• Мінея Місячна,  Серпень

  В 20-й день

  ← В 19-й день Серпень В 21-й день → В 20-й день → Свята́го проро́ка Саму́ила → Кано́н моле́бный святи́телем Иоа́нну и Фео́дору, епи́скопом Су́ждальским → С™aгw прbр0ка самуи1ла.

 • Мінея Місячна,  Серпень

  В 30-й день

  ← В 29-й день Серпень В 31-й день → В 30-й день → И́же во святы́х оте́ц на́ших Патриа́рхов Константи́ня гра́да Алекса́ндра, Иоа́нна и Па́вла Но́ваго → Слу́жба благода́рственная Бо́гу, в Тро́ице Святе́й сла́вимому и пренесе́ние моще́й свята́го благове́рнаго вели́каго…

 • Мінея Місячна,  Серпень

  В 22-й день

  ← В 21-й день Серпень В 23-й день → В 22-й день → Свята́го му́ченика Агафони́ка и и́же с ним → Пра́зднование Преcвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и, ра́ди ико́ны Ея, имену́емыя «Красного́рская Грузи́нская» → С™aгw мyченика ґгаfонjка, и3…

 • Мінея Місячна,  Серпень

  В 21-й день

  ← В 20-й день Серпень В 22-й день → В 21-й день → Свята́го апо́стола Фадде́я и святы́я му́чени́цы Ва́ссы и чад ея́ Феогни́я, Ага́пия и Пи́ста → Преподо́бнаго отца́ на́шего Авраа́мия, Смоле́нскаго чудотво́рца́ → Преподо́бных Корни́лия и Авраа́мия Палеостро́вских…

 • Мінея Місячна,  Серпень

  В 19-й день

  ← В 18-й день Серпень В 20-й день → В 19-й день → Свята́го му́ченика Андре́я Стратила́та и с ним дву ты́сящ пяти́ сот девяти́десяти трех → Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и ра́ди ико́ны Ея́, имену́емыя «Донская»…

 • Мінея Місячна,  Серпень

  В 18-й день

  ← В 17-й день Серпень В 19-й день → В 18-й день → Святы́х му́чеников Фло́ра и Ла́вра → Преподо́бнаго Иоа́нна, пустынножи́теля Ры́льскаго → С™hхъ мyчєникъ, флHра и3 лavра

 • Мінея Місячна,  Серпень

  В 17-й день

  ← В 16-й день Серпень В 18-й день → В 17-й день → Свята́го му́ченика Ми́рона → Преподо́бнаго Али́пия, иконопи́сца Пече́рскаго, в Бли́жних пеще́рах почива́ющаго → С™aгw мyченика мЂрwна

 • Мінея Місячна,  Серпень

  В 24-й день

  ← В 23-й день Серпень В 25-й день → В 24-й день → Свята́го священному́ченика Евти́ха, ученика́ свята́го Иоа́нна Богосло́ва → Пренесе́ние моще́й святи́теля Петра́, Митрополи́та Ки́евскаго → Преподо́бнаго Арсения Коме́льскаго, Волого́дскаго, и́же пре́жде бысть игу́мен Тро́ице-Се́ргиевы оби́тели → Пра́зднование…

 • Мінея Місячна,  Серпень

  В 16-й день

  ← В 15-й день Серпень В 17-й день → В 16-й день → От Еде́са пренесе́ние в Константи́нь град Нерукотворе́ннаго о́браза Го́спода на́шего Иису́са Христа́, ре́кше свята́го убру́са → И́на Слу́жба, бде́нная, в че́сть Нерукотворе́ннаго о́браза Го́спода на́шего Иису́са Христа́…

 • Мінея Місячна,  Серпень

  В 15-й день

  ← В 14-й день Серпень В 16-й день → В 15-й день → Успе́ние Пресвяты́я Сла́вныя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и → Похвалы́, или́ свяще́нное после́дование на свято́е преставле́ние Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и → Слу́жба ра́ди…

 • Мінея Місячна,  Серпень

  В 25-й день

  ← В 24-й день Серпень В 26-й день → В 25-й день → Возвраще́ние моще́й свята́го апо́стола Варфоломе́я и па́мять свята́го апо́стола Ти́та → Возвращeніе мощeй с™aгw ґпcла варfоломeа. И# пaмzть с™aгw ґпcла тjта