...
Грудень,  Мінея Місячна

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень * Липень * Серпень * Богородичний додаток

← В 24-й день

Грудень

В 26-й день →

День 12345678910111213141516171819202122232425262728293031

В 25-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Е́же по пло́ти Рождество́ Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́

При часе 7-м дне ударяет в вели́кий кампа́н и во вся тяжкая; и, собра́вшеся во храм, начина́ем ве́черню по обы́чаю. Диа́кон глаго́лет: Благослови́, влады́ко. Иере́й: Благослове́но Ца́рство: и по Ами́нь: предстоя́тель: Царю́ Небе́сный: Трисвято́е и по О́тче наш: Го́споди, поми́луй: 12, Сла́ва, и ны́не: Прииди́те, поклони́мся: трижды. И псало́м: Благослови́, душе моя́, Го́спода: Посем диа́кон глаго́лет ектению́ вели́кую. И а́ще у́бо в суббо́ту ве́чера, поем Блаже́н муж: кафизму всю, а́ще же в неде́лю ве́чера, поем то́чию 1-й антифо́н. а́ще ли ин день, стихология не быва́ет, но по ектении́ а́бие поем: Го́споди, воззва́х к Тебе́: на глас 2. Иере́й же твори́т проскоми́дию. та́же диа́кон кадит храм по обы́чаю, ли́кове же пою́т стихи́ры пра́здника на 8.

Глас 2, самогла́сны. Ге́рманово

Прииди́те, возра́дуемся Го́сподеви, настоя́щую та́йну сказу́юще:/ средосте́ние граде́жа разруши́ся,/ пла́менное ору́жие плещи́ дае́т,/ и Херуви́м отступа́ет от дре́ва жи́зни,/ и аз ра́йския пи́щи причаща́юся,/ от него́же произгна́н бых преслуша́ния ра́ди;/ неизме́нный бо о́браз Оте́чь,/ о́браз присносу́щия его́,/ зрак раба́ прие́млет,/ от Неискусобра́чныя Ма́тере проше́д,/ не преложе́ние претерпе́в,/ е́же бо бе пребы́сть, Бог Сый и́стинен,/ и е́же не бе прия́т, Челове́к быв Человеколю́бия ра́ди./ тому́ возопии́м:/ рожде́йся от Де́вы Бо́же, поми́луй нас.

Анато́лиево: Го́споду Иису́су ро́ждшуся от Святы́я Де́вы,/ просвети́шася вся́ческая:/ па́стырем бо свиря́ющим и волхво́м покланя́ющимся,/ А́нгелом воспева́ющим, И́род мятя́шеся,/ я́ко Бог во пло́ти яви́ся,/ Спас душ на́ших.

Ца́рство Твое́, Христе́ Бо́же,/ Ца́рство всех веко́в,/ и Влады́чество Твое́ во вся́ком ро́де и ро́де,/ воплоти́выйся от Ду́ха Свята́го/ и от Присноде́вы Мари́и вочелове́чивыйся,/ свет нам возсия́, Христе́ Бо́же,/ Твое́ прише́ствие;/ Свет от Све́та, О́тчее сия́ние,/ всю тварь просвети́л еси́,/ вся́кое дыха́ние хва́лит Тя./ О́браз сла́вы О́тчия,/ Сый,и пре́жде Сый,/ и возсия́вый от Де́вы, Бо́же, поми́луй нас.

Что Тебе́ принесе́м, Христе́,/ я́ко яви́лся еси́ на земли́/ я́ко Челове́к нас ра́ди?/ Ка́яждо бо от Тебе́ бы́вших тв́арей благодаре́ние Тебе́ прино́сит:/ А́нгели – пе́ние; небеса ́– звезду́;/ волсви́ – да́ры; па́стырие – чудо;/ земля́ – верте́п; пусты́ня– я́сли;/ мы же – Ма́терь Де́ву./ и́же пре́жде век, Бо́же, поми́луй нас.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже. Касси́ино:

А́вгусту единонача́льствующу на земли́,/ многонача́лие челове́ков преста́;/ и Тебе́ вочелове́чшуся от Чи́стыя,/ многобо́жие и́долов упраздни́ся,/ под еди́нем ца́рством мирски́м гра́ди бы́ша,/ и во Еди́но Влады́чество Божества́ язы́цы ве́роваша./ Написа́шася лю́дие повеле́нием ке́саревым,/ написа́хомся, ве́рнии, И́менем Божества́,/ Тебе́, вочелове́чшагося Бо́га на́шего./ Ве́лия Твоя́ ми́лость, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Вход со Ева́нгелием. Све́те Ти́хий:

Проки́мен дне. И чте́ние по чину их, с тропари и со стихи их.

А́ще прилучи́тся на́вечерие Рождества́ Христо́ва в пяток, проки́мен поется: Кто Бог ве́лий, я́ко Бог наш: со стихи свои́ми.

Дневны́й же оставля́ется.

Бы́тия́ чте́ние (глава 1):

В нача́ле сотвори́ Бог Не́бо и зе́млю./ Земля́ же бе неви́дима и неустро́ена,/ и тьма верху́ бе́здны,/ и Дух Бо́жий ноша́шеся верху́ воды́./ И рече́ Бог:/ да бу́дет свет./ И бысть свет./ И ви́де Бог свет, я́ко добро́;/ и разлучи́ Бог между́ све́том и между́ тьмо́ю./ И нарече́ Бог свет день,/ и тьму нарече́ нощь./ И бысть ве́чер, и бысть у́тро, день еди́н./ И рече́ Бог:/ да бу́дет твердь посреде́ воды,/ и да бу́дет разлуча́ющи посреде́ воды́ и воды́./ И бысть та́ко./ И сотвори́ Бог твердь;/ и разлучи́ Бог между́ водо́ю, я́же бе под тве́рдию,/ и между́ водо́ю, я́же бе над тве́рдию./ И нарече́ Бог твердь не́бо;/ и ви́де Бог, я́ко добро́./ И бысть ве́чер, и бысть у́тро, день вторы́й./ И рече́ Бог:/ да собере́тся вода́, я́же под Небесе́м, в собра́ние еди́но,/ и да яви́тся суша./ И бысть та́ко./ И собра́ся вода́, я́же под Небесе́м, в собра́ния своя́, и яви́ся суша./ И нарече́ Бог су́шу зе́млю/ и собра́ния вод нарече́ моря́./ И ви́де Бог, я́ко добро́./ И рече́ Бог:/ да прорасти́т земля́ быи́лие травно́е,/ се́ющее се́мя по ро́ду и по подо́бию,/ и дре́во плодови́тое, творя́щее плод,/ ему́же се́мя его́ в нем, по ро́ду на земли́./ И бысть та́ко./ И изнесе́ земля́ бы́лие травно́е,/ се́ющее по ро́ду и по подо́бию,/ и дре́во плодови́тое, творя́щее плод,/ ему́же се́мя его́ в нем по ро́ду на земли́./ И ви́де Бог, я́ко добро́./ И бысть ве́чер, и бысть у́тро,/ день тре́тий.

Числ чте́ние (глава 24):

Бысть Дух Бо́жий на Валаа́ме и, восприе́м при́тчи своя́, рече́:/ коль добри́ до́ми твои́, Иа́кове,/ и ски́ния твоя́, Изра́илю?/ Я́ко стра́ны осеня́ющия,/ я́ко са́дие при река́х,/ и я́ко ски́ния, я́же водрузи́ Госпо́дь,/ и я́ко ке́дри при вода́х./ Изы́дет челове́к от се́мене его́,/ и облада́ет язы́ки мно́гими,/ и возвы́сится ца́рство его́, и возрасте́т./ Бог наста́вит его́ из Еги́пта,/ я́ко сла́ву единоро́га его́./ Поя́ст язы́ки враг свои́х,/ и то́лщу их изможди́т,/ и стрела́ми свои́ми устрели́т врага́./ Возле́г, почи́, я́ко лев и я́ко ски́мен,/ кто возста́вит его́?/ Благословя́щии Тя благослове́ни,/ и проклина́ющии Тя про́кляти./ Возсия́ет звезда́ от Иа́кова,/ и воста́нет челове́к от Изра́иля,/ и ссече́т кня́зи Моави́тския,/ и плени́т вся сы́ны Си́фовы,/ и бу́дет Едо́м достоя́ние,/ и бу́дет насле́дие Иса́в враг его́,/ и Изра́иль сотвори́ кре́пость.

Проро́чества Михе́ина чте́ние (главы́ 4 и 5):

Во днех о́нех глаго́лет Госпо́дь:/ соберу сокруше́нную и отринове́нную прии́му,/ я́же отри́нух./ И положу́ сотре́нную во оста́нок/ и отринове́нную в язы́к кре́пок,/ и воцари́тся Госпо́дь над ни́ми в горе Сио́нстей/ от ны́не и во ве́ки./ И ты, Вифлее́ме, До́ме Евфра́фов,/ еда́ мал еси́, е́же бы́ти в ты́сящах Иу́довых./ Из тебе́ бо Мне изы́дет Старе́йшина,/ е́же бы́ти в Кня́зя во Изра́или;/ и исхо́ди его́ из нача́ла, от дней ве́ка./ Сего́ ра́ди даст я,/ до вре́мене ражда́ющия породи́т,/ и про́чии от бра́тий его́ обратя́тся к сыно́м Изра́илевым./ И ста́нет, и у́зрит,/ и упасе́т па́ству Свою́ кре́постию Госпо́дь./ И в сла́ве И́мене Го́спода Бо́га своего́ пребу́дут,/ за́не ны́не возвели́чится да́же до коне́ц земли́.

Та́же возгласи́т чтец, глас 6, и нам, воста́вшим, глаго́лет тропа́рь сей:

Та́йно роди́лся еси́ в верте́пе,/ но Не́бо Тя всем пропове́да,/ я́коже уста́, звезду́ предлага́я, Спа́се,/ и волхвы́ Ти приведе́, ве́рою покланя́ющияся Тебе́;/ с ни́миже поми́луй нас.

Стих 1: Основа́ния его́ на гора́х святы́х,/ лю́бит Госпо́дь врата́ Сио́ня па́че всех селе́ний Иа́ковлих,/ пресла́вная глаго́лашася о Тебе́, гра́де Бо́жий./ Помяну Ра́ав и Вавило́на, ве́дущим мя.

И поем коне́ц:

И волхвы́ Ти приведе́, ве́рою покланя́ющияся Тебе́,/ с ни́миже поми́луй нас.

Стих 2: И се инопле́менницы, и Тир, и лю́дие Ефио́пстии,/ си́и бы́ша та́мо./ Ма́ти Сио́н рече́т:/ Челове́к и Челове́к роди́ся в нем,/ и Той основа́ и Вы́шний.

И па́ки: И волхвы́ Ти приведе́, ве́рою покланя́ющияся Тебе́,/ с ни́миже поми́луй нас.

Стих 3: Госпо́дь пове́сть в писа́нии люде́й/ и князе́й сих, бы́вших в нем,/ я́ко веселя́щихся всех жили́ще в Тебе́.

И волхвы́ Ти приведе́, ве́рою покланя́ющияся Тебе́,/ с ни́миже поми́луй нас.

Та́же,Сла́ва: поет лик пра́вый коне́ц тропаря.

И ны́не: левый поет та́кожде коне́ц. Посем глаго́лет чтец весь тропа́рь. И поет сам коне́ц его́:

Тайно роди́лся еси́ в верте́пе,/ но Не́бо Тя всем пропове́да,/ я́коже уста́, звезду́ предлага́я, Спа́се,/ и волхвы́ Ти приведе́, ве́рою покланя́ющияся Тебе́,/ с ни́миже поми́луй нас.

И чтутся па́ки по обы́чаю чте́ния сия́.

Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава 11):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ изы́дет Жезл от ко́рене Иессе́ова,/ и Цвет от ко́рене его́ взы́дет,/ и почи́ет на Нем Дух Бо́жий,/ Дух му́дрости и ра́зума,/ Дух сове́та и кре́пости,/ Дух ве́дения и благоче́стия,/ Дух стра́ха Бо́жия испо́лнит его́./ Не по сла́ве су́дит,/ ниже́ по глаго́ланию обличи́т,/ но су́дит пра́вдою смире́нных суд,/ и обличи́т пра́востию сла́вныя земли́,/ и порази́т зе́млю сло́вом уст Свои́х,/ и Ду́хом усте́н убие́т нечести́ваго./ И бу́дет пра́вдою препоя́сан по чре́слех Свои́х/ и и́стиною обви́т по ре́бром Свои́м./ Тогда́ пожиру́ет волк со а́гнцем,/ и рысь почи́ет с ко́злищем,/ и теле́ц, и лев, и юне́ц вку́пе пожиру́ют,/ и отроча́ ма́ло поведе́т их./ Теле́ц и лев вку́пе пасу́тся,/ и вку́пе ча́да их бу́дут;/ и лев, я́ко вол,/ снесть пле́вы./ И отроча́ мла́до на пеще́ру а́спидску/ и на ло́же пле́мене а́спидска ру́ку возложи́т./ И не сотворя́т зла,/ ниже́ и́мут погуби́ти ни еди́наго же на горе́ свя́тей Мое́й,/ зане́же напо́лнися вся земля́ позна́ти Го́спода,/ я́ко воде́ мно́зе покры́ти моря́./ И бу́дет в день он ко́рень Иессе́ев/ и возста́яй владе́ти язы́ки;/ на него́ язы́цы упова́ют,/ и бу́дет поко́й его́ честь.

Проро́чества Варухов а чте́ние (главы́ 3 и 4):

Сей Бог наш,/ и не приложи́тся ин к Нему́./ Изобре́те всяк путь худо́жества,/ и даде́ и́ Иа́кову, о́троку Своему́,/ и Изра́илю, возлю́бленному от него́./ Посе́м же на земли́ яви́ся/ и с челове́ки поживе́./ Сия́ кни́га повеле́ний Бо́жиих,/ и зако́н сый во ве́ки,/ вси, держа́щиися ея́, в живо́т вни́дут,/ оста́вившим же ю, у́мрут./ Обрати́ся, Иа́кове, и ими́ся ея́./ Пойди́ к сия́нию пря́мо све́та ея́./ Не даждь ино́му сла́вы твоея́/ и поле́зных тебе́ язы́ку чужде́му./ Блаже́ни есмы́, Изра́илю,/ я́ко уго́дная Бо́гу нам разу́мна суть.

Проро́чества Дании́лова чте́ние (глава 2):

Рече́ Дани́ил Навуходоно́сору:/ ты, царю́, ви́дел еси́,/ и се о́браз еди́н,/ о́браз о́ный вели́к,/ и обли́чие его́ окру́гло,/ стоя́ще пред лице́м твои́м,/ и виде́ние его́ стра́шно./ о́браз, его́же глава́ от зла́та чи́ста;/ ру́це, и пе́рси, и мы́шцы его́ сре́бряны;/ чре́во и сте́гны ме́дяны;/ го́лени желе́зны;/ но́зе часть у́бо желе́зна, и часть не́кая скуде́льна./ Ви́дел еси́,/ до́ндеже отто́ржеся ка́мень от горы́ без рук/ и порази́ о́браз, на но́ги желе́зныя и скуде́льныя,/ и истни́ я до конца́./ Тогда́ истни́шася во еди́но/ скуде́ль, желе́зо, медь, сребро́, зла́то,/ и бы́ша, я́ко прах от гумна́ жа́твеннаго,/ и взят я мно́жество дохнове́ния,/ и ме́сто не обре́теся им;/ ка́мень же, порази́вый о́браз,/ бысть в го́ру ве́лию/ и испо́лни всю зе́млю./ Сие́ есть со́ние,/ и сказа́ние его́ рече́м пред царе́м:/ возста́вит Бог Небе́сный Ца́рство,/ е́же во ве́ки не истле́ет,/ и Ца́рство его́ лю́дем и́ным не оста́вится./ И истни́т, и изможди́т вся ца́рствия,/ и то воста́нет во ве́ки./ И́мже о́бразом ви́дел еси́,/ я́ко от горы́ отсече́ся ка́мень без рук/ и сотры́ скуде́ль, желе́зо, медь, сребро́, зла́то./ Бог вели́кий сказа́ царю́,/ и́мже подоба́ет бы́ти по сих,/ и и́стинно со́ние и ве́рно сказа́ние его́.

Посем чтец глаго́лет тропа́рь сей, глас 6:

Возсия́л еси́, Христе́, от Де́вы, разу́мное Со́лнце Пра́вды,/ и звезда́ Тя показа́ в верте́пе, вмеща́ющася Невмести́маго./ Волхвы́ наста́вил еси́ на поклоне́ние Твое́,/ с ни́миже Тя велича́ем:/ Жизнода́вче, сла́ва Тебе́.

Стих 1, псало́м 92: Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся,/ облече́ся Госпо́дь в си́лу и препоя́сася,/ и́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится./ Гото́в престо́л Твой отто́ле,/ от ве́ка Ты еси́.

Та́же па́ки: Волхвы́ наста́вил еси́ на поклоне́ние Твое́,/ с ни́миже Тя велича́ем:/ Жизнода́вче, сла́ва Тебе́.

Стих 2: Воздвиго́ша ре́ки, Го́споди,/ воздвиго́ша ре́ки гла́сы своя́./ Во́змут реки сотре́ния своя́/ от гласо́в вод мно́гих.

Та́же па́ки: Волхвы́ наста́вил еси́ на поклоне́ние Твое́,/ с ни́миже Тя велича́ем:/ Жизнода́вче, сла́ва Тебе́.

Стих 3: Ди́вны высоты́ морски́я,/ ди́вен в высо́ких Госпо́дь./ Свиде́ния Твоя́ уве́ришася зело́:/ до́му Твоему́ подоба́ет святы́ня. Го́споди, в долготу́ дний.

Сла́ва, коне́ц тропаря.

И ны́не, па́ки коне́ц.

Та́же тропа́рь, весь:

Возсия́л еси́, Христе́, от Де́вы, разу́мное Со́лнце Пра́вды,/ и звезда́ Тя показа́ в верте́пе, вмеща́ющася Невмести́маго./ Волхвы́ наста́вил еси́ на поклоне́ние Твое́,/ с ни́миже Тя велича́ем:/ Жизнода́вче, сла́ва Тебе́.

Коне́ц же тропаря поет чтец сам и посем чтет:

Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава 9):

Отроча́ роди́ся нам,/ Сын, и даде́ся нам,/ его́же нача́льство бысть на ра́ме его́;/ и нарица́ется И́мя его́:/ Вели́каго Сове́та А́нгел,/ чу́ден Сове́тник,/ Бог кре́пок,/ Власти́тель,/ Нача́льник ми́ра,/ Оте́ц бу́дущаго ве́ка,/ приведе́т бо ми́р на нача́льники,/ и здра́вие его́,/ и ве́лие нача́льство его́,/ и ми́ра его́ несть преде́ла,/ на престо́л Дави́дов и на ца́рство его́,/ испра́вити е́ и заступи́ти е́ судьбо́ю и пра́вдою/ от ны́не и до ве́ка./ Ре́вность Го́спода Савао́фа сотвори́т сия́.

Проро́чества Иса́иина чте́ние (главы́ 7 и 8):

Приложи́ Госпо́дь глаго́лати ко Аха́зу, глаго́ля:/ проси́ себе́ зна́мения у Го́спода Бо́га твоего́/ во глубину́ или́ в высоту́./ И рече́ Аха́з:/ не и́мам проси́ти, ниже́ искуси́ти Го́спода./ И рече́ Иса́ия:/ услы́шите у́бо, до́ме Дави́дов:/ еда́ мало вам труд подая́ти челове́ком,/ и ка́ко Го́споду труд даете́?/ сего́ ра́ди даст Госпо́дь Сам вам зна́мение:/ се Де́ва во чре́ве прии́мет и роди́т Сы́на,/ и нареку́т и́мя его́ Емману́ил;/ ма́сло и мед и́мать сне́сти,/ пре́жде не́же уве́дети ему́ или́ изво́лити лука́вое,/ избере́т благо́е./ Зане́ пре́жде, не́же разуме́ти Отроча́ти благо́е или́ злое,/ отри́нет лука́вая, избере́т благо́е./ И рече́ Госпо́дь ко мне:/ приими́ себе́ сви́ток нов, вели́к/ и напиши́ в нем писа́лом челове́ческим,/ е́же ско́ро плене́ние сотвори́ти коры́стем, настоя́т бо./ И свиде́тели мне сотвори́ ве́рны челове́ки,/ Ури́ю иере́я и Заха́рию, сы́на Варахи́ина./ И приступи́х ко проро́чице,/ и во чре́ве прия́т и роди́ сы́на./ И рече́ мне Госпо́дь:/ нарцы́ и́мя ему́,/ ско́ро плени́ и напра́сно испрове́рзи./ Зане́ пре́жде, не́же разуме́ти отроча́ти прозва́ти отца́ или́ ма́терь,/ прии́мет си́лу дама́скову/ и коры́сти самари́йския пря́мо царю́ ассири́йскому./ С на́ми Бог, разуме́йте, язы́цы, и покаря́йтеся./ Услы́шите да́же до после́дних земли́,/ могу́щии, покаря́йтеся:/ а́ще бо па́ки возмо́жете/ и па́ки побежде́ни бу́дете./ И и́же а́ще сове́т совеща́ваете, разори́т Госпо́дь,/ и сло́во, е́же а́ще возглаго́лете, не пребу́дет в вас,/ я́ко с на́ми Бог.

Посем ектении́ ма́лая и по возгла́се Трисвято́е. И проки́мен, глас 1: Госпо́дь рече́ ко Мне: Сын Мой еси́ Ты,/ Аз днесь роди́х Тя.

Стих: Проси́ от Мене́, и дам Ти язы́ки, достоя́ние Твое́ и одержа́ние Твое́ концы́ земли́.

Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 303:

Многоча́стне и многообра́зие:

Коне́ц: И ле́та Твоя́ не оскудеют. Аллилу́ия, глас 5: Рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́: седи́ одесну́ю Мене́,/ до́ндеже положу́ враги́ Твоя́ подно́жие ног Твои́х.

Стих: Жезл си́лы по́слет Ти Госпо́дь от Сио́на.

Стих: Из чре́ва пре́жде денни́цы роди́х Тя.

Ева́нгелие от Луки, зача́ло 5: Во днех о́нех изы́де повеле́ние от ке́саря А́вгуста:

Коне́ц: Я́коже глаго́лано бысть к ним. (Дне же ряд: проки́мен, апо́стол и Ева́нгелие в на́вечерии Рождества́ Христо́ва и Богоявле́ния не чтется). И поряду Боже́ственная Литургия Вели́каго Василия.

Вме́сто Досто́йно: поем: О Тебе́ ра́дуется:

Прича́стен еди́н: Хвали́те Го́спода с Небе́с: алллилу́ия, трижды.

И по отпу́сте Литурги́и вжига́ет параекклиси́арх све́щник и поставля́ет среди́ це́ркве. Кли́рицы же, ставше оба ли́ка вку́пе, пою́т возгла́сно тропа́рь пра́здника, глас 4: Рождество Твое́, Христе́ Бо́же наш:

Слава, и ны́не, Конда́к, глас 3:

Де́ва днесь Пресу́щественнаго ражда́ет:

По окончании же конда́ка, многолетие. И входим в трапе́зу, и яди́м варение с елеем, рыбы же не яди́м, вино́ же пие́м, благодаря́ще Бо́га.

Вестно бу́ди:

А́ще случи́тся на́вечерие Христо́ва Рождества́ в суббо́ту или́ неде́лю, пост не быва́ет, и тропари ца́рских часов со чте́ниями в суббо́ту и неде́лю не пою́тся, но поем часы ца́рския пре́жде в пяток, по обы́чаю, я́коже указася на ряду, глаго́лем же: Ве́рую во Еди́наго Бо́га: и псало́м 33: Благословлю Го́спода: и отпу́ст. Литургия же в той день не быва́ет, но поем ве́черню во свое время. В суббо́ту же и неде́лю Литургия быва́ет во свое время Златоустаго. По отпущении же снедаем по уло́мку хлеба, и от вина вкушаем мало, и отхо́дим в келлии своя́.

При часе же 7-м дне начина́ем ве́черню. а́ще ли в суббо́ту ве́чера, поем: Блаже́н муж: кафизму всю. А́ще ли в неде́лю ве́чера, 1-й антифо́н.

Посем на Го́споди, воззва́х: поем стихи́ры на 8, глас 2, самогла́сны: Прииди́те, возра́дуемся: и проча́я.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже: А́вгусту единонача́льствующу на земли́:

Вход со Ева́нгелием. Свете Ти́хий: Проки́мен дне.

А́ще в суббо́ту ве́чера, поем проки́мен: Госпо́дь воцари́ся: и чте́ния по чину их. По сконча́нии же чтений трисвято́е не поем, но быва́ет по паремия́х ектения ма́лая и по возгла́се проки́мен, глас 1: Госпо́дь рече́ ко Мне: Сын Мой еси́ Ты:

Стих: Проси́ от Мене́:

Апо́стол к Гала́том, зачало 207:

По челове́ку глаго́лю: аллилу́ия, глас 5: Рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́:

Стих: Жезл си́лы послет ти Госпо́дь:

Стих: Из чре́ва пре́жде денни́цы роди́х Тя:

Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 53:

Подо́бно есть Ца́рствие Небе́сное зерну гору́шичну:

Посе́м ектения́ Рцем вси:

Та́же: Сподо́би, Го́споди: и Испо́лним ве́чернюю моли́тву: и возгла́с. И посем диа́кон глаго́лет: Прему́дрость.

Лик: Благослови́. И про́чее по обы́чаю. И отпу́ст. По отпу́сте же вжига́ем свещник среди́ це́ркве, и ставше оба ли́ка вку́пе пою́т тропа́рь пра́здника.

Сла́ва, и ны́не, конда́к. И входим в трапе́зу, и яди́м соверше́нно, рыбы же не яди́м, но со древянома́слием, и со́чиво обварено́ или́ кутию́ с медом; испиваем же и вина в сла́ву Бо́жию, в неиму́щих же страна́х пием пи́во. Предлага́ется же и чте́ние, поуче́ние Кири́лла, архиепи́скопа Иерусали́мскаго, ему́же нача́ло:

Я́коже у́бо во Иису́са Христа́ наде́емся:

Ве́дати подоба́ет: я́ко пра́здник Рождества́ Христо́ва в кий день ни случи́тся, поется пове́черие вели́кое си́це:

О часе десятом но́щи быва́ет благове́ст и потом трезвон во вся кампа́ны, иере́й же со диако́ном, обо́лкшеся, творя́т нача́ло, я́коже во вся пра́здники Влады́чни. Диа́кон глаго́лет: Благослови, влады́ко.

Иере́й: Благослове́н Бог наш:

И кадя́щу иере́ю, глаго́лем пове́черие вели́кое от нача́ла:

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. Царю́ Небе́сный: Трисвято́е, и про́чее:

С на́ми Бог: поем с пе́нием. И вме́сто тропарей обы́чных:

Просвети́ о́чи мои: глаго́лем тропа́рь пра́здника; и вме́сто: Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас: глаго́лем конда́к пра́здника. По

Сла́ва в Вы́шних: исхо́дим в притвор, пою́ще.

На литии́ стихи́ры самогла́сны, глас 1.

Иоа́нна мона́ха: Не́бо и земля́ днесь проро́чески да возвеселя́тся,/ А́нгели и челове́цы духо́вно да торжеству́ют,/ я́ко Бог во пло́ти яви́ся/ су́щим во тьме и се́ни седя́щим, рожде́йся от Де́вы;/ верте́п и я́сли прия́ша того́;/ па́стырие чу́до пропове́дуют;/ волсви́ от восто́к в Вифлее́м да́ры прино́сят./ Мы же хвалу́ недосто́йными устна́ми а́нгельски тому́ принесе́м:/ сла́ва в Вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир,/ прии́де бо Ча́яние язы́ков,/ прише́д, спасе́ нас от рабо́ты вра́жия.

Не́бо и земля́ днесь совокупи́шася,/ ро́ждшуся Христу́./ Днесь Бог на зе́млю прии́де,/ и челове́к на Небеса ́взы́де./ Днесь ви́димь есть пло́тию,/ естество́м неви́димый, челове́ка ра́ди./ Сего́ ра́ди и мы, славосло́вяще, возопии́м ему́:/ Сла́ва в Вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир,/ дарова́ бо прише́ствие Твое́,/ Спа́се наш, сла́ва Тебе́.

Сла́ва в Вы́шних Бо́гу,/ в Вифлее́ме слы́шу от Безпло́тных днесь,/ на земли́ ми́р благоволи́вшему бы́ти./ Ны́не Де́ва Небе́с ши́рши:/ возсия́ бо свет омраче́нным/ и смире́нныя возвы́си, а́нгельски пою́щия:/ сла́ва в Вы́шних Бо́гу.

По о́бразу и по подо́бию, истле́вша преступле́нием/ ви́дев, Иису́с, приклони́в Небеса́, сни́де/ и всели́ся во утро́бу де́вственную неизме́нно,/ да в ней истле́вшаго Ада́ма обнови́т, зову́ща:/ сла́ва я́вле́нию Твоему́, Изба́вителю мой и Бо́же.

Сла́ва глас 5. Иоа́нна мона́ха:

Волсви́, перси́дстии ца́рие,/ позна́вше я́ве на земли́ ро́ждшагося Царя́ Небе́снаго,/ от све́тлыя звезды води́ми,/ достиго́ша в Вифлее́м, да́ры нося́ще избра́нныя,/ зла́то, и лива́н, и сми́рну,/ и, па́дше, поклони́шася:/ ви́деша бо в верте́пе Младе́нца лежа́ща безле́тнаго.

И ны́не, глас 6. Ге́рманово:

Лику́ют А́нгели вси на Небеси́,/ и ра́дуются челове́цы днесь,/ игра́ет же вся тварь ро́ждшагося ра́ди в Вифлее́ме Спа́са Го́спода,/ я́ко вся́кая лесть и́дольская преста́,/ и ца́рствует Христо́с во ве́ки.

На стихо́вне стихи́ры самогла́сны, глас 2.

Ге́рманово: Ве́лие и пресла́вное чу́до соверши́ся днесь:/ Де́ва ражда́ет, и утро́ба не истлева́ет,/ Сло́во воплоща́ется и Отца́ не отлуча́ется,/ А́нгели с па́стырьми сла́вят,/ и мы с ни́ми вопие́м:/ сла́ва в Вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир.

Глас 3:

Стих: Из чре́ва пре́жде денни́цы роди́х Тя:/ кля́тся Госпо́дь и не раска́ется.

Днесь ражда́ет Де́ва Творца́ всех,/ Еде́м прино́сит верте́п,/ и звезда́ показу́ет Христа́ со́лнца су́щим во тьме;/ с да́ры волсви́ поклони́шася,/ ве́рою просвеща́еми,/ и па́стырие ви́деша чу́до,/ А́нгелом воспева́ющим и глаго́лющим:/ сла́ва в Вы́шних Бо́гу.

Глас то́йже. Стих: Рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́:/ седи́ одесну́ю Мене́.

Анато́лиево: Го́споду Иису́су ро́ждшуся в Вифлее́ме Иуде́йстем,/ от восто́к прише́дше, волсви́/ поклони́шася Бо́гу вочелове́чшуся/ и, сокро́вища своя́ усе́рдно отве́рзше,/ да́ры честны́я приноша́ху:/ искуше́но зла́то, я́ко Царю́ веков;/ и лива́н, я́ко Бо́гу всех;/ я́ко тридне́вному же мертвецу́, сми́рну Безсме́ртному./ Вси язы́цы, прииди́те, поклони́мся ро́ждшемуся/ спасти́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, глас 4. Иоа́нна мона́ха:

Весели́ся, Иерусали́ме,/ торжеству́йте, вси, лю́бящий Сио́на:/ днесь вре́менный разреши́ся соу́з осужде́ния Ада́мова./ Рай нам отве́рзеся./ Змий упраздни́ся,/ ю́же бо прельсти́ пе́рвее,/ ны́не узре́ Соде́телеву бы́вшу Ма́терь./ О, глубина́ бога́тства, и прему́дрости, и ра́зума Бо́жия!/ Я́же исхода́таивши смерть всей пло́ти, грехо́вный сосу́д/ спасе́ния нача́ло бысть ми́ру всему́ Богоро́дицы ра́ди./ Младе́нец бо ражда́ется из Нея́ Всесоверше́нный Бог,/ и Рождество́м де́вство печа́тствует,/ плени́цы грехо́вныя разреша́яй пелена́ми,/ и младе́нства ра́ди Е́вины врачу́ет я́же в печа́лех боле́зни;/ да ликовству́ет у́бо вся тварь и да игра́ет,/ обнови́ти бо ю прии́де Христо́с и спасти́ ду́ши на́ша.

И ны́не, глас то́йже:

В верте́п всели́лся еси́, Христе́ Бо́же,/ я́сли Тя восприя́ша,/ па́стырие же и волсви́ поклони́шася./ Тогда́ у́бо проро́ческая испо́лнися про́поведь,/ и А́нгельския си́лы дивля́хуся, вопию́ще и глаго́люще:/ сла́ва схожде́нию Твоему́, Еди́не Человеколю́бче.

Та́же: Ны́не отпущаеши: Трисвято́е. По О́тче наш:

Тропа́рь, глас 4:

Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш,/ возсия́ ми́рови свет ра́зума,/ в нем бо звезда́м служа́щии/ звездо́ю уча́хуся/ Тебе́ кла́нятися, Со́лнцу Пра́вды,/ и Тебе́ ве́дети с высоты́ восто́ка./ Го́споди, сла́ва Тебе́. Трижды.

Та́же: Бу́ди и́мя Госпо́дне: пе́нием трижды; псало́м 33: Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя:

Коне́ц: Не лиша́тся вся́каго бла́га.

Та́же чте́ние пра́здника в толковании, е́же от Матфе́я, сло́во 4.

Посем, Сла́ва в Вы́шних Бо́гу: и ексапсалмы́, по обы́чаю.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника трижды.

По 1-й стихологии, седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой, Спа́се:

Во я́слех нас ра́ди безслове́сных положи́лся еси́,/ Долготерпели́ве Спа́се, младе́нствовав во́лею;/ па́стырие же Тя воспе́ша со А́нгелы, зову́ще:/ сла́ва и хвала́ на земли́ рожде́нному/ и обожи́вшему земноро́дных существо́/ Христу́ Бо́гу на́шему.

Сла́ва, и ны́не, то́йже и чте́ние.

По 2-й стихологии седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Красоте́ де́вства:

Преве́чнаго и Непостижи́маго,/ Соприсносу́щнаго Неви́димому Отцу́,/ во утро́бе пло́тски носи́ла еси́, Богоро́дице,/ еди́но и неслия́нное Тро́ицы Божество́./ Просия́ благода́ть Твоя́ в ми́ре, Всепе́тая./ Те́мже непреста́нно вопие́м:/ ра́дуйся, Чи́стая Де́во Ма́ти.

Сла́ва, и ны́не, то́йже и чте́ние.

Велича́ние: Велича́ем Тя,/ Живода́вче Христе́,/ нас ра́ди ны́не пло́тию ро́ждшагося/ от Безневе́стныя и Пречи́стыя Де́вы Мари́и.

По полиелеи седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Прииди́те, ви́дим, ве́рнии, где роди́ся Христо́с,/ после́дуем про́чее, а́може и́дет звезда́ с волхвы́, восто́чными цари́;/ его́же А́нгели пою́т непреста́нно та́мо,/ па́стырие свиря́ют песнь досто́йную,/ сла́ва в Вы́шних, глаго́люще,/ днесь в верте́пе Ро́ждшемуся от Де́вы и Богоро́дицы/ в Вифлее́ме Иуде́йстем.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Из чре́ва пре́жде денни́цы роди́х Тя,/ кля́тся Госпо́дь и не раска́ется.

Стих: Рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́: седи́ одесну́ю Мене́, до́ндеже положу́ враги́ Твоя́ подно́жие ног Твои́х. Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. Хвали́те Бо́га во святы́х его́:

Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 2. Иису́с Христо́во Рождество́ си́це бе:

По 50-м псалме́, вме́сто, Моли́твами: поем:

Сла́ва: Вся́ческая днесь ра́дости исполня́ются,/ Христо́с роди́ся от Де́вы.

И ны́не: Вся́ческая днесь ра́дости исполня́ются,/ Христо́с роди́ся в Вифлее́ме.

Та́же: Поми́луй мя, Бо́же: и стихи́ра, глас 6:

Сла́ва в Вы́шних Бо́гу,/ и на земли́ мир,/ днесь восприе́млет Вифлее́м седя́щаго при́сно со Отце́м,/ днесь А́нгели Младе́нца, рожде́ннаго боголе́пно, славосло́вят:/ сла́ва в Вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир,/ в челове́цех благоволе́ние.

Кано́на два. Ирмосы́ обою кано́нов по два́жды. Тропари же на 12. Кано́н первый, глас 1, творе́ние кир Космы, его́же краегранесие: Христо́с вочелове́чився, е́же бе, Бог пребыва́ет.

Песнь 1

Ирмо́с: Христо́с ражда́ется – сла́вите!/ Христо́с с Небе́с – сря́щите!/ Христо́с на земли́ – возно́ситеся!/ По́йте Го́сподеви, вся земля́,/ и весе́лием воспо́йте, лю́дие,/ я́ко просла́вися.

Истле́вша преступлени́ем, по Бо́жию о́бразу бы́вшаго, всего́ тле́ния су́ща,/ лу́чшия отпа́дша Боже́ственныя жи́зни,/ па́ки обновля́ет му́дрый Соде́тель, я́ко просла́вися.

Ви́дев Зижди́тель ги́блема челове́ка, рука́ми его́же созда́,/ приклони́в Небеса́, схо́дит;/ сего́ же от Де́вы Боже́ственныя Чи́стыя/ всего́ осуществу́ет, вои́стинну вопло́щся, я́ко просла́вися.

Му́дрость, Сло́во и си́ла,/ Сын Сый О́тчий и сия́ние, Христо́с Бог, сил утаи́вся,/ ели́ко преми́рных и ели́ко на земли́,/ и, вочелове́чся, обнови́л есть нас,/ я́ко просла́вися.

Други́й кано́н, глас то́йже.

Творе́ние кир Иоа́нна.

Ирмо́с: Спа́се лю́ди чудоде́йствуяй Влады́ка,/ мо́крую мо́ря во́лну оземлени́в дре́вле;/ во́лею же ро́ждся от Де́вы,/ стезю́ прохо́дну Небесе́ полага́ет нам./ Его́же, по существу́ ра́вна же Отцу́ и челове́ком, сла́вим.

Изнесе́ чре́во свяще́нное Сло́во, я́ве неопа́льно живопи́санное купино́ю,/ смеше́на зра́ком челове́чим Бо́га,/ Е́вы окая́нную утро́бу кля́твы дре́вния разреша́ющее го́рькия,/ его́же, земни́и, сла́вим.

Показа́ звезда́ пре́жде со́лнца Сло́во, прише́дшее уста́вити грехи́,/ волхво́м я́ве во у́бозем верте́пе, ми́лостиваго Тебе́, пелена́ми пови́та,/ его́же, ра́дующеся, ви́дяху Самого́ – и Челове́ка, и Го́спода.

Катава́сия перваго кано́на, ирмос, 1-й лик, и втораго, вторый лик.

Песнь 3

Ирмо́с: Пре́жде век от Отца́ рожде́нному нетле́нно Сы́ну/ и в после́дняя от Де́вы/ воплоще́нному безсе́менно,/ Христу́ Бо́гу возопии́м:/ вознесы́й рог наш,/ Свят еси́, Го́споди.

И́же дохнове́ния прича́щся лу́чшаго Ада́м пе́рстный/ и к тле́нию попо́лзся же́нскою ле́стию,/ Христа́ от Жены́ ви́дя, вопие́т:/ и́же мене́ ра́ди по мне быв, Свят еси́, Го́споди.

Соо́бразен бре́нному умале́нию растворе́нием, Христе́, быв/ и причасти́ем пло́ти го́ршия, пода́в Боже́ственнаго естества́,/ зе́млен быв, и пребы́в Бог,/ и возвы́сивый рог наш,/ Свят еси́, Го́споди.

Вифлее́ме, весели́ся, князе́й Иу́довых Сый Царь:/ Изра́иля бо пасы́й на ра́мех Херуви́мских, из тебе́ про́йде Христо́с я́ве/ и вознесы́й рог наш над все́ми воцари́ся.

Ин ирмо́с: При́зри на пе́ния рабо́в, Благоде́телю,/ врага́ смиря́я вознесе́нную горды́ню,/ нося́й же, Всеви́дче, греха́ превы́шше,/ непоколе́блемо утвержде́нныя́, Бла́же, певцы́/ основа́нием ве́ры.

Неве́сты Пречи́стыя пребога́тое Рождество́ ви́дети па́че ума́ сподо́бився,/ лик свиря́ющих преклоня́шеся стра́нным о́бразом,/ чин же пою́щих Безпло́тных, Царя́ Христа́, безсе́менно вопло́щшагося.

Высотою ца́рствуяй Небе́с/ милосе́рдием соверша́ет о нас из Безневе́стныя Отрокови́цы:/ невеще́ствен Сый пре́жде,/ но по́слежде Сло́во, одебеле́вшо пло́тию,/ да па́дшаго к Себе́ привлече́т первозда́ннаго.

Ипакои́, глас 8:

Нача́ток язы́ков Не́бо Тебе́ принесе́, лежа́щему Младе́нцу во я́слех,/ звездо́ю волхвы́ призва́вый, я́же и ужаса́ше/ не ски́птры и престо́ли, но после́дняя нищета́:/ что бо ху́ждше верте́па?/ Что же смире́ншее пеле́н?/ в ни́хже просия́ Божества́ Твоего́ бога́тство./ Го́споди, сла́ва Тебе́.

Песнь 4

Ирмо́с: Жезл из ко́рене Иессе́ова/ и цвет от него́, Христе́,/ от Де́вы прозя́бл еси́,/ из горы́, Хва́льный, приосене́нныя ча́щи/ прише́л еси́, вопло́щся от Неискусому́жныя,/ Невеще́ственный и Бо́же,/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Егоже дре́вле прорече́ Иа́ков,/ язы́ков ожида́ние, Христе́, от коле́на Иу́дова возсия́л еси́/ и си́лу Дама́скову, Самари́йскую же коры́сть прише́л еси́ испроврещи́,/ лесть пременя́я в ве́ру боголе́пну:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Волхва́ дре́вле Валаа́ма словесы́ ученики́,/ му́дрыя звездоблюсти́тели,/ ра́дости испо́лнил еси́,/ звезда́ от Иа́кова, возсия́в, Влады́ко,/ язы́ков нача́ток вво́димый прия́л же еси́ я́ве:/ сла́ва си́ле Твоей, Го́споди.

Я́ко на руно́, во чре́во Де́вы сшел еси́ дождь, Христе́,/ и я́ко ка́пли, на зе́млю ка́плющия./ Ефио́пия, и Фарси́с, и Арави́тстии о́строви же,/ Сава́, Ми́дов всю зе́млю держа́щии, припа́доша Тебе́, Спа́се:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Ин

Ирмо́с: Ро́да челове́ча обновле́ние/ дре́вле, поя́, проро́к Авваку́м предвозвеща́ет,/ ви́дети неизрече́нно сподо́бився образ:/ млады́й Младе́нец бо из горы́ – Де́вы изы́де/ люде́й во обновле́ние, Сло́во.

Ра́вен произы́де челове́ком Вы́шний,/ во́лею плоть прии́м от Де́вы,/ яд очи́стити зми́евы главы́,/ приводя́ вся к Све́ту живоно́сному,/ Бог Сый, от врат безсо́лнечных.

Язы́цы, и́же дре́вле тле́ю погруже́ни,/ па́губы зело́ вра́жия убежа́вше,/ возно́сят ру́ки с похва́льными пе́сньми,/ еди́наго чту́ще Христа́, я́ко Благоде́теля,/ к нам ми́лостивно прише́дшаго.

Из ко́рене изра́стши Иессе́ева, Де́во,/ уста́вы прешла еси́ челове́ческаго су́щества,/ О́тчее ро́ждши Преве́чное Сло́во,/ я́ко благоволи́ Сам запеча́танную утро́бу проити́/ истоща́нием стра́нным.

Песнь 5

Ирмо́с: Бог Сый ми́ра, Оте́ц щедро́т,/ Вели́каго Сове́та Твоего́ А́нгела,/ ми́р подава́юща, посла́л еси́ нам;/ тем, Богоразу́мия к све́ту наста́вльшеся,/ от но́щи у́тренююще,/ славосло́вим Тя, Человеколю́бче.

В рабе́х ке́саревым повеле́нием написа́тися поко́рься,/ и нас, рабы́ су́щия, врага́ и греха́ свободи́л еси́, Христе́,/ весь же по нам обнища́в,/ и пе́рстнаго от сама́го еди́нения и обще́ния богосоде́лал еси́.

Се Де́ва, я́коже дре́вле рече́,/ во чре́ве прие́мши, родила́ есть Бо́га вочелове́чшася и пребыва́ет Де́ва./ Ея́же ра́ди примири́вшеся Бо́гу, гре́шнии,/ Богоро́дицу су́щую вои́стинну, ве́рнии, воспои́м.

Ин ирмо́с: Из но́щи дел омраче́нный пре́лести/ очище́ние нам, Христе́,/ бо́дренно ны́не соверша́ющим песнь, я́ко Благоде́телю,/ прииди́, подава́яй удо́бну стезю́,/ по не́йже востека́юще, обря́щем сла́ву.

Лю́тую вражду́, ю́же к нам Влады́ка отсека́я па́ки плотски́м прише́ствием,/ да держа́щаго разруши́т душетле́ющаго,/ ми́р сочета́я с невеще́ственными су́ществы,/ положи́в присту́пна, Ро́ждшаго, тва́ри.

Лю́дие ви́деша, дре́вле омраче́ннии, по днех свет вы́шния све́тлости,/ язы́ки же Бо́гу насле́дие Сын прино́сит,/ подая́ та́мо неизрече́нную благода́ть,/ иде́же мно́жайший процвете́ грех.

Песнь 6

Ирмо́с: Из утро́бы Ио́ну младе́нца изблева́ морски́й зверь,/ якова́ прия́т;/ в Де́ву же все́льшееся Сло́во/ и плоть прие́мшее про́йде, сохра́ншее нетле́нну:/ его́же, бо не пострада́ истле́ния,/ Ро́ждшую сохрани́ неврежде́нну.

Прии́де, вопло́щся, Христо́с Бог наш из чре́ва,/ его́же Оте́ц пре́жде денни́цы ражда́ет;/ правле́ния же держа́ Пречи́стых сил,/ в я́слех ско́тиях возлежи́т и пелена́ми повива́ется,/ разреша́ет же многоплете́нныя плени́цы прегреше́ний.

Ю́но из Ада́ма отроча́ смеше́ния, роди́ся Сын и ве́рным даде́ся,/ бу́дущаго ве́ка Сей есть Оте́ц и Нача́льник/ и нарица́ется Вели́каго Сове́та А́нгел./ Сей кре́пок Бог есть/ и держа́й о́бластию всю тварь.

Ин ирмо́с: Обита́я Ио́на в преиспо́дних морски́х,/ приити́ моля́шеся и бу́рю утоли́ти;/ унзе́н же аз муча́щаго стрело́ю,/ Христу́ воспева́ю, зол губи́телю,/ ско́ро приити́ Тебе́ к мое́й ле́ности.

И́же бе испе́рва к Бо́гу, Бог Сло́во/ ны́не утвержда́ет немощно́е дре́вле/ ви́дев сохрани́ти, е́же по нам существо́,/ и́мже Себе́ вторы́м обще́нием а́бие проявля́я страсте́й свобо́дное.

Гряде́т нас ра́ди из Авраа́млих чресл/ темнопа́дшия во мра́це прегреше́ний/ сы́ны воздви́гнути, до́лу пони́кших,/ и́же во све́те обита́яй и я́слех чрез достоя́ние,/ ны́не благоволи́в в челове́ческое спасе́ние.

Конда́к, глас 3. Самоподо́бен:

Де́ва днесь Пресу́щественнаго ражда́ет,/ и земля́ верте́п Непристу́пному прино́сит./ А́нгели с па́стырьми славосло́вят,/ волсви́ же со звездо́ю путеше́ствуют:/ нас бо ра́ди роди́ся/ Отроча́ мла́до, Преве́чный Бог.

И́кос:

Еде́м Вифлее́м отве́рзе,/ прииди́те, ви́дим, пи́щу в та́йне обрето́хом;/ прииди́те, прии́мем су́щая ра́йская внутрь верте́па:/ та́мо яви́ся ко́рень ненапое́н,/ прозяба́я отпуще́ние,/ та́мо обре́теся кла́дязь неиско́пан,/ из него́же Дави́д пи́ти дре́вле возжада́ся./ Та́мо Де́ва ро́ждши Младе́нца,/ жа́жду уста́ви а́бие Ада́мову и Дави́дову./ Сего́ ра́ди к Нему́ и́дем,/ где роди́ся Отроча́ мла́до, Преве́чный Бог.

Песнь 7

Ирмо́с: О́троцы, благоче́стию совоспита́ни,/ злочести́ваго веле́ния небре́гше,/ о́гненнаго преще́ния не убоя́шася,/ но, посреде́ пла́мене стоя́ще, поя́ху:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Па́стырие, свиря́юще, ужа́сно светоявле́ние получи́ша:/ сла́ва бо Госпо́дня облиста́ их, и А́нгел, воспо́йте, – вопия́, – я́ко роди́ся Христо́с, отце́в Бог благослове́нный.

Внеза́пу с сло́вом А́нгеловым Небе́сная во́инства,/ сла́ва, – вопия́ху, – Бо́гу в Вы́шних, на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние:/ Христо́с возсия́, отце́в Бог благослове́нный.

Глаго́л что сей? – реко́ша па́стырие, –/ прише́дше, уви́дим бы́вшее, Боже́ственнаго Христа́./ Вифлее́ма же доше́дше, с Ро́ждшею покланя́хуся, воспева́юще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Ин ирмо́с: Всецаря́ любо́вию уловле́ннии, о́троцы/ укори́ша безчи́сленно яря́щася мучи́теля злобо́жное языковре́дие,/ и́мже повину́ся огнь мно́гий,/ Влады́це глаго́лющим:/ во ве́ки благослове́н еси́.

Слуги́ у́бо неи́стовно попаля́ет,/ спаса́ет же всепаля́щая со стра́хом ю́ныя,/ седмочи́сленным разжже́нием возвы́шена;/ и́хже венча́ пла́мень, незави́стно Го́споду подаю́щу благоче́стия ра́ди ро́су.

Помо́щниче, Христе́, челове́ком,/ проти́вное гада́ние, вопло́щение неизглаго́ланное име́яй, посрами́л еси́;/ бога́тство обоже́ния нося́й, вообра́жся ны́не,/ его́же ра́ди упова́нием свы́ше в преиспо́дний приидо́хом мрак.

Зле неуде́ржа́нно возвыша́емый,/ нечестно́ беся́щийся от развраще́ния ми́ра,/ низложи́л еси́ всемо́щне грех,/ я́же привлече́ пре́жде, днесь же от се́тей спа́саеши,/ вопло́щся во́лею, Благоде́телю.

Песнь 8

Ирмо́с: Чу́да преесте́ственнаго/ росода́тельная изобрази́ пещь о́браз:/ не бо, я́же прия́т, пали́т ю́ныя,/ я́ко ниже́ огнь Божества́ – Де́вы,/ в Ню́же вни́де утро́бу./ Тем, воспева́юще, воспое́м:/ да благослови́т тварь вся Го́спода/ и превозно́сит во вся ве́ки.

Влече́т Вавило́ня дщи о́троки плене́нныя Дави́довы от Сио́на к себе́,/ дароно́сцы же слет волхвы́ де́ти,/ Дави́дове Богоприя́тней дще́ри моля́щияся./ Тем, воспева́юще, воспои́м:/ да благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.

Орга́ны уклони́ша плаче́вныя пе́сни,/ не поя́ху бо в земли́ чужде́й о́троцы Сио́новы,/ Вавило́нскую же разреша́ет лесть всю и мусики́йския соста́вы,/ в Вифлее́ме возсия́в, Христо́с./ Тем, воспева́юще, воспои́м:/ да благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.

Коры́сти Вавило́н ца́рства Сио́ня и плене́нное бога́тство прия́т,/ сокро́вища же Христо́с в Сио́н сего́,/ и цари́ звездо́ю наставля́я, звездоблюсти́тели влече́т./ Тем, воспева́юще, воспои́м:/ да благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.

Ин

Ирмо́с: Утро́бу неопа́льну образу́ют Отрокови́цы/ и́же в Ве́тсем опаля́емии ю́ноши,/ преесте́ственно ражда́ющую запечатле́нну./ Обоя́ же, содева́ющи чудоде́йство еди́но,/ лю́ди к пе́нию возста́вляет благода́ть.

Па́губы убежа́вши,/ е́же обожи́тися пре́лестию, непреста́нно пое́т излия́вшагося Сло́ва/ ю́ношески вся с тре́петом тварь,/ несла́вну хвалу́, боя́щися, прино́сит, тле́нна су́щи,/ а́ще и му́дре терпя́ше.

Гряде́ши, заблу́ждшее на па́жить обраща́я цветотво́рную/ из пусты́нных холмо́в язы́ков воста́ние, челове́ческое естество́,/ си́лу ну́жную человекоуби́йцы угаси́ти,/ муж же яви́вся и Бог промышле́нием.

На 9-й пе́сни вжига́ют свещи́ бра́тия.Честне́йшую: не поем, но поем припевы пра́здника.

Велича́й, душе́ моя́,/ Честне́йшую и Сла́внейшую Го́рних во́инств, Де́ву Пречи́стую, Богоро́дицу.

Песнь 9

Ирмо́с: Та́инство стра́нное ви́жу и пресла́вное:/ Не́бо – верте́п,/ престо́л Херуви́мский – Де́ву,/ я́сли – вмести́лище,/ в ни́хже возлеже́ Невмести́мый – Христо́с Бог,/ его́же, воспева́юще, велича́ем.

Та́же вторый лик поет то́йже припев и ирмо́с. И прочих шесть припевов припева́ем на ки́йждо тропа́рь по еди́ножды.

Велича́й, душе́ моя́,/ от Де́вы Бо́га, пло́тию ро́ждшагося.

Велича́й, душе́ моя́,/ в верте́пе ро́ждшагося Царя́.

Изря́дное тече́ние зря́ще/ волсви́ необы́чныя но́выя звезды новосия́ющия,/ Небеса просвеща́ющия, Христа́ Царя́ зна́менующия на земли́,/ ро́ждшагося в Вифлее́ме на спасе́ние на́ше.

Велича́й, душе́ моя́,/ от волхво́в Бо́га покланя́емаго.

Велича́й, душе́ моя́,/ от звезды волхво́м Возвеще́ннаго.

Новорожде́нное, – волхво́м, глаго́лющим, –/ Отроча́ Царь, Его́же звезда́ яви́, где есть?/ Тому́ бо поклони́тися приидо́хом./ Яряся, И́род смуща́шеся,/ Христа́ уби́ти богоборе́ц шата́яся.

Велича́й, душе́ моя́,/ Чи́стую Де́ву и Еди́ну Богоро́дицу, ро́ждшую Христа́ Царя́.

Волсви́ и па́стырие приидо́ша поклони́тися Христу́,/ ро́ждшемуся во Вифлее́ме гра́де.

Испыта́ И́род вре́мя звезды,/ ея́же вожде́нием волсви́ в Вифлее́ме покланя́хуся Христу́ с да́ры;/ е́юже, ко оте́честву наставля́еми,/ лю́таго детоуби́йцу оста́виша пору́гана.

Та́же первый лик поет втораго кано́на припев: Днесь Де́ва ражда́ет Влады́ку/ внутрь верте́па.

Ин ирмо́с: Лю́бити у́бо нам я́ко безбе́дное стра́хом/ удо́бее молча́ние,/ любо́вию же, Де́во,/ пе́сни тка́ти, спротяже́нно сложе́нныя, неудо́бно есть;/ но и, Ма́ти, си́лу, ели́ко есть произволе́ние, даждь.

Вторый же лик поет припев: Днесь Влады́ка ражда́ется, я́ко Младе́нец,/ от Ма́тере Де́вы.

И ирмо́с то́йже: Лю́бити у́бо нам:

Прочии же припева́ем к тропаре́м: Днесь па́стырие ви́дят Спа́са, пелена́ми обви́та/ и лежа́ща во я́слех.

Днесь Влады́ка ру́бищем пелена́ется, неося́занный,/ я́ко Младе́нец.

Днесь всяка тварь весели́тся и ра́дуется,/ я́ко Христо́с роди́ся от Де́вы Отрокови́цы.

О́бразы несве́тлы и се́ни приведе́ны,/ о Ма́ти Чи́стая, ви́девше Сло́ва,/ но́ва я́вльшагося от врат заключе́нных,/ мня́щии же и́стинную све́тлость, досто́йно твою́ благослови́м утро́бу.

Небе́сныя си́лы ро́ждшагося Спа́са Го́спода и Влады́ку/ возвеща́ют ми́ру.

Вме́сто Сла́вы: Велича́й, душе́ моя́,/ Триипоста́снаго и Неразде́льнаго Божества́ держа́ву.

Вме́сто же И ны́не: Велича́й, душе́ моя́,/ Избавльшую нас от кля́твы.

Жела́ние получи́вше и Бо́жия прише́ствия христокра́снии лю́дие сподо́бльшеся,/ ны́не утешаются пакибытие́м:/ я́ко живоно́сну благода́ть дае́ши, Де́во Чи́стая,/ поклони́тися сла́ве.

Та́же оба ли́ка, сошедшеся вку́пе, пою́т первый припев пра́здника и ирмо́с: Та́инство стра́нное ви́жу:

Посем втораго кано́на припев и ирмо́с: Люби́ти у́бо нам: И поклон.

Свети́лен:

Посети́л ны есть свы́ше Спас наш, Восто́к восто́ков,/ и су́щии во тьме и се́ни обрето́хом и́стину,/ и́бо от Де́вы роди́ся Госпо́дь. Трижды

На хвали́тех поем стихи́ры самогла́сны 4, Андрея Иерусали́мскаго, глас 4:

Весели́теся, пра́веднии,/ Небеса́, ра́дуйтеся,/ взыгра́йте, горы, Христу́ ро́ждшуся;/ Де́ва седи́т, Херуви́мов подо́бящися,/ нося́щи в не́дрех Бо́га Сло́ва воплоще́нна;/ па́стырие рожде́нному дивя́тся;/ волсви́ Влады́це да́ры прино́сят,/ А́нгели, воспева́юще, глаго́лют:/ Непостижи́ме Го́споди, сла́ва Тебе́.

Богоро́дице Де́во, ро́ждшая Спа́са,/ упраздни́ла еси́ пе́рвую кля́тву Е́вину,/ я́ко Ма́ти была́ еси́ благоволе́ния О́тча,/ нося́щи в не́дрех Бо́жие Сло́во воплоще́нное./ Не терпи́т та́йна испыта́ния./ Ве́рою еди́ною сию́ вси сла́вим,/ зову́ще с Тобо́ю и глаго́люще:/ Неизрече́нне Го́споди, сла́ва Тебе́.

Прииди́те, воспои́м Ма́терь Спа́сову,/ по Рождестве́ па́ки я́вльшуюся Де́ву:/ ра́дуйся, гра́де одушевле́нный Царя́ и Бо́га,/ в не́мже Христо́с пожи́в, спасе́ние соде́ла./ С Гаврии́лом воспое́м,/ с па́стырьми просла́вим, зову́ще:/ Богоро́дице, моли́ из Тебе́ Воплоще́ннаго спасти́ся нам.

Оте́ц благоизво́ли,/ Сло́во плоть бысть,/ и Де́ва роди́ Бо́га вочелове́чшася;/ звезда́ возвеща́ет, волсви́ покланя́ются,/ па́стырие чудя́тся, и тварь ра́дуется.

Сла́ва, глас 6. Ге́рманово:

Егда́ время е́же на зе́млю прише́ствия Твоего́/ пе́рвое написа́ние вселе́нней бысть,/ тогда́ восхоте́л еси́ челове́ков написа́ти и́мена,/ ве́рующих Рождеству́ Твоему́./ Сего́ ра́ди таково́е повеле́ние от ке́саря возгласи́ся,/ ве́чнаго бо Твоего́ Ца́рствия безнача́льное/ Рождество́м Твои́м обнови́ся./ Тем Тебе́ прино́сим и мы па́че име́ннаго да́ннословия/ правосла́внаго бога́тства Богосло́вие,/ я́ко Бо́гу и Спа́су душ на́ших.

И ны́не, глас 2: Иоа́нна мона́ха:

Днесь Христо́с в Вифлее́ме ражда́ется от Де́вы;/ днесь Безнача́льный начина́ется,/ и Сло́во воплоща́ется;/ си́лы Небе́сныя ра́дуются,/ и земля́ с челове́ки весели́тся;/ волсви́ Влады́це да́ры прино́сят,/ па́стырие Рожде́нному дивя́тся./ Мы же непреста́нно вопие́м:/ сла́ва в Вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир,/ в челове́цех бла́гово́ление.

Славосло́вие вели́кое. По трисвято́м тропа́рь пра́здника. Ектении́ и отпу́ст. И зна́менует игу́мен святы́м елеем бра́тию от свята́го канди́ла, е́же пред пра́здничною иконою, пою́щим нам стихи́ру самогла́сну пра́здника и час 1. На 1-м часе тропа́рь пра́здника. По трисвято́м конда́к пра́здника. И проча́я, и соверше́нный отпу́ст.

Ведомо же бу́ди и сие: я́ко а́ще на́вечерие Рождества́ Христо́ва бу́дет в суббо́ту и неде́лю, не быва́ет поста; Литургия же Златоустаго во свое время, а на самый пра́здник Литургия поется Василиева непременно. Такожде быва́ет и в пра́здник Просвеще́ния. Вме́сто же: О Тебе́ ра́дуется: поем ирмо́с 9-й пе́сни. В сей день быва́ет Литургия порану, труда ра́ди бденнаго.

НА ЛИТУРГИ́И

Антифо́н 1-й, псало́м 110, глас 2:

Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м,/ пове́м вся чудеса́ Твоя́.

Припев: Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Стих 2: В сове́те пра́вых и со́нме/ ве́лия дела́ Госпо́дня.

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Стих 3: Изы́скана во всех во́лях его́.

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Стих 4: Испове́дание и великоле́пие де́ло его́,/ и пра́вда его́ пребыва́ет в век ве́ка.

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Та́же оба ли́ка: Сла́ва, и ны́не: Моли́твами Богоро́дицы:

Антифо́н 2-й, псало́м 111, глас 2: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех его́ восхо́щет зело́.

Припев: Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, рожде́йся от Де́вы, пою́щия Ти: аллилу́ия.

Стих 2: Си́льно на земли́ бу́дет се́мя его́,/ род пра́вых благослови́тся.

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий:

Стих 3: Слава и бога́тство в дому́ его́,/ и пра́вда его́ пребыва́ет в век ве́ка.

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий:

Стих 4: Возсия́ во тьме свет пра́вым,/ ми́лостив и щедр, и пра́веден.

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий:

Та́же оба ли́ка вку́пе: Сла́ва, и ны́не: Единоро́дный Сы́не и Сло́ве Бо́жий:

Антифо́н 3-й, псало́м 109, глас 4.

Рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́:/ седи́ одесну́ю Мене́.

Тропа́рь:

Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш,/ возсия́ ми́рови свет ра́зума,/ в нем бо звезда́м служа́ии/ звездо́ю уча́хуся/ Тебе́ кла́нятися, Со́лнцу Пра́вды,/ и Тебе́ ве́дети с высоты́ восто́ка./ Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стих 2: До́ндеже положу́ враги́ Твоя́/ подно́жие ног Твои́х.

Тропа́рь: Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш:

Стих 3: Жезл си́лы по́слет Ти Госпо́дь от Сио́на,/ и госпо́дствуй посреде́ враго́в Твои́х.

Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш:

Стих 4: С Тобо́ю нача́ло в день си́лы Твоей,/ во све́тлостех святы́х Твои́х./

Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш:

Вхо́дное: Из чре́ва пре́жде денни́цы роди́х Тя,/ кля́тся Госпо́дь и не раска́ется:/ Ты Иере́й во век по чину Мелхиседе́кову.

Тропа́рь высочайшим гла́сом: Рождество Твое́, Христе́ Бо́же наш:

Сла́ва, и ны́не, конда́к: Де́ва днесь:

Вме́сто трисвята́го: Ели́цы во Христа́ крести́стеся:

Проки́мен, глас 8: Вся земля́ да поклони́тся Тебе́ и пое́т Тебе́:

Стих: Воскли́кните Го́сподеви, вся земля́:

Апо́стол к Гала́том, зача́ло 209:

Егда́ прии́де кончи́на ле́та:

Аллилу́ия, глас 1: Небеса ́пове́дают сла́ву Бо́жию:

Стих: День дни отрыга́ет глаго́л:

Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 3: Иису́су ро́ждшуся:

Прича́стен: Избавле́ние посла́ Госпо́дь лю́дем Свои́м. Аллилу́ия, трижды.

На трапе́зе быва́ет утеше́ние бра́тии вели́кое, и чтем сло́во Златоустаго, ему́же нача́ло: Дре́вле у́бо патриа́рх:

А́ще пра́здник Рождества́ Христо́ва случи́тся бы́ти в среду и пяток, разреша́ем у́бо ми́ряне – на мясо, мона́си же – на сыр и яйца; и яди́м у́бо от Рождества́ Христо́ва по вся дни до на́вечерия Свята́го Богоявле́ния, мирсти́и у́бо – мясо, мона́си же – сыр и яйца.

Е$же по пл0ти, ржcтво2 гDа бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA.

При часЁ з7-мъ днE, ўдарsетъ въ вели1кій кампaнъ, и3 во вс‰ т‰жкаz: и3 собрaвшесz во хрaмъ, начинaемъ вечeрню по nбhчаю.

Діaконъ глаг0летъ: Благослови2, владhко.

Їерeй: Бlгословeнно цrтво:

И# по Ґми1нэ, предстоsтель:

ЦRю2 нбcный: Трис™0е. По Џ§е нaшъ.

ГDи, поми1луй, в7i.

Слaва, и3 нhнэ:

Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды.

И# pал0мъ: Благослови2, душE моS, гDа:

Посeмъ діaконъ глаг0летъ є3ктенію2 вели1кую.

И# ѓще ќбw въ суббHту вeчера, поeмъ Блажeнъ мyжъ, каfjсму всю2: ѓще же въ недёлю вeчера, поeмъ т0чію №-й ґнтіфHнъ. Ѓще ли и4нъ дeнь, стіхол0гіа не бывaетъ, но по є3ктеніи2 ѓбіе поeмъ: ГDи, воззвaхъ, къ тебЁ: на глaсъ в7. Їерeй же твори1тъ проскомjдію. Тaже діaконъ кади1тъ хрaмъ по nбhчаю, ли1кове же пою1тъ стіхи6ры прaздника, на }. Глaсъ в7, самоглaсны.

Гeрманово: Пріиди1те, возрaдуемсz гDеви, настоsщую тaйну сказyюще: средостёніе градeжа разруши1сz, плaменное nрyжіе плещы2 даeтъ, и3 херувjмъ tступaетъ t дрeва жи1зни, и3 ѓзъ рaйскіz пи1щи причащaюсz, t негHже произгнaнъ бhхъ преслушaніz рaди: неизмённый бо џбразъ n§ь, џбразъ присносyщіz є3гw2, зрaкъ рабA пріeмлетъ, t неискусобрaчныz м™ре прошeдъ, не преложeніе претерпёвъ: є4же бо бЁ пребhсть, бGъ сhй и4стиненъ: и3 є4же не бЁ пріsтъ, чlвёкъ бhвъ чlвэколю1біz рaди. ТомY возопіи1мъ: рождeйсz t дв7ы б9е, поми1луй нaсъ. Двaжды.

Ґнат0ліево: ГDу ї}су р0ждшусz t с™hz, дв7ы, присвэти1шасz всsчєскаz: пaстырємъ бо свирsющымъ, и3 волхвHмъ покланsющымсz, ѓгGлwмъ воспэвaющымъ, и4рwдъ мzтsшесz, ћкw бGъ во пл0ти kви1сz, сп7съ дyшъ нaшихъ. Двaжды.

Цrтво твоE, хrтE, б9е, цrтво всёхъ вэкHвъ, и3 вLчество твоE во всsкомъ р0дэ и3 р0дэ, воплоти1выйсz t д¦а с™aгw, и3 t приснодв7ы марjи вочlвёчивыйсz, свётъ нaмъ возсіS, хrтE б9е, твоE пришeствіе: свётъ t свёта, џ§ее сіsніе, всю2 твaрь просвэти1лъ є3си2, всsкое дыхaніе хвaлитъ тS. џбразъ слaвы џ§іz, сhй, и3 прeжде сhй, и3 возсіsвый t дв7ы б9е, поми1луй нaсъ. Двaжды.

Что2 тебЁ принесeмъ, хrтE, ћкw kви1лсz є3си2 на земли2, ћкw чlвёкъ нaсъ рaди; кazждо бо t тебє2 бhвшихъ твaрей благодарeніе тебЁ прин0ситъ: ѓгGли, пёніе: нб7сA, ѕвэздY: волсви2, дaры: пaстыріе, чyдо: землS, вертeпъ: пустhнz, ћсли: мh же, м™рь дв7у. И$же прeжде вBкъ б9е, поми1луй нaсъ. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ: глaсъ т0йже.

Кассjино: Ѓvгусту є3диноначaльствующу на земли2, многоначaліе человёкwвъ престA: и3 тебЁ вочlвёчшусz t чcтыz, многоб0жіz јдwлwвъ ўпраздни1сz, подъ є3ди1нэмъ цaрствомъ мірски1мъ грaди бhша, и3 во є3ди1но вLчество б9ествA kзhцы вёроваша. Написaшасz лю1діе повелёніемъ кeсаревымъ, написaхомсz вёрніи и4менемъ бжcтвA, тебє2 вочlвёчшагwсz бGа нaшегw. Вeліz твоS ми1лость, гDи, слaва тебЁ.

Вх0дъ со є3ђліемъ.

Свёте ти1хій:

Прокjменъ днE. И# чтє1ніz по чи1ну и4хъ, съ тропари6, и3 со стіхи6 и4хъ.

(Зри2) Ѓще прилучи1тсz нaвечеріе ржcтвA хrт0ва въ пzт0къ, прокjменъ поeтсz:

Кто2 б0гъ вeлій, ћкw бGъ нaшъ.

Со стіхи6 свои1ми. Дневнhй же њставлsетсz.

БытіS чтeніе. (ГлавA №.)

Въ начaлэ сотвори2 бGъ нeбо и3 зeмлю. Землs же бЁ неви1дима и3 неустр0ена, и3 тмA верхY бeздны: и3 д¦ъ б9ій ношaшесz верхY воды2. И# речE бGъ: да бyдетъ свётъ: и3 бhсть свётъ. И# ви1дэ бGъ свётъ, ћкw добро2: и3 разлучи2 бGъ междY свётомъ, и3 междY тм0ю. И# наречE бGъ свётъ, дeнь: и3 тмY наречE, н0щь. И# бhсть вeчеръ, и3 бhсть ќтро, дeнь є3ди1нъ. И# речE бGъ: да бyдетъ твeрдь посредЁ воды2, и3 да бyдетъ разлучaющи посредЁ воды2, и3 воды2: и3 бhсть тaкw. И# сотвори2 бGъ твeрдь: и3 разлучи2 бGъ междY вод0ю, ћже бЁ подъ твeрдію, и3 междY вод0ю, ћже бЁ надъ твeрдію. И# наречE бGъ твeрдь нeбо: и3 ви1дэ бGъ, ћкw добро2. И# бhсть вeчеръ, и3 бhсть ќтро, дeнь вторhй. И# речE бGъ: да соберeтсz водA, ћже подъ небесeмъ въ собрaніе є3ди1но, и3 да kви1тсz сyша: и3 бhсть тaкw, и3 собрaсz водA, ћже подъ небесeмъ въ собр†ніz сво‰, и3 kви1сz сyша. И# наречE бGъ сyшу, зeмлю: и3 собр†ніz в0дъ, наречE морS. И# ви1дэ бGъ, ћкw добро2. И# речE бGъ: да прорасти1тъ землS бhліе травн0е, сёющее сёмz по р0ду и3 по под0бію, и3 дрeво плодови1тое, творsщее пл0дъ, є3мyже сёмz є3гw2 въ нeмъ, по р0ду на земли2: и3 бhсть тaкw. И# и3знесE землS бhліе травн0е, сёющее сёмz по р0ду и3 по под0бію, и3 дрeво плодови1тое, творsщее пл0дъ, є3мyже сёмz є3гw2 въ нeмъ по р0ду на земли2: и3 ви1дэ бGъ, ћкw добро2. И# бhсть вeчеръ, и3 бhсть ќтро, дeнь трeтій.

Чи1слъ чтeніе. (ГлавA к7д.)

Бhсть д¦ъ б9ій на валаaмэ, и3 воспріeмъ при6тчи сво‰, речE: к0ль добри2 д0ми твои2, їaкwве, и3 ски6ніz тво‰, ї}лю; ћкw страны6 њсэнsющыz, ћкw сaдіе при рэкaхъ, и3 ћкw ски6ніz, ±же водрузи2 гDи, и3 ћкw кeдри при водaхъ. И#зhдетъ человёкъ t сёмене є3гw2, и3 њбладaетъ kзы6ки мн0гими, и3 возвhситсz цrтво є3гw2, и3 возрастeтъ. БGъ настaвитъ є3го2 и3зъ є3гЂпта, ћкw слaву є3динор0га є3гw2. Поsстъ kзhки вр†гъ свои1хъ, и3 т0лщу и4хъ и3зможди1тъ: и3 стрэлaми свои1ми ўстрэли1тъ врагA. Возлeгъ почи2, ћкw лeвъ, и3 ћкw скЂменъ, кто2 возстaвитъ є3го2; Благословsщіи тS благословeни, и3 проклинaющіи тS, пр0клzти. Возсіsетъ ѕвэздA t їaкwва, и3 востaнетъ человёкъ t ї}лz, и3 ссэчeтъ кнsзи мwави6тскіz: и3 плэни1тъ вс‰ сhны си1fовы, и3 бyдетъ є3дHмъ достоsніе, и3 бyдетъ наслёдіе и3сavъ врaгъ є3гw2, и3 ї}ль сотвори2 крёпость.

Прbр0чества міхeина чтeніе. (Главы7 д7 и є7.)

Во днeхъ џнэхъ, гlг0летъ гDь: соберY сокрушeнную, и3 tриновeнную пріимY, ±же tри1нухъ: И# положY сотрeнную во њстaнокъ, и3 tриновeнную въ kзhкъ крёпокъ, и3 воцари1сz гDь надъ ни1ми въ горЁ сіHнстэй t нhнэ и3 во вёки. И# ты2, виfлеeме, д0ме є3vфрafовъ, є3дA мaлъ є3си2, є4же бhти въ тhсzщахъ їyдовыхъ; И#зъ тебє1 бо мнЁ и3зhдетъ старёйшина, є4же бhти въ кнsзz во ї}ли: и3 и3сх0ди є3гw2 и3зъ начaла, t днeй вёка. Сегw2 рaди дaстъ |, до врeмене разждaющіz породи1тъ, и3 пр0чіи t брaтій є3гw2 њбратsтсz къ сынHмъ ї}лєвымъ. И# стaнетъ, и3 ќзритъ, и3 ўпасeтъ пaству свою2 крёпостію гDь. И# въ слaвэ и4мене гDа бGа своегw2 пребyдутъ, занE нhнэ возвели1читсz дaже до конє1цъ земли2.

Тaже возгласи1тъ чтeцъ, глaсъ ѕ7: и3 нaмъ востaвшымъ, глаг0летъ тропaрь сeй:

Тaйнw роди1лсz є3си2 въ вертeпэ, но нб7о тS всBмъ проповёда, ћкоже ўстA, ѕвэздY предлагaz, сп7се, и3 волхвы2 ти2 приведE, вёрою покланsющыzсz тебЁ: съ ни1миже поми1луй нaсъ.

Стjхъ №: Њснов†ніz є3гw2 на горaхъ с™hхъ, лю1битъ гDь вратA сіHнz пaче всёхъ селeній їaкwвлихъ, пресл†внаz глаг0лашасz њ тебЁ, грaде б9ій. ПомzнY раaвъ и3 вавmлHна, вёдущымъ мS.

И# поeмъ конeцъ: И# волхвы2 ти2 приведE, вёрою покланsющыzсz тебЁ: съ ни1миже поми1луй нaсъ.

Стjхъ в7: И# сE и3ноплемє1нницы, и3 тЂръ, и3 лю1діе є3fі0пстіи, сjи бhша тaмw. М™и сіHнъ, речeтъ человёкъ, и3 человёкъ роди1сz въ нeмъ, и3 т0й њсновA и5 вhшній.

И# пaки: И# волхвы2 ти2 приведE, вёрою покланsющыzсz тебЁ: съ ни1миже поми1луй нaсъ.

Стjхъ G: ГDь повёсть въ писaніи людeй, и3 кнzзeй си1хъ бhвшихъ въ нeмъ: ћкw веселsщихсz всёхъ жили1ще въ тебЁ.

И# волхвы2 ти2 приведE, вёрою покланsющыzсz тебЁ: съ ни1миже поми1луй нaсъ.

Тaже, Слaва: поeтъ ли1къ прaвый, конeцъ тропарS. И# нhнэ: лёвый поeтъ тaкожде конeцъ. Посeмъ глаг0летъ чтeцъ вeсь тропaрь.

И# поeтъ сaмъ конeцъ є3гw2.

Тaйнw роди1лсz є3си2 въ вертeпэ, но нб7о тS всBмъ проповёда, ћкоже ўстA, ѕвэздY предлагaz, сп7се, и3 волхвы2 ти2 приведE вёрою покланsющыzсz тебЁ: съ ни1миже поми1луй нaсъ.

И# чтyтсz пaки по nбhчаю чтє1ніz сі‰.

Прbр0чества и3сaіина чтeніе. (ГлавA №i.)

Тaкw гlг0летъ гDь: и3зhдетъ жeзлъ t к0рене їссeова и3 цвётъ t к0рене є3гw2 взhдетъ: и3 почjетъ на нeмъ д¦ъ б9ій, д¦ъ мyдрости и3 рaзума, д¦ъ совёта и3 крёпости, д¦ъ вёдэніz и3 благочeстіz: д¦ъ стрaха б9іz и3сп0лнитъ є3го2. Не по слaвэ сyдитъ, нижE по глаг0ланію њбличи1тъ: но сyдитъ прaвдою смирeнныхъ сyдъ, и3 њбличи1тъ прaвостію сл†вныz земли2: и3 порази1тъ зeмлю сл0вомъ ќстъ свои1хъ, и3 д¦омъ ўстeнъ ўбіeтъ нечести1ваго. И# бyдетъ прaвдою препоsсанъ по чрeслэхъ свои1хъ, и3 и4стиною њбви1тъ по рeбрwмъ свои6мъ. ТогдA пожирyетъ в0лкъ со ѓгнцемъ, и3 рhсь почjетъ съ к0злищемъ, и3 телeцъ и3 лeвъ и3 ю3нeцъ вкyпэ пожирyютъ, и3 nтрочA мaло поведeтъ и5хъ. Телeцъ и3 лeвъ вкyпэ пасyтсz, и3 вкyпэ ч†да и4хъ бyдутъ: и3 лeвъ ћкw в0лъ снёсть плє1вы. И# nтрочA млaдо на пещeру ѓспідску, и3 на л0же плeмене ѓспідска рyку возложи1тъ. И# не сотворsтъ ѕлA, нижE и4мутъ погуби1ти ни є3ди1нагw же на горЁ с™ёй моeй: занeже нап0лнисz всS землS познaти гDа, ћкw водЁ мн0зэ покрhти морS. И# бyдетъ въ дeнь џнъ к0рень їессeовъ, и3 возстаsй владёти kзhки: на него2 kзhцы ўповaютъ, и3 бyдетъ пок0й є3гw2, чeсть.

Прbр0чества варyхова чтeніе. (Главы6 G и3 д7.)

Сeй бGъ нaшъ, и3 не приложи1тсz и4нъ къ немY. И#з8wбрёте всsкъ пyть худ0жества, и3 дадE и3 їaкwву џтроку своемY, и3 ї}лю возлю1бленному t негw2. Посeмъ же на земли2 kви1сz, и3 съ человBки поживE. СіS кни1га повелёній б9іихъ, и3 зак0нъ сhй во вёки: вси2 держaщіисz є3S въ жив0тъ вни1дутъ, њстaвившіи же ю5 ќмрутъ. Њбрати1сz, їaкwве, и3 и3ми1сz є3S. Поиди2 къ сіsнію прsмw свёта є3S. Не дaждь и3н0му слaвы твоеS: и3 полeзныхъ тебЁ kзhку чуждeму. Бlжeни є3смы2, ї}лю, ћкw ўгHднаz бGу нaмъ раз{мна сyть.

Прbр0чества даніи1лова чтeніе. (ГлавA к7.)

РечE даніи1лъ навуходон0сору: ты2 царю2, ви1дэлъ є3си2, и3 сE џбразъ є3ди1нъ, џбразъ џный вели1къ, и3 nбли1чіе є3гw2 nкрyгло, стоsше предъ лицeмъ твои1мъ, и3 видёніе є3гw2 стрaшно. Џбразъ, є3гHже главA t злaта чи1ста: рyцэ и3 пeрси и3 мы6шцы є3гw2 срeбрzны: чрeво и3 стeгны мBдzны: г0лєни желBзны: н0зэ чaсть ќбw желёзна, и3 чaсть нёкаz скудeльна. Ви1дэлъ є3си2, д0ндеже tт0ржесz кaмень t горы2 безъ рyкъ, и3 порази2 џбразъ, на н0ги жєлёзныz и3 скудє1льныz, и3 и3стни2 | до концA. ТогдA и3стни1шасz во є3ди1но, скудeль, желёзо, мёдь, сребро2, злaто, и3 бhша ћкw прaхъ t гумнA жaтвеннагw, и3 взsтъ | мн0жество духновeніz, и3 мёсто не њбрётесz и5мъ: кaмень же, порази1вый џбразъ, бhсть въ г0ру вeлію, и3 и3сп0лни всю2 зeмлю. СіE є4сть с0ніе, и3 сказaніе є3гw2 речeмъ предъ царeмъ: Возстaвитъ бGъ нбcный цrтво, є4же во вёки не и3стлёетъ, и3 цrтво є3гw2 лю1демъ и3ны6мъ не њстaвитсz. И# и3стни1тъ и3 и3зможди1тъ вс‰ ц†рствіz, и3 то2 востaнетъ во вёки. И$мже џбразомъ ви1дэлъ є3си2, ћкw t горы2 tсэчeсz кaмень безъ рyкъ, и3 сотры2 скудeль, желёзо, мёдь, сребро2, злaто. БGъ вели1кій сказA царю2, и5мже подобaетъ бhти по си1хъ, и3 и4стинно с0ніе, и3 вёрно сказaніе є3гw2.

Посeмъ чтeцъ глаг0летъ тропaрь сeй, глaсъ ѕ7:

Возсіsлъ є3си2, хrтE, t дв7ы, разyмное сlнце прaвды, и3 ѕвэздa тz показA въ вертeпэ вмэщaющасz невмэсти1маго. Волхвы2 настaвилъ є3си2 на поклонeніе твоE, съ ни1миже тS величaемъ: жизнодaвче, слaва тебЁ.

Стjхъ №, pал0мъ §в: ГDь воцRи1сz, въ лёпоту њблечeсz, њблечeсz гDь съ си1лу, и3 препоsсасz: и4бо ўтверди2 вселeнную, ћже не подви1житсz. Гот0въ прест0лъ тв0й tт0лэ, t вёка ты2 є3си2.

Тaже пaки: Волхвы2 настaвилъ є3си2 на поклонeніе твоE, съ ни1миже тS величaемъ: жизнодaвче, слaва тебЁ.

Стjхъ в7: Воздвиг0ша рёки, гDи, воздвиг0ша рёки глaсы сво‰. В0змутъ рёки сотрє1ніz сво‰, t глaсwвъ в0дъ мн0гихъ.

Тaже пaки: Волхвы2 настaвилъ є3си2 на поклонeніе твоE, съ ни1миже тS величaемъ: жизнодaвче, слaва тебЁ.

Стjхъ G: Ди6вны высwты2 морск‡z, ди1венъ въ выс0кихъ гDь. СвидBніz тво‰ ўвёришасz ѕэлw2: д0му твоемY подобaетъ с™hнz, гDи, въ долготY днjй.

Слaва, конeцъ тропарS: И# нhнэ, пaки конeцъ. Тaже тропaрь вeсь:

Возсіsлъ є3си2, хrтE, t дв7ы разyмное сlнце прaвды, и3 ѕвэздa тz показA въ вертeпэ вмэщaющасz невмэсти1маго. Волхвы2 настaвилъ є3си2 на поклонeніе твоE, съ ни1миже тS величaемъ: жизнодaвче, слaва тебЁ.

Конeцъ же тропарS поeтъ чтeцъ сaмъ, и3 посeмъ чтeтъ:

Прbр0чества и3сaіина чтeніе. (ГлавA f7.)

NтрочA роди1сz нaмъ, сн7ъ, и3 дадeсz нaмъ, є3гHже начaльство бhсть на рaмэ є3гw2: и3 нарицaетсz и4мz є3гw2: вели1кагw совёта ѓгGлъ, чyденъ, совётникъ, бGъ крёпокъ, власти1тель, начaльникъ ми1ра, nц7ъ бyдущагw вёка: приведeтъ бо ми1ръ на начaльники, и3 здрaвіе є3гw2. И# вeліе начaльство є3гw2, и3 ми1ра є3гw2 нёсть предёла. На пrт0лъ дв7довъ, и3 на цaрство є3гw2, и3спрaвити є5, и3 заступи1ти є5 судьб0ю и3 прaвдою, t нhнэ и3 до вёка. Рeвность гDа саваHfа сотвори1тъ сі‰.

Прbр0чества и3сaіина чтeніе. (Главы6 з7 и3 }.)

Приложи2 гDь гlг0лати ко ґхaзу, гlг0лz: проси2 себЁ знaменіz ў гDа бGа твоегw2, во глубинY, и3ли2 въ высотY. И# речE ґхaзъ: не и4мамъ проси1ти, нижE и3скуси1ти гDа. И# речE и3сaіа: ўслhшите u5бо, д0ме дв7довъ: є3дA мaлъ вaмъ трyдъ даsти человёкwмъ, и3 кaкw гDу трyдъ даетE; Сегw2 рaди дaстъ гDь сaмъ вaмъ знaменіе: сE дв7а во чрeвэ пріи1метъ, и3 роди1тъ сн7а, и3 нарекyтъ и4мz є3гw2 є3мманyилъ: мaсло и3 мeдъ и4мать снёсти, прeжде нeже ўвёдэти є3мY, и3ли2 и3зв0лити лукaвое, и3зберeтъ благ0е: ЗанE прeжде нeже разумёти nтрочaти благ0е и3ли2 ѕл0е, tри1нетъ лук†ваz, и3зберeтъ благ0е. И# речE гDь ко мнЁ: пріими2 себЁ сви1токъ н0въ, вели1къ, и3 напиши2 въ нeмъ писaломъ человёческимъ, є4же ск0рw плэнeніе сотвори1ти корhстей, настоsтъ бо. И# свидётели мнЁ сотвори2 вёрны человёки, ўрjю їерeа, и3 захaрію сhна варахjина. И# приступи1хъ ко прbр0чицэ, и3 во чрeвэ пріsтъ, и3 роди2 сhна. И# речE мнЁ гDь: нарцы2 и4мz є3мY, ск0рw плэни2, и3 напрaснw и3спровeрзи. ЗанE прeжде нeже разумёти nтрочaти назвaти nтцA и3ли2 мaтерь, пріи1метъ си1лу дамaскову, и3 коры6сти самар‡йскіz, прsмw царю2 ґсmрjйскому. Съ нaми бGъ, разумёйте kзhцы, и3 покарsйтесz. Ўслhшите дaже до послёднихъ земли2, могyщіи покарsйтесz: ѓще бо пaки возм0жете, и3 пaки побэждeни бyдете. И# и4же ѓще совётъ совэщавaете, разори1тъ гDь: и3 сл0во, є4же ѓще возглаг0лете, не пребyдетъ въ вaсъ, ћкw съ нaми бGъ.

Посeмъ є3ктеніA мaлаz, и3 по возглaсэ трис™0е.

И# прокjменъ, глaсъ №:

ГDь речE ко мнЁ: Сн7ъ м0й є3си2 ты2, ѓзъ днeсь роди1хъ тS.

Стjхъ: Проси2 t менє2, и3 дaмъ ти2 kзhки, достоsніе твоE, и3 њдержaніе твоE концы2 земли2.

Ґпcлъ къ є3врeємъ, зачaло ™г:

Многочaстнэ и3 многоoбрaзнэ:

Конeцъ: И# лBта тво‰ не њскудёютъ.

Ґллилyіа, глaсъ є7: РечE гDь гDеви моемY: сэди2 њдеснyю менє2, д0ндеже положY враги2 тво‰ подн0жіе н0гъ твои1хъ.

Стjхъ: Жeзлъ си1лы п0слетъ ти2 гDь t сіHна.

Стjхъ: И#зъ чрeва прeжде денни1цы роди1хъ тS.

Е#ђліе луки2, зачaло є7:

Во днeхъ џнэхъ и3зhде повелёніе t кeсарz ѓvгуста:

Конeцъ: Ћкоже глаг0лано бhсть къ ни6мъ.

(Днe же рsдъ. Прокjменъ, ґпcлъ, и3 є3ђліе въ нaвечеріи ржcтвA хrт0ва, и3 бGоzвлeніz, не чтeтсz.)

И# порsду бжcтвеннаz літургjа вели1кагw васjліа. Вмёстw Дост0йно: поeмъ Њ тебЁ рaдуетсz:

Причaстенъ є3ди1нъ: Хвали1те гDа съ нб7съ:

Ґллилyіа, три1жды.

И# по tпyстэ літургjи вжигaетъ параекклисіaрхъ свёщникъ и3 поставлsетъ среди2 цeркве. Кли1ріцы же стaвше џба ли6ка вкyпэ, пою1тъ возглaснw тропaрь прaздника, глaсъ д7:

Ржcтво2 твоE, хrтE б9е нaшъ:

Слaва, и3 нhнэ, кондaкъ, глaсъ G:

Дв7а днeсь пресyщественнаго раждaетъ:

По скончaніи же кондакA, многолётіе. И# вх0димъ въ трапeзу, и3 kди1мъ варeніе съ є3лeемъ, рhбы же не kди1мъ, він0 же піeмъ, благодарsще бGа.

(Зри2) Вёстно бyди:

Ѓще случи1тсz нaвечеріе хrт0ва ржcтвA въ суббHту, и3ли2 недёлю: п0стъ не бывaетъ, и3 тропари2 цaрскихъ часHвъ со чтeніzми въ суббHту и3 недёлю не пою1тсz: но поeмъ часы2 ц†рскіz прeжде въ пzт0къ, по nбhчаю, ћкоже ўказaсz на рzдY, глаг0лемъ же: Вёрую во є3ди1наго бGа: и3 pал0мъ lг: Благословлю2 гDа: и3 tпyстъ. Літургjа же въ т0й дeнь не бывaетъ: но поeмъ вечeрню во своE врeмz: Въ суббHту же и3 недёлю літургjа бывaетъ во своE врeмz златоyстагw. По tпущeніи же снэдaемъ по ўл0мку хлёба, и3 t вінA вкушaемъ мaлw: и3 tх0димъ въ кє1лліи сво‰.

При часё же з7-мъ днE, начинaемъ вечeрню. Ѓще ли въ суббHту вeчера, поeмъ: Блажeнъ мyжъ: каfjсму всю2. Ѓще ли въ недёлю вeчера, № ґнтіфHнъ. Поeмъ на ГDи, воззвaхъ: поeмъ стіхи6ры на }, глaсъ в7, самоглaсны: Пріиди1те, возрaдуемсz: и3 прHчаz. Слaва, и3 нhнэ, глaсъ т0йже: Ѓvгусту є3диноначaльствующу на земли2: Вх0дъ со є3ђліемъ. Свёте ти1хій: Прокjменъ днE. Ѓще въ суббHту вeчера, поeмъ прокjменъ: ГDь воцRи1сz: и3 чтє1ніz по чи1ну и4хъ. По скончaніи же чтeній, Трис™0е не поeмъ, но бывaетъ по пареміaхъ є3ктеніA мaлаz, и3 по возглaсэ прокjменъ, глaсъ №: ГDь речE ко мнЁ: сн7ъ м0й є3си2 ты2: Стjхъ: Проси2 t менє2: Ґпcлъ къ галaтwмъ, зачaло ©з. По человёку глаг0лю: Ґллилyіа, глaсъ є7: РечE гDь гDеви моемY: Стjхъ: Жeзлъ си1лы п0слетъ ти2 гDь: Стjхъ: И#зъ чрeва прeжде денни1цы роди1хъ тS: Е#ђліе матfeа, зачaло н7г: Под0бно є4сть цrтвіе нбcное зернY горyшичну. Посeмъ є3ктеніA, Рцeмъ вси2: Тaже, Спод0би, гDи: и3 И#сп0лнимъ вечeрнюю моли1тву: и3 возглaсъ. И# посeмъ діaконъ глаг0летъ: Премyдрость. Ли1къ, Благослови2. И# пр0чее по nбhчаю. И# tпyстъ. По tпyстэ же вжигaемъ свёщникъ среди2 цeркве, и3 стaвше џба ли6ка вкyпэ, пою1тъ тропaрь прaздника, Слaва, и3 нhнэ, кондaкъ. И# вх0димъ въ трапeзу, и3 kди1мъ совершeннw: рhбы же не kди1мъ, но со древzномaсліемъ, и3 с0чиво њбварено2, и3ли2 кутію2 съ мeдомъ: и3спивaемъ же и3 вінA въ слaву б9ію: въ неимyщихъ же странaхъ піeмъ пи1во. Предлагaетсz же и3 чтeніе, поучeніе кmрjлла ґрхіепjскопа їерусали1мскагw, є3мyже начaло: Ћкоже ќбw во ї}са хrтA надёемсz.

(Зри2) Вёдати подобaетъ, ћкw прaздникъ ржcтвA хrт0ва въ кjй дeнь ни случи1тсz, поeтсz повечeріе вели1кое си1це:

Њ часЁ десsтомъ н0щи бывaетъ блaговэстъ, и3 пот0мъ трезв0нъ во вс‰ кампaны: їерeй же со діaкономъ њб0лкшесz, творsтъ начaло, ћкоже во вс‰ прaздники вLчни.

Діaконъ глаг0летъ: Благослови2, владhко.

Їерeй: Бlгословeнъ бGъ нaшъ:

И# кадsщу їерeю, глаг0лемъ повечeріе вели1кое t начaла:

Слaва тебЁ, б9е нaшъ, слaва тебЁ.

ЦRю2 нбcный: Трис™0е, и3 пр0чее.

Съ нaми бGъ: поeмъ съ пёніемъ.

И# вмёстw тропарeй nбhчныхъ, Просвэти2 џчи мои2: глаг0лемъ тропaрь прaздника: и3 вмёстw, Поми1луй нaсъ, гDи, поми1луй нaсъ: глаг0лемъ кондaкъ прaздника.

По Слaва въ вhшнихъ: и3сх0димъ въ притв0ръ, пою1ще.

На літjи стіхи6ры самоглaсны, глaсъ №.

Їwaнна монaха: Нб7о и3 землS днeсь прbр0чески да возвеселsтсz, ѓгGли и3 человёцы дух0внw да торжествyютъ, ћкw бGъ во пл0ти kви1сz, сyщымъ во тмЁ и3 сёни сэдsщымъ, рождeйсz t дв7ы: вертeпъ и3 ћсли пріsша того2: пaстыріе чyдо проповёдуютъ: волсви2 t востHкъ въ виfлеeмъ дaры прин0сzтъ. Мh же хвалY недост0йными ўстнaми, ѓгGльски томY принесeмъ: слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на земли2 ми1ръ: пріи1де бо чazніе kзhкwвъ, пришeдъ спасE нaсъ t раб0ты врaжіz.

Нб7о и3 землS днeсь совокупи1шасz, р0ждшусz хrтY. Днeсь бGъ на зeмлю пріи1де, и3 человёкъ на нб7сA взhде. Днeсь ви1димь є4сть пл0тію, є3стеств0мъ неви1димый, человёка рaди. Сегw2 рaди и3 мы2 славосл0вzще возопіи1мъ є3мY: слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на земли2 ми1ръ, даровa бо пришeствіе твоE, сп7се нaшъ, слaва тебЁ.

Слaва въ вhшнихъ бGу, въ виfлеeмэ слhшу t безпл0тныхъ днeсь, на земли2 ми1ръ благоволи1вшему бhти. Нhнэ дв7а нб7съ ши1рши: возсіs бо свётъ њмрачє1ннымъ, и3 смирє1нныz возвhси, ѓгGльски пою1щыz: слaва въ вhшнихъ бGу.

По џбразу и3 по под0бію, и3стлёвша преступлeніемъ, ви1дэвъ ї}съ, приклони1въ нб7сA сни1де, и3 всели1сz во ўтр0бу дёвственную неизмённw, да въ нeй и3стлёвшаго ґдaма њбнови1тъ, зовyща: слaва kвлeнію твоемY, и3збaвителю м0й и3 б9е.

Слaва, глaсъ є7.

Їwaнна монaха: Волсви2, персjдстіи цaріе, познaвше ћвэ на земли2 р0ждшагосz цRS нбcнаго, t свётлыz ѕвэзды2 води1ми, достиг0ша въ виfлеeмъ, дaры носsще и3збр†нныz, злaто, и3 лівaнъ, и3 смЂрну: и3 пaдше поклони1шасz: ви1дэша бо въ вертeпэ младeнца лежaща безлётнаго.

И# нhнэ, глaсъ ѕ7.

Гeрманово: Ликyютъ ѓгGли вси2 на нб7си2, и3 рaдуютсz человёцы днeсь, и3грaетъ же всS твaрь р0ждшагосz рaди въ виfлеeмэ сп7са гDа: ћкw всsкаz лeсть јдwльскаz престA, и3 цaрствуетъ хrт0съ во вёки.

На стіх0внэ стіхи6ры самоглaсны, глaсъ в7.

Гeрманово: Вeліе и3 преслaвное чyдо соверши1сz днeсь: дв7а раждaетъ, и3 ўтр0ба не и3стлэвaетъ: сл0во воплощaетсz, и3 nц7A, не tлучaетсz: ѓгGли съ пaстырьми слaвzтъ, и3 мы2 съ ни1ми вопіeмъ: слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на земли2 ми1ръ.

Глaсъ G:

Стjхъ: И#зъ чрeва прeжде денни1цы роди1хъ тS: клsтсz гDь и3 не раскaетсz.

Днeсь раждaетъ дв7а творцA всёхъ, є3дeмъ прин0ситъ вертeпъ, и3 ѕвэздA показyетъ хrтA с0лнца сyщымъ во тмЁ: съ дaры волсви2 поклони1шасz, вёрою просвэщaеми. И# пaстыріе ви1дэша чyдо, ѓгGлwмъ воспэвaющымъ и3 глаг0лющымъ: слaва въ вhшнихъ бGу.

Глaсъ т0йже.

Стjхъ: РечE гDь гDеви моемY: сэди2 њдеснyю менє2:

Ґнат0ліево: ГDу ї}су р0ждшусz въ виfлеeмэ їудeйстэмъ, t востHкъ пришeдше волсви2, поклони1шасz бGу вочlовёчшусz. И# сокрHвища сво‰ ўсeрднw tвeрзше дaры честны6z приношaху: и3скушeно злaто, ћкw цRю2 вэкHвъ: и3 лівaнъ, ћкw бGу всёхъ: ћкw триднeвному же мертвецY, смЂрну безсмeртному. Вси2 kзhцы пріиди1те, поклони1мсz р0ждшемусz, спасти2 дyшы нaшz.

Слaва, глaсъ д7.

Їwaнна монaха: Весели1сz, їерусали1ме, торжествyйте вси2 лю1бzщіи сіHна. Днeсь врeменный разрэши1сz соyзъ њсуждeніz ґдaмова. Рaй нaмъ tвeрзесz. Ѕмjй ўпраздни1сz: ћже бо прельсти2 пeрвэе, нhнэ ўзрЁ содётелеву бhвшу м™рь. Q глубинA богaтства, и3 премyдрости и3 рaзума б9іz! Ћже и3сходaтаивши смeрть всeй пл0ти, грэх0вный сосyдъ, спасeніz начaло бhсть мjру всемY, бцdы рaди. МLнцъ бо раждaетсz и3зъ неS, всесовершeнный бGъ: и3 ржcтв0мъ дёвство печaтствуетъ: плєни1цы грэхHвныz разрэшazй пеленaми: и3 младeнства рaди є4vины врачyетъ, ±же въ печaлехъ болBзни: да ликовствyетъ ќбw всS твaрь, и3 да и3грaетъ њбнови1ти бо ю5 пріи1де хrт0съ, и3 спасти2 дyшы нaшz.

И# нhнэ, глaсъ т0йже:

Въ вертeпъ всели1лсz є3си2, хrтE б9е, ћсли тS воспріsша, пaстыріе же и3 волсви2 поклони1шасz. ТогдA ќбw прор0ческаz и3сп0лнисz пр0повэдь, и3 ѓгGльскіz си6лы дивлsхусz, вопію1ще и3 глаг0люще: слaва схождeнію твоемY, є3ди1не чlвэколю1бче.

Тaже: Нhнэ tпущaеши: Трис™0е. По Џ§е нaшъ:

Тропaрь, глaсъ д7:

Ржcтво2 твоE, хrтE б9е нaшъ, возсіS мjрови свётъ рaзума: въ нeмъ бо ѕвэздaмъ служaщіи, ѕвэзд0ю ўчaхусz, тебЁ клaнzтисz сlнцу прaвды, и3 тебE вёдэти съ высоты2 вост0ка: гDи, слaва тебЁ. Три1жды.

Тaже: Бyди и4мz гDне: три1жды.

Pал0мъ lг: Бlгословлю2 гDа на всsкое врeмz:

Конeцъ: Не лишaтсz всsкагw блaга:

Тaже чтeніе прaздника въ толковaніи є4же t матfeа, сл0во д7.

Посeмъ: Слaва въ вhшнихъ бGу:

И# є3xA pалмы2, по nбhчаю.

На ќтрени на БGъ гDь: тропaрь прaздника три1жды.

По №-й стіхол0гіи, сэдaленъ, глaсъ №.

Под0бенъ: Гр0бъ тв0й, сп7се.

Во ћслехъ нaсъ рaди безсловeсныхъ положи1лсz є3си2, долготерпэли1ве сп7се, младeнствовавъ в0лею: пaстыріе же тS воспёша со ѓгGлы, зовyще. Слaва и3 хвалA на земли2 рождeнному, и3 њбожи1вшему земнор0дныхъ существо2, хrтY бGу нaшему.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже: и3 чтeніе.

По в7-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ G.

Под0бенъ: КрасотЁ дёвства:

Превёчнаго и3 непостижи1маго, соприсносyщнаго неви1димому nц7Y, во ўтр0бэ пл0тски носи1ла є3си2, бцdе, є3ди1но и3 несліsнное трbцы бжcтво2. ПросіS бlгодaть твоS въ мjрэ, всепётаz. Тёмже непрестaннw вопіeмъ: рaдуйсz, чcтаz дв7о м™и.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже: и3 чтeніе.

По полmелeи сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ўдиви1сz їHсифъ.

Пріиди1те, ви1димъ вёрніи, гдЁ роди1сz хrт0съ, послёдуемъ пр0чее, ѓможе и4детъ ѕвэздA съ волхвы6, вост0чными цари6: є3г0же ѓгGли пою1тъ непрестaннw тaмw, пaстыріе свирsютъ пёснь дост0йную, слaва въ вhшнихъ, глаг0люще, днeсь въ вертeпэ р0ждшемусz t дв7ы и3 бцdы, въ виfлеeмэ їудeйстэмъ.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже:

Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса.

Прокjменъ, глaсъ д7:

И#зъ чрeва прeжде денни1цы роди1хъ тS, клsтсz гDь и3 не раскaетсz.

Стjхъ: РечE гDь гDеви моемY: сэди2 њдеснyю менє2, д0ндеже положY враги2 тво‰ подн0жіе н0гъ твои1хъ.

Всsкое дыхaніе да хвaлитъ гDа.

Хвали1те бGа во с™hхъ є3гw2.

Е#ђліе t матfeа, зачaло в7:

Ї}съ хrт0во ржcтво2 си1це бЁ:

По н7-мъ pалмЁ, вмёстw, Моли1твами: поeмъ:

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у.

Всsчєскаz днeсь рaдости и3сполнsютсz, хrт0съ роди1сz t дв7ы.

И# нhнэ, и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Всsчєскаz днeсь рaдости и3сполнsютсz, хrт0съ роди1сz въ виfлеeмэ.

Тaже: Поми1луй мS, б9е:

И# стіхи1ра, глaсъ ѕ7:

Слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на земли2 ми1ръ, днeсь воспріeмлетъ виfлеeмъ сэдsщаго при1снw со nц7eмъ, днeсь ѓгGли мLнца рождeннаго бGолёпнw славосл0вzтъ: слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на земли2 ми1ръ, въ человёцэхъ благоволeніе.

КанHна двA. Їрмосы2 nбою2 канHнwвъ по двaжды: Тропари1 же на в7i.

КанHнъ пeрвый, творeніе кЂръ космы2, глaсъ №, є3гHже краегранeсіе:

Хrт0съ вочlвёчивсz, є4же бЁ, бGъ пребывaетъ.

Пёснь №.

Їрм0съ: Хrт0съ раждaетсz, слaвите. Хrт0съ съ нб7съ, срsщите. Хrт0съ на земли2, возноси1тесz. П0йте гDеви всS землS, и3 весeліемъ восп0йте, лю1діе, ћкw прослaвисz.

И#стлёвша преступлeніемъ, по б9ію џбразу бhвшаго, всегw2 тлёніz сyща, лyчшіz tпaдша бжcтвенныz жи1зни, пaки њбновлsетъ мyдрый содётель, ћкw прослaвисz.

Ви1дэвъ зижди1тель ги1блема человёка, рукaми є3г0же создA, приклони1въ нб7сA сх0дитъ: сег0 же t дв7ы бжcтвенныz чcтыz, всего2 њсуществyетъ, вои1стинну вопл0щсz, ћкw прослaвисz.

Мyдрость, сл0во, и3 си1ла, сн7ъ сhй џ§ій и3 сіsніе, хrт0съ бGъ, си1лъ ўтаи1всz, є3ли1кw премjрныхъ, и3 є3ли1кw на земли2, и3 вочlвёчсz њбнови1лъ є4сть нaсъ, ћкw прослaвисz.

Другjй канHнъ. Творeніе кЂръ їwaнна. Глaсъ т0йже.

Їрм0съ: СпасE лю1ди чудодёйствуzй вLка, м0крую м0рz волнY њземлени1въ дрeвле, в0лею же р0ждсz t дв7ы, стезю2 прох0дну небесE полагaетъ нaмъ: є3г0же по существY рaвна же nц7Y и3 человёкwмъ слaвимъ.

И#знесE чрeво свzщeнное сл0во ћвэ неwпaльнw живопи1санное купин0ю, смэшeна зрaкомъ человёчимъ бGа, є4vы nкаsнную ўтр0бу клsтвы дрeвніz разрэшaющее г0рькіz: є3г0же земнjи слaвимъ.

ПоказA ѕвэздA прeжде с0лнца, сл0во, пришeдшее ўстaвити грэхи2, волхвHмъ, ћвэ во ўб0зэмъ вертeпэ, ми1лостиваго тебE, пеленaми пови1та: є3г0же рaдующесz ви1дzху самого2 и3 чlвёка и3 гDа.

Катавaсіа пeрвагw канHна, їрм0съ, №-й ли1къ: и3 вторaго, вторhй ли1къ.

Пёснь G.

Їрм0съ: Прeжде вBкъ t nц7A рождeнному нетлённw сн7у, и3 въ послBднzz t дв7ы воплощeнному безсёменнw хrтY бGу возопіи1мъ: вознесhй р0гъ нaшъ, с™ъ є3си2, гDи.

И$же духновeніz причaщсz лyчшагw ґдaмъ пeрстный, и3 къ тлёнію поп0лзсz жeнскою лeстію, хrтA t жены2 ви1дz, вопіeтъ: и4же менє2 рaди по мнЁ бhвъ, свsтъ є3си2, гDи.

Соoбрaзенъ брeнному ўмалeнію растворeніемъ, хrтE, бhвъ, и3 причaстіемъ пл0ти г0ршіz, подaвъ бжcтвеннагw є3стествA, зeмленъ бhвъ, и3 пребhвъ бGъ, и3 возвhсивый р0гъ нaшъ, свsтъ є3си2, гDи.

Виfлеeме, весели1сz, кнzзeй їyдовыхъ сhй цRь: ї}лz бо пасhй, на рaмэхъ херувjмскихъ, и3зъ тебє2 пр0йде хrт0съ ћвэ: и3 вознесhй р0гъ нaшъ надъ всёми воцRи1сz.

И$нъ.

Їрм0съ: При1зри на пBніz рабHвъ, бlгодётелю, врагA смирsz вознесeнную гордhню: носsй же, всеви1дче, грэхA превhшше, непоколeблемw ўтверждє1нныz, бlже, пэвцы2, њсновaніемъ вёры.

Невёсты пречcтыz пребогaтое ржcтво2, ви1дэти пaче ўмA спод0бивсz, ли1къ свирsющихъ преклонsшесz стрaннымъ џбразомъ: чи1нъ же пою1щихъ безпл0тныхъ, цRS хrтA безсёменнw вопл0щшагосz.

Высот0ю цrтвуzй нб7съ, милосeрдіемъ совершaетъ њ нaсъ, и3зъ безневёстныz nтрокови1цы: невещeственъ сhй прeжде, но п0слэжде сл0во њдебелёвшо пл0тію, да пaдшаго къ себЁ привлечeтъ первоздaннаго.

V#пакои2, глaсъ }:

Начaтокъ kзhкwвъ, нб7о тебЁ принесE, лежaщему младeнцу во ћслехъ, ѕвэзд0ю волхвы2 призвaвый, ±же и3 ўжасaше, не ски1птры и3 прест0ли, но послёднzz нищетA: чт0 бо хyждше вертeпа; чт0 же смирeншее пелeнъ; въ ни1хже просіS бжcтвA твоегw2 богaтство: гDи, слaва тебЁ.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Жeзлъ и3зъ к0рене їессeова, и3 цвётъ t негw2, хrтE, t дв7ы прозsблъ є3си2, и3зъ горы2 хвaльный, приwсэнeнныz чaщи, пришeлъ є3си2 вопл0щсz t неискусомyжныz, невещeственный и3 б9е, слaва си1лэ твоeй, гDи.

Е#г0же дрeвле проречE їaкwвъ, kзhкwвъ њжидaніе, хrтE, t колёна їyдова возсіsлъ є3си2, и3 си1лу дамaскову, самарjйскую же корhсть пришeлъ є3си2 и3спроврещи2, лeсть премэнsz въ мёру бGолёпну: слaва си1лэ твоeй, гDи.

ВолхвA дрeвле валаaма словeсъ ўченики2, мyдрыz ѕвэздоблюсти1тели, рaдости и3сп0лнилъ є3си2: ѕвэздA t їaкwва возсіsвъ, вLко: kзhкwвъ начaтокъ вводи1мый, пріsлъ же є3си2 ћвэ: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Ћкw на руно2, во чрeво дв7ы сшeлъ є3си2 д0ждь, хrтE, и3 ћкw к†пли на зeмлю кaплющыz. Е#fі0піа и3 fарсjсъ, и3 ґравjтстіи џстрови же, савA ми1дwвъ всю2 зeмлю держaщіи, припад0ша тебЁ, сп7се: слaва си1лэ твоeй, гDи.

И$нъ.

Їрм0съ: Р0да человёча њбновлeніе дрeвле поS прbр0къ ґввакyмъ предвозвэщaетъ, ви1дэти неизречeннw спод0бивсz џбразъ: младhй мLнецъ бо и3зъ горы2 дв7ы и3зhде, людeй во њбновлeніе, сл0во.

Рaбенъ произhде человёкwмъ вhшній, в0лею пл0ть пріи1мъ t дв7ы, ћдъ њчи1стити ѕмjевы главы2, приводS вс‰ къ свёту живон0сному, бGъ сhй, t врaтъ безс0лнечныхъ.

Kзhцы, и5же дрeвле тлeю погружeни, пaгубы ѕэлw2 врaжіz ўбэжaвше, возн0сzтъ рyки съ похвaльными пёсньми, є3ди1наго чтyще хrтA, ћкw бlгодётелz, къ нaмъ ми1лостивнw пришeдшаго.

И#зъ к0рене и3зрaстши їессeева, дв7о, ўстaвы прешлA є3си2 человёческагw существA, џ§ее р0ждши превёчное сл0во, ћкw благоволи2 сaмъ запечaтанную ўтр0бу проити2, и3стощaніемъ стрaннымъ.

Пёснь є7.

Їрм0съ: БGъ сhй мjра, nц7ъ щедр0тъ, вели1кагw совёта твоегw2 ѓгGла, ми1ръ подавaюща, послaлъ є3си2 нaмъ. Тёмъ бGоразyміz къ свёту настaвльшесz, t н0щи ќтренююще, славосл0вимъ тS, чlвэколю1бче.

Въ рабёхъ кeсаревымъ повелёніемъ написaтисz пок0рьсz: и3 нaсъ рабы6 сyщыz, врагA и3 грэхA свободи1лъ є3си2, хrтE. Вeсь же по нaмъ њбнищaвъ, и3 пeрстнагw t самагw2 є3динeніz и3 њбщeніz бGосодёлалъ є3си2.

СE дв7а, ћкоже дрeвле речE, во чрeвэ пріeмши родилA є4сть бGа вочеловёчшасz, и3 пребывaетъ дв7а. Е#sже рaди примири1вшесz бGу грёшніи, бцdу сyщую вои1стинну вёрніи воспои1мъ.

И$нъ.

Їрм0съ: И#зъ н0щи дёлъ њмрачeнныz прeлести њчищeніе нaмъ, хrтE, б0дреннw нhнэ совершaющымъ пёснь, ћкw бlгодётелю, пріиди2, подавazй ўд0бну стезю2, по нeйже востекaюще њбрsщемъ слaву.

Лю1тую враждY, ю4же къ нaмъ вLка tсэкaz пaки, плотски1мъ пришeствіемъ, да держaщаго разруши1тъ душетлёющаго, мjръ сочетaz съ невещeственными существы2, положи1въ пристyпна, р0ждшаго, твaри.

Лю1діе ви1дэша дрeвле њмрачeнніи по днeхъ свётъ вhшніz свётлости: kзhки же бGу наслёдіе сн7ъ прин0ситъ, подаS тaмw неизречeнную бlгодaть, и3дёже мн0жайшій процвэтE грёхъ.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: И#зъ ўтр0бы їHну младeнца и3зблевA морскjй ѕвёрь, kковA пріsтъ: въ дв7у же всeльшеесz сл0во, и3 пл0ть пріeмшее, пр0йде сохрaншее нетлённу. Е#гHже бо не пострадA и3стлёніz, р0ждшую сохрани2 невреждeнну.

Пріи1де вопл0щсz хrт0съ бGъ нaшъ и3зъ чрeва, є3г0же nц7ъ прeжде денни1цы раждaетъ: правлє1ніz же держA пречи1стыхъ си1лъ, въ ћслехъ ск0тіихъ возлежи1тъ, и3 пеленaми повивaетсz: разрэшaетъ же многоплетє1нныz плєни1цы прегрэшeній.

Ю$но и3зъ ґдaма nтрочA смэшeніz, роди1сz сн7ъ, и3 вBрнымъ дадeсz, бyдущагw вёка сeй є4сть nц7ъ и3 начaльникъ: и3 нарицaетсz вели1кагw совёта ѓгGлъ. Сeй крёпокъ бGъ є4сть, и3 держaй џбластію всю2 твaрь.

И$нъ.

Їрм0съ: Њбитaz їHна въ преисп0днихъ морски1хъ, пріити2 молsшесz, и3 бyрю ўтоли1ти: ўнзeнъ же ѓзъ мyчащагw стрэл0ю, хrтY воспэвaю: ѕHлъ губи1телю, ск0рw пріити2 тебЁ къ моeй лёности.

И$же бЁ и3спeрва къ бGу, бGъ сл0во, нhнэ ўтверждaетъ немощн0е дрeвле: ви1дэвъ сохрани1ти, є4же по нaмъ существо2, и4мже себE вторhмъ nбщeніемъ ѓбіе проzвлsz страстeй своб0дное.

Грzдeтъ нaсъ рaди, и3зъ ґвраaмлихъ чрeслъ, темнопaдшыz во мрaцэ прегрэшeній, сhны воздви1гнути д0лу пони1кшихъ: и4же во свётэ њбитazй и3 ћслехъ, чрезъ достоsніе, нhнэ благоволи1въ въ человёческое спасeніе.

Кондaкъ, глaсъ G.

Под0бенъ: Дв7а днeсь пресyщественнаго раждaетъ, и3 землS вертeпъ непристyпному прин0ситъ. ЃгGли съ пaстырьми славосл0вzтъ, волсви1 же со ѕвэзд0ю путешeствуютъ: нaсъ бо рaди роди1сz nтрочA млaдо превёчный бGъ.

Јкосъ: Е#дeмъ виfлеeмъ tвeрзе, пріиди1те ви1димъ, пи1щу въ тaйнэ њбрэт0хомъ: пріиди1те, пріи1мемъ с{щаz р†йскаz внyтрь вертeпа: тaмw kви1сz к0рень ненапоeнъ, прозzбaz tпущeніе: тaмw њбрётесz клaдzзь неиск0панъ, и3зъ негHже дв7дъ пи1ти дрeвле возжадaсz. Тaмw дв7а р0ждши младeнца, жaжду ўстaви ѓбіе ґдaмову и3 дв7дову. Сегw2 рaди къ немY и4демъ, гдЁ роди1сz nтрочA млaдо превёчный бGъ.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Џтроцы, благочeстію совоспитaни, ѕлочести1вагw велёніz небрeгше, џгненнагw прещeніz не ўбоsшасz, но посредЁ плaмене стоsще, поsху: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Пaстыріе свирsюще, ўжaсно свэтоzвлeніе получи1ша: слaва бо гDнz њблистA и5хъ, и3 ѓгGлъ, восп0йте, вопіS: ћкw роди1сz хrт0съ, nтцє1въ бGъ бlгословeнный.

Внезaпу съ сл0вомъ ѓгGловымъ нбcнаz вHинства, слaва, вопіsху, бGу въ вhшнихъ, на земли2 ми1ръ, въ человёцэхъ благоволeніе: хrт0съ возсіS, nтцє1въ бGъ бlгословeнный.

Глаг0лъ что2 сeй, рек0ша пaстыріе; прешeдше ўви1димъ бhвшее, бжcтвеннагw хrтA. Виfлеeма же дошeдше, съ р0ждшею покланsхусz, воспэвaюще: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

И$нъ.

Їрм0съ: ВсецRS люб0вію ўловлeнніи џтроцы, ўкори1ша безчи1сленнw kрsщасz мучи1телz ѕлоб0жное kзыковрeдіе1, и5мже повинyсz џгнь мн0гій, вLцэ глаг0лющымъ: во вёки бlгословeнъ є3си2.

Слуги6 ќбw неи1стовнw попалsетъ, спасaетъ же всепалsщаz со стрaхомъ ю4ныz, седмочи1сленнымъ разжжeніемъ возвhшена: и5хже вэнчA плaмень, незави1стнw гDу подаю1щу благочeстіz рaди р0су.

Пом0щниче хrтE человёкwмъ, проти1вное гадaніе, воплощeніе неизглаг0ланное и3мёzй, посрами1лъ є3си2: богaтство њбожeніz носsй, воwбрaжсz нhнэ, є3гHже рaди ўповaніемъ, свhше въ преисп0дній пріид0хомъ мрaкъ.

ЅлЁ неудержaннw возвышaемый, нечeстнw бэсsщійсz t развращeніz мjра, низложи1лъ є3си2 всем0щнэ грёхъ, ±же привлечE прeжде, днeсь же t сётей спасaеши, вопл0щсz в0лею бlгодётелю.

Пёснь }.

Їрм0съ: Чyда преестeственнагw, росодaтельнаz и3з8wбрази2 пeщь џбразъ. Не бо2, ±же пріsтъ, пали1тъ ю4ныz, ћкw нижE џгнь бжcтвA дв7ы, въ ню1же вни1де ўтр0бу. Тёмъ, воспэвaюще, воспоeмъ: да бlгослови1тъ твaрь всS гDа, и3 превозн0ситъ во вс‰ вёки.

Влечeтъ вавmлHнz дщи2 џтроки плэнє1нныz дв7довы t сіHна къ себЁ: дарон0сцы же слeтъ волхвы2 дёти, дв7довэ бGопріsтнэй дщeри молsщыzсz. Тёмъ воспэвaюще воспоeмъ: да благослови1тъ твaрь вс‰ гDа, и3 превозн0ситъ во вс‰ вёки.

Nргaны ўклони1ша плачє1вныz пBсни, не поsху бо въ земли2 чуждeй џтроцы сіHновы: вавmлHнскую же разрэшaетъ лeсть всю2, и3 мусік‡йскіz состaвы, въ виfлеeмэ возсіsвъ хrт0съ. Тёмъ воспэвaюще воспои1мъ: да благослови1тъ твaрь всS гDа, и3 превозн0ситъ во вс‰ вёки.

Коры6сти вавmлHнъ цrтва сіHнz, и3 плэнeнное богaтство пріsтъ: сокрHвища же хrт0съ въ сіHнъ сегw2, и3 цари2 ѕвэзд0ю наставлsz ѕвэздоблюсти1тели влечeтъ. Тёмъ воспэвaюще воспои1мъ: да благослови1тъ твaрь всS гDа, и3 превозн0ситъ во вс‰ вёки.

И$нъ.

Їрм0съ: Ўтр0бу неwпaльну њбразyютъ nтрокови6цы, и5же въ вeтсэмъ њпалsеміи ю4ношы, преестeственнw раждaющую запечатлённу. Nбоs же содэвaющи чудодёйство є3ди1но, лю1ди къ пёнію возставлsетъ бlгодaть.

Пaгубы ўбэжaвши, є4же њбожи1тисz прeлестію непрестaннw поeтъ и3зліsвшагосz сл0ва, ю4ношески всS съ трeпетомъ твaрь, неслaвну хвалY боsщисz прин0ситъ, тлённа сyщи, ѓще и3 мyдрэ терпsше.

Грzдeши, заблyждше на пaжить њбращaz цвэтотв0рную, и3зъ пустhнныхъ холмHвъ, kзhкwвъ возстaніе, человёческое є3стество2, си1лу нyжную человэкоубjйцы ўгаси1ти: мyжъ же kви1всz и3 бGъ промышлeніемъ.

На f7-й пёсни вжигaютъ свэщы2 брaтіz. Честнёйшую не поeмъ: но поeмъ припёвы прaздника.

Величaй, душE моS, честнёйшую и3 слaвнэйшую г0рнихъ в0инствъ, дв7у пречcтую бцdу.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Тaинство стрaнное ви1жу и3 преслaвное: нeбо, вертeпъ: прест0лъ херувjмскій, дв7у: ћсли, вмэсти1лище, въ ни1хже возлежE невмэсти1мый хrт0съ бGъ: є3г0же, воспэвaюще, величaемъ.

Тaже вторhй ли1къ поeтъ т0йже припёвъ, и3 їрм0съ. И# пр0чихъ шeсть припёвwвъ припэвaемъ на кjйждо тропaрь по є3ди1ножды.

Величaй, душE моS, t дв7ы бGа пл0тію р0ждшагосz.

Величaй, душE моS, въ вертeпэ р0ждшагосz цRS.

И#зрsдное течeніе зрsще волсви2 неoбhчныz н0выz ѕвэзды2 новосіsющіz, нб7сA просвэщaющіz, хrтA цRS знaменующіz на земли2, р0ждшагосz въ виfлеeмэ, на спасeніе нaше.

Величaй, душE моS, t волхвHвъ бGа покланsемаго.

Величaй, душE моS, t ѕвэзды2 волхвHмъ возвэщeннаго.

Новорождeнное, волхвHмъ глаг0лющымъ, nтрочA цRь, є3г0же ѕвэздA kви2, гдё є3сть, томy бо поклони1тисz пріид0хомъ: kрsсz и4рwдъ смущaшесz, хrтA ўби1ти бGоб0рецъ шатazсz.

Величaй, душE моS, чcтую дв7у и3 є3ди1ну бцdу, р0ждшую хrтA цRS.

Волсви2 и3 пaстыріе пріид0ша поклони1тисz хrтY, р0ждшемусz во виfлеeмэ грaдэ.

И#спытA и4рwдъ врeмz ѕвэзды2, є3sже вождeніемъ волсви2 въ виfлеeмэ покланsхусz хrтY съ дaры: є4юже ко nтeчеству наставлsеми, лю1таго дэтоубjйцу њстaвиша порyгана.

Тaже пeрвый ли1къ поeтъ вторaгw канHна припёвъ:

Днeсь дв7а раждaетъ вLку внyтрь вертeпа.

И# їрм0съ: Люби1ти ќбw нaмъ, ћкw безбёдное стрaхомъ ўд0бэе молчaніе, люб0вію же, дв7о, пBсни ткaти спротzжeннw сложє1нныz, неуд0бно є4сть: но и3 м™и, си1лу, є3ли1ко є4сть произволeніе, дaждь.

Вторhй же ли1къ поeтъ припёвъ:

Днeсь вLка раждaетсz ћкw мLнецъ t м™ре дв7ы.

И# їрм0съ т0йже: Люби1ти ќбw нaмъ:

Пр0чіи же припэвaемъ къ тропарє1мъ:

Днeсь пaстыріе ви1дzтъ сп7са, пеленaми њбви1та, и3 лежaща во ћслехъ.

Днeсь вLка рyбищемъ пеленaетсz, неwсsзанный, ћкw мLнецъ.

Днeсь всsка твaрь весели1тсz и3 рaдуетсz, ћкw хrт0съ роди1сz t дв7ы nтрокови1цы.

Џбразы несвBтлы, и3 сBни приведeны, q м™и чcтаz, ви1дэвше сл0ва, н0ва ћвльшагwсz t врaтъ заключeнныхъ: мнsщіи же и4стинную свётлость, дост0йнw твою2 благослови1мъ ўтр0бу.

Нбcныz си6лы р0ждшагосz сп7са гDа и3 вLку возвэщaютъ мjру.

Вмёстw, Слaвы:

Величaй, душE моS, тріmпостaснагw и3 нераздёльнагw бжcтвA держaву.

Вмёстw же, И# нhнэ:

Величaй, душE моS, и3збaвльшую нaсъ t клsтвы.

Желaніе получи1вше, и3 б9іz пришeствіz хrтокрaсніи лю1діе спод0бльшесz, нhнэ ўтэшaютсz пaки бытіeмъ: ћкw живон0сну благодaть даeши, дв7о чcтаz, поклони1тисz слaвэ.

Тaже џба ли6ка, сошeдшесz вкyпэ, пою1тъ пeрвый припёвъ прaздника, и3 їрм0съ:

Тaинство стрaнное ви1жу:

Посeмъ вторaгw канHна припёвъ, и3 їрм0съ:

Люби1ти ќбw нaмъ.

И# покл0нъ:

Свэти1ленъ.

Посэти1лъ ны2 є4сть свhше сп7съ нaшъ, вост0къ вост0кwвъ, и3 сyщіи во тмЁ и3 сёни њбрэт0хомъ и4стину: и4бо t дв7ы роди1сz гDь. Три1жды.

На хвали1техъ поeмъ стіхи6ры самоглaсны, д7: Глaсъ д7:

Ґндрeа їерусали1мскагw: Весели1тесz првdніи, нб7сA рaдуйтесz, взыгрaйте г0ры, хrтY р0ждшусz: дв7а сэди1тъ херувjмwмъ под0бzщисz, носsщи въ нёдрэхъ бGа сл0ва воплощeнна: пaстыріе рождeнному дивsтсz: волсви2 вLцэ дaры прин0сzтъ, ѓгGли воспэвaюще глаг0лютъ: непостижи1ме гDи, слaва тебЁ.

Бцdе дв7о, р0ждшаz сп7са, ўпраздни1ла є3си2 пeрвую клsтву є4vину: ћкw м™и былA є3си2 благоволeніz џ§а, носsщи въ нёдрэхъ б9іе сл0во воплощeнное. Не терпи1тъ тaйна и3спытaніz. Вёрою є3ди1ною сію2 вси2 слaвимъ, зовyще съ тоб0ю и3 глаг0люще: неизречeнне гDи, слaва тебЁ.

Пріиди1те, воспои1мъ м™рь сп7сову, по ржcтвЁ пaки ћвльшуюсz дв7у: рaдуйсz, грaде њдушевлeнный цRS и3 бGа, въ нeмже хrт0съ пожи1въ, спасeніе содёла. Съ гавріи1ломъ воспоeмъ, съ пaстырьми прослaвимъ, зовyще: бцdе, моли2 и3зъ тебє2 воплощeннаго спасти1сz нaмъ.

Nц7ъ благоизв0ли, сл0во пл0ть бhсть, и3 дв7а роди2 бGа вочlвёчшасz: ѕвэздA возвэщaетъ, волсви2 покланsютсz, пaстыріе чудsтсz и3 твaрь рaдуетсz.

Слaва, глaсъ ѕ7.

Гeрманово: Е#гдA врeмz є4же на зeмлю пришeствіz твоегw2, пeрвое написaніе вселeннэй бhсть, тогдA восхотёлъ є3си2 человёкwвъ написaти и3менA, вёрующихъ ржcтвY твоемY. Сегw2 рaди таков0е повелёніе t кeсарz возгласи1сz: вёчнагw бо твоегw2 цrтвіz безначaльное, ржcтв0мъ твои1мъ њбнови1сz. Тёмъ тебЁ прин0симъ и3 мы2 пaче и3мённагw данносл0віz, правослaвнагw богaтства бGосл0віе, ћкw бGу и3 сп7су дyшъ нaшихъ.

И# нhнэ, глaсъ в7:

Їwaнна монaха: Днeсь хrт0съ въ виfлеeмэ раждaетсz t дв7ы: днeсь безначaльный начинaетсz, и3 сл0во воплощaетсz: си6лы нбcныz рaдуютсz, и3 землS съ человёки весели1тсz: волсви2 вLцэ дaры прин0сzтъ, пaстыріе рождeнному дивsтсz. Мh же непрестaннw вопіeмъ: слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на земли2 ми1ръ, въ человёцэхъ благоволeніе.

Славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ тропaрь прaздника. Е#ктєніи2, и3 tпyстъ.

И# знaменуетъ и3гyменъ с™hмъ є3лeемъ брaтію t с™aгw канди1ла, є4же предъ прaздничною їкHною, пою1щымъ нaмъ стіхи1ру самоглaсну прaздника: и3 чaсъ №. На №-мъ часЁ тропaрь прaздника. По трис™0мъ кондaкъ прaздника. И# прHчаz: и3 совершeнный tпyстъ.

(Зри2) Вёдомо же бyди и3 сіE: Ћкw ѓще нaвечеріе ржcтвA хrт0ва бyдетъ въ суббHту, и3 недёлю, не бывaетъ постA: Літургjа же златоyстагw во своE врeмz: ґ на сaмый прaздникъ літургjа поeтсz васjліева непремённw. Тaкожде бывaетъ и3 въ прaздникъ просвэщeніz. Вмёстw же, Њ тебЁ рaдуетсz: поeмъ їрм0съ f7 пёсни. Въ сeй дeнь бывaетъ літургjа по рaну, трудA рaди бдённагw.

На літургjи: ґнтіфHнъ №, pал0мъ Ri, глaсъ в7:

И#сповёмсz тебЁ, гDи, всёмъ сeрдцемъ мои1мъ, повёмъ вс‰ чудесA тво‰.

Припёвъ: Моли1твами бцdы, сп7се, спаси2 нaсъ.

Стjхъ в7: Въ совётэ прaвыхъ и3 с0нмэ, вє1ліz дэлA гDнz.

Моли1твами бцdы, сп7се, спаси2 нaсъ.

Стjхъ G: И#зы6скана во всёхъ в0лzхъ є3гw2.

Моли1твами бцdы, сп7се, спаси2 нaсъ.

Стjхъ д7: И#сповёданіе и3 великолёпіе дёло є3гw2 и3 прaвда є3гw2 пребывaетъ въ вёкъ вёка.

Моли1твами бцdы, сп7се, спаси2 нaсъ.

Тaже џба ли6ка: Слaва, и3 нhнэ:

Моли1твами бцdы:

ҐнтіфHнъ в7, pал0мъ р№i, глaсъ в7.

Блажeнъ мyжъ боsйсz гDа, въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ ѕэлw2.

Припёвъ: Спаси1 ны сн7е б9ій, рождeйсz t дв7ы, пою1щыz ти2: Ґллилyіа.

Стjхъ в7: Си1льно на земли2 бyдетъ сёмz є3гw2, р0дъ прaвыхъ благослови1тсz.

Спаси1 ны, сн7е б9ій.

Стjхъ G: Слaва и3 богaтство въ домY є3гw2, и3 прaвда є3гw2 пребывaетъ въ вёкъ вёка.

Спаси1 ны, сн7е б9ій.

Стjхъ д7: ВозсіS во тмЁ свётъ пр†вымъ, ми1лостивъ и3 щeдръ и3 прaведенъ.

Спаси1 ны, сн7е б9ій.

Тaже џба ли6ка вкyпэ: Слaва, и3 нhнэ.

Е#динор0дный сн7е и3 сл0ве б9ій:

ҐнтіфHнъ G, pал0мъ Rf, глaсъ д7.

РечE гDь гDеви моемY: сэди2 њдеснyю менє2.

Тропaрь: Ржcтво2 твоE, хrтE б9е нaшъ, возсіS мjрови свётъ рaзума: въ нeмъ бо ѕвэздaмъ служaщіи, ѕвэзд0ю ўчaхусz, тебЁ клaнzтисz сlнцу прaвды, и3 тебЁ вёдэти съ высоты2 вост0ка: гDи, слaва тебЁ.

Стjхъ в7: Д0ндеже положY враги2 тво‰, подн0жіе н0гъ твои1хъ.

Тропaрь: Ржcтво2 твоE, хrтE б9е нaшъ:

Стjхъ G: Жeзлъ си1лы п0слетъ ти2 гDь t сіHна, и3 гDьствуй посредЁ врагHвъ твои1хъ.

Ржcтво2 твоE, хrтE б9е нaшъ:

Стjхъ д7: Съ тоб0ю начaло въ дeнь си1лы твоеS, во свётлостехъ с™hхъ твои1хъ.

Ржcтво2 твоE, хrтE б9е нaшъ.

Вх0дное: И#зъ чрeва прeжде денни1цы роди1хъ тS, клsтсz гDь и3 не раскaетсz: ты2 їерeй во вёкъ по чи1ну мелхіседeкову.

Тропaрь высочaйшимъ глaсомъ.

Ржcтво2 твоE, хrтE б9е нaшъ:

Слaва, и3 нhнэ:

Кондaкъ: Дв7а днeсь:

Вмёстw трис™aгw: Е#ли1цы во хrтA крести1стесz:

Прокjменъ, глaсъ }:

ВсS землS да покл0нитсz тебЁ, и3 поeтъ тебЁ:

Стjхъ: Воскли1кните гDеви всS землS:

Ґпcлъ къ галaтwмъ, зачaло ©f:

Е#гдA пріи1де кончи1на лёта.

Ґллилyіа, глaсъ №: НебесA повёдаютъ слaву б9ію.

Стjхъ: Дeнь дни2 tрыгaетъ глаг0лъ:

Е#ђліе матfeа, зачaло G:

Ї}су р0ждшусz.

Причaстенъ: И#збавлeніе послA гDь лю1демъ свои6мъ.

Ґллилyіа, три1жды.

На трапeзэ бывaетъ ўтэшeніе брaтіи вели1кое: и3 чтeмъ сл0во златоyстагw, є3мyже начaло:

Дрeвле ќбw патріaрхъ:

(Зри2) Ѓще прaздникъ ржcтвA хrт0ва случи1тсz бhти въ срeду, и3 пzт0къ, разрэшaемъ ќбw мірsне на мsсо, монaси же на сhръ и3 ћица: и3 kди1мъ ќбw t ржcтвA хrт0ва, по вс‰ дни6, до нaвечеріz с™aгw бGоzвлeніz, мірстjи ќбw мsсо, монaси же сhръ и3 ћица.

Знайшли помилку