Мінея Місячна,  Серпень

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень* Липень * Серпень * Богородичний додаток

Серпень

← В 25-й день В 27-й день →

День 12345678910111213141516171819202122232425262728293031

В 26-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Сре́тение чудотво́рный ико́ны Пресвяты́я Богоро́дицы, я́же нарицается «Влади́мирская»

ВЕ́ЧЕР

Бла́жен муж: На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Я́ко светоно́сная пала́та/ и одр всезлаты́й, Богоро́дице Влады́чице:/ Ты бо Сло́во/ Бо́жие/ во Твои́х ложесна́х вмести́ла еси́,/ и, ро́ждши нам Со́лнце незаходи́мое,/ Свет невече́рний,/ на́ша пре́жде неразу́мием омраче́нная сердца́/ благора́зумием освети́ла еси́,/ и льсти тьму разори́ла еси́.

Твои́м Рождество́м а́дова кре́пость разори́ся,/ и все челове́чество спасе́но бысть,/ ны́не же Твои́ми моли́твами/ враго́в на́ших шата́ние низложи́,/ и кре́пость их сокруши́,/ и лю́дем Твои́м побе́ды на враги́ да́руй,/ да посрамя́тся вси,/ явля́ющим рабо́м Твои́м зла́я.

Богоро́дице Влады́чице,/ держа́вная Помо́щнице,/ укрепи́ сла́вящую Тя страну́ на враги́,/ да я́коже дре́вле спасла́ еси́ Ца́рский град от нахожде́ния пога́ных,/ та́ко и ны́не спаси́ страну́ нашу от нахожде́ния вра́жия,/ от междоусо́бныя ра́ти,/ от гла́да же и тру́са,/ Де́во Неискусобра́чная./ сего́ ра́ди Тя сла́вит страна́ Русская,/ челове́ком Помо́щницу.

Ны́не страна́ Русская/ о Тебе́ хва́лится и весели́тся,/ име́ющи Тя Засту́пницу непосты́дную/ и сте́ну неруши́му,/ гра́ду на́шему непоколеби́мое основа́ние,/ стра́жа неусы́пна земли́ нашея./ Не преста́й ны́не Твои́ми, Госпоже́, моли́твами/ избавля́ти Твой град и лю́ди от всех бед.

Тебе́ припа́дают, Госпоже́,/ святи́телей сосло́вие и собо́ри,/ совокупле́ние всех, мона́си и прости́и/ и весь наро́д, уми́льно моля́щеся,/ Тебе́ ны́не кла́няющеся,/ и любе́зно целу́юще Твой о́браз,/ и моля́щеся, глаго́лют:/ чту́щий Тя град всегда́ спаса́й от всех бед.

И́ны стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О, пресла́внаго чудесе́!/ И́же невмести́мый небесы́,/ и А́нгелы сла́вимый,/ и от Серафи́мов пое́мый,/ на зе́млю соше́д, в Твою́ утро́бу вмести́ся/ и ключа́ де́вства не разруши́,/ на́ше естество́, дре́вле от диа́вола му́чимо, изъя́т/ и весь род челове́ческий свободи́,/ Тебе́ же, Госпоже́, Засту́пницу нам дарова́./ Тем не преста́й сохраня́ти/ и спаса́ти ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рда.

О, пресла́внаго чудесе́!/ Се заступле́ние прии́де,/ супротивле́ние низложи́ся,/ град наш спаси́,/ враги́ на́ша прожени́/ и нас, рабо́в Твои́х, Твое́ю ми́лостию возвесели́./ О Бо́жия Сло́ва селе́ние!/ Род челове́ческий, чту́щий Тя,/ всегда́ спаса́й от всех бед.

Пода́ждь утеше́ние Твои́м рабо́м, Чи́стая,/ напа́стьми одержи́мым,/ и рог ве́рных вознеси́,/ Богороди́тельнице Мари́е,/ спаси́ моли́твами Твои́ми град Твой неразруши́м,/ и ва́рварская шата́ния низложи́,/ и нас, рабо́в Твои́х, Безневе́стная,/ хва́лящих Тя, спаси́.

Сла́ва, и ны́не, глас 8:

Прииди́те, русстии собо́ри,/ прииди́те, ве́рных совоку́пле́ния,/ в сре́тение Цари́цы Богоотрокови́цы:/ се бо гряде́т Цари́ца Свои́м о́бразом честны́м,/ спасти́ град и лю́ди, от сопоста́тных пога́н невоева́ны./ О, чу́до ве́лие и пресла́вное/ и пребо́льши ума́!/ Ка́ко прише́ствием честна́го Ея́ о́браза сопроти́внии побежда́ются/ и оте́чество на́ше утвержда́ется?/ Нощь упраздни́ся, и день прибли́жися./ Его́же ра́ди Тебе́, вину́ спасе́ния на́шего, естество́ на́ше прие́млет/ и вся тварь воспева́ет, Ти зову́щи:/ ра́дуйся, Предста́тельнице, и По́мощнице,/ и спасе́ние душ на́ших.

Вход. Проки́мен дне. Чтения три.

Бы́тия́ чте́ние (глава́ 28):

Изы́де Иа́ков от студенца́ кля́твеннаго и и́де в Харра́нь./ И обре́те ме́сто, и спа та́мо,/ за́йде бо со́лнце;/ и взят от ка́мения ме́ста того́,/ и положи́ возгла́вие себе́,/ и спа на ме́сте о́ном, и сон ви́де./ И се ле́ствица, утвержде́на на земли́,/ ея́же глава́ досяза́ше до небе́с,/ и А́нгели Бо́жии восхожда́ху и низхожда́ху по ней./ Госпо́дь же утвержда́шеся на ней и рече́:/ Аз Бог Авраа́мов, отца́ твоего́, и Бог Исаа́ков, не бо́йся./ Земля́ , иде́же ты спи́ши на ней,/ тебе́ дам ю́ и се́мени твоему́./ И бу́дет се́мя твое́, я́ко песо́к земны́й,/ и распространи́тся на мо́ре, и ли́ву, и се́вер, и на восто́ки,/ и возблагословя́тся о тебе́ вся коле́на земна́я и о се́мени твое́м./ И се Аз с тобо́ю, сохраня́яй тя на вся́ком пути́, а́може а́ще по́йдеши./ И возвращу́ тя в зе́млю си́ю, я́ко не и́мам тебе́ оста́вити,/ до́ндеже сотвори́ти Ми вся, ели́ка глаго́лах тебе́./ И воста́ Иа́ков от сна своего́ и рече́:/ я́ко есть Госпо́дь на ме́сте сем, аз же не ве́дех./ И у́боя́ся, и рече́:/ я́ко стра́шно ме́сто сие́,/ несть сие́, но дом Бо́жий,/ и сия́ врата́ Небе́сная.

Проро́чества Иезекйи́лева чте́ние (главы́ 43 и 44):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ бу́дет от дне осма́го и про́чее,/ сотворя́т иере́и на олтари́ всесожже́ния ва́шего/ и я́же спасе́ния ва́шего,/ и прииму́ вы, глаго́лет Адонаи́ Госпо́дь./ И обрати́ мя на путь врат святы́х вне́шних, зря́щих на восто́ки, и сия́ бя́ху затворе́на./ И рече́ Госпо́дь ко мне:/ врата́ сия́ затворе́на бу́дут и не отве́рзутся,/ и никто́же про́йдет сквозе́ их,/ я́ко Госпо́дь, Бог Изра́илев, про́йдет ими, и бу́дут затворе́на./ Я́ко игу́мен сядет в них сне́сти́ хлеб,/ по пути́ ела́мских врат вни́дет и по пути́ его́ изы́дет./ И введе́ мя по пути́ врат святы́х, су́щих к се́веру, пря́мо хра́му,/ и ви́дех, и се испо́лнь сла́вы храм Го́спо́день.

При́тчей чте́ние (глава́ 9):

Прему́дрость созда́ себе́ дом и утверди́ столпо́в седмь./ Закла́ своя́ же́ртвенная, и раствори́ в чаше свое́й вино́,/ и угото́ва свою́ трапе́зу./ Посла́ своя́ рабы́, созыва́ющи с высо́ким пропове́данием на ча́шу, глаго́лющи:/ и́же есть безу́мен, да уклони́тся ко мне./ И тре́бующим ума́ рече́:/ прииди́те, яди́те мой хлеб и пи́йте вино́, е́же раствори́х вам./ Оста́вите безу́мие, и жи́ви бу́дете./ И взыщи́те ра́зума, да поживете́/ и испра́вите ра́зум в ве́дении./ Наказу́яй злы́я прии́мет себе́ безче́стие,/ облича́яй же нечести́ваго опоро́чит себе́,/ обличе́ние бо нечести́вому – ра́ны ему́./ Не облича́й злых, да не возненави́дят тебе́,/ облича́й прему́дра, и возлю́бит тя./ Даждь прему́дрому вину́, и прему́дрший бу́дет./ Сказу́й пра́ведному, и приложи́т приима́ти./ Нача́ло прему́дрости – страх Госпо́день,/ и сове́т святы́х – ра́зум./ Разуме́ти бо зако́н по́мысла есть блага́го:/ сим бо о́бразом мно́гое поживе́ши вре́мя,/ и приложа́тся тебе́ ле́та живота́.

На лити́и стихи́ры, глас 2. Самогласны:

Я́ко вои́стинну дре́вняго киво́та пречестне́е,/ егда́ Дави́д, собра́в чи́ны, ликовствова́ше,/ ны́не Твоя́, Богоро́дице, ико́на,/ Е́йже предстоя́т архиере́ев собо́ри,/ и с чи́нми А́нгел,/ и все христоимени́тых люде́й мно́жество/ досто́йно блажа́т Тя, Ма́терь Бо́жию,/ и прославля́ют раболе́пно,/ и че́ствуют, и покланя́ются,/ и мо́лятся Тебе́ по Бо́зе:/ да мир умири́ши в правосла́вии,/ и оте́чество утверди́ши,/ и спасе́ши от всех зол Твоя́ рабы́,/ я́ко еди́на Благосло́венная.

Предстоя́т Ти, Госпоже́ Богоро́дице,/ пред Твои́м, Пречи́стая, о́бразом,/ архиере́ев сосло́вие и вси лю́дие,/ мона́си и прости́и,/ ве́дуще Тя вои́стинну Помо́щницу си́льну и непобеди́му,/ моле́ния Тебе́ приноси́ти от всея́ души́ подвиза́ются/ и поуща́ют на моли́тву к Бо́гу,/ тре́бующе Твое́й по́мощи,/ да простре́ши богоно́сныя Твоя́ ру́ки/ и умо́лиши за мир./ Вонми́ и услы́ши, Влады́чице,/ и пода́ждь утеше́ние рабо́м Твои́м,/ до́ндеже не одоле́ют ны грехи́ на́ша тя́жкия и лю́тыя:/ Твое́й бо всегда́ тре́буем вси по́мощи.

Глас 8: Пе́рвее написа́вшейся Твое́й ико́не/ ева́нгельских та́ин благове́стником/ и к Тебе́, Цари́це, принесе́нней,/ да усво́иши ту/ и си́льну соде́лаеши спасти́ че́ствующия Тя./ И пора́довалася еси́, я́ко су́щи Ми́лостива,/ спасе́ния на́шего Соде́тельница,/ я́ко уста́ и глас ико́не бы́вше,/ я́коже и Бо́га внегда́ зачина́ющи во чре́ве,/ песнь воспе́ла еси́:/ се отны́не ублажа́т Мя вси ро́ди./ И, на ту зря́щи, глаго́лала еси́ со вла́стию:/ с сим о́бразом благода́ть моя́ и си́ла./ И мы и́стинно ве́руем, я́ко се рекла́ еси́, Госпоже́:/ сим о́бразом с на́ми еси́./ Тем благогове́йно предстоя́ще, покланя́емся Тебе́, раби́ Твои́:/ посети́ ны Твои́ми Ма́терними щедро́тами.

Глас 7: Гора́ еси́ вели́кая и пресла́вная,/ па́че горы Сина́йския, Богоро́дице./ Она бо, не терпя́ше сни́тия сла́вы Бо́жия, во о́бразех и се́нех,/ огне́м возгара́шеся,/ и гро́ми и мо́лнии та́мо бы́ша./ Ты же, весь Боже́ственный огнь сущ,/ Бо́жие Сло́во во чре́ве Твое́м неопа́льно носи́ла еси́/ и от сосе́ц Твои́х млеко́м питала еси́ ма́нием Нося́щаго вся./ И Ма́тернее дерзнове́ние к Нему́ иму́щи,/ помози́, Влады́чице, ве́рно пра́зднующим Твой честны́й пра́здник/ и не забу́ди, ми́лостивно посеща́ющи,/ прия́ла бо еси́ от Бо́га дар/ стро́ити и покры́вати христоимени́тое ста́до, рабы́ Твоя́.

Сла́ва, и ны́не, глас 6:

Тебе́ вси роди челове́честии/ хва́льныя да́ры прино́сят, Влады́чице,/ и моля́тся я́ко Цари́це и Ма́тери Бо́жии,/ проро́цы Тя прему́дро пропове́даша,/ леви́ти благослови́ша,/ апо́столи и му́ченицы испове́даша,/ вся сосло́вия покланя́ются,/ архиере́е пропове́дают,/ мона́си и прости́и благогове́ют,/ бога́тии и убо́зии, сироты́ и вдовы́,/ и всяк во́зраст, и вся́ко преспе́яние,/ ста́рческое и младе́нческое,/ под кров Твой держа́вный с ве́рою прибега́ем:/ покрый и соблюди́, Госпоже́, моли́твами Твои́ми/ и спаси́ от бед ду́ши на́ша.

На стихо́вне стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: Что вас нарече́м:

Что Тя нарече́м, Богоро́дице Влады́чице?/ Ко́рень ли Иессе́ов?/ от Тебе́ бо нам Христо́с, я́ко цвет, изы́де./ Ма́нну ли, ве́рных сердца́ услажда́ющую Твои́м Рождество́м?/ Руно́ Гедео́ново?/ На Тя бо Христо́с, я́ко роса́, сни́де/ и Тя Засту́пницу нам показа́./ Его́же моли́ спасти́ ду́ши на́ша.

Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь,/ и приклони́ у́хо Твое́.

Да вси похва́лим, ве́рнии,/ таково́ нам заступле́ние да́вшую непосты́дное,/ и непребори́мое на враги́ одоле́ние побе́дное,/ и нам всем спасе́ние,/ и гра́ду на́шему сте́ну и покро́в,/ и основа́ние непоколеби́мое,/ и оте́честву на́шему на сопоста́ты пособие,/ и непобеди́мую побе́ду.

Стих: Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною/ и не отве́ржется ея.

Досто́йно Тя блажи́т челове́ческий род, Чи́стая,/ я́ко спаса́еши чту́щия Тя от всех бед./ Ты бо, Госпоже́ Де́во Чи́стая,/ Засту́пница непосты́дная Твои́м рабо́м показа́лася еси́/ и Моли́твенница тепла́ к Бо́гу/ от находя́щих скорбе́й./ Тобо́ю ва́рварская шата́ния разруша́ются/ и стре́лы вра́жия упражня́ются,/ и, раби́ Твои́, от одержа́щих бед изба́влышеся,/ Тя, Богома́ти, пе́сньми ублажа́ем.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже. Самогла́сен:

Да ра́дуются русстии собо́ри,/ да лико́вствует естество́,/ я́ко Твоего́, Чи́стая, честна́го о́браза прише́ствием/ град наш спаса́ется,/ раби́ Твои́, от одержа́щия ну́жды изба́вльшеся,/ Тебе́, Чи́стая, взыва́ют:/ ра́дуйся, до́брых вино́вная,/ и Засту́пнице непосты́дная,/ и спасе́ние душ на́ших.

Тропа́рь, глас 4:

Днесь све́тло красу́ется сла́внейший град Москва́,/ я́ко зарю́ со́лнечную, восприе́мши, Влады́чице,/ чудотво́рную Твою́ ико́ну,/ к не́йже ны́не мы притека́юще и моля́щеся Тебе́, взыва́ем си́це:/ о пречу́дная Влады́чице Богоро́дице!/ Моли́ся из Тебе́ воплоще́нному Христу́ Бо́гу на́шему,/ да изба́вит град сей и вся гра́ды и страны́ христиа́нския/ невреди́мы от всех навет вра́жиих/ и спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.

НА У́ТРЕНИ

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Боже́ственными заря́ми просвети́ пою́щия Тя и умы́ утверди́, Непоро́чная Де́во,/ кре́пкая Засту́пнице ми́ра всего́./ Те́мже торжеству́ем вси, любо́вию пою́ще Тя и прише́ствие Твоего́ о́браза сла́вяще:/ не преста́й, Де́во, моли́твами Твои́ми спаса́ющи рабы́ Твоя́ от вся́кия беды́,/ еди́на Благослове́нная.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Неве́сто Неискусобра́чная, прему́дрости село́ показа́ся утро́ба Твоя́ Бо́га Сло́ва:/ Ты бо еди́на, Ма́ти Бо́жия, благи́х Хода́таица яви́вшися,/ вся́ких страсте́й изба́ви рабы́ Твоя́, непреста́нно воспева́ющия сла́ву Твою́.

По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Красоте́ де́вства:

Я́ко звезда́ многосве́тлая, взы́де от восто́ка к за́паду Твой о́браз, Богома́ти,/ озари́ ско́рби тьмо́ю одержи́мых, и преще́ния враг изба́ви,/ и, вся тех се́ти разруши́в, яви́ся Предста́тельница кре́пкая,/ ору́жие непобеди́мое на враги́ ми́ру всему́:/ из Тебе́ бо всех Влады́ка плоть прии́м, вся челове́ки обожи́.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По полиеле́и припе́в:

Досто́йно есть велича́ти Тя, Богоро́дице,/ честне́йшую Херуви́м/ и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м.

Псало́м избра́нный: Бо́же, суд Твой царе́ви даждь:

Таже Седа́лен, глас 1:

Блаже́нна еси́ Ты, Богоро́дице Чи́стая, вели́чествия Твоя́ кто воспе́ти мо́жет?/ Е́же чу́до стра́шно и чу́до ве́лие соде́явши,/ Твои́ми моли́твами, Богома́ти, чту́щий Тя град всегда́ свобожда́ется от всех бед,/ тьмы и меча́, пога́ных плене́ния и вся́каго гнева./ Те́мже мы, зря́ще честно́е о́браза Твоего́ прише́ствие,/ хва́лим, я́ко Цари́цу воспеваю́ще, ве́рнии,/ словесы́ Тя, Чи́стая, блажа́ще, глаго́лем:/ Богоро́дице Чи́стая, моли́ воплоще́ннаго из Тебе́ спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Степенна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де. Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ ухо Твое́. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 4.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 2:

Гото́вися, всечестны́й гра́де Москва,/ на сре́тение Де́вы Богома́тере:/ се бо гряде́т к тебе́/ све́тлое вели́кое со́лнце от врат затворе́нных./ Тьма у́бо ско́рби твое́й отгоня́ется,/ свет же твоего́ весе́лия исполня́ется,/ бу́ря сопроти́вных ве́тров уставля́ется,/ му́жие и свяще́нницы в печа́лех сла́дкое утеше́ние прие́млют,/ Цари́це еди́ной покланя́ются/ и, моля́щеся, глаго́лют:/ Пречи́стая Де́во,/ мольба́ми Твои́ми изба́ви рабы́ Твоя́/ от ве́яния беды́ и печа́ли.

Кано́н похвале́ Богоро́дицы со ирмосо́м на 6 и пра́здника, глас 4, на 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Просвети́, Влады́чице, ду́ши на́ша заре́ю Боже́ственною, па́че ума́ благода́тию Твое́ю,/ и незави́стный дар пода́ждь ми воспе́ти Тя,/ я́ко Помо́щницу челове́ческому существу́, Препе́тая,/ ве́рное заступле́ние, на враги́ побе́ду оте́честву на́шему.

Прииди́те, собери́теся, Русстии собо́ри,/ в пречестны́й храм Всенепоро́чныя Влады́чицы/ и возопи́йте, уми́льно моля́щеся, к честно́му о́бразу взира́юще:/ Богоро́дице Безневе́стная, хваля́щия Тя спаси́.

Твой, Богома́ти, всечестны́й о́браз/ Богогла́сный Ева́нгелия Христо́ва списа́тель, пребоже́ственный Лука́, написа́в,/ Творца́ всех на Твои́х честны́х рука́х вообрази́,/ к Нему́же притека́ющия напа́сти и печа́ли избавля́еши/ и вся покрыва́еши Твое́ю ми́лостию.

Храм прекра́сный, Соде́тель всех еди́ну Тя обре́т,/ в Тя всели́ся и челове́ки обожи́./ К Нему́же за ны, Богоро́дице, моли́ся,/ спасти́ ны от пога́ных плене́ния и вся́кия ины́я ско́рби, находя́щия на ны,/ да Твоего́ днесь о́браза сре́тение всече́стно пра́зднуем.

Песнь 3

Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице/ Живы́й и Незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.

Все помышлени́е отве́ргше, Богому́дрии, прииди́те в сре́тение прекра́сныя зари́,/ держа́щия пресве́тлую лучу́, вся просвеща́ющую/ и ми́лостию весь мир обога́щшую.

Твою́, Богома́ти, всечестну́ю и чудотво́рную ико́ну наша лю́ди стяжа́вше,/ я́ко заступле́ние кре́пко и сте́ну неруши́му,/ моля́тся Ти, на враги́ побе́ду дарова́ти оте́честву на́шему.

О́блак светоза́рный показа́ся,/ росо́ю благода́ти вся омыва́ющи теле́сныя скве́рны/ и ду́ши просвеща́ющи, еди́на Всепе́тая.

Дре́во многопло́дно яви́лася еси́, пи́щею неги́блющею вся насыща́ющи,/ ду́ши же веселя́щи, Богоневе́сто Чи́стая,/ добродея́ния всем источи́/ и от скорбе́й ну́ждных спаси́.

Ин кондак, глас 8.

Подо́бен: Взбра́нной:

К Взбра́нней Воево́де и Засту́пнице, Де́ве и Богоро́дице,/ в чисте́й со́вести, ве́рою утверди́вшеся, ру́сстии наро́ди,/ невозвра́тно наде́жду иму́ще, притеце́м,/ к чудотво́рному Ея́ и пречи́стому образу́, и возопие́м Е́й:/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Наро́ди боголюби́вии, прииди́те в сре́тение:/ се бо приходи́т Де́ва, всех проро́ков превы́шши,/ честны́м Свои́м о́бразом, Жи́знодателя ми́ру на рука́х име́ющи,/ град Свой сохраня́ти стра́ждущий, ва́рварскую де́рзость низложи́ти,/ вообрази́тися всем Храни́тельница тверда́,/ держа́ва и огражде́ние ве́рно моля́щимся.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Песнь 4

Ирмо́с: Неизсле́дный Бо́жий Сове́т,/ еже от Де́вы воплоще́ния/ Тебе́, Вы́шняго,/ проро́к Авваку́м усмотря́я, зовя́ше:/ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Го́ру преве́лию, ю́же Дании́л ви́де, от нея́же ка́мень отсече́ся без руки́/ и вся собла́зны истни́, ве́рныя же просвети́,/ и́стинное светоза́рное со́лнце показа́, луча́ми просвеща́ющи, Богоро́дице Присноде́во.

Вооружа́ются на лю́ди Твоя́, Чи́стая Богоро́дице, сы́нове Ага́рины,/ злый сове́т творя́ще, гра́ды разоря́юще, ве́рныя же погубля́юще,/ но Ты, Всепе́тая, Твое́ю ми́лостию вся низложи́,/ исма́ильтяны враги́ покаря́ющи оте́честву на́шему.

Не́бо одушевле́но, еди́на Богома́ти, Свет ве́лий прие́мши,/ вся просвеща́ющи, тьму держа́щих бед разжени́/ и нас Вы́шняго прича́стия сподо́би.

Дави́д пред киво́том ликовству́ет, леви́ти же воспева́ют,/ па́че же пред Тобо́ю, Богороди́тельнице Чи́стая,/ Руси хвала́ми я́ко Цари́цу воспева́ет,/ гласы моле́бными приле́жно Ти вопию́щи:/ ра́дуйся, Засту́пнице гра́да на́шего.

Песнь 5

Ирмо́с: У́жасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая.

Тебе́, Богома́ти, вели́кий во проро́цех Иса́ия прови́де ду́хом,/ Угль име́ющу во чре́ве, ве́рныя просвеща́ющ и собла́зны вся пожига́ющ,/ спаса́я род челове́ч.

Жезл Ааро́нов прозя́бла еси́/ и зло́бный ко́рень исто́ргнула еси́, Де́во Богоневе́стная,/ Жизнода́теля ро́ждши ми́ру,/ Его́же моли́ сему́ гра́ду спасти́ся от мно́гих напа́стей.

Ны́не у́бо приступи́те с весе́лием, Богоизбра́нное ста́до, Русстии собо́ри,/ ко Всечестне́й Бо́жией Ма́тери и честны́й Ея́ о́браз любе́зно приими́те:/ се бо благода́ть неисчерпа́емая, во́ды точа́щи Боже́ственныя неоску́дно,/ Ю́же, ве́рнии, почти́м и честно́му образу́ Ея́ поклони́мся.

От ко́рене Иессе́ева дре́во возрасте́ всем животное,/ Плод у́бо прозя́бла еси́ во утро́бе Твое́й, Де́во Чи́стая,/ вся лю́ди насыща́ющи Твое́ю ми́лостию.

Песнь 6

Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Ней ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

От Тебе́, Богома́ти, истече́ поток сла́дкий,/ вся напая́я лю́ди, душ измыва́я скве́рны, Богоро́дице Влады́чице,/ спаси́ всех, покланя́ющихся ве́рно честно́му о́бразу Твоему́.

Вси у́бо, совоку́пльшеся вку́пе, воспое́м Чи́стую Де́ву,/ Богоизбра́нную ле́ствицу Иа́ковлю, Гедео́ново же руно́, ра́дости Хода́таицу,/ кре́пость и похвалу́ спаса́емых, Богороди́тельницу Чи́стую.

Се ны́не весе́лие приближа́ется,/ скорбь же потребля́ется, ве́рнии спаса́ются,/ я́ко от исто́чника ра́дость почерпа́юще, вы́ну хвала́ми воспева́ют:/ ра́дуйся, Чи́стая Влады́чице, спасе́ния на́шего нача́ток/ и всех ве́рных стена́ и похвала́.

Пода́ждь нам по́мощь мольба́ми Твои́ми, Пречи́стая Богоро́дице,/ ско́рби у́бо нахо́дят на ны и печа́ли умножа́ются, врази́ ополча́ются,/ но Ты, Пречи́стая, предста́вши, изба́ви,/ враго́в на́ших шата́ние низложи́, на враги́ побе́ду да́руй,/ да посра́мятся вси, явля́ющии рабо́м Твои́м зла́я.

Кондак, глас 8.

Подо́бен: Взбра́нной:

Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злых/ прише́ствием Твоего́ честна́го о́браза, Влады́чице Богоро́дице,/ све́тло сотворя́ем пра́зднество сре́тения Твоего́ и обы́чно зове́м Ти:/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

И́кос:

А́нгел Предста́тель с Небесе́ по́слан бысть рещи́ Богоро́дице: ра́дуйся,/ и, со безпло́тным гла́сом воплоща́ема Тя зря, Го́споди, ужаса́шеся,/ и стоя́ше, зовы́й к Ней такова́я:/ ра́дуйся, Е́юже ра́дость возсия́ет;/ ра́дуйся, Ею́же кля́тва исче́знет./ Ра́дуйся, па́дшаго Ада́ма воззва́ние;/ ра́дуйся, слез Е́виных избавле́ние./ Ра́дуйся, высото́ неудобовосходи́мая челове́ческими по́мыслы;/ ра́дуйся, глубино́ неудобозри́мая и а́нгельскима очи́ма./ Ра́дуйся, я́ко еси́ Царе́во седа́лище;/ ра́дуйся, я́ко но́сиши Нося́щаго вся./ Ра́дуйся, звездо́, явля́ющая со́лнце;/ ра́дуйся, утро́бо Боже́ственнаго воплоще́ния./ Ра́дуйся, Ею́же обновля́ется тварь;/ ра́дуйся, Ею́же покланя́емся Творцу́./ Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Песнь 7

Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Я́ко порфи́рою и ви́ссом, червле́ною хлами́дою, Де́во Богоро́дице Влады́чице,/ град Твой Тобо́ю оде́явся, Христа́ велича́ет/ и прише́ствие честна́го Твоего́ о́браза сла́вит,/ я́вльшася па́че луч со́лнечных/ и немра́чным све́том просвеща́юща велегла́сно хваля́щия Тя.

Скрижа́ли, богопи́санныя пе́рстом Ду́ха, в я́рости Моисе́й сокруши́;/ но в Тебе́, Чи́стая, пресла́вный Творе́ц всели́вся, невре́дну Тя сохрани́./ Ему́же пое́м:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Приими́ Твои́х раб мольбы, Пречи́стая Де́во Богоро́дице,/ непостоя́нную бу́рю ути́ши моли́твами Твои́ми/ и сове́ты проти́вных враго́в разжени́,/ напада́ющих на ста́до Твое́, Всенепоро́чная Влады́чице.

Тебе́ еди́ну Помо́щницу ро́ду челове́ческому, Богоро́дице Мари́е,/ Зижди́тель всех рождество́м Свои́м назна́мена и проро́цы прообрази́ша:/ ов Тя дверь, ин же Тя ло́жницу Бо́жию;/ мы же Тя воспева́ем Роди́тельницу Бо́жию, и Хода́таицу к Бо́гу,/ и Засту́пницу от всех зол, находя́щих на ны.

Песнь 8

Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть,/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Ка́ко Тя, Де́во, по достоя́нию воспое́м?/ По́мощь тве́рдую, Храни́тельницу жи́зни на́шея/ и Хода́таицу непрело́жну к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему,/ Его́же воспева́ем и превозно́сим во ве́ки.

Цве́те прекра́сный и во́ня пи́щная, облагоуха́еши, Богоро́дице Мари́е, вся,/ и спаса́еши, и от неду́г исцеля́еши, бе́сы прогоня́еши./ Те́мже Ти вопие́м:/ ра́дуйся, Помо́щнице всем моля́щимся ве́рным.

Столп я́вльшися, Богома́ти, нахожде́ния проти́вных отгоня́:/ Тя бо чту́щим се́рдцем те́плым яви́лася еси́ стена́, и огражде́ние,/ и спаси́тельное прибе́жище.

Дави́дски воспева́ем Ти песнь, го́ру Бо́жию Тя имену́юще, Пречи́стая Де́во:/ Исто́чника бо су́щим приснотеку́щаго источи́ла еси́./ Его́же пое́м и превозно́сим во ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.

Ра́дости Хода́таице, возвесели́ наш смысл вопи́ти Тебе́, Богоро́дице Чи́стая:/ ра́дуйся, Храни́тельнице на́ша,/ держа́во, и огражде́ние, и спаси́тельное прибе́жище.

Да восхваля́т согла́сно Тя не́бо и земля́ ,/ я́ко Жизнода́теля ми́ру ро́ждши:/ ра́дуйся, ти́хое приста́нище, живо́тныя воды исто́чниче неисчерпа́емый, Влады́чице.

Собра́вшеся днесь, лю́дие, во сре́тение Пречи́стыя Бо́жия Ма́тере,/ Я́же виногра́да мы́сленнаго грезн нося́щи,/ вино́ источа́ющ всегда́ и весе́лия всех исполня́ющ,/ я́ко Богоро́дицу по до́лгу сла́вим.

Боже́ственная река вод живо́тных, вся удо́лия напоя́ющи,/ на́ша собла́зны, Богома́ти, погрузи́ и до конца́ потре́би́.

Свети́лен.

Подо́бен: Посети́л ны:

Да почти́тся днесь Богома́ти, Зижди́теля ро́ждшая,/ ра́йских две́рей отверзе́ние и всего́ ми́ра очище́ние,/ побе́ду да́вшая христолюби́вому во́инству,/ о Сей бо проро́цы глаго́лаша, Той поклони́мся.

Сла́ва, и ны́не:

Пресве́тлая днесь ми́лостивная све́тлость,/ Бо́жия благода́ть, вся ра́достно одождя́ет небе́сными ту́чами,/ на стези́ сла́дкия направля́ющи, Богоро́дице Влады́чице,/ всех, позна́вших Тя земны́х, Присноде́во,/ ны́не бо вся земля́ наша ра́дуется, ве́рою Тя сла́вящи.

На хвали́тех стихи́ры, на 4, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Наста́вницу Тя заблу́ждшим/ и приста́нище спаси́тельное/ в пучи́не, Влады́чице, и в бу́ри,/ и во искуше́ниих, и в печа́лех/ Христо́с Тя всем показа́,/ Сын Твой и Бог наш,/ ве́рно приходя́щим к Тебе́./ Его́же моли́ от злых бед изба́витися/ ве́дущим Богоро́дицу Тя вои́стинну.

Тлени́е потре́би́ла еси́/ и боле́знь, Всепе́тая, дре́внюю всю Рождество́м Твои́м:/ Живо́т бо ми́рови ро́ждши/ и сме́рть разруши́вши,/ боле́зни, Блага́я, исцеля́еши/ ве́рно о́браза Твоего́ чудеса́ воспева́ющих,/ и любо́вию кла́няющихся,/ и чту́щих Тя, Святу́ю и честне́йшую Наста́вницу.

Я́ко исто́чник Тя, Препе́тая,/ живота́ и благода́ти, источа́ющий чудеса́/ и цельбу́ страсте́й душе́вных и теле́сных,/ я́ко быстрину́ оставле́ния,/ ми́лости щедро́т неисчерпа́емое мо́ре ви́дяще,/ Тебе́ припа́даем, вси, оскорбля́емии ны́не,/ прося́ще вси разреше́ния бу́дущаго муче́ния.

Сла́ва, и ны́не, глас 8:

И́же на Херуви́мех е́здяй/ и пева́емый от Серафи́м,/ сшел еси́ с Небесе́ проро́чески, Бла́же,/ и всели́лся еси́ во утро́бу Чи́стыя Богоотрокови́цы,/ Ю́же А́нгели воспе́ша та́йно:/ ра́дуйся, ра́достная Де́во,/ необъя́тнаго я́ко Бо́га во чре́ве Твое́м прие́мши па́че сло́ва,/ от неве́рия в ве́ру мир преводя́ща./ Сла́ва Тебе́, Христе́, еди́не Ми́лостиве и Человеколю́бче.

Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Бла́женны, от кано́на песни 3-я и 6-я. Служба вся Богоро́дицы.

Моли́тва

О Всеми́лостивая Госпоже́ Богоро́дице, Небе́сная Цари́це, Всемо́щная Засту́пнице, непосты́дное на́ше Упова́ние! Благодаря́ще Тя о всех вели́ких благодея́ниях, в ро́ды родо́в лю́дем нашим от Тебе́ бы́вших, пред пречи́стым о́бразом Твои́м моли́м Тя: сохрани́ град сей (или: весь си́ю, или: святу́ю оби́тель сию́) и предстоя́щия рабы́ Твоя́ и всю Зе́млю Ру́сскую от гла́да, губи́тельства, земли́ трясе́ния, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни. Сохрани́ и спаси́, Госпоже́, Господи́на и Отца́ на́шего (и́мя рек), Блаженнейшего Митрополита Киевскаго и всея Украины, и Господи́на на́шего (и́мя рек), Преосвяще́ннейшаго (епископа, или: архиепи́скопа, или: митрополи́та)  и вся Преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя. Даждь им Церковью Украинскою до́бре упра́вити, ве́рныя о́вцы Христо́вы неги́блемы соблюсти́. Помяни́, Влады́чице, и весь свяще́ннический и мона́шеский чин и спасе́ние их, согре́й сердца́ их ре́вностию Бо́зе и досто́йно зва́ния своего́ ходи́ти коего́ждо укрепи́. Спаси́, Госпоже́, и поми́луй и вся рабы́ Твоя́ и да́руй нам путь земна́го по́прища без поро́ка преити́. Утверди́ нас в ве́ре Христо́вей и во усе́рдии ко Правосла́вней Це́ркви, вложи́ в сердца́ на́ша дух стра́ха Бо́жия, дух благоче́стия, дух смире́ния, в напа́стех терпе́ние нам пода́ждь, во благоде́нствии – воздержа́ние, к бли́жним любо́вь, ко враго́м всепроще́ние, в до́брых де́лех преуспе́яние. Изба́ви нас от вся́каго искуше́ния и от окамене́ннаго нечу́вствия, в стра́шный же день Суда́ сподо́би нас хода́тайством Твои́м ста́ти одесну́ю Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, Ему́же подо́бает вся́кая Сла́ва, честь и поклоне́ние со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веков. Ами́нь.

Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и ра́ди ико́ны Ея́, имену́емыя «Еле́цкая-Влади́мирская»

Тропа́рь, глас 4:

Днесь све́тло красу́ется дре́вний град Еле́ц,/ помина́юще сла́вное чу́до Пресвяты́я Богоро́дицы:/ егда́ бо на сто́гнах Первопресто́льныя Москвы́/ ико́ну Ея́ чу́дную лю́дие моско́встии срета́ху,/ тогда́ Сама́, Влады́чице, на горе́ Аргама́чстей во гра́де Ельце́,/ на сре́тение нечести́вому Тамерла́ну изше́дше,/ гро́зное его́ наше́ствие вспя́ть обрати́./ Сего́ ди́внаго явле́ния изображе́ние на новопи́санней ико́не зря́ще/ и Засту́пницу на́шу за вся благодея́ния Ея́ благодаря́ще,/ уми́льно Ей взыва́ем:/ и в пре́дняя не оста́ви нас, о Ма́ти Милосе́рдая.

Святы́х му́ченик Адриа́на и Ната́лии

НА ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры святы́х, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Пречестно́е страда́ние,/ до́блественная боре́ния му́чеников, сла́вне, узре́в,/ самово́льне вда́лся еси́ к по́двигом му́жеским умо́м,/ не пощади́в пло́ти любве́ ра́ди Боже́ственныя./ Те́мже проше́л еси́ до́блественныя по́двиги,/ смири́в го́рдость сопроти́внаго,/ Адриа́не терпеливоду́шне.

В темни́цах затворя́емь,/ волу́ями жи́лами бие́мь,/ желе́зами же, сла́вне, отягчева́емь/ и ка́мением сокруша́емь,/ со мно́жеством му́ченик,/ с ни́миже блага́я Небе́сная получи́л еси́,/ споспе́шницу супру́жницу име́я Ната́лию,/ на Бо́га упова́вшую,/ Адриа́не до́блественный.

Ада́ма супру́жница из рая изгна́/ сове́том змии́ным;/ Ната́лия же Адриа́на в рай прему́дро введе́,/ свяще́нными бесе́дами,/ уче́нии наказу́ющи/ боле́зненная страда́ния терпе́ти,/ Небе́сная воздая́ния хода́тайствующи/ и ве́чнующую сла́ву.

Сла́ва, глас 6:

О супру́же святы́й и избра́нный Го́споду!/ О версто́ изря́дная и блаже́нная Бо́гу!/ О вожделе́нная дво́ице и возлю́бленная Христу́!/ Кто не удиви́тся о сем,/ услы́шав сих я́же вы́ше челове́ка дея́ния?/ Ка́ко же́нский пол вмужи́ся на го́рькаго мучи́теля/ и своего́ све́рстника укрепи́/ не вда́тися лю́тым,/ но о ве́ре избра́ти, е́же умре́ти па́че, не́же жи́ти?/ О, богоплете́нных глаго́л Ната́лии прему́дрыя!/ О, поуче́ний Боже́ственных,/ небеса́ преше́дших и к самому́ Престо́лу Вели́каго Царя́/ Адриа́на сла́внаго зна́ема поста́вльших!/ Но, о дво́ице свята́я,/ о нас Бо́гу моли́теся,/ любо́вию творя́щих па́мять ва́шу,/ напа́стей изба́вити и вся́кия ско́рби.

И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен.

Подо́бен: Всю отложи́вше:

Ору́жие, я́коже рече́ Симео́н,/ се́рдце Твое́ про́йде,/ Пречи́стая Влады́чице,/ егда́ узре́ла еси́ из Тебе́ Возсия́вшаго/ неизрече́нным сло́вом,/ от беззако́нных я́ко осужде́на,/ возноси́ма на Крест,/ о́цтом и же́лчию напая́емаго,/ ре́бра же пробода́ема,/ и ру́це и но́зе пригвожда́емы,/ и, рыда́ющи, восклица́ше,/ ма́терски вопию́щи:/ что сие́, Ча́до Сладча́йшее, но́вое та́инство?

На стихо́вне Окто́иха.

Сла́ва, глас 1. Ефре́ма Кари́я:

Ре́вность му́жа благочести́ва/ привлече́ жену боголюби́вую к поуче́нию све́тлу;/ Адриа́н бо всеизря́дный,/ Ната́лииными глаго́лы приведе́ся,/ страда́ния тече́ние соверши́л есть./ О, жены́ боголюби́выя нра́ва!/ Не я́коже бо Е́ва принесе́ Ада́му тле́ние,/ но жи́знь несконча́ему супру́гу исхода́таи./ Си́ю с му́жем похваля́юще, возопие́м Христу́:/ даждь нам по́мощь моли́твами святы́х Твои́х.

И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

У Креста предстоя́щи Сы́на и Бо́га Твоего́/ и долготерпе́ние Того́ смотря́ющи,/ глаго́лаше, пла́чущи, Ма́ти Чи́стая:/ увы Мне, Ча́до Сладча́йшее,/ что сия́ стра́ждеши непра́ведно, Сло́ве Бо́жий,/ да спасе́ши челове́чество.

Тропа́рь, глас 4:

Му́ченицы Твой, Го́споди,/ во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего:/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости./ Тех моли́твами/ спаси́ ду́ши на́ша.

Ин тропа́рь му́ченику Адриа́ну, глас 3:

Бога́тство неиждиву́щее вмени́л еси́/ ве́ру спасе́нную, треблаже́нне,/ оставль оте́ческое нече́стие/ и Влады́ки стопа́ми ше́ствуя,/ Боже́ственными дарова́нии обогати́лся еси́,/ Адриа́не сла́вне;/ Христа́ Бо́га моли́/ спасти́ся душа́м на́шим.

НА У́ТРЕНИ

Оба кано́на Окто́иха и святы́х на 4, глас 6.

Песнь 1

Ирмо́с: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную песнь пои́м, вопия́ше.

В нощи́ мя жития́, сном лю́тым одержи́ма дея́ний,/ к свету покая́ния, Бо́же, воздви́гни моли́твами му́ченик Твои́х, Христе́,/ да сла́влю Тя.

Восто́ком мы́сленнаго со́лнца озари́вшеся му́ченицы/ и дне сыно́ве бы́вше,/ всю и́дольскую мглу кре́пко потреби́сте.

От усте́н, иска́пающих сла́дости Боже́ственнаго ра́зума, наслади́вся, Адриа́не,/ яд изблева́л еси́ пре́жняго неразу́мия, вои́стинну, Богоблаже́нне.

Богоро́дичен: Твоего́ прие́мши Соде́теля, я́ко Сам восхоте́,/ от безсе́менна Твоего́ чре́ва па́че ума́ воплоща́ема, Чи́стая,/ тва́рей вои́стинну яви́лася еси́ Влады́чица.

Песнь 3

Ирмо́с: Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́.

Уз избежа́в и́дольскаго су́етства, му́чениче,/ связа́лся еси́ жела́нием любве́ Христо́вы/ и у́зам страда́лец его́ ра́достию приобщи́лся еси́.

Заво́рами желе́зными го́лени сокруша́еми, страстоте́рпцы Госпо́дни,/ нече́стия ко́сти терпе́ния заво́рами и му́жеством вои́стинну сокруши́сте.

Огне́м любве́ Боже́ственныя ду́шу опаля́ему супру́га/ распали́ла еси́ жела́нием ко Христу́,/ любо́вь пло́тскую, Ната́лие, до конца́ возненави́девши.

Богоро́дичен: Боже́ственнаго рождества́ Твоего́, Чи́стая,/ вся́кий естества́ чин превосхо́дит чу́до:/ Бо́га бо преесте́ственне зачала́ еси́ во чре́ве,/ и, ро́ждши, пребыва́еши Присноде́ва.

Кондак, глас 4:

Жены́ Богому́дрыя Боже́ственная словеса́ в се́рдце положи́в,/ Адриа́не, му́чениче Христо́в, к муче́нием усе́рдно устреми́лся еси́,/ с супру́гою вене́ц прие́мь.

Седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Нече́стия запале́ние благоче́стия ороше́нием угаси́л еси́, страстоте́рпче,/ сокруше́нием твои́х удо́в и́дольскую кре́пость истни́л еси́,/ супру́жницу обре́т помо́щницу ко всем лю́тым, му́чениче, ополче́нием,/ с не́юже в Вы́шнее всели́лся еси́ Ца́рство, Адриа́не, крепкоду́шне./ Христу́ моли́ся да́ти всем, чту́щим тя, ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Треволне́нии страстны́ми безсо́вестный аз обурева́емь, Чи́стая, призыва́ю Тя те́пле,/ да не пре́зриши мене́, окая́ннаго, поги́бнути, бе́здну милосе́рдия ро́ждши,/ ра́зве бо Тебе́, наде́жды не и́мам./ Да не, враго́м у́бо обра́дование и смех, наде́явся на Тя, явлю́ся,/ и́бо мо́жеши, ели́ко хо́щеши, я́ко Ма́ти су́щи всех Бо́га.

Крестобогоро́дичен:

Де́ва и А́гница, ви́девши на Кресте́ без се́мене из Ней А́гнца ро́ждшагося/ и копие́м прободе́на, печа́ли уя́звлена стрела́ми, вопия́ше боле́зненно, восклица́ющи:/ что но́вое та́инство?/ Ка́ко умира́еши, И́же живота́ еди́н Госпо́дь?/ Те́мже воскресни́, па́дшаго воздвиза́я пра́отца .

Песнь 4

Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/ боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.

Христа́ му́ченицы кре́пость стяжа́вше,/ некре́пкое суровство́ гони́телей вои́стинну попра́вше/ и венцы́ побе́ды с Небесе́ прия́ша.

Гно́ем, всю́ду обтека́ющим святы́х телесе́м,/ ми́ро Бо́гу вои́стинну принесе́ся,/ гное́ние пре́лести очи́щающее держа́вно.

Твои́ми кровьми́ оде́жду обагри́л еси́ себе́ нетле́ния,/ совле́к тле́ния оде́жду,/ и Христу́, Адриа́не, со сла́вою ны́не предстои́ши.

Богоро́дичен: Я́ко вои́стинну неизвеща́нна и непостижи́ма/ я́же Твоего́ боголе́пнаго, Богоро́дице, суть рождества́,/ су́щим на земли́ и на Небеси́, Присноде́во, та́инства.

Песнь 5

Ирмо́с: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Десяти́ца сугу́ба страда́лец с про́стою тро́ицею, Христа́ ны́не моля́ще,/ разреши́ша соу́з нече́стия,/ су́ща безкре́постна, кре́постию Тро́ичною, до́блественнии.

Я́коже со́лнце, посреде́ стоя́ звезд све́тлых, Адриа́не,/ с тобо́ю стра́ждущих облиста́л еси́ све́том благоче́стия,/ нече́стия мглу отгна́в, и просвети́л еси́ ми́ра концы́.

Роса́ глаго́л твои́х честны́х/ исцеле́ние боле́зней вои́стинну твоему́ супру́жнику бысть,/ вкуси́вшу лу́чших любо́вь, Богому́драя Ната́лие, му́чеников сожи́тельнице.

Богоро́дичен: Богоро́дицу Тя от души́, Влады́чице ми́ра Блага́я, испове́дающих спаси́:/ Тя бо предста́тельство непобори́мое и́мамы,/ и́стинную Богороди́тельницу.

Песнь 6

Ирмо́с: Жите́йское мо́ре,/ воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой, Многоми́лостиве.

Христо́вою окормля́еми дла́нию благоче́стно,/ безбо́жия пучи́ну преидо́сте/ и ко приста́нищу ти́хому Вы́шния све́тлости, страда́льцы Госпо́дни, устреми́стеся.

Я́ко цве́ти, благоуха́ют по́двиг твои́х, му́дре, я́же па́че естества́ одоле́ния,/ и́бо Бо́жие яви́лся еси́, Адриа́не, благово́нно кади́ло,/ огне́м мук опаля́емь.

Добро́тою ве́ры свята́я твоя́ душа́ укра́шена, всечестна́я,/ и, добро́ту и́щущи, я́ко вои́стинну Христо́ву безме́рную, Ната́лие,/ жела́ния не погреши́.

Богоро́дичен: Всечи́стая Влады́чице, ро́ждшая челове́ком Ко́рмчия Го́спода,/ страсте́й мои́х непостоя́нное и лю́тое утоли́ смуще́ние/ и тишину́ пода́ждь се́рдцу моему́.

Кондак, глас 4.

Подо́бен: Яви́лся еси́ днесь:

Му́ченик возсия́ Боже́ственная па́мять/ и земны́я озари́ вся концы́ све́тло, с весе́лием зову́щих:/ Ты еси́ му́чеников, Христе́, ра́дование.

И́кос:

На Дре́ве Кре́стнем пло́тию пригвожде́ннаго Христа́ Царя́ возжела́вше до́блественне, во́ини,/ усе́рдно боле́зни лю́тыя и му́ки стра́шныя претерпе́ша,/ попра́вше и́дольское нече́стие все и беззако́нных сопротивле́ния низло́жше,/ десяти́ца сугу́бая и тро́ица му́ченик./ Те́мже Адриа́н и Ната́лия, супру́г кра́сный сих зря́ще,/ поревнова́ша им и, ра́дующеся, вопию́т:/ Ты еси́ му́чеников, Христе́, ра́дование.

Песнь 7

Ирмо́с: Росода́тельну у́бо пещь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным о́троком,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Необори́мы я́коже столпы́ яви́стеся, Сио́на Вы́шняго му́ченицы,/ низложи́вше утвержде́ния вся вра́жия терпе́нием страда́ния ва́шего./ Те́мже почита́ем благоче́стно ва́шу па́мять при́сно.

Помо́щница Адриа́ну Ната́лия я́ко единоду́шна от Бо́га дарова́ся,/ извлача́щи угле́бша сего́ во глубине́ пре́лести и уверя́ющи вопи́ти:/ благосло́вен Бог оте́ц на́ших.

Я́ко многоце́нно сокро́вище, му́ченика ру́ку скры́вши,/ не предала́ еси́ целому́дрия твоего́ сокро́вища украсти́ тща́щимся, честна́я,/ окормля́ема руко́ю отце́в Бо́га.

Богоро́дичен: Свяще́ннии проро́цы провозвести́ша, Чи́стая, явле́нно та́инство честна́го рождества́ Твоего́,/ и ны́не мы, сбытия́ издале́ча смотря́юще, благоче́стно Тя ублажа́ем.

Песнь 8

Ирмо́с: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́:/вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти./ Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Огне́м муче́ния всесожига́еми,/ нече́стия пла́мень весь угаси́сте кровьми́ ва́шими, страда́льцы, зову́ще:/ Тя превозно́сим, Христе́, во вся ве́ки.

Жены́ чу́дныя кто не удиви́тся су́щия к Бо́гу любви́?/ Я́ко возненави́де жела́ние плотско́е/ и супру́жника уве́ри чести́ и сла́вити Христа́ во ве́ки вся.

Посрами́в безбо́жных су́етства и возжела́в Христо́ву красоту́,/ столп благоче́стия ве́рным был еси́, му́чениче, страстоте́рпче Адриа́не всеблаже́нне.

Богоро́дичен: От Све́та Светода́вца Сло́ва зача́ла оси́/ и ро́ждши несказа́нно Пресу́щественнаго:/ Дух бо в Тя, Де́во, Бо́жий всели́ся./ Те́мже Тя пое́м, Чи́стая, во ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти;/ Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и Тя ублажа́ем.

Удо́в сокруше́ние, лю́тых преще́ния ни меч, ни огнь, ни сме́рть пло́ти тле́нныя/ Христо́вы любве́ разлучи́ти вас, сла́внии страда́льцы, отню́д возмого́ша./ Те́мже во ве́ки с Ним при́сно веселите́ся.

Свещи́ богосве́тлы, зве́зды сия́ющия, свети́льницы,/ нам свет благоче́стия озаря́юще, со́лнца сла́вы сия́ния,/ ча́да невече́рняго блаже́нства, му́ченицы яви́стеся Христо́вы всечестни́и.

Исто́чник, вод испо́лнен духо́вных,/ и река́, Боже́ственных дарова́ний испо́лнена,/ и ча́ша, страда́ния пролива́ющая то́ки,/ пучи́ны спасе́ния, му́ченицы, яви́стеся,/ бу́ри напа́стей разли́чных нас избавля́юще.

Богоро́дичен: Ме́ртвым воста́ние ны́не дарова́ся/ Твои́м несказа́нным и неизрече́нным рождество́м, Богоро́дице Всечи́стая:/ Жи́знь бо из Тебе́, пло́тию обложе́на, всем возсия́/ и сме́ртную дря́хлость я́ве разруши́.

Свети́лен.

Подо́бен: Жены́, услы́шите:

Адриа́н всему́дрый, страда́льцев утвержде́ние,/ с честно́ю Ната́лиею пе́сньми досто́йно да почти́тся,/ с ни́миже облиста́ет му́ченик собо́р святы́й./ И́хже све́тлое торжество́ соверша́юще благочестному́дренно,/ пое́м пе́сньми Боже́ственными.

Богоро́дичен:

И́же дре́вле ми обоже́нию во Еде́ме позави́девша,/ томи́теля зми́я, Де́во, смири́вся во утро́бе Твое́й, Творе́ц тва́ри и Зижди́тель естества́/ боголе́пно погуби́ Кресто́м и сме́ртию, источа́я ми нетле́ни́е.

На стихо́вне Окто́иха. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

Моли́тва

О свяще́нная дво́ице, святи́и му́ченицы Христо́ви, Адриа́не и Ната́лие, блаже́ннии супру́зи и до́блии страда́льцы! Услы́шите нас, моля́щихся вам со слеза́ми, и низпосли́те на ны вся благопотре́бная душа́м и телесе́м на́шим, и моли́те Христа́ Бо́га, да поми́лует нас и сотвори́т с на́ми по ми́лости Свое́й, да не поги́бнем во гресе́х на́ших. Ей, святи́и му́ченицы, приими́те глас моле́ния на́шего и изба́вите ны моли́твами ва́шими от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, гра́да, меча́, на́шествия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, от напра́сныя сме́рти и от всех бед, печа́лей и боле́зней, да вы́ну, ва́шими моли́твами и предста́тельством укрепля́емии, просла́вим Го́спода Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет вся́кая Сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, во ве́ки веков. Ами́нь.

С™hхъ м§никъ, ґдріaна и3 натaліи:

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры с™hхъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ћкw д0блz:

Пречестн0е страдaніе, д0блествєннаz борє1ніz мyченикwвъ, слaвне, ўзрёвъ, самов0льне вдaлсz є3си2 къ подвигHмъ мyжескимъ ўм0мъ, не пощади1въ пл0ти любвE рaди бжcтвенныz. Тёмже прошeлъ є3си2 д0блествєнныz п0двиги, смири1въ г0рдость сопроти1внагw, ґндріaне терпэливодyшне.

Въ темни1цахъ затворsемь, волyzми жи1лами біeмь, желёзами же, слaвне, њтzгчевaемь, и3 кaменіемъ сокрушaемь, со мн0жествомъ мyчєникъ, съ ни1миже благ†z нбcнаz получи1лъ є3си2, споспёшницу супрyжницу и3мёz натaлію, на бGа ўповaвшую, ґдріaне д0блественный.

Ґдaма супрyжница и3зъ раS и3згнA, совётомъ ѕміи1нымъ: натaліа же ґдріaна въ рaй премyдрw введE, сщ7eнными бесёдами, ўчє1ніи наказyющи болёзнєннаz страд†ніz терпёти, нбcнаz возда‰ніz ходaтайствующи и3 вёчнующую слaву.

Слaва, глaсъ ѕ7:

Q супрyже с™hй и3 и3збрaнный гDу! Q версто2 и3зрsднаz и3 блажeннаz бGу! Q вожделённаz дв0ице, и3 возлю1бленнаz хrтY! Кто2 не ўдиви1тсz њ сeмъ, ўслhшавъ си1хъ ±же вhше человёка дэ‰ніz; кaкw жeнскій п0лъ вмужи1сz на г0рькаго мучи1телz, и3 своего2 свeрстника ўкрэпи2, не вдaтисz лю6тымъ, но њ вёрэ и3збрaти є4же ўмрeти пaче, нeже жи1ти; q бGоплетeнныхъ глагHлъ натaліи премyдрыz! Q поучeній бжcтвенныхъ, нб7сA прешeдшихъ, и3 къ самомY прест0лу вели1кагw цRS, ґдріaна слaвнаго знaема постaвльшихъ! Но, q дв0ице с™az! Њ нaсъ бGу моли1тесz, люб0вію творsщихъ пaмzть вaшу, напaстей и3збaвити и3 всsкіz ск0рби.

И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ.

Под0бенъ: ВсE tл0жше:

Nрyжіе, ћкоже речE сmмеHнъ, сeрдце твоE пр0йде, пречcтаz вLчце, є3гдA ўзрёла є3си2 и3зъ тебє2 возсіsвшаго, неизречeннымъ сл0вомъ, t беззак0нныхъ ћкw њсуждeна возноси1ма на кrтъ, џцтомъ и3 жeлчію напаsемаго, рeбра же прободaема, и3 рyцэ и3 н0зэ пригвождaемы, и3 рыдaющи восклицaше, м™рски вопію1щи: что2 сіE, чaдо сладчaйшее, н0вое тaинство;

На стіх0внэ nктHиха. Слaва, глaсъ №.

Е#фрeма карjа: Рeвность мyжа благочести1ва привлечE женY бGолюби1вую къ поучeнію свётлу: ґдріaнъ бо всеизрsдный, натaліиными глагHлы приведeсz, страдaніz течeніе соверши1лъ є4сть. Q жены2 бGолюби1выz нрaвы! Не ћкоже бо є4vа принесE ґдaму тлёніе, по жи1знь нескончaему супрyгу и3сходaтаи. Сію2 съ мyжемъ похвалsюще, возопіeмъ хrтY: дaждь нaмъ п0мощь моли1твами с™hхъ твои1хъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ.

Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ:

Ў кrтA предстоsщи сн7а и3 бGа твоегw2, и3 долготерпёніе тогw2 смотрsющи, гlг0лаше плaчущи м™и чcтаz: ўвы2 мнЁ, чaдо сладчaйшее, что2 сі‰ стрaждеши непрaведнw, сл0ве б9ій, да спасeши человёчество;

Тропaрь, глaсъ д7:

Мyчєницы твои2, гDи, во страдaніихъ свои1хъ вэнцы2 пріsша нетлBнныz t тебє2 бGа нaшегw: и3мyще бо крёпость твою2, мучи1телей низложи1ша, сокруши1ша и3 дeмwнwвъ немощны6z дeрзwсти. Тёхъ моли1твами спаси2 дyшы нaшz.

На ќтрени џба канHна nктHиха, и3 с™hхъ на д7. Глaсъ ѕ7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Ћкw по сyху пэшешeствовавъ ї}ль по бeзднэ стопaми, гони1телz фараHна ви1дz потоплsема, бGу побёдную пёснь пои1мъ, вопіsше.

Въ нощи1 мz житіS, сн0мъ лю1тымъ њдержи1ма дэsній, къ свёту покаsніz, б9е, воздви1гни, моли1твами мyчєникъ твои1хъ, хrтE, да слaвлю тS.

Вост0комъ мhсленнагw сlнца њзари1вшесz м§ницы, и3 днE сhнове бhвше, всю2 јдwльскую мглY крёпкw потреби1сте.

T ўстeнъ и3скaпающихъ слaдwсти бжcтвеннагw рaзума наслади1всz, ґдріaне, и3 ћдъ и3зблевaлъ є3си2 прeжнzгw неразyміz вои1стинну, бGоблажeнне.

БGор0диченъ: Твоегw2 пріeмши содётелz, ћкw сaмъ восхотЁ, t безсёменна твоегw2 чрeва, пaче ўмA воплощaема, чcтаz, твaри вои1стинну kви1ласz є3си2 вLчца.

Пёснь G.

Їрм0съ: Нёсть свsтъ, ћкоже ты2, гDи б9е м0й, вознесhй р0гъ вёрныхъ твои1хъ, бlже, и3 ўтверди1вый нaсъ на кaмени и3сповёданіz твоегw2.

Ќзъ и3збэжaвъ јдwльскагw сyетства, мyчениче, свzзaлсz є3си2 желaніемъ любвE хrт0вы, и3 ќзамъ страдaлєцъ є3гw2 рaдостію приwбщи1лсz є3си2.

Зав0рами желёзными г0лєни сокрушaеми, страстотeрпцы гDни, нечeстіz кHсти терпёніz зав0рами и3 мyжествомъ вои1стинну сокруши1сте.

Nгнeмъ любвE бжcтвенныz, дyшу њпалsему супрyга, распали1ла є3си2 желaніе ко хrтY, люб0вь плотскyю, натaліе, до концA возненави1дэвши.

БGор0диченъ: Бжcтвеннагw ржcтвA твоегw2, чcтаz, всsкій є3стествA чи1нъ превосх0дитъ чyдо: бGа бо преестeственнэ зачалA є3си2 во чрeвэ, и3 р0ждши пребывaеши приснодв7а.

Кондaкъ, глaсъ д7:

Жены2 бGомyдрыz бжcтвєннаz словесA въ сeрдцэ положи1въ, ґдріaне мyчениче хrт0въ, къ мучeніzмъ ўсeрднw ўстреми1лсz є3си2, съ супрyгою вэнeцъ пріeмь.

Сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ўдиви1сz їHсифъ:

Нечeстіz запалeніе, благочeстіz њрошeніемъ ўгаси1лъ є3си2, страстотeрпче, сокрушeніемъ твои1хъ ўдHвъ, јдwльскую крёпость и3стни1лъ є3си2, супрyжницу њбрётъ пом0щницу, ко всBмъ лю6тымъ, мyчениче, њполчeніємъ, съ нeю же въ вhшнее всели1лсz є3си2 цrтво, ґдріaне крэпкодyшне. ХrтY моли1сz, дaти всBмъ чтyщымъ тS ми1лость.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Треволнє1ніи стрaстными, безс0вэстный ѓзъ њбуревaемь, чcтаz, призывaю тS тeплэ, да не прeзриши менє2 nкаsннагw поги1бнути, бeздну милосeрдіz р0ждши, рaзвэ бо тебє2 надeжды не и4мамъ. Да не врагHмъ ќбw њбрaдованіе и3 смёхъ, надёzвсz на тS kвлю1сz: и4бо м0жеши, є3ли1кw х0щеши, ћкw м™и сyщи всёхъ бGа.

КrтобGор0диченъ: Дв7а и3 ѓгница ви1дэвши на кrтЁ, безъ сёмене и3зъ неS ѓгнца р0ждшагосz, и3 копіeмъ прободeна, печaли ўsзвлена стрэлaми, вопіsше болёзненнw восклицaющи: что2 н0вое тaинство; кaкw ўмирaеши, и4же животA є3ди1нъ гDь; тёмже воскrни2, пaдшагw воздвизaz прaoтца.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Хrт0съ, моS си1ла, бGъ и3 гDь, честнaz цRковь бGолёпнw поeтъ взывaющи, t смhсла чи1ста њ гDэ прaзднующи.

ХrтA мyчєницы крёпость стzжaвше, некрёпкое суровство2 гони1телей вои1стинну попрaвше, и3 вэнцы2 побёды съ нб7сE пріsша.

Гн0емъ всю1ду њбтекaющымъ с™hхъ тэлесє1мъ, мЂро бGу вои1стинну принесeсz, гноeніе прeлести њчищaющее держaвно.

Твои1ми кровьми2 nдeжду њбагри1лъ є3си2 себЁ нетлёніz, совлeкъ тлёніz nдeжду, и3 хrтY, ґдріaне, со слaвою нhнэ предстои1ши.

БGор0диченъ: Ћкw вои1стинну неизвэщ†нна и3 непостижи6ма, ±же твоегw2 бGолёпнагw, бцdе, сyть ржcтвA, сyщымъ на земли2 и3 на нб7си2, приснодв7о т†инства.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Б9іимъ свётомъ твои1мъ, бlже, ќтренюющихъ ти2 дyшы люб0вію њзари2, молю1сz, тS вёдэти, сл0ве б9ій, и4стиннаго бGа, t мрaка грэх0внагw взывaюща.

Десzти1ца сугyба страдaлєцъ, съ прост0ю тр0ицею, хrтA нhнэ молsще, разрэши1ша соyзъ нечeстіz сyща безкрёпостна, крёпостію тр0ичною д0блественніи.

Ћкоже с0лнце посредЁ стоS ѕвёздъ свётлыхъ, ґдріaне, съ тоб0ю стрaждущихъ њблистaлъ є3си2 свётомъ благочeстіz, нечeстіz мглY tгнaвъ, и3 просвэти1лъ є3си2 мjра концы2.

РосA глагHлъ твои1хъ честнhхъ, и3сцэлeніе болёзней вои1стинну твоемY супрyжнику бhсть, вкуси1вшу лyчшихъ люб0вь, бGомyдраz натaліе, мyченикwвъ сожи1тельнице.

БGор0диченъ: Бцdу тS t души2, вLчце мjра бlгaz, и3сповёдающихъ спаси2: тs бо предстaтельство непобори1мое и4мамы, и4стинную бGороди1тельницу.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Житeйское м0ре воздвизaемое зрS напaстей бyрею, къ ти1хому пристaнищу твоемY притeкъ, вопію1 ти: возведи2 t тли2 жив0тъ м0й, многоми1лостиве.

Хrт0вою њкормлsеми длaнію благочeстнw, безб0жіz пучи1ну преид0сте, и3 ко пристaнищу ти1хому вhшніz свётлости, страдaльцы гDни, ўстреми1стесz.

Ћкw цвёти благоухaютъ пHдвигъ твои1хъ, мyдре, ±же пaче є3стествA њдолBніz: и4бо б9іе kви1лсz є3си2, ґдріaне, благов0нно кади1ло, nгнeмъ мyкъ њпалsемь.

Добр0тою вёры с™az твоS душA ўкрaшена, всечестнaz, и3 добр0ту и4щущи, ћкw вои1стинну хrт0ву безмёрную, натaліе, желaніz не погрэши2:

БGор0диченъ: Всечи1стаz вLчце, р0ждшаz человёкwмъ к0рмчіz гDа, страстeй мои1хъ непостоsнное и3 лю1тое ўтоли2 смущeніе, и3 тишинY подaждь сeрдцу моемY.

Кондaкъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Kви1лсz є3си2 днeсь:

Мyчєникъ возсіS бжcтвеннаz пaмzть, и3 земны6z њзари2 вс‰ концы2 свётло, съ весeліемъ зовyщихъ: ты2 є3си2 мyченикwвъ, хrтE, рaдованіе.

Јкосъ: На дрeвэ кrтнэмъ пл0тію пригвождeннаго, хrтA цRS возжелaвше д0блественнэ в0ини, ўсeрднw болBзни лю6тыz и3 м{ки стр†шныz претерпёша, попрaвше јдwльское нечeстіе всE, и3 беззак0нныхъ сопротивлє1ніz низл0жше, десzти1ца сугyбаz и3 тр0ица мyчєникъ. Тёмже ґдріaнъ и3 натaліа супрyгъ крaсный си1хъ зрsще, поревновaша и5мъ, и3 рaдующесz вопію1тъ: ты2 є3си2 мyченикwвъ, хrтE, рaдованіе.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Росодaтельну ќбw пeщь содёла ѓгGлъ преподHбнымъ nтрокHмъ, халдє1и же њпалsющее велёніе б9іе, мучи1телz ўвэщA вопи1ти: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Неwбори1мы ћкоже столпы2 kви1стесz сіHна вhшнzгw, мyчєницы, низложи1вше ўтверждє1ніz вс‰ вр†жіz терпёніемъ страдaніz вaшегw. Тёмже почитaемъ благочeстнw вaшу пaмzть при1снw.

Пом0щница ґдріaну натaліа, ћкw є3динодyшна t бGа даровaсz, и3звлачaщи ўглёбша сего2 во глубинЁ прeлести, и3 ўвэрsющи вопи1ти: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Ћкw многоцённо сокр0вище мyченика рyку скрhвши, не предалA є3си2 цэломyдріz твоегw2 сокр0вища ўкрaсти тщaщымсz, честнaz, њкормлsема рук0ю nтцє1въ бGа.

БGор0диченъ: Свzщeнніи прbр0цы провозвэсти1ша, чcтаz, kвлeннw тaинство честнaгw ржcтвA твоегw2: и3 нhнэ мы2 сбытіS и3здалeча смотрsюще, благочeстнw тS ўблажaемъ.

Пёснь }.

Їрм0съ: И#зъ плaмене прпdбнымъ р0су и3сточи1лъ є3си2 и3, прaведнагw жeртву вод0ю попали1лъ є3си2: вс‰ бо твори1ши, хrтE, т0кмw є4же хотёти. ТS превозн0симъ во вс‰ вёки.

Nгнeмъ мучeніz всесожигaеми, нечeстіz плaмень вeсь ўгаси1сте кровьми2 вaшими, страдaльцы, зовyще: тS превозн0симъ, хrтE, во вс‰ вёки.

Жены2 чyдныz кто2 не ўдиви1тсz сyщіz къ бGу любви2, ћкw возненави1дэ желaніе плотск0е, и3 супрyжника ўвёри, чести2 и3 слaвити хrтA во вёки вс‰.

Посрами1въ безб0жныхъ сyєтства, и3 возжелaвъ хrт0ву красотY, ст0лпъ благочeстіz вBрнымъ бhлъ є3си2, мyчениче, страстотeрпче ґдріaне всебlжeнне.

БGор0диченъ: T свёта свэтодaвца сл0ва зачалA є3си2, и3 р0ждши несказaннw пресyщественнаго: д¦ъ бо въ тS, дв7о, б9ій всели1сz. Тёмже тS поeмъ, чcтаz, во вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: БGа человёкwмъ не возм0жно ви1дэти, на нег0же не смёютъ чи1ни ѓгGльстіи взирaти: тоб0ю бо, всечcтаz, kви1сz человёкwмъ сл0во воплощeнно. Е#г0же величaюще, съ нбcными вHи тS ўбlжaемъ.

ЎдHвъ сокрушeніе, лю1тыхъ прещє1ніz, ни мeчь, ни џгнь, ни смeрть пл0ти тлённыz, хrт0вы любвE разлучи1ти вaсъ, слaвніи страдaльцы, tню1дъ возмог0ша. Тёмже во вёки съ ни1мъ при1снw веселитeсz.

Свэщы2 бGосвBтлы, ѕвёзды сіsющыz, свэти1льницы, нaмъ свётъ благочeстіz њзарsюще, с0лнца слaвы сі‰ніz, ч†да невечeрнzгw блажeнства, мyчєницы kви1стесz хrт0вы всечестнjи.

И#ст0чникъ в0дъ и3сп0лненъ дух0вныхъ, и3 рэкA б9eственныхъ даровaній и3сп0лнена, и3 чaша страдaніz проливaющаz т0ки, пучи6ны спасeніz, м§ницы, kви1стесz, бyри напaстей разли1чныхъ нaсъ и3збавлsюще.

БGор0диченъ: Мє1ртвымъ востaніе нhнэ даровaсz, твои1мъ несказaннымъ и3 неизречeннымъ ржcтв0мъ, бцdе всечcтаz: жи1знь бо и3зъ тебє2 пл0тію њбложeна всBмъ возсіS, и3 смeртную дрsхлость ћвэ разруши2.

Свэти1ленъ.

Под0бенъ: Жєны2 ўслhшите:

Ґдріaнъ всемyдрый, страдaльцєвъ ўтверждeніе, съ честн0ю натaліею пёсньми дост0йнw да почти1тсz: съ ни1миже њблистaетъ мyчєникъ соб0ръ с™hй. И$хже свётлое торжество2 совершaюще благочестномyдреннw, поeмъ пёсньми бжcтвенными.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

И$же дрeвле ми2 њбожeнію во є3дeмэ позави1дэвша, томи1телz ѕмjz, дв7о, смири1всz во ўтр0бэ твоeй творeцъ твaри и3 зижди1тель є3стествA, бGолёпнw погуби2 кrт0мъ и3 смeртію, и3сточaz ми2 нетлёніе.

На стіх0внэ nктHиха. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Ѓvгуста к7ѕ

 

Срётенію чудотв0рныz їкHны прес™hz, бцdы, ћже нарицaетсz влади1мірскаz.

Вeчеръ, Блажeнъ мyжъ:

На ГDи, воззвaхъ: стіхи6ры на }, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ћкw д0блz:

Ћкw свэтон0снаz палaта, и3 џдръ всезлатhй бцdе вLчце: тh бо сл0во б9іе во твои1хъ ложеснaхъ вмэсти1ла є3си2, и3 р0ждши нaмъ сlнце незаходи1мое, свётъ невечeрній: н†ша прeжде неразyміемъ њмрачє1ннаz сердцA благоразyміемъ њсвэти1ла є3си2, и3 льсти2 тмY разори1ла є3си2.

Твои1мъ ржcтв0мъ ѓдова крёпость разори1сz, и3 всE человёчество спасeно бhсть. Нhнэ же твои1ми моли1твами врагHвъ нaшихъ шатaніе низложи2, и3 крёпость и4хъ сокруши2, и3 лю1демъ твои6мъ побBды на враги2 дaруй, да посрaмzтсz вси2 kвлsющіи рабHмъ твои6мъ ѕл†z.

Бцdе вLчце, держaвнаz пом0щнице, ўкрэпи2 слaвzщую тS странY на враги2: да ћкоже дрeвле спаслA є3си2 цaрскій грaдъ t нахождeніz погaныхъ, тaкw и3 нhнэ спаси2 странY ру1сскую t нахождeніz врaжіz, t междоус0бныz рaти, t глaда же и3 трyса, дв7о неискусобрaчнаz. Сегw2 рaди тS слaвитъ странA ру1сскаz человёкwмъ пом0щницу.

Нhнэ странA ру1сскаz њ тебЁ хвaлитсz и3 весели1тсz, и3мёющи тS застyпницу непостhдную и3 стёну неруши1му, грaду нaшему непоколеби1мое њсновaніе, стрaжа неусhпна земли2 ру1сскіz. Не престaй нhнэ твои1ми, гпcжE, моли1твами и3збавлsти тв0й грaдъ и3 лю1ди t всёхъ бёдъ.

ТебЁ припaдаютъ, гпcжE, с™и1телей сосл0віе, и3 соб0ри, совокуплeніе всёхъ, монaси и3 простjи, и3 вeсь нар0дъ ўми1льнw молsщесz, тебЁ нhнэ клaнzющесz, и3 любeзнw цэлyюще тв0й џбразъ, и3 молsщесz глаг0лютъ: чтyщій тS грaдъ всегдA спасaй t всёхъ бёдъ.

И$ны стіхи6ры, глaсъ }.

Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE!

Q преслaвнагw чудесE! И$же невмэсти1мый нб7сы2, и3 ѓгGлы слaвимый, и3 t серафjмwвъ поeмый, на зeмлю сошeдъ въ твою2 ўтр0бу вмэсти1сz, и3 ключA дёвства неразруши2: нaше є3стество2 дрeвле t діaвола мyчимо и3з8sтъ, и3 вeсь р0дъ человёческій свободи2, тебe же, гпcжE, застyпницу нaмъ даровA. Тёмъ не престaй сохранsти и3 спасaти дyшы нaшz, ћкw милосeрда.

Q преслaвнагw чудесE! СE заступлeніе пріи1де, супротивлeніе низложи1сz. Грaдъ нaшъ спаси2, враги2 нaшz прожени2, и3 нaсъ рабHвъ твои1хъ твоeю ми1лостію возвесели2. Q б9іz сл0ва селeніе, р0дъ человёческій чтyщій тS всегдA спасaй t всёхъ бёдъ.

Подaждь ўтэшeніе твои6мъ рабHмъ, чcтаz, напaстьми њдержи6мымъ, и3 р0гъ вёрныхъ вознеси2, бGороди1тельнице марjе, спаси2 моли1твами твои1ми грaдъ тв0й неразруши1мь, и3 в†рварскаz шат†ніz низложи2, и3 нaсъ рабHвъ твои1хъ, безневёстнаz, хвaлzщихъ тS спаси2.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ }:

Пріиди1те, ру1сстіи соб0ри, пріиди1те вёрныхъ совокуплє1ніz, въ срётеніе цRи1цы бGоoтрокови1цы: сe бо грzдeтъ цRи1ца свои1мъ џбразомъ честнhмъ спасти2 грaдъ и3 лю1ди t сопостaтныхъ пог†нъ невоевaны. Q чyдо вeліе и3 преслaвное, и3 преб0льши ўмA! Кaкw пришeствіемъ честнaгw є3S џбраза сопроти1вніи побэждaютсz, и3 nтeчество нaше ўтверждaетсz, н0щь ўпраздни1сz, и3 дeнь прибли1жисz. Е#гHже рaди тебE винY спасeніz нaшегw є3стество2 нaше пріeмлетъ, и3 всS твaрь воспэвaетъ ти2 зовyщи: рaдуйсz, предстaтельнице и3 пом0щнице, и3 спасeніе дyшъ нaшихъ.

Вх0дъ. Прокjменъ днE. И# чтє1ніz G.

Прbр0чества и3сaіина чтeніе. (ГлавA …з.)

Весели1сz, їеrли1ме, и3 торжествyйте въ нeмъ вси2 лю1бzщіи є3го2, рaдуйтесz вкyпэ: рaдуйтесz вси2, є3ли1цы плaкасте по нeмъ, да ссaвше насытитeсz t сосє1цъ ўтэшeніz є3гw2, да ссaвше насытитeсz t вх0да слaвы є3гw2, ћкw сE гlг0летъ гDь: СE ѓзъ совращY въ нS ћкw рэкY ми1ра, и3 ћкw пот0къ потоплsющь слaву kзhкwмъ. Дёти и4хъ на рaму воздви1гнутсz, и3 на колёну ўтёшатсz: ћкоже кого2 мaти є3гw2 ўтэшaетъ, тaкоже и3 ѓзъ ўтёшу вы2, и3 во їеrли1мэ ўтёшитесz, и3 ќзрите, и3 возрaдуетсz сeрдце вaше. И# кHсти вaшz ћкw травA прозsбнутъ, и3 познaетсz рукA гDнz чтyщымъ и5, и3 воспрети1тъ непокарsющымсz. Тaкw гlг0летъ гDь и3збавлeй тS, бGъ ї}левъ.

Прbр0чества и3сaіина чтeніе. (Главы6 …а и3 …в.)

Да возрaдуетсz душA моS њ гDэ, њблечe бо мS въ ри1зу спасeніz, и3 nдeждею весeліz њдёz мS, ћкw женихY возложи2 мнЁ вэнeцъ, и3 ћкw невёсту ўкраси1 мz красот0ю. И# ћкw землS растsщаz цвётъ св0й, и3 ћкw вертогрaдъ сёмена сво‰ прозzбaетъ: тaкw возсіsетъ гDь прaвду, и3 рaдость предъ всёми kзы6ки. СіHна рaди не ўм0лкну, и3 їеrли1ма рaди не попущY, д0ндеже ќбw и3зhдетъ ћкw цвётъ прaвда моS, спасeніе же моE ћкw свэщA разжжeтсz. И# ќзрzтъ kзhцы прaвду твою2, и3 вси2 цaріе зeмстіи слaву твою2: и3 нарекyтсz и4менемъ твои1мъ н0вымъ, є4же гDь и3менyетъ є5. И# бyдеши вэнeцъ добр0ты въ руцЁ гDни, и3 діади1ма цaрствіz въ руцЁ бGа твоегw2. И# ктомY не наречeшисz њстaвленъ, и3 землS твоS ктомY не наречeтсz пустA. Тебё бо наречeтсz в0лz моS, и3 землS твоS вселeннаz, ћкw благоволи1тъ гDь въ тебЁ, и3 землS твоS насели1тсz. И# ћкw живhй ю4ноша съ дёвою, тaкw поживyтъ сhнове твои2 съ тоб0ю. И# бyдетъ, и4мже џбразомъ возвесели1тсz жени1хъ њ невёстэ, тaкw возвесели1тсz гDь њ тебЁ.

Прbр0чества и3сaіина чтeніе. (ГлавA ….)

Свэти1сz, свэти1сz, їеrли1ме, пріи1де бо тв0й свётъ, и3 слaва гDнz на тебЁ возсіS. Ћкw сE тмA покрhетъ зeмлю и3 мрaкъ на kзhки: на тебё бо kви1тсz гDь, и3 слaва є3гw2 на тебЁ ќзритсz. И# п0йдутъ цaріе свётомъ твои1мъ, и3 kзhцы свётлостію вост0ка твоегw2. Возведи2 џкрестъ џчи твои2, и3 ви1ждь сHбраннаz ч†да тво‰. Пріи1дутъ вси2 сhнове твои2 и3здалeча и3 дщє1ри твои2 на рaмэхъ в0змутсz. ТогдA ќзриши и3 возрaдуешисz, и3 ўбои1шисz, и3 ўжaснешисz сeрдцемъ, є3гдA преложи1тъ на тS богaтство м0рz, и3 kзы6къ и3 людeй, и3 пріи1дутъ ти2 стадA велбл{дъ, и3 покрhютъ тS велблyды мадіaмстіи и3 гефaрстіи, вси2 t савA пріи1дутъ, носsще тебЁ злaто и3 лівaнъ, принесyтъ тебЁ и3 кaмень чeстенъ, и3 спасeніе t гDа благовэстsтъ. И# вс‰ џвцы кид†рскіz соберyтсz тебЁ, и3 nвни2 навеHfстіи пріи1дутъ тебЁ, и3 вознесyтсz прі‰тнаz на жeртвенникъ м0й, и3 д0мъ моли1твы моеS прослaвитсz. Кjи сyть, и5же ћкw џблацы летaютъ, и3 ћкw г0лубіе со птєнцы2 свои1ми; Со мн0ю є4сть сіHнъ, менE џстрови њжидaша, и3 карабли2 fарсjйстіи въ пeрвыхъ, є4же привести2 ч†да тво‰ и3здалeча: и3 сребро2 и3 злaто и4хъ съ ни1ми, за и4мz гDне с™0е, и3 за є4же с™0му ї}леву слaвну бhти. И# сози1ждутъ сhнове и3нор0дніи стёны тво‰, и3 цaріе и4хъ предстaнутъ тебЁ: за гнёвъ бо м0й порази1хъ тS, и3 за ми1лость мою2 возлюби1хъ тS. И# tвeрзутсz вратA тво‰, їеrли1ме, вhну дeнь и3 н0щь, и3 не затворsтсz, є4же ввести2 къ тебЁ си1лу kзhкwвъ, и3 цари2 и4хъ ведHмыz. Kзhцы бо и3 цaріе, и4же тебЁ не пораб0таютъ, поги1бнутъ: и3 kзhцы запустёніемъ запустёютъ. И# слaва лівaнова къ тебЁ пріи1детъ въ кmпарjсэ и3 пevкэ и3 кeдрэ вкyпэ, прослaвити мёсто с™0е моE, и3 мёсто н0гъ мои1хъ прослaвлю. И# п0йдутъ къ тебЁ боsщіисz, сhнове смири1вшихъ тS и3 прогнёвавшихъ тS, и3 покл0нzтсz слэдaмъ н0гъ твои1хъ вси2 прогнёвавшіи тS: и3 наречeшисz грaдъ гDень, сіHнъ с™aгw ї}лева. За є4же бhти тебЁ њстaвлену и3 возненави1дэну, и3 не бЁ помогazй тебЁ, и3 положy тz въ рaдость вёчную, весeліе родHмъ родHвъ. И# ссeши млеко2 kзhкwвъ, и3 богaтство царeй снёси: и3 разумёеши, ћкw ѓзъ гDь спасazй тS, и3 и3збавлszй тS бGъ ї}левъ.

На літjи стіхи6ры, глaсъ в7. Самоглaсны:

Ћкw вои1стинну дрeвнzгw ківHта пречестнёе, є3гдA дв7дъ собрaвъ чи1ни ликовствовaше, нhнэ твоS, бцdе, їкHна, є4йже предстоsтъ ґрхіерeєвъ соб0ри, и3 съ чи1нми ѓгGлъ, и3 всE хrтоимени1тыхъ людeй мн0жество, дост0йнw блажaтъ тS м™рь б9ію, и3 прославлsютъ раболёпнw, и3 чествyютъ и3 покланsютсz, и3м0лzтсz тебЁ по бз7э, да мjръ ўмири1ши въ правослaвіи, и3 nтeчество ўтверди1ши, и3 спасeши t всёхъ ѕHлъ тво‰ рабы6, ћкw є3ди1на бlгословeннаz.

Предстоsтъ ти2, гпcжE бцdе, предъ твои1мъ, пречcтаz, џбразомъ, ґрхіерeєвъ сосл0віе, и3 вси2 лю1діе, монaси и3 простjи, вёдуще тS вои1стинну пом0щницу си1льну и3 непобэди1му, молє1ніz тебЁ приноси1ти t всеS души2 подвизaютъ, и3 поущaютъ, на моли1тву къ бGу, трeбующе твоеS п0мощи, да прострeши бGонHсныz тво‰ рyки, и3 ўм0лиши за мjръ. Вонми2 и3 ўслhши, вLчце, и3 подaждь ўтэшeніе рабHмъ твои6мъ, д0ндеже не њдолёютъ ны2 грэхи2 нaшz т‰жкіz и3 лю6тыz, твоеs бо всегдA трeбуемъ вси2 п0мощи.

Глaсъ }:

Пeрвэе написaвшейсz твоeй їкHнэ є3ђльскихъ т†инъ благовёстникомъ, и3 къ тебЁ цRи1цэ принесeннэй, да ўсв0иши тY, и3 си1льну содёлаеши спасти2 чествyющыz тS, и3 порaдоваласz є3си2 ћкw сyщи ми1лостива спасeніz нaшегw содётельница, ћкw ўстA и3 глaсъ їкHнэ бhвше. Ћкоже и3 бGа внегдA зачинaющи во чрeвэ, пёснь воспёла є3си2: сE t нhнэ ўблажaтъ мS вси2 р0ди, и3 на тY зрsщи глаг0лала є3си2 со влaстію: съ си1мъ џбразомъ бlгодaть моS и3 си1ла. И# мы2 и4стиннw вёруемъ, ћкw сE реклA є3си2, гпcжE, си1мъ џбразомъ съ нaми є3си2. Тёмъ благоговёйнw предстоsще, покланsемсz тебЁ раби2 твои2, посэти1 ны твои1ми мaтерними щедр0тами.

Глaсъ з7:

ГорA є3си2 вели1каz и3 преслaвнаz, пaче горы2 сінaйскіz, бцdе: nнa бо не терпsше сни1тіz слaвы б9іz во џбразэхъ и3 сёнехъ, nгнeмъ возгарaшесz, и3 гр0ми и3 мHлніи тaмw бhша: тh же вeсь бжcтвенный џгнь сyщь, б9іе сл0во во чрeвэ твоeмъ неwпaльнw носи1ла є3си2, и3 t сосє1цъ твои1хъ млек0мъ питaла є3си2 мaніемъ носsщаго вс‰, и3 м™рнее дерзновeніе къ немY и3мyщи, помози2, вLчце, вёрнw прaзднующымъ тв0й честнhй прaздникъ, и3 не забyди ми1лостивнw посэщaющи: пріsла бо є3си2 t бGа дaръ стр0ити и3 покрывaти хrтоимени1тое стaдо, рабы6 тво‰.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ ѕ7:

ТебЁ вси2 р0ди человёчестіи хв†льныz дaры прин0сzтъ, вLчце, и3м0лzтсz ћкw цRи1цэ и3 м™ри б9іи. Прbр0цы тS премyдрw проповёдаша, леvjти благослови1ша, ґпcли и3 мyчєницы и3сповёдаша, вс‰ сослHвіz покланsютсz, ґрхіерeє проповёдаютъ, монaси и3 простjи благоговёютъ, богaтіи и3 ўб0зіи, сирwты2 и3 вдwвы2, и3 всsкъ в0зрастъ, и3 всsко преспёzніе, стaрческое и3 младeнческое, подъ кр0въ тв0й держaвный съ вёрою прибэгaемъ: покрhй, и3 соблюди2, гпcжE, моли1твами твои1ми, и3 спаси2 t бёдъ дyшы нaшz.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ }.

Под0бенъ: Что2 вaсъ наречeмъ:

Чт0 тz наречeмъ, бцdе вLчце: к0рень ли їессeовъ; t тебє1 бо нaмъ хrт0съ ћкw цвётъ и3зhде. Мaнну ли, вёрныхъ сердцA ўслаждaющую твои1мъ ржcтв0мъ; руно2 гедеHново; на тs бо хrт0съ ћкw росA сни1де, и3 тS застyпницу нaмъ показA. Е#г0же моли2 спасти2 дyшы нaшz.

Стjхъ: Слhши, дщи2, и3 ви1ждь, и3 приклони2 ќхо твоE.

Да вси2 похвaлимъ вёрніи таково2 нaмъ заступлeніе дaвшую непостhдное, и3 непребори1мое на враги2 њдолёніе побёдное, и3 нaмъ всBмъ спасeніе, и3 грaду нaшему стёну и3 покр0въ, и3 њсновaніе непоколеби1мое, и3 nтeчеству нaшему на сопостaты пос0біе, и3 непобэди1мую побёду.

Стjхъ: Клsтсz гDь дв7ду и4стинною, и3 не tвeржетсz є3S.

Дост0йнw тS блажи1тъ человёческій р0дъ, чcтаz, ћкw да спасeши чтyщыz тS t всёхъ бёдъ: тh бо є3си2, гпcжE дв7о чcтаz, застyпница непостhднаz твои6мъ рабHмъ показaласz є3си2, и3 моли1твенница тeпла къ бGу, t находsщихъ скорбeй. Тоб0ю в†рварскаz шат†ніz разрушaютсz, и3 стрBлы врaжіz ўпражднsютсz. И# раби2 твои2 t њдержaщихъ бёдъ и3збaвльшесz, тS, бGомaти, пёсньми ўблажaемъ.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ т0йже. Самоглaсенъ:

Да рaдуютсz ру1сстіи соб0ри, да ликовствyетъ є3стество2, ћкw твоегw2, чcтаz, честнaгw џбраза пришeствіемъ грaдъ нaшъ спасaетсz, раби2 твои2 t њдержaщіz нyжды и3збaвльшесz, тебЁ, чcтаz, взывaютъ: рaдуйсz, д0брыхъ вин0внаz, и3 застyпница непостhднаz, и3 спасeніе дyшъ нaшихъ.

Тропaрь, глaсъ д7:

Днeсь свётлw красyетсz слaвнэйшій грaдъ москвA, ћкw зарю2с0лнечную воспріeмши, вLчце, чудотв0рную твою2 їкHну, къ нeйже нhнэ мы2 притекaюще, и3 молsщесz тебЁ, взывaемъ си1це: q пречyднаz вLчце бцdе, моли1сz и3зъ тебє2 воплощeнному хrтY бGу нaшему, да и3збaвитъ грaдъ сeй, и3 вс‰ грaды и3 страны6 хrті†нскіz невреди1мы t всёхъ навBтъ врaжіихъ, и3 спасeтъ дyшы нaшz ћкw милосeрдъ.

На ќтрени, по №-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ўдиви1сz їHсифъ:

Бжcтвенными зарsми просвэти2 пою1щыz тS, и3 ўмы2 ўтверди2, непор0чнаz дв7о, крёпкаz застyпнице мjра всегw2. Тёмже торжествyемъ вси2 люб0вію пою1ще тS, и3 пришeствіе твоегw2 џбраза слaвzще, не престaй, дв7о, моли1твами твои1ми, спасaющи рабы6 тво‰ t всsкіz бэды2, є3ди1на бlгословeннаz.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Невёсто неискусобрaчнаz, премyдрости село2 показaсz ўтр0ба твоS бGа сл0ва: тh бо є3ди1на, м™и б9іz, благи1хъ ходaтаица kви1вшисz, всsкихъ страстeй и3збaви рабы6 тво‰, непрестaннw воспэвaющыz слaву твою2.

По в7-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ G.

Под0бенъ: КрасотЁ дёвства:

Ћкw ѕвэздA многосвётлаz взhде t вост0ка къ зaпаду тв0й џбразъ, бGомaти, њзари2 ск0рби тм0ю њдержи1мыхъ, и3 прещeніz вр†гъ и3збaви, и3 вс‰ тёхъ сBти разруши1въ, kви1сz, предстaтельнице крёпкаz, nрyжіе непобэди1мое на враги2 мjру всемY: и3зъ тебє1 бо всёхъ вLка пл0ть пріи1мъ, вс‰ человёки њбожи2.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже. По полmелeи припёвъ:

Дост0йно є4сть величaти тS, бцdе, честнёйшую херув‡мъ и3 слaвнэйшую безъ сравнeніz сераф‡мъ.

Pал0мъ и3збрaнный: Б9е, сyдъ тв0й царeви дaждь:

Тaже сэдaленъ, глaсъ №:

Бlжeнна є3си2 ты2, бцdе чcтаz, вели1чєствіz тво‰ кто2 воспёти м0жетъ; є4же чyдо стрaшно, и3 чyдо вeліе содёzвши. Твои1ми моли1твами, бGомaти, чтyщій тS грaдъ всегдA свобождaетсz t всёхъ бёдъ, тмы2 и3 мечA, погaныхъ плэнeніz, и3 всsкагw гнёва. Тёмже мы2, зрsще чcтн0е џбраза твоегw2 пришeствіе, хвaлимъ ћкw цRи1цу, воспэвaюще вёрніи, словесы2 тS, чcтаz, блажaще, глаг0лемъ: бцdе чcтаz, моли2 воплощeннаго и3зъ тебє2, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже.

Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса.

Прокjменъ: ПомzнY и4мz твоE во всsкомъ р0дэ и3 р0дэ:

Стjхъ: Слhши, дщи2, и3 ви1ждь, и3 приклони2 ќхо твоE.

Всsкое дыхaніе.

Е#ђліе луки2, зачaло д7.

По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра, глaсъ в7:

Гот0висz всечестнhй грaде москвA, на срётеніе дв7ы бGомaтере: сe бо грzдeтъ къ тебЁ свётлое вели1кое с0лнце t врaтъ затворeнныхъ. ТмA ќбw ск0рби твоеS tгонsетсz, свётъ же твоегw2 весeліz и3сполнsетсz, бyрz сопроти1вныхъ вётрwвъ ўставлsетсz, мyжіе и3 свzщeнницы въ печaлехъ слaдкое ўтэшeніе пріeмлютъ, цRи1цэ є3ди1ной покланsютсz, молsщесz глаг0лютъ: пречcтаz дв7о, мольбaми твои1ми и3збaви рабы6 тво‰ t всsкіz бэды2 и3 печaли.

КанHнъ похвалЁ бцdы, со їрмос0мъ на ѕ7: и3 прaздника на }. Глaсъ д7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Tвeрзу ўстA мо‰, и3 нап0лнzтсz д¦а, и3 сл0во tрhгну цRи1цэ м™ри, и3 kвлю1сz свётлw торжествyz, и3 воспою2 рaдуzсz тоS чудесA.

Просвэти2, вLчце, дyшы нaшz зарeю бжcтвенною, пaче ўмA благодaтію твоeю, незави1стный дaръ подaждь ми2, воспёти тS, ћкw пом0щницу человёческому существY, препётаz, вёрное заступлeніе, на враги2 побёду nтeчеству нaшему.

Пріиди1те, собери1тесz ру1сстіи соб0ри въ пречестнhй хрaмъ всенепор0чныz вLчцы, и3 возопjйте ўми1льнw, молsщесz къ честн0му џбразу, взирaюще: бцdе безневёстнаz, хвaлzщыz тS спаси2.

Тв0й, бGомaти, всечестнhй џбразъ, бGоглaсный є3ђліа хrт0ва списaтель, пребжcтвенный лукA написaвъ, творцA всёхъ на твои1хъ честнhхъ рукaхъ воwбрази2. Къ немyже притекaющыz напaсти и3 печaли и3збавлsеши, и3 вс‰ покрывaеши твоeю ми1лостію.

Хрaмъ прекрaсный содётель всёхъ є3ди1ну тS њбрётъ, въ тS всели1сz, и3 человёки њбожи2. Къ немyже за ны2, бцdе, моли1сz, спасти1 ны t погaныхъ плэнeніz, и3 всsкіz и3нhz ск0рби находsщіz на ны2, да твоегw2 днeсь џбраза срётеніе всечeстнw прaзднуемъ.

Пёснь G.

Їрм0съ: Тво‰ пэсносл0вцы, бцdе, живhй и3 незави1стный и3ст0чниче, ли1къ себЁ совокyпльшыz, дух0внw ўтверди2, въ б9eственнэй твоeй слaвэ вэнцє1въ слaвы спод0би.

ВсE помышлeніе tвeргше, бGомyдріи, пріиди1те въ срётеніе прекрaсныz зари2, держaщіz пресвётлую лучY, вс‰ просвэщaющую, и3 ми1лостію вeсь мjръ њбогaщшую.

Твою2, бGомaти, всечестнyю и3 чудотв0рную їкHну ру1сстіи лю1ди стzжaвше, ћкw заступлeніе крёпко, и3 стёну неруши1му, м0лzтсz ти2, на враги2 побёду даровaти nтeчеству нaшему.

Џблакъ свэтозaрный показaсz, рос0ю бlгодaти вс‰ њмывaющи тэлє1сныz сквє1рны, и3 дyшы просвэщaющи, є3ди1на всепётаz.

Дрeво многопл0дно kви1ласz є3си2, пи1щею неги1блющею вс‰ насыщaющи, дyшы же веселsщи, бGоневёсто чcтаz, добродэ‰ніz всBмъ и3сточи2, и3 t скорбeй нyждныхъ спаси2.

Сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ўдиви1сz їHсифъ:

Нар0ди бGолюби1віи, пріиди1те въ срётеніе, сe бо прих0дитъ дв7а всёхъ прbр0кwвъ превhшши, честнhмъ свои1мъ џбразомъ жизнодaтелz мjру на рукaхъ и3мёющи, грaдъ св0й сохранsти стрaждущій, вaрварскую дeрзость низложи1ти, воwбрази1тисz всBмъ храни1тельница твeрда, держaва и3 њграждeніе вёрнw молsщымсz.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Неизслёдный б9ій совётъ, є4же t дв7ы воплощeніz тебє2 вhшнzгw, прbр0къ ґввакyмъ ўсмотрsz, зовsше: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Г0ру превeлію, ю4же даніи1лъ ви1дэ, t неsже кaмень tсэчeсz безъ руки2, и3 вс‰ соблaзны и3стни2, вBрныz же просвэти2, и4стинное свэтозaрное с0лнце показA, лучaми просвэщaющи, бцdе приснодв7о.

Воwружaютсz на лю1ди тво‰, чcтаz бцdе, сhнове ґгaрzни, ѕлhй совётъ творsще, грaды разорsюще, вBрныz же погублsюще. Но ты2, всепётаz, твоeю ми1лостію вс‰ низложи2, їсмaильтzны враги2 покарsющи nтeчеству нaшему.

Нeбо њдушевлeно, є3ди1на бGомaти, свётъ вeлій пріeмши, вс‰ просвэщaющи, тмY держaщихъ бёдъ разжени2, и3 нaсъ вhшнzгw причaстіz спод0би.

Дв7дъ предъ ківHтомъ ликовствyетъ, леvjти же воспэвaютъ, пaче же предъ тоб0ю, бGороди1тельнице чcтаz, ру1сь хвалaми ћкw цRи1цу воспэвaетъ, гл†сы молeбными прилёжнw ти2 вопію1ще: рaдуйсz, застyпнице грaда нaшегw.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ўжас0шасz всsчєскаz њ бжcтвеннэй слaвэ твоeй: тh бо, неискусобрaчнаz дв7о, и3мёла є3си2 во ўтр0бэ надъ всёми бGа, и3 родилA є3си2 безлётнаго сн7а, всBмъ воспэвaющымъ тS ми1ръ подавaющаz.

ТебE, бGомaти, вели1кій во прbр0цэхъ и3сaіа прови1дэ д¦омъ, ќгль и3мёющу во чрeвэ, вBрныz просвэщaющь, и3 соблaзны вс‰ пожигaющь, спасaz р0дъ человёчь.

Жeзлъ ґарHновъ прозzблA є3си2, и3 ѕл0бный к0рень и3ст0ргнула є3си2, дв7о бGоневёстнаz, жизнодaтелz р0ждши мjру. Е#г0же моли2, семY грaду спасти1сz t мн0гихъ напaстей.

Нhнэ ќбw приступи1те съ весeліемъ, бGоизбрaнное стaдо, ру1сстіи соб0ри, ко всечестнёй б9іи м™ри, и3 честнhй є3S џбразъ любeзнw пріими1те. Сe бо бlгодaть неисчерпaемаz, в0ды точaщи бжcтвєнныz неwскyднw, ю4же вёрніи почти1мъ, и3 честн0му џбразу є3S поклони1мсz.

T к0рене їессeева дрeво возрастE всBмъ жив0тное, пл0дъ ќбw прозzблA є3си2 во ўтр0бэ твоeй, дв7о чcтаz, вс‰ лю1ди насыщaющи твоeю ми1лостію.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Бжcтвенное сіE и3 всечестн0е совершaюще прaзднество, бGомyдріи, бGомaтере, пріиди1те, рукaми восплeщимъ, t неS р0ждшагосz бGа слaвимъ.

T тебє2, бGомaти, и3стечE пот0къ слaдкій, вс‰ напаsz лю1ди, дyшъ и3змывaz сквє1рны. Бцdе вLчце, спаси2 всёхъ покланsющихсz вёрнw честн0му џбразу твоемY.

Вси2 ќбw совокyпльшесz вкyпэ, воспоeмъ чcтую дв7у, бGоизбрaнную лёствицу їaкwвлю, гедеHново же руно2, рaдости ходaтаицу, крёпость и3 похвалY спасaемыхъ, бGороди1тельницу чcтую.

СE нhнэ весeліе приближaетсz, ск0рбь же потреблsетсz, вёрніи спасaютсz, ћкw t и3ст0чника рaдость почерпaюще, вhну хвалaми воспэвaютъ: рaдуйсz, чcтаz вLчце, спасeніz нaшегw начaтокъ, и3 всёхъ вёрныхъ стэнA и3 похвалA.

Подaждь нaмъ п0мощь мольбaми твои1ми, пречcтаz бцdе, скHрби ќбw нах0дzтъ на ны2, и3 печ†ли ўмножaютсz, врази2 њполчaютсz, но ты2, пречcтаz, предстaвши, и3збaви: врагHвъ нaшихъ шатaніе низложи2, на враги2 побёду дaруй, да посрaмzтсz вси2 kвлsющіи рабHмъ твои6мъ ѕл†z.

Кондaкъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Взбрaнной:

Взбрaнной воев0дэ побэди1тєльнаz, ћкw и3збaвльшесz t ѕлhхъ пришeствіемъ твоегw2 честнaгw џбраза, вLчце бцdе, свётлw сотворsемъ прaзднество срётеніz твоегw2, и3 nбhчнw зовeмъ ти2: рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.

Јкосъ: ЃгGлъ предстaтель съ нб7сE п0сланъ бhсть рещи2 бцdэ: рaдуйсz, и3 со безпл0тнымъ глaсомъ воплощaема тS зрS, гDи, ўжасaшесz, и3 стоsше, зовhй къ нeй таков†z: рaдуйсz, є4юже рaдость возсіsетъ: рaдуйсz, є4же клsтва и3зчeзнетъ. Рaдуйсz, пaдшагw ґдaма воззвaніе: рaдуйсz, слeзъ є4vиныхъ и3збавлeніе. Рaдуйсz, высото2 неудобовосходи1маz человёческими пHмыслы: рaдуйсz, глубино2 неудобозри1маz и3 ѓгGльскими nчи1ма. Рaдуйсz, ћкw є3си2 цReво сэдaлище: рaдуйсz ћкw н0сиши носsщаго вс‰. Рaдуйсz, ѕвэздо2, kвлsющаz сlнце: рaдуйсz, ўтр0бо бжcтвеннагw воплощeніz. Рaдуйсz, є4юже њбновлsетсz твaрь: рaдуйсz, є4юже покланsемсz творцY. Рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Не послужи1ша твaри бGомyдріи пaче создaвшагw, но џгненное прещeніе мyжески попрaвше, рaдовахусz пою1ще: препётый nц7є1въ гDь и3 бGъ, бlгословeнъ є3си2.

Ћкw порфЂрою и3 вЂссомъ червлeною хламЂдою, дв7о бцdе вLчце, грaдъ тв0й тоб0ю њдёzсz, хrтA величaетъ, и3 пришeствіе честнaгw твоегw2 џбраза слaвитъ, ћвльшасz пaче л{чъ с0лнечныхъ, и3 немрaчнымъ свётомъ просвэщaюща велеглaснw хвaлzщыz тS.

Скриж†ли бGопи6саныz пeрстомъ д¦а въ ћрости мwmсeй сокруши2: но въ тебЁ, чcтаz, преслaвный творeцъ всели1всz, неврeдну тS сохрани2, є3мyже поeмъ: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Пріими2 твои1хъ р†бъ мольбы6, пречcтаz дв7о бцdе: непостоsнную бyрю ўтиши2 моли1твами твои1ми, и3 совёты проти1вныхъ врагHвъ разжени2, напaдающихъ на стaдо твоE, всенепор0чнаz вLчце.

ТебE є3ди1ну пом0щницу р0ду человёческому, бцdе марjе, зижди1тель всёхъ ржcтв0мъ свои1мъ назнaмена, и3 прор0цы проwбрази1ша, џвъ тS двeрь, и4нъ же тS л0жницу б9ію: мh же тS воспэвaемъ роди1тельницу б9ію, и3 ходaтаицу къ бGу, и3 застyпницу t всёхъ ѕHлъ находsщихъ на ны2.

Пёснь }.

Їрм0съ: Џтроки благочести6выz въ пещи2 ржcтво2 бGор0дичо спасло2 є4сть, тогдA ќбw њбразyемое, нhнэ же дёйствуемое, вселeнную всю2 воздвизaетъ пёти тебЁ: гDа п0йте дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

Кaкw тS, дв7о, по достоsнію воспоeмъ, п0мощь твeрдую, храни1тельницу жи1зни нaшеz, и3 ходaтаицу непрел0жну къ сн7у твоемY и3 бGу нaшему; є3г0же воспэвaемъ и3 превозн0симъ во вёки.

Цвёте прекрaсный, и3 вонS пи1щнаz, њблагоухaеши, бцdе марjе, вс‰, и3 спасaеши, и3 t нед{гъ и3сцэлsеши, бёсы прогонsеши, тёмже ти2 вопіeмъ: рaдуйсz, пом0щнице всBмъ молsщымсz вBрнымъ.

Ст0лпъ ћвльшисz, бGомaти, нахождє1ніz проти1вныхъ tгонS: тs бо чтyщымъ сeрдцемъ тeплымъ kви1ласz є3си2 стэнA и3 њграждeніе, и3 спаси1тельное прибёжище.

Дв7дски воспэвaемъ ти2 пёснь, г0ру б9ію тS и3менyюще, пречcтаz дв7о: и3ст0чника бо сyщымъ приснотекyщаго и3сточи1ла є3си2. Е#г0же поeмъ и3 превозн0симъ во вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Всsкъ земнор0дный да взыгрaетсz, д¦омъ просвэщaемь, да торжествyетъ же безпл0тныхъ ўмHвъ є3стество2, почитaющее свzщeнное торжество2 бGомaтере, и3 да вопіeтъ: рaдуйсz, всеблажeннаz бцdе, чcтаz приснодв7о.

Рaдости ходaтаице, возвесели2 нaшъ смhслъ, вопи1ти тебЁ, бцdе чcтаz: рaдуйсz, храни1тельнице нaша, держaва и3 њграждeніе, и3 спаси1тельное прибёжище.

Да восхвaлzтъ соглaснw тS нб7о и3 землS, ћкw жизнодaтелz мjру р0ждши: рaдуйсz, ти1хое пристaнище, жив0тныz воды2 и3ст0чниче неисчерпaемый, вLчце.

Собрaвшесz днeсь, лю1діе, во срётеніе пречcтыz б9іz м™ре, ћкw віногрaда мhсленнагw грeзнъ носsщи, віно2 и3сточaющь всегдA, и3 весeліz всёхъ и3сполнsющь, ћкw бцdу по д0лгу слaвимъ.

Бжcтвеннаz рэкA в0дъ жив0тныхъ вс‰ ўдHліz напаsющи, нaшz соблaзны, бGомaти, погрузи2, и3 до концA потреби2.

Свэти1ленъ.

Под0бенъ: Посэти1лъ ны2:

Да почти1тсz днeсь, бGомaти, зижди1телz р0ждшаz рaйскихъ дверeй tверзeніе, и3 всегw2 мjра њчищeніе, побёду дaвшаz хrтолюби1вому в0инству: њ сeй бо прор0цы глаг0лаша, т0й поклони1мсz.

Слaва, и3 нhнэ:

Пресвётлаz днeсь ми1лостивнаz свётлость, б9іz благодaть, вс‰ рaдостнw њдождsетъ нбcными тyчами, на стєзи2 слaдкіz направлsющи бцdе, вLчце, всёхъ познaвшихъ тS земнhхъ, приснодв7о: нhнэ бо всS землS ру1сскаz рaдуетсz, вёрою тS слaвzщи.

На хвали1техъ стіхи6ры на д7, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ћкw д0блz:

Настaвницу тS заблyждшымъ, и3 пристaнище спаси1тельное, въ пучи1нэ, вLчце, и3 бyри, и3 во и3скушeніихъ и3 въ печaлехъ, хrт0съ тS всBмъ показA, сн7ъ тв0й и3 бGъ нaшъ, вёрнw приходsщымъ къ тебЁ. Е#г0же моли2, t ѕлhхъ бёдъ и3збaвитисz вёдущымъ бцdу тS вои1стинну. Двaжды.

Тлёніе потреби1ла є3си2, и3 болёзнь, всепётаz, дрeвнюю всю2, ржcтв0мъ твои1мъ: жив0тъ бо мjрови р0ждши, и3 смeрть разруши1вши, болBзни, бlгaz, и3сцэлsеши, вёрнw џбраза твоегw2 чудесA воспэвaющихъ, и3 люб0вію клaнzющихсz, и3 чтyщихъ тS с™yю и3 честнёйшую настaвницу.

Ћкw и3ст0чникъ тS, препётаz, животA и3 благодaти, и3сточaющій чудесA, и3 цэльбY страстeй душeвныхъ и3 тэлeсныхъ, ћкw быстринY њставлeніz, ми1лости щедр0тъ неисчерпaемое м0ре ви1дzще, тебЁ припaдаемъ вси2 њскорблsеміи нhнэ, просsще вси2 разрэшeніz бyдущагw мучeніz.

Слaва, и3 нhнэ:

И$же на херувjмэхъ э4здzй, и3 пэвaемый t сераф‡мъ, сшeлъ є3си2 съ нб7сE прbр0чески, блaже, и3 всели1лсz є3си2 во ўтр0бу чcтыz бGоoтрокови1цы, ю4же ѓгGли воспёша тaйнw: рaдуйсz, рaдостнаz дв7о, неwб8sтнаго ћкw бGа во чрeвэ твоeмъ пріeмши пaче сл0ва, t невёріz въ вёру мjръ преводsща. Слaва тебЁ хrтE, є3ди1не ми1лостиве и3 человэколю1бче.

Славосл0віе вели1кое. И# tпyстъ.

На літургjи, бlжє1нна, t канHна пёснь G-z и3 ѕ7-z. Слyжба всS бцdы.

Знайшли помилку