...
Мінея Місячна,  Грудень

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень * Липень * Серпень * Богородичний додаток

← В 12-й день

Грудень

В 14-й день →

День 12345678910111213141516171819202122232425262728293031

В 13-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Святы́х му́ченик Евстра́тия, Авксе́нтия, Евге́ния, Марда́рия и Оре́ста и святы́я му́ченицы Луки́и де́вы

Ведомо да есть, я́ко а́ще случи́тся па́мять святы́х сих в Неде́лю пра́отец, вку́пе возсле́дование и му́чеников пое́тся.

ВЕ́ЧЕР

Блаже́н муж: На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 6, глас 4.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Сияет па́мять/ страстотерпца Твоего́, Господи, Евстрати́я,/ я́ко со́лнце, све́тлостию/ скры́вшаго непобеди́мыми словесы́ многобо́жие,/ я́коже несве́тлу сень, упражня́ему от ве́ры,/ и четы́ри сострада́льцы/ и соо́бщники сотво́ршаго./ И́хже ра́ди нам да́руй очище́ние,/ я́ко Челове́колюбец.

Ка́мение позна́ти/ Твое́ Влады́чество/ Евстра́тий сло́весное устро́и,/ ощути́ти си́лу в пло́ти свое́й твою́ пону́дивша,/ я́же от мук стра́шных отложи́ти внеза́пно ра́ны/ и, лжу погубля́юща,/ богосло́вити Тя усты́,/ Иису́се Всеси́льне,/ Спа́се душ на́ших.

Словесы́, и страда́нии,/ и многообра́зными лише́ньми жи́зни/ показа́ша любо́вь святи́и/ к тебе́ соверше́ну, непоколеби́му,/ со Евстра́ти́ем му́дрым/ и Авксе́нтием подвиза́вшиися/ Оре́ст и Марда́рий/ со Евге́нием сла́внии,/ тех моли́твами, Го́споди, спаси́ ду́ши на́ша.

И́ны стихи́ры, глас то́йже.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Я́ко до́бре во́инствовав Царю́ сил,/ тебе́ сама́го, Евстра́тие,/ пре́дал еси́ во́льно на муче́ние/ и ну́ждную смерть,/ приводя́ с собо́ю лик му́чеников, блаже́нне./ С ни́миже пострада́л еси́/ и побе́ды прия́л еси́ венцы́;/ с те́ми моли́ся/ о нас, всесла́вне.

Богому́дрый Евстра́тий,/ до́блий Авксе́нтий,/ сла́вный Евге́ний и Марда́рий/ со Оре́стом до́бльствоваша, враги́ победи́вше/ и возсия́вше я́ве, я́ко зве́зды многосве́тлы,/ уясни́ша ве́рных сердца́/ и пре́лести отгна́ша тьму/ светозаре́нием ду́ха.

Неосла́бно бие́мь,/ и огне́м изнуря́емь,/ и в сапоги́ желе́зны, всему́дре, пригвожда́емь,/ и в путе́х гони́мь,/ в темни́це заключа́емь/ и, я́ко же́ртва чиста́, в пещи́ пеко́мь,/ прине́слся еси́ тебе́ ра́ди Поже́ршемуся,/ я́ко благово́нно сожже́ние на Вы́шнюю трапе́зу,/ му́чениче Евстра́тие.

Сла́ва, глас 6:

Прииди́те, мучениколю́бцы,/ Христо́вых страда́льцев в пе́снех почти́м,/ Евстра́тия, непобеди́маго му́ченика,/ Авксе́нтия, и Евге́ния, и Марда́рия, и Оре́ста,/ пятоза́рный му́чеников лик,/ и́же до́бре подвиза́вшеся на неви́димаго врага́,/ и, венцы́ побе́дными увязе́ни,/ моля́тся Христу́ о и́же ве́рою и любо́вию соверша́ющих па́мять их.

И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:

Проки́мен дне, и чте́ния 3.

Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава 43):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ вси язы́цы собра́шася вку́пе,/ и соберу́тся кня́зи от них,/ кто возвести́т сия́ в них?/ Или́ я́же от нача́ла, кто слы́шана сотвори́т вам?/ Да приведу́т свиде́тели своя́ и опра́вдятся,/ и да услы́шат, и да реку́т и́стину./ Бу́дите Ми свиде́тели, и Аз Свиде́тель,/ глаго́лет Госпо́дь Бог, и о́трок, его́же избра́х,/ да позна́ете, и ве́руете Ми, и разуме́ете, я́ко Аз есмь;/ пре́жде Мене́ не бысть ин бог и по Мне не бу́дет./ Аз есмь Бог, и несть, ра́зве Мене́, спаса́яй./ Аз возвести́х и спасо́х, уничижи́х, и не бе в вас чу́ждий./ Вы Мне свиде́тели, и Аз Госпо́дь Бог./ И еще́ от нача́ла Аз есмь,/ и несть от рук Мои́х избавля́яй;/ сотворю́, и кто отврати́т то?/ Си́це глаго́лет Госпо́дь Бог,/ избавля́яй вас Святы́й Изра́илев.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава 3):

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией,/ и не прико́снется их му́ка./ Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся озло́бление исхо́д их,/ и е́же от нас ше́ствие сокруше́ние;/ они́ же суть в ми́ре./ и́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия испо́лнено./ И вма́ле наказа́ни бы́вше, вели́кими благоде́тельствовани бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ я и обре́те их досто́йны Себе́./ Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их/ и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я./ И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют/ и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т:/ су́дят язы́ком и облада́ют людьми́,/ и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки./ Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину/ и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава 5):

Пра́ведницы во ве́ки живу́т,/ и в Го́споде мзда их,/ и попече́ние их у Вы́шняго./ Сего́ ра́ди прии́мут ца́рствие благоле́пия и вене́ц добро́ты от руки́ Госпо́дни,/ зане́ десни́цею покры́ет я и мы́шцею защити́т их./ Прии́мет всеору́жие рве́ние свое́ и вооружи́т тварь в месть враго́м./ Облече́тся в броня́ пра́вды и возложи́т шлем суд нелицеме́рен./ Прии́мет щит непобеди́мый преподо́бне,/ поостри́т же напра́сный гнев во ору́жие,/ спобо́рет же с ним ми́р на безу́мныя./ По́йдут праволу́чныя стре́лы мо́лниины/ и, я́ко от благокругла́ лу́ка о́блаков, на наме́рение полетя́т./ И от каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́т гра́ды,/ вознегоду́ет на них вода́ морска́я,/ реки же потопя́т я на́гло./ Сопроти́в ста́нет им Дух си́лы/ и, я́ко ви́хор, ра́звеет их./ И опустоши́т всю зе́млю беззако́ние,/ и злоде́йство преврати́т престо́лы си́льных./ Слы́шите у́бо, ца́рие, и разуме́йте,/ навы́кните, судии́ конце́в земли́./ Внуши́те, держа́щим мно́жества и гордя́щимся о наро́дех язы́к,/ я́ко дана́ есть от Го́спода держа́ва вам/ и си́ла от Вы́шняго.

На стихо́вне стихи́ры, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся:

Столп све́тлоявле́н, страда́льче,/ и́же му́дрости испуща́я све́тлость,/ воздви́глся еси́ на высоту́ терпе́ния, му́дре,/ и к све́ту напра́вился еси́ ра́зума,/ нас Боже́ственными твои́ми све́тлыми, Евстра́тие,/ му́дрыми словесы́ озаря́я, сла́вне,/ твое́ю любо́вию окриляемых, блаже́нне./ Те́мже и похвала́ми твою́ па́мять чту́ще, му́чениче,/ от любве́ Боже́ственнаго Человеколю́бия про́сим улучи́ти твои́ми моли́твами/ и ми́ру дарова́ти ве́лию ми́лость.

Стих: Воззваша пра́веднии,/ и Госпо́дь услы́ша их.

Добро́тою и сла́достию и́стинною/ напо́лнена ча́ша му́дрости твоея́,/ вино́ благочести́я в сладча́йших, му́дре,/ и оби́льных словесе́х излия́л еси́,/ и́миже наслажда́еми, и́стинно в нему́тное/ и сла́дкое та́инственно возво́димся зна́ние Боже́ственное Влады́ки, Евстра́тие./ Те́мже и похвала́ми твоя́ страда́ния чту́ще ве́рою и любо́вию,/ Боже́ственнаго Человеколю́бия про́сим улучи́ти твои́ми моли́твами/ и ми́ру дарова́ти ве́лию ми́лость.

Стих: Мно́ги ско́рби пра́ведным,/ и от всех их изба́вит я Госпо́дь.

Полк му́ченический светоза́рный,/ победоно́сный, све́тлый и пяточи́сленный/ да почти́тся похвала́ми,/ притяжа́в све́тлаго верхо́вника и́стинно Евстра́тия,/ те́пле изобличи́вша е́ллинския же́ртвы,/ христиа́ном же Боговеща́нная уче́ния утверди́вша сло́весными веле́ньми./ Сего́ у́бо восхва́лим, налия́вшаго му́дрости ча́шу/ и духо́вно нас веселя́ща, Христа́ моля́ща,/ подаю́щаго ми́ру ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас то́йже:

Му́чащих свире́пства не убоя́вшеся,/ па́че Христо́ву ве́ру я́сне пропове́давше,/ строга́ния мно́гая и му́ки претерпе́сте,/ Евстра́тие и Авксе́нтие,/ Евге́ние и Оре́сте и сла́вный Марда́рие./ Те́мже моли́теся Царю́ и Бо́гу о нас,/ ве́рою соверша́ющих па́мять вашу.

И ны́не, Богоро́дичен:

Блажи́м Тя, Богоро́дице Де́во,/ и сла́вим Тя, ве́рнии, по до́лгу,/ град непоколеби́мый,/ сте́ну необори́мую,/ тве́рдую Предста́тельницу и прибе́жище душ на́ших.

Тропа́рь, глас 4:

Му́ченик всечестны́х све́тлость,/ пяточи́сленных страстоте́рпцев воспое́м,/ сла́ву земны́х презре́вших,/ со́лнца све́тлаго Евстра́тия,/ прему́драго вити́ю со страда́льцы,/ на огнь и му́ки дерзну́вших за всех Царя́ Христа́/ и от Престо́ла того́ сла́вы по́честьми венце́в обдаре́нных./ Тех моли́твами, Христе́ Бо́же,// спаси́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Е́же от ве́ка утае́нное:

НА УТРЕНИ

По 1-й стихологии, седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

Му́жеством ве́ры в броня́ обле́кся,/ му́дростию Боже́ственною вооружи́вся благоче́стно, Евстра́тие сла́вне,/ вся диа́воли победи́л еси́ полки́/ и обличи́л еси́ безбо́жных не́мощную де́рзость,/ я́ко име́я дерзнове́ние к Бо́гу, моли́ спасти́ся нам.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Мно́гими согреше́ньми аз, блу́дный, ум омрач́ив,/ вопию́ тве́рдому Твоему́ заступле́нию:/ просвети́, Богоро́дице, души́ мое́й зе́ницы,/ возсия́й ми покая́ния све́тлую зарю́/ и облецы́ мя во ору́жие све́та, Богоро́ди́тельнице Чи́стая.

По 2-й стихологии седа́лен, глас 4:

Ору́жием слове́с твои́х мучи́теля уязви́л еси́,/ воево́да́ быв христоно́сных люде́й, Евстра́тие Богому́дре:/ облиста́л еси́ заря́ми чуде́с ми́ру,/ вене́ц же исплете́ся твое́й главе́ свы́ше./ Те́мже и в па́мяти твое́й Христа́ прославля́ем.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Пое́м Тя, Богоневе́сто, Ма́ти Христа́ Бо́га,/ сла́вяще Рождество́ Твое́ непостижи́мое,/ и́мже изба́вихомся от ле́сти диа́воли/ и вся́ких бед, Богоро́дице Влады́чице, и ве́рно вопие́м:/ поми́луй ста́до Твое́, Еди́на Всепе́тая.

По полиеле́и, седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Трои́ческою ве́рою утве́рждся,/ и́стины пра́щею воору́жся, ле́сти низложи́л еси́ инопле́менную де́рзость/ и вра́жий восхи́тил еси́ слове́с меч,/ тем ссекл еси́ лжи́вое противле́ние./ Сего́ ра́ди побе́дами обличи́в лесть, те́лом у́мерл еси́/ и ду́хом ожи́л еси́, страстоте́рпче Евстра́тие./ моли́ Христа́ Бо́га/ грехо́в оставле́ние дарова́ти пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

В напа́сти многоплете́нныя впад от враг ви́димых и неви́димых,/ бу́рею одержи́мь безчи́сленных согреше́ний мои́х,/ и я́ко к те́плому заступле́нию и покро́ву моему́, Чи́стая,/ ко приста́нищу притека́ю Твоея́ бла́гости./ Те́мже, Пречи́стая, из Тебе́ Воплоще́нному безсе́менно моли́ся приле́жно/ о всех рабе́х Твои́х, непреста́нно моля́щихтися, Богоро́дице Пречи́стая,/ моля́щи его́ при́сно согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ воспева́ющим досто́йно сла́ву твою́.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Воззва́ша пра́веднии,/ и Госпо́дь услы́ша их.

Стих: Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я Госпо́дь. Вся́кое дыха́ние:

Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 36.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 1. Самогла́сна:

Пяточи́сленный лик святы́х восхва́лим, лю́дие,/ Спа́са воспева́юще Христа́,/ Евстра́тия терпеливоду́шнаго и тве́рдаго страстоте́рпца,/ с ним Авксе́нтия, Евге́ния, Марда́рия и Оре́ста:/ си́и бо, по ве́ре пострада́вше,/ треволне́ния попра́ша вра́жия/ и Спа́су мо́лятся очище́ние и оставле́ние грехо́в дарова́ти ве́рою соверша́ющим па́мять их.

Кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м на 6 и святы́х два, на 8. Кано́н первый Иоа́нна мона́ха, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с:

Мо́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/ дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль,/ крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма/ Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.

Разда́ваяй на Небесе́х да́ры су́щим на земли́ страда́льцем,/ Подвигополо́жник седи́т Христо́с,/ десни́цею Вседержи́тельною Евстра́тия су́щим обою́ду/ Боже́ственныя венцы́ простира́я.

Лик му́ченический пяточи́слен, прииди́те, ви́дим,/ пресве́тлым блиста́ющийся све́том,/ име́яй чинонача́льника возжеле́ннаго Евстра́тия,/ благода́тию Боже́ственною венча́ема.

Пояс земна́го во́инства отреши́вый,/ и́стинному привно́сиши Царю́ страда́ния,/ зна́мение от Христа́, Евстра́тие, чрез Авксе́нтия прие́м.

Богоро́дичен: Село́ вмести́тельно была́ еси́ Боже́ственнаго естества́, Богороди́тельнице Чи́стая./ Тем тя Луки́я возжела́вши,/ де́вственно в след Тебе́ Твоему́ Сы́ну приведе́ся.

Други́й кано́н, глас 6.

Песнь 1

Ирмо́с:

Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу, побе́дную песнь пои́м, вопия́ше.

Небе́сных кругов Царь Дарода́тель председи́т,/ страда́вшим на земли́ со Евстра́тием, Христо́с,/ прости́рая тем побе́ды венцы́.

Песнослове́сный лик Боговенча́нный страда́льцев пяточи́сленных восхва́лим, ве́рнии,/ му́драго Евстра́тия,/ верна иму́ща о Христе́ Боже́ственнаго чинонача́льника.

Во́инства Вы́шняго жела́я, по́честь Евстра́тие, отда́в обра́зно,/ Бо́гу приве́д, му́дре, твою́ жи́знь, свяще́нно очище́н.

Богоро́дичен: Добропобе́дных му́ченик лик, ра́дуяся, пое́т Тя, Чи́стая, и́же побе́ды венец прия́т:/ Тобо́ю бо Не́бо челове́ком бысть вхо́дно,/ я́ко родила́ еси́ па́че ума́ Творца́ Небесе́.

Катава́сия: Христо́с ражда́ется:

Песнь 3

Ирмо́с:

Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи:/ Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ и прибе́жище, и утвержде́ние.

Наде́ждею муче́ний, я́коже невеще́ственнаго сокро́вища,/ преесте́ственно был еси́ испо́лнен вся́кия ра́дости,/ всеблаже́нне Евстра́тие.

Му́дростию духо́вною, терпе́нием же напа́стей/ обличи́л еси́, му́чениче Христо́в Авксе́нтие, мучи́тельское безбо́жие.

Я́коже красота́ пресве́тлая Це́ркве ве́рных,/ му́ченицы Христо́выми я́звами, я́ко цве́ты, обложе́ни бы́сте.

Богоро́дичен: Госпо́дственно и и́стинно Тя, Богоро́дицу, ве́рнии чтим:/ Ты бо Бо́га родила́ еси́, плоть бы́вша, Всенепоро́чная.

Ин ирмо́с:

Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́.

Тве́рдостию ума́ упова́ние твое́ все возложи́в, блаже́нне,/ к Вы́шнему́ Бо́гу, наде́ждею ран утеше́ния испо́лнен весь был еси́.

Процве́л еси́ любо́вию Христо́вою, Боже́ственною му́дростию,/ терпе́нием же мук, Авксе́нтие, безу́мие облича́вши гони́телей, на́глость и су́етие.

Неукроти́мый, му́дре, Лиси́ев гнев вмени́ся Тебе́ сон/ и огнь мук си́льных, утве́рждся бо о Христе́, преоби́дел еси́,/ я́коже иному стра́ждущу.

Богоро́дичен: Священнослове́сными Тя гла́сы, Богома́ти Де́во,/ всех вино́вную Вино́вника по нам бы́ти,/ боголе́пно воспева́юще, ве́рнии,ублажа́ем.

Катава́сия: Пре́жде век:

Конда́к, глас 2.

Подо́бен: В моли́твах:

Свети́льник яви́лся еси́ светле́йший во тьме неве́дения седя́щим, страстоте́рпче:/ ве́рою бо, я́ко копие́м, обложи́вся,/ враго́в шата́ния не убоя́лся еси́, Евстра́тие,/ ри́торов сый благоязы́чнейший.

Седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Ни меч, ни зве́рие, ни огнь,/ ниже́ и́но что страша́щих чу́вственных,/ отню́д устраши́ти твою́ тве́рдость возмого́ша:/ вра́жию бо попра́в тече́нием си́лу,/ я́ко безстра́стен премину́л еси́ житие́ и Безпло́тен./ Те́мже ве́рным исцеле́ния подава́вши,/ любо́вию притека́ющим в па́мять твою́, свя́те страстоте́рпче Евстра́тие./ Моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Егда́ прии́дет суди́ти всей земли́ всех Влады́ка и Творе́ц,/ овца́м мя причти́ десны́м,осужде́ннаго,/ и кроме́шния тьмы, и вся́каго муче́ния/ Твоего́ непотре́бнаго раба́ исхити́, молю́ся:/ да благода́рно велича́ю бога́тство Твоей бла́гости, Богоро́дице Всенепоро́чная,/ и вопию́ Ти, ра́дуяся:/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти,/ Тя бо и́мам наде́жду, раб Твой.

Песнь 4

Ирмо́с:

Любве́ ра́ди, Ще́дре, Твоего́ о́браза/ на Кресте́ Твое́м стал еси́,/ и раста́яшася язы́цы:/ Ты бо еси́, Человеколю́бче,/ кре́постъ моя́ и хвале́ние.

Отложи́л еси́ с я́звами пло́ти твоея́ душе́вныя скве́рны,/ стре́лы сокруши́л еси́ лука́ваго зми́я ве́рою, Евстра́тие.

Просла́вися твои́ми ра́нами, страстоте́рпче, Царь Сла́вы/ и неизрече́нныя тя сла́вы си́лою испо́лни чуде́с, Евстра́тие.

Ры́барскому поревнова́в дерзнове́нию,/ му́ченическою мре́жею Влады́це приво́диши му́драго Евге́ния,/ улови́в, Евстра́тие.

Богоро́дичен: Всенепоро́чная и Еди́на Святе́йшая Херуви́мов я́вльшися,/ ду́ши на́ша спаси́ от вся́каго обстоя́ния ве́рою пою́щих Тя.

Ин ирмо́с:

Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/ боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.

Всеси́льный Боже́ственное жела́ние в души́ твое́й вжег,/ чудоде́йственна показа́ изря́дно,/ всеце́лы плотски́я ра́ны твоя́ творя́.

Мре́жею духо́вною ры́барей, му́дре, улови́в,/ приводи́ли царю́ му́драго Евге́ния,/ его́же улови́в, Христу́ приве́л еси́, Евстра́тие.

Гвоздьми́, всему́дре, но́зе разжига́емь,/ муче́нием сапо́г желе́зных, весь себе́ обагри́л еси́,/ Царя́ Иису́са подо́бяся стра́сти.

Богоро́дичен: Необъе́млемый и неизме́нный, Бо́га Отца́ Сло́во,/ измени́вся виде́нием, Пренепоро́чная, из Тебе́ вопло́щаемь,/ обожа́ет человеколю́бно мя челове́ка.

Катава́сия: Жезл из ко́рене:

Песнь 5

Ирмо́с: Ты, Го́споди, мой Свет,/ в ми́р прише́л еси́,/ Свет Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющия Тя.

Ты, я́коже звезда́ светоно́сная,/ возсия́л еси́ в полце́ му́ченик далечесия́тельно,/ непобеди́мый Евстра́тие.

О, жре́бия блага́го!/ О, ча́сти Богода́нныя!/ О, жены́ добре́йшия,/ сове́том победи́вшия лесть прама́тернюю.

Ты вся кра́сная вмени́л еси́, я́ко уме́ты, Марда́рие,/ победи́в естества́ зако́ны любо́вию страда́ния.

Богоро́дичен: Ум зе́млен Твоего́ па́че ума зача́тия/ не мо́жет разуме́ти, Де́во Ма́ти, Отрокови́це:/ Бо́га бо родила́ еси́.

Ин ирмо́с:

Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Чу́ден, я́коже звезда́, быв Це́ркви,/ издале́ча посреде́ му́ченик возсия́л еси́,/ му́ченическими осия́я заря́ми, Евстра́тие, ми́р па́че со́лнца.

Зарелу́чными сия́нии зарю́ испуща́юща тя ви́дев, Богоглаго́ливый Марда́рий/ тебе́, я́коже а́гнец па́стырю незло́бив, простото́ю се́рдца после́дова.

Превознесе́ся сро́днаго естества́ мужелю́бная жена/ и, разу́мная, и Христолюби́вая, изря́дно предпобежда́ет и соверше́нне,/ пома́завши му́жа к муче́нию.

Богоро́дичен: И́же Богоро́дицу от души́ и Влады́чицу ми́ра, Бла́гая, испове́дающия Тя спаса́й:/ Тя бо Предста́тельницу непобеди́му стяжа́хом,/ су́щую Богороди́тельницу.

Катава́сия: Бог Сый ми́ра:

Песнь 6

Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х/ исте́кшею Кро́вию.

Христо́с мне вме́сто всех есть, –/ Марда́рий велегла́сно вопия́ше, – и оте́чество, и честь, и и́мя:/ от Тебе́ бо сему́ научи́хся, Евстра́тие.

Язы́к отре́зан пе́сней непрестае́т,/ отсе́ченныя же твоя́ руки́ к Бо́гу, Евге́ние, возвыша́хуся,/ спасе́ния прося́ще пою́щим па́мять твою́.

Нога́м проверте́нным пове́шен бысть стремгла́в,/ разжже́нными же рожны́ пали́мь по плеще́м,/ дух Влады́це пре́дал еси́, Марда́рие.

Богоро́дичен: Кре́пость Тя обре́тши, Де́во, и твердь,/ страстоте́рпица ра́ны до́блественне терпи́т/ и, ра́дующися, в след Тебе́, всех Влады́це, приво́дится.

Ин ирмо́с:

Жите́йское мо́ре,/ воздви́гаемое зря напа́стей бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой,/ Многоми́лостиве.

Сам вме́сто всех мне Христо́с есть оте́ческих, – возопи́в, о Марда́рие./ Пяте́ сокруше́нней рожны́, разнеже́нным огне́м,/ стрела́ми же ра́мена, ра́дуяся, сконча́лся еси́.

Отре́зан быв, Евге́ние, твой язы́к Христа́ песносло́вити не престае́т,/ руки́ же отсе́чены к Бо́гу, блаже́нне, возвыша́ются,/ пою́щим тя избавле́ния прося́ще.

Я́ко досточу́дна му́жественная твоя́ душа́, всеблагоро́дне Евге́ние,/ сокруше́нным бо ну́ждею твои́м го́ленем,/ дух пре́дал еси́ в ру́це Влады́ки всех, ра́дуяся.

Богоро́дичен: Пречи́стая Влады́чице, ро́ждшая земны́х Ко́рмчию и Го́спода,/ страсте́й мои́х непостоя́нное и лю́тое утиши́ смуще́ние/ и тишину́ пода́ждь се́рдцу моему́.

Катава́сия: Из утро́бы Ио́ну:

Конда́к, глас 3.

Подо́бен: Де́ва днесь:

Вити́йствуя пред беззако́ннующими Боже́ственная,/ бие́ния претерпе́л еси́ му́жественнейшим се́рдцем,/ облиста́л еси́ Богозна́меньми, пречу́дне,/ угаси́л еси́ возвы́шенный пре́лести пла́мень,/ сего́ ра́ди тя че́ствуем, всеблаже́нне му́чениче Христо́в Евстра́тие.

И́кос:

Свяще́нный соверша́ет Це́рковь днесь пра́здник та́инственно,/ све́тло пропове́дающи твоя́ до́блести, боле́зни и труды́,/ я́же па́че естества́ Боже́ственная боре́ния,/ я́же всю́ду ра́ны, и́миже низложи́ многоко́зненнаго,/ сла́ва страда́льцев ве́лия и хвала́,/ му́жества столп, свети́льник всех тя чту́щих благоче́стно,/ врачева́ний сокро́вище, богати́телю ни́щих,/ первопобе́дниче честны́х му́чеников,/ всеблаже́нне му́чениче Христо́в Евстра́тие.

Песнь 7

Ирмо́с: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию благочести́я па́че,/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Непрело́жно испове́дания мудрова́ние име́я в Тро́ице че́ствовати Еди́наго Бо́га,/ му́ки преоби́дел еси́, зовя́й:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоей, Го́споди.

Я́ко блаже́н в непоро́чном пути́ ходи́л еси́,/ коле́ни благоразу́мно преклони́л еси́ Изба́вителю,/ ду́шу же преда́в Влады́це в руки́,/ я́ко благово́ннейшу же́ртву, Авксе́нтие.

И́же вра́ном Илии́ пи́щу подава́яй Бог,/ Той и о честне́й твое́й главе́ чудотво́ря, жела́ющим откры́,/ я́ко многожела́нное чрежде́ние ми́ру, Авксе́нтие.

Богоро́дичен: Де́во Ма́ти,/ я́ко Чи́сту Тя и нетле́нну Сло́во Чи́стое возлюби́/ и, из Тебе́ вопло́щся, возсозда́ всего́ челове́ка,/ и́же Луки́ю просла́вивый чудесы́.

Ин ирмо́с:

Росода́тельну у́бо пещь/ содела́ А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Победоно́сец к Небе́сному Ца́рству, Авксе́нтие, восте́кл еси́:/ по искуше́нии бо мук многови́дных, Христа́ Бо́га испове́дая,/ сконча́лся еси́ за него́, во главу́ усе́чен.

Пречу́дно есть благоразу́мное, Оре́сте, му́жество твое́,/ на суди́щи бо показу́еши ра́зум,/ ду́шу же Лиси́еву кресто́м унза́еши, поя́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Муче́ния путе́м спу́тника тебе́/ и с тобо́ю теку́ща сою́зника Оре́ста и сострада́льца име́я,/ обогати́л еси́, поя́ с ним:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Ю́ноши три пещь не опали́, Рождество́ прообразу́ющи Твое́,/ Боже́ственный бо Огнь Тя не опали́, всели́вся в Тя,/ и вся просвети́ вопи́ти:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Катава́сия: О́троцы, благочести́ю:

Песнь 8

Ирмо́с: Ру́це распросте́р, Дании́л/ львов зия́ния в ро́ве затче́,/ о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благочести́я рачи́тели, о́троцы, взыва́юще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Устна́ ра́зверз чи́сто, Боже́ственный привле́кл еси́ Дух, Евстра́тие,/ и душетле́нных у́бо обличи́л еси́ служе́ний не́мощь,/ в Тро́ице же Бо́га чествова́ти взыва́л еси́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Му́дрыми наказа́нии твои́ми укрепи́в смысл, му́чениче Евстра́тие,/ на одре́ желе́знем просте́рт быв,/ непобеди́мый Оре́ст вопия́ше разори́телем пла́мене, де́тем подо́бяся:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Просте́р те́ло терпели́вно, Оре́сте сла́вне,/ ты на одре́ разжже́ннем сопричта́лся еси́ у́бо му́чеников,/ в Го́споде ра́дуяся, воспочи́л же еси́ в ски́ниях Небе́сных, вопия́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́дичен: Яви́лася еси́ превы́шши небе́с, Бо́га Небе́снаго поро́ждши,/ онебеси́вшаго, Всечи́стая, земноро́дных все смеше́ние/ и Луки́и честны́я па́мять уясни́вшаго,/ ему́же вопие́м всегда́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Ин ирмо́с: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́:/ вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти./ Тя превозноси́м во вся ве́ки.

Еди́наго естества́ Тро́ицы безме́рную си́лу со дерзнове́нием пропове́дая, богосло́вил еси́/ и и́дольское служе́ние су́етное обличи́л еси́,/ всему́дре Евстра́тие, Богому́дре.

Не ве́дый гони́тель терпе́ния твоего́, пла́менным ви́дом устраши́ти тя покуша́шеся,/ ты же, того́ суровство́ оплева́в,/ ра́дуяся, Влады́ку, Евстра́тие, воспева́л еси́.

Веща́нии твои́ми Боже́ственными наказу́емь, Богому́дрый Оре́ст/ на одр вскочи́, игра́я, я́ко а́гнец непоро́чен всесожига́емь, Бо́гу Венцеда́вцу вопия́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́дичен: Пречи́стая Де́во, Ты мя спаси́,/ мое́й не́мощи бу́ди по́мощь,/ скорбе́й мно́гих и лю́тых мя изба́ви,/ да Тя сла́влю, Еди́ну Богоро́дицу.

Катава́сия: Чу́да преесте́ственнаго:

Песнь 9

Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя горы, Тебе́, Де́во,/ краеуго́льный отсече́ся,/ Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́./ Тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Боже́ственных причасти́тися тайн возжеле́в, страстоте́рпче,/ и Богоявле́ния светоза́рнаго сподо́битися, блаже́нне Евстра́тие,/ к зову́щему тя на Небеса́, жела́емому прибли́жился еси́ Христу́.

Зело́ веселя́ся, страстоте́рпче,/ ра́достному осужде́нию мучи́тельскаго пребезу́мия,/ По́двигоположника твоего́ велича́л еси́,/ песносло́вя, Евстра́тие, сме́рти разори́теля Христа́.

Прииди́те, мучениколю́бцы вси,/ пре́лести потреби́теля свяще́нными Евге́ния пе́сньми,/ му́драго Оре́ста же и Марда́рия/ и с ни́ми Авксе́нтия со Евстра́тием возвели́чим.

Богоро́дичен: Свет нам возсия́ из ложе́сн Неискусому́жных Твои́х, Де́во,/ его́же светосия́нии Боже́ственно озари́вшися, свет же бысть чу́дная Луки́я,/ Богороди́тельнице Де́во Ма́ти.

Ин

Ирмо́с: Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на него́же не сме́ют чи́ни А́нгельсти́и взира́ти;/ Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и Тя ублажа́ем.

Поя, Евстра́тие, жела́емаго и о́бщник Боже́ственных тайн быв,/ Богоявле́ния его́ в темни́це сподо́бился еси́, блаже́нне,/ зову́ща тя к Небе́сней жи́зни Ца́рствия его́.

Укрепи́вся си́лою Христо́вою, Евстра́тие,/ гони́телей ласка́нию посмея́лся еси́, велича́я, сла́вне, Христа́ пе́сньми:/ я́коже бо ю́ноши дре́вле в пещь, ра́дуяся,/ я́ко в кра́сный рай, блаже́нне, внутрь вшел еси́.

Пе́сньми и пе́ньми восхва́лим, вси ве́рнии, Боже́ственный во́ины,/ Авксе́нтия, Евге́ния, вку́пе и Марда́рия,/ сла́внаго Оре́ста и чинонача́льника, и сострада́льца, и наста́вника му́драго Евстра́тия.

Богоро́дичен: Храм, Де́во, ца́рствующаго со Отце́м и Ду́хом Христа́ была́ еси́;/ Тебе́ ра́ди, Чи́стая, хра́мы и мы благода́тию бы́вше,/ сподо́бихомся сынотворе́ния его́ креще́нием.

Катава́сия: Та́инство стра́нное:

Свети́лен.

Подо́бен: Ду́хом во святи́лищи:

Соверши́л еси́ чу́дное страда́ния тече́ние, Евстра́тие блаже́нне,/ и приве́д ку́пно Евге́ния честна́го и му́драго Авксе́нтия, Марда́рия же со Оре́стом,/ и́хже ве́ре и де́рзости удиви́шася челове́честии и а́нгельсти́и собо́ри.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Несказа́ннаго Рождества́ Твоего́ была́ еси́, Пренепоро́чная Неве́ста,/ я́ко су́щи честне́йший храм, Богоро́дице:/ Ты бо Преве́чное, в Тя все́льшееся, родила́ еси́ Бо́га Сло́во./ Тем, пою́ще, Рождество́ Твое́ велича́ем,/ о Всенепоро́чная Отрокови́це.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 3.

Ге́рманово: Ри́торскими словесы́ Христо́в во́ин беззако́нныя ужаси́,/ страда́льческими ра́нами вра́жия си́лы му́жески победи́ Евстра́тий сла́вный/ и тве́рдый страда́лец,/ и́же те́сный и приско́рбный ше́ствовав путь/ и в зе́млю дости́г ве́чныя жи́зни;/ в не́йже и мо́лит Христа́/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

И́же в Боже́ственней му́дрости я́вльшася филосо́фа/ и в добро́те слове́с показа́вшася ри́тора,/ в свиде́телех вели́каго Евстра́тия страда́льческими похвала́ми увенча́им:/ сво́инство бо сей Христо́в во́ин благочести́вое собра́в,/ во вре́мя бра́ней к по́двигом страда́ния вчиня́я,/ вра́жий восхи́тив меч, сим того́ уязви́./ К нему́же возопии́м:/ му́чеников изря́днейше,/ с пострада́вшими с тобо́ю моли́ Христа́ Бо́га/ о ве́рою соверша́ющих всечестну́то па́мять твою́.

Глас 4. Иоа́нна мона́ха:

Да венча́ются от нас похвала́ми добропобе́днии и́стины свиде́тели:/ Евстра́тий, е́ллинскаго басносмышле́ния обличи́тель/ и христиа́нскаго Богому́дрия пропове́дник;/ Авксе́нтий, и́же му́дростию сло́вес/ и терпе́нием дел мучи́тельское обличи́вый безбо́жие,/ к сим Евге́ний, Бо́гу благопотре́бный/ и мучи́телем непотре́бный спаси́тельнаго ра́ди испове́дания,/ и Оре́ст, и́стинный и чу́дный Царя́ всех во́ин;/ с ни́миже и Марда́рий, голубь незло́бивый,/ му́дрое посрами́вый зми́я благода́тию Христа́ Бо́га/ и Спа́са душ на́ших.

Касси́и мона́хини:

Па́че е́ллинских наказа́ний/ апо́стольскую му́дрость предпочто́ша святи́и му́ченицы,/ кни́ги вити́йския оста́вльше и рыба́рскую навы́кше:/ та́мо бо у́бо благоязы́чие глаго́лам,/ в некни́жных же Богогла́сиих Тро́ическому науча́хуся Богора́зумию./ В не́мже моли́теся/ в ми́ре сохрани́тися душа́м на́шим.

Сла́ва, глас 4, тоя́же Касси́и:

Пятостру́нную цевни́цу/ и пятосве́тлый све́щник Бо́жия Це́ркве,/ Богоно́сныя му́ченики тезоиме́нне воспои́м/ и благоче́стне похва́лим:/ ра́дуйся, и́же до́бре Бо́гом вво́инствованный в Небе́снем во́инстве/ и, вво́инившему тя угоди́в,/ и́же в вити́ях вити́й, Евстра́тие Богому́дре;/ ра́дуйся, и́же тала́нт от Бо́га, тебе́ вве́ренный,/ во́зрастав во мно́жество, Авксе́нтие блаже́нне;/ ра́дуйся, красне́йшая ветвь/ Боже́ственнаго благоро́дия, Евге́ние Богому́дре;/ ра́дуйся, кра́сный о́бразом,/ нра́вом же предо́брый и обоюдоизря́дный,/ и́же в Боже́ственных гора́х пребыва́я весь, всеблаже́нне Оре́сте;/ ра́дуйся, сия́яй прозра́чный би́сере,/ и́же му́ки го́рькия ра́достне претерпе́вый, Марда́рие непобеди́ме;/ ра́дуйся, равночи́сле́нный ли́че му́дрых дев,/ я́же мо́лим вся́каго гне́ва и ско́рби изба́вити/ и неизрече́нныя ва́шея сла́вы соприча́стники сотвори́ти/ ле́тнюю ва́шу па́мять чту́щия.

И ны́не, Богоро́дичен: Иму́ще Тя, Богоро́дице:

Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны І-го кано́на песнь 3-я, на 4 и 2-го, песнь 6-я, на 4. Проки́мен, глас 4: Святы́м, и́же суть на земли́ его́,/ удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них.

Стих: Предзре́х Го́спода пре́до мно́ю вы́ну:

Апо́стол ко Ефесе́ем, зача́ло 233.

Аллилу́ия, глас 4: Воззва́ша пра́веднии,/ и Госпо́дь услы́ша их.

Стих: Мно́ги ско́рби пра́ведным:

Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 106. Прича́стен: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде:

Преподо́бнаго Ге́рмана Аля́скинскаго, равноапо́стола Алеу́тскаго

С™hхъ м§никъ, є3vстрaтіа, ґvxeнтіа, є3vгeніа, мардaріа и3 nрeста:

И# с™hz мyченицы лукjи дёвы.