...
Мінея Місячна,  Травень

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень * Липень * Серпень * Богородичний додаток

Травень

← В 24-й день В 26-й день →

День 12345678910111213141516171819202122232425262728293031

В 25-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Тре́тие обре́тение честны́я главы́ свята́го сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна

ВЕ́ЧЕР

Пое́м Блаже́н муж:На Го́споди, воззва́х:стихи́ры пра́здника 3 и Предте́чи 5. А́ще же пост, стихи́ры на 6, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Блаже́нне Иоа́нне Предте́че,/ па́че со́лнечных луч возсия́вши,/ облиста́ от земли́ глава́ твоя́/ и ве́рныя просвети́,/ ю́же я́ко Боже́ственное сокро́вище, иму́ще,/ бога́тную благода́ть почерпа́ем,/ освяща́юще души́,/ и телеса́, и помышле́ния,/ и, торжеству́юще, тя ублажа́ем.

Благода́ть неоску́дну источа́ющи,/ свяще́нная глава́ твоя́, блаже́нне Предте́че,/ свяще́ннику Богому́дру,/ не ве́дящу показу́ется,/ и́же потща́ся ве́рою и благода́тию,/ явле́нно твори́т сея́ прише́ствие,/ освяща́яся с людьми́ Богому́дрыми/ ве́ру правосла́вну/ те́пле утвержда́юще.

Тре́тие пра́зднуем явле́ние/ твоея́ честны́я главы́,/ ю́же Тро́ица венча́ла е́сть,/ усе́чена бы́вши, сла́вне, ре́вности ра́ди Боже́ственныя;/ и обре́тением сея́ ра́дуются/ а́нгельстии чи́ни,/ му́ченик сосло́вие, Боже́ственнии апо́столи и проро́цы вси́./ С ни́миже нас всегда́ помина́й,/ Госпо́день Предте́че.

Сла́ва, глас 6:

Сокро́вище Боже́ственных даро́в,/ Богохрани́мая глава́ твоя́, Предте́че,/ от земны́х недр возсия́,/ ю́же мы ве́рно прие́млюще и покланя́ющеся, сла́вне,/ обогаща́емся от Тебе́, Христо́в Крести́телю,/ чудесы́ пресла́вными/ и согреше́ний проще́нием.

И ны́не, пра́здника. А́ще ли пост: И ны́не, Богоро́дичен 1-й. Вход. Проки́мен дне.

Проро́чества Иса́иина чте́ние (главы́ 40, 41, 45 и 48):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ утеша́йте, утеша́йте лю́ди Моя́, глаго́лет Бог:/ свяще́нницы, глаго́лите в се́рдцы Иерусали́му,/ умоли́те его́, я́ко умно́жися смире́ние его́./ Разреши́ся бо грех его́,/ я́ко прия́т из руки́ Госпо́дни сугу́ба согреше́ния своя́./ Глас вопию́щаго в пусты́ни:/ угото́вайте пу́ть Госпо́день,/ пра́вы твори́те стези́ Бо́гу на́шему./ На го́ру высоку́ взы́ди, благовеству́й Сио́ну,/ возвыша́й кре́постию глас свой, благовеству́яй Иерусали́му:/ вознеси́те, не бо́йтеся, Аз Госпо́дь Бог,/ Аз услы́шу убо́гих, Изра́илев, и не оста́влю тех./ Но отве́рзу от гор ре́ки/ и посреде́ по́ля исто́чники сотворю́, пусты́ни в луг/ и жа́ждущую зе́млю во исто́чники водны́я./ Да возвесели́тся не́бо свы́ше, и о́блацы да кропя́т пра́вду,/ да возсия́ет земля́, и да прозя́бнет ми́лость,/ и пра́вда да возсия́ет вку́пе./ Глас весе́лия возвести́те, и услы́шано да бу́дет,/ возвести́те да́же до коне́ц земли́,/ глаго́лите, я́ко изба́ви Госпо́дь раба́ Своего́ Иа́кова/ и, а́ще вжа́ждут в пусты́ни, источи́т им во́ду из ка́мене./ Возвесели́ся, непло́ды неражда́ющая, расто́ргни и возопи́й, неболевшая,/ я́ко мно́га ча́да пусты́я па́че,/ не́жели иму́щия му́жа.

Проро́чества Малахи́ина чте́ние(глава́ 3):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель:/ се Аз посыла́ю А́нгела Моего́ пред лице́м Твои́м,/ и́же угото́вит пу́ть Твой пред Тобо́ю./ И прии́дет во храм Свой Госпо́дь, Его́же вы и́щете,/ и кто стерпи́т де́нь вхо́да Его́?/ Зане́же тому́ приити́, я́ко о́гнь в горни́ле/ и я́коже бы́лие перу́щих,/ и очи́стит, пояда́я и очища́я я́ко сребро́ и зла́то./ И прии́дет к вам судо́м,/ и бу́дет свиде́тель скор на лука́выя, и на прелюбоде́йцы,/ и на клену́щияся и́менем Мои́м во лжу,/ и на лиша́ющия мзды нае́мника,/ и на наси́льствующия вдови́цы и пха́ющия си́рыя,/ и на уклоня́ющийясуд прише́льца,/ и на небоя́щияся Его́,/ глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель./ Зане́ Аз Госпо́дь Бог ваш, и не изменю́ Себе́;/ и вы, сы́нове Иа́ковли, уклони́стеся от зако́на и не сохрани́сте./ Сего́ ра́ди обрати́теся ко Мне, и обращу́ся к вам,/ глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель,/ и ублажа́т вас вси язы́цы,/ и разуме́йте, я́ко Аз Госпо́дь, смотря́яй посреди́ пра́веднаго/ и посреди́ беззако́нника в де́нь он,/ во́ньже сотворю́ снабде́ние лю́бящим Мя./ Позна́йте у́бо и помяни́те зако́н Моисе́ов, раба́ Моего́,/ я́коже запове́да вам в Хори́ве,/ ко всему́ Изра́илю повеле́ние и оправда́ние./ И се Аз послю́ вам Илию́ Фесви́тянина,/ пре́жде да́же не приити́ дню Госпо́дню вели́кому, просвеще́нному,/ и́же напра́вит се́рдце отца́ к сы́ну и се́рдце челове́ка ко и́скреннему своему́,/ да не, прише́д, поражу́ зе́млю вско́ре,/ глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель, Бог Святы́й Изра́илев.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ние(главы́ 4 и 5):

Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет./ Осу́дит же пра́ведник умира́яй живу́щия нечести́выя,/ у́зрят бо кончи́ну пра́веднаго и не разуме́ют, что совеща́ша о нем,/ я́ко пове́ржет Госпо́дь нечести́выя безгла́сны ниц/ и поколе́блет их от основа́ний,/ и до после́дняго исче́знут в боле́зни,/ и па́мять их поги́бнет./ Прии́дут бо в помышле́нии согреше́ний свои́х ужа́сни,/ и обличи́т их сопроти́в беззако́ния их./ Тогда́ ста́нет в дерзнове́нии мно́зе пра́ведник/ пред лице́м оскорби́вших его́ и отмета́ющих труды́ его́./ Ви́девше же его́, смяту́тся стра́хом мно́гим/ и ужа́снутся о пресла́вном спасе́нии его́./ Реку́т бо в себе́, ка́ющеся,/ и в тесноте́ ду́ха воздо́хнут, и реку́т:/ сей бе, его́же име́хом не́когда в посме́х/ и в при́тчу поноше́ния, безу́мнии,/ житие́ его́ вмени́хом неи́стово и кончи́ну его́ безче́стну./ Ка́ко вмени́ся в сыне́х Бо́жиих и во святы́х жре́бий его́ е́сть?/ У́бо заблуди́хом от пути́ и́стиннаго,/ и пра́вды свет не облиста́ нам, и со́лнце не возсия́ нам./ Беззако́нных испо́лнихомся сте́зь и поги́бели/ и ходи́хом стези́ непрохо́дны,/ пути́ же Госпо́дня не разуме́хом.

На стихо́вне стихи́ры, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Прииди́те, торжество́ Боже́ственное све́тло соверши́м:/ Све́та бо свети́льник,/ глас же Сло́ва, друг Женихо́в,/ вели́кий свети́льник и́стины/ яви́ся Крести́тель Госпо́день,/ показа́в нам святу́ю главу́ свою́.

Стих: Та́мо возращу́ рог Дави́дови,/ угото́вах свети́льник пома́занному Моему́.

О блу́днем беззако́нии И́родова дея́ния/ и прелюбоде́йственныя скве́рны/ беззако́ннующа обличи́л еси́, я́ко пропове́дник чистоты́,/ во главу́ усе́чен был еси́, Предте́че,/ ю́же благода́тию Боже́ственных чудодея́ний/ ве́рным ны́не откры́л еси́.

Стих: Помяни́, Го́споди, Дави́да/ и всю кро́тость его́.

Я́коже Богото́чный благода́тей исто́чник,/ от земны́х недр источа́ющ чудеса́,/ главу́ Предте́чеву,/ я́ко сокро́вище дарова́ний/ прие́мше, от Бо́га явле́нну,/ ра́достно восхва́лим, празднолю́бцы.

Сла́ва, глас 2:

Я́коже Боже́ственных умышле́ний,/ всечестна́я ра́ка неизрече́ннаго существа́,/ я́сно прови́девшая та́инство, глава́ твоя́,/ я́ко от ложе́сн ма́терних, от сокро́вищ земны́х дне́сь возсия́,/ Иоа́нне всехва́льне,/ и облагово́ни всю подсо́лнечную, освяще́ния пролива́ющая ми́ро,/ и мы́сленно пропове́дающая пу́ть покая́ния,/ и Спа́су всех моля́щаяся о душа́х на́ших.

И ны́не, дне или́ Богоро́дичен.

Тропа́рь, глас 4:

Я́ко Боже́ственное сокро́вище, сокрове́нное в земли́,/ Христо́с откры́ главу́ твою́ нам, проро́че и Предте́че./ Вси у́бо, соше́дшеся в сея́ обре́тение,/ пе́сньми богоглаго́ливыми Спа́са воспои́м,/ спаса́юща нас от тле́ния моли́твами твои́ми.

Сла́ва, и ны́не: Е́же от ве́ка утае́ное:Или́ пра́здника.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь:а́ще е́сть Пятдеся́тница, тропа́рь пра́здника, два́жды. Сла́ва,Предте́чи. И ны́не,пра́здника. А́ще же ни, тропа́рь Предте́чи, два́жды. Сла́ва, и ны́не,Богоро́дичен.

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

От земли́ возсия́вши, нетле́нная Предте́чева глава́ лучи́ испуща́ет исцеле́ний ве́рным,/ свы́ше собира́ет мно́жество А́нгел,/ до́ле созыва́ет челове́ческий род,/ единогла́сную возсыла́ти сла́ву Христу́ Бо́гу.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника. А́ще ли пост, Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен. Подо́бен:

Де́во Всенепоро́чная, Я́же Пресу́щественнаго Бо́га ро́ждшая,/ со Предте́чею Того́ непреста́нно моли́/ оставле́ние прегреше́ний, и исправле́ние жития́ да́ти нам пре́жде конца́,/ ве́рою и любо́вию пою́щим Тя по до́лгу, еди́на Всепе́тая.

По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Вознесы́йся:

Изда́вшися, я́ко зла́то от руды́,/ свяще́нная твоя́ глава́ пресла́вно от незаходи́мых недр земны́х,/ обогати́ ве́рных вся мы́сли разуме́нием Боже́ственным ны́не,/ пока́йтеся, вопию́щи обы́чно,/ е́йже покланя́ющеся, Предте́че, Христа́ велегла́сно ве́рою сла́вим.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

И́же на престо́ле Херуви́мстем седя́й и в не́дрех О́тчих водворя́яся,/ я́ко на престо́ле святе́м седи́т Свое́м, Влады́чице, в не́дрех Твои́х./ Вопло́щся бо Бог вои́стинну, воцари́ся над все́ми язы́ки,/ и разу́мно ны́не пои́м Ему́,/ Его́же умоли́ спасти́ся рабо́м Твои́м.

По полиеле́и седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Яви́лся еси́:

И́род, Предте́че, беззако́нновав,/ честну́ю главу́ твою́ мече́м отсече́ бе́дне, окая́нный,/ ю́же от любве́, ве́рнии, целу́ем.

Сла́ва, глас 8.

Подо́бен: Поведенное:

Крести́телева глава́ кры́яшеся, я́ко би́сер, в земли́ вла́жней,/ и, я́ко све́щник богосве́тел, укра́шена, озаря́ет, чудотворя́щи ми́ру всему́:/ я́ко у́тро, возсия́ всеблаголе́пно со́лнцу Предте́ча,/ и невече́рним све́том возвеща́я па́ки нам,/ се, – взыва́я, – А́гнец Бо́жий.

И ны́не, Богоро́дичен:

Я́же непреме́ннаго Бо́га поро́ждшая,/ пременя́емое при́сно се́рдце мое́ грехо́м и ле́ностию, прило́гми льсти́ваго/ утверди́, Блага́я, моли́твами Ма́терними Твои́ми,/ я́ко да и аз благода́рно сла́влю Тя, Богороди́тельнице Мари́е,/ поми́луй ста́до Твое́, е́же стяжа́ла еси́, Всенепоро́чная.

Степе́нна, пе́рвый антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Та́мо возращу́ рог Дави́дови,/ угото́вах свети́льник пома́занному Моему́.Стих: Помяни́, Го́споди, Дави́да и всю кро́тость его́. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 31.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Я́же пе́рвее на блю́де,/ И́родову беззако́нную нечистоту́ обличи́вшая,/ покая́ние же всем пропове́давшая ве́рным,/ честна́я глава́ Крести́теля Христо́ва,/ от сокро́вищ земны́х я́вльшаяся,/ предлежи́т ве́рно притека́ющим к ней,/ и прикаса́ющимся со стра́хом,/ и покланя́ющимся любо́вию душе́вною,/ да́рующая разреше́ние прегреше́ний,/ проше́нием подае́т потре́бная и ве́лию ми́лость.

А́ще е́сть 50-ца, кано́н пра́здника со ирмосо́м на 6. А́ще ли пост, кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м на 6 и Предте́чи на 8, глас 8.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спа́се,/ пе́снь Бо́гови воспева́юща.

Глас Сло́ва быв, разреши́ безгла́сие мое́, я́ко отцу́ дре́вле,/ ра́достным гла́сом восхвали́ти тя в настоя́щее обре́тение главы́ твоея́,/ блаже́нне Предте́че, Небе́сный челове́че.

На главу́ ру́ку положи́вый, Предте́че, Це́ркви Бо́жии,/ твою́ честну́ю главу́, позна́вшую Тро́ицы явле́ние,/ проявля́еши се тре́тие, прея́вственно освяща́ющую правосла́вных собра́ния.

Не терпя́ на мно́зе сокрыва́тися, Госпо́день Предте́че,/ устроя́еши па́ки яви́тися дне́сь,/ не в ста́мне затворе́н, сре́брене же сосу́де в свяще́нном ме́сте положе́н,/ священноде́йственнику извеще́н.

Ца́рствующий я́ве град ны́не прие́млет свяще́нный дар,/ и́же пре́жде лише́н быв главы́ твоея́, Предте́че,/ тоя́ вхо́дом крася́ся, ны́не ра́дуется и достодо́лжно ублажа́ет тя.

Богоро́дичен: От чре́ва непло́дныя прозя́бл еси́,/ гото́вя Творцу́ сло́вом пути́, всехва́льне/ от Де́вы возсия́вшему Пресвяты́я несказа́нно,/ Ю́же Богоро́дицу ве́дуще, вси ро́ди, ублажа́ем.

Катава́сия пра́здника, а́ще ли пост: Отве́рзу уста́ моя́:

Пе́снь 3

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.

Блу́дным пляса́нием, свяще́нная глава́ твоя́,/ скве́рней жене́ вдана́ бы́вши, рука́ма ноша́шеся,/ ны́не же целому́дренно священноде́йственника дла́ньми/ свяще́нно во святу́ю це́рковь вно́сится.

Благоче́стно срета́ет тя ве́рных совокупле́ние,/ с священноде́йственником же ца́рь, сла́вне Предте́че, пою́ще ра́достию,/ и предваря́ет тя любо́вию, освяща́емь прише́ствием твои́м.

От незаходи́мых свяще́нных, я́ко светоза́рное со́лнце,/ свяще́ннейшая глава́ твоя́ возсия́вши, всю просвети́ вселе́нную,/ проро́че Христо́в и Предте́че, Боже́ственными светлостьми́.

Богоро́дичен: От непло́дных чресл светоявле́нна возсия́л еси́ звезда́ Со́лнца сла́вы,/ предходя́й Возсия́вшаго от Деви́ческа о́блака, Крести́телю,/ и разре́шшаго но́щь многобо́жную.

Конда́к и и́кос пра́здника.

Та́же седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Вознесы́йся:

Изда́вшися, я́ко зла́то от руды́,/ свяще́нная твоя́ глава́ пресла́вно от незаходи́мых недр земны́х,/ обогати́, Христо́в Крести́телю, всех притека́ющих в тоя́ обре́тение,/ пе́сньми велича́ющих Спа́са и Зижди́теля,/ подаю́щаго нам тебе́ ра́ди ве́лию ми́лость.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Проро́че Бо́жий и Предте́че благода́ти,/ главу́ твою́, я́ко ши́пок свяще́ннейший, от земли́ обре́тше,/ исцеле́ния всегда́ прие́млем,/ и́бо па́ки, я́коже пре́жде,/ в ми́ре пропове́дуеши покая́ние.

И ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

Грехолюби́в сый, молю́ Тя,/ безгре́шнаго Бо́га ро́ждшую, взе́млющаго грехи́ ми́ра, Пречи́стая,/ многогре́шную ду́шу мою́ уще́дрити и грехи́ моя́ мно́гия очи́стити:/ гре́шных бо Ты еси́ очище́ние, и спасе́ние ве́рных, и заступле́ние.

А́ще ли пост, седа́льны то́чию свята́го Иоа́нна. И ны́не, Богоро́дичен.

Пе́снь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.

Проро́ков я́ко превы́шший, Прорече́ннаго ви́дети сподо́бился еси́,/ Илиино́ю предыды́й си́лою пред Ним, блаже́нне Предте́че.

Пресла́вную главу́ твою́, ми́ры исцеле́ний источа́ющу,/ тре́тие уже́ яви́л еси́, смра́дныя стра́сти отгоня́ющую.

Не в ста́мне, я́коже пе́рвее, в сосу́де же сребрене погребе́на/ явля́ется глава́ твоя́ в свяще́нней ме́сте, досточу́дне.

Соше́дшеся, почерпи́те вси исцеле́ния неистощи́мая от исто́чника издава́ема,/ честны́я главы́ Предте́чи Христо́ва.

Богоро́дичен: Смири́вшагося спаси́ мя, высокому́дренно пожи́вшаго,/ ро́ждшая Возне́сшаго смири́вшееся естество́, Пречи́стая.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те незаходи́мый,/ и покры́ла мя е́сть чужда́я тьма́, окая́ннаго?/ Но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Я́ко хода́тай ве́тхаго и но́ваго быв свяще́ннейший,/ хода́тайствы Боже́ственными на́ше обветша́ние обнови́,/ обновле́ние соверша́ющих но́вым явле́нием главы́ твоея́, блаже́нне Предте́че.

От Кома́н прине́сшую благода́ть исцеле́ний главу́ твою́ к Ца́рскому гра́ду, Предте́че,/ созыва́еши гра́ды дне́сь к той прише́ствию:/ собира́ются ве́рных мно́жества, просвеще́ния нетле́ннаго исполня́ема.

Ца́рь вхо́ду главы́ твоея́ мно́жае, не́же багряни́це, ра́дуется,/ свяще́нник же, Боже́ственный Богоно́сца тезоимени́тый, Предте́че,/ дла́ньми сию́ обдержа́, соблагословля́ет, благословя́ ве́рных соверше́нства.

Богоро́дичен: Влады́ку ро́ждши, яви́лася еси́ превы́шшая Го́рних сил/ и земны́х естество́ богосоде́лала еси́, Отрокови́це Всенепоро́чная./ Те́мже Богоро́дицу всеи́стинную душе́ю и язы́ком, ве́рнии, Тя, Де́во, сла́вим.

Пе́снь 6

Ирмо́с: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из глубины́ зол возведи́, молю́ся, И к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/ Бо́же спасе́ния моего́.

И́стина от земли́,/ глава́ возсия́вшая Крести́теля Твоего́, Христе́, лжу отгна́,/ ересе́й разори́ го́рькую зи́му и мир просвети́ла е́сть.

Почерпи́те просвеще́ние, и благода́ть Бо́жию, и ми́лость/ и главы́, и ду́ши освяти́те, главе́ прикосну́вшеся Предте́чи благода́ти,/ Боже́ственному верху́ прикосну́вшагося в вода́х.

Главы́ враго́в под но́зе сокруши́ти во́инству на́шему, моли́ся, Предте́че,/ любо́вию честну́ю твою́ главу́ чту́щему,/ И́рода обличи́вшую.

Богоро́дичен: Су́щим во а́де Свет пропове́дал еси́,/ приходя́щаго от крове́й Деви́ческих, пло́тию обложе́на бы́вша Челове́ка,/ на благодея́ние челове́ков, блаже́нне Предте́че.

Конда́к, глас 6.

Подо́бен: Е́же о нас:

Светоявле́нный и Боже́ственный в ми́ре столп,/ со́лнца свети́льник,/ Предте́ча, главу́ светоно́сную и Боже́ственную свою́ показа́вый в конце́х,/ освяща́ет той ве́рно покланя́ющихся и взыва́ющих:/ Христо́в прему́дрый Крести́телю, спаси́ всех нас.

И́кос:

От земли́, я́коже исто́чник ра́йский,/ глава́ боголюби́вая Предте́чева струи́ испуща́ет благода́ти/ и чуде́с то́ки подава́ет всем тре́бующим./ Присту́пим у́бо вси, почерпе́м усе́рдно исцеле́ний Боже́ственныя сея́ пото́ки:/ напоя́ет бо души́ дарова́нии непреста́нными, и потопля́ет теле́сныя боле́зни,/ и всяк неду́г благовре́мение отъе́млет./ Сию́ у́бо воспое́м любо́вию, и целу́ем ве́рою, че́стно облобыза́юще,/ и пе́сньми, я́ко венцы́, сию́, ве́рнии, венча́ем./ Предочи́стим на́ша скве́рны мы́сленныя,/ и Боже́ственными доброде́тельми украси́м души́ и вопие́м тве́рдо:/ Христо́в прему́дрый Крести́телю, спаси́ всех нас.

Пе́снь 7

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Со́лнца сла́вы пресве́тлый све́щник был еси́, Предте́че,/ тьму́ отгоня́я ле́сти и просвеща́я ве́рою зову́щих:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Пра́здник моле́бен Честна́я Це́рковь сей, Предте́че, све́тло соверша́ет,/ главу́ твою́ чту́щи и обы́чно зову́щи:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Провозвести́л еси́ Сло́ва стра́шное прише́ствие Боже́ственными игра́нии,/ возвеща́еши твоея́ главы́ обре́тение, проро́че,/ нело́жными усты́ тя жела́ющему те́пле священнодейственному па́стырю.

Богоро́дичен: Де́вство и рождество́ па́че естества́ и сло́ва в Тебе́ стече́ся,/ Бо́га бо воплоще́нна родила́ еси́ несказа́нно, Богоро́дице,/ Ему́же пое́м: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Пе́снь 8

Ирмо́с: Седмери́цею пе́щь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым неи́стовно разжже́/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Крести́тель и Предте́ча, земны́й А́нгел, беззако́ния изве́стный укори́зник,/ Тро́ицы явле́ние пре́жде ви́дяй, тре́тие явля́ет главу́ свою́ всем, любо́вию пою́щим:/ свяще́нницы, благослови́те, лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки.

Срета́ет усе́рдно тебе́ ца́рь кротча́йший вку́пе со христолюби́выми людьми́, прехва́льне,/ па́стырей же пе́рвейший простира́ет ру́це к тебе́,/ и, свои́ прилага́я пе́рси, игра́ет с весе́лием, и вопие́т благода́рно:/ лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки.

Па́че зла́та глава́ твоя́ просия́вши, Предте́че,/ сокро́виществованна в сре́бренных сосу́дех,/ я́ко бога́тство многоце́нно, Ца́рскому гра́ду даде́ся./ Тоя́ дарова́нии богате́я Боже́ственными, усе́рдно пое́т:/ свяще́нницы, благослови́те, лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки.

Богоро́дичен: Во чре́ве носи́мому, вся́ческая нося́щему,/ блаже́нне Иоа́нне, поклони́лся еси́, ра́дуяся,/ во чре́ве кры́ем непло́днем, прехва́льне./ Его́же, ро́ждшася от Святы́я Де́вы, А́гнца Бо́жия пропове́дая, благоче́стно возопи́л еси́:/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Пе́снь 9

Ирмо́с: Устраши́ся всяк слух/ неизрече́нна Бо́жия снизхожде́ния,/ я́ко Вы́шний во́лею сни́де да́же и до пло́ти,/ от Деви́ческаго чре́ва быв Челове́к./ Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.

Непло́дныя преподо́бен плод, в рожде́нных жена́ми превы́шший,/ Царя́ Христа́ во́ин, вели́кий Предте́ча,/ пропове́давый А́гнца, ми́ра прегреше́ния взе́млющаго,/ да восхва́лится свяще́нными пе́сньми.

Ча́шу испо́лнив бога́тно,/ созывае́ши с высо́ким пропове́данием Це́рковь Христо́ву обре́тением главы́, Предте́че:/ прииди́те, насы́титеся пития́ кра́сных, и́хже угото́вах,/ и возвели́чите Су́щаго, челове́ком подае́маго.

Ца́рь тя, А́нгеле Бо́жий, ангелоимени́тый в свое́ ца́рство, ра́дуяся, прие́млет,/ сослужа́щаго с сим добре́йша пастыренача́льника благоче́стно/ и зва́нием, и благода́тию украша́ема я́ве Богоно́снаго свяще́нника и Богому́дреннаго.

Облиста́л еси́ Боже́ственное просвеще́ние главы́ твоея́ вхо́дом, сла́вне,/ и уясни́л еси́ ве́рных се́рдца, вопию́щих ти:/ Со́лнца незаходи́мый свети́льниче, всесвяты́й Предте́че,/ страсте́й мглы нас, и ве́сь град, и лю́ди изба́ви.

Богоро́дичен: Пощади́ мя, Спа́се, рожде́йся и сохра́нь ро́ждшую Тя нетле́нну по рождестве́,/ егда́ ся́деши суди́ти де́лом мои́м, беззако́ния пре́зри и грехи́ моя́,/ я́ко безгре́шен и ми́лостив Бог и Человеколю́бец.

Свети́лен.

Подо́бен: Посети́л ны:

Не терпя́ше на мно́зе кры́ти земля́ главу́ твою́, я́коже глас вопию́щаго;/ ты обре́тение ея́ о́бразом не́коим возвести́л еси́, Предте́че Иоа́нне,/ во́ньже тя почита́ем.

Сла́ва:

Подо́бен: Со ученики́:

Во обре́тении, Предте́че, честны́я твоея́ главы́/ ца́рь христолюби́вый мно́жае ра́довашеся, я́коже о свое́й ца́рской порфи́ре./ Его́же возме́здия побе́дами свы́ше укрепля́емь, и нас соблюди́,/ покры́й твои́ми моли́твами, Крести́телю прехва́льне Иоа́нне,/ све́тло пра́зднующих и любо́вию тя чту́щих.

И ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

На Тя с Бо́гом упова́ем, Пречи́стая,/ из Тебе́ проше́дшему, сраспина́емии Христу́,/ Твои́ми к Нему́ мольба́ми невре́дны до конца́ ны сохрани́.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся:

Ра́дуйся, свяще́нная главо́, и светоно́сная,/ и А́нгелом гове́йная,/ я́же мече́м усе́чена дре́вле/ и о́стрыми обличе́ньми нечистоты́ студ посе́кшая,/ исто́чник чуде́с, ве́рныя напая́юща,/ и я́же Спа́сово спаси́тельное прише́ствие возвести́вшая,/ и наи́тие Ду́ха дре́вле уви́девшая,/ к Сему́ все́льшаяся,/ ве́тхой же и но́вой хода́тайствовавшая благода́ти:/ Христа́ умоли́, душа́м на́шим дарова́ти ве́лию ми́лость.

В сосу́де скуде́льне/ сокрове́нная иногда́ Предте́чева глава́ яви́ся,/ от земны́х недр изда́вшаяся я́вственне/ и чуде́с стру́и источа́ющая:/ и́бо в вода́х главу́ омы́/ превы́спренняя ны́не покрыва́ющаго вода́ми/ и одождя́ющаго челове́ком Боже́ственное оставле́ние./ Сию́ у́бо ублажи́м, вои́стинну пресла́вну,/ и в сея́ обре́тении ра́достно пра́зднуем,/ Христа́ моля́ще дарова́ти душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Глава́, я́же А́гнца Бо́жия воспропове́давшая,/ пло́тию я́вльшагося,/ и всем покая́ния спаси́тельныя пути́/ Боже́ственными за́поведьми извести́вшая,/ я́же пре́жде И́родово законопреступле́ние обличи́вшая,/ и сего́ ра́ди отсе́чена от телесе́,/ и на вре́мя подъе́мшая сокрове́ние,/ я́коже светоявле́нное нам возсия́ со́лнце,/ пока́йтеся, – вопию́щая, –/ и ко Христу́ ны́не приложи́теся во умиле́нии душе́внем,/ подаю́щему ми́рови ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 6;

Всечестну́ю главу́ Крести́теля Твоего́, Го́споди,/ я́вльшуюся дне́сь от земли́,/ со гла́сом хвале́ния прие́мшии ве́рно,/ в мольбу́, Человеколю́бче,/ гре́шнии раби́ Твой, приводя́ще, мо́лимся,/ тоя́ ра́ди улучи́ти в Де́нь суда́ от Тебе́/ очище́ние и ве́лию ми́лость.

И ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен.

Славосло́вие вели́кое. По трисвято́м тропари́ Предте́чи. Сла́ва, и ны́не,пра́здника или́ Богоро́дичен: Е́же от ве́ка:Ектени́й. И отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны, от кано́на Предте́чи пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 7: Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде/ и упова́ет на Него́. Стих: Услы́ши, Бо́же, глас мой, внегда́ моли́ти ми ся к Тебе́.Апо́стол к Кори́нфяном, зача́ло 176. Аллилу́ия,глас 5: Свет возсия́ пра́веднику:Стих: И́стина от земли́ возсия́,/ и пра́вда с Небесе́ прини́че.Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 40. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

Моли́тва

Крести́телю Христо́в, пропове́дниче покая́ния, ка́ющагося не пре́зри мене́, но, совокупля́яся с во́и Небе́сными, моли́ся ко Влады́це за мене́, недосто́йнаго, уны́лаго, немощна́го и печа́льнаго, во мно́гия беды́ впа́дшаго, утружде́ннаго бу́рными по́мыслы ума́ моего́. Аз бо е́смь верте́п злых дел, отню́дь не име́яй конца́ грехо́вному обы́чаю, пригвожде́н бо е́сть ум мой земны́м веще́м. Что сотворю́, не вем, и к кому́ прибе́гну, да спасе́на бу́дет душа́ моя́, то́кмо к тебе́, святы́й Иоа́нне, благода́ти тезоимени́те, я́ко тя пред Го́сподем, по Богоро́дице, вем бо́льша бы́ти рожде́нных всех: ты бо сподо́бился еси́ косну́тися верху́ Царя́ Христа́, взе́млющаго грехи́ ми́ра, А́гнца Бо́жия. Его́же моли́ за гре́шную мою́ ду́шу, да поне́ отны́не, в пе́рвый-на́десять час, понесу́ тяготу́ благу́ю и прииму́ мзду с после́дними. Ей, Крести́телю Христо́в, честны́й Предте́че, кра́йний проро́че, пе́рвый во благода́ти му́чениче, по́стников и пусты́нников наста́вниче, чистоты́ учи́телю и бли́жний дру́же Христо́в, тя молю́, к тебе́ прибега́ю, не отри́ни мене́ от твоего́ заступле́ния, но возста́ви мя, па́дшагося мно́гими грехи́, обнови́ ду́шу мою́ покая́нием, я́ко вторы́м креще́нием, поне́же обоего́ нача́льник еси́, креще́нием омыва́яй грех, покая́ние же пропове́дуяй во очище́ние кого́ждо дел скве́рных; очи́сти у́бо мя, грехми́ оскверне́ннаго, и пону́ди вни́ти, а́може ничто́ же скве́рно вхо́дит, в Ца́рствие Небе́сное. Ами́нь.

А́ще случи́тся обре́тение главы́ Иоа́нна Предте́чи в неде́лю 7-ю по Па́сце, святы́х оте́ц:

Оставля́ется слу́жба пра́здника Вознесе́ния, и пое́тся слу́жба воскре́сна, и Предте́чи, и святы́х отце́в. В суббо́ту на ма́лой вече́рни пое́м, я́коже указа́ся во главе́ Богосло́ва. На вели́цей вече́рни по обы́чной кафизме, на Го́споди, воззва́х:стихи́ры воскре́сны 3, и Предте́чи 3, и святы́х отце́в 4. Сла́ва, отце́в. И ны́не, Богоро́дичен воскре́сный гла́са. По вхо́де чте́ния отце́в и Предте́чи. На лити́и стихи́ра хра́ма и Предте́чи хвали́тны. Сла́ва, отце́в. И ны́не, Богоро́дичен. На стихо́вне воскре́сны. Сла́ва, отце́в. И ны́не,Богоро́дичен. На благослове́нии хле́бов, тропа́рь, Богоро́дице Де́во:два́жды, и отце́в, еди́ножды, и чте́ние в Дея́ниих апо́стольских. На у́трени на Бог Господь:тропарь воскре́сный и отце́в. Слава,Предте́чи. И ны́не, Богоро́дичен. По кафизмах седа́льны воскре́сны и чте́ние во Ева́нгелии. Та́же полиеле́й и седа́льны Предте́чи, о́ба по еди́ножды, без Богоро́дичнов. Сла́ва,седа́лен, и́же по полиеле́й. И ны́не, Богоро́дичен и чте́ние Предте́чи. Про́чее же пое́м на у́трени, и на часе́х, и на Литурги́и, я́коже указа́ся во главе́ Богосло́ве.

Подоба́ет ве́дати: А́ще случи́тся па́мять обре́тения честны́я главы́ в суббо́ту Пентико́стную или́ в неде́лю Пятдеся́тную, пое́м слу́жбу его́ в четверто́к 7-я неде́ли.

А́ще ли же случи́тся обре́тение честны́я главы́ Иоа́нна Предте́чи в понеде́льник Пятдеся́тный, пое́м на у́трени во вто́рник, с пра́здничною слу́жбою вку́пе.

* * *

А́ще ли случи́тся обре́тение главы́ Предте́чевы в пято́к седмы́я неде́ли по Па́сце, во отда́ние Вознесе́ния Христо́ва, или́ в суббо́ту пред неде́лею всех святы́х, во отда́ние пра́здника Пятдеся́тницы. И пое́м слу́жбу его́ наряду́ в суббо́ту, вку́пе со отда́нием пра́здника. В пято́к ве́чера пое́м Блаже́н муж:1-ю Сла́ву. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры пра́здника, на 6, и свята́го, на 4. Сла́ва,свята́го. И ны́не, пра́здника. Вход, проки́мен дне и чте́ния свята́го 3. На лити́и стихи́ры пра́здника и свята́го стихо́вныя. Сла́ва,свята́го. И ны́не,пра́здника. На стихо́вне стихи́ры пра́здника, с припе́вы их. Сла́ва, свята́го. И ны́не,пра́здника. По трисвято́м тропа́рь свята́го. Сла́ва, и ны́не,пра́здника. И отпу́ст.

На у́трени, на Бог Госпо́дь:тропа́рь пра́здника, два́жды. Сла́ва,свята́го. И ны́не,пра́здника. По кафизмах седа́льны и чте́ние пра́здника, полиеле́й и седа́льны свята́го вси. Сла́ва,седа́лен, по полиеле́й свята́го. И ны́не,пра́здника, и чте́ние свята́го. Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен и Ева́нгелие свята́го. Псало́м 50 и стихи́ра свята́го. Кано́н пра́здника со ирмосо́м на 6, и свята́го на 4, и други́й пра́здника на 4. Катава́сия пра́здника. По 3-й пе́сни конда́к свята́го, и и́кос, и седа́лен свята́го, два́жды. Сла́ва, и ны́не,пра́здника и чте́ние свята́го. По 6-й пе́сни конда́к пра́здника и и́кос. На 9-й пе́сни Честне́йшую:не пое́м, свети́лен пра́здника. Сла́ва,свята́го. И ны́не,пра́здника. На хвали́тех стихи́ры пра́здника 3 и свята́го 3. Сла́ва,свята́го. И ны́не,пра́здника. Славосло́вие вели́кое. По трисвято́м тропа́рь свята́го. Сла́ва, и ны́не,пра́здника. Ектени́й, и отпу́ст. И час 1-й. На часе́х тропа́рь пра́здника. Сла́ва,свята́го. И ны́не,Богоро́дичен часо́в. По О́тче наш:кондаки́ пременя́ем пра́здника и свята́го. На Литурги́и: Блаже́нны пра́здника, пе́снь 9-я на 4, и свята́го пе́снь 3-я, на 4. По вхо́де тропа́рь пра́здника и свята́го. Сла́ва, конда́к свята́го. И ны́не,пра́здника. Проки́мен, аллилуйя, и прича́стен пра́здника, и свята́го. Апо́стол и Ева́нгелие дне и свята́го.

О то́мже пра́зднице подоба́ет ве́дати: А́ще случи́тся обре́тение честны́я главы́ Предте́чевы в неде́лю всех святы́х, пое́м слу́жбу его́ в пято́к. А́ще ли ко́его великого святого, ему́же во уста́ве ука́жется бде́ние, пое́м слу́жбу великого святого в настоя́щую сию́ неде́лю всех святы́х, я́коже Иоа́нна Богосло́ва, в 7-ю неде́лю по Па́сце, со святы́ми отцы́ в ряду́, та́коже и зде пое́тся.

Трeтіе њбрётеніе честнhz главы2, свzтaгw слaвнагw прbр0ка, п®тeчи и3 кrти1телz їwaнна.

Вeчеръ поeмъ, Блажeнъ мyжъ: На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры прaздника G: и3 п®тeчи є7. Ѓще же п0стъ: стіхи6ры на ѕ7, глaсъ }.

Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE!

Знайшли помилку