Мінея Квітень

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень * Липень * Серпень * Богородичний додаток

Днів 30

День 123456789101112131415161718192021222324252627282930

Зміст

1-й де́нь
Преподо́бныя ма́тере на́шей Мари́и Еги́птяныни
Житие́ преподо́бной Мари́и Еги́петской
Преподо́бнаго и Богоно́снаго отца́ на́шего архимандри́та Евфи́мия, Су́ждальскаго чудотво́рца
Преподо́бный Евфи́мий Суздальский
Свята́го му́ченика Авраа́мия Бо́лгарскаго, Влади́мирскаго чудотво́рца
Свято́й му́ченик Авраа́мий Бо́лгарский
Преподо́бнаго Геро́нтия канона́рха, в Да́льних пеще́рах почива́ющаго
Преподо́бный Геронтий
2-й де́нь
Преподо́бнаго отца́ на́шего и чудотво́рца Ти́та
Преподо́бный Тит чудотво́рец
3-й де́нь
Преподо́бнаго отца́ на́шего Ники́ты Испове́дника, игу́мена оби́тели Мидики́йския
Преподо́бный Ники́та Испове́дник, игу́мен Мидикийский
Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице ра́ди ико́ны Ея́, имену́емыя «Неувяда́емый Цвет»
Икона Божией Матери, именуемая «Неувядаемый Цвет»
4-й де́нь
Преподо́бных оте́ц на́ших Ио́сифа Песнопи́сца и Гео́ргия, и́же в Мале́и
Преподо́бный Ио́сиф Песнопи́сец
Преподобный Георгий
Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице ра́ди ико́ны Ея́, нарица́емыя «Изба́вительница»
Ико́на Бо́жией Ма́тери «Изба́вительница»
Священному́ченика Ники́ты Славяни́на
Священному́ченик Ники́та Славянин
Преподо́бнаго Ио́сифа Многоболе́зненнаго, в Да́льних пеще́рах почива́ющаго
Преподо́бный Ио́сиф Многоболе́зненный
5-й де́нь
Святы́х му́ченик Феоду́ла и Агафопо́да и и́же с ни́ми
Святы́е му́ченики Агафопо́д и Феоду́л
6-й день
Свята́го равноапо́стольнаго Мефо́дия, учи́теля слове́ном, архиепи́скопа Мора́вскаго
Святитель Мефодий, архиепископ Моравский
И́же во святы́х отца́ на́шего Евтихи́я, архиепи́скопа Константинопо́льскаго
Святитель Евтихий, архиепископ Константинопольский
7-й день
Преподо́бнаго отца́ на́шего Гео́ргия, епи́скопа Мелити́нскаго
Преподобный Георгий, митрополит Митиленский
Преподобнаго отца́ на́шего Дании́ла, Пересла́вскаго чудотво́рца
Преподобный Даниил Переславский
8-й день
Святы́х апо́стол Иродио́на, Ага́ва, Асинкри́та, Ру́фа, Флегонта и Е́рма, и и́же с ни́ми
Святые апостолы от 70-ти: Иродион (Родион), Агав, Асинкрит, Руф, Флегонт, Ерм
Святи́теля Ни́фонта, епи́скопа Новгоро́дскаго
Святитель Нифонт, архиепископ Новгородский
Преподобнаго Ру́фа, в Да́льних пеще́рах почива́ющаго
Преподобный Руф, затворник Печорский
9-й день
Свята́го му́ченика Евпси́хия
Святой мученик Евпсихий
10-й день
Святы́х му́ченик Тере́нтия, Помпии́я и и́же с ни́ми
Святой мученик Терентий
Свята́го священному́ченика Григо́рия, Патриа́рха Константинопо́льскаго
Священномученик Григорий V, Патриарх Константинопольский
11-й день
Свята́го священному́ченика Анти́пы, епи́скопа Перга́ма Аси́йскаго
Священномученик Антипа
Преподо́бнаго Иа́кова, игу́мена Железнобо́ровскаго
Преподобный Иаков Железноборовский
Святи́теля Варсоно́фия, епи́скопа Тверска́го
Святитель Варсонофий, епископ Тверской
Преподо́бных Евфи́мия и Харито́на Ся́нжемских
Преподобные Евфимий и Харитон Сянжемские
12-й день
Преподобнаго отца́ на́шего и испове́дника Васи́лия, епи́скопа Пари́йскаго
Преподобный Василий исповедник, епископ Парийский
Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице ра́ди ико́ны Ея́, имену́емыя «Му́ромская»
Икона Божией Матери, именуемая «Муромская»
13-й день
Свята́го священному́ченика Арте́мона
Священномученик Артемон
14-й день
И́же во святы́х отца́ на́шего и испове́дника Марти́на, Па́пы Ри́мскаго
Святитель Мартин исповедник, Папа Римский
Святы́х му́ченик Анто́ния, Иоа́нна и Евста́фия, в Ви́льне пострада́вших
Святые мученики Антоний, Иоанн и Евстафий Виленские, Литовские
15-й день
Святы́х апо́стол Ариста́рха, Пу́да и Трофи́ма
Святые апостолы от 70-ти Аристарх, Пуд и Трофим
16-й день
Святы́х му́чениц Ага́пии, Ири́ны и Хиони́и
Святые мученицы Агапия, Ирина и Хиония
17-й день
Преподо́бнаго отца́ на́шего Зоси́мы Солове́цкаго, но́ваго чудотво́рца
Преподобный Зосима, игумен Соловецкий
Преподобнаго отца́ на́шего Симео́на Персидскаго и преподобнаго Ака́кия, епи́скопа Мелити́нскаго
Священномученик Симеон, епископ Персидский
Преподобный Акакий, епископ Мелитинский
Преподобнаго Александра Сви́рскаго
Преподобный Александр Свирский
18-й день
Преподо́бнаго отца́ на́шего Иоа́нна, ученика́ свята́го Григо́рия Декаполи́та
Преподобный Иоанн
Пра́зднование Пресвяте́й Владычице́ на́шей Богоро́дице ра́ди ико́ны Ея́, имену́емыя «Макси́мовская»
Максимовская икона Божией Матери
19-й де́нь
Преподо́бнаго отца́ на́шего Иоа́нна Ветхопеще́рника
Преподо́бный Иоа́нн Ветхопеще́рник
Святы́я пра́ведныя Матро́ны Моско́вския
Святая праведная Матрона Московская
20-й де́нь
Преподо́бнаго отца́ на́шего Фео́дора Трихи́ны
Преподо́бный Фео́дор Трихина
Преподо́бнаго Алекса́ндра Ошеве́нскаго
Преподо́бный Алекса́ндр Ошевенский
Свята́го му́ченика Гаврии́ла младе́нца, Белосто́кскаго
Свято́й му́ченик-младе́нец Гаврии́л Белостокский (Заблудовский)
Преподо́бнаго Иоаса́фа Се́рбскаго, Метеори́та
Преподо́бный Иоаса́ф Метеорский
21-й де́нь
Свята́го священному́ченика Ианнуа́рия и дружи́ны его́ и свята́го священному́ченика Фео́дора, и́же в Перги́и
Священному́ченик Иаинуарий епи́скоп, му́ченики Проку́л, Со́ссий и Фавст диа́коны, Дисиде́рий чтец, Евти́хий и Акути́он
Святые мученики Феодор, мать его Филиппия, Диоскор, Сократ и Дионисий
22-й де́нь
Преподо́бнаго отца́ на́шего Фео́дора Сикео́та
Преподо́бный Фео́дор Сикео́т
Пренесе́ние честны́х моще́й свята́го благове́рнаго вели́каго кня́зя Все́волода Гаврии́ла, Пско́вскаго чудотво́рца
Свято́й благове́рный кня́зь Все́волод, в Свято́м Креще́нии Гаврии́л
23-й де́нь
Свята́го сла́внаго великому́ченика, и победоно́сца, и чудотво́рца Гео́ргия
Свято́й великому́ченик Гео́ргий Победоно́сец
Святы́я благове́рныя цари́цы Алекса́ндры
Святая мученица царица Александра
24-й день
Свята́го му́ченика Са́ввы Стратила́та
Мученик Савва
Преподо́бных Са́ввы и Алекси́я затво́рника, в Бли́жних пеще́рах почива́ющих
Преподобный Савва Печерский
Преподобный Алексий, затворник Печерский
25-й день
Свята́го апо́стола и Евангели́ста Ма́рка
Свято́й апо́стол и евангели́ст Марк
Преподо́бнаго Сильве́стра, игу́мена Обно́рскаго
Преподо́бный Сильвестр Обнорский
Пра́зднование Пресвяте́й Богоро́дице ра́ди ико́ны Ея́, имену́емыя «Царегра́дская»
Царегра́дская ико́на Бо́жией Ма́тери (Пско́вская)
В 26-й день
И́же во святы́х отца́ на́шего Стефа́на, епи́скопа Пе́рмскаго
Святитель Стефан, епископ Великопермский
Свята́го священному́ченика Васи́лия, епи́скопа Амаси́йскаго
Священномученик Василий, епископ Амасийский
Преподо́бнаго Иоанни́кия Деви́ченскаго
Преподобный Иоанникий Девиченский
27-й день
Свята́го священному́ченика Симео́на, сро́дника Госпо́дня
Святой апостол и священномученик Симеон, сродник Господень
Преподо́бнаго Стефа́на, игу́мена Пече́рскаго, епи́скопа Влади́мира Волы́нскаго
Преподобный Стефан, игумен Печерский
28-й день
Святы́х апо́стол Иа́сона и Сосипа́тра и святы́х му́ченик Да́ды, Макси́ма и Кинтилиа́на
Апостол Иасон
Святые мученики Дада, Максим и Квинтилиан
Святи́теля Кири́лла, епи́скопа Ту́ровскаго
Святитель Кирилл, епископ Туровский
29-й день
Святы́х девяти́ му́чеников, и́же в Ки́зице, и преподо́бнаго Ме́мнона чудотво́рца
Девять мучеников Кизических Феогний, Руф, Антипатр, Феотих, Артем, Магн, Феодот, Фавмасий и Филимон
Преподобный Мемнон Чудотворец
Святи́теля Васи́лия, митрополи́та Остро́жскаго, Се́рбскаго
Святитель Василии, митрополит Захолмский, Острожский
30-й день
Свята́го апо́стола Иа́кова, бра́та свята́го Иоа́нна Богосло́ва
Святой апостол Иаков Зеведеев
Свята́го отца́ на́шего Дона́та, епи́скопа Еври́йскаго
Святитель Донат
Святи́теля Ники́ты, епи́скопа Новгоро́дскаго
Святитель Никита, епископ Новгородский
Святи́теля Игна́тия, епи́скопа Кавка́зскаго и Черномо́рскаго
Святитель Игнатий, епископ Кавказский и Черноморский
В пято́к Све́тлыя седми́цы: Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и в честь ико́ны Ея́, имену́емыя «Живоно́сный Исто́чник»
Явление иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный Источник»
В Неделю антипасхи: Пра́зднество Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице ра́ди Афо́нския чудотво́рныя ико́ны Ея́, имену́емыя «Сла́дкое целова́ние»
Икона Божией Матери «Сладкое лобзание»
Кано́н Пасха́льный ко Пресвяте́й Богоро́дице, пое́мый в Свя́то-Тро́ицкой Се́ргиевой Ла́вре в пято́к ве́чера от седми́цы Фомино́й до седми́цы 5-й по Па́схе, в па́мять посеще́ния Богома́терию Преподо́бнаго Се́ргия
Явление Пресвятой Богородицы Преподобному Сергию
В Неде́лю святы́х жен мироно́сиц Святы́х пра́ведных Ма́рфы и Мари́и, сесте́р пра́веднаго Ла́заря
Святые праведные сестры Марфа и Мария
В Неде́лю святы́х жен мироно́сиц: Святы́я благове́рный Тама́ры, цари́цы Грузи́нския
Святая благоверная царица Грузии Тамара Великая
В Неде́лю о разсла́бленном: Святы́я пра́ведныя Тави́фы
Святая праведная, Тавифа (I)
В Неде́лю о разсла́бленном. Пренесе́ние моще́й свята́го му́ченика Авраа́мия Бо́лгарскаго, Влади́мирскаго
Додаток