́ние,/ проявля́еши се тре́тие, прея́вственно освяща́ющую правосла́вных собра́ния.

Не терпя́ на мно́зе сокрыва́тися, Госпо́день Предте́че,/ устроя́еши па́ки яви́тися дне́сь,/ не в ста́мне затворе́н, сре́брене же сосу́де в свяще́нном ме́сте положе́н,/ священноде́йственнику извеще́н.

Ца́рствующий я́ве град ны́не прие́млет свяще́нный дар,/ и́же пре́жде лише́н быв главы́ твоея́, Предте́че,/ тоя́ вхо́дом крася́ся, ны́не ра́дуется и достодо́лжно ублажа́ет тя.

Богоро́дичен: От чре́ва непло́дныя прозя́бл еси́,/ гото́вя Творцу́ сло́вом пути́, всехва́льне/ от Де́вы возсия́вшему Пресвяты́я несказа́нно,/ Ю́же Богоро́дицу ве́дуще, вси ро́ди, ублажа́ем.

Катава́сия пра́здника, а́ще ли пост: Отве́рзу уста́ моя́:

Пе́снь 3

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.

Блу́дным пляса́нием, свяще́нная глава́ твоя́,/ скве́рней жене́ вдана́ бы́вши, рука́ма ноша́шеся,/ ны́не же целому́дренно священноде́йственника дла́ньми/ свяще́нно во святу́ю це́рковь вно́сится.

Благоче́стно срета́ет тя ве́рных совокупле́ние,/ с священноде́йственником же ца́рь, сла́вне Предте́че, пою́ще ра́достию,/ и предваря́ет тя любо́вию, освяща́емь прише́ствием твои́м.

От незаходи́мых свяще́нных, я́ко светоза́рное со́лнце,/ свяще́ннейшая глава́ твоя́ возсия́вши, всю просвети́ вселе́нную,/ проро́че Христо́в и Предте́че, Боже́ственными светлостьми́.

Богоро́дичен: От непло́дных чресл светоявле́нна возсия́л еси́ звезда́ Со́лнца сла́вы,/ предходя́й Возсия́вшаго от Деви́ческа о́блака, Крести́телю,/ и разре́шшаго но́щь многобо́жную.

Конда́к и и́кос пра́здника.

Та́же седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Вознесы́йся:

Изда́вшися, я́ко зла́то от руды́,/ свяще́нная твоя́ глава́ пресла́вно от незаходи́мых недр земны́х,/ обогати́, Христо́в Крести́телю, всех притека́ющих в тоя́ обре́тение,/ пе́сньми велича́ющих Спа́са и Зижди́теля,/ подаю́щаго нам тебе́ ра́ди ве́лию ми́лость.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Проро́че Бо́жий и Предте́че благода́ти,/ главу́ твою́, я́ко ши́пок свяще́ннейший, от земли́ обре́тше,/ исцеле́ния всегда́ прие́млем,/ и́бо па́ки, я́коже пре́жде,/ в ми́ре пропове́дуеши покая́ние.

И ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

Грехолюби́в сый, молю́ Тя,/ безгре́шнаго Бо́га ро́ждшую, взе́млющаго грехи́ ми́ра, Пречи́стая,/ многогре́шную ду́шу мою́ уще́дрити и грехи́ моя́ мно́гия очи́стити:/ гре́шных бо Ты еси́ очище́ние, и спасе́ние ве́рных, и заступле́ние.

А́ще ли пост, седа́льны то́чию свята́го Иоа́нна. И ны́не, Богоро́дичен.

Пе́снь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.

Проро́ков я́ко превы́шший, Прорече́ннаго ви́дети сподо́бился еси́,/ Илиино́ю предыды́й си́лою пред Ним, блаже́нне Предте́че.

Пресла́вную главу́ твою́, ми́ры исцеле́ний источа́ющу,/ тре́тие уже́ яви́л еси́, смра́дныя стра́сти отгоня́ющую.

Не в ста́мне, я́коже пе́рвее, в сосу́де же сребрене погребе́на/ явля́ется глава́ твоя́ в свяще́нней ме́сте, досточу́дне.

Соше́дшеся, почерпи́те вси исцеле́ния неистощи́мая от исто́чника издава́ема,/ честны́я главы́ Предте́чи Христо́ва.

Богоро́дичен: Смири́вшагося спаси́ мя, высокому́дренно пожи́вшаго,/ ро́ждшая Возне́сшаго смири́вшееся естество́, Пречи́стая.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те незаходи́мый,/ и покры́ла мя е́сть чужда́я тьма́, окая́ннаго?/ Но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Я́ко хода́тай ве́тхаго и но́ваго быв свяще́ннейший,/ хода́тайствы Боже́ственными на́ше обветша́ние обнови́,/ обновле́ние соверша́ющих но́вым явле́нием главы́ твоея́, блаже́нне Предте́че.

От Кома́н прине́сшую благода́ть исцеле́ний главу́ твою́ к Ца́рскому гра́ду, Предте́че,/ созыва́еши гра́ды дне́сь к той прише́ствию:/ собира́ются ве́рных мно́жества, просвеще́ния нетле́ннаго исполня́ема.

Ца́рь вхо́ду главы́ твоея́ мно́жае, не́же багряни́це, ра́дуется,/ свяще́нник же, Боже́ственный Богоно́сца тезоимени́тый, Предте́че,/ дла́ньми сию́ обдержа́, соблагословля́ет, благословя́ ве́рных соверше́нства.

Богоро́дичен: Влады́ку ро́ждши, яви́лася еси́ превы́шшая Го́рних сил/ и земны́х естество́ богосоде́лала еси́, Отрокови́це Всенепоро́чная./ Те́мже Богоро́дицу всеи́стинную душе́ю и язы́ком, ве́рнии, Тя, Де́во, сла́вим.

Пе́снь 6

Ирмо́с: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из глубины́ зол возведи́, молю́ся, И к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/ Бо́же спасе́ния моего́.

И́стина от земли́,/ глава́ возсия́вшая Крести́теля Твоего́, Христе́, лжу отгна́,/ ересе́й разори́ го́рькую зи́му и мир просвети́ла е́сть.

Почерпи́те просвеще́ние, и благода́ть Бо́жию, и ми́лость/ и главы́, и ду́ши освяти́те, главе́ прикосну́вшеся Предте́чи благода́ти,/ Боже́ственному верху́ прикосну́вшагося в вода́х.

Главы́ враго́в под но́зе сокруши́ти во́инству на́шему, моли́ся, Предте́че,/ любо́вию честну́ю твою́ главу́ чту́щему,/ И́рода обличи́вшую.

Богоро́дичен: Су́щим во а́де Свет пропове́дал еси́,/ приходя́щаго от крове́й Деви́ческих, пло́тию обложе́на бы́вша Челове́ка,/ на благодея́ние челове́ков, блаже́нне Предте́че.

Конда́к, глас 6.

Подо́бен: Е́же о нас:

Светоявле́нный и Боже́ственный в ми́ре столп,/ со́лнца свети́льник,/ Предте́ча, главу́ светоно́сную и Боже́ственную свою́ показа́вый в конце́х,/ освяща́ет той ве́рно покланя́ющихся и взыва́ющих:/ Христо́в прему́дрый Крести́телю, спаси́ всех нас.

И́кос:

От земли́, я́коже исто́чник ра́йский,/ глава́ боголюби́вая Предте́чева струи́ испуща́ет благода́ти/ и чуде́с то́ки подава́ет всем тре́бующим./ Присту́пим у́бо вси, почерпе́м усе́рдно исцеле́ний Боже́ственныя сея́ пото́ки:/ напоя́ет бо души́ дарова́нии непреста́нными, и потопля́ет теле́сныя боле́зни,/ и всяк неду́г благовре́мение отъе́млет./ Сию́ у́бо воспое́м любо́вию, и целу́ем ве́рою, че́стно облобыза́юще,/ и пе́сньми, я́ко венцы́, сию́, ве́рнии, венча́ем./ Предочи́стим на́ша скве́рны мы́сленныя,/ и Боже́ственными доброде́тельми украси́м души́ и вопие́м тве́рдо:/ Христо́в прему́дрый Крести́телю, спаси́ всех нас.

Пе́снь 7

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Со́лнца сла́вы пресве́тлый све́щник был еси́, Предте́че,/ тьму́ отгоня́я ле́сти и просвеща́я ве́рою зову́щих:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Пра́здник моле́бен Честна́я Це́рковь сей, Предте́че, све́тло соверша́ет,/ главу́ твою́ чту́щи и обы́чно зову́щи:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Провозвести́л еси́ Сло́ва стра́шное прише́ствие Боже́ственными игра́нии,/ возвеща́еши твоея́ главы́ обре́тение, проро́че,/ нело́жными усты́ тя жела́ющему те́пле священнодейственному па́стырю.

Богоро́дичен: Де́вство и рождество́ па́че естества́ и сло́ва в Тебе́ стече́ся,/ Бо́га бо воплоще́нна родила́ еси́ несказа́нно, Богоро́дице,/ Ему́же пое́м: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Пе́снь 8

Ирмо́с: Седмери́цею пе́щь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым неи́стовно разжже́/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Крести́тель и Предте́ча, земны́й А́нгел, беззако́ния изве́стный укори́зник,/ Тро́ицы явле́ние пре́жде ви́дяй, тре́тие явля́ет главу́ свою́ всем, любо́вию пою́щим:/ свяще́нницы, благослови́те, лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки.

Срета́ет усе́рдно тебе́ ца́рь кротча́йший вку́пе со христолюби́выми людьми́, прехва́льне,/ па́стырей же пе́рвейший простира́ет ру́це к тебе́,/ и, свои́ прилага́я пе́рси, игра́ет с весе́лием, и вопие́т благода́рно:/ лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки.

Па́че зла́та глава́ твоя́ просия́вши, Предте́че,/ сокро́виществованна в сре́бренных сосу́дех,/ я́ко бога́тство многоце́нно, Ца́рскому гра́ду даде́ся./ Тоя́ дарова́нии богате́я Боже́ственными, усе́рдно пое́т:/ свяще́нницы, благослови́те, лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки.

Богоро́дичен: Во чре́ве носи́мому, вся́ческая нося́щему,/ блаже́нне Иоа́нне, поклони́лся еси́, ра́дуяся,/ во чре́ве кры́ем непло́днем, прехва́льне./ Его́же, ро́ждшася от Святы́я Де́вы, А́гнца Бо́жия пропове́дая, благоче́стно возопи́л еси́:/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Пе́снь 9

Ирмо́с: Устраши́ся всяк слух/ неизрече́нна Бо́жия снизхожде́ния,/ я́ко Вы́шний во́лею сни́де да́же и до пло́ти,/ от Деви́ческаго чре́ва быв Челове́к./ Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.

Непло́дныя преподо́бен плод, в рожде́нных жена́ми превы́шший,/ Царя́ Христа́ во́ин, вели́кий Предте́ча,/ пропове́давый А́гнца, ми́ра прегреше́ния взе́млющаго,/ да восхва́лится свяще́нными пе́сньми.

Ча́шу испо́лнив бога́тно,/ созывае́ши с высо́ким пропове́данием Це́рковь Христо́ву обре́тением главы́, Предте́че:/ прииди́те, насы́титеся пития́ кра́сных, и́хже угото́вах,/ и возвели́чите Су́щаго, челове́ком подае́маго.

Ца́рь тя, А́нгеле Бо́жий, ангелоимени́тый в свое́ ца́рство, ра́дуяся, прие́млет,/ сослужа́щаго с сим добре́йша пастыренача́льника благоче́стно/ и зва́нием, и благода́тию украша́ема я́ве Богоно́снаго свяще́нника и Богому́дреннаго.

Облиста́л еси́ Боже́ственное просвеще́ние главы́ твоея́ вхо́дом, сла́вне,/ и уясни́л еси́ ве́рных се́рдца, вопию́щих ти:/ Со́лнца незаходи́мый свети́льниче, всесвяты́й Предте́че,/ страсте́й мглы нас, и ве́сь град, и лю́ди изба́ви.

Богоро́дичен: Пощади́ мя, Спа́се, рожде́йся и сохра́нь ро́ждшую Тя нетле́нну по рождестве́,/ егда́ ся́деши суди́ти де́лом мои́м, беззако́ния пре́зри и грехи́ моя́,/ я́ко безгре́шен и ми́лостив Бог и Человеколю́бец.

Свети́лен.

Подо́бен: Посети́л ны:

Не терпя́ше на мно́зе кры́ти земля́ главу́ твою́, я́коже глас вопию́щаго;/ ты обре́тение ея́ о́бразом не́коим возвести́л еси́, Предте́че Иоа́нне,/ во́ньже тя почита́ем.

Сла́ва:

Подо́бен: Со ученики́:

Во обре́тении, Предте́че, честны́я твоея́ главы́/ ца́рь христолюби́вый мно́жае ра́довашеся, я́коже о свое́й ца́рской порфи́ре./ Его́же возме́здия побе́дами свы́ше укрепля́емь, и нас соблюди́,/ покры́й твои́ми моли́твами, Крести́телю прехва́льне Иоа́нне,/ све́тло пра́зднующих и любо́вию тя чту́щих.

И ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

На Тя с Бо́гом упова́ем, Пречи́стая,/ из Тебе́ проше́дшему, сраспина́емии Христу́,/ Твои́ми к Нему́ мольба́ми невре́дны до конца́ ны сохрани́.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся:

Ра́дуйся, свяще́нная главо́, и светоно́сная,/ и А́нгелом гове́йная,/ я́же мече́м усе́чена дре́вле/ и о́стрыми обличе́ньми нечистоты́ студ посе́кшая,/ исто́чник чуде́с, ве́рныя напая́юща,/ и я́же Спа́сово спаси́тельное прише́ствие возвести́вшая,/ и наи́тие Ду́ха дре́вле уви́девшая,/ к Сему́ все́льшаяся,/ ве́тхой же и но́вой хода́тайствовавшая благода́ти:/ Христа́ умоли́, душа́м на́шим дарова́ти ве́лию ми́лость.

В сосу́де скуде́льне/ сокрове́нная иногда́ Предте́чева глава́ яви́ся,/ от земны́х недр изда́вшаяся я́вственне/ и чуде́с стру́и источа́ющая:/ и́бо в вода́х главу́ омы́/ превы́спренняя ны́не покрыва́ющаго вода́ми/ и одождя́ющаго челове́ком Боже́ственное оставле́ние./ Сию́ у́бо ублажи́м, вои́стинну пресла́вну,/ и в сея́ обре́тении ра́достно пра́зднуем,/ Христа́ моля́ще дарова́ти душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Глава́, я́же А́гнца Бо́жия воспропове́давшая,/ пло́тию я́вльшагося,/ и всем покая́ния спаси́тельныя пути́/ Боже́ственными за́поведьми извести́вшая,/ я́же пре́жде И́родово законопреступле́ние обличи́вшая,/ и сего́ ра́ди отсе́чена от телесе́,/ и на вре́мя подъе́мшая сокрове́ние,/ я́коже светоявле́нное нам возсия́ со́лнце,/ пока́йтеся, – вопию́щая, –/ и ко Христу́ ны́не приложи́теся во умиле́нии душе́внем,/ подаю́щему ми́рови ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 6;

Всечестну́ю главу́ Крести́теля Твоего́, Го́споди,/ я́вльшуюся дне́сь от земли́,/ со гла́сом хвале́ния прие́мшии ве́рно,/ в мольбу́, Человеколю́бче,/ гре́шнии раби́ Твой, приводя́ще, мо́лимся,/ тоя́ ра́ди улучи́ти в Де́нь суда́ от Тебе́/ очище́ние и ве́лию ми́лость.

И ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен.

Славосло́вие вели́кое. По трисвято́м тропари́ Предте́чи. Сла́ва, и ны́не,пра́здника или́ Богоро́дичен: Е́же от ве́ка:Ектени́й. И отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны, от кано́на Предте́чи пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 7: Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде/ и упова́ет на Него́. Стих: Услы́ши, Бо́же, глас мой, внегда́ моли́ти ми ся к Тебе́.Апо́стол к Кори́нфяном, зача́ло 176. Аллилу́ия,глас 5: Свет возсия́ пра́веднику:Стих: И́стина от земли́ возсия́,/ и пра́вда с Небесе́ прини́че.Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 40. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

Моли́тва

Крести́телю Христо́в, пропове́дниче покая́ния, ка́ющагося не пре́зри мене́, но, совокупля́яся с во́и Небе́сными, моли́ся ко Влады́це за мене́, недосто́йнаго, уны́лаго, немощна́го и печа́льнаго, во мно́гия беды́ впа́дшаго, утружде́ннаго бу́рными по́мыслы ума́ моего́. Аз бо е́смь верте́п злых дел, отню́дь не име́яй конца́ грехо́вному обы́чаю, пригвожде́н бо е́сть ум мой земны́м веще́м. Что сотворю́, не вем, и к кому́ прибе́гну, да спасе́на бу́дет душа́ моя́, то́кмо к тебе́, святы́й Иоа́нне, благода́ти тезоимени́те, я́ко тя пред Го́сподем, по Богоро́дице, вем бо́льша бы́ти рожде́нных всех: ты бо сподо́бился еси́ косну́тися верху́ Царя́ Христа́, взе́млющаго грехи́ ми́ра, А́гнца Бо́жия. Его́же моли́ за гре́шную мою́ ду́шу, да поне́ отны́не, в пе́рвый-на́десять час, понесу́ тяготу́ благу́ю и прииму́ мзду с после́дними. Ей, Крести́телю Христо́в, честны́й Предте́че, кра́йний проро́че, пе́рвый во благода́ти му́чениче, по́стников и пусты́нников наста́вниче, чистоты́ учи́телю и бли́жний дру́же Христо́в, тя молю́, к тебе́ прибега́ю, не отри́ни мене́ от твоего́ заступле́ния, но возста́ви мя, па́дшагося мно́гими грехи́, обнови́ ду́шу мою́ покая́нием, я́ко вторы́м креще́нием, поне́же обоего́ нача́льник еси́, креще́нием омыва́яй грех, покая́ние же пропове́дуяй во очище́ние кого́ждо дел скве́рных; очи́сти у́бо мя, грехми́ оскверне́ннаго, и пону́ди вни́ти, а́може ничто́ же скве́рно вхо́дит, в Ца́рствие Небе́сное. Ами́нь.

А́ще случи́тся обре́тение главы́ Иоа́нна Предте́чи в неде́лю 7-ю по Па́сце, святы́х оте́ц:

Оставля́ется слу́жба пра́здника Вознесе́ния, и пое́тся слу́жба воскре́сна, и Предте́чи, и святы́х отце́в. В суббо́ту на ма́лой вече́рни пое́м, я́коже указа́ся во главе́ Богосло́ва. На вели́цей вече́рни по обы́чной кафизме, на Го́споди, воззва́х:стихи́ры воскре́сны 3, и Предте́чи 3, и святы́х отце́в 4. Сла́ва, отце́в. И ны́не, Богоро́дичен воскре́сный гла́са. По вхо́де чте́ния отце́в и Предте́чи. На лити́и стихи́ра хра́ма и Предте́чи хвали́тны. Сла́ва, отце́в. И ны́не, Богоро́дичен. На стихо́вне воскре́сны. Сла́ва, отце́в. И ны́не,Богоро́дичен. На благослове́нии хле́бов, тропа́рь, Богоро́дице Де́во:два́жды, и отце́в, еди́ножды, и чте́ние в Дея́ниих апо́стольских. На у́трени на Бог Господь:тропарь воскре́сный и отце́в. Слава,Предте́чи. И ны́не, Богоро́дичен. По кафизмах седа́льны воскре́сны и чте́ние во Ева́нгелии. Та́же полиеле́й и седа́льны Предте́чи, о́ба по еди́ножды, без Богоро́дичнов. Сла́ва,седа́лен, и́же по полиеле́й. И ны́не, Богоро́дичен и чте́ние Предте́чи. Про́чее же пое́м на у́трени, и на часе́х, и на Литурги́и, я́коже указа́ся во главе́ Богосло́ве.

Подоба́ет ве́дати: А́ще случи́тся па́мять обре́тения честны́я главы́ в суббо́ту Пентико́стную или́ в неде́лю Пятдеся́тную, пое́м слу́жбу его́ в четверто́к 7-я неде́ли.

А́ще ли же случи́тся обре́тение честны́я главы́ Иоа́нна Предте́чи в понеде́льник Пятдеся́тный, пое́м на у́трени во вто́рник, с пра́здничною слу́жбою вку́пе.

* * *

А́ще ли случи́тся обре́тение главы́ Предте́чевы в пято́к седмы́я неде́ли по Па́сце, во отда́ние Вознесе́ния Христо́ва, или́ в суббо́ту пред неде́лею всех святы́х, во отда́ние пра́здника Пятдеся́тницы. И пое́м слу́жбу его́ наряду́ в суббо́ту, вку́пе со отда́нием пра́здника. В пято́к ве́чера пое́м Блаже́н муж:1-ю Сла́ву. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры пра́здника, на 6, и свята́го, на 4. Сла́ва,свята́го. И ны́не, пра́здника. Вход, проки́мен дне и чте́ния свята́го 3. На лити́и стихи́ры пра́здника и свята́го стихо́вныя. Сла́ва,свята́го. И ны́не,пра́здника. На стихо́вне стихи́ры пра́здника, с припе́вы их. Сла́ва, свята́го. И ны́не,пра́здника. По трисвято́м тропа́рь свята́го. Сла́ва, и ны́не,пра́здника. И отпу́ст.

На у́трени, на Бог Госпо́дь:тропа́рь пра́здника, два́жды. Сла́ва,свята́го. И ны́не,пра́здника. По кафизмах седа́льны и чте́ние пра́здника, полиеле́й и седа́льны свята́го вси. Сла́ва,седа́лен, по полиеле́й свята́го. И ны́не,пра́здника, и чте́ние свята́го. Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен и Ева́нгелие свята́го. Псало́м 50 и стихи́ра свята́го. Кано́н пра́здника со ирмосо́м на 6, и свята́го на 4, и други́й пра́здника на 4. Катава́сия пра́здника. По 3-й пе́сни конда́к свята́го, и и́кос, и седа́лен свята́го, два́жды. Сла́ва, и ны́не,пра́здника и чте́ние свята́го. По 6-й пе́сни конда́к пра́здника и и́кос. На 9-й пе́сни Честне́йшую:не пое́м, свети́лен пра́здника. Сла́ва,свята́го. И ны́не,пра́здника. На хвали́тех стихи́ры пра́здника 3 и свята́го 3. Сла́ва,свята́го. И ны́не,пра́здника. Славосло́вие вели́кое. По трисвято́м тропа́рь свята́го. Сла́ва, и ны́не,пра́здника. Ектени́й, и отпу́ст. И час 1-й. На часе́х тропа́рь пра́здника. Сла́ва,свята́го. И ны́не,Богоро́дичен часо́в. По О́тче наш:кондаки́ пременя́ем пра́здника и свята́го. На Литурги́и: Блаже́нны пра́здника, пе́снь 9-я на 4, и свята́го пе́снь 3-я, на 4. По вхо́де тропа́рь пра́здника и свята́го. Сла́ва, конда́к свята́го. И ны́не,пра́здника. Проки́мен, аллилуйя, и прича́стен пра́здника, и свята́го. Апо́стол и Ева́нгелие дне и свята́го.

О то́мже пра́зднице подоба́ет ве́дати: А́ще случи́тся обре́тение честны́я главы́ Предте́чевы в неде́лю всех святы́х, пое́м слу́жбу его́ в пято́к. А́ще ли ко́его великого святого, ему́же во уста́ве ука́жется бде́ние, пое́м слу́жбу великого святого в настоя́щую сию́ неде́лю всех святы́х, я́коже Иоа́нна Богосло́ва, в 7-ю неде́лю по Па́сце, со святы́ми отцы́ в ряду́, та́коже и зде пое́тся.

Трeтіе њбрётеніе честнhz главы2, свzтaгw слaвнагw прbр0ка, п®тeчи и3 кrти1телz їwaнна.

Вeчеръ поeмъ, Блажeнъ мyжъ: На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры прaздника G: и3 п®тeчи є7. Ѓще же п0стъ: стіхи6ры на ѕ7, глaсъ }.

Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE!

Бlжeнне їwaнне п®тeче, пaче с0лнечныхъ л{чь, возсіsвши њблистA t земли2 главA твоS, и3 вBрныz просвэти2. ю4же ћкw бжcтвенное сокр0вище и3мyще, богaтную благодaть почерпaемъ, њсвzщaюще дyшы и3 тэлесA и3 помышлє1ніz, и3 торжествyюще тS ўблажaемъ.

Благодaть нескyдну и3сточaющи свzщeннаz главA твоS, бlжeнне п®тeче, свzщeннику бGомyдру, не вёдzщу показyетсz: и4же потщaсz вёрою и3 благодaтію, kвлeннw твори1тъ сеS пришeствіе, њсвzщazсz съ людьми2 бGомyдрыми, вёру правослaвну тeплэ ўтверждaюще.

Трeтіе прaзднуемъ kвлeніе твоеS честнhz главы2, ю4же трbца вэнчaла є4сть, ўсёчена бhвши, слaвне, рeвности рaди бжcтвенныz: и3 њбрётеніемъ сеS рaдуютсz ѓгGльстіи чи1ни, мyчєникъ сосл0віе, бжcтвенніи ґпcли, и3 прbр0цы вси2. Съ ни1миже нaсъ всегдA поминaй, гDень п®тeче.

Слaва, глaсъ ѕ7:

Сокр0вище б9eственныхъ дарHвъ, бGохрани1маz главA твоS, п®тeче, t земнhхъ нёдръ возсіS: ю4же мы2 вёрнw пріeмлюще и3 покланsющесz, слaвне, њбогащaемсz t тебє2, хrт0въ кrти1телю, чудесы2 преслaвными, и3 согрэшeній прощeніемъ.

И# нhнэ, прaздника. Ѓще ли п0стъ. И# нhнэ, бGор0диченъ №-й.

Вх0дъ. Прокjменъ днE.

Прbр0чества и3сaіина чтeніе. (Главы6 м7, м7а, м7є, м7и и3 н7д.)

Тaкw гlг0летъ гDь: ўтэшaйте, ўтэшaйте лю1ди мо‰, гlг0летъ бGъ: Свzщeнницы, глаг0лите въ сeрдцы їерусали1му, ўмоли1те є3го2, ћкw ўмн0жисz смирeніе є3гw2: разрэши1сz бо грёхъ є3гw2, ћкw пріsтъ и3з8 руки2 гDни суг{ба согрэшє1ніz сво‰. Глaсъ вопію1щагw въ пустhни: ўгот0вайте пyть гDень, пр†вы твори1те стєзи2 бGу нaшему. На г0ру выс0ку взhди, бlговэствyй сіHну, возвышaй крёпостію глaсъ св0й, бlговэствyzй їерусали1му: вознеси1те, ни б0йтесz. Ѓзъ гDь бGъ, ѓзъ ўслhшу ўб0гихъ ї}лєвъ, и3 не њстaвлю тёхъ. Но tвeрзу t г0ръ рёки, и3 посредЁ п0лz и3ст0чники: сотворю2 пустhню въ лyгъ, и3 жaждущую зeмлю во и3ст0чники водны6z. Да возвесели1тсz нeбо свhше, и3 џблацы да кропsтъ прaвду: да возсіsетъ землS, и3 да прозsбнетъ ми1лость, и3 прaвда да возсіsетъ вкyпэ. Глaсъ весeліz возвэсти1те, и3 ўслhшано да бyдетъ: возвэсти1те дaже до конє1цъ земли2: глаг0лите, ћкw и3збaви гDь рабA своего2 їaкwва: и3 ѓще вжaждутъ въ пустhни, и3сточи1тъ и5мъ в0ду и3зъ кaмене. Возвесели1сz непл0ды нераждaющаz, раст0ргни и3 возопjй неболёвшаz: ћкw мнHга ч†да пусты6z пaче, нeжели и3мyщіz мyжа.

Прbр0чества малахjина чтeніе. (ГлавA G.)

Тaкw гlг0летъ гDь вседержи1тель: сE ѓзъ посылaю ѓгGла моего2 предъ лицeмъ твои1мъ, и4же ўгот0витъ пyть тв0й предъ тоб0ю. И# пріи1детъ во хрaмъ св0й гDь, є3г0же вы2 и4щете, и3 кто2 стерпи1тъ дeнь вх0да є3гw2; Занeже томY пріити2 ћкw џгнь въ горни1лэ, и3 ћкоже бhліе перyщихъ, и3 њчи1ститъ поzдaz и3 њчищaz, ћкw сребро2 и3 злaто. И# пріи1детъ къ вaмъ суд0мъ, и3 бyдетъ свидётель ск0ръ на лук†выz, и3 на прелюбодёйцы и3 на кленyщыzсz и4менемъ мои1мъ во лжY, и3 на лишaющыz мзды2 наeмника, и3 на наси1льствующыz вдови6цы, и3 пхaющыz си6рыz, и3 на ўклонsющыz сyдъ пришeльца, и3 на небоsщыzсz є3гw2, гlг0летъ гDь вседержи1тель. ЗанE ѓзъ гDь бGъ вaшъ, и3 не и3змэню2 себE: и3 вы2 сhнове їaкwвли ўклони1стесz t зак0на, и3 не сохрани1сте. Сегw2 рaди њбрати1тесz ко мнЁ, и3 њбращyсz къ вaмъ, гlг0летъ гDь вседержи1тель, и3 ўблажaтъ вaсъ вси2 kзhцы: и3 разумёйте, ћкw ѓзъ гDь, смотрszй посреди2 прaведнагw, и3 посреди2 беззак0нника въ дeнь џнъ, въ џньже сотворю2 снабдёніе лю1бzщымъ мS. Познaйте ќбw, и3 помzни1те зак0нъ мwmсeовъ рабA моегw2, ћкоже заповёда вaмъ въ хори1вэ, ко всемY ї}лю повелёніе и3 њправдaніе. И# сE ѓзъ послю2 вaмъ и3лію2 fесвjтzнина, прeжде дaже не пріити2 дню2 гDню вели1кому просвэщeнному, и4же напрaвитъ сeрдце nтцA къ сhну, и3 сeрдце человёка ко и4скреннему своемY: да не пришeдъ поражY зeмлю вск0рэ, гlг0летъ гDь вседержи1тель, бGъ с™hй ї}левъ.

Премyдрости соломHни чтeніе. (ГлавA д7i.)

Прaведникъ, ѓще пости1гнетъ скончaтисz, въ пок0и бyдетъ. Њсyдитъ же прaведникъ ўмирazй живyщыz нечєсти1выz. Ќзрzтъ бо кончи1ну прaведнагw, и3 не разумёютъ, что2 совэщaша њ нeмъ: ћкw повeржетъ гDь нечєсти1выz безглaсны ни1цъ, и3 поколeблетъ и5хъ t њсновaній, и3 до послёднzгw и3счeзнутъ въ болёзни, и3 пaмzть и4хъ поги1бнетъ. Пріи1дутъ бо въ помышлeніе согрэшeній свои1хъ ўжaсни, и3 њбличи1тъ и5хъ сопроти1въ беззак0ніz и4хъ. ТогдA стaнетъ въ дерзновeніи мн0зэ прaведникъ, предъ лицeмъ њскорби1вшихъ є3го2, и3 tметaющихъ труды2 є3гw2. Ви1дэвше же є3го2 смzтyтсz стрaхомъ мн0гимъ, и3 ўжaснутсz њ преслaвномъ спасeніи є3гw2. Рекyтъ бо къ себЁ кaющесz, и3 въ тэснотЁ дyха возд0хнутъ, и3 рекyтъ: сeй бЁ, є3г0же и3мёхомъ нёкогда въ посмёхъ, и3 въ при1тчу поношeніz безyмніи. ЖитіE є3гw2 вмэни1хомъ неи1стово, и3 кончи1ну є3гw2 безчeстну. Кaкw вмэни1сz въ сынёхъ б9іихъ, и3 во с™hхъ жрeбій є3гw2 є4сть; U5бо заблуди1хомъ t пути2 и4стиннагw, и3 прaвды свётъ не њблистA нaмъ, и3 с0лнце не возсіS нaмъ. Беззак0нныхъ и3сп0лнихомсz стє1зь, и3 поги1бели, и3 ходи1хомъ стєзи2 непрохHдны, пути1 же гDнz не разумёхомъ.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ №.

Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ.

Пріиди1те, торжество2 бжcтвенное свётлw соверши1мъ: свёта бо свэти1льникъ, глaсъ же сл0ва, дрyгъ жених0въ, вели1кій свэти1льникъ и4стины kви1сz крести1тель гDень, показaвъ нaмъ с™yю главY свою2.

Стjхъ: Тaмw возвращY р0гъ дв7дови, ўгот0вахъ свэти1льникъ помaзанному моемY.

Њ блyднэмъ беззак0ніи и4рwдова дэsніz, и3 прелюбодёйственныz сквeрны, беззак0ннующа њбличи1лъ є3си2, ћкw проповёдникъ чистоты2, во главY ўсёченъ бhлъ є3си2, п®тeче. ю4же благодaтію бжcтвенныхъ чудодэsній, вBрнымъ нhнэ tкрhлъ є3си2.

Стjхъ: Помzни2, гDи, дв7да и3 всю2 кр0тость є3гw2.

Ћкоже бGот0чный благодaтей и3ст0чникъ, t земнhхъ нёдръ, и3сточaющь чудесA главY п®тeчеву, ћкw сокр0вище даровaній, пріeмше t бGа kвлeнну, рaдостнw восхвaлимъ, празднолю1бцы.

Слaва, глaсъ в7:

Ћкоже бжcтвенныхъ ўмышлeній, всечcтнaz рaка неизречeннагw существA, ћснw прови1дэвшаz тaинство главA твоS, ћкw t ложeснъ мaтернихъ t сокр0вищъ земнhхъ днeсь возсіS, їwaнне, всехвaльне, и3 њблагов0ни всю2 подс0лнечную њсвzщeніz проливaющаz мЂро, и3 мhсленнw проповёдающаz пyть покаsніz, и3 сп7су всёхъ молsщаzсz њ душaхъ нaшихъ.

И# нhнэ, днE, и3ли2 бGор0диченъ. Тропaрь, глaсъ д7:

Ћкw б9eственное сокр0вище, сокровeнное въ земли2, хrт0съ tкры2 главY твою2 нaмъ, прbр0че и3 п®тeче: вси2 u5бо сошeдшесz въ сеS њбрётеніе, пёсньми бGоглаг0ливыми сп7са воспои1мъ, спасaюща нaсъ t тлёніz моли1твами твои1ми.

Слaва, и3 нhнэ:

Е$же t вёка ўтаeнное:

И#ли2 прaздника.

На ќтрени, на БGъ ГDь, ѓще є4сть н7-ца, тропaрь прaздника, двaжды. Слaва, п®тeчи: И# нhнэ, прaздника.

Ѓще же ни2, тропaрь п®тeчи, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

По №-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ск0рw предвари2:

T земли2 возсіsвши п®тeчева главA, лучы2 и3спущaетъ нетлёніz вBрнымъ и3сцэлeній: свhше собирaетъ мн0жество ѓгGлъ, д0лэ созывaетъ человёческій р0дъ, є3диноглaсную возсылaти слaву хrтY бGу. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Ѓще ли п0стъ: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ.

Под0бенъ: Дв7о всенепор0чнаz, ћже пресyщественнаго бGа р0ждшаz, со п®тeчею того2 непрестaннw моли2, њставлeніе прегрэшeній, и3 и3справлeніе житіS дaти нaмъ прeжде концA, вёрою и3 люб0вію пою1щымъ тS по д0лгу, є3ди1на всепётаz.

По в7-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Вознесhйсz:

И#здaвшисz ћкw злaто t руды2, свzщeннаz твоS главA преслaвнw t незаходи1мыхъ нёдръ земнhхъ, њбогати2 вёрныхъ вс‰ мы6сли разумёніемъ бжcтвеннымъ нhнэ, покaйтесz, вопію1щи nбhчнw: є4йже покланsющесz, п®тeче, хrтA велеглaснw вёрою слaвимъ. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, и3ли2 бGор0диченъ:

И$же на пrт0лэ херувjмстэмъ сэдsй, и3 въ нёдрэхъ џ§ихъ водворszсz, ћкw на прест0лэ с™ёмъ сэди1тъ своeмъ, вLчце, въ нёдрэхъ твои1хъ. Вопл0щсz бо бGъ вои1стинну, воцRи1сz надъ всёми kзы6ки, и3 разyмнw нhнэ пои1мъ є3мY: є3г0же ўмоли2 спасти1сz рабHмъ твои6мъ.

По полmелeи сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

И$рwдъ, п®тeче, беззак0нновавъ, честнyю главY твою2 мечeмъ tсэчE бёднэ nкаsнный, ю4же t любвE вёрніи цэлyемъ.

Слaва, глaсъ }.

Под0бенъ: Повелённое:

Крести1телева главA крhzшесz ћкw би1серъ въ земли2 влaжнэй, и3 ћкw свёщникъ бGосвётелъ ўкрaшена, њзарsетъ чудотворsщи мjру всемY: ћкw ќтро возсіS всеблаголёпнw, сlнцу п®тeча, и3 невечeрнимъ свётомъ возвэщaz пaки нaмъ, сE, взывaz, ѓгнецъ б9ій.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Ћже непремённаго бGа пор0ждшаz, премэнsемое при1снw сeрдце моE грэх0мъ и3 лёностію, прил0гми льсти1вагw, ўтверди2, бlгaz, моли1твами м™рними твои1ми: ћкw да и3 ѓзъ благодaрнw слaвлю тS, бGороди1тельнице марjе, поми1луй стaдо твоE, є4же стzжaла є3си2, всенепор0чнаz.

Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса.

Прокjменъ, глaсъ д7:

Тaмw возращY р0гъ дв7дови, ўгот0вахъ свэти1льникъ помaзанному моемY.

Стjхъ: Помzни2, гDи, дв7да и3 всю2 кр0тость є3гw2.

Всsкое дыхaніе:

Е#ђліе луки2, зачaло lа.

По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра, глaсъ ѕ7:

Ћже пeрвэе на блю1дэ, и4рwдову беззак0нную нечистотY њбличи1вшаz, покаsніе же всBмъ проповёдавшаz вBрнымъ, честнaz главA крести1телz хrт0ва, t сокр0вищъ земнhхъ ћвльшаzсz, предлежи1тъ, вёрнw притекaющымъ къ нeй, и3 прикасaющымсz со стрaхомъ, и3 покланsющымсz люб0вію душeвною, дaрующаz разрэшeніе прегрэшeній, прошeніємъ подаeтъ потрє1бнаz, и3 вeлію ми1лость.

Ѓще є4сть н7-ца, канHнъ прaздника со їрмос0мъ на ѕ7: Ѓще ли п0стъ, канHнъ бцdы со їрмос0мъ на ѕ7: и3 п®тeчи на }. Глaсъ }.

Пёснь №.

Їрм0съ: Колесницегони1телz фараHнz погрузи2 чудотворsй и3ногдA мwmсeйскій жeзлъ, кrтоoбрaзнw порази1въ и3 раздэли1въ м0ре: ї}лz же бэглецA, пэшех0дца, спасE, пёснь бGови воспэвaюща.

Глaсъ сл0ва бhвъ, разрэши2 безглaсіе моE, ћкоже nтцY дрeвле, рaдостнымъ глaсомъ восхвали1ти тS въ настоsщее њбрётеніе главы2 твоеS, блажeнне п®тeче, небeсный человёче.

На главY, рyку положи1вый, п®тeче, цRкви б9іи, твою2 честнyю главY, познaвшую трbцы kвлeніе, проzвлsеши сіE трeтіе, преsвственнw њсвzщaющую правослaвныхъ собр†ніz.

Не терпS на мн0зэ сокрывaтисz, гDень предтeче, ўстроsеши пaки kви1тисz днeсь, не въ стaмнэ затворeнъ, срeбренэ же сосyдэ въ свzщeнномъ мёстэ положeнъ, свzщеннодёйственнику и3звэщeнъ.

Цaрствующій ћвэ грaдъ нhнэ пріeмлетъ свzщeнный дaръ, и4же прeжде лишeнъ бhвъ главы2 твоеS, предтeче: тоS вх0домъ красsсz нhнэ рaдуетсz, и3 достод0лжнw ўблажaетъ тS.

БGор0диченъ: T чрeва непл0дныz прозsблъ є3си2, гот0вz творцY сл0вомъ пути6, всехвaльне, t дв7ы возсіsвшему прес™hz несказaннw: ю4же бцdу вёдуще, вси2 р0ди ўблажaемъ.

Катавaсіа прaздника.

Ѓще ли п0стъ: Tвeрзу ўстA мо‰:

Пёснь G.

Їрм0съ: Нбcнагw крyга верхотв0рче, гDи, и3 цRкве зижди1телю, ты2 менE ўтверди2 въ любви2 твоeй, желaній крaю, вёрныхъ ўтверждeніе, є3ди1не чlвэколю1бче.

Блyднымъ плzсaніемъ, сщ7eннаz главA твоS сквeрнэй женЁ вданA бhвши, рукaма ношaшесz: нhнэ же цэломyдреннw сщ7еннодёйственника длaньми, свzщeннw во с™yю цRковь вн0ситсz.

Благочeстнw срэтaетъ тS вёрныхъ совокуплeніе, съ сщ7еннодёйственникомъ же цaрь, слaвне п®тeче, пою1ще рaдостію, и3 предварsетъ тS люб0вію, њсвzщaемь пришeствіемъ твои1мъ.

T незаходи1мыхъ сщ7eнныхъ, ћкw свэтозaрное с0лнце, свzщeннэйшаz главA твоS возсіsвши, всю2 просвэти2 вселeнную, прbр0че хrт0въ и3 предтeче б9eственными свэтлостьми2.

БGор0диченъ: T непл0дныхъ чрeслъ свэтоzвлeнна возсіsлъ є3си2 ѕвэздA с0лнца слaвы, предходsй возсіsвшаго t дэви1ческа џблака, крести1телю, и3 разрёшшаго н0щь многоб0жную.

Кондaкъ и3 јкосъ прaздника.

Тaже сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Вознесhйсz:

И#здaвшисz ћкw злaто t руды2, свzщeннаz твоS главA преслaвнw, t незаходи1мыхъ нёдръ земнhхъ, њбогати2, хrт0въ крести1телю, всёхъ притекaющихъ, въ тоS њбрётеніе, пёсньми величaющихъ сп7са и3 зижди1телz, подаю1щаго нaмъ тебє2 рaди вeлію ми1лость. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, и3ли2 бGор0диченъ:

Грэхолюби1въ сhй, молю1 тz безгрёшнаго бGа р0ждшую, взeмлющаго грэхи2 мjра, пречcтаz, многогрёшную дyшу мою2 ўщeдрити, и3 грэхи2 мо‰ мнHгіz њчи1стити: грёшныхъ бо ты2 є3си2 њчищeніе, и3 спасeніе вёрныхъ, и3 заступлeніе.

Ѓще ли п0стъ, сэдaленъ т0чію, двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Ўслhшахъ, гDи, смотрeніz твоегw2 тaинство, разумёхъ дэлA тво‰, и3 прослaвихъ твоE б9ество2.

Прbр0кwвъ ћкw превhшшій, проречeннаго ви1дэти спод0билсz є3си2, и3ліин0ю пред8идhй си1лою предъ ни1мъ, блажeнне п®тeче.

Преслaвную главY твою2, мЂры и3сцэлeній и3сточaющу, трeтіе ўжE kви1лъ є3си2, смр†дныz стр†сти tгонsющую.

Не въ стaмнэ, ћкоже пeрвэе, въ сосyдэ же срeбренэ погребeна, kвлsетсz главA твоS въ свzщeннэмъ мёстэ, досточyдне.

Сошeдшесz почерпи1те вси2 и3сцэлє1ніz неистощи6маz, t и3ст0чника и3здавaема, честнhz главы2 п®тeчи хrт0ва.

БGор0диченъ: Смири1вшагосz спаси1 мz высокомyдреннw пожи1вшаго, р0ждшаz вознeсшаго смири1вшеесz є3стество2, пречcтаz.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Вскyю мS tри1нулъ є3си2 t лицA твоегw2, свёте незаходи1мый, и3 покрhла мS є4сть чуждaz тмA nкаsннагw, но њбрати1 мz, и3 къ свёту зaповэдей твои1хъ, пути6 мо‰ напрaви, молю1сz.

Ћкw ходaтай вeтхагw и3 н0вагw бhвъ свzщeннэйшій, ходaтайствы б9eственными нaше њбветшaніе њбнови2, њбновлeніе совершaющихъ н0вымъ kвлeніемъ главы2 твоеS, бlжeнне п®тeче.

T комaнъ принeсшу благодaть и3сцэлeній главY твою2 къ цaрскому грaду, п®тeче, созывaеши грaды днeсь къ тоS пришeствію: собирaютсz вёрныхъ мн0жєства, просвэщeніz нетлённагw и3сполнsеми.

Цaрь вх0ду главы2 твоеS, мн0жае нeже багрzни1цэ рaдуетсz: свzщeнникъ же бжcтвенный бGон0сца тезоимени1тый, предтeче, длaньми сію2 њбдержA соблагословлsетъ, благословS вёрныхъ совершє1нства.

БGор0диченъ: ВLку р0ждши, kви1ласz є3си2 превhшшаz г0рнихъ си1лъ: и3 земнhхъ є3стество2 бGосодёлала є3си2, nтрокови1це всенепор0чнаz. Тёмже бцdу всеи1стинную, душeю и3 љзhкомъ вёрніи тS, дв7о, слaвимъ.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Њчи1сти мS, сп7се, мнHга бо беззакHніz мо‰, и3 и3зъ глубины2 ѕHлъ возведи2, молю1сz: къ тебё бо возопи1хъ, и3 ўслhши мS, б9е спасeніz моегw2.

И$стина t земли2, главA возсіsвшаz кrти1телz твоегw2, хrтE, лжY tгнA, є3ресeй разори2 г0рькую зи1му, и3 мjръ просвэти1ла є4сть. Почерпи1те просвэщeніе, и3 благодaть б9ію и3 ми1лость: и3 главы6 и3 дyшы њсвzти1те, главЁ прикоснyвшесz п®тeчи благодaти, бжcтвенному верхY прикоснyвшагосz въ водaхъ.

Главы6 врагHвъ подъ н0зэ сокруши1ти в0инству нaшему моли1сz, п®тeче, люб0вію честнyю твою2 главY чтyщему, и4рwда њбличи1вшую.

БGор0диченъ: Сyщымъ во ѓдэ свётъ проповёдалъ є3си2 приходsщагw t кровeй дв7и1ческихъ, пл0тію њбложeна бhвша человёка, на благодэsніе человёкwвъ, блажeнне п®тeче.

Кондaкъ, глaсъ ѕ7.

Под0бенъ: Е$же њ нaсъ:

Свэтоzвлeнный и3 бжcтвенный въ мjрэ ст0лпъ, сlнца свэти1льникъ, п®тeча главY свэтон0сную и3 бжcтвенную свою2 показaвый въ концёхъ, њсвzщaетъ т0й вёрнw покланsющихсz и3 взывaющихъ: хrт0въ премyдрый кrти1телю, спаси2 всёхъ нaсъ.

Јкосъ: T земли2 ћкоже и3ст0чникъ рaйскій, главA бGолюби1ваz п®тeчева струи6 и3спущaетъ благодaти, и3 чудeсъ т0ки подавaетъ всBмъ трeбующымъ: пристyпимъ u5бо вси2, почерпeмъ ўсeрднw и3сцэлeній бжcтвенныz сеS пот0ки: напоsетъ бо дyшы даров†ніи непрестaнными, и3 потоплsетъ тэлє1сныz болBзни, и3 всsкъ недyгъ бlговрeменнэ teмлетъ. Сію2 u5бо воспоeмъ люб0вію, и3 цэлyемъ вёрою, чeстнw њблобызaюще, и3 пёсньми ћкw вэнцы6 сію2 вёрніи вэнчaемъ, пред8wчи1стимъ нaшz сквє1рны мhслєнныz, и3 бжcтвенными добродётельми ўкраси1мъ дyшы, и3 вопіeмъ твeрдw: хrт0въ премyдрый кrти1телю, спаси2 всёхъ нaсъ.

Пёснь з7.

Їрм0съ: T їудeи дошeдше џтроцы въ вавmлHнэ и3ногдA, вёрою трbческою плaмень пeщный попрaша, пою1ще: nц7є1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Сlнца слaвы пресвётлый свёщникъ бhлъ є3си2, п®тeче, тмY tгонsz лeсти, и3 просвэщaz вёрою зовyщихъ: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Прaздникъ молeбенъ честнaz цRковь сeй, п®тeче, свётлw совершaетъ, главY твою2 чтyщи, и3 nбhчнw зовyщи: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Провозвэсти1лъ є3си2 сл0ва стрaшное пришeствіе бжcтвенными и3гр†ніи: возвэщaеши твоеS главы2 њбрётеніе, прор0че, нел0жными ўстh тz желaющему тeплэ свzщеннодёйственному пaстырю.

БGор0диченъ: Дёвство и3 ржcтво2 пaче є3стествA и3 сл0ва въ тебЁ стечeсz, бGа бо воплощeнна родилA є3си2 несказaннw, бцdе, є3мyже поeмъ: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Пёснь }.

Їрм0съ: Седмери1цею пeщь халдeйскій мучи1тель бGочести6вымъ неи1стовнw разжжE, си1лою же лyчшею спасє1ны сі‰ ви1дэвъ, творцY и3 и3збaвителю вопіsше: џтроцы, бlгослови1те, свzщeнницы, восп0йте, лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.

Кrти1тель и3 п®тeча, земнhй ѓгGлъ, беззак0ніz и3звёстный ўкори1зникъ, трbцы kвлeніе прeжде ви1дzй, трeтіе kвлsетъ главY свою2, всBмъ люб0вію пою1щымъ: свzщeнницы благослови1те, лю1діе превозноси1те хrтA во вёки.

Срэтaетъ ўсeрднw тебE цaрь кротчaйшій, вкyпэ со хrтолюби1выми людьми2, прехвaльне: пaстырей же пeрвэйшій, простирaетъ рyцэ къ тебЁ, и3 свои2 прилагaz пє1рси, и3грaетъ съ весeліемъ, и3 вопіeтъ благодaрнw: лю1діе, превозноси1те хrтA во вёки.

Пaче злaта главA твоS просіsвши, п®тeче, сокр0виществованна въ срeбренныхъ сосyдэхъ, ћкw богaтство многоцённо, цaрскому грaду дадeсz. ТоS даров†ніи богатёz бжcтвенными, ўсeрднw поeтъ: свzщeнницы, благослови1те, лю1діе, превозноси1те хrтA во вёки.

БGор0диченъ: Во чрeвэ носи1мому, всsчєскаz носsщему, бlжeнне їwaнне, поклони1лсz є3си2 рaдуzсz, во чрeвэ крhемь непл0днэмъ, прехвaльне. Е#г0же р0ждшаz t с™hz дв7ы, ѓгнца б9іz проповёдаz, благочeстнw возопи1лъ є3си2: лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Ўстраши1сz всsкъ слyхъ неизречeнна б9іz снизхождeніz, ћкw вhшній в0лею сни1де дaже и3 до пл0ти t дв7и1ческагw чрeва бhвъ человёкъ. Тёмже пречи1стую бцdу вёрніи величaемъ.

Непл0дныz препод0бенъ пл0дъ, въ рождeнныхъ женaми превhшшій, цRS хrтA в0инъ, вели1кій п®тeча, проповёдавый ѓгнца, мjра прегрэшє1ніz взeмлющаго, да восхвaлитсz свzщeнными пёсньми.

Чaшу и3сп0лнивъ богaтнw, созывaеши съ выс0кимъ проповёданіемъ цRковь хrт0ву њбрётеніемъ главы2, п®тeче: пріиди1те, насhтитесz вопіS крaсныхъ, и5хже ўгот0вахъ, и3 возвели1чите сyщаго, человёкwмъ подаeмаго.

ЦRь тS, ѓгGле б9ій, ґгGлоимени1тый въ своE цrтво рaдуzсz пріeмлетъ, сослужaщаго съ си1мъ добрёйша пастыреначaльника благочeстнw, и3 звaніемъ и3 благодaтію ўкрашaема ћвэ бGон0снаго свzщeнника, и3 бGомyдреннаго.

Њблистaлъ є3си2 бжcтвенное просвэщeніе, главы2 твоеS вх0домъ, слaвне, и3 ўzсни1лъ є3си2 вёрныхъ сердцA, вопію1щихъ ти2: сlнца незаходи1мый свэти1льниче, всес™hй п®тeче, страстeй мглы2 нaсъ, и3 вeсь грaдъ, и3 лю1ди и3збaви.

БGор0диченъ: Пощади1 мz, сп7се рождeйсz, и3 сохрaнь р0ждшую тS нетлённу по ржcтвЁ, є3гдA сsдеши суди1ти дэлHмъ мои6мъ, беззакHніz прeзри и3 грэхи2 мо‰, ћкw безгрёшенъ, и3 ми1лостивъ бGъ и3 чlвэколю1бецъ.

Свэти1ленъ.

Под0бенъ: Посэти1лъ ны2:

Не терпsше на мн0зэ крhти землS главY твою2 ћкоже глaсъ вопію1щагw: ты2 њбрётеніе є3S, џбразомъ нёкоимъ возвэсти1лъ є3си2, п®тeче їwaнне, въ џньже тS почитaемъ.

Слaва:

Под0бенъ: Со ўченики2:

Во њбрётеніи, п®тeче, честнhz твоеS главы2, цaрь хrтолюби1вый мн0жае рaдовашесz, ћкоже њ своeй цaрской порфЂрэ. Е#гHже возмeздіz побёдами свhше ўкрэплsемь, и3 нaсъ соблюди2, покрhй твои1ми моли1твами, кrти1телю прехвaльне їwaнне, свётлw прaзднующихъ, и3 люб0вію тS чтyщихъ.

И# нhнэ, прaздника, и3ли2 бGор0диченъ:

На тS съ бGомъ ўповaемъ, пречcтаz, и3зъ тебє2 прошeдшему, сраспинaеміи хrтY, твои1ми къ немY мольбaми, неврeдны до концa ны сохрани2.

На хвали1техъ стіхи6ры, на д7. Глaсъ є7:

Под0бенъ: Рaдуйсz:

Рaдуйсz, свzщeннаz главо2, и3 свэтон0снаz, и3 ѓгGлwмъ говёйнаz: ћже мечeмъ ўсёчена дрeвле, и3 џстрыми њбличeньми нечистоты2 стyдъ посёкшаz: и3ст0чникъ чудeсъ, вBрныz напаsюща: и3 ћже сп7сово спаси1тельное пришeствіе возвэсти1вшаz, и3 наи1тіе д¦а дрeвле ўви1дэвшаz, къ семY всeльшаzсz, вeтхой же и3 н0вой ходaтайствовавшаz бlгодaти: хrтA ўмоли2, душaмъ нaшымъ даровaти вeлію ми1лость.

Въ сосyдэ скудeльнэ сокровeннаz и3ногдA п®тeчева главA kви1сz, t земнhхъ нёдръ и3здaвшаzсz ћвственнэ, и3 чудeсъ струи6 и3сточaющаz. И$бо въ водaхъ главY њмы2, превhспрєннzz нhнэ покрывaющагw водaми, и3 њдождsющагw человёкwмъ бжcтвенное њставлeніе. Сію2 ќбw ўблажи1мъ вои1стинну преслaвну, и3 въ сеS њбрётеніи рaдостнw прaзднуемъ, хrтA молsще, даровaти душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.

ГлавA, ћже ѓгнца б9іz воспроповёдавшаz пл0тію ћвльшагосz, и3 всBмъ покаsніz спаси1тєльныz пути2 б9eственными зaповэдьми и3звэсти1вшаz, ћже прeжде и4рwдово законопреступлeніе њбличи1вшаz: и3 сегw2 рaди tсёчена t тэлесE, и3 на врeмz под8eмшаz сокровeніе: ћкоже свэтоzвлeнное нaмъ возсіS с0лнце, покaйтесz, вопію1щаz, и3 ко хrтY нhнэ предложи1тесz во ўмилeніи душeвнэмъ, подаю1щему мjрови вeлію ми1лость.

Слaва, глaсъ ѕ7:

Всечестнyю главY кrти1телz твоегw2, гDи, ћвльшуюсz днeсь t земли2, со глaсомъ хвалeніz пріeмшіи вёрнw въ мольбY, чlвэколю1бче, грёшніи раби2 твои2 приводsще м0лимсz, тоS рaди ўлучи1ти въ дeнь судA, t тебє2 њчищeніе, и3 вeлію ми1лость.

И# нhнэ, прaздника, и3ли2 бGор0диченъ:

Славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ тропaрь п®тeчи. Слaва, и3 нhнэ, прaздника, и3ли2 бGор0диченъ: Е$же t вёка: Е#ктєніи2. И# tпyстъ.

На літургjи блажє1нна t канHна п®тeчи, пёснь G и3 ѕ7-z.

Прокjменъ, глaсъ з7:

Возвесели1тсz прaведникъ њ гDэ и3 ўповaетъ на него2.

Стjхъ: Ўслhши, б9е, глaсъ м0й, внегдA моли1тимисz къ тебЁ.

Ґпcлъ къ корjнfzнwмъ, зачaло рo7ѕ.

Ґллилyіа, глaсъ є7: Свётъ возсіS прaведнику:

Стjхъ: И$стина t земли2 возсіS, и3 прaвда съ нб7сE прини1че.

Е#ђліе матfeа, зачaло м7.

Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную бyдетъ првdникъ:

(Зри2) Ѓще случи1тсz њбрётеніе главы2 їwaнна пrтeчи, въ недёлю з7-ю по пaсцэ, с™hхъ nтє1цъ:

Њставлsетсz слyжба прaздника вознесeніz: и3 поeтсz слyжба воскрeсна, и3 п®тeчи, и3 с™hхъ nц7є1въ.

Въ суббHту на мaлэй вечeрни: Стіхи6ры воскrны на д7: Слaва, ґпcла, глaсъ в7: Сhна гр0мова: И# нhнэ, бGор0диченъ мaлыz вечeрни. На стіх0внэ стіхи1ра воскrна є3ди1на: тaже ґпcла стіх0вна вели1кіz вечeрни, съ припBвы свои1ми: Слaва, ґпcла: И# нhнэ, бGор0диченъ по глaсу. По Трис™0мъ, тропaрь воскrнъ и3 nц7є1въ. Слaва, ґпcла: И# нhнэ, прaздника. Е#ктеніA мaлаz, и3 tпyстъ.

На вели1цэй вечeрни: По nбhчной каfjсмэ, на ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры воскrны G, и3 п®тeчи G: и3 с™hхъ nтцє1въ д7. Слaва, nтцє1въ: И# нhнэ, бGор0диченъ воскrнъ глaса. По вх0дэ чтє1ніz nтцє1въ, и3 п®тeчи. На літjи стіхи1ра хрaма, и3 п®тeчи хвали1тны. Слaва, nтцє1въ: И# нhнэ, бGор0диченъ. На стіх0внэ воскrны. Слaва, nтцє1въ: И# нhнэ, бGор0диченъ. На бlгословeніи хлёбwвъ, тропaрь, Бцdе дв7о: двaжды. И# nтцє1въ є3ди1ножды. И# чтeніе въ дэsніихъ ґпcльскихъ.

На ќтрени: На БGъ гDь, тропaрь воскrнъ, и3 nтцє1въ: Слaва, п®тeчи: И# нhнэ, бGор0диченъ. По каfjсмахъ сэдaльны воскrны: и3 чтeніе во є3ђліи. Тaже полmелeй, и3 сэдaльны п®тeчи, џба по є3ди1ножды, безъ бGор0дичнwвъ. Слaва, сэдaленъ, и4же по полmелeи: И# нhнэ, бGор0диченъ: и3 чтeніе п®тeчи. На літjи стіхи1ра nц7є1въ, глaсъ G. И# ґпcла самоглaсны: Слaва, ґпcла: И# нhнэ, прaздника. На стіх0внэ стіхи6ры воскrны: Слaва, nц7є1въ: И# нhнэ, прaздника. На бlгословeніи хлёбwвъ, тропaрь, Бцdе дв7о: двaжды: и3 ґпcла, є3ди1ножды: и3 чтeніе. На БGъ гDь, тропaрь воскrнъ, и3 nц7є1въ: Слaва, ґпcла: И# нhнэ, бGор0диченъ. По каfjсмахъ, сэдaльны воскrны, съ бGорHдичны и4хъ: и3 чтeніе во є3ђліи толков0мъ. Полmелeй, и3 сэдaльны с™aгw вси2, и3 чтeніе ґпcла, Степє1нна, и3 прокjменъ глaса: Всsкое дыхaніе: Е#ђліе воскrное. Воскrніе хrт0во: Pал0мъ н7. Стіхи1ра воскrна, и3 пр0чее. КанHнъ воскrнъ со їрмос0мъ на д7: и3 ґпcла на д7: и3 nц7є1въ на ѕ7. Катавaсіа: Бжcтвеннымъ покровeнъ: По G-й пёсни, кондaкъ ґпcла и3 јкосъ: и3 сэдaленъ nц7є1въ: Слaва, ґпcла: И# нhнэ, бGор0диченъ: и3 чтeніе ґпcла. По ѕ7-й пёсни, кондaкъ nц7є1въ и3 јкосъ, и3 пр0логъ. Свэти1ленъ воскRсенъ, и3 nц7є1въ: Слaва, ґпcла: И# нhнэ, бGор0диченъ. На хвали1техъ стіхи6ры воскrны G: и3 nц7є1въ в7: и3 ґпcла со слaвникомъ G: Слaва, nц7є1въ: И# нhнэ, Преблагословeнна є3си2: Славосл0віе вели1кое, тропaрь воскrнъ. Е#ктєніи2 и3 њглашeніе, и3 tпyстъ. И# nбhчное и3схождeніе. Слaва, и3 нhнэ, стіхи1ра є3ђльскаz. И# чaсъ №-й въ притв0рэ. На часёхъ тропaрь воскрeсенъ: Слaва, nц7є1въ: И# нhнэ, бGор0диченъ: часHвъ. По Џ§е нaшъ, кондaкъ воскрeсенъ. На G-мъ часЁ тропaрь воскрeсенъ: Слaва, ґпcла. По Џ§е нaшъ, кондаки2 ґпcла, и3 nц7є1въ, глаг0лемъ премэнsюще.

На літургjи: Бlжє1нна глaса, на д7: и3 nц7є1въ, пёснь G-z, на д7: и3 ґпcла пёснь ѕ7-z, на д7. По вх0дэ, тропaрь воскrнъ и3 nц7є1въ, и3 ґпcла: тaже, кондaкъ nц7є1въ: Слaва, ґпcла: И# нhнэ, прaздника. Прокjменъ, ґпcлъ, ґллилyіа и3 є3ђліе, nц7є1въ и3 ґп0стола. Причaстенъ: Хвали1те гDа: Другjй, Во всю2 зeмлю:

(Зри2) Подобaетъ вёдати: Ѓще случи1тсz пaмzть њбрётеніz честнhz главы2 въ суббHту пентік0стную, и3ли2 въ недёлю пzтьдесsтную: поeмъ слyжбу є3гw2 въ четверт0къ з7-z недёли.

(Зри2) Ѓще ли же случи1тсz њбрётеніе честнhz главы2 їwaнна п®тeчи въ понедёльникъ пzтьдесsтный:

Поeмъ на ќтрени во вт0рникъ, съ прaздничною слyжбою вкyпэ.

Ѓще ли случи1тсz њбрётеніе главы2 п®тeчевы въ пzт0къ седмhz недёли по пaсцэ, во tдaніе вознесeніz хrт0ва: и3ли2 въ суббHту предъ недёлею всёхъ с™hхъ, во tдaніе прaздника пzтьдесsтницы:

И# поeмъ слyжбу є3гw2 на рzдY въ суббHту, вкyпэ со tдaніемъ прaздника.

Въ пzт0къ вeчера: Поeмъ Блажeнъ мyжъ: №-ю Слaву. На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры прaздника, на ѕ7: и3 с™aгw, на д7. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, прaздника. Вх0дъ, прокjменъ днE: и3 чтє1ніz с™aгw G. На літjи стіхи6ры прaздника, и3 с™aгw стіхHвныz: Слaва, с™aгw: И# нhнэ прaздника. Ґ стіх0внэ стіхи6ры прaздника, съ припёвы и4хъ. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, прaздника. По трис™0мъ тропaрь с™aгw: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. И# tпyстъ.

На ќтрени: На БGъ гDь, тропaрь прaздника, двaжды: Слaва, с™aгw: И# нhнэ, прaздника. По каfjсмахъ сэдaльны, и3 чтeніе прaздника: полmелeй, и3 сэдaльны с™aгw вси2. Слaва, сэдaленъ по полmелeи с™aгw: И# нhнэ, прaздника: и3 чтeніе с™aгw. Степє1нна. №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. Прокjменъ, и3 є3ђліе с™aгw. Pал0мъ н7: и3 стіхи1ра с™aгw. КанHнъ прaздника со їрмос0мъ на ѕ7: и3 с™aгw на д7: и3 другjй прaздника на д7. Катавaсіа прaздника. По G-й пёсни кондaкъ с™aгw, и3 јкосъ, и3 сэдaленъ с™aгw двaжды: Слaва, и3 нhнэ, прaздника: и3 чтeніе с™aгw. По ѕ7-й пёсни кондaкъ прaздника, и3 јкосъ. На f7-й пёсни Честнёйшую не поeмъ, свэти1ленъ прaздника. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, прaздника. На хвали1техъ стіхи6ры прaздника G: и3 с™aгw G. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, прaздника. Славосл0віе вели1кое. По Трис™0мъ тропaрь с™aгw: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Е#ктєніи2: и3 tпyстъ. И# чaсъ №-й. На часёхъ тропaрь прaздника: Слaва, с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ, кондаки2 премэнsемъ прaздника и3 с™aгw.

На літургjи: Блажє1нна, прaздника пёснь f7 на д7: и3 с™aгw пёснь G-z на д7. По вх0дэ тропaрь прaздника, и3 с™aгw: Слaва, кондaкъ с™aгw: И# нhнэ, прaздника. Прокjменъ, ґллилyіа, и3 причaстенъ прaздника, и3 с™aгw. Ґпcлъ и3 є3ђліе днE, и3 с™aгw.

Њ т0мже прaздницэ подобaетъ вёдати: ѓще случи1тсz њбрётеніе чcтнhz главы2 п®тeчевы, въ недёлю всёхъ с™hхъ, поeмъ слyжбу є3гw2 въ пzт0къ. Ѓще ли к0егw вели1кагw с™aгw є3мyже во ўстaвэ ўкaжетсz бдёніе:

Поeмъ слyжбу вели1кагw с™aгw въ настоsщую сію2 недёлю всёхъ с™hхъ, ћкоже їwaнна бGосл0ва въ з7-ю недёлю по пaсцэ, со с™hми nтцы6 въ рzдY: тaкожде и3 здЁ поeтсz.

Знайшли помилку