...
Грудень,  Мінея Місячна

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень * Липень * Серпень * Богородичний додаток

← В 12-й день

Грудень

В 14-й день →

День 12345678910111213141516171819202122232425262728293031

В 13-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Святы́х му́ченик Евстра́тия, Авксе́нтия, Евге́ния, Марда́рия и Оре́ста и святы́я му́ченицы Луки́и де́вы

Ведомо да есть, я́ко а́ще случи́тся па́мять святы́х сих в Неде́лю пра́отец, вку́пе возсле́дование и му́чеников пое́тся.

ВЕ́ЧЕР

Блаже́н муж: На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 6, глас 4.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Сияет па́мять/ страстотерпца Твоего́, Господи, Евстрати́я,/ я́ко со́лнце, све́тлостию/ скры́вшаго непобеди́мыми словесы́ многобо́жие,/ я́коже несве́тлу сень, упражня́ему от ве́ры,/ и четы́ри сострада́льцы/ и соо́бщники сотво́ршаго./ И́хже ра́ди нам да́руй очище́ние,/ я́ко Челове́колюбец.

Ка́мение позна́ти/ Твое́ Влады́чество/ Евстра́тий сло́весное устро́и,/ ощути́ти си́лу в пло́ти свое́й твою́ пону́дивша,/ я́же от мук стра́шных отложи́ти внеза́пно ра́ны/ и, лжу погубля́юща,/ богосло́вити Тя усты́,/ Иису́се Всеси́льне,/ Спа́се душ на́ших.

Словесы́, и страда́нии,/ и многообра́зными лише́ньми жи́зни/ показа́ша любо́вь святи́и/ к тебе́ соверше́ну, непоколеби́му,/ со Евстра́ти́ем му́дрым/ и Авксе́нтием подвиза́вшиися/ Оре́ст и Марда́рий/ со Евге́нием сла́внии,/ тех моли́твами, Го́споди, спаси́ ду́ши на́ша.

И́ны стихи́ры, глас то́йже.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Я́ко до́бре во́инствовав Царю́ сил,/ тебе́ сама́го, Евстра́тие,/ пре́дал еси́ во́льно на муче́ние/ и ну́ждную смерть,/ приводя́ с собо́ю лик му́чеников, блаже́нне./ С ни́миже пострада́л еси́/ и побе́ды прия́л еси́ венцы́;/ с те́ми моли́ся/ о нас, всесла́вне.

Богому́дрый Евстра́тий,/ до́блий Авксе́нтий,/ сла́вный Евге́ний и Марда́рий/ со Оре́стом до́бльствоваша, враги́ победи́вше/ и возсия́вше я́ве, я́ко зве́зды многосве́тлы,/ уясни́ша ве́рных сердца́/ и пре́лести отгна́ша тьму/ светозаре́нием ду́ха.

Неосла́бно бие́мь,/ и огне́м изнуря́емь,/ и в сапоги́ желе́зны, всему́дре, пригвожда́емь,/ и в путе́х гони́мь,/ в темни́це заключа́емь/ и, я́ко же́ртва чиста́, в пещи́ пеко́мь,/ прине́слся еси́ тебе́ ра́ди Поже́ршемуся,/ я́ко благово́нно сожже́ние на Вы́шнюю трапе́зу,/ му́чениче Евстра́тие.

Сла́ва, глас 6:

Прииди́те, мучениколю́бцы,/ Христо́вых страда́льцев в пе́снех почти́м,/ Евстра́тия, непобеди́маго му́ченика,/ Авксе́нтия, и Евге́ния, и Марда́рия, и Оре́ста,/ пятоза́рный му́чеников лик,/ и́же до́бре подвиза́вшеся на неви́димаго врага́,/ и, венцы́ побе́дными увязе́ни,/ моля́тся Христу́ о и́же ве́рою и любо́вию соверша́ющих па́мять их.

И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:

Проки́мен дне, и чте́ния 3.

Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава 43):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ вси язы́цы собра́шася вку́пе,/ и соберу́тся кня́зи от них,/ кто возвести́т сия́ в них?/ Или́ я́же от нача́ла, кто слы́шана сотвори́т вам?/ Да приведу́т свиде́тели своя́ и опра́вдятся,/ и да услы́шат, и да реку́т и́стину./ Бу́дите Ми свиде́тели, и Аз Свиде́тель,/ глаго́лет Госпо́дь Бог, и о́трок, его́же избра́х,/ да позна́ете, и ве́руете Ми, и разуме́ете, я́ко Аз есмь;/ пре́жде Мене́ не бысть ин бог и по Мне не бу́дет./ Аз есмь Бог, и несть, ра́зве Мене́, спаса́яй./ Аз возвести́х и спасо́х, уничижи́х, и не бе в вас чу́ждий./ Вы Мне свиде́тели, и Аз Госпо́дь Бог./ И еще́ от нача́ла Аз есмь,/ и несть от рук Мои́х избавля́яй;/ сотворю́, и кто отврати́т то?/ Си́це глаго́лет Госпо́дь Бог,/ избавля́яй вас Святы́й Изра́илев.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава 3):

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией,/ и не прико́снется их му́ка./ Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся озло́бление исхо́д их,/ и е́же от нас ше́ствие сокруше́ние;/ они́ же суть в ми́ре./ и́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия испо́лнено./ И вма́ле наказа́ни бы́вше, вели́кими благоде́тельствовани бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ я и обре́те их досто́йны Себе́./ Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их/ и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я./ И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют/ и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т:/ су́дят язы́ком и облада́ют людьми́,/ и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки./ Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину/ и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава 5):

Пра́ведницы во ве́ки живу́т,/ и в Го́споде мзда их,/ и попече́ние их у Вы́шняго./ Сего́ ра́ди прии́мут ца́рствие благоле́пия и вене́ц добро́ты от руки́ Госпо́дни,/ зане́ десни́цею покры́ет я и мы́шцею защити́т их./ Прии́мет всеору́жие рве́ние свое́ и вооружи́т тварь в месть враго́м./ Облече́тся в броня́ пра́вды и возложи́т шлем суд нелицеме́рен./ Прии́мет щит непобеди́мый преподо́бне,/ поостри́т же напра́сный гнев во ору́жие,/ спобо́рет же с ним ми́р на безу́мныя./ По́йдут праволу́чныя стре́лы мо́лниины/ и, я́ко от благокругла́ лу́ка о́блаков, на наме́рение полетя́т./ И от каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́т гра́ды,/ вознегоду́ет на них вода́ морска́я,/ реки же потопя́т я на́гло./ Сопроти́в ста́нет им Дух си́лы/ и, я́ко ви́хор, ра́звеет их./ И опустоши́т всю зе́млю беззако́ние,/ и злоде́йство преврати́т престо́лы си́льных./ Слы́шите у́бо, ца́рие, и разуме́йте,/ навы́кните, судии́ конце́в земли́./ Внуши́те, держа́щим мно́жества и гордя́щимся о наро́дех язы́к,/ я́ко дана́ есть от Го́спода держа́ва вам/ и си́ла от Вы́шняго.

На стихо́вне стихи́ры, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся:

Столп све́тлоявле́н, страда́льче,/ и́же му́дрости испуща́я све́тлость,/ воздви́глся еси́ на высоту́ терпе́ния, му́дре,/ и к све́ту напра́вился еси́ ра́зума,/ нас Боже́ственными твои́ми све́тлыми, Евстра́тие,/ му́дрыми словесы́ озаря́я, сла́вне,/ твое́ю любо́вию окриляемых, блаже́нне./ Те́мже и похвала́ми твою́ па́мять чту́ще, му́чениче,/ от любве́ Боже́ственнаго Человеколю́бия про́сим улучи́ти твои́ми моли́твами/ и ми́ру дарова́ти ве́лию ми́лость.

Стих: Воззваша пра́веднии,/ и Госпо́дь услы́ша их.

Добро́тою и сла́достию и́стинною/ напо́лнена ча́ша му́дрости твоея́,/ вино́ благочести́я в сладча́йших, му́дре,/ и оби́льных словесе́х излия́л еси́,/ и́миже наслажда́еми, и́стинно в нему́тное/ и сла́дкое та́инственно возво́димся зна́ние Боже́ственное Влады́ки, Евстра́тие./ Те́мже и похвала́ми твоя́ страда́ния чту́ще ве́рою и любо́вию,/ Боже́ственнаго Человеколю́бия про́сим улучи́ти твои́ми моли́твами/ и ми́ру дарова́ти ве́лию ми́лость.

Стих: Мно́ги ско́рби пра́ведным,/ и от всех их изба́вит я Госпо́дь.

Полк му́ченический светоза́рный,/ победоно́сный, све́тлый и пяточи́сленный/ да почти́тся похвала́ми,/ притяжа́в све́тлаго верхо́вника и́стинно Евстра́тия,/ те́пле изобличи́вша е́ллинския же́ртвы,/ христиа́ном же Боговеща́нная уче́ния утверди́вша сло́весными веле́ньми./ Сего́ у́бо восхва́лим, налия́вшаго му́дрости ча́шу/ и духо́вно нас веселя́ща, Христа́ моля́ща,/ подаю́щаго ми́ру ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас то́йже:

Му́чащих свире́пства не убоя́вшеся,/ па́че Христо́ву ве́ру я́сне пропове́давше,/ строга́ния мно́гая и му́ки претерпе́сте,/ Евстра́тие и Авксе́нтие,/ Евге́ние и Оре́сте и сла́вный Марда́рие./ Те́мже моли́теся Царю́ и Бо́гу о нас,/ ве́рою соверша́ющих па́мять вашу.

И ны́не, Богоро́дичен:

Блажи́м Тя, Богоро́дице Де́во,/ и сла́вим Тя, ве́рнии, по до́лгу,/ град непоколеби́мый,/ сте́ну необори́мую,/ тве́рдую Предста́тельницу и прибе́жище душ на́ших.

Тропа́рь, глас 4:

Му́ченик всечестны́х све́тлость,/ пяточи́сленных страстоте́рпцев воспое́м,/ сла́ву земны́х презре́вших,/ со́лнца све́тлаго Евстра́тия,/ прему́драго вити́ю со страда́льцы,/ на огнь и му́ки дерзну́вших за всех Царя́ Христа́/ и от Престо́ла того́ сла́вы по́честьми венце́в обдаре́нных./ Тех моли́твами, Христе́ Бо́же,// спаси́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Е́же от ве́ка утае́нное:

НА УТРЕНИ

По 1-й стихологии, седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

Му́жеством ве́ры в броня́ обле́кся,/ му́дростию Боже́ственною вооружи́вся благоче́стно, Евстра́тие сла́вне,/ вся диа́воли победи́л еси́ полки́/ и обличи́л еси́ безбо́жных не́мощную де́рзость,/ я́ко име́я дерзнове́ние к Бо́гу, моли́ спасти́ся нам.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Мно́гими согреше́ньми аз, блу́дный, ум омрач́ив,/ вопию́ тве́рдому Твоему́ заступле́нию:/ просвети́, Богоро́дице, души́ мое́й зе́ницы,/ возсия́й ми покая́ния све́тлую зарю́/ и облецы́ мя во ору́жие све́та, Богоро́ди́тельнице Чи́стая.

По 2-й стихологии седа́лен, глас 4:

Ору́жием слове́с твои́х мучи́теля уязви́л еси́,/ воево́да́ быв христоно́сных люде́й, Евстра́тие Богому́дре:/ облиста́л еси́ заря́ми чуде́с ми́ру,/ вене́ц же исплете́ся твое́й главе́ свы́ше./ Те́мже и в па́мяти твое́й Христа́ прославля́ем.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Пое́м Тя, Богоневе́сто, Ма́ти Христа́ Бо́га,/ сла́вяще Рождество́ Твое́ непостижи́мое,/ и́мже изба́вихомся от ле́сти диа́воли/ и вся́ких бед, Богоро́дице Влады́чице, и ве́рно вопие́м:/ поми́луй ста́до Твое́, Еди́на Всепе́тая.

По полиеле́и, седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Трои́ческою ве́рою утве́рждся,/ и́стины пра́щею воору́жся, ле́сти низложи́л еси́ инопле́менную де́рзость/ и вра́жий восхи́тил еси́ слове́с меч,/ тем ссекл еси́ лжи́вое противле́ние./ Сего́ ра́ди побе́дами обличи́в лесть, те́лом у́мерл еси́/ и ду́хом ожи́л еси́, страстоте́рпче Евстра́тие./ моли́ Христа́ Бо́га/ грехо́в оставле́ние дарова́ти пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

В напа́сти многоплете́нныя впад от враг ви́димых и неви́димых,/ бу́рею одержи́мь безчи́сленных согреше́ний мои́х,/ и я́ко к те́плому заступле́нию и покро́ву моему́, Чи́стая,/ ко приста́нищу притека́ю Твоея́ бла́гости./ Те́мже, Пречи́стая, из Тебе́ Воплоще́нному безсе́менно моли́ся приле́жно/ о всех рабе́х Твои́х, непреста́нно моля́щихтися, Богоро́дице Пречи́стая,/ моля́щи его́ при́сно согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ воспева́ющим досто́йно сла́ву твою́.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Воззва́ша пра́веднии,/ и Госпо́дь услы́ша их.

Стих: Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я Госпо́дь. Вся́кое дыха́ние:

Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 36.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 1. Самогла́сна:

Пяточи́сленный лик святы́х восхва́лим, лю́дие,/ Спа́са воспева́юще Христа́,/ Евстра́тия терпеливоду́шнаго и тве́рдаго страстоте́рпца,/ с ним Авксе́нтия, Евге́ния, Марда́рия и Оре́ста:/ си́и бо, по ве́ре пострада́вше,/ треволне́ния попра́ша вра́жия/ и Спа́су мо́лятся очище́ние и оставле́ние грехо́в дарова́ти ве́рою соверша́ющим па́мять их.

Кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м на 6 и святы́х два, на 8. Кано́н первый Иоа́нна мона́ха, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с:

Мо́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/ дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль,/ крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма/ Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.

Разда́ваяй на Небесе́х да́ры су́щим на земли́ страда́льцем,/ Подвигополо́жник седи́т Христо́с,/ десни́цею Вседержи́тельною Евстра́тия су́щим обою́ду/ Боже́ственныя венцы́ простира́я.

Лик му́ченический пяточи́слен, прииди́те, ви́дим,/ пресве́тлым блиста́ющийся све́том,/ име́яй чинонача́льника возжеле́ннаго Евстра́тия,/ благода́тию Боже́ственною венча́ема.

Пояс земна́го во́инства отреши́вый,/ и́стинному привно́сиши Царю́ страда́ния,/ зна́мение от Христа́, Евстра́тие, чрез Авксе́нтия прие́м.

Богоро́дичен: Село́ вмести́тельно была́ еси́ Боже́ственнаго естества́, Богороди́тельнице Чи́стая./ Тем тя Луки́я возжела́вши,/ де́вственно в след Тебе́ Твоему́ Сы́ну приведе́ся.

Други́й кано́н, глас 6.

Песнь 1

Ирмо́с:

Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу, побе́дную песнь пои́м, вопия́ше.

Небе́сных кругов Царь Дарода́тель председи́т,/ страда́вшим на земли́ со Евстра́тием, Христо́с,/ прости́рая тем побе́ды венцы́.

Песнослове́сный лик Боговенча́нный страда́льцев пяточи́сленных восхва́лим, ве́рнии,/ му́драго Евстра́тия,/ верна иму́ща о Христе́ Боже́ственнаго чинонача́льника.

Во́инства Вы́шняго жела́я, по́честь Евстра́тие, отда́в обра́зно,/ Бо́гу приве́д, му́дре, твою́ жи́знь, свяще́нно очище́н.

Богоро́дичен: Добропобе́дных му́ченик лик, ра́дуяся, пое́т Тя, Чи́стая, и́же побе́ды венец прия́т:/ Тобо́ю бо Не́бо челове́ком бысть вхо́дно,/ я́ко родила́ еси́ па́че ума́ Творца́ Небесе́.

Катава́сия: Христо́с ражда́ется:

Песнь 3

Ирмо́с:

Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи:/ Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ и прибе́жище, и утвержде́ние.

Наде́ждею муче́ний, я́коже невеще́ственнаго сокро́вища,/ преесте́ственно был еси́ испо́лнен вся́кия ра́дости,/ всеблаже́нне Евстра́тие.

Му́дростию духо́вною, терпе́нием же напа́стей/ обличи́л еси́, му́чениче Христо́в Авксе́нтие, мучи́тельское безбо́жие.

Я́коже красота́ пресве́тлая Це́ркве ве́рных,/ му́ченицы Христо́выми я́звами, я́ко цве́ты, обложе́ни бы́сте.

Богоро́дичен: Госпо́дственно и и́стинно Тя, Богоро́дицу, ве́рнии чтим:/ Ты бо Бо́га родила́ еси́, плоть бы́вша, Всенепоро́чная.

Ин ирмо́с:

Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́.

Тве́рдостию ума́ упова́ние твое́ все возложи́в, блаже́нне,/ к Вы́шнему́ Бо́гу, наде́ждею ран утеше́ния испо́лнен весь был еси́.

Процве́л еси́ любо́вию Христо́вою, Боже́ственною му́дростию,/ терпе́нием же мук, Авксе́нтие, безу́мие облича́вши гони́телей, на́глость и су́етие.

Неукроти́мый, му́дре, Лиси́ев гнев вмени́ся Тебе́ сон/ и огнь мук си́льных, утве́рждся бо о Христе́, преоби́дел еси́,/ я́коже иному стра́ждущу.

Богоро́дичен: Священнослове́сными Тя гла́сы, Богома́ти Де́во,/ всех вино́вную Вино́вника по нам бы́ти,/ боголе́пно воспева́юще, ве́рнии,ублажа́ем.

Катава́сия: Пре́жде век:

Конда́к, глас 2.

Подо́бен: В моли́твах:

Свети́льник яви́лся еси́ светле́йший во тьме неве́дения седя́щим, страстоте́рпче:/ ве́рою бо, я́ко копие́м, обложи́вся,/ враго́в шата́ния не убоя́лся еси́, Евстра́тие,/ ри́торов сый благоязы́чнейший.

Седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Ни меч, ни зве́рие, ни огнь,/ ниже́ и́но что страша́щих чу́вственных,/ отню́д устраши́ти твою́ тве́рдость возмого́ша:/ вра́жию бо попра́в тече́нием си́лу,/ я́ко безстра́стен премину́л еси́ житие́ и Безпло́тен./ Те́мже ве́рным исцеле́ния подава́вши,/ любо́вию притека́ющим в па́мять твою́, свя́те страстоте́рпче Евстра́тие./ Моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Егда́ прии́дет суди́ти всей земли́ всех Влады́ка и Творе́ц,/ овца́м мя причти́ десны́м,осужде́ннаго,/ и кроме́шния тьмы, и вся́каго муче́ния/ Твоего́ непотре́бнаго раба́ исхити́, молю́ся:/ да благода́рно велича́ю бога́тство Твоей бла́гости, Богоро́дице Всенепоро́чная,/ и вопию́ Ти, ра́дуяся:/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти,/ Тя бо и́мам наде́жду, раб Твой.

Песнь 4

Ирмо́с:

Любве́ ра́ди, Ще́дре, Твоего́ о́браза/ на Кресте́ Твое́м стал еси́,/ и раста́яшася язы́цы:/ Ты бо еси́, Человеколю́бче,/ кре́постъ моя́ и хвале́ние.

Отложи́л еси́ с я́звами пло́ти твоея́ душе́вныя скве́рны,/ стре́лы сокруши́л еси́ лука́ваго зми́я ве́рою, Евстра́тие.

Просла́вися твои́ми ра́нами, страстоте́рпче, Царь Сла́вы/ и неизрече́нныя тя сла́вы си́лою испо́лни чуде́с, Евстра́тие.

Ры́барскому поревнова́в дерзнове́нию,/ му́ченическою мре́жею Влады́це приво́диши му́драго Евге́ния,/ улови́в, Евстра́тие.

Богоро́дичен: Всенепоро́чная и Еди́на Святе́йшая Херуви́мов я́вльшися,/ ду́ши на́ша спаси́ от вся́каго обстоя́ния ве́рою пою́щих Тя.

Ин ирмо́с:

Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/ боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.

Всеси́льный Боже́ственное жела́ние в души́ твое́й вжег,/ чудоде́йственна показа́ изря́дно,/ всеце́лы плотски́я ра́ны твоя́ творя́.

Мре́жею духо́вною ры́барей, му́дре, улови́в,/ приводи́ли царю́ му́драго Евге́ния,/ его́же улови́в, Христу́ приве́л еси́, Евстра́тие.

Гвоздьми́, всему́дре, но́зе разжига́емь,/ муче́нием сапо́г желе́зных, весь себе́ обагри́л еси́,/ Царя́ Иису́са подо́бяся стра́сти.

Богоро́дичен: Необъе́млемый и неизме́нный, Бо́га Отца́ Сло́во,/ измени́вся виде́нием, Пренепоро́чная, из Тебе́ вопло́щаемь,/ обожа́ет человеколю́бно мя челове́ка.

Катава́сия: Жезл из ко́рене:

Песнь 5

Ирмо́с: Ты, Го́споди, мой Свет,/ в ми́р прише́л еси́,/ Свет Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющия Тя.

Ты, я́коже звезда́ светоно́сная,/ возсия́л еси́ в полце́ му́ченик далечесия́тельно,/ непобеди́мый Евстра́тие.

О, жре́бия блага́го!/ О, ча́сти Богода́нныя!/ О, жены́ добре́йшия,/ сове́том победи́вшия лесть прама́тернюю.

Ты вся кра́сная вмени́л еси́, я́ко уме́ты, Марда́рие,/ победи́в естества́ зако́ны любо́вию страда́ния.

Богоро́дичен: Ум зе́млен Твоего́ па́че ума зача́тия/ не мо́жет разуме́ти, Де́во Ма́ти, Отрокови́це:/ Бо́га бо родила́ еси́.

Ин ирмо́с:

Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Чу́ден, я́коже звезда́, быв Це́ркви,/ издале́ча посреде́ му́ченик возсия́л еси́,/ му́ченическими осия́я заря́ми, Евстра́тие, ми́р па́че со́лнца.

Зарелу́чными сия́нии зарю́ испуща́юща тя ви́дев, Богоглаго́ливый Марда́рий/ тебе́, я́коже а́гнец па́стырю незло́бив, простото́ю се́рдца после́дова.

Превознесе́ся сро́днаго естества́ мужелю́бная жена/ и, разу́мная, и Христолюби́вая, изря́дно предпобежда́ет и соверше́нне,/ пома́завши му́жа к муче́нию.

Богоро́дичен: И́же Богоро́дицу от души́ и Влады́чицу ми́ра, Бла́гая, испове́дающия Тя спаса́й:/ Тя бо Предста́тельницу непобеди́му стяжа́хом,/ су́щую Богороди́тельницу.

Катава́сия: Бог Сый ми́ра:

Песнь 6

Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х/ исте́кшею Кро́вию.

Христо́с мне вме́сто всех есть, –/ Марда́рий велегла́сно вопия́ше, – и оте́чество, и честь, и и́мя:/ от Тебе́ бо сему́ научи́хся, Евстра́тие.

Язы́к отре́зан пе́сней непрестае́т,/ отсе́ченныя же твоя́ руки́ к Бо́гу, Евге́ние, возвыша́хуся,/ спасе́ния прося́ще пою́щим па́мять твою́.

Нога́м проверте́нным пове́шен бысть стремгла́в,/ разжже́нными же рожны́ пали́мь по плеще́м,/ дух Влады́це пре́дал еси́, Марда́рие.

Богоро́дичен: Кре́пость Тя обре́тши, Де́во, и твердь,/ страстоте́рпица ра́ны до́блественне терпи́т/ и, ра́дующися, в след Тебе́, всех Влады́це, приво́дится.

Ин ирмо́с:

Жите́йское мо́ре,/ воздви́гаемое зря напа́стей бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой,/ Многоми́лостиве.

Сам вме́сто всех мне Христо́с есть оте́ческих, – возопи́в, о Марда́рие./ Пяте́ сокруше́нней рожны́, разнеже́нным огне́м,/ стрела́ми же ра́мена, ра́дуяся, сконча́лся еси́.

Отре́зан быв, Евге́ние, твой язы́к Христа́ песносло́вити не престае́т,/ руки́ же отсе́чены к Бо́гу, блаже́нне, возвыша́ются,/ пою́щим тя избавле́ния прося́ще.

Я́ко досточу́дна му́жественная твоя́ душа́, всеблагоро́дне Евге́ние,/ сокруше́нным бо ну́ждею твои́м го́ленем,/ дух пре́дал еси́ в ру́це Влады́ки всех, ра́дуяся.

Богоро́дичен: Пречи́стая Влады́чице, ро́ждшая земны́х Ко́рмчию и Го́спода,/ страсте́й мои́х непостоя́нное и лю́тое утиши́ смуще́ние/ и тишину́ пода́ждь се́рдцу моему́.

Катава́сия: Из утро́бы Ио́ну:

Конда́к, глас 3.

Подо́бен: Де́ва днесь:

Вити́йствуя пред беззако́ннующими Боже́ственная,/ бие́ния претерпе́л еси́ му́жественнейшим се́рдцем,/ облиста́л еси́ Богозна́меньми, пречу́дне,/ угаси́л еси́ возвы́шенный пре́лести пла́мень,/ сего́ ра́ди тя че́ствуем, всеблаже́нне му́чениче Христо́в Евстра́тие.

И́кос:

Свяще́нный соверша́ет Це́рковь днесь пра́здник та́инственно,/ све́тло пропове́дающи твоя́ до́блести, боле́зни и труды́,/ я́же па́че естества́ Боже́ственная боре́ния,/ я́же всю́ду ра́ны, и́миже низложи́ многоко́зненнаго,/ сла́ва страда́льцев ве́лия и хвала́,/ му́жества столп, свети́льник всех тя чту́щих благоче́стно,/ врачева́ний сокро́вище, богати́телю ни́щих,/ первопобе́дниче честны́х му́чеников,/ всеблаже́нне му́чениче Христо́в Евстра́тие.

Песнь 7

Ирмо́с: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию благочести́я па́че,/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Непрело́жно испове́дания мудрова́ние име́я в Тро́ице че́ствовати Еди́наго Бо́га,/ му́ки преоби́дел еси́, зовя́й:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоей, Го́споди.

Я́ко блаже́н в непоро́чном пути́ ходи́л еси́,/ коле́ни благоразу́мно преклони́л еси́ Изба́вителю,/ ду́шу же преда́в Влады́це в руки́,/ я́ко благово́ннейшу же́ртву, Авксе́нтие.

И́же вра́ном Илии́ пи́щу подава́яй Бог,/ Той и о честне́й твое́й главе́ чудотво́ря, жела́ющим откры́,/ я́ко многожела́нное чрежде́ние ми́ру, Авксе́нтие.

Богоро́дичен: Де́во Ма́ти,/ я́ко Чи́сту Тя и нетле́нну Сло́во Чи́стое возлюби́/ и, из Тебе́ вопло́щся, возсозда́ всего́ челове́ка,/ и́же Луки́ю просла́вивый чудесы́.

Ин ирмо́с:

Росода́тельну у́бо пещь/ содела́ А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Победоно́сец к Небе́сному Ца́рству, Авксе́нтие, восте́кл еси́:/ по искуше́нии бо мук многови́дных, Христа́ Бо́га испове́дая,/ сконча́лся еси́ за него́, во главу́ усе́чен.

Пречу́дно есть благоразу́мное, Оре́сте, му́жество твое́,/ на суди́щи бо показу́еши ра́зум,/ ду́шу же Лиси́еву кресто́м унза́еши, поя́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Муче́ния путе́м спу́тника тебе́/ и с тобо́ю теку́ща сою́зника Оре́ста и сострада́льца име́я,/ обогати́л еси́, поя́ с ним:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Ю́ноши три пещь не опали́, Рождество́ прообразу́ющи Твое́,/ Боже́ственный бо Огнь Тя не опали́, всели́вся в Тя,/ и вся просвети́ вопи́ти:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Катава́сия: О́троцы, благочести́ю:

Песнь 8

Ирмо́с: Ру́це распросте́р, Дании́л/ львов зия́ния в ро́ве затче́,/ о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благочести́я рачи́тели, о́троцы, взыва́юще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Устна́ ра́зверз чи́сто, Боже́ственный привле́кл еси́ Дух, Евстра́тие,/ и душетле́нных у́бо обличи́л еси́ служе́ний не́мощь,/ в Тро́ице же Бо́га чествова́ти взыва́л еси́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Му́дрыми наказа́нии твои́ми укрепи́в смысл, му́чениче Евстра́тие,/ на одре́ желе́знем просте́рт быв,/ непобеди́мый Оре́ст вопия́ше разори́телем пла́мене, де́тем подо́бяся:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Просте́р те́ло терпели́вно, Оре́сте сла́вне,/ ты на одре́ разжже́ннем сопричта́лся еси́ у́бо му́чеников,/ в Го́споде ра́дуяся, воспочи́л же еси́ в ски́ниях Небе́сных, вопия́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́дичен: Яви́лася еси́ превы́шши небе́с, Бо́га Небе́снаго поро́ждши,/ онебеси́вшаго, Всечи́стая, земноро́дных все смеше́ние/ и Луки́и честны́я па́мять уясни́вшаго,/ ему́же вопие́м всегда́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Ин ирмо́с: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́:/ вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти./ Тя превозноси́м во вся ве́ки.

Еди́наго естества́ Тро́ицы безме́рную си́лу со дерзнове́нием пропове́дая, богосло́вил еси́/ и и́дольское служе́ние су́етное обличи́л еси́,/ всему́дре Евстра́тие, Богому́дре.

Не ве́дый гони́тель терпе́ния твоего́, пла́менным ви́дом устраши́ти тя покуша́шеся,/ ты же, того́ суровство́ оплева́в,/ ра́дуяся, Влады́ку, Евстра́тие, воспева́л еси́.

Веща́нии твои́ми Боже́ственными наказу́емь, Богому́дрый Оре́ст/ на одр вскочи́, игра́я, я́ко а́гнец непоро́чен всесожига́емь, Бо́гу Венцеда́вцу вопия́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́дичен: Пречи́стая Де́во, Ты мя спаси́,/ мое́й не́мощи бу́ди по́мощь,/ скорбе́й мно́гих и лю́тых мя изба́ви,/ да Тя сла́влю, Еди́ну Богоро́дицу.

Катава́сия: Чу́да преесте́ственнаго:

Песнь 9

Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя горы, Тебе́, Де́во,/ краеуго́льный отсече́ся,/ Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́./ Тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Боже́ственных причасти́тися тайн возжеле́в, страстоте́рпче,/ и Богоявле́ния светоза́рнаго сподо́битися, блаже́нне Евстра́тие,/ к зову́щему тя на Небеса́, жела́емому прибли́жился еси́ Христу́.

Зело́ веселя́ся, страстоте́рпче,/ ра́достному осужде́нию мучи́тельскаго пребезу́мия,/ По́двигоположника твоего́ велича́л еси́,/ песносло́вя, Евстра́тие, сме́рти разори́теля Христа́.

Прииди́те, мучениколю́бцы вси,/ пре́лести потреби́теля свяще́нными Евге́ния пе́сньми,/ му́драго Оре́ста же и Марда́рия/ и с ни́ми Авксе́нтия со Евстра́тием возвели́чим.

Богоро́дичен: Свет нам возсия́ из ложе́сн Неискусому́жных Твои́х, Де́во,/ его́же светосия́нии Боже́ственно озари́вшися, свет же бысть чу́дная Луки́я,/ Богороди́тельнице Де́во Ма́ти.

Ин

Ирмо́с: Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на него́же не сме́ют чи́ни А́нгельсти́и взира́ти;/ Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и Тя ублажа́ем.

Поя, Евстра́тие, жела́емаго и о́бщник Боже́ственных тайн быв,/ Богоявле́ния его́ в темни́це сподо́бился еси́, блаже́нне,/ зову́ща тя к Небе́сней жи́зни Ца́рствия его́.

Укрепи́вся си́лою Христо́вою, Евстра́тие,/ гони́телей ласка́нию посмея́лся еси́, велича́я, сла́вне, Христа́ пе́сньми:/ я́коже бо ю́ноши дре́вле в пещь, ра́дуяся,/ я́ко в кра́сный рай, блаже́нне, внутрь вшел еси́.

Пе́сньми и пе́ньми восхва́лим, вси ве́рнии, Боже́ственный во́ины,/ Авксе́нтия, Евге́ния, вку́пе и Марда́рия,/ сла́внаго Оре́ста и чинонача́льника, и сострада́льца, и наста́вника му́драго Евстра́тия.

Богоро́дичен: Храм, Де́во, ца́рствующаго со Отце́м и Ду́хом Христа́ была́ еси́;/ Тебе́ ра́ди, Чи́стая, хра́мы и мы благода́тию бы́вше,/ сподо́бихомся сынотворе́ния его́ креще́нием.

Катава́сия: Та́инство стра́нное:

Свети́лен.

Подо́бен: Ду́хом во святи́лищи:

Соверши́л еси́ чу́дное страда́ния тече́ние, Евстра́тие блаже́нне,/ и приве́д ку́пно Евге́ния честна́го и му́драго Авксе́нтия, Марда́рия же со Оре́стом,/ и́хже ве́ре и де́рзости удиви́шася челове́честии и а́нгельсти́и собо́ри.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Несказа́ннаго Рождества́ Твоего́ была́ еси́, Пренепоро́чная Неве́ста,/ я́ко су́щи честне́йший храм, Богоро́дице:/ Ты бо Преве́чное, в Тя все́льшееся, родила́ еси́ Бо́га Сло́во./ Тем, пою́ще, Рождество́ Твое́ велича́ем,/ о Всенепоро́чная Отрокови́це.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 3.

Ге́рманово: Ри́торскими словесы́ Христо́в во́ин беззако́нныя ужаси́,/ страда́льческими ра́нами вра́жия си́лы му́жески победи́ Евстра́тий сла́вный/ и тве́рдый страда́лец,/ и́же те́сный и приско́рбный ше́ствовав путь/ и в зе́млю дости́г ве́чныя жи́зни;/ в не́йже и мо́лит Христа́/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

И́же в Боже́ственней му́дрости я́вльшася филосо́фа/ и в добро́те слове́с показа́вшася ри́тора,/ в свиде́телех вели́каго Евстра́тия страда́льческими похвала́ми увенча́им:/ сво́инство бо сей Христо́в во́ин благочести́вое собра́в,/ во вре́мя бра́ней к по́двигом страда́ния вчиня́я,/ вра́жий восхи́тив меч, сим того́ уязви́./ К нему́же возопии́м:/ му́чеников изря́днейше,/ с пострада́вшими с тобо́ю моли́ Христа́ Бо́га/ о ве́рою соверша́ющих всечестну́то па́мять твою́.

Глас 4. Иоа́нна мона́ха:

Да венча́ются от нас похвала́ми добропобе́днии и́стины свиде́тели:/ Евстра́тий, е́ллинскаго басносмышле́ния обличи́тель/ и христиа́нскаго Богому́дрия пропове́дник;/ Авксе́нтий, и́же му́дростию сло́вес/ и терпе́нием дел мучи́тельское обличи́вый безбо́жие,/ к сим Евге́ний, Бо́гу благопотре́бный/ и мучи́телем непотре́бный спаси́тельнаго ра́ди испове́дания,/ и Оре́ст, и́стинный и чу́дный Царя́ всех во́ин;/ с ни́миже и Марда́рий, голубь незло́бивый,/ му́дрое посрами́вый зми́я благода́тию Христа́ Бо́га/ и Спа́са душ на́ших.

Касси́и мона́хини:

Па́че е́ллинских наказа́ний/ апо́стольскую му́дрость предпочто́ша святи́и му́ченицы,/ кни́ги вити́йския оста́вльше и рыба́рскую навы́кше:/ та́мо бо у́бо благоязы́чие глаго́лам,/ в некни́жных же Богогла́сиих Тро́ическому науча́хуся Богора́зумию./ В не́мже моли́теся/ в ми́ре сохрани́тися душа́м на́шим.

Сла́ва, глас 4, тоя́же Касси́и:

Пятостру́нную цевни́цу/ и пятосве́тлый све́щник Бо́жия Це́ркве,/ Богоно́сныя му́ченики тезоиме́нне воспои́м/ и благоче́стне похва́лим:/ ра́дуйся, и́же до́бре Бо́гом вво́инствованный в Небе́снем во́инстве/ и, вво́инившему тя угоди́в,/ и́же в вити́ях вити́й, Евстра́тие Богому́дре;/ ра́дуйся, и́же тала́нт от Бо́га, тебе́ вве́ренный,/ во́зрастав во мно́жество, Авксе́нтие блаже́нне;/ ра́дуйся, красне́йшая ветвь/ Боже́ственнаго благоро́дия, Евге́ние Богому́дре;/ ра́дуйся, кра́сный о́бразом,/ нра́вом же предо́брый и обоюдоизря́дный,/ и́же в Боже́ственных гора́х пребыва́я весь, всеблаже́нне Оре́сте;/ ра́дуйся, сия́яй прозра́чный би́сере,/ и́же му́ки го́рькия ра́достне претерпе́вый, Марда́рие непобеди́ме;/ ра́дуйся, равночи́сле́нный ли́че му́дрых дев,/ я́же мо́лим вся́каго гне́ва и ско́рби изба́вити/ и неизрече́нныя ва́шея сла́вы соприча́стники сотвори́ти/ ле́тнюю ва́шу па́мять чту́щия.

И ны́не, Богоро́дичен: Иму́ще Тя, Богоро́дице:

Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны І-го кано́на песнь 3-я, на 4 и 2-го, песнь 6-я, на 4. Проки́мен, глас 4: Святы́м, и́же суть на земли́ его́,/ удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них.

Стих: Предзре́х Го́спода пре́до мно́ю вы́ну:

Апо́стол ко Ефесе́ем, зача́ло 233.

Аллилу́ия, глас 4: Воззва́ша пра́веднии,/ и Госпо́дь услы́ша их.

Стих: Мно́ги ско́рби пра́ведным:

Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 106. Прича́стен: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде:

Преподо́бнаго Ге́рмана Аля́скинскаго, равноапо́стола Алеу́тскаго

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Блаже́н муж: на Го́споди, воззва́х: ставим стихов 8 и поем стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: Ки́ими венцы́:

Ки́ими венцы́ увенча́ем Ге́рмана преподо́бнаго,/ алеу́тов наста́вника и апо́стола Правосла́вия?/ Той бо, ро́дину оста́вль,/ к ди́виим лю́дем по́йде/ Христа́ пропове́дати и благочести́е Правосла́вное,/ не убоя́вся, ниже́ устраши́вся, врага́ те́мнаго, но по́мощию благода́ти Боже́ственныя просвети́ наро́д/ и приведе́ я ко Христу́,/ и́же име́яй ве́лию ми́лость.

Ки́ими венцы́ увенча́ем Ге́рмана преподо́бнаго,/ алеу́тов наста́вника и апо́стола Правосла́вия?/ Той бо, Валаа́мский квас ду́ха восприи́м/ и пропове́дуя Ева́нгелие сло́вом и де́лы алеу́том,/ вся плотска́я с пло́тию презре́/ и сле́зными моли́твами, и на тве́рдом лега́ньми,/ и мра́за терпе́ньми, и в посте́ пребыва́ньми,/ наипа́че же любо́вию безме́рною к лю́дем приведе́ я ко Христу́,/ и́же име́яй ве́лию ми́лость.

Ки́ими венцы́ увенча́ем Ге́рмана преподо́бнаго,/ алеу́тов наста́вника и апо́стола Правосла́вия?/ Той бо с по́двигом пусты́нным преподо́бия/ соверши́ де́ло апо́стола Правосла́вия/ и, мно́го потруди́вся и люде́й спас от пре́лести лука́ваго,/ благода́ть получи́ чудотворе́ния:/ огнь угаси́, воды́ наше́ствия воспяти́/ и, коне́ц свой проро́чески предуве́дев,/ по́йде ко Христу́, и́же име́яй ве́лию ми́лость.

И́ны стихи́ры, глас 4,

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Дал еси́ зна́мение алеу́том, Го́споди,/ руко́ю преподо́бнаго Ге́рмана,/ я́ко да кре́пко уве́руют в Тя,/ Сы́на Бо́жия и Бо́га,/ и, спа́сшеся от тьмы бесо́вския,/ вни́ти в Свет Твой Невече́рний./ Те́мже Твое́ человеколю́бное смотре́ние сла́вим,/ Иису́се Всеси́льне, Спа́се душ на́ших.

Доше́д до океа́на, преподо́бный Ге́рман, Го́споди,/ нача́т не ры́бу не́водом лови́ти,/ но, я́коже апо́столи Твои́, ду́ши челове́ческия./ И кре́пка бысть лови́тва его́ по́мощию благода́ти Твоей,/ и, извле́к люде́й на тве́рдый брег Правосла́вия,/ просла́вися пред Тобо́ю./ Те́мже Твое человеколю́бное смотре́ние сла́вим,/ Иису́се Всеси́льне, Спа́се душ на́ших.

По́двиг прия́л еси́ благоутро́бно, Го́споди,/ преподо́бнаго Ге́рмана,/ и, благода́тию посо́бствовав ему́,/ соверши́л еси́ его́ в ме́ру во́зраста апо́столов Твои́х,/ и прия́л еси́ во оби́тели Ца́рства Небе́снаго,/ дерзнове́ние дав ему́ моли́тися за лю́ди./ Те́мже Твое́ человеколю́бное смотре́ние сла́вим,/ Иису́се Всеси́льне, Спа́се душ на́ших.

Сла́ва, глас 5:

Посла́вый Госпо́дь апо́столы Своя́/ пропове́дати Ева́нгелие всей тва́ри,/ Той и тя посла́ в после́дняя вре́мена/ пронести́ Правосла́вие алеу́том./ И бысть се́итва се́ющаго с благода́тию,/ и угобзи́ся ни́ва плодоноше́нием,/ я́же пребыва́ет да́же до ны́не, богате́ющи в Го́споде./ Те́мже тя мо́лим, преподо́бне о́тче наш Ге́рмане,/ не преста́й и в пре́дняя моли́твами твои́ми назира́ти люде́й твои́х и всех нас,/ пра́зднующих любо́вию всечестну́ю па́мять твою́.

И ны́не, Богоро́дичен, глас 5: В Чермне́м мо́ри:

Вход. Свете ти́хий:

Проки́мен дне и чте́ния три преподо́бническая (зри день 5-й).

На литии́ стихи́ры самогла́сны, глас 1:

Слы́шав Па́вла, глаго́люща,/ преподо́бне о́тче наш Ге́рмане,/ я́ко плоть похотству́ет на ду́ха,/ потща́лся еси́ ху́ждшее покори́ти лу́чшему/ и плоть порабо́тити ду́ху./ Те́мже вери́г желе́зных ноше́нием/ и тя́жких бреме́н таска́нием томи́л еси́ томя́щую плоть,/ до́ндеже дости́гл еси́ Христа́,/ па́че же Христо́м дости́жен был еси́./ И улучи́л еси́ обеща́нную оста́вльшим вся Христа́ ра́ди стори́чную мзду́ благода́ти на земли́/ и живо́т ве́чный насле́довал еси́.

Сла́ва, глас 5:

Кро́ткий душе́ю, преподо́бне Ге́рмане,/ вме́сто земли́ кро́тких по достоя́нию насле́довал еси́ люде́й алеу́тских,/ гони́мый челове́ки и бе́сы,/ скоре́е в Ца́рство Бо́жие вшел еси́;/ нищ сый душе́ю и те́лом,/ бога́тство Небе́сное получи́л еси́,/ а́лчбу и жа́жду души́ твоея́ пра́вдою Бо́жиею насы́тил еси́,/ чи́стым же се́рдцем твои́м Бо́га незри́мое зрел еси́,/ плач твой моли́твенный Ду́хом Святы́м утеша́л еси́./ Ра́дуйся, преподо́бне, и весели́ся,/ я́ко мзду́ твою́ мно́гую ны́не прие́млеши,/ и о нас моли́ся спасти́ся нам.

И ны́не, Богоро́дичен, глас 2:

Храм и дверь еси́,/ пала́та и престо́л Царе́в,/ Де́во Всечестна́я,/ Е́юже Изба́витель мой Христо́с Госпо́дь/ во тьме спя́щим яви́ся, Со́лнце Сый Пра́вды,/ просвети́ти хотя́, я́же созда́ по о́бразу Своему́ руко́ю Свое́ю./ Те́мже, Всепе́тая, я́ко ма́терне дерзнове́ние к Нему́ стяжа́вшая,/ непреста́нно моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

Егда́ тя ма́ти твоя́ зача́т во утро́бе,/ тогда́ еще тя Бог, я́ко же дру́гаго Иере́ми́ю,/ знамена́ благоче́стием,/ и, в де́тстве Бо́га усе́рдно любя́,/ в хра́мех его́ вы́ну примета́лся еси́,/ и, вне́мля гла́су Ева́нгелия Христо́ва,/ ми́р оста́вил еси́,/ и под се́нию Се́ргия преподо́бнаго и́ноческий по́двиг на ся восприя́л еси́./ Та́же, сме́ртно поболе́вша за ре́вность твою́ по Бо́зе/ Бо́жия Ма́ти тя чуде́сно исцели́.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Егда́ из ре́вности вя́щшия в свяще́нный Вала́ам прише́л еси́,/ тогда́ и вя́щший по́двиг на ся подъя́л еси́ послуша́ния и смире́ния,/ моли́тве же прилежа́ и посту́ преизли́ха13,/ высоту́ дости́гл еси́ зре́лыя доброде́тели./ Те́мже на безмо́лвие в пусты́ни Валаа́мстей ста́рцы тя благослови́ша,/ иде́же с бе́сы побе́дне бра́тися,/ с Го́сподом и со А́нгелы бесе́довати/ и со все́ми святы́ми утеша́тися.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Егда́ Бог восхоте́ алеу́тов просвети́ти све́том Правосла́внаго благоче́стия,/ тогда́ вложи́ в се́рдце А́нгелу Це́ркве Русския/ посла́ти тя та́мо апо́стола и просвети́теля,/ иде́же ты, мно́гая ле́та послужи́в/ и де́ло изря́дное соверши́в,/ дости́гл еси́ побе́дныя венцы́ от Бо́га в Це́ркви его́ Правосла́вней,/ я́же тя в предста́теля люде́й нарица́ет/ и в моли́тву к Бо́гу тя призыва́ет.

Сла́ва, глас то́йже:

Во ю́ности Бо́га всем се́рдцем возлюби́в/ и к Нему́ ду́шу твою́ привяза́в,/ я́ко свя́зна, Той тя поведе́ по словеси́ Своему́,/ а́може и не хоте́л еси́./ Но снабде́ тя си́лою благода́ти Своей,/ во е́же из уст твои́х, я́коже река́ мно́говодная,/ излива́тися прему́дрости Ева́нгелия во уши люде́й неве́рных/ и чудеса́ ди́вная соверша́тися руко́ю твое́ю,/ я́коже бо апо́столом первым обеща́ся,/ си́це и на тя в после́дняя вре́мена испо́лни./ Те́мже ученицы́ твои́ тя просла́виша кре́пким благочести́ем свои́м я́ко учи́теля своего́,/ и Бог тя упоко́и по труде́х со святы́ми,/ и Це́рковь тя призыва́ет в моли́тву к Бо́гу о ми́ре всего́ ми́ра,/ о благостоя́нии Правосла́вия и спасе́нии душ на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен, глас 2: О, чудесе́ но́ваго:

Тропа́рь преподо́бнаго, глас 1:

Ло́зу Правосла́вия прине́сл еси́ в Аме́рику из Руси благочести́выя/ и, удобри́в ко́рень по́стническими труда́ми/ и напои́в оби́льне моли́твенными слеза́ми,/ плоды́ прине́сл еси́ – вино́гра́д возлю́бленный,/ Ге́рмане преблаже́нне о́тче наш./ Те́мже и Бог тя просла́ви, я́ко апо́стола преподо́бнаго,/ нетле́нием моще́й и благода́тию чудес,/ от них же почерпа́юще благодея́ния, восхваля́ем тя:/ сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,/ сла́ва Дарова́вшему тя Аме́рице свети́ло Правосла́вия.

Ин тропа́рь, глас 3:

Преподо́бне о́тче наш Ге́рмане,/ пе́рвый свети́льниче, в земли́ на́шей просия́вый,/ прино́сим вси тебе́ похвалы́ сия́,/ ты же, я́ко име́яй дерзнове́ние ко Го́споду,/ бу́ди засту́пник нам, и уте́шитель,/ и Це́ркви на́шея покрови́тель ди́вный,/ да вси со умиле́нием зове́м ти:/ ра́дуйся, о́тче наш Ге́рмане, Аля́ски и всея́ Аме́рики пресла́вный чудотво́рче.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

На благослове́нии хлебов тропа́рь преподо́бнаго, два́жды, и Богоро́дице Де́во: еди́ножды.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь преподо́бнаго, два́жды, Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас 3.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Удиви́хомся вси по́двигу твоему́ пресла́вному,/ ка́ко, с бе́сы бра́вся, победи́л еси́,/ и ка́ко, со А́нгелы бесе́довав, по́льзовался еси́,/ и ка́ко гру́бых люде́й ко Христу́ приве́л еси́, Ге́рмане преподо́бне./ Бо́гу помога́ющему вся соде́яв, на Небе́сную жи́знь беспрепятственно преше́л еси́,/ иде́же ны́не лице́м к лицу безве́стная и тайная Бо́жия зри́ши и о нас мо́лишися.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Удиви́ся Ио́сиф, е́же па́че естества́ зря и внима́ше мы́слию,/ и́же на руно́ дождь, в безсе́меннем зача́тии Твое́м, Богоро́дице,/ купину́, огне́м неопали́мую, жезл Ааро́нов прозя́бший,/ и, свиде́тельствуя, обру́чник Твой и храни́тель, свяще́нником взыва́ше:/ Де́ва ражда́ет и по рождестве́ па́ки Де́вою пребыва́ет.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

Е́же от Бо́га зва́ние прие́м,/ оста́вил еси́ отца́ и ма́терь, бога́тство и дом/ и, по стопа́м Го́спода твоего́ ше́ствовав, на ме́сто по́двигов твои́х дости́гл еси́,/ иде́же плоть изнури́в воздержа́нием и люде́й алеу́тских приве́д ко Христу́,/ ны́не прославля́ешися от Бо́га в Це́ркви его́, я́ко преподо́бный апо́стол Христо́в.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Пое́м Тя, Богоневе́сто, Ма́ти Христа́ Бо́га,/ сла́вяще Рождество́ Твое́ непостижи́мое,/ И́мже изба́вихомся от ле́сти диа́воли и вся́ких бед, Богоро́дице Влады́чице, и ве́рно вопие́м:/ поми́луй ста́до Твое, еди́на Всепе́тая.

По полиеле́и седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Прему́дростию Боже́ственною напои́в твою́ ду́шу от Первоисто́чника, Спа́са на́шего,/ был еси́ исто́чник воды́, теку́щия в живо́т ве́чный, я́коже глаго́лет Госпо́дь./ Тем и напои́л еси́ жа́ждущих сло́ва Бо́жия просты́х и уче́ных,/ и никто́же мо́жаше противуста́ти глаго́лом твои́м Богодухнове́нным./ Сего́ ра́ди вси почита́ем преподо́бнаго апо́стола и согла́сно вопие́м:/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

В напа́сти многоплете́нныя впад от враг ви́димых и неви́димых,/ бу́рею одержи́м безчи́сленных согреше́ний мои́х,/ и я́ко к те́плому заступле́нию и покро́ву моему́, Чи́стая,/ ко приста́нищу притека́ю Твоея́ бла́гости./ Те́мже, Пречи́стая, из Тебе́ воплоще́нному безсе́менно моли́ся приле́жно о всех рабе́х Твои́х,/ непреста́нно моля́щих Ти ся, Богоро́дице Пречи́стая,/ моля́щи его́ при́сно согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ воспева́ющим досто́йно сла́ву твою́.

Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных его́.

Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех,/ я́же воздаде́ ми. Вся́кое дыха́ние:

Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Преподо́бне о́тче Ге́рмане,/ во всю зе́млю Алеу́тскую изы́де веща́ние исправле́ний твои́х,/ тем на Небесе́х обре́л еси́ мзду́ трудо́в твои́х,/ де́монския погуби́л еси́ полки́,/ и люде́й твои́х исхити́л еси́ от се́тей их,/ и а́нгельския дости́гл еси́ чи́ны,/ и́хже житию́ без поро́ка поревнова́л еси́./ Дерзнове́ние же име́я ко Христу́ Бо́гу,/ ми́р испроси́ душа́м на́шим.

Кано́н преподо́бнаго, глас 4. его́же краегране́сие: Ге́рмана, Руси и Америки похвалу́, пою́.

Песнь 1

Ирмо́с: Мо́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/ дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль,/ крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма/ Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.

Госпо́дь тя избра́, я́коже Моисе́я иногда́, в вождя́ ве́ры алеу́том,/ я́ко да, изве́д я из тьмы фараони́тския,/ введе́ши во свет спаси́тельный вопию́щих:/ Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.

Еги́пет идолослуже́ния воспла́кася го́рце лише́нием наро́да избра́ннаго,/ и́же тобо́ю проидо́ша скво́зе мо́ре Креще́ния/ в зе́млю обетова́ния Христо́ва, вопию́ще:/ Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.

Ра́довахуся А́нгели о спасе́нии чад твои́х духо́вных, Ге́рмане преподо́бне,/ я́коже Госпо́дь рече́,/ и́же и прия́т я в лоно Це́ркве Правосла́вныя, воспева́ющих:/ Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.

Богоро́дичен: Ма́ти Бо́жия Благослове́нная,/ сохраня́й ны, неопятне́нных в бе́лой оде́жди Креще́ния и покая́ния, воспева́ющих:/ Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.

Песнь 3

Ирмо́с: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи:/ Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ и прибе́жище, и утвержде́ние.

Алеу́тов просвети́в, спасл еси́ от неприя́зни врага́,/ ни бога́тством, ни си́лою приобрета́я их,/ но прему́дростию ду́ха, и по́двигом преподо́бия, и про́поведию благоче́стия,/ я́ко несть свят, я́коже Бог наш,/ и несть пра́веден, па́че Го́спода.

Не му́дростию хвали́лся еси́,/ но му́дростию всех учил еси́ благоче́стию,/ люби́ти Христа́, и ве́ровати в него́, и греха́ боя́тися, глаго́ля:/ несть свят, я́коже Бог наш,/ и несть пра́веден, па́че Го́спода.

А́ще и в труде́х и в страда́ниих по́двиг твой соверши́л еси́,/ но ра́дости испо́лнен был еси́,/ на сие́ бо еди́но то́кмо зря, я́ко Бо́жие де́ло твори́ши,/ и я́ко несть свят, я́коже Бог наш,/ и несть пра́веден, па́че Го́спода.

Богоро́дичен: Роди́вши без се́мене му́жняго от Тро́ицы Еди́наго, Богоро́дице Пречи́стая,/ дерзнове́ние и́маши бога́тно помога́ти всем в по́двизе и страда́нии пребыва́ющим и испове́дающим:/ несть свят, я́коже Бог наш,/ и несть пра́веден, па́че Го́спода.

Ин Конда́к, глас 8.

Валаа́ма постри́жник,/ честны́й возлю́бленник Бо́жией Ма́тери бы́вый,/ ревни́тель по́двигов дре́вних подви́жников но́вый,/ моли́тву, я́ко копие́ и щит, прие́мый,/ стра́шен демо́ном и тьме язы́честей ста́вый,/ Ге́рмане преподо́бне, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ ду́ши на́ша.

Седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Вознесы́йся на Крест:

Вознесе́н быв Христо́м в зва́ние апо́стола/ и испо́лнив де́лом зва́ние сие́,/ ра́дость имел еси́ со дерзнове́нием рещи́ Го́споду:/ се аз и де́ти, я́же ми дал еси́ жребий мой!/ И, прие́м тя во оби́тели апо́столов,/ венце́м тя украси́ ми́лости Своея́,/ и тобо́ю да́рует благода́ть всем, творя́щим любо́вию честну́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Вознесе́ну па́че всех чино́в а́нгельских, ве́мы Тя Хода́таицу пред Бо́гом о нас, Богоро́дице./ Те́мже, припа́дающе пред о́бразом Твои́м честны́м, мо́лим Тя:/ не отста́ви от нас ми́лости Твоея́,/ но всегда́ покрыва́й от вся́каго нахожде́ния вра́жия/ и путеводи́ ны ко приста́нищу небу́рному жи́зни благочести́выя и спасе́ния душа́м.

Песнь 4

Ирмос, глас 6: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/ боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.

О́вцы твоя́ из родо́в во́лчиих воспита́в,/ ста́ду Христо́ву сопричи́слил еси́ и, до́бро́му Па́стырю Христу́ я вручи́в,/ ми́рною душе́ю взыва́л еси́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Спа́сову доброде́тель, покры́вшую Небеса́, пропове́дал еси́ во вся дни живота́ твоего́/ и хвалы́ его́ испо́лнил еси́ всю зе́млю Алеу́тскую,/ Помо́щнику Бо́гу взыва́я:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Си́лою Бо́га твоего́ вся сотвори́в ди́вная и ужа́сная в животе́ твое́м, не возне́слся еси́ мы́слию,/ па́че же смиря́яся, взыва́л еси́ вы́ну:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Богоро́дичен: Иму́ще Тя, Ма́ти Бо́га на́шего,/ Хода́таицу за нас пред Судо́м Сы́на Твоего́ Боже́ственнаго,/ любве́ и наде́жды испо́лнены есмы́, взыва́ша:/ сла́ва си́ле Твоей, Го́споди.

Песнь 5

Ирмос, глас 6: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

И́менем Госпо́дним моля́ся непреста́нно,/ нищету́ в бога́тство вмени́л еси́/ и, ду́хом богате́я, я́коже Па́вел, глаго́лал еси́:/ ничто́же име́я, вся содержу́ души́ челове́ческия в Го́споде.

И́же тя в алеу́ты посла́,/ Той тя и утеша́ше на всяк день поспе́шеством Свои́м,/ до́ндеже всех приобре́л еси́ Христу́ и ду́шу твою́ спасл еси́ в Го́споде.

А́ще и еди́н изше́л еси́ на врага́ лука́ваго, я́коже Дави́д на Голиа́фа,/ но си́лою Креста́ низложи́л еси́ его́ паде́нием вели́ким/ и люде́й изба́вил еси́ в Го́споде.

Богоро́дичен: Мо́жеши спа́сати от обстоя́ний вра́жиих, Богоро́дице, и́хже хо́щеши,/ дана́ бо Ти есть благода́ть от Сы́на Твоего́,/ в ни́хже и нас помяни́, Чи́стая.

Песнь 6

Ирмос, глас 6: Жите́йское мо́ре,/ воздви́гаемое зря напа́стей бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой, Многоми́лостиве.

Еже люби́ти Бо́га непщева́л еси́ пе́рвое коему́ждо от христиа́н,/ и други́м пропове́дал еси́,/ и сам к сему́ все́ми си́лами подвиза́лся еси́.

Руко́ю кре́пкою нача́в де́ло апо́стольства твоего́,/ до конца́ неотсту́пно соверши́л еси́ е,/ до́ндеже всех ко Христу́ приве́л еси́ и венца́ от Христа́ сподо́бился еси́.

И́стину Христо́ву глубино́ю души́ восприи́м,/ раб был еси́ неключи́м Го́спода твоего́,/ вся бо повеле́нная испо́лнив, ме́ньша всех себе́ смире́нием непщева́л еси́.

Богоро́дичен: Ка́ко не диви́мся Бо́гомужному рождеству́ Твоему́, Пречи́стая?/ я́ко бо Ма́ти безму́жно низвела́ еси́ на зе́млю Спа́са на́шего Иису́са Христа́,/ в Не́мже спаса́емся и жи́знь насле́дствуем.

Конда́к, глас 8.

Подо́бен: Взбра́нной Воево́де:

Взбра́нному Воево́де сво́инствовався,/ в брань вступи́л еси́ на ду́ха зло́бы в по́ле преподо́бия и апо́стольства./ И, пожа́в побе́ды обою́дныя,/ воздвиза́еши нас вопи́ти тебе́:/ ра́дуйся, свя́те Ге́рмане, апо́столе преподо́бный.

И́кос:

Несть на́ша брань проти́ву кро́ви и пло́ти,/ но к духово́м зло́бы поднебе́сным, я́коже рече́ апо́стол./ Сего́ ра́ди обле́к на ся всеору́жие Бо́жие в Валаа́ме/ и, обу́вся до́бре в благове́ствование Правосла́вия,/ отше́л еси́ в Аме́рику, я́ко всеору́жник Бо́жий победи́тельный./ И по́двигом до́брым подвиза́вся, ве́ру Правосла́вную насади́в/ и тече́ние земна́го пути́ сконча́в, вене́ц сла́вы восприя́л еси́ от Бо́га по достоя́нию/ и нас воздвиза́еши вопи́ти тебе́:/ ра́дуйся, свя́те Ге́рмане, апо́столе преподо́бный.

Песнь 7

Ирмос, глас 6: Росода́тельну у́бо пещь/ содела́ А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Из Руси изше́д благочести́выя и в Америку дости́г,/ соверши́л еси́ де́ло апо́стольства и преподо́бия,/ отту́ду же в ве́чное отше́д оте́чество, пое́ши Го́сподеви:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Посто́м и моли́твою вла́гу стра́стную пло́ти изсуши́в,/ дух возвы́сил еси́ в ме́ру во́зраста Христо́ва,/ во е́же всем естество́м пе́ти возмо́жеши:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Опасно проходя́ путь доброде́тели и не уклоня́яся ни одесну́ю, ни ошу́юю,/ люде́й твои́х води́л еси́ безпоро́чно к Бо́гу,/ и сам дости́гл еси́ Ца́рство, иде́же пое́ши:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Христа́ Емману́ила Ма́ти Благослове́нная,/ предста́тельствы Твои́ми всели́ Дух Сы́на Твоего́ в сердца́ на́ша,/ я́ко да с на́ми Бо́га иму́ще, злых свободи́мся и пе́ти вы́ну возмо́жем:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Песнь 8

Ирмос, глас 6: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́:/ вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти./ Тя превозно́си́м во вся ве́ки.

Вол, за любо́вь твою́ возлюби́в тя/ и не еди́наго дне не стерпе́в сме́ртнаго лише́ния твоего́,/ сам уби́ся в печа́ли свое́й по тебе́,/ я́ко тварь си́це воспева́я Го́сподеви.

А́нгелы име́л еси́ смоли́твенники в та́йне убо́гия ке́ллии твоей,/ и́же и извести́ша тя о дни и ча́се преставле́ния твоего́/ и прия́ша тя последи́ в ли́ки святы́х воспева́ти во веки Го́сподеви.

Люде́й твои́х возлюби́в па́че всего́ на земли́/ и вся бла́гая им соде́яв, Небе́сная пре́жде и земна́я,/ научи́л еси́ я до́брому благочести́ю,/ во е́же вку́пе с ни́ми зде и та́мо воспева́ти Го́сподеви.

Богоро́дичен: Утро́бу твою́ освяти́ Роди́выйся от Тебе́, Богома́ти,/ и ши́ршую Тя Небе́с сотвори́ благоутро́бием ма́терним,/ и́мже всех нас покрыва́вши от вся́ческих бед, Благода́тная.

Песнь 9

Ирмос, глас 6: Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на него́же не сме́ют чи́ни а́нгельсти́и взира́ти;/ Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и Тя ублажа́ем.

Призре́ на смире́ние твое́ Госпо́дь,/ его́же душа́ твоя́ велича́ше/ и о Не́мже дух твой ра́довашеся вся дни живота́ твоего́ на земли́,/ и вознесе́ тя в Ца́рствии Свое́м, я́ко еди́наго от избра́нных Свои́х.

О́бщаго Влады́ку зри́ши ны́не лице́м к лицу./ Не забыва́й у́бо в моли́твах твои́х всех, почита́ющих па́мять твою́,/ но сохраня́й от лю́тых бед и поги́бели ве́чныя.

Ю́ность твоя́ благочести́ва, му́жество твое́ пра́ведно,/ ста́рость твоя́ свя́та и во ве́ки жи́знь блаже́нна./ моли́ у́бо спасти́ся нам.

Богоро́дичен: Парфе́ну Де́ву Тя вси ублажа́ем,/ прама́тернюю кля́тву разруши́вшую Рождество́м Твои́м/ и Ада́мово изгна́ние испра́вившую./ Люде́й у́бо Твои́х сохраня́й змии́ных искуше́ний всемогущим предста́тельством Твои́м/ и введи́ ны в блаже́нство ра́я.

Свети́лен, глас 3.

Подо́бен: Свете неизме́нный:

Свет Боже́ственный возсия́л еси́ алеу́том потемне́нным/ и претвори́л еси́ я из бе́лых волко́в Се́вера в овча́та кро́тка ста́да Христо́ва./ Не преста́й у́бо и ны́не моля́ся, Ге́рмане преподо́бне,/ о назда́нии в Аме́рице Правосла́вия.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Све́та невече́рняго нас прича́стники сотвори́ла еси́, Богоро́дице, Боже́ственным Рождество́м Твои́м,/ Бо́га бо роди́вши Челове́ка,/ Кресто́м и сме́ртию и Воскресе́нием его́ победи́тели нас яви́ла еси́ тьмы кроме́шныя/ и насле́дники Ца́рствия Небе́снаго.

На хвали́тех стихи́ры, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Небе́снии чи́ни ра́довахуся,/ зря́ще твой по́двиг терпе́ния неустраши́маго:/ еди́наго бо твои́х споспе́шник уби́ша непокори́вии,/ друзи́и же корабле́м утопа́ше в мо́ри,/ остася ты еди́н среди́ ди́виих люде́й/ и неустраши́мо соверши́ до конца́ де́ло апо́стола.

Апо́стола Па́вла слы́ша, глаго́люща,/ я́ко ему́ послужи́сте ру́це его́ к пропита́нию,/ и ты зе́млю копа́л еси́,/ волу́ лю́бящу, помога́ющу тебе́,/ Ге́рмане преподо́бне,/ и семена́ се́ял еси́, и плоды́ собира́л еси́,/ и́миже не́мощную плоть пита́ти и ни́щую бра́тию.

Го́споду глаго́лющу:/ уразуме́йте и́стину,и и́стина свободи́т вы,/ уразуме́л еси́ и́стину ве́ры и любве́ к Бо́гу,/ и свобо́ду от страсте́й приобре́л еси́,/ и и́ных учил еси́ отроко́в же и ста́рцев,/ всех благоче́стно путеводя́ к све́ту Боже́ственному и спасе́нию.

Обремене́нный ле́ты и труды́,/ я́ко грозд в виногра́де и я́ко клас зре́лый на ни́ве,/ пожа́ тя Бог на поко́й и блаже́нство ра́я Небе́снаго,/ иде́же предстоя́ во сла́ве Престо́лу Всевы́шняго,/ моли́ всем спасти́ся,/ чту́щим любо́вию честну́ю па́мять твою́.

Сла́ва, глас 8:

Царю́ Небе́сный, всем дая́й на земли́ со́лнце и дождь во вре́мя свое́/ и о всех промышля́яй ми́лостию и щедро́тами,/ испо́лнившуся вре́мени посла́л еси́ преподо́бнаго Ге́рмана/ из блаже́ннаго Валаа́ма к алеу́там непросвеще́нным,/ и́же просвети́ти я све́том Твои́м Боже́ственным./ И, дав ему́ благода́ть и кре́пость соверши́ти де́ло Твое́ до конца́,/ прия́л еси́ его́ во оби́тели апо́стол Твои́х и преподо́бных,/ украси́в его́ венце́м пра́вды,/ его́же воздае́ши всем, возлю́бльшим Тя/ де́лателем виногра́да Твоего́ на земли́./ моли́твами у́бо его́ даждь пребы́ти и преумно́житися де́лу его́/ и душа́м спасти́ся, почита́ющим святу́ю па́мять его́.

И ны́не, Богоро́дичен: Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х/ и изба́ви нас/ от вся́кия ну́жды и печа́ли.

Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от кано́на преподо́бнаго, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных его́.

Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех,/ я́же воздаде́ ми.

Апо́стол к Галатам, зача́ло 213.

Аллилу́ия, глас 6: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех его́ восхо́щет зело́.

Стих: Си́льно на земли́ бу́дет се́мя его́.

Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 10. Прича́стен: В па́мять ве́чную:

Преподо́бнаго Арка́дия, учени́ка преподо́бнаго Ефре́ма, Новото́ржскаго чудотво́рца

НА МАЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4, глас 1.

Подо́бен: Прехва́льнии му́ченицы:

О́тче преподо́бне Арка́дие,/ от ю́ности своему́ Влады́це подо́бяся,/ ди́вно житие́ проше́л еси́,/ о́браз подви́жником доброде́телию показа́лся еси́,/ дарова́ние благода́ти от Человеколю́бия Бо́жия в себе́ прие́м./ Те́мже моли́ся/ дарова́ти душа́м на́шим ми́р и ве́лию ми́лость.

О́тче преблаже́нне Арка́дие,/ кто по́двиги и исправле́ния твоя́ испове́сть,/ я́же соверши́л еси́, Христу́ после́дуя?/ не дал бо еси́ сна очи́ма твои́ма,/ пребыва́я при́сно в моли́твах и бде́ниих,/ и́ми же ду́шу от страсте́й свободи́л еси́,/ слеза́ми непреста́нными ю очища́я,/ и ны́не моли́ся/ дарова́ти душа́м на́шим ми́р и ве́лию ми́лость.

О́тче преподо́бне Арка́дие,/ чистоту́ теле́сную и душе́вную добро́ту,/ я́же по о́бразу Бо́жию, от ю́ности свое́й сохрани́л еси́/ и, о́ком ума́ Бо́га зре́ти обучи́вся,/ тому́ служи́л еси́ стра́хом и любо́вию мно́гою,/ после́дуя наста́внику своему́, преподо́бному Ефре́му,/ с ним же моли́ся дарова́ти душа́м на́шим/ ми́р и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 6:

Прииди́те, и́нок мно́жества, днесь,/ духо́вно возвесели́мся в наро́читом пра́зднице сем:/ пресве́тлая бо па́мять отца́ на́шего наста́,/ в ню́же соше́дшеся,/ того́ воспои́м, глаго́люще:/ ра́дуйся, Арка́дие пресла́вне,/ на земли́, я́ко А́нгел, исполня́я во́лю Бо́жию, пожи́вый;/ ра́дуйся, ду́ха Свята́го прия́телшце и жили́ще бы́вый./ Ра́дуйся, стране́ на́шей защище́ние и утвержде́ние/ и всему́ гра́ду Торжку́ пресве́тлый свети́льниче;/ ра́дуйся, те́плый со А́нгелы предста́тель о нас ко Го́споду,/ его́же непреста́нно моли́/ дарова́ти душа́м на́шим ми́р и ве́лию ми́лость.

И ны́не: Богоро́дичен: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́:

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Дом духо́вный/ был еси́, преподо́бне,/ бденными моли́твами и по́стными по́двигами,/ я́ко благово́нными арома́ты,/ благоукраси́в ду́шу свою́.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Дрема́ния не дал еси́/ очи́ма свои́ма, преподо́бне,/ до́ндеже ду́шу от страсте́й свободи́л еси́/ и возме́здие обре́л еси́,/ со А́нгелы водворе́ние.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Боже́ственным жела́нием/ уязви́вся, преподо́бне,/ житие́ непоро́чно проходи́л еси́,/ до́ндеже унасле́довал еси́/ Ца́рствие Небе́сное.

Сла́ва, глас 8:

И́мяше блаже́нная твоя́ душа́ и непоро́чная/ ду́ха Пресвята́го озаре́ние,/ о́тче преподо́бне Арка́дие,/ от ю́ности бо нося́ соверше́н смысл/ и любо́вию Христо́вою разгара́яся,/ держа́вно над страстьми́ воцари́лся еси́,/ и, ко́зни де́монския кресто́м низложи́в,/ та́ко по́двиг тече́ния своего́ соверши́л еси́,/ и ны́не во свете невече́рнем водворя́ешися,/ Тро́ице со А́нгелы предстоя́./ Те́мже моли́ изба́вится нам ви́димых и неви́димых враг/ и спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен: Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х:

Тропа́рь, глас 4: От духо́внаго наста́вника: пи́сан на вели́цей вече́рни.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Е́же от ве́ка утае́нное:

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О́тче Арка́дие преподо́бне,/ окрили́в ум к Бо́гу ве́рою,/ ми́ра и я́же в нем возгнуша́лся еси́/ и, крест свой взем,/ Христу́ Бо́гу после́довал еси́,/ те́ло непокори́вое по́двиги воздержа́ния/ му́жественно порабо́тив ду́хови.

Я́коже со́лнце многосве́тло,/ доброде́телей све́том/ и чуде́с сия́ньми/ обре́т Ефре́ма, Арка́дие,/ от того́ просвеще́ние прия́л еси́/ и, те́мныя стра́сти отгна́в, све́тел яви́лся еси́,/ те́мже и к Све́ту Незаходи́мому премину́л еси́,/ о́тче преблаже́нне.

Все житие́ препроводи́л еси́ в безмо́лвии мно́зе,/ и в пла́че, и в слеза́х, и́нок быв и́стинен ве́рою,/ нестяжа́нием укра́шен,/ и воздержа́нием удобре́н,/ и, я́ко стра́не́н и пришле́ц на земли́, явля́я себе́./ Те́мже обре́л еси́/ Небе́сных благи́х наслажде́ние, досточу́дне.

И́ны стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: Все упова́ние:

Весь от ю́ности Го́сподеви возло́жся, Арка́дие преподо́бне,/ земну́ю красоту́ и сла́ву нивочто́же вмени́л еси́,/ да Христа́ еди́наго приобря́щеши./ и́го креста́ на ра́мо взем/ и во вся ору́жия Бо́жия оболки́йся,/ оби́тели преподо́бнаго Ефре́ма дости́гл еси́/ и, от него́ о́браза и́ноческаго сподо́блься,/ мно́гим доброде́телем о́браз был еси́./ И ны́не на Небесе́х со А́нгелы Христо́ви предстоя́, Арка́дие о́тче наш,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Па́мять стра́шнаго Христо́ва прише́ствия/ в се́рдце свое́м нося́, Арка́дие преподо́бне,/ разу́мно мимотеку́щих жития́ премину́л еси́/ и, сла́ву маловре́менную презре́в,/ равноа́нгельное житие́ восприя́л еси́:/ на земли́ бо му́жески подвиза́вся,/ потща́лся еси́ плоть покори́ти ду́хови./ Ду́шу же и ум от страсте́й очи́стил еси́,/ ревнова́в житию́ преподо́бнаго Ефре́ма./ С ним же на Небесе́х Престо́лу Влады́чню предстои́ши,/ со дерзнове́нием моля́ся о душа́х на́ших.

Преподо́бне о́тче Арка́дие,/ измла́да возлюби́л еси́ добро́ту Влады́чню/ и, к тому́ жела́ние невозвра́тно име́я,/ оте́чество и род оста́вил еси́,/ бога́тство же и сла́ву возненави́дев,/ Христу́ еди́ному после́довал еси́,/ равноа́нгельно во оби́тели с преподо́бным Ефре́мом пожи́л еси́./ И ны́не на Небесе́х со А́нгелы Христу́ Бо́гу предстои́ши,/ Арка́дие преподо́бне,/ со дерзнове́нием моля́ся о душа́х на́ших.

Сла́ва, глас 2:

Жела́нием бу́дущих благ, преподо́бне, утверди́вся,/ чистото́ю душе́вною спасе́ния пути́ проше́л еси́,/ душегуби́тельнаго и го́рдаго зми́я смире́нием и воздержа́нием уби́л еси́./ Небе́сная же во́инства удиви́л еси́ терпе́нием свои́м,/ чи́стое прия́телшце Пресвято́му Ду́ху, о́тче преподо́бне, быв;/ сего́ ра́ди от Вседержи́тельныя десни́цы венча́лся еси́/ и чуде́с дарова́ний от него́ сподо́бился еси́./ Те́мже моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен: Пре́йде сень зако́нная:

Вход. Проки́мен дне. Чтения преподо́бническая (зри день 5-й).

На литии́ стихи́ры, глас 1:

Днесь ликовству́ет ра́достно освяще́нная оби́тель/ и хва́лится твои́ми Богоуго́дными дея́нии,/ име́ющи твоя́ святы́я мо́щи, блаже́нне Арка́дие,/ от них же святы́ню почерпа́ем оби́льно,/ подава́ют бо цельбы́ с ве́рою притека́ющим к ним,/ те́мже, просве́щшеся тобо́ю, зове́м:/ сохраня́й, преподо́бне, ста́до твое́/ и моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Глас 8: Па́мять твоя́ во благослове́ниях пребыва́ет,/ преподо́бне о́тче Арка́дие,/ кро́тость бо се́рдца твоего́, уго́дниче Христо́в блаже́нне,/ просия́ в житии́ твое́м изря́днее со́лнечнаго сия́ния./ Честна́я ра́ка свяще́нных моще́й твои́х, я́ко труба́,/ и днесь велегла́сно о добро́тах твои́х свиде́тельствует,/ благоуха́ющи благода́тию Пресвята́го ду́ха,/ и прогоня́юще мрак грехо́вный,/ и нас науча́юще благодари́ти Бо́га,/ тебе́ просла́вльшаго.

Глас 3: Ве́лия сла́ва жития́ твоего́, о́тче наш Арка́дие,/ вся бо земна́я оста́вив, еди́наго Христа́ возлюби́л еси́/ и, тому́ служа́ чи́стою со́вестию,/ на земли́ а́нгельски пожи́л еси́./ Бесо́вская же кова́рства разори́в,/ возше́л еси́ на высоту́ доброде́телей/ и блаже́н еси́, та́ко Христу́ рабо́тав,/ те́мже и мы, в зерца́ле жития́ твоего́ путь к живо́ту́ зря́ще,/ тя непреста́нно ублажа́ем.

Сла́ва, глас 2:

Преподо́бне и Богоно́сне, блаже́нне о́тче наш Арка́дие,/ благ нетле́нных восприя́в жела́ние,/ а́нгельское на земли́ житие́ соверши́л еси́./ Испе́рва небоподо́бну добро́ту о́браза сохрани́в,/ ны́не на Небесе́х водворя́ешися/ и, Бо́гу со дерзнове́нием предстоя́,/ зерца́лом разу́мным чи́сто зри́ши Святу́ю Тро́ицу./ О чту́щих тя ве́рою и любо́вию моли́ся,/ о́тче наш Арка́дие.

И ны́не, Богоро́дичен: О, чудесе́ но́ваго:

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

От ю́ности святооте́ческому житию́/ поревнова́в во всем, преподо́бне,/ оста́вил еси́ вся, я́же в ми́ре,/ жите́йская мудрова́ния,/ моля́ о нас Человеколю́бца.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Послуша́ния дея́ние от се́рдца исправля́я, му́дре,/ превы́ше ми́ра и я́же в нем жите́йских показа́лся еси́;/ и сего́ ра́ди в Вы́шних/ со А́нгелы Христу́ предстои́ши,/ о всех моля́ся.

Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех,/ я́же воздаде́ ми,

А́ще и юн те́лом,/ преподо́бне Арка́дие,/ но многоле́тных житие́м превозше́л еси́./ Все плотско́е мудрова́ние отри́нув,/ свой ра́зум в послуша́ние Христо́во плени́л еси́.

Сла́ва, глас 8. Самогла́сен:

Помышля́я о́ное житие́ и век бу́дущий несконча́емый,/ век сей, я́ко маловре́менен, оста́вил еси́/ и потща́лся еси́ тле́нными нетле́нная стяжа́ти,/ отню́дуже и те́ло порабо́тил еси́ ду́хови,/ да Христа́ еди́наго приобря́щеши,/ его́ же моли́ спасти́ся всем,/ любо́вию свяще́нную па́мять твою́ почита́ющим.

И ны́не, Богоро́дичен: Безневе́стная Де́во:

Тропа́рь, глас 4:

От духо́внаго наста́вника, отца́ преподо́бнаго Ефре́ма, наставля́емь,/ послуша́ния до́брый рачи́телю, о́тче Арка́дие,/ от мирска́го мяте́жа удали́лся еси́/ и, и́нок быв изря́дный,/ до́брым по́двигом ревну́яй,/ от Христа́ Бо́га прия́л еси́ вене́ц сла́вы Небе́сныя;/ и ны́не вку́пе с преподо́бным отце́м Ефре́мом у Престо́ла Вы́шняго предстоя́,/ о нас моли́ся, изба́витися нам от всех бед и скорбе́й/ и спасти́ся душа́м на́шим.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь преподо́бному Арка́дию, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Е́же от ве́ка:

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Яви́лся еси́ днесь:

Разуме́в, я́ко век, и́же на земли́, преходя́щ есть, блаже́нне,/ век он, я́ко не преходя́щий, от се́рдца возлюби́л еси́,/ ему́же и насле́дник яви́лся еси́./ Те́мже о всех нас Христа́ Бо́га моли́,/ в пе́снех, преподо́бне, твою́ па́мять почита́ющих.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Обнови́ла еси́, Чи́стая, Боже́ственным Рождество́м Свои́м истле́вшее страстьми́ земноро́дных естество́/ и су́щим ме́ртвым прегреше́ньми жи́знь и нетле́ние породила́ еси́./ Те́мже Тя по до́лгу, Де́во Пречи́стая, вси ублажа́ем.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 2.

Подо́бен: Милосе́рдия су́щи:

И́ноческаго жития́ исправле́ния от се́рдца возлюби́в, блаже́нне Арка́дие,/ духо́вному отцу́ послуша́нием и́скренним вда́лся еси́,/ с ни́мже Го́сподеви моли́ся спасти́ся всем нам.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Милосе́рдия су́щи исто́чник,/ ми́лости сподо́би нас, Богоро́дице,/ при́зри на лю́ди согреши́вшия,/ яви́, я́ко при́сно, си́лу твою́,/ на Тя бо упова́юще, ра́дуйся, вопие́м Ти,/ я́ко иногда́ Гаврии́л, Безплотных Архистрати́г.

По полиеле́и седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Прему́дрости Боже́ственней измла́да навы́к,/ вся, в ми́ре су́етная, возненави́дел еси́, преподо́бне,/ Христа́ же еди́наго возлюби́л еси́;/ отсю́ду же духо́вному отцу́ всеконе́чне в послуша́ние вда́лся еси́/ и мно́гих доброде́телей сокро́вищем обогати́лся еси́ от того́./ С ни́мже моли́ся Го́сподеви, Арка́дие преподо́бне,/ грехо́в проще́ние дарова́ти чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Я́ко Де́ву и еди́ну в жена́х, Тя, без се́мене ро́ждшую Бо́га пло́тию,/ вси ублажа́ем, ро́ди челове́честии:/ Огнь бо всели́ся в Тя Божества́/ и я́ко Младе́нца млеко́м пита́вши Зижди́теля и Го́спода./ Те́мже, А́нгельский и челове́ческий род, досто́йно сла́вим пресвято́е Рождество́ Твое́ и согла́сно вопие́м Ти:/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти покланя́ющимся ве́рою пресвято́му Рождеству́ Твоему́.

Таже степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных его́.

Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми.

Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Егда́ Боже́ственное наи́тие на́йде на тя, преподо́бне,/ мирска́я возненави́дев, ко Христу́ прилепи́лся еси́/ и, того́ яре́м взем, по стопа́м блаже́ннаго Ефре́ма ходи́ти учи́лся еси́,/ отню́дуже о́браз мно́гим доброде́телию быв,/ воздержа́нием и моли́твами подо́бник своему́ отцу́ яви́лся еси́./ Те́мже мо́лим тя:/ моли́ся, преподо́бне, спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Кано́н Богоро́дице, глас 4, со ирмосо́м на 6 и преподо́бному Арка́дию на 8, глас 2

Песнь 1

Ирмо́с: Гряди́те, лю́дие,/ пои́м песнь Христу́ Бо́гу,/ разде́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди,/ я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския,/ я́ко просла́вися.

Сло́ве Бо́жий, молю́тися:/ даждь ми сло́во и отве́рзи ми устне́, недосто́йному рабу́,/ да восхвалю́ уго́дника Твоего́, преподо́бнаго отца́ Арка́дия,/ я́ко в Тебе́ и Тобо́ю просла́вися.

О́тче преподо́бне Арка́дие,/ приими́ от недосто́йнаго, ю́же воспою́, песнь с любо́вию/ и моли́ за мя, гре́шнаго раба́ твоего́,/ от усе́рдия дерзну́вшаго восхва́лити тя,/ его́ же Христо́с просла́ви.

Си́лою Христо́вою укрепля́емь, преподо́бне Арка́дие,/ вся кова́рства лука́ваго низве́ргл еси́ сле́зными твои́ми моли́твами,/ Богоблаже́нне Арка́дие преподо́бне.

Безстра́стия умо́м просвеще́нным предстои́ши Бо́гу Вседержи́телю,/ от него́же знаме́ния и чудотворе́ния испроси́в, уго́дниче Христо́в, о́тче Арка́дие,/ пресве́тлый яви́ся, я́ко просла́вися.

Богоро́дичен: О, па́че ума́ чуде́с Твои́х, Ма́ти Де́во!/ Бо́жие бо ипоста́сное Сло́во прия́вши во утро́бу твою́,/ родила́ еси́ па́че естества́ Безле́тнаго Сы́на,/ вся́ческая Боже́ственною Свое́ю си́лою прему́дре содержа́ща и окормляюща.

Катава́сия: Христо́с ражда́ется:

Песнь 3

Ирмо́с: На ка́мени мя ве́ры утверди́в,/ разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́,/ возвесели́бося дух мой, внегда́ пе́ти:/ несть свят, я́коже Бог наш,/ и несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Совесть име́л еси́ благу́, преподо́бне о́тче,/ и о́ко серде́чное, взира́ющее к Бо́гу,/ и в послуша́нии до́бре пребы́л еси́ отцу́ своему́, наста́внику преподо́бному Ефре́му,/ с ни́мже ны́не предстоя́ у Престо́ла Вседержи́теля,/ о нас Христу́ Бо́гу моли́ся дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Стягну́в те́ло свое воздержа́нием и чистото́ю,/ в Вы́шняя селе́ния, о́тче, дости́гл еси́/ и на Небесе́х со А́нгелы лику́еши./ Те́мже о нас Христу́ Бо́гу моли́ся,/ от него́ же испроси́ нам ве́лию ми́лость.

Нака́зан Боже́ственными уче́ньми, посту́, и воздержа́нию,/ и вся́кой доброде́тели от отца́ своего́, наста́вника духо́внаго, преподо́бнаго Ефре́ма,/ от млады́х ногте́й навы́кл еси́ и тем Бо́гу угоди́л еси́./ О́тче преподо́бне Арка́дие, моли́ся о душа́х на́ших.

Богоро́дичен: Просвети́, Чи́стая, се́тующее се́рдце мое́,/ при́сно преступле́ньми и жите́йскими мно́гими молва́ми оскверня́емое,/ и не оста́ви мене́ враго́м бы́ти в ра́дость,/ я́ко да просла́влю и любо́вию воспою́ Тя, Всепе́тая.

Седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Отре́кся ми́ра и духо́вному наста́внику, преподо́бному Ефре́му, покори́вся,/ а́ще и млад был еси́, о́тче, еди́ны доброде́тели стяжа́в,/ всем и́ноком о́браз был еси́./ Те́мже моли́ся грехо́в оставле́ние пода́ти любо́вию чту́щим тя.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ле́гкий о́блаче, источи́вый ве́рным ро́су Боже́ственную,/ све́щниче златокова́нный, показа́вый всем Свет немерца́ющий,/ Нескве́рная, Непоро́чная, Пречи́стая Влады́чице,/ омраче́нную ду́шу мою́ слепото́ю страсте́й безстра́стия заре́ю просвети́, молю́ся,/ и ум мой в тишине́ укрепи́,/ да по до́лгу сла́влю Тя и любо́вию пою́, Пречи́стая Всенепоро́чная.

Песнь 4

Ирмо́с: Прише́л еси́ от Де́вы не хода́тай, ни А́нгел,/ но Сам, Го́споди, вопло́щся,/ и спасл еси́ всего́ мя, челове́ка./ Тем зову́ Ти: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Поще́нием и бде́нием те́ло свое́ изнури́л еси́, о́тче Арка́дие,/ А́нгелов сожи́тельниче, и по́стником ревни́телю, и всем святы́м подража́телю,/ с ни́ми же моли́ Христа́ Бо́га ве́лию и бога́тую ми́лость пода́ти нам.

Чистото́ю и смире́нием Бо́гу угоди́л еси́/ и наста́внику своему́ во всем повину́лся еси́,/ с ни́мже моли́ся, преподо́бне, пода́ти нам ми́р и ве́лию ми́лость.

Да животу́ прича́стник нетле́нному яви́шися,/ вре́менных и тле́нных, о́тче прему́дре, небре́гл еси́/ и, к Бо́гу присту́пль, со дерзнове́нием мо́лишися спасти́ся нам.

Богоро́дичен: Ма́ти Бо́жия Чи́стая,/ страсте́й мои́х сою́зы грехо́вныя, молвы́ и неду́ги отжени́:/ и́маши бо к Нему́ дерзнове́ние и благода́ть ми́ловати ны, Госпоже́ Милосе́рдая,/ Спа́са поро́ждши пло́тию,/ Его́ же непреста́нно моли́ спасти́ся нам.

Песнь 5

Ирмо́с: Просвеще́ние во тьме лежа́щих,/ спасе́ние отча́янных, Христе́, Спа́се мой,/ к Тебе́ у́тренюю, Царю́ ми́ра,/ просвети́ мя сия́нием Твои́м,/ ино́го бо, ра́зве Тебе́, Бо́га не знаю.

Помоли́ся Христу́ Бо́гу, преподо́бне Арка́дие, о приходя́щих к тебе́ с ве́рою и любо́вию/ и ча́ющих в предста́тельстве твое́м грехо́в разреше́ние и неду́гов исцеле́ние получи́ти,/ е́же моли́твами твои́ми подае́ши всем незави́стно.

Измла́да Христу́ после́довав и наста́внику своему́ во всем повину́яся,/ поще́нием и моли́твами проти́ву ко́знем де́монским вооружи́лся еси́/ и сего́ ра́ди был еси́ свети́льник, сия́я чудесы́, Арка́дие,/ испроси́ стране́ на́шей на враги́ побе́ду и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Сна очи́ма свои́ма не дал еси́, о́тче Арка́дие,/ ни ве́ждома свои́ма дрема́ния, до́ндеже Бо́гу угоди́л еси́,/ в тве́рдом пребыва́я послуша́нии Богому́дрому учи́телю твоему́,/ с ни́мже моли́ся о хваля́щих тя Христу́ Бо́гу на́шему,/ пода́ти нам ми́р и ве́лию ми́лость.

Богоро́дичен: Пло́тию ро́ждши Безпло́тнаго, Богороди́тельнице Пречи́стая,/ теле́сных нас и душе́вных скве́рн омы́й/ окропле́нием Боже́ственныя благода́ти Сы́на Твоего́.

Песнь 6

Ирмо́с: Ко Го́споду от ки́та Ио́на возопи́:/ Ты мя возведи́ из глубины́ а́да, молю́ся,/ да я́ко Изба́вителю во гласе хвале́ния/ и́стины же ду́хом пожру́ Тебе́.

Земна́я и мимотеку́щая, я́ко уме́ты, вмени́в,/ Христа́ еди́наго вожделе́л еси́,/ к Нему́же сою́зом любве́ прибли́зив ду́шу свою́,/ того́ обрести́ потща́лся еси́ ненасыща́емыя добро́ты.

Процве́л в пусты́нных удо́лиях, прехва́льне о́тче наш, я́ко ши́пок благово́нен,/ и, я́коже крин, облагоуха́л еси́ со́вести ве́рных доброде́тельми и чудесы́./ Те́мже, преподо́бне, отжени́ от нас стра́сти смердя́щия.

Жела́нием зе́льным, преблаже́нне, после́довал еси́ Богоно́снаго отца́ Ефре́ма житию́:/ того́ бо учени́к изря́дный был еси́,/ с ни́мже моли́ся Го́сподеви поми́ловати ду́ши на́ша.

Богоро́дичен: Христа́ нам родила́ еси́, Пречи́стая Влады́чице, Богора́дованная Де́во./ Те́мже спаси́ град и лю́ди, на Тя упова́ющия.

Конда́к, глас 2:

К глубина́м Боже́ственнаго ра́зума впери́в ум свой,/ в Небе́сныя оби́тели восте́кл еси́/ и равноа́нгельно житие́, о́тче Арка́дие, на земли́ пожи́л еси́,/ и во всем пови́нулся еси́ духо́вному своему́ настоя́телю и наста́внику, преподо́бному отцу́ Ефре́му,/ и ны́не, вку́пе предстоя́ще у Престо́ла Влады́ки Христа́,/ моли́ся непреста́нно о всех нас.

И́кос:

Услы́шав Христо́в Ева́нгельский глас,/ оста́вив плотска́я мудрова́ния,/ бога́тство и сла́ву ми́ра сего́, я́ко прах, вмени́в,/ от мла́дости после́довав наста́внику и учи́телю своему́ духо́вному отцу́ Ефре́му/ и от того́ вся́кия доброде́тели навы́к,/ и бысть ему́ учени́к до́брым послуша́нием,/ и над страстьми́, я́ко Безпло́тен, подвиза́вся,/ и Безпло́тных ликостоя́нию сочета́вся,/ и́же пода́й ра́зум мне, недосто́йному рабу́ своему́,/ а́ще не ты ми по́даси и не просвети́ши ми ум,/ ка́ко тя восхвалю́ и воспою́, окая́нный?/ Дерза́ю на твое незло́бие и вопию́ си́це:/ ра́дуйся, Небе́сный челове́че и земны́й А́нгеле;/ ра́дуйся, я́ко после́довал духо́вному наста́внику своему́ во всем, посто́м и моли́твами,/ тем вку́пе с ним угоди́в Бо́гу,/ и бы́сте вели́кия свети́льники, сия́юще чудесы́,/ ны́не предстоя́ще у Престо́ла Христа́, Бо́га на́шего,/ моли́теся непреста́нно о всех нас.

Песнь 7

Ирмо́с: Купина́ в горе́ огненеопа́льная/ и росоно́сная пещь халде́йская/ я́ве предписа́ Тя, Богоневе́сто:/ Боже́ственный бо Невеще́ственный/ в веще́ственнем чре́ве Огнь неопа́льно прия́ла еси́./ Те́мже из Тебе́ Ро́ждшемуся пое́м:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Я́ко вои́стинну тле́нных оста́вль/ и непостоя́нная ми́ра сего́ за уме́ты вмени́в,/ наста́внику своему́ после́довал еси́,/ те́мже с ним у Престо́ла Бо́жия предстои́ши, моли́ся спасти́ся всем нам.

Я́ко добропло́дная ма́слина, в до́ме Бо́жии, преподо́бне, процве́л еси́,/ еле́ем у́бо ра́дования духо́внаго умаща́й ду́ши любо́вию пою́щих тя,/ преподо́бне о́тче Арка́дие.

Житие́ твое́, о́тче Арка́дие преподо́бне, всече́стне, ди́вно на земли́ показа́л еси́:/ вели́кое бо поще́ние и смире́ние стяжа́л еси́./ Сего́ ра́ди на Небесе́х жи́знь ве́чную со учи́телем свои́м преподо́бным Ефре́мом насле́довал еси́./ Те́мже моли́ся при́сно ко Го́споду, от бед изба́вити ны, пою́щия тя.

Богоро́дичен: Тя Предста́тельницу и́мамы, гре́шнии, о Пресвята́я Де́во:/ Ты бо благопреме́нна к нам твори́ши Сы́на Своего́ и Бо́га на́шего/ ма́терними Твои́ми моли́твами.

Песнь 8

Ирмо́с: В пещь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго/ и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га,/ по́йте, дела́, я́ко Го́спода/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Я́ко свети́льник све́та, ду́шу свою́ сия́ньми доброде́телей украси́в,/ нетле́нный вене́ц от Бо́га прия́л еси́,/ и ны́не со А́нгелы и со учи́телем свои́м Престо́лу его́ предстоя́ще,/ о нас моли́ся, воспева́ющих:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Весь от ю́ности Бо́гови освяти́лся еси́/ и к Нему́ доброде́телию прибли́жился еси́,/ тле́нная бо, я́же на земли́, оста́вив,/ Небе́сное обре́л еси́ бога́тство.

Обре́л еси́ возме́здие от Христа́ Бо́га, преподо́бне о́тче Арка́дие,/ ны́не со А́нгелы святы́ми и с наста́вником свои́м, со отце́м Ефре́мом, ликовству́я/ и со все́ми пра́ведными в Небе́сных оби́телех водворя́яся./ моли́ся у́бо ко Го́споду, пода́ти нам ве́лию ми́лость.

Богоро́дичен: Ма́ти Бо́жия Всенепоро́чная, души́ мое́й я́звы исцели́/ и стремле́ние утоли́ стра́стныя пло́ти моея́,/ омраче́нное се́рдце просвети́, ум мой умири́/ и вра́жиих напа́стей изба́ви.

Песнь 9

Ирмо́с: Я́же пре́жде со́лнца свети́льника Бо́га возсия́вшаго,/ плотски́ к нам прише́дшаго из боку́ Деви́чу,/ неизрече́нно воплоти́вшая, Благослове́нная, Всечи́стая,/ Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Яви́лся еси́, о́тче Арка́дие, гра́ду на́шему столп непоколеби́м/ и прибе́жище всем, притека́ющим к тебе́:/ исцеле́ния бо благода́ть тобо́ю прие́млем/ и от лю́тых скорбе́й твои́ми моли́твами избавля́емся.

Приими́, святы́й преблаже́нне, о́тче досточу́дне Арка́дие, пе́ние сие́ похва́льное/ и твое́ оте́ческое покажи́ о нас ми́лование:/ не можем бо по досто́инству похвали́ти тя,/ но ели́ко можем, от усердия дерзну́хом.

Еже прино́сим ти, о́тче преподо́бне Арка́дие, пе́ния не пре́зри,/ но приими́ сие́ ми́лостивно/ и моли́ Творца́ на́шего, Влады́ку и Го́спода,/ изба́вити ны от вся́каго преще́ния/ и ми́лость обрести́ в день стра́шнаго его́ испыта́ния.

Богоро́дичен: Богоро́дице Влады́чице,/ мене́, во глубину́ зла сластьми́ плотски́ми и страстьми́ жития́ впа́дша, возста́ви:/ на Тя бо, я́ко Ма́терь Бо́га на́шего, наде́жду и́мам, раб Твой./ Не пре́зри упова́ния на́шего, но сотвори́ спасти́ся всем нам.

Свети́лен:

Святы́ни храм был еси́, преподо́бне,/ и по Боже́ственному прича́стию ра́йский граждани́н,/ в не́мже пита́ешися невозбра́нно дре́ва разу́мнаго и нетле́нныя сла́вы./ Те́мже па́мять твою́, Арка́дие преподо́бне, твори́ще/ и ве́рою и любо́вию хва́ляще тя, мо́лимся:/ моли́ся Го́сподеви спасти́ся всем нам.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ра́дуйся, кля́твы Е́виной разреше́ние;/ ра́дуйся, све́те су́щим во тьме./ Ра́дуйся, хра́ме живы́й жива́го Бо́га;/ ра́дуйся, ве́рным похвало́./ Ра́дуйся, преподо́бным утвержде́ние,/ ра́дуйся, правосла́вным сла́во, Благослове́нная Мари́е.

На хвали́тех стихи́ры, глас 6.

Подо́бен: Все упова́ние:

Вели́кая исправле́ния и по́стнический по́двиг/ вели́каго отца́ и чудотво́рца Ефре́ма,/ Арка́дие блаже́нне,/ привлеко́ша тя жела́нием к по́стническому житию́./ Те́мже, со тща́нием доброде́телем его́ подража́я,/ неукло́нно тому́ после́довал еси́/ и соо́бщник по́двигом до́блественный,/ я́ко учени́к ему́ и́стинен, яви́лся еси́./ И ны́не моли́ся ко Го́споду, преподо́бне,/ поми́ловатися душа́м на́шим.

Дре́во доброве́твенно и благопло́дно,/ на вода́х живо́тных вои́стинну насажде́нно,/ пита́я приходящия и осеня́я опаля́емыя,/ ты еси́, о́тче преподо́бне, напая́емь уче́нии Ефре́ма,/ и́ми же той пита́л есть своя́ ученики́./ Те́мже мо́лим тя:/ осени́ лю́ди христоимени́тыя,/ заступа́я от язы́ческих наше́ствий,/ низлага́я их возста́ния,/ нас же всех в ми́ре упра́ви, Арка́дие,/ твои́ми моли́твами.

Возсия́ днесь пресве́тлая и всепра́зднственная па́мять твоя́,/ пресла́вне Арка́дие,/ созыва́ющи многочи́сленное по́стник сосло́вие/ и преподо́бных ликостоя́ния к похвале́нию./ Те́мже, притека́юще к свяще́нным моще́м твои́м,/ исцеле́ния же да́ры оби́льно прие́мля,/ тебе́ венча́вшаго Христа́ прославля́ем,/ Спа́са душ на́ших.

Сла́ва, глас 2.

Самогла́сен:

Па́мять пра́ведника – ра́дость боя́щимся Го́спода,/ хвала́ бо его́ сла́дость ве́рным есть./ Блаже́н бо вои́стинну, его́ же избра́л и прия́л Госпо́дь./ Темже мы, веселя́щеся, почита́ем преподо́бнаго,/ ему́ же ны́не мо́лимся, я́ко иму́щу дерзнове́ние,/ дарова́ти побе́ду стране́ на́шей на язы́ки проти́вныя,/ и низложи́ти возстаю́щия непра́ведно,/ и пода́ти же ми́р ми́рови, и це́рквам единомы́слие,/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

И ны́не: Все упова́ние мое:

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от кано́на пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных его́.

Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех,/ я́же воздаде́ ми.

Апо́стол к Гала́том, зача́ло 213.

Аллилу́ия. Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода.

Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 10. Прича́стен: В па́мять ве́чную:

Преподо́бнаго Марда́рия затво́рника, нестяжа́теля, в Да́льних пеще́рах почива́ющаго

Тропа́рь, глас 4:

Бы́вый, блаже́нне Марда́рие,/ нестяжа́тель Христа́ ра́ди,/ и того́ за мно́гая твоя́ благодея́ния/ в се́рдце твое́ всели́вый,/ моли́ся о нас, пою́щих тя.

Конда́к, глас 2:

Вы́шних ища́, ни́жних не стяжа́л еси́,/ и колесни́цу о́гненну к Небеси́, нестяжа́ние, себе́ поста́вль,/ со А́нгелы жи́ти сподо́бился еси́./ Марда́рие сла́вне,/ с ни́миже Христа́ Бо́га моли́/ непреста́нно о всех нас.

Преподо́бнаго Арсе́ния, и́же в Латре

Тропа́рь, глас 8:

В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу,/ прии́м бо крест, после́довал еси́ Христу́,/ и де́я, учи́л еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней./ Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бне Арсе́ние, дух твой.

Конда́к, глас 8.

Подо́бен: Взбра́нной:

И́же на земли́ вся оста́вль и Христо́вым стопа́м после́довал еси́ те́пле,/ того́, сла́вне, на ра́мо свое́ честны́й крест взем,/ умертви́л еси́ труды́ по́стническими теле́сная жела́ния, всеблаже́нне./ Тем зове́м ти:/ ра́дуйся, о́тче Арсе́ние.

С™hхъ м§никъ, є3vстрaтіа, ґvxeнтіа, є3vгeніа, мардaріа и3 nрeста:

И# с™hz мyченицы лукjи дёвы.

(Зри2) Вёдомо да є4сть, ћкw ѓще случи1тсz пaмzть с™hхъ си1хъ въ недёлю пр†oц7ъ, вкyпэ возслёдованіе и3 мyченикwвъ поeтсz.

Вeчеръ, Блажeнъ мyжъ: На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры на ѕ7, глaсъ д7:

Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе:

Сіsетъ пaмzть страстотeрпца твоегw2, гDи, є3vстрaтіа, ћкw с0лнце свётлостію, скрhвшагw непобэди1мыми словесы2 многоб0жіе, ћкоже несвётлу сёнь ўпражнsему t вёры, и3 четhри сострадaльцы, и3 соo1бщники сотв0ршагw. И$хже рaди нaмъ дaруй њчищeніе, ћкw чlвэколю1бецъ.

Кaменіе познaти твоE владhчество, є3vстрaтій словeсное ўстр0и, њщути1ти си1лу въ пл0ти своeй твою2 понyдивша, ћже t мyкъ стрaшныхъ tложи1ти внезaпнw р†ны, и3 лжY погублsюща, бGосл0вити тS ўсты2, ї}се всеси1льне, сп7се дyшъ нaшихъ.

Словесы2 и3 страд†ніи, и3 многоoбрaзными лишeньми жи1зни, показaша люб0вь с™jи къ тебЁ совершeну непоколеби1му, со є3vстрaтіемъ мyдрымъ, и3 ґvxeнтіемъ подвизaвшіисz, nрeстъ и3 мардaрій со є3vгeніемъ слaвніи: тёхъ моли1твами, гDи, спаси2 дyши нaшz.

И$ны стіхи6ры, глaсъ т0йже.

Под0бенъ: Ћкw д0блz:

Ћкw д0брэ в0инствовавъ, цRю2 си1лъ, тебE самaго, є3vстрaтіе прeдалъ є3си2 в0льнw на мучeніе и3 нyждную смeрть, приводS съ соб0ю ли1къ мyченикwвъ, блажeнне. Съ ни1миже пострадaлъ є3си2, и3 побёды пріsлъ є3си2 вэнцы2: съ тёми моли1сz њ нaсъ, всеслaвне.

БGомyдрый є3vстрaтій, д0блій ґvxeнтій, слaвный є3vгeній и3 мардaрій, со nрeстомъ д0бльствоваша, враги2 побэди1вше, и3 возсіsвше ћвэ, ћкw ѕвёзды многосвBтлы, ўzсни1ша вёрныхъ сердцA, и3 прeлести tгнaша тмY, свэтозарeніемъ д¦а.

Неwслaбнw біeмь, и3 nгнeмъ и3знурsемь, и3 въ сапоги2 желёзны, всемyдре, пригвождaемь, и3 въ путeхъ гони1мь, въ темни1цэ заключaемь, и3 ћкw жeртва чистA въ пещи2 пек0мь, принeслсz є3си2, тебє2 рaди пожeршемусz, ћкw благов0нно сожжeніе на вhшнюю трапeзу, м§ниче є3vстрaтіе.

Слaва, глaсъ ѕ7:

Пріиди1те, м§николю1бцы, хrт0выхъ страдaльцєвъ въ пёснехъ почти1мъ, є3vстрaтіа непобэди1маго мyченика, ґvxeнтіа, и3 є3vгeніа, и3 мардaріа, и3 nрeста, пzтозaрный мyченикwвъ ли1къ, и5же д0брэ подвизaвшесz на неви1димаго врагA, и3 вэнцы6 побёдными ўвzзeни, м0лzтсz хrтY њ и5же вёрою и3 люб0вію совершaющихъ пaмzть и4хъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Кто2 тебE не ўблажи1тъ:

Прокjменъ днE, и3 чтє1ніz G.

Прbр0чества и3сaіина чтeніе. (ГлавA м7г.)

Тaкw гlг0летъ гDь: вси2 kзhцы собрaшасz вкyпэ, и3 соберyтсz кнsзи t ни1хъ: кто2 возвэсти1тъ сі‰ въ ни1хъ; и3ли2 ±же t начaла, кто2 слы6шана сотвори1тъ вaмъ; да приведyтъ свидётели сво‰ и3 њправдsтсz, и3 да ўслhшатъ, и3 да рекyтъ и4стину. Бyдите ми2 свидётели, и3 ѓзъ свидётель, глаг0летъ гDь бGъ, и3 џтрокъ, є3г0же и3збрaхъ, да познaете, и3 вёруете ми2, и3 разумёете, ћкw ѓзъ є4смь: прeжде менє2 не бhсть и4нъ б0гъ, и3 по мнЁ не бyдетъ. Ѓзъ є4смь бGъ, и3 нёсть рaзвэ менє2 спасazй. Ѓзъ возвэсти1хъ и3 спас0хъ, ўничижи1хъ, и3 не бЁ въ вaсъ чyждій. Вы2 мнЁ свидётели, и3 ѓзъ гDь бGъ. И# є3щE t начaла ѓзъ є4смь, и3 нёсть t рyкъ мои1хъ и3збавлszй: сотворю2, и3 кто2 tврати1тъ то2; Си1це гlг0летъ гDь бGъ, и3збавлszй вaсъ с™hй ї}левъ.

Премyдрости соломHни чтeніе. (ГлавA G.)

Прaведныхъ дyшы въ руцЁ б9іей, и3 не прик0снетсz и4хъ мyка. Непщевaни бhша во nчесёхъ безyмныхъ ўмрeти, и3 вмэни1сz њѕлоблeніе и3сх0дъ и4хъ, и3 є4же њ нaсъ шeствіе сокрушeніе: nни1 же сyть въ ми1рэ. И$бо предъ лицeмъ человёческимъ ѓще и3 мyку пріи1мутъ, ўповaніе и4хъ безсмeртіz и3сп0лнено. И# вмaлэ накaзани бhвше, вели1кими благодётельствовани бyдутъ: ћкw бGъ и3скуси2 |, и3 њбрёте и5хъ достHйны себЁ. Ћкw злaто въ горни1лэ и3скуси2 и5хъ, и3 ћкw всепл0діе жeртвенное пріsтъ |. И# во врeмz посэщeніz и4хъ возсіsютъ, и3 ћкw и4скры по стeблію потекyтъ: сyдzтъ kзhкwмъ, и3 њбладaютъ людьми2, и3 воцRи1тсz гDь въ ни1хъ во вёки. Надёющіисz нaнь разумёютъ и4стину, и3 вёрніи въ любви2 пребyдутъ є3мY: ћкw бlгодaть и3 ми1лость въ препод0бныхъ є3гw2, и3 посэщeніе во и3збрaнныхъ є3гw2.

Премyдрости соломHни чтeніе. (ГлавA є7.)

Прaвєдницы во вёки живyтъ, и3 въ гDэ мздA и4хъ, и3 попечeніе и4хъ ў вhшнzгw. Сегw2 рaди пріи1мутъ цrтвіе благолёпіz, и3 вэнeцъ добр0ты t руки2 гDни: занE десни1цею покрhетъ |, и3 мhшцею защити1тъ и5хъ. Пріи1метъ всеoрyжіе рвeніе своE, и3 воwружи1тъ твaрь въ мeсть врагHмъ. Њблечeтсz въ бронS прaвды, и3 возложи1тъ шлeмъ, сyдъ нелицемёренъ. Пріи1метъ щи1тъ непобэди1мый препод0біе: поwстри1тъ же напрaсный гнёвъ во nрyжіе: споб0ретъ же съ ни1мъ мjръ на без{мныz. П0йдутъ правол{чныz стрёлы мHлніины, и3 ћкw t благокрyгла лyка nблакHвъ на намёреніе полетsтъ. И# t каменомeтныz ћрости, и3сп0лнь падyтъ грaды, вознегодyетъ на ни1хъ водA морскaz: рёки же потопsтъ | нaглw. Сопроти1въ стaнетъ и5мъ дyхъ си1лы, и3 ћкw ви1хоръ развёетъ и5хъ. И# њпустоши1тъ всю2 зeмлю беззак0ніе, и3 ѕлодёйство преврати1тъ прест0лы си1льныхъ. Слhшите u5бо, цaріе, и3 разумёйте: навhкните судіи6 концє1въ земли2. Внуши1те держaщіи мн0жєства и3 гордsщіисz њ нар0дэхъ kзы6къ: ћкw данA є4сть t гDа держaва вaмъ, и3 си1ла t вhшнzгw.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ є7.

Под0бенъ: Рaдуйсz:

Ст0лпъ свэтлоzвлeнъ, страдaльче, и4же мyдрости и3спущaz свётлость, воздви1глсz є3си2 на высотY терпёніz, мyдре, и3 къ свёту напрaвилсz є3си2 рaзума, нaсъ бжcтвенными твои1ми свётлыми, є3vстрaтіе, мyдрыми словесы2 њзарsz, слaвне, твоeю люб0вію њкрилsемыхъ, блажeнне. Тёмже и3 похвалaми твою2 пaмzть чтyще, мyчениче, t любвE, бжcтвеннагw чlвэколю1біz пр0симъ ўлучи1ти твои1ми моли1твами, и3 мjру даровaти вeлію ми1лость.

Стjхъ: Воззвaша прaведніи, и3 гDь ўслhша и5хъ.

Добр0тою и3 слaдостію и4стинною нап0лнена чaша мyдрости твоеS, віно2 благочeстіz въ сладчaйшихъ, мyдре, и3 nби1льныхъ словесёхъ и3зліsлъ є3си2: и4миже наслаждaеми, и4стиннw въ немyтное и3 слaдкое тaинственнw возв0димсz знaніе бжcтвенное вLки, є3vстрaтіе. Тёмже и3 похвалaми тво‰ страд†ніz чтyще вёрою и3 люб0вію, бжcтвеннагw чlвэколю1біz пр0симъ ўлучи1ти твои1ми моли1твами, и3 мjру даровaти вeлію ми1лость.

Стjхъ: МнHги скHрби прaвєднымъ, и3 њ всёхъ и4хъ и3збaвитъ | гDь.

П0лкъ мyченическій свэтозaрный, побэдон0сный, свётлый, и3 пzточи1сленный, да почти1тсz похвалaми, притzжaвъ свётлаго верх0вника и4стиннw є3vстрaтіа, тeплэ и3з8wбличи1вша є4ллинскіz жє1ртвы, хrтіaнwмъ же бGовэщ†ннаz ўчє1ніz ўтверди1вша словeсными велёньми. Сего2 u5бо восхвaлимъ наліsвшаго мyдрости чaшу, и3 дух0внw нaсъ веселsща, хrтA молsща, подаю1щаго мjру вeлію ми1лость.

Слaва, глaсъ т0йже:

Мyчащихъ свирёпства не ўбоsвшесz, пaче хrт0ву вёру ћснэ проповёдавше, строг†ніz мнHгаz и3 м{ки претерпёсте, є3vстрaтіе и3 ґvxeнтіе, є3vгeніе и3 nрeсте, и3 слaвный мардaріе. Тёмже моли1тесz цRю2 и3 бGу њ нaсъ, вёрою совершaющихъ пaмzть вaшу.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Блажи1мъ тS, бцdе дв7о, и3 слaвимъ тS, вёрніи, по д0лгу, грaдъ непоколеби1мый, стёну неwбори1мую, твeрдую предстaтельницу и3 прибёжище дyшъ нaшихъ.

Тропaрь, глaсъ д7:

Мyчєницы твои2, гDи, во страдaніихъ свои1хъ вэнцы2 пріsша нетлBнныz t тебє2 бGа нaшегw: и3мyще бо крёпость твою2, мучи1телей низложи1ша, сокруши1ша и3 дeмwнwвъ немwщнhz дeрзwсти: тёхъ моли1твами спаси2 дyшы нaшz.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Е$же t вёка ўтаeнное:

На ќтрени, по №-й стіхол0гіи, сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ск0рw предвари2:

Мyжествомъ вёры въ брwнS њблeксz, мyдростію бжcтвенною воwружи1всz благочeстнw, є3vстрaтіе слaвне, вс‰ діaвwли побэди1лъ є3си2 полки2, и3 њбличи1лъ є3си2 безб0жныхъ немощнyю дeрзость, ћкw и3мёz дерзновeніе къ бGу, моли2 спасти1сz нaмъ. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Мн0гими согрэшeньми ѓзъ блyдный ќмъ њмрачи1въ, вопію2 твeрдому твоемY заступлeнію: просвэти2, бцdе, души2 моеS ѕBницы, возсіsй ми2 покаsніz свётлую зарю2, и3 њблецh мz во nрyжіе свёта, бGороди1тельнице чcтаz.

По в7-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ д7:

Nрyжіемъ словeсъ твои1хъ мучи1телz ўzзви1лъ є3си2, воев0да бhвъ хrтон0сныхъ людeй, є3vстрaтіе бGомyдре: њблистaлъ є3си2 зарsми чудeсъ мjру, вэнeцъ же и3сплетeсz твоeй главЁ свhше. Тёмже и3 въ пaмzти твоeй хrтA прославлsемъ. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Поeмъ тS, бGоневёсто, м™и хrтA бGа, слaвzще ржcтво2 твоE непостижи1мое, и4мже и3збaвихомсz t лeсти діaволи, и3 всsкихъ бёдъ, бцdе вLчце, и3 вёрнw вопіeмъ: поми1луй стaдо твоE, є3ди1на всепётаz.

По полmелeи, сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

Трbческою вёрою ўтвeрждсz, и4стины прaщею воwрyжсz, лeсти низложи1лъ є3си2 и3ноплемeнную дeрзость, и3 врaжій восхи1тилъ є3си2 словeсъ мeчь, тёмъ ссёклъ є3си2 лжи1вое противлeніе. Сегw2 рaди побёдами њбличи1въ лeсть, тёломъ ќмерлъ є3си2, и3 дyхомъ њжи1лъ є3си2, страстотeрпче є3vстрaтіе: моли2 хrтA бGа, грэхHвъ њставлeніе даровaти прaзднующымъ люб0вію свzтyю пaмzть твою2. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Въ нап†сти многоплетє1нныz впaдъ t вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, бyрею њдержи1мь безчи1сленныхъ согрэшeній мои1хъ, и3 ћкw къ тeплому заступлeнію и3 покр0ву моемY, чcтаz, ко пристaнищу притекaю твоеS бlгости. Тёмже, пречcтаz, и3зъ тебє2 воплощeнному безсёменнw моли1сz прилёжнw њ всёхъ рабёхъ твои1хъ, непрестaннw молsщихтисz, бцdе пречcтаz, молsщи є3го2 при1снw, согрэшeній њставлeніе даровaти воспэвaющымъ дост0йнw слaву твою2.

Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса.

Прокjменъ, глaсъ д7:

Воззвaша прaведніи, и3 гDь ўслhша и5хъ.

Стjхъ: МнHги скHрби прaвєднымъ, и3 њ всёхъ и4хъ и3збaвитъ | гDь.

Всsкое дыхaніе:

Е#ђліе матfeа, зачaло lѕ.

По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра, глaсъ №. Самоглaсна:

Пzточи1сленный ли1къ с™hхъ восхвaлимъ, лю1діе, сп7са воспэвaюще хrтA, є3vстрaтіа терпэливодyшнаго и3 твeрдаго страстотeрпца, съ ни1мъ ґvxeнтіа, є3vгeніа, мардaріа и3 nрeста: сjи бо по вёрэ пострадaвше, треволнє1ніz попрaша вр†жіz, и3 сп7су м0лzтсz, њчищeніе и3 њставлeніе грэхHвъ даровaти вёрою совершaющымъ пaмzть и4хъ.

КанHнъ бцdы со їрмос0мъ на ѕ7: и3 с™hхъ двA, на }.

КанHнъ пeрвый їwaнна монaха. Глaсъ д7.

Пёснь №.

Їрм0съ: М0рz чермнyю пучи1ну, невлaжными стопaми, дрeвній пэшешeствовавъ ї}ль, крестоoбрaзными мwmсeовыма рукaма, ґмали1кову си1лу въ пустhни побэди1лъ є4сть.

Раздавazй на нб7сёхъ дaры, сyщымъ на земли2 страдaльцємъ, подвигопол0жникъ сэди1тъ хrт0съ десни1цею вседержи1тельною, є3vстрaтіа сyщымъ nбою1ду, бжcтвєнныz вэнцы2 простирaz.

Ли1къ м§ническій пzточи1сленъ, пріиди1те ви1димъ, пресвётлымъ блистaющійсz свётомъ, и3мёzй чиноначaльника возжелённаго є3vстрaтіа, бlгодaтію б9eственною вэнчaема.

П0zсъ земнaгw в0инства tрэши1вый, и4стинному привн0сиши цRю2, страдaніz знaменіе t хrтA, є3vстрaтіе, чрезъ ґvxeнтіа пріeмъ.

БGор0диченъ: Село2 вмэсти1тельно былA є3си2 бжcтвеннагw є3стествA, бGороди1тельнице чcтаz. Тёмъ тS лукjа возжелaвши, дёвственнw въ слёдъ тебє2 твоемY сн7у приведeсz.

Другjй канHнъ. Глaсъ ѕ7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Ћкw по сyху пэшешeствовавъ ї}ль, по бeзднэ стопaми, гони1телz фараHна ви1дz потоплsема, бGу побёдную пёснь, пои1мъ, вопіsше.

Нбcныхъ кругHвъ цRь дародaтель предсэди1тъ, страдaвшымъ на земли2 со є3vстрaтіемъ, хrт0съ простирaz тBмъ побёды вэнцы2.

Пэснословeсный ли1къ бGовэнчaнный страдaльцєвъ пzточи1сленныхъ восхвaлимъ, вёрніи, мyдраго є3vстрaтіа, вёрна и3мyща њ хrтЁ бжcтвеннаго чиноначaльника.

В0инства вhшнzгw желaz, п0честь, є3vстрaтіе, tдaвъ nбрaзнw: бGу привeдъ, мyдре, твою2 жи1знь, свzщeннw њчищeнъ.

БGор0диченъ: Добропобёдныхъ мyчєникъ ли1къ рaдуzсz поeтъ тS, чcтаz, и4же побёды вэнeцъ пріsтъ: тоб0ю бо нeбо человёкwмъ бhсть вх0дно, ћкw родилA є3си2 пaче ўмA творцA нб7сE.

Катавaсіа: Хrт0съ раждaетсz:

Пёснь G.

Їрм0съ: Весели1тсz њ тебЁ цRковь твоS, хrтE, зовyщи: ты2 моS крёпость, гDи, и3 прибёжище и3 ўтверждeніе.

Надeждею мучeній, ћкоже невещeственнагw сокр0вища, преестeственнw бhлъ є3си2 и3сп0лненъ всsкіz рaдости, всеблажeнне є3vстрaтіе.

Мyдростію д¦0вною, терпёніемъ же напaстей, њбличи1лъ є3си2, м§ниче хrт0въ ґvxeнтіе, мучи1тельское безб0жіе.

Ћкоже красотA пресвётлаz, цRкве вёрныхъ м§ницы, хrт0выми ћзвами, ћкw цвBты, њбложeни бhсте.

БGор0диченъ: Госп0дственнw и3 и4стиннw тS бцdу вёрніи чти1мъ: тh бо бGа родилA є3си2, пл0ть бhвша, всенепор0чнаz.

И$нъ.

Їрм0съ: Нёсть свsтъ, ћкоже ты2, гDи б9е м0й, вознесhй р0гъ вёрныхъ твои1хъ, бlже, и3 ўтверди1вый нaсъ на кaмени и3сповёданіz твоегw2.

Твeрдостію ўмA ўповaніе твоE всE возложи1въ, бlжeнне, къ вhшнему бGу, надeждею рaнъ ўтэшeніz и3сп0лненъ вeсь бhлъ є3си2.

Процвёлъ є3си2 люб0вію хrт0вою, бжcтвенною мyдростію: терпёніемъ же мyкъ, ґvxeнтіе, безyміе њбличaеши гони1телей, нaглость и3 сyетіе.

Неукроти1мый, мyдре, лисjевъ гнёвъ вмэни1сz тебЁ с0нъ, и3 џгнь мyкъ си1льныхъ: ўтвeрждсz бо њ хrтЁ преwби1дэлъ є3си2, ћкоже и3н0му стрaждущу.

БGор0диченъ: Свzщеннословeсными тS гл†сы, бGомaти дв7о, всёхъ вин0вную вин0вника по нaмъ бhти, бGолёпнw воспэвaюще вёрніи ўблажaемъ.

Катавaсіа: Прeжде вBкъ.

Кондaкъ, глaсъ в7.

Под0бенъ: Въ моли1твахъ:

Свэти1льникъ kви1лсz є3си2 свэтлёйшій во тмЁ невёдэніz сэдsщымъ, страстотeрпче: вёрою бо, ћкw копіeмъ, њбложи1всz, врагHвъ шатaніz не ўбоsлсz є3си2, є3vстрaтіе, ри1торwвъ сhй благоzзhчнэйшій.

Сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

Ни мeчь, ни ѕвёріе, ни џгнь, нижE и4но что2 страшaщихъ чyвственныхъ, tню1дъ ўстраши1ти твою2 твeрдость возмог0ша: врaжію бо попрaвъ течeніемъ си1лу, ћкw безстрaстенъ преминyлъ є3си2 житіE и3 безпл0тенъ. Тёмже вBрнымъ и3сцэлє1ніz подавaеши, люб0вію притекaющымъ въ пaмzть твою2, свsте страстотeрпче є3vстрaтіе. Моли2 хrтA бGа, грэхHвъ њставлeніе даровaти прaзднующымъ люб0вію свzтyю пaмzть твою2. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Е#гдA пріи1детъ суди1ти всeй земли2 всёхъ вLка и3 творeцъ, nвцaмъ мS причти2 деснhмъ њсуждeннаго, и3 кромёшніz тмы2, и3 всsкагw мучeніz, твоего2 непотрeбнаго. РабA и3схити2, молю1сz: да благодaрнw величaю богaтство твоеS бlгости, бцdе всенепор0чнаz, и3 вопію1 ти рaдуzсz: моли2 хrтA бGа, согрэшeній њставлeніе даровaти, тs бо и4мамъ надeжду рaбъ тв0й.

Пёснь д7.

Їрм0съ: ЛюбвE рaди, щeдре, твоегw2 џбраза, на кrтЁ твоeмъ стaлъ є3си2, и3 растazшасz kзhцы: тh бо є3си2. Чlвэколю1бче, крёпость моS и3 хвалeніе.

Tложи1лъ є3си2 съ ћзвами пл0ти твоеS душeвныz сквє1рны: стрёлы сокруши1лъ є3си2 лукaвагw ѕмjz вёрою, є3vстрaтіе.

Прослaвисz твои1ми рaнами, страстотeрпче, цRь слaвы и3 неизречeнныz тS слaвы си1лою и3сп0лни чудeсъ, є3vстрaтіе.

Рhбарскому поревновaвъ дерзновeнію, мyченическою мрeжею вLцэ прив0диши мyдраго є3vгeніа, ўлови1въ, є3vстрaтіе.

БGор0диченъ: Всенепор0чнаz, и3 є3ди1на с™ёйшаz херувjмwвъ ћвльшисz, дyшы нaшz спаси2 t всsкагw њбстоsніz, вёрою пою1щихъ тS.

И$нъ.

Їрм0съ: Хrт0съ, моS си1ла, бGъ и3 гDь, честнaz цRковь бGолёпнw поeтъ, взывaющи t смhсла чи1ста, њ гDэ прaзднующи.

Всеси1льный бжcтвенное желaніе въ души2 твоeй вжeгъ, чудодёйственна показA и3зрsднw, всецёлы плwтскjz р†ны тво‰ творS.

Мрeжею дух0вною рhбарей, мyдре, ўлови1въ, прив0диши цRю2 мyдраго є3vгeніа, є3г0же ўлови1въ, хrтY привeлъ є3си2, є3vстрaтіе.

Гвоздьми2, всемyдре, н0зэ разжигaемь, мучeніемъ сапHгъ желёзныхъ, вeсь себE њбагри1лъ є3си2, цRS ї}са под0бzсz стrти.

БGор0диченъ: Неwб8eмлемый и3 неизмённый, бGа nц7A сл0во, и3змэни1всz видёніемъ, пренепор0чнаz, и3зъ тебє2 воплощaемь, њбожaетъ чlвэколю1бнw мS человёка.

Катавaсіа: Жeзлъ и3зъ к0рене:

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ты2, гDи м0й, свётъ въ мjръ пришeлъ є3си2, свётъ с™hй, њбращazй и3зъ мрaчна невёдэніz, вёрою воспэвaющыz тS.

Ты2, ћкоже ѕвэздA свэтон0снаz, возсіsлъ є3си2 въ полцЁ мyчєникъ далечесіsтельнw, непобэди1мый є3vстрaтіе.

Q жрeбіz благaгw! Q чaсти бGодaнныz! Q жены2 добрёйшіz! Совётомъ побэди1вшіz лeсть прамaтернюю.

Ты2 вс‰ кр†снаz вмэни1лъ є3си2, ћкw ўмeты, мардaріе, побэди1въ є3стествA зак0ны люб0вію страдaніz.

БGор0диченъ: Ќмъ зeмленъ твоегw2 пaче ўмA зачaтіz не м0жетъ разумёти, дв7о м™и, nтрокови1це: бGа бо родилA є3си2.

И$нъ.

Їрм0съ: Б9іимъ свётомъ твои1мъ, бlже, ќтренюющихъ ти2 дyшы люб0вію њзари2, молю1сz, тS вёдэти, сл0ве б9ій, и4стиннаго бGа, t мрaка грэх0внагw взывaюща.

Чyденъ, ћкоже ѕвэздA, бhвъ цRкви, и3здалeча посредЁ мyчєникъ возсіsлъ є3си2, мyченическими њсіsz зарsми, є3vстрaтіе, мjръ, пaче с0лнца.

Зарелyчными сі‰ніи зарю2 и3спущaюща тS ви1дэвъ бGоглаг0ливый мардaрій, тебЁ, ћкоже ѓгнецъ пaстырю неѕл0бивъ, простот0ю сeрдца послёдова.

Превознесeсz ср0днагw є3стествA, мужелю1бнаz женA и3 разyмнаz и3 хrтолюби1ваz, и3зрsднw предпобэждaетъ и3 совершeннэ, помaзавши мyжа къ мучeнію.

БGор0диченъ: И%же бцdу t души2, и3 вLчцу мjра, бlгaz, и3сповёдающыz тS спасaй: тs бо предстaтельницу непобэди1му стzжaхомъ, сyщую бGороди1тельницу.

Катавaсіа: БGъ сhй ми1ра:

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Пожрy ти со глaсомъ хвалeніz, гDи, цRковь вопіeтъ ти2, t бэс0вскіz кр0ве њчи1щшисz, рaди ми1лости t рeбръ твои1хъ и3стeкшею кр0вію.

Хrт0съ мнЁ вмёстw всёхъ є4сть, мардaрій велеглaснw вопіsше, и3 nтeчество и3 чeсть и3 и4мz: t тебє1 бо семY научи1хсz, є3vстрaтіе.

Љзhкъ tрёзанъ пёсней непрестаeтъ, tсёчєнныz же тво‰ рyки къ бGу, є3vгeніе, возвышaхусz, спасeніz просsще пою1щымъ пaмzть твою2.

Ногaмъ провертBннымъ повёшенъ бhсть стремглaвъ, разжжeнными же рожны2 пали1мь по плещeмъ, дyхъ вLцэ прeдалъ є3си2, мардaріе.

БGор0диченъ: Крёпость тS њбрётши, дв7о, и3 твeрдь страстотeрпица, р†ны д0блественнэ терпи1тъ, и3 рaдующисz въ слёдъ тебє2 всёхъ вLчцэ прив0дитсz.

И$нъ.

Їрм0съ: Житeйское м0ре, воздвизaемое зрS напaстей бyрею, къ ти1хому пристaнищу твоемY притeкъ, вопію1 ти: возведи2 t тли2 жив0тъ м0й, многоми1лостиве.

Сaмъ вмёстw всёхъ мнЁ хrт0съ є4сть nтeческихъ, возопи1въ, q мардaріе! ПzтЁ сокрушeннэй рожны2 разжжeнными nгнeмъ, стрэлaми же рaмена, рaдуzсz скончaлсz є3си2.

Tрёзанъ бhвъ, є3vгeніе, тв0й љзhкъ, хrтA пэсносл0вити не престаeтъ: рyки же tсёчены къ бGу, бlжeнне, возвышaютсz, пою1щымъ тS и3збавлeніz просsще.

Ћкw досточyдна мyжественнаz твоS душA, всебlгор0дне є3vгeніе, сокрушє1ннымъ бо нyждею твои6мъ г0ленемъ, дyхъ прeдалъ є3си2 въ рyцэ вLки всёхъ рaдуzсz.

БGор0диченъ: Пречcтаz вLчце, р0ждшаz земнhхъ к0рмчію и3 гDа, страстeй мои1хъ непостоsнное и3 лю1тое ўтиши2 смущeніе, и3 тишинY подaждь сeрдцу моемY.

Катавaсіа: И#зъ ўтр0бы їHну:

Кондaкъ, глaсъ G.

Под0бенъ: Дв7а днeсь:

Витjйствуz предъ беззак0ннующими бжcтвєннаz, біє1ніz претерпёлъ є3си2 мyжественнэйшимъ сeрдцемъ, њблистaлъ є3си2 бGознaменьми, пречyдне, ўгаси1лъ є3си2 возвhшенный прeлести плaмень: сегw2 рaди тS чествyемъ, всеблажeнне мyчениче хrт0въ є3vстрaтіе.

Јкосъ: Свzщeнный совершaетъ цRковь днeсь прaздникъ тaинственнw, свётлw проповёдающи тво‰ д0блєсти, болBзни и3 труды2, ±же пaче є3стествA бжcтвєннаz борє1ніz, ±же всю1ду р†ны: и4миже низложи2 многок0зненнаго, слaва страдaльцєвъ вeліz и3 хвалA, мyжества ст0лпъ, свэти1льникъ всёхъ тS чтyщихъ благочeстнw, врачевaній сокр0вище, богати1телю ни1щихъ, первопобёдниче честнhхъ мyченикwвъ, всебlжeнне мyчениче хrт0въ є3vстрaтіе.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Въ пещи2 ґвраaмстіи џтроцы персjдстэй, люб0вію благочeстіz пaче, нeжели плaменемъ њпалsеми, взывaху: бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS, гDи.

Непрел0жно и3сповёданіz мудровaніе и3мёz, въ трbцэ чествовaти є3ди1наго бGа, м{ки преwби1дэлъ є3си2, зовsй: бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS, гDи.

Ћкw бlжeнъ въ непор0чномъ пути2 ходи1лъ є3си2, колBни бlгоразyмнw преклони1лъ є3си2 и3збaвителю, дyшу же предaвъ вLцэ въ рyки, ћкw бlгов0ннэйшу жeртву, ґvxeнтіе.

И$же врaномъ и3ліи2 пи1щу подавazй бGъ, т0й и3 њ честнёй твоeй главЁ чудотворS, желaющымъ tкры2, ћкw многожелaнное чреждeніе мjру, ґvxeнтіе.

БGор0диченъ: Дв7о м™и, ћкw чи1сту тS и3 нетлённу сл0во чи1стое возлюби2, и3 и3зъ тебє2 вопл0щсz возсоздA всего2 человёка, и4же лукjю прослaвивый чудесы2.

И$нъ.

Їрм0съ: Росодaтельну ќбw пeщь содёла ѓгGлъ прпdбнымъ nтрокHмъ, халдє1и же њпалsющее велёніе б9іе мучи1телz ўвэщA вопи1ти: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Побэдон0сецъ къ нбcному цrтву, ґvxeнтіе, востeклъ є3си2: по и3скушeніи бо мyкъ многови1дныхъ, хrтA бGа и3сповёдаz скончaлсz є3си2 за него2, во главY ўсёченъ.

Пречyдно є4сть благоразyмное, nрeсте, мyжество твоE, на суди1щи бо показyеши рaзумъ: дyшу же лисjеву крест0мъ ўнзaеши, поS: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Мучeніz путeмъ спyтника тебЁ, и3 съ тоб0ю текyща сою1зника nрeста, и3 сострадaльца и3мёz, њбогати1лъ є3си2, поS съ ни1мъ: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

БGор0диченъ: Ю$ношы три2 пeщь не њпали2, ржcтво2 проwбразyющи твоE, бжcтвенный бо џгнь тS не њпали2 всели1всz въ тS, и3 вс‰ просвэти2 вопи1ти: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Катавaсіа: Џтроцы благочeстію:

Пёснь }.

Їрм0съ: Рyцэ распростeръ даніи1лъ, львHвъ зі‰ніz въ р0вэ затчE, џгненную же си1лу ўгаси1ша, добродётелію препоsсавшесz, благочeстіz рачи1тели џтроцы, взывaюще: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

ЎстнA развeрзъ чи1стw, бжcтвенный привлeклъ є3си2 д¦ъ, є3vстрaтіе: и3 душетлённыхъ ќбw њбличи1лъ є3си2 служeній нeмощь, въ трbцэ же бGа чествовaти взывaлъ є3си2: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Мyдрыми наказ†ніи твои1ми ўкрэпи1въ смhслъ, мyчениче є3vстрaтіе, на nдрЁ желёзнэмъ простeртъ бhвъ непобэди1мый nрeстъ, вопіsше разори1телємъ плaмене, дётємъ под0бzсz: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Простeръ тёло терпэли1внw, nрeсте слaвне, ты2 на nдрЁ разжжeннэмъ сопричтaлсz є3си2 ќбw мyченикwвъ въ гDэ рaдуzсz, воспочи1лъ же є3си2 въ ски1ніzхъ нбcныхъ, вопіS: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

БGор0диченъ: Kви1ласz є3си2 превhшши нб7съ, бGа нбcнаго пор0ждши, њнебеси1вшаго, всечcтаz, земнор0дныхъ всE смэшeніе, и3 лукjи честнhz пaмzть ўzсни1вшаго, є3мyже вопіeмъ всегдA: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

И$нъ.

Їрм0съ: И#зъ плaмене прпdбнымъ р0су и3сточи1лъ є3си2, и3 прaведнагw жeртву вод0ю попали1лъ є3си2: вс‰ бо твори1ши, хrтE, т0кмw є4же хотёти. ТS превозн0симъ во вс‰ вёки.

Е#ди1нагw є3стествA трbцы безмёрную си1лу, со дерзновeніемъ проповёдаz, бGосл0вилъ є3си2: и3 јдwльское служeніе сyетное њбличи1лъ є3си2, всемyдре є3vстрaтіе, бGомyдре.

Не вёдый гони1тель терпёніz твоегw2, плaменнымъ ви1домъ ўстраши1ти тS покушaшесz: тh же тогw2 суровство2 њплевaвъ, рaдуzсz вLку, є3vстрaтіе, воспэвaлъ є3си2.

Вэщ†ніи твои1ми бжcтвенными наказyемь бGомyдрый nрeстъ, на џдръ вскочи2 и3грaz, ћкw ѓгнецъ непор0ченъ всесожигaемь, бGу вэнцедaвцу вопіS: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

БGор0диченъ: Пречcтаz дв7о, тh мz спаси2, моeй нeмощи бyди п0мощь: скорбeй мн0гихъ и3 лю1тыхъ мS и3збaви, да тS слaвлю є3ди1ну бцdу.

Катавaсіа: Чyда преестeственнагw:

Пёснь f7.

Їрм0съ: Кaмень нерукосёчный t несэк0мыz горы2 тебє2, дв7о, краеуг0льный tсэчeсz, хrт0съ, совокупи1вый разсто‰щаzсz є3стєствA. Тёмъ веселsщесz, тS, бцdе, величaемъ.

Бжcтвенныхъ причасти1тисz т†инъ возжелёвъ, страстотeрпче, и3 бGоzвлeніz свэтозaрнагw спод0битисz, блажeнне є3vстрaтіе, къ зовyщему тS на нб7сA, желaемому прибли1жилсz є3си2 хrтY.

Ѕэлw2 веселsсz страстотeрпче, рaдостному њсуждeнію мучи1тельскагw пребезyміz, подвигопол0жника твоего2 величaлъ є3си2, пэсносл0вz, є3vстрaтіе, смeрти разори1телz хrтA.

Пріиди1те мучениколю1бцы вси2, прeлести потреби1телz свzщeнными є3vгeніа пёсньми, мyдраго nрeста же и3 мардaріа, и3 въ си1ми ґvxeнтіа со є3vстрaтіемъ возвели1чимъ.

БGор0диченъ: Свётъ нaмъ возсіS и3зъ ложeснъ неискусомyжныхъ твои1хъ, дв7о, є3гHже свэтосі‰ніи бжcтвеннw њзари1вшисz, свётъ же бhсть чyднаz лукjа, бGороди1тельнице дв7о м™и.

И$нъ.

Їрм0съ: БGа человёкwмъ не возм0жно ви1дэти, на нег0же не смёютъ чи1ни ѓгGльстіи взирaти: тоб0ю бо, всечcтаz, kви1сz человёкwмъ сл0во воплощeнно: є3г0же величaюще, съ нбcными вHи, тS ўбlжaемъ.

ПоS є3vстрaтіе, желaемаго, и3 џбщникъ бжcтвенныхъ т†инъ бhвъ, бGоzвлeніz є3гw2 въ темни1цэ спод0билсz є3си2, бlжeнне, зовyща тS къ нбcнэй жи1зни цrтвіz є3гw2.

Ўкрэпи1всz си1лою хrт0вою, є3vстрaтіе, гони1телей ласкaнію посмэsлсz є3си2, величaz, слaвне, хrтA пёсньми: ћкwже бо ю4ношы дрeвле въ пeщь, рaдуzсz, ћкw въ крaсный рaй, бlжeнне, внyтрь вшeлъ є3си2.

Пёсньми и3 пёньми восхвaлимъ вси2 вёрніи бжcтвєнныz в0ины, ґvxeнтіа, є3vгeніа, вкyпэ и3 мардaріа, слaвнаго nрeста, и3 чиноначaльника и3 сострадaльца и3 настaвника мyдраго є3vстрaтіа.

БGор0диченъ: Хрaмъ, дв7о, цrтвующагw со nц7eмъ и3 д¦омъ хrтA былA є3си2: тебє2 рaди, чcтаz, хрaмы и3 мы2 бlгодaтію бhвше, спод0бихомсz сынотворeніz є3гw2 крещeніемъ.

Катавaсіа: Тaинство стрaнное:

Свэти1ленъ.

Под0бенъ: Д¦омъ во с™и1лищи:

Соверши1лъ є3си2 чyдное страдaніz течeніе, є3vстрaтіе блажeнне, и3 привeдъ кyпнw є3vгeніа честнaго, и3 мyдраго ґvxeнтіа, мардaріа же со nрeстомъ, и4хже вёрэ и3 дeрзости ўдиви1шасz чlвёчестіи и3 ѓгGльстіи соб0ри. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Несказaннагw ржcтвA твоегw2 былA є3си2, пренепор0чнаz невёста, ћкw сyщи честнёйшій хрaмъ, бцdе, тh бо превёчное въ тS всeльшеесz родилA є3си2 бGа сл0во. Тёмъ пою1ще ржcтво2 твоE величaемъ, q всенепор0чнаz nтрокови1це.

На хвали1техъ стіхи6ры на д7, глaсъ G.

Гeрманово: Ри1торскими словесы2 хrт0въ в0инъ беззакHнныz ўжаси2, страдaльческими рaнами вр†жіz си6лы мyжески побэди2 є3vстрaтій слaвный, и3 твeрдый страдaлецъ, и4же тёсный и3 приск0рбный шeствовавъ пyть, и3 въ зeмлю дости1гъ вёчныz жи1зни: въ нeйже и3м0литъ хrтA, даровaти нaмъ вeлію ми1лость.

И$же въ бжcтвеннэй мyдрости ћвльшасz філос0фа, и3 въ добр0тэ словeсъ показaвшасz ри1тора, въ свидётелехъ вели1каго є3vстрaтіа страдaльческими похвалaми ўвэнчaимъ: св0йство бо сeй хrт0въ в0инъ благочести1вое собрaвъ, во врeмz брaней къ подвигHмъ страдaніz вчинsz, врaжій восхи1тивъ мeчь, си1мъ того2 ўzзви2. Къ немyже возопіи1мъ: мyченикwвъ и3зрsднэйше, съ постравдaвшими съ тоб0ю моли2 хrтA бGа, њ вёрою совершaющихъ всечестнyю пaмzть твою2.

Глaсъ д7.

Їwaнна монaха: Да вэнчaютсz t нaсъ похвалaми добропобёдніи и4стины свидётели: є3vстрaтій, є4ллинскагw басносмышлeніz њбличи1тель, и3 хrтіaнскагw бGомyдріz проповёдникъ: ґvxeнтій, и4же мyдростію словeсъ, и3 терпёніемъ дёлъ, мучи1тельское њбличи1вый безб0жіе: къ си6мъ є3vгeній, бGу благопотрeбный, и3 мучи1телємъ непотрeбный спаси1тельнагw рaди и3сповёданіz, и3 nрeстъ и4стинный и3 чyдный цRS всёхъ в0инъ: съ ни1миже и3 мардaрій, г0лубь неѕл0бивый,мyдрое посрами1вый ѕмjz бlгодaтію хrтA бGа, и3 сп7са дyшъ нaшихъ.

Кассjи монaхини: Пaче є4ллинскихъ наказaній, ґпcльскую мyдрость предпочт0ша с™jи мyчєницы, кни6ги вит‡йскіz њстaвльше, и3 рhбарскую навhкше. Тaмw бо ќбw бlгоzзhчіе глаг0ламъ, въ некни1жныхъ же бGоглaсіихъ трbческому научaхусz бGоразyмію. Въ нeмже моли1тесz, въ ми1рэ сохрани1тсz душaмъ нaшымъ.

Слaва, глaсъ д7.

Кассjи монaхини: Пzтострyнную цэвни1цу, и3 пzтосвётлый свёщникъ б9іz цRкве, бGонHсныz мyченики тезоимeннэ воспои1мъ, и3 благочeстнэ похвaлимъ: рaдуйсz, и4же д0брэ бGомъ вв0инствованный въ нбcнэмъ в0инствэ, и3 вв0инившему тS ўгоди1въ, и4же въ витjzхъ витjй, є3vстрaтіе бGомyдре: рaдуйсz и4же талaнтъ t бGа, тебЁ ввёренный, возрасти1въ во мн0жество, ґvxeнтіе бlжeнне: рaдуйсz, краснёйшаz вётвь бжcтвеннагw благор0діz, є3vгeніе бGомyдре: рaдуйсz, крaсный џбразомъ, нрaвомъ же пред0брый, и3 nбоюдоизрsдный, и4же въ бжcтвенныхъ горaхъ пребывaz вeсь, всебlжeнне nрeсте: рaдуйсz, сіszй прозрaчный би1сере, и4же м{ки гHрькіz рaдостнэ претерпёвый, мардaріе непобэди1ме: рaдуйсz равночи1сленный ли1че мyдрыхъ дёвъ: ±же м0лимъ всsкагw гнёва и3 ск0рби и3збaвити, и3 неизречeнныz вaшеz слaвы сопричaстники сотвори1ти, лётнюю вaшу пaмzть чтyщыz.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

И#мyще тS, бцdе:

Славосл0віе вели1кое. И# tпyстъ.

На літургjи бlжє1нна, №-гw канHна пёснь G-z, на д7 и3 в7-гw, пёснь ѕ7, на д7.

Прокjменъ, глaсъ д7:

С™ы6мъ, и5же сyть на земли2 є3гw2, ўдиви2 гDь вс‰ хотBніz сво‰ въ ни1хъ.

Стjхъ: Предзрёхъ гDа предо мн0ю вhну:

Ґпcлъ ко є3фесeємъ, зачaло сlг.

Ґллилyіа, глaсъ д7: Воззвaша прaведніи, и3 гDь ўслhша и5хъ.

Стjхъ: МнHги скHрби прaвєднымъ:

Е#ђліе луки2, зачaло Rѕ.

Причaстенъ: Рaдуйтесz, прaведніи, њ гDэ:

Знайшли помилку