...
Мінея Місячна,  Грудень

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень * Липень * Серпень * Богородичний додаток

← В 24-й день

Грудень

В 26-й день →

День 12345678910111213141516171819202122232425262728293031

В 25-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Е́же по пло́ти Рождество́ Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́

При часе 7-м дне ударяет в вели́кий кампа́н и во вся тяжкая; и, собра́вшеся во храм, начина́ем ве́черню по обы́чаю. Диа́кон глаго́лет: Благослови́, влады́ко. Иере́й: Благослове́но Ца́рство: и по Ами́нь: предстоя́тель: Царю́ Небе́сный: Трисвято́е и по О́тче наш: Го́споди, поми́луй: 12, Сла́ва, и ны́не: Прииди́те, поклони́мся: трижды. И псало́м: Благослови́, душе моя́, Го́спода: Посем диа́кон глаго́лет ектению́ вели́кую. И а́ще у́бо в суббо́ту ве́чера, поем Блаже́н муж: кафизму всю, а́ще же в неде́лю ве́чера, поем то́чию 1-й антифо́н. а́ще ли ин день, стихология не быва́ет, но по ектении́ а́бие поем: Го́споди, воззва́х к Тебе́: на глас 2. Иере́й же твори́т проскоми́дию. та́же диа́кон кадит храм по обы́чаю, ли́кове же пою́т стихи́ры пра́здника на 8.

Глас 2, самогла́сны. Ге́рманово

Прииди́те, возра́дуемся Го́сподеви, настоя́щую та́йну сказу́юще:/ средосте́ние граде́жа разруши́ся,/ пла́менное ору́жие плещи́ дае́т,/ и Херуви́м отступа́ет от дре́ва жи́зни,/ и аз ра́йския пи́щи причаща́юся,/ от него́же произгна́н бых преслуша́ния ра́ди;/ неизме́нный бо о́браз Оте́чь,/ о́браз присносу́щия его́,/ зрак раба́ прие́млет,/ от Неискусобра́чныя Ма́тере проше́д,/ не преложе́ние претерпе́в,/ е́же бо бе пребы́сть, Бог Сый и́стинен,/ и е́же не бе прия́т, Челове́к быв Человеколю́бия ра́ди./ тому́ возопии́м:/ рожде́йся от Де́вы Бо́же, поми́луй нас.

Анато́лиево: Го́споду Иису́су ро́ждшуся от Святы́я Де́вы,/ просвети́шася вся́ческая:/ па́стырем бо свиря́ющим и волхво́м покланя́ющимся,/ А́нгелом воспева́ющим, И́род мятя́шеся,/ я́ко Бог во пло́ти яви́ся,/ Спас душ на́ших.

Ца́рство Твое́, Христе́ Бо́же,/ Ца́рство всех веко́в,/ и Влады́чество Твое́ во вся́ком ро́де и ро́де,/ воплоти́выйся от Ду́ха Свята́го/ и от Присноде́вы Мари́и вочелове́чивыйся,/ свет нам возсия́, Христе́ Бо́же,/ Твое́ прише́ствие;/ Свет от Све́та, О́тчее сия́ние,/ всю тварь просвети́л еси́,/ вся́кое дыха́ние хва́лит Тя./ О́браз сла́вы О́тчия,/ Сый,и пре́жде Сый,/ и возсия́вый от Де́вы, Бо́же, поми́луй нас.

Что Тебе́ принесе́м, Христе́,/ я́ко яви́лся еси́ на земли́/ я́ко Челове́к нас ра́ди?/ Ка́яждо бо от Тебе́ бы́вших тв́арей благодаре́ние Тебе́ прино́сит:/ А́нгели – пе́ние; небеса ́– звезду́;/ волсви́ – да́ры; па́стырие – чудо;/ земля́ – верте́п; пусты́ня– я́сли;/ мы же – Ма́терь Де́ву./ и́же пре́жде век, Бо́же, поми́луй нас.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже. Касси́ино:

А́вгусту единонача́льствующу на земли́,/ многонача́лие челове́ков преста́;/ и Тебе́ вочелове́чшуся от Чи́стыя,/ многобо́жие и́долов упраздни́ся,/ под еди́нем ца́рством мирски́м гра́ди бы́ша,/ и во Еди́но Влады́чество Божества́ язы́цы ве́роваша./ Написа́шася лю́дие повеле́нием ке́саревым,/ написа́хомся, ве́рнии, И́менем Божества́,/ Тебе́, вочелове́чшагося Бо́га на́шего./ Ве́лия Твоя́ ми́лость, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Вход со Ева́нгелием. Све́те Ти́хий:

Проки́мен дне. И чте́ние по чину их, с тропари и со стихи их.

А́ще прилучи́тся на́вечерие Рождества́ Христо́ва в пяток, проки́мен поется: Кто Бог ве́лий, я́ко Бог наш: со стихи свои́ми.

Дневны́й же оставля́ется.

Бы́тия́ чте́ние (глава 1):

В нача́ле сотвори́ Бог Не́бо и зе́млю./ Земля́ же бе неви́дима и неустро́ена,/ и тьма верху́ бе́здны,/ и Дух Бо́жий ноша́шеся верху́ воды́./ И рече́ Бог:/ да бу́дет свет./ И бысть свет./ И ви́де Бог свет, я́ко добро́;/ и разлучи́ Бог между́ све́том и между́ тьмо́ю./ И нарече́ Бог свет день,/ и тьму нарече́ нощь./ И бысть ве́чер, и бысть у́тро, день еди́н./ И рече́ Бог:/ да бу́дет твердь посреде́ воды,/ и да бу́дет разлуча́ющи посреде́ воды́ и воды́./ И бысть та́ко./ И сотвори́ Бог твердь;/ и разлучи́ Бог между́ водо́ю, я́же бе под тве́рдию,/ и между́ водо́ю, я́же бе над тве́рдию./ И нарече́ Бог твердь не́бо;/ и ви́де Бог, я́ко добро́./ И бысть ве́чер, и бысть у́тро, день вторы́й./ И рече́ Бог:/ да собере́тся вода́, я́же под Небесе́м, в собра́ние еди́но,/ и да яви́тся суша./ И бысть та́ко./ И собра́ся вода́, я́же под Небесе́м, в собра́ния своя́, и яви́ся суша./ И нарече́ Бог су́шу зе́млю/ и собра́ния вод нарече́ моря́./ И ви́де Бог, я́ко добро́./ И рече́ Бог:/ да прорасти́т земля́ быи́лие травно́е,/ се́ющее се́мя по ро́ду и по подо́бию,/ и дре́во плодови́тое, творя́щее плод,/ ему́же се́мя его́ в нем, по ро́ду на земли́./ И бысть та́ко./ И изнесе́ земля́ бы́лие травно́е,/ се́ющее по ро́ду и по подо́бию,/ и дре́во плодови́тое, творя́щее плод,/ ему́же се́мя его́ в нем по ро́ду на земли́./ И ви́де Бог, я́ко добро́./ И бысть ве́чер, и бысть у́тро,/ день тре́тий.

Числ чте́ние (глава 24):

Бысть Дух Бо́жий на Валаа́ме и, восприе́м при́тчи своя́, рече́:/ коль добри́ до́ми твои́, Иа́кове,/ и ски́ния твоя́, Изра́илю?/ Я́ко стра́ны осеня́ющия,/ я́ко са́дие при река́х,/ и я́ко ски́ния, я́же водрузи́ Госпо́дь,/ и я́ко ке́дри при вода́х./ Изы́дет челове́к от се́мене его́,/ и облада́ет язы́ки мно́гими,/ и возвы́сится ца́рство его́, и возрасте́т./ Бог наста́вит его́ из Еги́пта,/ я́ко сла́ву единоро́га его́./ Поя́ст язы́ки враг свои́х,/ и то́лщу их изможди́т,/ и стрела́ми свои́ми устрели́т врага́./ Возле́г, почи́, я́ко лев и я́ко ски́мен,/ кто возста́вит его́?/ Благословя́щии Тя благослове́ни,/ и проклина́ющии Тя про́кляти./ Возсия́ет звезда́ от Иа́кова,/ и воста́нет челове́к от Изра́иля,/ и ссече́т кня́зи Моави́тския,/ и плени́т вся сы́ны Си́фовы,/ и бу́дет Едо́м достоя́ние,/ и бу́дет насле́дие Иса́в враг его́,/ и Изра́иль сотвори́ кре́пость.

Проро́чества Михе́ина чте́ние (главы́ 4 и 5):

Во днех о́нех глаго́лет Госпо́дь:/ соберу сокруше́нную и отринове́нную прии́му,/ я́же отри́нух./ И положу́ сотре́нную во оста́нок/ и отринове́нную в язы́к кре́пок,/ и воцари́тся Госпо́дь над ни́ми в горе Сио́нстей/ от ны́не и во ве́ки./ И ты, Вифлее́ме, До́ме Евфра́фов,/ еда́ мал еси́, е́же бы́ти в ты́сящах Иу́довых./ Из тебе́ бо Мне изы́дет Старе́йшина,/ е́же бы́ти в Кня́зя во Изра́или;/ и исхо́ди его́ из нача́ла, от дней ве́ка./ Сего́ ра́ди даст я,/ до вре́мене ражда́ющия породи́т,/ и про́чии от бра́тий его́ обратя́тся к сыно́м Изра́илевым./ И ста́нет, и у́зрит,/ и упасе́т па́ству Свою́ кре́постию Госпо́дь./ И в сла́ве И́мене Го́спода Бо́га своего́ пребу́дут,/ за́не ны́не возвели́чится да́же до коне́ц земли́.

Та́же возгласи́т чтец, глас 6, и нам, воста́вшим, глаго́лет тропа́рь сей:

Та́йно роди́лся еси́ в верте́пе,/ но Не́бо Тя всем пропове́да,/ я́коже уста́, звезду́ предлага́я, Спа́се,/ и волхвы́ Ти приведе́, ве́рою покланя́ющияся Тебе́;/ с ни́миже поми́луй нас.

Стих 1: Основа́ния его́ на гора́х святы́х,/ лю́бит Госпо́дь врата́ Сио́ня па́че всех селе́ний Иа́ковлих,/ пресла́вная глаго́лашася о Тебе́, гра́де Бо́жий./ Помяну Ра́ав и Вавило́на, ве́дущим мя.

И поем коне́ц:

И волхвы́ Ти приведе́, ве́рою покланя́ющияся Тебе́,/ с ни́миже поми́луй нас.

Стих 2: И се инопле́менницы, и Тир, и лю́дие Ефио́пстии,/ си́и бы́ша та́мо./ Ма́ти Сио́н рече́т:/ Челове́к и Челове́к роди́ся в нем,/ и Той основа́ и Вы́шний.

И па́ки: И волхвы́ Ти приведе́, ве́рою покланя́ющияся Тебе́,/ с ни́миже поми́луй нас.

Стих 3: Госпо́дь пове́сть в писа́нии люде́й/ и князе́й сих, бы́вших в нем,/ я́ко веселя́щихся всех жили́ще в Тебе́.

И волхвы́ Ти приведе́, ве́рою покланя́ющияся Тебе́,/ с ни́миже поми́луй нас.

Та́же,Сла́ва: поет лик пра́вый коне́ц тропаря.

И ны́не: левый поет та́кожде коне́ц. Посем глаго́лет чтец весь тропа́рь. И поет сам коне́ц его́:

Тайно роди́лся еси́ в верте́пе,/ но Не́бо Тя всем пропове́да,/ я́коже уста́, звезду́ предлага́я, Спа́се,/ и волхвы́ Ти приведе́, ве́рою покланя́ющияся Тебе́,/ с ни́миже поми́луй нас.

И чтутся па́ки по обы́чаю чте́ния сия́.

Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава 11):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ изы́дет Жезл от ко́рене Иессе́ова,/ и Цвет от ко́рене его́ взы́дет,/ и почи́ет на Нем Дух Бо́жий,/ Дух му́дрости и ра́зума,/ Дух сове́та и кре́пости,/ Дух ве́дения и благоче́стия,/ Дух стра́ха Бо́жия испо́лнит его́./ Не по сла́ве су́дит,/ ниже́ по глаго́ланию обличи́т,/ но су́дит пра́вдою смире́нных суд,/ и обличи́т пра́востию сла́вныя земли́,/ и порази́т зе́млю сло́вом уст Свои́х,/ и Ду́хом усте́н убие́т нечести́ваго./ И бу́дет пра́вдою препоя́сан по чре́слех Свои́х/ и и́стиною обви́т по ре́бром Свои́м./ Тогда́ пожиру́ет волк со а́гнцем,/ и рысь почи́ет с ко́злищем,/ и теле́ц, и лев, и юне́ц вку́пе пожиру́ют,/ и отроча́ ма́ло поведе́т их./ Теле́ц и лев вку́пе пасу́тся,/ и вку́пе ча́да их бу́дут;/ и лев, я́ко вол,/ снесть пле́вы./ И отроча́ мла́до на пеще́ру а́спидску/ и на ло́же пле́мене а́спидска ру́ку возложи́т./ И не сотворя́т зла,/ ниже́ и́мут погуби́ти ни еди́наго же на горе́ свя́тей Мое́й,/ зане́же напо́лнися вся земля́ позна́ти Го́спода,/ я́ко воде́ мно́зе покры́ти моря́./ И бу́дет в день он ко́рень Иессе́ев/ и возста́яй владе́ти язы́ки;/ на него́ язы́цы упова́ют,/ и бу́дет поко́й его́ честь.

Проро́чества Варухов а чте́ние (главы́ 3 и 4):

Сей Бог наш,/ и не приложи́тся ин к Нему́./ Изобре́те всяк путь худо́жества,/ и даде́ и́ Иа́кову, о́троку Своему́,/ и Изра́илю, возлю́бленному от него́./ Посе́м же на земли́ яви́ся/ и с челове́ки поживе́./ Сия́ кни́га повеле́ний Бо́жиих,/ и зако́н сый во ве́ки,/ вси, держа́щиися ея́, в живо́т вни́дут,/ оста́вившим же ю, у́мрут./ Обрати́ся, Иа́кове, и ими́ся ея́./ Пойди́ к сия́нию пря́мо све́та ея́./ Не даждь ино́му сла́вы твоея́/ и поле́зных тебе́ язы́ку чужде́му./ Блаже́ни есмы́, Изра́илю,/ я́ко уго́дная Бо́гу нам разу́мна суть.

Проро́чества Дании́лова чте́ние (глава 2):

Рече́ Дани́ил Навуходоно́сору:/ ты, царю́, ви́дел еси́,/ и се о́браз еди́н,/ о́браз о́ный вели́к,/ и обли́чие его́ окру́гло,/ стоя́ще пред лице́м твои́м,/ и виде́ние его́ стра́шно./ о́браз, его́же глава́ от зла́та чи́ста;/ ру́це, и пе́рси, и мы́шцы его́ сре́бряны;/ чре́во и сте́гны ме́дяны;/ го́лени желе́зны;/ но́зе часть у́бо желе́зна, и часть не́кая скуде́льна./ Ви́дел еси́,/ до́ндеже отто́ржеся ка́мень от горы́ без рук/ и порази́ о́браз, на но́ги желе́зныя и скуде́льныя,/ и истни́ я до конца́./ Тогда́ истни́шася во еди́но/ скуде́ль, желе́зо, медь, сребро́, зла́то,/ и бы́ша, я́ко прах от гумна́ жа́твеннаго,/ и взят я мно́жество дохнове́ния,/ и ме́сто не обре́теся им;/ ка́мень же, порази́вый о́браз,/ бысть в го́ру ве́лию/ и испо́лни всю зе́млю./ Сие́ есть со́ние,/ и сказа́ние его́ рече́м пред царе́м:/ возста́вит Бог Небе́сный Ца́рство,/ е́же во ве́ки не истле́ет,/ и Ца́рство его́ лю́дем и́ным не оста́вится./ И истни́т, и изможди́т вся ца́рствия,/ и то воста́нет во ве́ки./ И́мже о́бразом ви́дел еси́,/ я́ко от горы́ отсече́ся ка́мень без рук/ и сотры́ скуде́ль, желе́зо, медь, сребро́, зла́то./ Бог вели́кий сказа́ царю́,/ и́мже подоба́ет бы́ти по сих,/ и и́стинно со́ние и ве́рно сказа́ние его́.

Посем чтец глаго́лет тропа́рь сей, глас 6:

Возсия́л еси́, Христе́, от Де́вы, разу́мное Со́лнце Пра́вды,/ и звезда́ Тя показа́ в верте́пе, вмеща́ющася Невмести́маго./ Волхвы́ наста́вил еси́ на поклоне́ние Твое́,/ с ни́миже Тя велича́ем:/ Жизнода́вче, сла́ва Тебе́.

Стих 1, псало́м 92: Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся,/ облече́ся Госпо́дь в си́лу и препоя́сася,/ и́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится./ Гото́в престо́л Твой отто́ле,/ от ве́ка Ты еси́.

Та́же па́ки: Волхвы́ наста́вил еси́ на поклоне́ние Твое́,/ с ни́миже Тя велича́ем:/ Жизнода́вче, сла́ва Тебе́.

Стих 2: Воздвиго́ша ре́ки, Го́споди,/ воздвиго́ша ре́ки гла́сы своя́./ Во́змут реки сотре́ния своя́/ от гласо́в вод мно́гих.

Та́же па́ки: Волхвы́ наста́вил еси́ на поклоне́ние Твое́,/ с ни́миже Тя велича́ем:/ Жизнода́вче, сла́ва Тебе́.

Стих 3: Ди́вны высоты́ морски́я,/ ди́вен в высо́ких Госпо́дь./ Свиде́ния Твоя́ уве́ришася зело́:/ до́му Твоему́ подоба́ет святы́ня. Го́споди, в долготу́ дний.

Сла́ва, коне́ц тропаря.

И ны́не, па́ки коне́ц.

Та́же тропа́рь, весь:

Возсия́л еси́, Христе́, от Де́вы, разу́мное Со́лнце Пра́вды,/ и звезда́ Тя показа́ в верте́пе, вмеща́ющася Невмести́маго./ Волхвы́ наста́вил еси́ на поклоне́ние Твое́,/ с ни́миже Тя велича́ем:/ Жизнода́вче, сла́ва Тебе́.

Коне́ц же тропаря поет чтец сам и посем чтет:

Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава 9):

Отроча́ роди́ся нам,/ Сын, и даде́ся нам,/ его́же нача́льство бысть на ра́ме его́;/ и нарица́ется И́мя его́:/ Вели́каго Сове́та А́нгел,/ чу́ден Сове́тник,/ Бог кре́пок,/ Власти́тель,/ Нача́льник ми́ра,/ Оте́ц бу́дущаго ве́ка,/ приведе́т бо ми́р на нача́льники,/ и здра́вие его́,/ и ве́лие нача́льство его́,/ и ми́ра его́ несть преде́ла,/ на престо́л Дави́дов и на ца́рство его́,/ испра́вити е́ и заступи́ти е́ судьбо́ю и пра́вдою/ от ны́не и до ве́ка./ Ре́вность Го́спода Савао́фа сотвори́т сия́.

Проро́чества Иса́иина чте́ние (главы́ 7 и 8):

Приложи́ Госпо́дь глаго́лати ко Аха́зу, глаго́ля:/ проси́ себе́ зна́мения у Го́спода Бо́га твоего́/ во глубину́ или́ в высоту́./ И рече́ Аха́з:/ не и́мам проси́ти, ниже́ искуси́ти Го́спода./ И рече́ Иса́ия:/ услы́шите у́бо, до́ме Дави́дов:/ еда́ мало вам труд подая́ти челове́ком,/ и ка́ко Го́споду труд даете́?/ сего́ ра́ди даст Госпо́дь Сам вам зна́мение:/ се Де́ва во чре́ве прии́мет и роди́т Сы́на,/ и нареку́т и́мя его́ Емману́ил;/ ма́сло и мед и́мать сне́сти,/ пре́жде не́же уве́дети ему́ или́ изво́лити лука́вое,/ избере́т благо́е./ Зане́ пре́жде, не́же разуме́ти Отроча́ти благо́е или́ злое,/ отри́нет лука́вая, избере́т благо́е./ И рече́ Госпо́дь ко мне:/ приими́ себе́ сви́ток нов, вели́к/ и напиши́ в нем писа́лом челове́ческим,/ е́же ско́ро плене́ние сотвори́ти коры́стем, настоя́т бо./ И свиде́тели мне сотвори́ ве́рны челове́ки,/ Ури́ю иере́я и Заха́рию, сы́на Варахи́ина./ И приступи́х ко проро́чице,/ и во чре́ве прия́т и роди́ сы́на./ И рече́ мне Госпо́дь:/ нарцы́ и́мя ему́,/ ско́ро плени́ и напра́сно испрове́рзи./ Зане́ пре́жде, не́же разуме́ти отроча́ти прозва́ти отца́ или́ ма́терь,/ прии́мет си́лу дама́скову/ и коры́сти самари́йския пря́мо царю́ ассири́йскому./ С на́ми Бог, разуме́йте, язы́цы, и покаря́йтеся./ Услы́шите да́же до после́дних земли́,/ могу́щии, покаря́йтеся:/ а́ще бо па́ки возмо́жете/ и па́ки побежде́ни бу́дете./ И и́же а́ще сове́т совеща́ваете, разори́т Госпо́дь,/ и сло́во, е́же а́ще возглаго́лете, не пребу́дет в вас,/ я́ко с на́ми Бог.

Посем ектении́ ма́лая и по возгла́се Трисвято́е. И проки́мен, глас 1: Госпо́дь рече́ ко Мне: Сын Мой еси́ Ты,/ Аз днесь роди́х Тя.

Стих: Проси́ от Мене́, и дам Ти язы́ки, достоя́ние Твое́ и одержа́ние Твое́ концы́ земли́.

Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 303:

Многоча́стне и многообра́зие:

Коне́ц: И ле́та Твоя́ не оскудеют. Аллилу́ия, глас 5: Рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́: седи́ одесну́ю Мене́,/ до́ндеже положу́ враги́ Твоя́ подно́жие ног Твои́х.

Стих: Жезл си́лы по́слет Ти Госпо́дь от Сио́на.

Стих: Из чре́ва пре́жде денни́цы роди́х Тя.

Ева́нгелие от Луки, зача́ло 5: Во днех о́нех изы́де повеле́ние от ке́саря А́вгуста:

Коне́ц: Я́коже глаго́лано бысть к ним. (Дне же ряд: проки́мен, апо́стол и Ева́нгелие в на́вечерии Рождества́ Христо́ва и Богоявле́ния не чтется). И поряду Боже́ственная Литургия Вели́каго Василия.

Вме́сто Досто́йно: поем: О Тебе́ ра́дуется:

Прича́стен еди́н: Хвали́те Го́спода с Небе́с: алллилу́ия, трижды.

И по отпу́сте Литурги́и вжига́ет параекклиси́арх све́щник и поставля́ет среди́ це́ркве. Кли́рицы же, ставше оба ли́ка вку́пе, пою́т возгла́сно тропа́рь пра́здника, глас 4: Рождество Твое́, Христе́ Бо́же наш:

Слава, и ны́не, Конда́к, глас 3:

Де́ва днесь Пресу́щественнаго ражда́ет:

По окончании же конда́ка, многолетие. И входим в трапе́зу, и яди́м варение с елеем, рыбы же не яди́м, вино́ же пие́м, благодаря́ще Бо́га.

Вестно бу́ди:

А́ще случи́тся на́вечерие Христо́ва Рождества́ в суббо́ту или́ неде́лю, пост не быва́ет, и тропари ца́рских часов со чте́ниями в суббо́ту и неде́лю не пою́тся, но поем часы ца́рския пре́жде в пяток, по обы́чаю, я́коже указася на ряду, глаго́лем же: Ве́рую во Еди́наго Бо́га: и псало́м 33: Благословлю Го́спода: и отпу́ст. Литургия же в той день не быва́ет, но поем ве́черню во свое время. В суббо́ту же и неде́лю Литургия быва́ет во свое время Златоустаго. По отпущении же снедаем по уло́мку хлеба, и от вина вкушаем мало, и отхо́дим в келлии своя́.

При часе же 7-м дне начина́ем ве́черню. а́ще ли в суббо́ту ве́чера, поем: Блаже́н муж: кафизму всю. А́ще ли в неде́лю ве́чера, 1-й антифо́н.

Посем на Го́споди, воззва́х: поем стихи́ры на 8, глас 2, самогла́сны: Прииди́те, возра́дуемся: и проча́я.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже: А́вгусту единонача́льствующу на земли́:

Вход со Ева́нгелием. Свете Ти́хий: Проки́мен дне.

А́ще в суббо́ту ве́чера, поем проки́мен: Госпо́дь воцари́ся: и чте́ния по чину их. По сконча́нии же чтений трисвято́е не поем, но быва́ет по паремия́х ектения ма́лая и по возгла́се проки́мен, глас 1: Госпо́дь рече́ ко Мне: Сын Мой еси́ Ты:

Стих: Проси́ от Мене́:

Апо́стол к Гала́том, зачало 207:

По челове́ку глаго́лю: аллилу́ия, глас 5: Рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́:

Стих: Жезл си́лы послет ти Госпо́дь:

Стих: Из чре́ва пре́жде денни́цы роди́х Тя:

Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 53:

Подо́бно есть Ца́рствие Небе́сное зерну гору́шичну:

Посе́м ектения́ Рцем вси:

Та́же: Сподо́би, Го́споди: и Испо́лним ве́чернюю моли́тву: и возгла́с. И посем диа́кон глаго́лет: Прему́дрость.

Лик: Благослови́. И про́чее по обы́чаю. И отпу́ст. По отпу́сте же вжига́ем свещник среди́ це́ркве, и ставше оба ли́ка вку́пе пою́т тропа́рь пра́здника.

Сла́ва, и ны́не, конда́к. И входим в трапе́зу, и яди́м соверше́нно, рыбы же не яди́м, но со древянома́слием, и со́чиво обварено́ или́ кутию́ с медом; испиваем же и вина в сла́ву Бо́жию, в неиму́щих же страна́х пием пи́во. Предлага́ется же и чте́ние, поуче́ние Кири́лла, архиепи́скопа Иерусали́мскаго, ему́же нача́ло:

Я́коже у́бо во Иису́са Христа́ наде́емся:

Ве́дати подоба́ет: я́ко пра́здник Рождества́ Христо́ва в кий день ни случи́тся, поется пове́черие вели́кое си́це:

О часе десятом но́щи быва́ет благове́ст и потом трезвон во вся кампа́ны, иере́й же со диако́ном, обо́лкшеся, творя́т нача́ло, я́коже во вся пра́здники Влады́чни. Диа́кон глаго́лет: Благослови, влады́ко.

Иере́й: Благослове́н Бог наш:

И кадя́щу иере́ю, глаго́лем пове́черие вели́кое от нача́ла:

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. Царю́ Небе́сный: Трисвято́е, и про́чее:

С на́ми Бог: поем с пе́нием. И вме́сто тропарей обы́чных:

Просвети́ о́чи мои: глаго́лем тропа́рь пра́здника; и вме́сто: Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас: глаго́лем конда́к пра́здника. По

Сла́ва в Вы́шних: исхо́дим в притвор, пою́ще.

На литии́ стихи́ры самогла́сны, глас 1.

Иоа́нна мона́ха: Не́бо и земля́ днесь проро́чески да возвеселя́тся,/ А́нгели и челове́цы духо́вно да торжеству́ют,/ я́ко Бог во пло́ти яви́ся/ су́щим во тьме и се́ни седя́щим, рожде́йся от Де́вы;/ верте́п и я́сли прия́ша того́;/ па́стырие чу́до пропове́дуют;/ волсви́ от восто́к в Вифлее́м да́ры прино́сят./ Мы же хвалу́ недосто́йными устна́ми а́нгельски тому́ принесе́м:/ сла́ва в Вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир,/ прии́де бо Ча́яние язы́ков,/ прише́д, спасе́ нас от рабо́ты вра́жия.

Не́бо и земля́ днесь совокупи́шася,/ ро́ждшуся Христу́./ Днесь Бог на зе́млю прии́де,/ и челове́к на Небеса ́взы́де./ Днесь ви́димь есть пло́тию,/ естество́м неви́димый, челове́ка ра́ди./ Сего́ ра́ди и мы, славосло́вяще, возопии́м ему́:/ Сла́ва в Вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир,/ дарова́ бо прише́ствие Твое́,/ Спа́се наш, сла́ва Тебе́.

Сла́ва в Вы́шних Бо́гу,/ в Вифлее́ме слы́шу от Безпло́тных днесь,/ на земли́ ми́р благоволи́вшему бы́ти./ Ны́не Де́ва Небе́с ши́рши:/ возсия́ бо свет омраче́нным/ и смире́нныя возвы́си, а́нгельски пою́щия:/ сла́ва в Вы́шних Бо́гу.

По о́бразу и по подо́бию, истле́вша преступле́нием/ ви́дев, Иису́с, приклони́в Небеса́, сни́де/ и всели́ся во утро́бу де́вственную неизме́нно,/ да в ней истле́вшаго Ада́ма обнови́т, зову́ща:/ сла́ва я́вле́нию Твоему́, Изба́вителю мой и Бо́же.

Сла́ва глас 5. Иоа́нна мона́ха:

Волсви́, перси́дстии ца́рие,/ позна́вше я́ве на земли́ ро́ждшагося Царя́ Небе́снаго,/ от све́тлыя звезды води́ми,/ достиго́ша в Вифлее́м, да́ры нося́ще избра́нныя,/ зла́то, и лива́н, и сми́рну,/ и, па́дше, поклони́шася:/ ви́деша бо в верте́пе Младе́нца лежа́ща безле́тнаго.

И ны́не, глас 6. Ге́рманово:

Лику́ют А́нгели вси на Небеси́,/ и ра́дуются челове́цы днесь,/ игра́ет же вся тварь ро́ждшагося ра́ди в Вифлее́ме Спа́са Го́спода,/ я́ко вся́кая лесть и́дольская преста́,/ и ца́рствует Христо́с во ве́ки.

На стихо́вне стихи́ры самогла́сны, глас 2.

Ге́рманово: Ве́лие и пресла́вное чу́до соверши́ся днесь:/ Де́ва ражда́ет, и утро́ба не истлева́ет,/ Сло́во воплоща́ется и Отца́ не отлуча́ется,/ А́нгели с па́стырьми сла́вят,/ и мы с ни́ми вопие́м:/ сла́ва в Вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир.

Глас 3:

Стих: Из чре́ва пре́жде денни́цы роди́х Тя:/ кля́тся Госпо́дь и не раска́ется.

Днесь ражда́ет Де́ва Творца́ всех,/ Еде́м прино́сит верте́п,/ и звезда́ показу́ет Христа́ со́лнца су́щим во тьме;/ с да́ры волсви́ поклони́шася,/ ве́рою просвеща́еми,/ и па́стырие ви́деша чу́до,/ А́нгелом воспева́ющим и глаго́лющим:/ сла́ва в Вы́шних Бо́гу.

Глас то́йже. Стих: Рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́:/ седи́ одесну́ю Мене́.

Анато́лиево: Го́споду Иису́су ро́ждшуся в Вифлее́ме Иуде́йстем,/ от восто́к прише́дше, волсви́/ поклони́шася Бо́гу вочелове́чшуся/ и, сокро́вища своя́ усе́рдно отве́рзше,/ да́ры честны́я приноша́ху:/ искуше́но зла́то, я́ко Царю́ веков;/ и лива́н, я́ко Бо́гу всех;/ я́ко тридне́вному же мертвецу́, сми́рну Безсме́ртному./ Вси язы́цы, прииди́те, поклони́мся ро́ждшемуся/ спасти́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, глас 4. Иоа́нна мона́ха:

Весели́ся, Иерусали́ме,/ торжеству́йте, вси, лю́бящий Сио́на:/ днесь вре́менный разреши́ся соу́з осужде́ния Ада́мова./ Рай нам отве́рзеся./ Змий упраздни́ся,/ ю́же бо прельсти́ пе́рвее,/ ны́не узре́ Соде́телеву бы́вшу Ма́терь./ О, глубина́ бога́тства, и прему́дрости, и ра́зума Бо́жия!/ Я́же исхода́таивши смерть всей пло́ти, грехо́вный сосу́д/ спасе́ния нача́ло бысть ми́ру всему́ Богоро́дицы ра́ди./ Младе́нец бо ражда́ется из Нея́ Всесоверше́нный Бог,/ и Рождество́м де́вство печа́тствует,/ плени́цы грехо́вныя разреша́яй пелена́ми,/ и младе́нства ра́ди Е́вины врачу́ет я́же в печа́лех боле́зни;/ да ликовству́ет у́бо вся тварь и да игра́ет,/ обнови́ти бо ю прии́де Христо́с и спасти́ ду́ши на́ша.

И ны́не, глас то́йже:

В верте́п всели́лся еси́, Христе́ Бо́же,/ я́сли Тя восприя́ша,/ па́стырие же и волсви́ поклони́шася./ Тогда́ у́бо проро́ческая испо́лнися про́поведь,/ и А́нгельския си́лы дивля́хуся, вопию́ще и глаго́люще:/ сла́ва схожде́нию Твоему́, Еди́не Человеколю́бче.

Та́же: Ны́не отпущаеши: Трисвято́е. По О́тче наш:

Тропа́рь, глас 4:

Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш,/ возсия́ ми́рови свет ра́зума,/ в нем бо звезда́м служа́щии/ звездо́ю уча́хуся/ Тебе́ кла́нятися, Со́лнцу Пра́вды,/ и Тебе́ ве́дети с высоты́ восто́ка./ Го́споди, сла́ва Тебе́. Трижды.

Та́же: Бу́ди и́мя Госпо́дне: пе́нием трижды; псало́м 33: Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя:

Коне́ц: Не лиша́тся вся́каго бла́га.

Та́же чте́ние пра́здника в толковании, е́же от Матфе́я, сло́во 4.

Посем, Сла́ва в Вы́шних Бо́гу: и ексапсалмы́, по обы́чаю.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника трижды.

По 1-й стихологии, седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой, Спа́се:

Во я́слех нас ра́ди безслове́сных положи́лся еси́,/ Долготерпели́ве Спа́се, младе́нствовав во́лею;/ па́стырие же Тя воспе́ша со А́нгелы, зову́ще:/ сла́ва и хвала́ на земли́ рожде́нному/ и обожи́вшему земноро́дных существо́/ Христу́ Бо́гу на́шему.

Сла́ва, и ны́не, то́йже и чте́ние.

По 2-й стихологии седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Красоте́ де́вства:

Преве́чнаго и Непостижи́маго,/ Соприсносу́щнаго Неви́димому Отцу́,/ во утро́бе пло́тски носи́ла еси́, Богоро́дице,/ еди́но и неслия́нное Тро́ицы Божество́./ Просия́ благода́ть Твоя́ в ми́ре, Всепе́тая./ Те́мже непреста́нно вопие́м:/ ра́дуйся, Чи́стая Де́во Ма́ти.

Сла́ва, и ны́не, то́йже и чте́ние.

Велича́ние: Велича́ем Тя,/ Живода́вче Христе́,/ нас ра́ди ны́не пло́тию ро́ждшагося/ от Безневе́стныя и Пречи́стыя Де́вы Мари́и.

По полиелеи седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Прииди́те, ви́дим, ве́рнии, где роди́ся Христо́с,/ после́дуем про́чее, а́може и́дет звезда́ с волхвы́, восто́чными цари́;/ его́же А́нгели пою́т непреста́нно та́мо,/ па́стырие свиря́ют песнь досто́йную,/ сла́ва в Вы́шних, глаго́люще,/ днесь в верте́пе Ро́ждшемуся от Де́вы и Богоро́дицы/ в Вифлее́ме Иуде́йстем.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Из чре́ва пре́жде денни́цы роди́х Тя,/ кля́тся Госпо́дь и не раска́ется.

Стих: Рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́: седи́ одесну́ю Мене́, до́ндеже положу́ враги́ Твоя́ подно́жие ног Твои́х. Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. Хвали́те Бо́га во святы́х его́:

Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 2. Иису́с Христо́во Рождество́ си́це бе:

По 50-м псалме́, вме́сто, Моли́твами: поем:

Сла́ва: Вся́ческая днесь ра́дости исполня́ются,/ Христо́с роди́ся от Де́вы.

И ны́не: Вся́ческая днесь ра́дости исполня́ются,/ Христо́с роди́ся в Вифлее́ме.

Та́же: Поми́луй мя, Бо́же: и стихи́ра, глас 6:

Сла́ва в Вы́шних Бо́гу,/ и на земли́ мир,/ днесь восприе́млет Вифлее́м седя́щаго при́сно со Отце́м,/ днесь А́нгели Младе́нца, рожде́ннаго боголе́пно, славосло́вят:/ сла́ва в Вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир,/ в челове́цех благоволе́ние.

Кано́на два. Ирмосы́ обою кано́нов по два́жды. Тропари же на 12. Кано́н первый, глас 1, творе́ние кир Космы, его́же краегранесие: Христо́с вочелове́чився, е́же бе, Бог пребыва́ет.

Песнь 1

Ирмо́с: Христо́с ражда́ется – сла́вите!/ Христо́с с Небе́с – сря́щите!/ Христо́с на земли́ – возно́ситеся!/ По́йте Го́сподеви, вся земля́,/ и весе́лием воспо́йте, лю́дие,/ я́ко просла́вися.

Истле́вша преступлени́ем, по Бо́жию о́бразу бы́вшаго, всего́ тле́ния су́ща,/ лу́чшия отпа́дша Боже́ственныя жи́зни,/ па́ки обновля́ет му́дрый Соде́тель, я́ко просла́вися.

Ви́дев Зижди́тель ги́блема челове́ка, рука́ми его́же созда́,/ приклони́в Небеса́, схо́дит;/ сего́ же от Де́вы Боже́ственныя Чи́стыя/ всего́ осуществу́ет, вои́стинну вопло́щся, я́ко просла́вися.

Му́дрость, Сло́во и си́ла,/ Сын Сый О́тчий и сия́ние, Христо́с Бог, сил утаи́вся,/ ели́ко преми́рных и ели́ко на земли́,/ и, вочелове́чся, обнови́л есть нас,/ я́ко просла́вися.

Други́й кано́н, глас то́йже.

Творе́ние кир Иоа́нна.

Ирмо́с: Спа́се лю́ди чудоде́йствуяй Влады́ка,/ мо́крую мо́ря во́лну оземлени́в дре́вле;/ во́лею же ро́ждся от Де́вы,/ стезю́ прохо́дну Небесе́ полага́ет нам./ Его́же, по существу́ ра́вна же Отцу́ и челове́ком, сла́вим.

Изнесе́ чре́во свяще́нное Сло́во, я́ве неопа́льно живопи́санное купино́ю,/ смеше́на зра́ком челове́чим Бо́га,/ Е́вы окая́нную утро́бу кля́твы дре́вния разреша́ющее го́рькия,/ его́же, земни́и, сла́вим.

Показа́ звезда́ пре́жде со́лнца Сло́во, прише́дшее уста́вити грехи́,/ волхво́м я́ве во у́бозем верте́пе, ми́лостиваго Тебе́, пелена́ми пови́та,/ его́же, ра́дующеся, ви́дяху Самого́ – и Челове́ка, и Го́спода.

Катава́сия перваго кано́на, ирмос, 1-й лик, и втораго, вторый лик.

Песнь 3

Ирмо́с: Пре́жде век от Отца́ рожде́нному нетле́нно Сы́ну/ и в после́дняя от Де́вы/ воплоще́нному безсе́менно,/ Христу́ Бо́гу возопии́м:/ вознесы́й рог наш,/ Свят еси́, Го́споди.

И́же дохнове́ния прича́щся лу́чшаго Ада́м пе́рстный/ и к тле́нию попо́лзся же́нскою ле́стию,/ Христа́ от Жены́ ви́дя, вопие́т:/ и́же мене́ ра́ди по мне быв, Свят еси́, Го́споди.

Соо́бразен бре́нному умале́нию растворе́нием, Христе́, быв/ и причасти́ем пло́ти го́ршия, пода́в Боже́ственнаго естества́,/ зе́млен быв, и пребы́в Бог,/ и возвы́сивый рог наш,/ Свят еси́, Го́споди.

Вифлее́ме, весели́ся, князе́й Иу́довых Сый Царь:/ Изра́иля бо пасы́й на ра́мех Херуви́мских, из тебе́ про́йде Христо́с я́ве/ и вознесы́й рог наш над все́ми воцари́ся.

Ин ирмо́с: При́зри на пе́ния рабо́в, Благоде́телю,/ врага́ смиря́я вознесе́нную горды́ню,/ нося́й же, Всеви́дче, греха́ превы́шше,/ непоколе́блемо утвержде́нныя́, Бла́же, певцы́/ основа́нием ве́ры.

Неве́сты Пречи́стыя пребога́тое Рождество́ ви́дети па́че ума́ сподо́бився,/ лик свиря́ющих преклоня́шеся стра́нным о́бразом,/ чин же пою́щих Безпло́тных, Царя́ Христа́, безсе́менно вопло́щшагося.

Высотою ца́рствуяй Небе́с/ милосе́рдием соверша́ет о нас из Безневе́стныя Отрокови́цы:/ невеще́ствен Сый пре́жде,/ но по́слежде Сло́во, одебеле́вшо пло́тию,/ да па́дшаго к Себе́ привлече́т первозда́ннаго.

Ипакои́, глас 8:

Нача́ток язы́ков Не́бо Тебе́ принесе́, лежа́щему Младе́нцу во я́слех,/ звездо́ю волхвы́ призва́вый, я́же и ужаса́ше/ не ски́птры и престо́ли, но после́дняя нищета́:/ что бо ху́ждше верте́па?/ Что же смире́ншее пеле́н?/ в ни́хже просия́ Божества́ Твоего́ бога́тство./ Го́споди, сла́ва Тебе́.

Песнь 4

Ирмо́с: Жезл из ко́рене Иессе́ова/ и цвет от него́, Христе́,/ от Де́вы прозя́бл еси́,/ из горы́, Хва́льный, приосене́нныя ча́щи/ прише́л еси́, вопло́щся от Неискусому́жныя,/ Невеще́ственный и Бо́же,/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Егоже дре́вле прорече́ Иа́ков,/ язы́ков ожида́ние, Христе́, от коле́на Иу́дова возсия́л еси́/ и си́лу Дама́скову, Самари́йскую же коры́сть прише́л еси́ испроврещи́,/ лесть пременя́я в ве́ру боголе́пну:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Волхва́ дре́вле Валаа́ма словесы́ ученики́,/ му́дрыя звездоблюсти́тели,/ ра́дости испо́лнил еси́,/ звезда́ от Иа́кова, возсия́в, Влады́ко,/ язы́ков нача́ток вво́димый прия́л же еси́ я́ве:/ сла́ва си́ле Твоей, Го́споди.

Я́ко на руно́, во чре́во Де́вы сшел еси́ дождь, Христе́,/ и я́ко ка́пли, на зе́млю ка́плющия./ Ефио́пия, и Фарси́с, и Арави́тстии о́строви же,/ Сава́, Ми́дов всю зе́млю держа́щии, припа́доша Тебе́, Спа́се:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Ин

Ирмо́с: Ро́да челове́ча обновле́ние/ дре́вле, поя́, проро́к Авваку́м предвозвеща́ет,/ ви́дети неизрече́нно сподо́бився образ:/ млады́й Младе́нец бо из горы́ – Де́вы изы́де/ люде́й во обновле́ние, Сло́во.

Ра́вен произы́де челове́ком Вы́шний,/ во́лею плоть прии́м от Де́вы,/ яд очи́стити зми́евы главы́,/ приводя́ вся к Све́ту живоно́сному,/ Бог Сый, от врат безсо́лнечных.

Язы́цы, и́же дре́вле тле́ю погруже́ни,/ па́губы зело́ вра́жия убежа́вше,/ возно́сят ру́ки с похва́льными пе́сньми,/ еди́наго чту́ще Христа́, я́ко Благоде́теля,/ к нам ми́лостивно прише́дшаго.

Из ко́рене изра́стши Иессе́ева, Де́во,/ уста́вы прешла еси́ челове́ческаго су́щества,/ О́тчее ро́ждши Преве́чное Сло́во,/ я́ко благоволи́ Сам запеча́танную утро́бу проити́/ истоща́нием стра́нным.

Песнь 5

Ирмо́с: Бог Сый ми́ра, Оте́ц щедро́т,/ Вели́каго Сове́та Твоего́ А́нгела,/ ми́р подава́юща, посла́л еси́ нам;/ тем, Богоразу́мия к све́ту наста́вльшеся,/ от но́щи у́тренююще,/ славосло́вим Тя, Человеколю́бче.

В рабе́х ке́саревым повеле́нием написа́тися поко́рься,/ и нас, рабы́ су́щия, врага́ и греха́ свободи́л еси́, Христе́,/ весь же по нам обнища́в,/ и пе́рстнаго от сама́го еди́нения и обще́ния богосоде́лал еси́.

Се Де́ва, я́коже дре́вле рече́,/ во чре́ве прие́мши, родила́ есть Бо́га вочелове́чшася и пребыва́ет Де́ва./ Ея́же ра́ди примири́вшеся Бо́гу, гре́шнии,/ Богоро́дицу су́щую вои́стинну, ве́рнии, воспои́м.

Ин ирмо́с: Из но́щи дел омраче́нный пре́лести/ очище́ние нам, Христе́,/ бо́дренно ны́не соверша́ющим песнь, я́ко Благоде́телю,/ прииди́, подава́яй удо́бну стезю́,/ по не́йже востека́юще, обря́щем сла́ву.

Лю́тую вражду́, ю́же к нам Влады́ка отсека́я па́ки плотски́м прише́ствием,/ да держа́щаго разруши́т душетле́ющаго,/ ми́р сочета́я с невеще́ственными су́ществы,/ положи́в присту́пна, Ро́ждшаго, тва́ри.

Лю́дие ви́деша, дре́вле омраче́ннии, по днех свет вы́шния све́тлости,/ язы́ки же Бо́гу насле́дие Сын прино́сит,/ подая́ та́мо неизрече́нную благода́ть,/ иде́же мно́жайший процвете́ грех.

Песнь 6

Ирмо́с: Из утро́бы Ио́ну младе́нца изблева́ морски́й зверь,/ якова́ прия́т;/ в Де́ву же все́льшееся Сло́во/ и плоть прие́мшее про́йде, сохра́ншее нетле́нну:/ его́же, бо не пострада́ истле́ния,/ Ро́ждшую сохрани́ неврежде́нну.

Прии́де, вопло́щся, Христо́с Бог наш из чре́ва,/ его́же Оте́ц пре́жде денни́цы ражда́ет;/ правле́ния же держа́ Пречи́стых сил,/ в я́слех ско́тиях возлежи́т и пелена́ми повива́ется,/ разреша́ет же многоплете́нныя плени́цы прегреше́ний.

Ю́но из Ада́ма отроча́ смеше́ния, роди́ся Сын и ве́рным даде́ся,/ бу́дущаго ве́ка Сей есть Оте́ц и Нача́льник/ и нарица́ется Вели́каго Сове́та А́нгел./ Сей кре́пок Бог есть/ и держа́й о́бластию всю тварь.

Ин ирмо́с: Обита́я Ио́на в преиспо́дних морски́х,/ приити́ моля́шеся и бу́рю утоли́ти;/ унзе́н же аз муча́щаго стрело́ю,/ Христу́ воспева́ю, зол губи́телю,/ ско́ро приити́ Тебе́ к мое́й ле́ности.

И́же бе испе́рва к Бо́гу, Бог Сло́во/ ны́не утвержда́ет немощно́е дре́вле/ ви́дев сохрани́ти, е́же по нам существо́,/ и́мже Себе́ вторы́м обще́нием а́бие проявля́я страсте́й свобо́дное.

Гряде́т нас ра́ди из Авраа́млих чресл/ темнопа́дшия во мра́це прегреше́ний/ сы́ны воздви́гнути, до́лу пони́кших,/ и́же во све́те обита́яй и я́слех чрез достоя́ние,/ ны́не благоволи́в в челове́ческое спасе́ние.

Конда́к, глас 3. Самоподо́бен:

Де́ва днесь Пресу́щественнаго ражда́ет,/ и земля́ верте́п Непристу́пному прино́сит./ А́нгели с па́стырьми славосло́вят,/ волсви́ же со звездо́ю путеше́ствуют:/ нас бо ра́ди роди́ся/ Отроча́ мла́до, Преве́чный Бог.

И́кос:

Еде́м Вифлее́м отве́рзе,/ прииди́те, ви́дим, пи́щу в та́йне обрето́хом;/ прииди́те, прии́мем су́щая ра́йская внутрь верте́па:/ та́мо яви́ся ко́рень ненапое́н,/ прозяба́я отпуще́ние,/ та́мо обре́теся кла́дязь неиско́пан,/ из него́же Дави́д пи́ти дре́вле возжада́ся./ Та́мо Де́ва ро́ждши Младе́нца,/ жа́жду уста́ви а́бие Ада́мову и Дави́дову./ Сего́ ра́ди к Нему́ и́дем,/ где роди́ся Отроча́ мла́до, Преве́чный Бог.

Песнь 7

Ирмо́с: О́троцы, благоче́стию совоспита́ни,/ злочести́ваго веле́ния небре́гше,/ о́гненнаго преще́ния не убоя́шася,/ но, посреде́ пла́мене стоя́ще, поя́ху:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Па́стырие, свиря́юще, ужа́сно светоявле́ние получи́ша:/ сла́ва бо Госпо́дня облиста́ их, и А́нгел, воспо́йте, – вопия́, – я́ко роди́ся Христо́с, отце́в Бог благослове́нный.

Внеза́пу с сло́вом А́нгеловым Небе́сная во́инства,/ сла́ва, – вопия́ху, – Бо́гу в Вы́шних, на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние:/ Христо́с возсия́, отце́в Бог благослове́нный.

Глаго́л что сей? – реко́ша па́стырие, –/ прише́дше, уви́дим бы́вшее, Боже́ственнаго Христа́./ Вифлее́ма же доше́дше, с Ро́ждшею покланя́хуся, воспева́юще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Ин ирмо́с: Всецаря́ любо́вию уловле́ннии, о́троцы/ укори́ша безчи́сленно яря́щася мучи́теля злобо́жное языковре́дие,/ и́мже повину́ся огнь мно́гий,/ Влады́це глаго́лющим:/ во ве́ки благослове́н еси́.

Слуги́ у́бо неи́стовно попаля́ет,/ спаса́ет же всепаля́щая со стра́хом ю́ныя,/ седмочи́сленным разжже́нием возвы́шена;/ и́хже венча́ пла́мень, незави́стно Го́споду подаю́щу благоче́стия ра́ди ро́су.

Помо́щниче, Христе́, челове́ком,/ проти́вное гада́ние, вопло́щение неизглаго́ланное име́яй, посрами́л еси́;/ бога́тство обоже́ния нося́й, вообра́жся ны́не,/ его́же ра́ди упова́нием свы́ше в преиспо́дний приидо́хом мрак.

Зле неуде́ржа́нно возвыша́емый,/ нечестно́ беся́щийся от развраще́ния ми́ра,/ низложи́л еси́ всемо́щне грех,/ я́же привлече́ пре́жде, днесь же от се́тей спа́саеши,/ вопло́щся во́лею, Благоде́телю.

Песнь 8

Ирмо́с: Чу́да преесте́ственнаго/ росода́тельная изобрази́ пещь о́браз:/ не бо, я́же прия́т, пали́т ю́ныя,/ я́ко ниже́ огнь Божества́ – Де́вы,/ в Ню́же вни́де утро́бу./ Тем, воспева́юще, воспое́м:/ да благослови́т тварь вся Го́спода/ и превозно́сит во вся ве́ки.

Влече́т Вавило́ня дщи о́троки плене́нныя Дави́довы от Сио́на к себе́,/ дароно́сцы же слет волхвы́ де́ти,/ Дави́дове Богоприя́тней дще́ри моля́щияся./ Тем, воспева́юще, воспои́м:/ да благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.

Орга́ны уклони́ша плаче́вныя пе́сни,/ не поя́ху бо в земли́ чужде́й о́троцы Сио́новы,/ Вавило́нскую же разреша́ет лесть всю и мусики́йския соста́вы,/ в Вифлее́ме возсия́в, Христо́с./ Тем, воспева́юще, воспои́м:/ да благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.

Коры́сти Вавило́н ца́рства Сио́ня и плене́нное бога́тство прия́т,/ сокро́вища же Христо́с в Сио́н сего́,/ и цари́ звездо́ю наставля́я, звездоблюсти́тели влече́т./ Тем, воспева́юще, воспои́м:/ да благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.

Ин

Ирмо́с: Утро́бу неопа́льну образу́ют Отрокови́цы/ и́же в Ве́тсем опаля́емии ю́ноши,/ преесте́ственно ражда́ющую запечатле́нну./ Обоя́ же, содева́ющи чудоде́йство еди́но,/ лю́ди к пе́нию возста́вляет благода́ть.

Па́губы убежа́вши,/ е́же обожи́тися пре́лестию, непреста́нно пое́т излия́вшагося Сло́ва/ ю́ношески вся с тре́петом тварь,/ несла́вну хвалу́, боя́щися, прино́сит, тле́нна су́щи,/ а́ще и му́дре терпя́ше.

Гряде́ши, заблу́ждшее на па́жить обраща́я цветотво́рную/ из пусты́нных холмо́в язы́ков воста́ние, челове́ческое естество́,/ си́лу ну́жную человекоуби́йцы угаси́ти,/ муж же яви́вся и Бог промышле́нием.

На 9-й пе́сни вжига́ют свещи́ бра́тия.Честне́йшую: не поем, но поем припевы пра́здника.

Велича́й, душе́ моя́,/ Честне́йшую и Сла́внейшую Го́рних во́инств, Де́ву Пречи́стую, Богоро́дицу.

Песнь 9

Ирмо́с: Та́инство стра́нное ви́жу и пресла́вное:/ Не́бо – верте́п,/ престо́л Херуви́мский – Де́ву,/ я́сли – вмести́лище,/ в ни́хже возлеже́ Невмести́мый – Христо́с Бог,/ его́же, воспева́юще, велича́ем.

Та́же вторый лик поет то́йже припев и ирмо́с. И прочих шесть припевов припева́ем на ки́йждо тропа́рь по еди́ножды.

Велича́й, душе́ моя́,/ от Де́вы Бо́га, пло́тию ро́ждшагося.

Велича́й, душе́ моя́,/ в верте́пе ро́ждшагося Царя́.

Изря́дное тече́ние зря́ще/ волсви́ необы́чныя но́выя звезды новосия́ющия,/ Небеса просвеща́ющия, Христа́ Царя́ зна́менующия на земли́,/ ро́ждшагося в Вифлее́ме на спасе́ние на́ше.

Велича́й, душе́ моя́,/ от волхво́в Бо́га покланя́емаго.

Велича́й, душе́ моя́,/ от звезды волхво́м Возвеще́ннаго.

Новорожде́нное, – волхво́м, глаго́лющим, –/ Отроча́ Царь, Его́же звезда́ яви́, где есть?/ Тому́ бо поклони́тися приидо́хом./ Яряся, И́род смуща́шеся,/ Христа́ уби́ти богоборе́ц шата́яся.

Велича́й, душе́ моя́,/ Чи́стую Де́ву и Еди́ну Богоро́дицу, ро́ждшую Христа́ Царя́.

Волсви́ и па́стырие приидо́ша поклони́тися Христу́,/ ро́ждшемуся во Вифлее́ме гра́де.

Испыта́ И́род вре́мя звезды,/ ея́же вожде́нием волсви́ в Вифлее́ме покланя́хуся Христу́ с да́ры;/ е́юже, ко оте́честву наставля́еми,/ лю́таго детоуби́йцу оста́виша пору́гана.

Та́же первый лик поет втораго кано́на припев: Днесь Де́ва ражда́ет Влады́ку/ внутрь верте́па.

Ин ирмо́с: Лю́бити у́бо нам я́ко безбе́дное стра́хом/ удо́бее молча́ние,/ любо́вию же, Де́во,/ пе́сни тка́ти, спротяже́нно сложе́нныя, неудо́бно есть;/ но и, Ма́ти, си́лу, ели́ко есть произволе́ние, даждь.

Вторый же лик поет припев: Днесь Влады́ка ражда́ется, я́ко Младе́нец,/ от Ма́тере Де́вы.

И ирмо́с то́йже: Лю́бити у́бо нам:

Прочии же припева́ем к тропаре́м: Днесь па́стырие ви́дят Спа́са, пелена́ми обви́та/ и лежа́ща во я́слех.

Днесь Влады́ка ру́бищем пелена́ется, неося́занный,/ я́ко Младе́нец.

Днесь всяка тварь весели́тся и ра́дуется,/ я́ко Христо́с роди́ся от Де́вы Отрокови́цы.

О́бразы несве́тлы и се́ни приведе́ны,/ о Ма́ти Чи́стая, ви́девше Сло́ва,/ но́ва я́вльшагося от врат заключе́нных,/ мня́щии же и́стинную све́тлость, досто́йно твою́ благослови́м утро́бу.

Небе́сныя си́лы ро́ждшагося Спа́са Го́спода и Влады́ку/ возвеща́ют ми́ру.

Вме́сто Сла́вы: Велича́й, душе́ моя́,/ Триипоста́снаго и Неразде́льнаго Божества́ держа́ву.

Вме́сто же И ны́не: Велича́й, душе́ моя́,/ Избавльшую нас от кля́твы.

Жела́ние получи́вше и Бо́жия прише́ствия христокра́снии лю́дие сподо́бльшеся,/ ны́не утешаются пакибытие́м:/ я́ко живоно́сну благода́ть дае́ши, Де́во Чи́стая,/ поклони́тися сла́ве.

Та́же оба ли́ка, сошедшеся вку́пе, пою́т первый припев пра́здника и ирмо́с: Та́инство стра́нное ви́жу:

Посем втораго кано́на припев и ирмо́с: Люби́ти у́бо нам: И поклон.

Свети́лен:

Посети́л ны есть свы́ше Спас наш, Восто́к восто́ков,/ и су́щии во тьме и се́ни обрето́хом и́стину,/ и́бо от Де́вы роди́ся Госпо́дь. Трижды

На хвали́тех поем стихи́ры самогла́сны 4, Андрея Иерусали́мскаго, глас 4:

Весели́теся, пра́веднии,/ Небеса́, ра́дуйтеся,/ взыгра́йте, горы, Христу́ ро́ждшуся;/ Де́ва седи́т, Херуви́мов подо́бящися,/ нося́щи в не́дрех Бо́га Сло́ва воплоще́нна;/ па́стырие рожде́нному дивя́тся;/ волсви́ Влады́це да́ры прино́сят,/ А́нгели, воспева́юще, глаго́лют:/ Непостижи́ме Го́споди, сла́ва Тебе́.

Богоро́дице Де́во, ро́ждшая Спа́са,/ упраздни́ла еси́ пе́рвую кля́тву Е́вину,/ я́ко Ма́ти была́ еси́ благоволе́ния О́тча,/ нося́щи в не́дрех Бо́жие Сло́во воплоще́нное./ Не терпи́т та́йна испыта́ния./ Ве́рою еди́ною сию́ вси сла́вим,/ зову́ще с Тобо́ю и глаго́люще:/ Неизрече́нне Го́споди, сла́ва Тебе́.

Прииди́те, воспои́м Ма́терь Спа́сову,/ по Рождестве́ па́ки я́вльшуюся Де́ву:/ ра́дуйся, гра́де одушевле́нный Царя́ и Бо́га,/ в не́мже Христо́с пожи́в, спасе́ние соде́ла./ С Гаврии́лом воспое́м,/ с па́стырьми просла́вим, зову́ще:/ Богоро́дице, моли́ из Тебе́ Воплоще́ннаго спасти́ся нам.

Оте́ц благоизво́ли,/ Сло́во плоть бысть,/ и Де́ва роди́ Бо́га вочелове́чшася;/ звезда́ возвеща́ет, волсви́ покланя́ются,/ па́стырие чудя́тся, и тварь ра́дуется.

Сла́ва, глас 6. Ге́рманово:

Егда́ время е́же на зе́млю прише́ствия Твоего́/ пе́рвое написа́ние вселе́нней бысть,/ тогда́ восхоте́л еси́ челове́ков написа́ти и́мена,/ ве́рующих Рождеству́ Твоему́./ Сего́ ра́ди таково́е повеле́ние от ке́саря возгласи́ся,/ ве́чнаго бо Твоего́ Ца́рствия безнача́льное/ Рождество́м Твои́м обнови́ся./ Тем Тебе́ прино́сим и мы па́че име́ннаго да́ннословия/ правосла́внаго бога́тства Богосло́вие,/ я́ко Бо́гу и Спа́су душ на́ших.

И ны́не, глас 2: Иоа́нна мона́ха:

Днесь Христо́с в Вифлее́ме ражда́ется от Де́вы;/ днесь Безнача́льный начина́ется,/ и Сло́во воплоща́ется;/ си́лы Небе́сныя ра́дуются,/ и земля́ с челове́ки весели́тся;/ волсви́ Влады́це да́ры прино́сят,/ па́стырие Рожде́нному дивя́тся./ Мы же непреста́нно вопие́м:/ сла́ва в Вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир,/ в челове́цех бла́гово́ление.

Славосло́вие вели́кое. По трисвято́м тропа́рь пра́здника. Ектении́ и отпу́ст. И зна́менует игу́мен святы́м елеем бра́тию от свята́го канди́ла, е́же пред пра́здничною иконою, пою́щим нам стихи́ру самогла́сну пра́здника и час 1. На 1-м часе тропа́рь пра́здника. По трисвято́м конда́к пра́здника. И проча́я, и соверше́нный отпу́ст.

Ведомо же бу́ди и сие: я́ко а́ще на́вечерие Рождества́ Христо́ва бу́дет в суббо́ту и неде́лю, не быва́ет поста; Литургия же Златоустаго во свое время, а на самый пра́здник Литургия поется Василиева непременно. Такожде быва́ет и в пра́здник Просвеще́ния. Вме́сто же: О Тебе́ ра́дуется: поем ирмо́с 9-й пе́сни. В сей день быва́ет Литургия порану, труда ра́ди бденнаго.

НА ЛИТУРГИ́И

Антифо́н 1-й, псало́м 110, глас 2:

Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м,/ пове́м вся чудеса́ Твоя́.

Припев: Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Стих 2: В сове́те пра́вых и со́нме/ ве́лия дела́ Госпо́дня.

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Стих 3: Изы́скана во всех во́лях его́.

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Стих 4: Испове́дание и великоле́пие де́ло его́,/ и пра́вда его́ пребыва́ет в век ве́ка.

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Та́же оба ли́ка: Сла́ва, и ны́не: Моли́твами Богоро́дицы:

Антифо́н 2-й, псало́м 111, глас 2: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех его́ восхо́щет зело́.

Припев: Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, рожде́йся от Де́вы, пою́щия Ти: аллилу́ия.

Стих 2: Си́льно на земли́ бу́дет се́мя его́,/ род пра́вых благослови́тся.

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий:

Стих 3: Слава и бога́тство в дому́ его́,/ и пра́вда его́ пребыва́ет в век ве́ка.

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий:

Стих 4: Возсия́ во тьме свет пра́вым,/ ми́лостив и щедр, и пра́веден.

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий:

Та́же оба ли́ка вку́пе: Сла́ва, и ны́не: Единоро́дный Сы́не и Сло́ве Бо́жий:

Антифо́н 3-й, псало́м 109, глас 4.

Рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́:/ седи́ одесну́ю Мене́.

Тропа́рь:

Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш,/ возсия́ ми́рови свет ра́зума,/ в нем бо звезда́м служа́ии/ звездо́ю уча́хуся/ Тебе́ кла́нятися, Со́лнцу Пра́вды,/ и Тебе́ ве́дети с высоты́ восто́ка./ Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стих 2: До́ндеже положу́ враги́ Твоя́/ подно́жие ног Твои́х.

Тропа́рь: Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш:

Стих 3: Жезл си́лы по́слет Ти Госпо́дь от Сио́на,/ и госпо́дствуй посреде́ враго́в Твои́х.

Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш:

Стих 4: С Тобо́ю нача́ло в день си́лы Твоей,/ во све́тлостех святы́х Твои́х./

Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш:

Вхо́дное: Из чре́ва пре́жде денни́цы роди́х Тя,/ кля́тся Госпо́дь и не раска́ется:/ Ты Иере́й во век по чину Мелхиседе́кову.

Тропа́рь высочайшим гла́сом: Рождество Твое́, Христе́ Бо́же наш:

Сла́ва, и ны́не, конда́к: Де́ва днесь:

Вме́сто трисвята́го: Ели́цы во Христа́ крести́стеся:

Проки́мен, глас 8: Вся земля́ да поклони́тся Тебе́ и пое́т Тебе́:

Стих: Воскли́кните Го́сподеви, вся земля́:

Апо́стол к Гала́том, зача́ло 209:

Егда́ прии́де кончи́на ле́та:

Аллилу́ия, глас 1: Небеса ́пове́дают сла́ву Бо́жию:

Стих: День дни отрыга́ет глаго́л:

Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 3: Иису́су ро́ждшуся:

Прича́стен: Избавле́ние посла́ Госпо́дь лю́дем Свои́м. Аллилу́ия, трижды.

На трапе́зе быва́ет утеше́ние бра́тии вели́кое, и чтем сло́во Златоустаго, ему́же нача́ло: Дре́вле у́бо патриа́рх:

А́ще пра́здник Рождества́ Христо́ва случи́тся бы́ти в среду и пяток, разреша́ем у́бо ми́ряне – на мясо, мона́си же – на сыр и яйца; и яди́м у́бо от Рождества́ Христо́ва по вся дни до на́вечерия Свята́го Богоявле́ния, мирсти́и у́бо – мясо, мона́си же – сыр и яйца.

Е$же по пл0ти, ржcтво2 гDа бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA.

При часЁ з7-мъ днE, ўдарsетъ въ вели1кій кампaнъ, и3 во вс‰ т‰жкаz: и3 собрaвшесz во хрaмъ, начинaемъ вечeрню по nбhчаю.

Діaконъ глаг0летъ: Благослови2, владhко.