Мінея Місячна,  Лютий

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень * Липень * Серпень * Богородичний додаток

Лютий

← В 6-й день В 8-й день →

День 1234567891011121314151617181920212223242526272829

В 7-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Преподо́бнаго отца́ на́шего Парфе́ния, епи́скопа Лампсаки́йскаго, и преподо́бнаго отца́ на́шего Луки́, и́же во Елла́де

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры святи́теля 3 и преподо́бнаго 3.

Стихиры святи́теля, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Девства тезоимени́тый,/ лампсакийский свети́льник,/ чудодейств све́тлая денни́ца, Парфений вели́кий/ всех нас созыва́ет памятию свое́ю/ торжество́ совершати духовное,/ воспева́ющих Спа́са Христа́.

Из млада́ во́зраста Бо́га в себе́ нося́,/ демонския полки́ огне́м моли́тв твои́х попали́л еси́, преблаженне,/ напра́вил еси́, мудре, лампсакийское стадо,/ и́бо, требища и́дольская низложи́в,/ обнови́л еси́ себе́ Бо́гу.

Пропове́дует твое́ чу́до изве́ргшаяся ры́ба,/ ожи́вшая недыхающая,/ плод неплодныя ни́вы и виногра́да,/ дождь дово́льный, омакающих обещание./ Чуде́сна твоя́ дела́, священнодейственне,/ темже моли́ спасти́ся нам.

И́ны стихи́ры преподо́бнаго, глас 6.

Подо́бен: Всю отложи́вше:

Весь от ю́ности после́довав Господеви,/ роди́телей оста́вил еси́, славне,/ пристра́стие и любо́вь мирску́ю/ и в пустынях пожи́л еси́,/ по́стных житие́ держа́ во смире́нии,/ е́же и скончал еси́,/ горя́ ду́хом, преподо́бне,/ добре́ ку́плю соде́лав,/ расточи́в твоя́ име́ния ни́щим/ и би́сер че́стный купи́в – Христа́./ егоже и получи́в жела́ния,/ почил еси́, достославне.

Терпе́л еси́, биемь,/ укоряемь, о́тче,/ ураняемь от роди́телей за Го́спода,/ егоже жела́л еси́, славне,/ егоже ра́ди уязви́вся жела́нием,/ кра́сная в ничто́же вмени́л еси́,/ матере же лише́ние/ и странничество возлюби́л еси́,/ во о́браз облеклся еси́ монашеский, священнейше./ Но явля́ет тя Бог и не хотяща,/ моли́твам ма́терним, Луко преподо́бне,/ преклонься я́ко Человеколю́бец.

Житие́ скончав твое́ свяще́нное, всесвященне,/ чудеса́ соверши́л еси́, священне,/ изря́дна и преславна́,/ и Бо́гу, тебе́ подавшу зало́г Божествен/ и пре́жде воздая́ния Боже́ственных трудо́в твои́х,/ подае́т же и вене́ц нетле́нен тебе́/ и сла́ву вечнующую,/ егда́ я́ко Судия́ приидет./ Того́ убо моли́/ избавитися пою́щим тя при́сно/ от всякаго озлобле́ния,/ Луко пречудне.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, глас то́йже.

Самогла́сен. Ге́рманово:

На рука́х ста́рческих во днешний день,/ я́ко на колесни́це Херуви́мстей,/ восклони́тися благоизволивый, Христе́ Бо́же,/ и нас, пою́щих Тя,/ страсте́й мучи́тельства, призыва́емый, избави/ и спаси́, я́ко Человеколю́бец.

А́ще есть пост, Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен; а́ще ли во вто́рник или́ в четверто́к ве́чера, Крестобогоро́дичен, пи́сан в 10-й день.

На стихо́вне стихи́ры, глас 6.

Подо́бен: Тридне́вен:

Восприими́, – рече, – Симео́не,/ Зижди́теля всяческих рука́ми,/ о старче, подыми́ Христа́,/ егоже Де́ва Отрокови́ца роди́ без семе́не/ на ра́дость ро́ду на́шему.

Стих: Ны́не отпущаеши раба́ Твоего́, Владыко,/ по глаго́лу Твоему́, с ми́ром.

Зако́на Творца́ и Бо́га,/ егоже трепе́щут Ангельская мно́жества,/ сошедшеся, воспои́м, людие, Еди́наго Благоде́теля и зако́ну Законода́теля/ во спасе́ние душ на́ших.

Стих: Свет во открове́ние язы́ков/ и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Ны́не отпущаеши, Владыко, раба́ Твоего́, я́коже рекл еси́, с ми́ром,/ я́ко ви́дех Тя, Христе́, Све́та Первовечнаго,/ соуз мя пло́тских, во открове́ние язы́ков и Изра́илю.

Сла́ва, и ны́не, глас 6. Иоа́нна мона́ха:

Да отве́рзется дверь Небе́сная днесь,/ безначальное бо Сло́во О́тчее/ нача́ло прии́м под ле́ты,/ не отступль Своего́ Божества́, от Де́вы я́ко Младенец четыредесятодневен/ Мате́рию вольне приносится в Це́рковь зако́нную,/ и Сего́ на ру́ки приемлет ста́рец,/ отпусти́, зовый, раба́, Владыко,/ и́бо о́чи мои́ ви́деста спасе́ние Твое́./ Пришедый в мир спасти́ род человечь,/ Го́споди, сла́ва Тебе́.

Тропа́рь святы́х, глас 4:

Бо́же оте́ц на́ших,/ творяй при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости,/ не отстави ми́лость Твою́ от нас,/ но моли́твами их/ в ми́ре управи живо́т наш.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, глас 1:

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Де́во,/ из Тебе́ бо возсия Со́лнце Пра́вды, Христо́с Бог наш,/ просвещаяй сущия во тьме./ Веселися и ты, старче пра́ведный,/ приемый во объя́тия Свободи́теля душ на́ших,/ дарующаго нам воскресе́ние.

На у́трени

На Бог Госпо́дь:тропа́рь пра́здника, два́жды. Сла́ва, святы́х: И ны́не, пра́здника.

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 4:

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Младенствуеши ме́не ра́ди, Ве́тхий деньми,/ чищением приобщаешися, Чисте́йший Бо́же,/ да плоть увериши мне, ю́же от Де́вы;/ и сим Симео́н поучаяся, позна Тя, Бо́га, явльшагося плотию,/ и, я́ко Жизнь, лобзаше и, радуяся, ста́рчески взываше:/ отпусти́ ме́не, Тебе́ бо ви́дех, Живота́ всяческих.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Лик А́нгельский:

Сый со Отцем на престо́ле святем, пришед на зе́млю, от Де́вы роди́ся/ и Младе́нец бысть, ле́ты Сый неопи́сан,/ егоже прии́м Симео́н на ру́ки, радуяся, глаголаше:/ ны́не отпущаеши, Щедре, возвесели́в раба́ Твоего́.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Кано́н пра́здника, со ирмосо́м на 6, и святы́х на 8.

Ин кано́н святи́теля, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Мо́ря че́рмную пучи́ну/ невлажными стопа́ми/ дре́вний пешешествовав Изра́иль,/ крестообразныма Моисеовыма рукама/ Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.

Уясня́ют доброде́телей благода́тною днесь всех нас,/ в све́тлое торжество́ мудраго святи́теля,/ я́коже зарю́, испущая светоно́сная чуде́с сия́ния.

На го́ру безстрастия, преподо́бне, вознесл еси́ ум/ и, во мрак писа́ний вшед,/ невещественнаго, Парфение, све́та, преподо́бне, испо́лнен яви́лся еси́, славне.

Ору́жие, я́ко вои́стинну извле́к, и́же есть глаго́л Бо́жий,/ вражию уязви́л еси́ кре́пость,/ святи́телю Парфение,/ темже победи́тельная на де́моны ты прия́л еси́.

Богоро́дичен: Роди́тель в рай бысть за́висть сме́рти челове́ком,/ егоже, рождься, Де́во, из Тебе́ Сын Бо́жий Оте́чь/ с шу́мом потреби́, безсмертие пода́в ро́ду на́шему.

Ин кано́н преподо́бнаго, глас 6.

Песнь 1

Ирмо́с: Я́ко по суху пешешествовав Изра́иль/по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя пото́пляема,/ Бо́гу, побе́дную песнь пои́м, вопияше.

Сло́во ми даждь, Богови́дче, предстоя́ престо́лу Влады́ки твоего́,/ воспети све́тлое и светоно́сное житие́ твое́, Луко,/ разори́в мглу ума́ моего́.

Всекрепко тя возлюби́в, свяще́нный, Спа́се,/ к по́стничеству приступи́ тве́рдо,/ ско́рбирби́ и труды́ и боле́зни терпя́,/ и́миже обрете сла́дость некончаему́.

Утружда́я те́ло, о́тче Луко, воздержа́нием всегда,/ бде́нием ча́стым и озлобле́нием всяцем, мудре,/ стремле́ния страсте́й лю́тых уста́вил еси́.

Богоро́дичен: Господороди́тельнице Де́во,/ я́же Бо́га плотию рождши, неразлучнаго Отцу́,/ воплоще́нна за милосе́рдие земны́х,/ томле́ния мя страстей покажи́ превышша.

Ин. Песнь 3

Ирмо́с: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зовущи:/ Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ и прибежище, и утвержде́ние.

Я́коже фи́никс цветоно́сен,/ доброде́тели на земли́, преподо́бне,/ беземертия плоды́ на Небесех скрыл еси́.

Храм тя всех Бо́гу живу́щая в тебе́ пока́за благода́ть себе́, преподо́бне,/ ея́же ра́ди прослави́лся еси́, Парфение.

Пречестным от Бо́га архиерейства украшься, славне, одея́нием,/ священнодейственник досто́ин Того́ яви́лся еси́ благосты́ни.

Богоро́дичен: Разруши́ся кля́твы нашея средоградие, Чи́стая Влады́чице, па́че ума́ Рождеством Твои́м,/ и Боже́ственному естеству́ совокупи́хомся.

Ин

Ирмо́с: Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесый рог ве́рных Твои́х, Блаже,/ и утверди́вый нас на камени/ испове́дания Твоего́.

Воскрилився те́плым раче́нием Спа́са, роди́телей любо́вь презре́л еси́,/ егоже ра́ди и был еси́, о Луко, стра́нен всех сла́дких, блаженне.

Храм Госпо́день себе́ соделати хотя́, в пусты́нях всели́лся еси́,/ я́коже древле Илия, с де́моны боряся,/ темже обре́л еси́ кончи́ну блаже́нную.

Вся́кой Боже́ственней за́поведи, я́коже благопокори́в раб, яви́лся еси́, всеблаженне,/ добре́ сия́ соверша́я и смиря́я себе́:/ темже высоту́ прия́л еси́ Небе́сную.

Богоро́дичен: Де́во Ма́ти Божия,/ рождшая Слово па́че сло́ва, явльшееся нас ра́ди, моли́ прилежно безсловеси́я всякаго мя избавити.

Конда́к Парфе́ния, глас 3:

Подо́бен: Де́ва днесь:

Чуде́с прия́л еси́ Боже́ственную благода́ть,/ Богомудре священне Парфение,/ чудотворче Богоносе,/ вся ве́рных стра́сти очища́я, ду́хи лука́вства, о́тче, изгоня́я,/ сего́ ра́ди тя воспеваем,/ я́ко велия таи́нника Божия благода́ти.

Конда́к Луки, глас 8:

Избравый Тя Бог пре́жде созда́ния во Свое́ благоугодие,/ и́ми́же ведяще су́дьбами,/ присно от утро́бы освяща́ет/ и Своего́ раба́ пока́за тя,/ исправля́я твоя́ сто́пы Луко, я́ко Человеколю́бец./ Ему́ ны́не, радуяся, предстойши.

Седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Боже́ственный ве́ры:

Исполнь Ду́ха Божественнаго сый, делы просия благоче́стия,/ священне чудотворче Парфение,/ от ле́сти челове́ки обрати́л еси́,/ боля́щих стра́сти исцеля́я./ О́тче преподо́бне, Христа́ Бо́га моли́/ спасти́ся ду́шам на́шим.

Сла́ва, седа́лен преподо́бнаго, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

От младенства возлюби́в доброде́тель, сла́дких всех ошаялся еси́, мудре,/ пощение и воздержа́ние изве́стно показуя,/ и, матерне жела́ние нивочтоже вмени́в, стра́нничеству себе́ тай вдал еси́./ Па́ки же возвеща́ет тя Бог ма́тери твое́й,/ рыда́ющей лише́ния твоего́ пра́ведно всеизряднейше./ С не́юже ны́не живый моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние по́дати/ пра́зднующим любовию святу́ю па́мять твою́.

И ны́не, пра́здника, глас то́йже:

Подо́бен: Свире́лей па́стырских:

Роди́лся еси́ на земли́, Собезначальный Отцу́,/ принеслся еси́ в це́рковь, Непостижи́мый./ Ра́дуяся же, ста́рец на ру́ки Тя восприят, зовый:/ ны́не отпущаеши, егоже посети́л еси́, по глаго́лу Твоему́,/ благоизволивый спасти́ я́ко Бог род человеческий.

А́ще есть пост, Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен; а́ще среда́ и́ли пято́к, Крестобогоро́дичен (пи́саны се́го ме́сяца в 11-й день).

Ин. Песнь 4

Ирмо́с: Вознесена́ Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце пра́ведное,/ ста в чи́не свое́м,/ досто́йно взывающи:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Тайн неизглаго́ланных наслаждься Божиих, треблаженне,/ научаяся Боже́ственно Того́ сокрове́нным,/ темже и ра́зума реки́, Парфение, источи́л еси́.

Весь вземся, Богоносе, мыслию к Небеси́ Бо́жественнее сла́ву ви́дел еси́ мы́сленно неизрече́нную,/ темже и равноангелен на земли́ яви́лся еси́, Парфение.

Весели́тся со А́нгелы вся тварь,/ я́же па́че ума́ зрящи соверша́ема, о́тче, тобо́ю зна́мения,/ темже и виновнаго сим, воспева́ет, я́ко Бо́га си́льна.

Богоро́дичен: Я́ко пресла́вна и неизглаго́ланна, Богоро́дице, новаго Твоего́ Рождества́/ и́стинно суть, Чи́стая, та́инства страшна́ и ужа́сна,/ в ни́хже мысль и ум побежда́ется, Пречи́стая.

Ин

Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ че́стная Це́рковь/ Боголе́пно пое́т, взывающи,/ от смы́сла чиста́ о Го́споде празднующи.

Незлоби́в, преподо́бен, пра́веден,/ и кро́ток, и цел яви́лся еси́, о́тче Луко,/ темже ублажи́лся еси́ от всех Творца́ и Влады́ки, всеблаженне.

Ви́дев зави́дяй тя добре проходяща житие́,/ разжжеся и напа́стей мно́жество тебе́ воздви́же,/ но изобличи́ся тощ волк, всу́е сло́вом зи́нув.

Ума́ правостию житие́ управил еси́ к лу́чшим,/ всеблаженне,/ жела́ний всех крайнейшее жела́я, о́тче, ви́дети,/ е́же благополу́чно и получи́л еси́.

Богоро́дичен: Красну доброто́ю Тя па́че всех обрет же́н,/ Кра́сный, Де́во Чи́стая, в Твою́ утро́бу всели́ся/ и злообразия мя страсте́й и тьмы избави.

Ин. Песнь 5

Ирмо́с: Ты, Го́споди, мой Свет,/ в мир прише́л еси́,/ Свет Святы́м, обращаяй из мрачна́ неве́дения/ ве́рою воспева́ющия Тя.

Пома́зался еси́ вои́стинну еле́ем Ду́ха, Парфение, по достоя́нию служи́ти Го́споду,/ сла́вою тя укра́сившему.

Глубину́ испыта́л писа́ния, преславне,/ мно́гоце́нный би́сер, – Христа́ – избра́в,/ егоже ста́ду разда́л еси́.

Я́ко име́я от Бо́га неистощи́му благода́ть, мудре,/ пресла́вна источа́еши чудеса́ всем,/ чудотворче Парфение.

Богоро́дичен: Да кропи́т Не́бо весе́лие и бла́годать на земли́,/ воздаде бо Ей ны́не весе́лие в высоту́, Еди́ну Богоро́дительницу.

Ин

Ирмо́с: Божиим све́том Твои́м, Блаже,/ у́тренюющих Ти ду́ши любовию озари́, молюся,/ Тя ведети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от мра́ка греховнаго взывающа.

Трудо́в твои́х воздая́ние от Богатодавца восприем, о́тче преподо́бне,/ пучи́на чуде́с всем яви́лся еси́,/ неду́ги отгоня́я приступа́ющим к тебе́.

Не поколеба́лся еси́, о́тче, врага́ премногими прилоги,/ не ужаса́лся еси́ возвышения его́,/ стал же еси́, я́ко столп тве́рд, непоколеблен,/ во смирение, я́ко во броня́, одеявся.

Добре́ соверши́в свяще́нное житие́ твое́, всеблаженне,/ и прие́м от Бо́га Вседержи́теля благода́ть исцеле́ний,/ слепыя просвети́л еси́, хромыя и разслабленныя здра́вы содева́я.

Богоро́дичен: Людие, по́йте, Ю́же вои́стинну рождшую Сло́во Божие несказа́нно/ и пребы́вшую па́ки по Рождестве́ Де́ву нетленну,/ я́ко всем предста́тельство и спасе́ние на́ше.

Ин. Песнь 6

Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопиет Ти,/ от бесовския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х/ исте́кше́ю Кровию.

Труби́т вселенней всей, Парфение, Богоносное твое́ житие́,/ кра́сных чуде́с дарова́нии, преславне, веща́нием Ду́ха.

Кропи́л еси́ сыноположения во́ду ста́ду твоему́,/ нече́стия скве́рну омыва́я уче́нии твои́ми, Парфение,/ и просвеща́я све́том благода́ти.

Богоро́дичен: Разума нетленнаго плод прозя́бла еси́, Богороди́тельнице, ми́ру,/ при́сно живый Хода́тай нетле́ния явля́ем ве́рою и любовию чтущим Тя.

Ин

Ирмо́с: Жите́йское мо́ре,/ воздвизаемое зря/ напа́стей бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой,/ Многоми́лостиве.

Разори́ся дре́вняя твоя́, льстивомудре, я́же на ны, кре́пость,/ и бе́з вести быша мно́гая твоя́ кова́рства, лукавне:/ се бо прост и незлоби́в ю́ноша тя низложи́.

Не дал еси́, преподо́бне, твои́ма очи́ма дремания, ни веждо́ма поко́я,/ дóндеже всю низложи́л еси́ хи́трость лестца,/ разли́чныя тебе́ напа́сти на всяк день воздвизающаго.

Целому́дренно соверши́л еси́ твое́ житие́/ и добре́ странныя приемля всегда́,/ ми́луя же бога́тно и дово́льно,/ темже и получи́л еси́ нетле́нную сла́ву и наслажде́ние.

Богоро́дичен: От Тро́ицы родила́ еси́ Ты Еди́наго плотски, Богороди́тельнице Пречи́стая,/ па́че ума́ же и сло́ва./ Темже вопию:/ Тро́ицы Бо́жественныя мя моли́твами Твои́ми покажи́ жили́ще.

Кондак и икос праздника

Ин. Песнь 7

Ирмо́с: В пе́щи Авраамстии отроцы перси́дстей,/ любовию благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем, опаляеми, взываху:/ благословен еси́ в хра́ме сла́вы Твоея, Го́споди.

Ду́ха в тебе́ всельшаяся Боже́ственная бла́годать, мудре,/ храм и це́рковь тя сла́вы я́ко вои́стинну устро́й, Парфение: в то́же Оте́ц, и Сын, и Сам Утеши́тель всели́ся.

Огне́м Боже́ственным/ нече́стия попали́л еси́, преподо́бне, всю терновную лесть на земли́/ и все́ял еси́ ста́ду твоему́ Боже́ственная уче́ния,/ присноживотны плоды́ принося́щая.

У́дицею языка́ из глубины́ пре́лести, Парфение, древле твое́ ста́до извлекл еси́ к жи́зни;/ ны́не же, о́тче, моли́твами твои́ми уловляеши от всякаго ро́да ры́бна/ благодатию,

Богоро́дичен: Ви́деша Ангели, Богородительнице,/ стра́нно Рождество́м Твои́м естество́ тле́нное ро́да перстнаго,/ к нетле́нному па́ки прите́кшее житию и сла́ве Небе́сней.

Ин

Ирмо́с: Отроцы в Вавилоне/пещнаго пламене не у́бояшася,/ но, посреде пламене ввержени, орошаеми, пояху:/ благословен еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.

Ра́ка твои́х моще́й, Луко, исто́чник показася исцеле́ний,/ к нейже всяк притека́я, избавля́ется вся́ческих страсте́й,/ тя блажа́, преподо́бне, и поя́ Влады́ку твоего́.

Зна́мении велича́йшими, о́тче, прослави тя Господь,/ егоже просла́вил еси́ ты болезньми воздержания первее,/ благословен бо, взыва́л еси́, Бог оте́ц на́ших.

В житии́ пресветел, и в чудесех величайш,/ и во всех до́брых яви́лся еси́ непрело́жен, преподо́бне,/ темже трудо́в обре́л еси́ воздая́ние – Ца́рствие Божие.

Богоро́дичен: Лю́ди и град Твой спаса́й,/ Богороди́тельнице Всенепорочная, предста́тельство на́ше,/ ве́рою несомне́нною вопию́щих Ти:/ бла́гословен, Всечи́стая, Плод чре́ва Твоего́.

Ин. Песнь 8

Ирмо́с: Руце распросте́р, Дании́л/ львов зия́ния в рове затче:/ о́гненную же си́лу угаси́ша,/ добро́детелию препоясавшеся,/ благоче́стия рачи́тели, отроцы, взывающе:/ благослови́те, вся дела́ Господня, Го́спода.

Же́злом ве́ры, мудре, еллинския хра́мы разори́л еси́/ и хра́мы воздви́гл еси́, преподо́бне, Спа́су и Бо́гу на́шему,/ в ни́хже же́ртвы чи́сты принесл еси́, поя́ Ему́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Заколение благово́нно сам себе́ принесл еси́, мудре,/ воздержа́ния огне́м ухание возпослал еси́ непоро́чно/ в Боже́ственный и непристу́пный же́ртвенник Бо́жий,/ поя́, Парфение:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Име́я Боже́ственную благода́ть от Бо́га, о́тче Парфение,/ источа́еши исцеле́ния приступа́ющим к тебе́, преподо́бне,/ очища́я неду́ги и отгоня кре́пко де́монов полки́,/ виновнаго сим пе́ти я́ко Бо́га, науча́я при́сно.

Богоро́дичен: И́же естество́м Непристу́пный везде́,/ Сын и Сло́во Божие, в Тя вселься, Чи́стая,/ и одеявся, Пресвята́я, в наш о́браз, я́ко Милосе́рд,/ яви́ся, благоприступен плотию, и пожи́ве с на́ми./ Сего́ ра́ди любовию Тя чту, и пою́, и хвалю́.

Ин

Ирмо́с: За зако́ны оте́ческия/ блаже́нный в Вавилоне ю́ноши, предбедствующе,/ царюющаго оплеваша повеле́ние безу́мное/ и, совокуплена́, и́мже не свари́шася огне́м,/ Державствующему досто́йную воспеваху песнь:/ Господа́ по́йте, дела,/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Вред вся́кий стра́сти, преподо́бне, отгоня́еши,/ о́тче Луко блаженне,/ прокаженныя очища́я, укрепляя немощныя и сляченныя,/ разреша́я содержи́мыя у́зы и хромыя вку́пе и слепыя исцеля́я,/ Го́спода по́йте, зовый, и превозноси́те во вся ве́ки.

Неболезненну обре́л еси́ сла́ву, преподо́бне,/ боле́зни многи подъе́м и по́двиги,/ бде́ние и изможде́ние телесе,/ пощение, и озлобле́ние, и низулегание,/ и вся́ко и́но дручение пло́ти любве ра́ди Содетеля Твоего́,/ с Ни́мже ны́не живый весели́шися./ Того́ у́бо моли́ спасти́ся всем,/ ве́рою и любовию тя велича́ющим.

Разли́чных ра́ди боле́зней, преподо́бне, и доброде́телей/ вшел еси́ в Небе́сное Ца́рство,/ веселяся ны́не ве́чно и Влады́ки всегда́ наслаждаяся добротами,/ со А́нгелы пе́ние трисвятое поеши:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те во вся ве́ки.

Богоро́дичен: Не отступльша неразлучнаго от Отеческаго не́дра, Чи́стая,/ родила́ еси́ неискусомужно,/ несказа́нно же Челове́ка соверше́нна су́ща./ егоже моли́ дати ми кре́пость лука́вых помышле́ний приле́г вся́кий низложи́ти до конца́/ и во́лю Боже́ственную Того́ делати всегда́, да Тя велича́ю.

Ин. Песнь 9

Ирмо́с: Ка́мень нерукосечный/ от несекомыя горы́ Тебе́, Де́во,/ краеуго́льный отсечеся,/ Христос, совокупи́вый разстоящаяся естества́./ Тем, веселящеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Тимение оттря́с и́стинно пло́тских страсте́й, треблаженне,/ всего́ себе́ к Боже́ственней пресели́ жи́зни и наслажде́нию невеще́ственному,/ идеже, лику́я, назираеши ны.

Цветы́ мысленныя, Богоносне, я́ко в наслаждении нетленне/ во святе́й твое́й па́мяти, чуде́с доброту пожинающе,/ разли́чно исплетен вене́ц, де́йствия обно́сим.

Ты, претек, я́же в ми́ре,/ и с Небе́сными, о Богоносне, безплотными ли́ки лику́я,/ о́тче Парфение, о нас моли́ся,/ творя́щих твою́ па́мять ве́рно.

Богоро́дичен: Пою́ Твою́ благода́ть, Де́во,/ и велича́ю Твою́ сла́ву,/ Ты бо просвеще́ние души́ мое́й еси́ вои́стинну и утеше́ние,/ ско́рая по́мощь, и спасе́ние, и заступле́ние.

Ин

Ирмо́с: Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/на Него́же не сме́ют чини́ Ангельстии взирати;/ Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ егоже величающе,/ с Небе́сными вои Тя ублажа́ем.

Твоя́ боле́зни, о́тче, и по́двиги кто изрещи́ возмо́жет землен?/ и́хже ра́ди достойну мзду восприял еси́ от Бо́га,/ был бо еси́ приятелище Божественнаго Ду́ха,/ преподо́бен, прав, и́стинен, пра́веден и непоро́чен.

Во оби́телех о́ных я́ко водворяяся жела́нных/ и доброт Боже́ственных насыщаяся,/ ра́я же Бо́жественнаго цвето́в ны́не наслаждаяся в сы́тость и радуяся,/ па́мять к Бо́гу о нас сотвори́, всеблаженне.

Тро́ичен: Еди́но Естество́ Триипостасное,,/трисиянное Существо́ и неразлу́чная Си́ло,/ О́тче, Сы́не и Святый Ду́ше, Еди́но Божество́,/ спаса́й ве́рою Тя Единаго величающия, Бо́га в Триех Ли́цех.

Богоро́дичен: Разумети не мо́жет Твоего́ таинства землен ум,/ Де́во Богоро́дице Всепетая,/ пре́жде бо Рождества́ безмужно зачала́ еси́,/ пребыла́ же еси́ Де́ва и по Рождестве́,/ родила́ же еси́ Сло́во, Отцу́ Соприсносущное.

Свети́лен пра́здника.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Носящи, Чи́стая/ и Пречи́стая Де́во,/ Содетеля и Влады́ку/ я́ко Младе́нца на рука́х,/ в це́рковь вхо́дит.

Стих: Ны́не отпущаеши раба́ Твоего́, Владыко,/ по глаго́лу Твоему́, с ми́ром.

Приими́, о Симео́не,/ Го́спода Сла́вы,/ я́коже извести́лся еси́/ от Ду́ха Святаго:/ се бо прии́де.

Стих: Свет во открове́ние язы́ков/ и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Ны́не ви́деша,/ Благи́й Бо́же, о́чи мои/ Твое́ обеща́ние,/ разреши́ мя ско́ро,/ раба́ Твоего́, Человеколюбче.

Сла́ва, и ны́не, глас и подо́бен то́йже:

Ра́дуйся, Я́же ра́дость/ ми́ра прии́мшая,/ Христа́ Жизнода́вца,/ и уста́вльшая печа́ль,/ Де́во, прама́терню.

 

 

 

И́на слу́жба, бде́нная, святи́теля Парфе́ния, епи́скопа Лампсаки́йскаго

На ма́лой вече́рни

Стихи́ры на 4, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся:

Радуйся, Богоносе Парфение,/ от младенства Иису́са возлюби́вый,/ чистото́ю Тому́ присвоивыйся,/ де́тскою ве́рою после́дствовавый,/ в простоте́ се́рдца послужи́вый Ему́/ и ра́зум соверше́ннейший от Него́ восприемый,/ и́мже просвети́л еси́ челове́ков умы́./ Темже и засту́пник наш яви́лся еси́,/ просяй нам ми́ра и велия ми́лости.

Ра́дуйся, преблаженне Парфение,/ плач неуте́шный де́моном наведый:/ людие бо, им служи́вший иногда́,/ апостольски тобо́ю наученнии,/ поплеваша горды́ню их/ и Боголе́пно прославиша в ду́шах свои́х и телесех/ еди́наго и́стиннаго Христа́ Бо́га,/ подающаго ми́рови велию ми́лость. Ра́дуйся, преподо́бне Парфение,/ во́лею Христу́ сораспны́йся,/ страсте́й умерщвле́нием пострадавый,/ умерый всеконе́чно греху́,/ нетле́нию же и безсмертию воскресый/ и ангельски во плоти́ пожи́вый,/ мир чудесы просвеща́я/ и при́сно Господеви моляся/ даровати ми́рови мир и ду́шам на́шим велию ми́лость.

Сла́ва, глас 1:

Треблаженнейший о́тче,/ чистоты́ сокро́вище,/ погиба́ющих помо́щниче,/ даждь нам ру́ку помощи,/ и, грехми́ погружа́емых при́сно,/ от смертоносных глуби́н возведи́,/ и про́чее вре́мя живота́/ в покая́нии скончати нам помози́/ и от вечнаго гне́ва спасти́ся.

И ны́не, пра́здника: Днесь древле Моисе́ю: (зри страни́цу 26).

Аще же отда́ние пра́здника бысть уже́, пое́м на И ныне, Богоро́дичен глас то́йже:

Мари́е Непоро́чная/ и ума́ всякаго превосходя́щая/ честне́йшая колесни́це,/ обдержи́ма мя мно́гими грехми́ и стесня́ема,/ к широте́ пока́яния настави мя/ всеси́льнейшим Твои́м предстательством,/ и́бо можеши, я́ко Ма́ти вся Могущаго.

На стихо́вне стихи́ры, глас 6.

Подо́бен: Тридне́вен:

О́тче Парфение,/ по́стничества украше́ние/ и воздержа́ния венче,/ от злых воздержатися/ нам, лю́бящим тя/ и к тебе́ при́сно притека́ющим, дару́й.

Стих: Священницы Твой облеку́тся в пра́вду,/ и преподобнии Твои возра́дуются.

Плакати ми дару́й,/ о́тче преподо́бне,/ о гресех мои́х непреста́нно,/ мучи́тельства же вражия/ и ра́бства страстнаго свободи́тися сподоби.

Стих: Блаже́н муж, бояйся Го́спода,/ в заповедех Его́ восхощет зело́.

Па́стырю до́брый,/ прожени́ душегубныя звери,/ и́же ду́шу ско́рбную/ и люте смущаему,/ восхи́тити тща́тся, о чудотворче!

Сла́ва, глас и подо́бен то́йже:

Росо́ю Небе́сною,/ прохлади́ мое́ те́ло,/ воспале́нное люте уязвле́нием змии́ным,/ и а́да грехо́вна́го ослаби жже́ние .

И ны́не, пра́здника: На рука́х ста́рческих во дне́шний день: (зри страни́цу 222).

Или́ Богоро́дичен, глас и подо́бен то́йже: Никто́же, притека́яй к Тебе́,/ посра́млен от Тебе́ исхо́дит,/ Пречи́стая Богоро́дице Де́во,/ но про́сит благода́ти/ и прие́млет дарова́ние к поле́зному проше́нию.

Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни. Сла́ва, и ны́не, пра́здника: Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Де́во: (зри страни́цу 223).

Или Богоро́дичен: Е́же от ве́ка утае́ное:

На вели́цей вече́рни

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 6

А́ще ли попра́зднство и по́сле, пра́зднику стихи́ры 3 и свято́му 5, глас 1 (зри страни́цу 221).

И́ны стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Перстною плотию обло́жен,/ дух моли́твою́ воскрилял еси́/ и, к Бо́гу возносяся,/ горния доброты́ узрел еси́ сла́ву,/ отонудуже на тле́нную ми́ра сего́ красоту́/ и безу́мный мяте́ж челове́ческий ско́рбно взира́л еси́/ и, воздыха́я, сле́зы пролива́л еси́,/ в Небе́сное оте́чество пресели́тися жела́я.

Де́моном стра́шная твоя́ моли́тва/ вели́чия твоего́ вино́вна бысть,/ той бо све́том просвети́вся,/ ум Христо́в стяжа́л еси́/ и, еди́ное на потре́бу познавый,/ я́ко Мари́я при но́гу Иису́сову,/ неотто́рженною приседел еси́ любовию,/ неизглаго́ланная та́инства познава́я/ о спасе́нии душ на́ших.

Вели́кую твою́ святы́ню/ всем возвеща́ют чудеса́ твоя́:/ ка́ко бо можаше челове́к гре́шник,/ сицевая зна́мения сотвори́ти?/ Вои́стину свят еси́, Парфение,/ и́бо и́мя твое́, я́ко со́лнца луча́,/ сквозе веко́в тьму блиста́ет,/ се бо прославля́ет Госпо́дь прославляющия Его́/ пред челове́ки и пред Отцем Свои́м.

Сла́ва, глас 8:

Емуже всего́ себе́ от младенства возложи́л еси́,/ егоже во уме́ твое́м при́сно обноси́л еси́,/ егоже ра́ди вся сла́дкая ми́ра отри́нул еси́,/ и́же святы́х Святе́йший Иису́с,/ огнь паля́щий творяй слу́ги Своя́,/ Той тебе́ пламень в се́рдце вложи́,/ те́рние страсте́й пожигающий,/ тьму же неразу́мия просвеща́ющий/ и всем ве́рным указу́ющий путь в Ца́рство Небе́сное.

И ны́не,пра́здника: И́же на Херуви́мех Носи́мый: (зри страни́цу 193).

Или́ Богоро́дичен, глас 8.

Та́же вход. Проки́мен дне и чте́ния три святи́тельская (зри страни́цы 413–415).

На лити́и стихи́ры, глас 6:

Днесь, вернии,/ свяще́нное совершаим торжество,/ па́мять чтуще Парфения чуднаго,/ А́нгела бывша невеще́ственным житие́м,/ апо́стола, я́ко лесть и́дольскую упраздни́, проро́ка же, я́ко бу́дущая прозираше,/ добляго му́ченика, я́ко вся ра́дости ми́ра сего́ отверже,/ и плоть свою́ умертви́./ Темже и со дерзнове́нием мо́лится/ даровати ми́рови мир и ду́шам на́шим велию ми́лость.

Прииди́те, вси вернии, днесь/ воспои́м вели́каго Парфения,/ и́же, я́ко облак све́тел и росоносен, нам яви́ся,/ пламень гне́ва небеснаго на грешныя/ сению свое́ю утиша́ющий,/ страсте́й же зной охлажда́ющий излия́нием умиленныя моли́твы/ и изсохшия на́ша сердца́ оживля́ющий,/ плоды́ же доброделания приноси́ти помога́ющий всем,/ с ве́рою и любовию притека́ющим к нему́.

Челове́ческое естество́/ я́ко вои́стину превосшедый,/ воздая́ние неизглаго́ланное восприял еси́,/ вся бо неду́ги челове́ков цели́ши,/ бе́сом же и и́мя твое́ еди́но губи́тельно бысть./ И ны́не Ангелов равностоятель яви́лся еси́,/ трисвятую Богови песнь вопия/ и моляся о ду́шах на́ших.

Сла́ва, глас 7:

Чистото́ю со́вести твое́й сия́я,/ сме́рти телесныя не страши́лся еси́,/ сего́ ра́ди и свои́х си всеконечно отве́ргся/ и апостольски во языцех благовествуя,/ просвети́л еси́ помраченныя челове́ки/ и Христови приве́л еси́ пре́жде диавольскую ло́витву./ Обаче не я́ко господствуяй, но я́ко служай,/ во обраще́нных тобо́ю пожи́л еси́,/ смире́нием и кротостию украшаемь;/ темже и Бог тебе́ превознесе/ и дарова тебе́ благода́ть моли́тися за ны.

И ны́не, пра́здника: Украси́ твой черто́г, Сио́не: (зри страни́цу 28).

Или́ И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Под кров Твой, Влады́чице,/ вси земнороднии притекающе,/ вопием Ти: Богоро́дице, упова́ние на́ше,/ избави ны от безме́рных прегреше́ний/ и спаси́ ду́ши на́ша.

На стихо́вне стихи́ры, глас 6:

Подо́бен: Всю отложи́вше:

Я́ко му́дрый строи́тель,/ не на песце́ самонадеянна,/ но на камени Христо́вы ве́ры/ дом добродетели смире́нием созида́л еси́,/ темже никая́же скорбь и теснота́,/ ни́же ко́е искуше́ние и беда́/ не возмогоша тебе́ поколебати/ и разлучи́ти от любве Го́спода твоего́,/ Емуже не престай моляся,/ о́тче наш Парфение,/ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Стих: Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве/ и возра́дуются на ло́жах свои́х.

До́брою земле́ю твоего́ се́рдца/ се́мя любве Божия восприи́мь,/ от пути́ суетнаго отбега́л еси́/ и в безмо́лвии возращал еси́ дар,/ терпе́нием корени доброде́тели углубля́я в себе́,/ вся же собла́зны отревая моли́твою́./ Сего́ ра́ди и плод Боже́ственный принесл еси́,/ и́мже насыщаеши гладныя ду́ши на́ша.

Стих: Честна́ пред Господем/ смерть преподобных Его́.

Вся пристра́стия мирска́я отрясл еси́, о́тче,/ ни име́ния когда́ стяжа́в,/ ни сла́достей жития вожде́лев,/ ни сла́вы суетныя возлюби́в./ Темже, егда́ тебе́ Госпо́дь возгласи́,/ ра́достно преше́л еси́ к Нему́/и в черто́зе агничем возлегл еси́,/ я́ко еди́н от пе́рвенцев земли́/ и блаже́нный сонасле́дник Христо́в,/ Емуже не престай моляся,/ о́тче Парфение чудне,/ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Сла́ва, глас то́йже:

Велие вои́стину чу́до зрим:/ ка́ко ты, в ми́ре живый/ и собла́зны отовсю́ду окруже́н,/ и́ноков равноангельныя доброде́тели испо́лнил еси́/ и, противу ду́хов зло́бы безплотных/ во пло́ти подвизався,/ тех кре́пость низложи́л еси́./ Темже и безсмертия сла́вою уве́нчанный от Подвигоположни́ка Иису́са,/ не престай моляся Тому́,/ о́тче пречудне Парфение,/ о и́же ве́рою и любовию чтущих тя.

И ны́не, пра́здника: Да отве́рзется дверь Небе́сная днесь: (зри страни́цу 24).

Или Богоро́дичен: Творе́ц и Избави́тель мой:

На благослове́нии хле́бов тропа́рь свято́му два́жды, глас 4:

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости,/ воздержа́ния учи́теля,/ яви́ тя ста́ду твоему́,/ я́же веще́й и́стина,/ сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высокая,/ нището́ю бога́тая,/ о́тче Парфение,/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся ду́шам на́шим.

Таже пра́здника и́ли Богоро́дице Де́во:

На у́трени

На Бог Госпо́дь: тропа́рь святи́теля два́жды. Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Е́же от ве́ка:

По 1-м стихосло́вии, седа́лен, глас 4:

Аще и в молве́ пребыва́л еси́ плотию, я́ко па́стырь многопопечи́тельный,/ но от Бо́га мысли́ю не отлуча́лся еси́,/ и Той от Тебе́ никогдаже отступи́, о священне!/ Темже молимтися, о́тче Парфение,/ не остави нас, не́мощных,/ но привлецы на ны ми́лость Иису́сову/ и просвети́ на́ша смы́слы, прилоги стра́стными помраченныя.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника: Младенствуеши ме́не ра́ди: (зри страни́цу 223).

И́ли Богоро́дичен, глас то́йже:

Услыши, Влады́чице, от болезненныя души́ вопиющаго раба́ Твоего́/ и мно́гих мои́х зол подаждь ми оставле́ние,/ Тебе́ бо има́м Предста́тельницу в день и нощь,/ избави, Богоро́дице, от огня́ геенскаго/ и постави мя одесну́ю Сы́на Твоего́ и Бо́га.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 1:

Погуби́х тала́нт мой, егоже приях, увы́ мне! что сотворю́?/ Где обрящу други́й?/ Ка́ко явлюся Владыце?/ Что ли отвещаю Ему́?/ К тебе́ убо притека́ю, святи́телю,/ да будеши засту́пник мой, с Богоро́дицею моляся Господеви/ дати ми оставление грехо́в и велию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника: Сый со Отце́м на Престо́ле святе́м: (зри страни́цу 223).

И́ли Богоро́дичен, глас то́йже:

Управи, Чи́стая, окая́нную мою́ ду́шу, и ущедри ю,/ от мно́жества прегреше́ний во глубину́ поползшуюся поги́бели, Всенепорочная,/ и в час мя стра́шный, сме́ртный Ты исхити́ оглаголующих де́монов и всякия му́ки.

По полиеле́и седа́лен, глас 2:

Очи́ма мои́ма ослепи́хся,/ и тьма обдержи́т ду́шу мою́,/ и недоуме́нием лю́тым объят есмь,/ не имый же ктому же́зла по́мощи,/ о камение вы́ну претыкаюся,/ и нозе мои́ острупи́шася от язв,/ в ров же страсте́й впадох и, ка́ко изыти, не вем./ Помози́ у́бо ми, о́тче,/ изведи́ мя от се́ти се́я, ю́же врази́ составиша ми,/ буди́ же наста́вник мой,/ да си́це сподоблюся дости́гнути Горняго онаго Иерусалима, Ца́рства Небеснаго.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника: Днесь Симео́н ста́рец во храм вхо́дит: (зри страни́цу 27).

И́ли Богоро́дичен, глас то́йже:

Богоро́дице, не презри́ мя, требующа заступления Твоего́,/ на Тя бо упова душа́ моя́, поми́луй мя.

Таже степе́нна, 1-й антифо́н, глас 4.

Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми. Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 35 от полу́. По 50-м псалме́ стихи́ра, я́же и на лити́и пе́рвая: Днесь, ве́рнии, свяще́нное соверша́им торжество́: Пе́рвый кано́н по уста́ву, пра́здника или́ Богоро́дицы, та́же святи́теля два кано́на. Кано́н пра́здника и пе́рвый кано́н святи́теля (зри страни́цу 224).

Ин кано́н святи́теля, глас 6.

Песнь 1

Ирмо́с: Я́ко по суху, пешешествовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу, побе́дную песнь пои́м, вопияше.

Молебное тебе́ пе́ние предначиная, смущаюся, о́тче,/ ка́ко досто́йно есть воспевати тя./ Обаче е́же от любве приноше́ние мое́ приими и устне моя́ отве́рзи,/ я́ко да возвещу́ хвалу́ твою́, Парфение святи́телю.

Мо́ре страсте́й ты немокренно минул еси́, славне,/ от враг невреди́вся,/ и́хже ополче́ния во глубину́ преисподния низвергл еси́,/ поя́ Го́сподеви, сла́вно бо прославися.

Погуби́ супоста́ты, гонящия мя, чудоносче,/ се бо настизают уже́, и несть ми избавле́ния,/ аще кто не защити́т мя от них/ и́ли абие не погря́знут, я́коже древле еги́птянов полцы.

Богоро́дичен: Рождество́м Твои́м лесть бе́совскую́ упраздни́вшая,/ Многомощная Всемогущаго Ма́ти,/ и ме́не, враго́м прельща́ема, при́сно на брег спасе́ния возведи́,/ поющаго Господеви, сла́вно бо прославися.

Ин. Песнь 3

Ирмо́с: Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесый рог ве́рных Твои́х, Бли́же,/ и утверди́вый нас на камени/ испове́дания Твоего́.

Обнища́вшее люте се́рдце мое́/ предетательством твои́м обогати́, святе,/ и́маши бо вои́стину велие к Бо́гу дерзнове́ние,/ я́ко Иису́сов подвижник доблий, Парфение.

Душа́ моя́ изнеможе в борениих и напастех/ и на гноищи страстнем ны́не низлежи́т,/ но да возведется от а́да преисподняго,/ си́лою же Божиею да препоя́шется, моли́ся, святи́телю.

Расшири́шася уста́ твоя́ на враги́ ро́да человеча,/ моли́тв бо твои́х не терпяще,/ я́ко огне́м опаляеми, стеняще, от Тебе́ бежаху./ Тем и е́же на нас неи́стовство их упраздни́.

Богоро́дичен: Тебе́ Симео́н ду́шу ору́жию пройти глаголаше,/ е́же и сбыстся при Кресте́ Сы́на Твоего́./ Скорбем у́бо на́шим спострадати могу́щи,/ я́ко Сама́ тех вкуси́вшая горе́чи,/ услади́ их нам, Пречи́стая.

Седа́лен:

Испо́лнь Ду́ха Боже́ственнаго сый: (зри страницу 226).

Сла́ва, и ны́не, пра́здника: Роди́лся еси́ на земли́: (зри страни́цу 226).

Или Богоро́дичен, глас то́йже:

Ра́бски ны́не притека́ю к покро́ву Твоему́, Пренепо́рочная,/ избави мя, Богороди́тельнице, слия́ния страсте́й,/ я́ко безстрастия Виновнаго рождшая.

Ин. Песнь 4

Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ че́стная Це́рковь/ Боголе́пно пое́т, взывающи,/ от смы́сла чиста́ о Го́споде празднующи.

На стра́жи пастырстей стоя́л еси́, иерарше,/ бо́дрым о́ком ста́до твое́ озира́я,/ во уны́нии спя́щих возбужда́я,/ заблуждающия возвраща́я,/ хи́щники же дале́че отгоня́я устраше́нием Бо́жественных глаго́л.

О пи́ще теле́сней небрегл еси́,/ Божия любве насыща́лся при́сно жела́нием ненасы́тным./ Моя́ бо пи́ща есть, вопиял еси́, досточудне, е́же твори́ти во́лю Го́спода моего́/ и де́ло Его́ соверши́ти.

Огра́да ми буди́ от всякаго прилога и напа́сти сопроти́вныя,/ да никако лукаваго снедию бу́ду,/ но да же́ртва сотворюся Богови прия́тная/ твои́ми, святе, моли́твами.

Богоро́дичен: Очище́ния не тре́бующая, днесь по зако́ну очищаешися/ и, Сы́на носящи, во храм входиши./ Сретает же Тебе́ Симео́н, вели́чие Тебе́ возвеща́я и скорбь несказа́нную.

Ин. Песнь 5

Ирмо́с: Божиим све́том Твои́м, Блаже,/ у́тренюющих Ти ду́ши любовию озари́, молюся,/ Тя ведети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от мра́ка греховнаго взывающа.

Нощь глу́бока́ греховнаго помраче́ния на мя нападе,/ но твои́ми, светоно́сче, моли́твами/ свет невечерний да возсияет ми,/ сто́пы моя́ на и́стинный путь направля́я.

Стра́ха ра́ди Божия дух любве в се́рдце твое́ прия́л еси́,/ па́стве твое́й спасе́ние породи́в,/ аще же и мно́го болезновал еси́,/ обаче сугу́бо и возвесели́ тя всесладчайший Иису́с, Госпо́дь наш.

Мертвыя воскреси́л еси́,/ бе́сы изгна́л еси́ и вся челове́ков неду́ги целил еси́ в житии твое́м, чудотворче,/ но и ны́не притека́ющих к тебе́ спасаеши от всякаго озлобле́ния.

Богоро́дичен: Безболе́зненно Христа́ Бо́га плотию рождшая,/ но и ма́терних скорбе́й не избе́гшая,/ на́ша, я́же в совлече́нии древняго челове́ка, боле́зни утиши́/и в новаго облещи́ся помози́ нам, Всепетая.

Ин. Песнь 6

Ирмо́с: Жите́йское мо́ре,/ воздвизаемое зря/ напа́стей бу́рею,/ к ти́хому пристаницу Твоему́ прите́к, вопию Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой,/ Многоми́лостиве.

Бе́здну милосе́рдия Божия беззако́ний мои́х бе́здною преогорчи́х,/ и покры мя сень сме́ртная,/ ко Го́споду же воззрети отнюд не могу́,/ но моли́твами твои́ми, о́тче, ко исправле́нию жития да возведуся.

Смуще́ние помысл мои́х укроти́, святи́телю,/ тишину́ Боже́ственную, я́же в сердцы твое́м почившие,/ и мне низводя́ в ду́шу, пребогате.

В тимение страсте́й преслушанием я́коже низвергохся иногда́,/ та́ко, люте смири́выйся ны́не,/ на спасе́ния стези́ да возставляюся, о́тче Парфение, предста́тельством твои́м.

Богоро́дичен: Поноше́ние нападе на ду́шу мою́,/ и ждах соскорбящаго, и не бе, и утеша́ющих и не обретох,/ у́бо к Тебе́ притека́ю, Богома́ти,/ да всеси́льным Твои́м умири́ши люте мя, обурева́ема,/ в приста́нище безстрастия наставляющи.

Конда́к святи́теля, глас 3.

Подо́бен: Де́ва днесь:

Чуде́с прия́л еси́ Боже́ственную благода́ть,/ Богомудре священне Парфение, чудотворче Богоносе,/ вся ве́рных стра́сти очища́я, ду́хи лука́вства, о́тче, изгоня́я./ Сего́ ра́ди тя воспева́ем, я́ко вели́каго таи́нника Божия благода́ти.

И́кос:

Чистото́ю, я́коже тайнови́дец и друг Христо́в Богосло́в Иоа́нн, умныя о́чи уясни́в,/ зрел еси́, Богомудре Парфение, сокрове́нная и та́йная,/ я́же познава́я, ми́ра непостоя́нная презре́л еси́,/ ни́како́же к сим прилепи́тися восхоте́л еси́,/ еще́ же и ча́да твоя́ от су́етных отвраща́л еси́,/ лу́чшим жела́нием тех разжизая;/ темже и по всей вселе́нней сла́вно бысть и́мя твое́,/ я́ко вели́каго таи́нника Божия благода́ти.

Ин. Песнь 7

Ирмо́с: Росодательну у́бо пещь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным о́троком,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Ббжие мучи́теля увеща вопити:/ бла́гословен еси́, Бо́же, оте́ц на́ших.

После́довал еси́ Христови всем се́рдцем твои́м по всем путе́м Его́ ско́рбным/ и за́поведи Его́ преступи́ли па́че всякаго зла у́боя́лся еси́./ Темже и яви́ тебе́ лице́ Свое́ возлюби́вый Тя,/ благослове́нный Бог оте́ц на́ших.

В седмери́цею разжженной пе́щи искуше́ний неврежден сохрани́выйся, о́тче Парфение,/ и ме́не из пламене греховнаго неопальна изми́,/ да па́ки в чудесех твои́х просла́вится благослове́нный Бог оте́ц на́ших.

Душею сокруше́нною и се́рдцем смире́нным Иисусови моли́твы принося́ в житии́ твое́м,/ добре́ услы́шан был еси́,/ у́бо и о мне ны́не помоли́ся,/ да ущедрит тя благослове́нный Бог оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Огнь Божества́ во чре́ве неопально приемшая, Де́во,/ и ме́не приима́ти Сего́ Пло́ти и Кро́ви сподобля́й при́сно,/ да стра́сти моя́ попали́т благослове́нный Бог оте́ц на́ших.

Ин. Песнь 8

Ирмо́с: Из пламене преподо́бным росу́ источи́л еси́/ и праведнаго же́ртву водо́ю попали́л еси́:/вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо, е́же хотети./ Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Зла́та и бога́тства не поклони́лся еси́ куми́ру,/ сокро́вище се́рдца твоего́ в Бозе полага́я,/ нестяжание же возлюби́в, кротостию и нищелюбием преукраси́лся еси́, славне.

Аще и препятия вы́ну полагаше тебе́ в до́брых твои́х делех князь тьмы,/ обаче никакоже тебе́ вреди́в,/ сам посрамляемь бы́вшие, всезлобный,/ и твое́ю, о́тче, моли́твою́ опаляемь.

Путь жития простра́нный,/ сладостию прельщающий нас, облича́й, мудре, я́ко лжи́вый/ и скорбь вели́кую нанося́щий ду́шам,/ я́ко да ра́достно сотвори́м узкаго пути́ терновное ше́ствие.

Богоро́дичен: Двере Благослове́нная,/ Еюже спасе́ние в мир вни́де, Цари́це Блага́я,/ отве́рзи ми вхо́ды Небеснаго жи́тельства,/ преступле́нием заключенныя иногда́.

Ин. Песнь 9

Ирмо́с: Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети/ на Него́ же не сме́ют чини́ Ангельстии взирати;/ Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ егоже величающе,/ с Небе́сными вои Тя ублажа́ем.

Святи́телей славо, о́тче Парфение,/ ученьми твои́ми низложи́вый иногда́ злославия вознесе́нную горды́ню,/ и мои́х страсте́й востание укроти́,/ смире́ние ми подая и се́рдце сокруше́нное.

Пощением кре́пким и моли́твою́/ ору́жие, бе́сом стра́шное, восприял еси́, о́тче,/ род бо сей ничи́м же, кро́ме сих, побежда́ется./ Темже и мне в добродетелех преуспевати подаждь.

Тро́ицы бо́дрый служи́телю и покая́ния проповедниче,/ уны́ния моего́ дремание отжени́/ и бодрствовати помози́ ми, святе Парфение,/ сего́ же прося́, моле́ние мое́ убо́гое скончаваю.

Богоро́дичен: Всеблаженная Де́во/ и новыя благода́ти свяще́нный киво́те,/ заве́т Твой и обетова́ние ро́ду христиа́нскому помяни́/ и ско́ро по́мощи мне потщи́ся, молящу Ти ся.

Свети́лен:

Светоно́сное Иису́сово И́мя,/ возлю́бленное и вожделе́нное тебе́ от младаго во́зраста,/ новаго тя, Моисе́ю подобнаго, Богови́дца содела, во мрак таи́нственный входящаго./ Темже, Парфение небоявленне,/ и мою́ ду́шу, мра́ком грехо́вным покрове́нную,/ озари́ любве Иису́совы заре́ю/ и на безстрастия го́ру смире́нием возведи́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника: Ду́хом во святи́лищи предста́в, ста́рец: (зри страни́цу 35).

Или Богоро́дичен:

Светоза́рная Божия палато/ и недоуме́нный Светодавца престо́ле, Ма́ти Безневестная,/ просвети́ ны све́том доброде́тели,/ да о́браз Бо́жий, помраче́нный страстьми́,/ па́ки сла́вою древлею просия́ет в нас,/ ве́рою и любовию Тя воспевающих.

На хвали́тех стихи́ры святи́теля на 4.

Аще ли попра́зднство, пое́м ему́ 3 стихи́ры и свято́му 3.

Стихи́ры пра́здника, глас 2 (зри страни́цы 232–233).

Стихи́ры святи́теля, глас 8:

Не уче́нии то́кмо,/ но и делы Боже́ственными/ собира́л еси́ ста́до Христо́во,/ и́мже лю́ди науча́л еси́,/ таяжде сам твори́л еси́,/ о́браз быв добродетельнаго жития,/ и́го Иису́сово ра́достно нося́,/ темже ны́не блаженнаго поко́я/ наслаждаешися во Ца́рствии Бо́жии.

Увяда́ют пле́велы и́дольскаго злославия/ возсиявшу со́лнцу Христовыя про́поведи,/ апостольски тобо́ю возглаша́емыя,/ класы же благоверия прозябают,/ и жа́тва собира́ется в Небе́сную житницу,/ ея же неизриновеным обрести́ся и нам,/ мо́лим ти ся, Парфение Богоблаженне.

Не́бо, людски́ми грехи́ заключе́нное,/ дождь оби́льный пролива́ет,/ ни́вы и вся се́яния плод прино́сят,/ скорбнии лю́ди ра́дуются,/ Парфений чу́дный мо́лится,/ вси же, лику́юще, восхваля́ют его́/ и чу́дятся таково́й благода́ти,/ челове́ку дарованней от Бо́га.

Сла́ва, глас то́йже:

Тро́ицы поборниче сла́вный/ и держа́вы бе́совския низложи́телю,/ помози́ нам три све́тлыми добродетельми украшатися,/ ве́рою чи́стою, я́ко свети́льником путево́дным,/ и надеждею несумненною,/ лютаго отча́яния губи́тельною,/ соуз же соверше́нства святу́ю любо́вь,/ я́ко хлеб насущный, нам подаждь,/ о Парфение, о́тче наш,/ тебе́ бо дадеся благода́ть моли́тися за ны.

И ны́не, пра́здника и́ли Богоро́дичен, глас то́йже:

Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х/ и изба́ви нас/ от всякия ну́жды и печа́ли.

На литурги́и

Блаже́нны от кано́на пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Апостол ко Евре́ем, зача́ло 335. Аллилу́ия, глас 4: Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их. Стих: Мно́ги ско́рби пра́ведным: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24, или́ от Иоа́нна, зача́ло 36. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

Прпdбнагw nц7A нaшегw парfeніа, є3пcкопа ламpакjйскагw:

И# препод0бнагw nц7A нaшегw луки2, и4же во є3ллaдэ.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры с™и1телz G: и3 препод0бнагw G.

Стіхи6ры с™и1телz, глaсъ №.

Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ:

Дёвства тезоимени1тый, ламpакjйскій свэти1льникъ, чудодёйствъ свётлаz денни1ца, парfeній вели1кій, всёхъ нaсъ созывaетъ пaмzтію своeю, торжество2 совершaти дух0вное, воспэвaющихъ сп7са хrтA.

И#зъ млaда в0зраста бGа въ себЁ носS, дє1мwнскіz полки2 nгнeмъ моли1твъ твои1хъ попали1лъ є3си2, преблажeнне, напрaвилъ є3си2, мyдре, ламpакjйское стaдо: и4бо трє1бища јдwльскаz низложи1въ, њбнови1лъ є3си2 себE бGу.

Проповёдуетъ твоE чyдо и3звeргшаzсz рhба, њжи1вшаz недыхaющаz, пл0дъ непл0дныz ни1вы и3 віногрaда, д0ждь дов0льный, њмакaющихъ њбэщaніе. Чудє1сна тво‰ дэлA, свzщеннодёйственне: тёмже моли2 спасти1сz нaмъ.

И$ны стіхи6ры препод0бнагw, глaсъ ѕ7.

Под0бенъ: ВсE tл0жше:

Вeсь t ю4ности послёдовавъ гDеви, роди1телей њстaвилъ є3си2, слaвне, пристрaстіе, и3 люб0вь мірскyю, и3 въ пустhнzхъ пожи1лъ є3си2, п0стныхъ житіE держS во смирeніи, є4же и3 скончaлъ є3си2, горS дyхомъ, препод0бне, д0брэ кyплю содёлавъ, расточи1въ тво‰ и3мBніz ни1щымъ, и3 би1серъ честнhй купи1въ хrтA: є3гHже и3 получи1въ желaніz, почи1лъ є3си2, достослaвне.

Терпёлъ є3си2 біeмь, ўкорsемь, џ§е, ўранsемь t роди1телей за гDа, є3гHже желaлъ є3си2, слaвне: є3гHже рaди ўzзви1всz желaніемъ, кр†снаz въ ничт0же вмэни1лъ є3си2 мaтере же лишeніе и3 стрaнничество возлюби1лъ є3си2, во џбразъ њблeксz є3си2 монaшескій, свzщeннэйше: но kвлsетъ тS бGъ и3 не хотsща моли1твамъ мaтєрнимъ, луко2 препод0бне, прекл0нсz, ћкw человэколю1бецъ.

ЖитіE скончaвъ твоE свzщeнное, всесвzщeнне, чудесA соверши1лъ є3си2, свzщeнне, и3зр‰дна и3 пресл†вна, и3 бGу тебЁ подaвшу зал0гъ бжcтвенъ, и3 прeжде воздаsніz бжcтвенныхъ трудHвъ твои1хъ, подаeтъ же и3 вэнeцъ нетлёненъ тебЁ, и3 слaву вёчнующую, є3гдA ћкw судіS пріи1детъ. Того2 u5бо моли2, и3збaвитисz пою1щымъ тS при1снw t всsкагw њѕлоблeніz, луко2 пречyдне.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже. Самоглaсенъ.

Гeрманово: На рукaхъ стaрческихъ во днeшній дeнь, ћкw на колесни1цэ херувjмстэй, восклони1тисz благоизв0ливый, хrтE б9е, и3 нaсъ пою1щихъ тS страстeй мучи1тельства призывaемый и3збaви, и3 спаси2, ћкw чlвэколю1бецъ.

Ѓще є4сть п0стъ, Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: ѓще ли во вт0рникъ и3ли2 въ четверт0къ вeчера, кrтобGор0диченъ:

Nрyжіе, ћкоже речE сmмеHнъ, сeрдце твоE пр0йде, пречcтаz вLчце, є3гдA ўзрёла є3си2 и3зъ тебє2 возсіsвшаго, неизречeннымъ сл0вомъ, t беззак0нныхъ ћкw њсуждeна возноси1ма на кrтъ, џцетъ и3 жeлчь вкушaюща, въ рeбра же прободaема, и3 рyцэ и3 н0зэ пригвождaємы, и3 рыдaющи восклицaла є3си2, м™рски вопію1щи: что2 сіE, чaдо сладчaйшее, н0вое тaинство;

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ ѕ7.

Под0бенъ: Триднeвенъ:

Воспріими2, речE, сmмеHне, зижди1телz всsческихъ рукaми: q стaрче! Под8ими2 хrтA, є3г0же дв7а nтрокови1ца роди2 безсёменнw, на рaдость р0да нaшегw.

Стjхъ: Нhнэ tпущaеши рабA твоего2, вLко, по глаг0лу твоемY, съ ми1ромъ.

Зак0ну творцA и3 бGа, є3гHже трепeщутъ ѓгGльскаz мн0жєства, сошeдшесz воспои1мъ, лю1діе, є3ди1наго благодётелz и3 зак0на законодaтелz, во спасeніе дyшъ нaшихъ.

Стjхъ: Свётъ во tкровeніе kзhкwвъ, и3 слaву людeй твои1хъ ї}лz.

Нhнэ tпущaеши, вLко, рабA твоего2, ћкоже рeклъ є3си2, съ ми1ромъ: ћкw ви1дэхъ тS, хrтE, свёта первовёчнаго, со{зъ мS плотски1хъ, во tкровeніе kзhкwвъ и3 ї}лю.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ ѕ7:

Їwaнна монaха: Да tвeрзетсz двeрь нбcнаz днeсь, безначaльное бо сл0во џ§ее, начaло пріи1мъ подъ лёты, не tстyпль своегw2 б9ествA, t дв7ы ћкw младeнецъ четыредесzтоднeвенъ, м™рію в0льнэ прин0ситсz въ цeрковь зак0нную, и3 сего2 на рyки пріeмлетъ стaрецъ, tпусти2, зовhй, рабA, вLко: и4бо џчи мои2 ви1дэста спасeніе твоE, пришeдый въ мjръ спасти2 р0дъ человёчь, гDи, слaва тебЁ.

Тропaрь с™hхъ, глaсъ д7:

Б9е nтє1цъ нaшихъ, творsй при1снw съ нaми по твоeй кр0тости, не tстaви ми1лость твою2 t нaсъ: но моли1твами и4хъ въ ми1рэ ўпрaви жив0тъ нaшъ.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ №:

Рaдуйсz, бlгодaтнаz бцdе дв7о, и3з8 тебє1 бо возсіS сlнце прaвды хrт0съ бGъ нaшъ, просвэщazй сyщыz во тмЁ: весели1сz и3 ты2, стaрче прaведный, пріeмый во њб8‰тіz свободи1телz дyшъ нaшихъ, дaрующаго нaмъ воскrніе.

На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь прaздника, двaжды. Слaва, с™hхъ: И# нhнэ, прaздника.

По №-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ўдиви1сz їHсифъ:

Младeнствуеши менє2 рaди, вeтхій дeньми чищeніємъ приwбщaешисz, чистёйшій б9е, да пл0ть ўвёриши мнЁ, ю4же t дв7ы: и3 си6мъ сmмеHнъ поучazсz, познa тz бGа ћвльшагосz пл0тію, и3 ћкw жи1знь лобзaше, и3 рaдуzсz стaрчески взывaше: tпусти2 менE, тебe бо ви1дэхъ животA всsческихъ.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже.

По в7-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ №-й.

Под0бенъ: Ли1къ ѓгGльскій:

Сhй со nц7eмъ на пrт0лэ с™ёмъ, пришeдъ на зeмлю t дв7ы роди1сz, и3 младeнецъ бhсть лёты сhй неwпи1санъ, є3г0же пріи1мъ сmмеHнъ на рyки, рaдуzсz глаг0лаше: нhнэ tпущaеши, щeдре, возвесели1въ рабA твоего2.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже.

КанHнъ прaздника со їрмос0мъ на ѕ7, и3 с™hхъ на }. КанHнъ прaздника. Глaсъ G.

Пёснь №.

Їрм0съ: Сyшу глубороди1тельную зeмлю с0лнце нашeствова и3ногдA, ћкw стэнa бо њгустЁ nбап0лы водA, лю1демъ пэшомореходsщымъ и3 бGоуг0днw пою1щымъ: пои1мъ гDеви, слaвнw бо прослaвисz.

Да кaплютъ в0ду џблацы, сlнце бо на џблацэ лeгцэ носи1мо настaло є4сть на нетлённую рукY, хrт0съ въ цeркви, ћкw младeнецъ. Тёмже, вёрніи, возопіи1мъ: пои1мъ гDеви, слaвнw бо прослaвисz.

Крэпи1тесz, рyцэ сmмеHни, стaростію њслaбленніи, лhста же претруждє1нна ст†рча, прaвw быстрw2 движи1тасz хrтY на срётеніе, ли1къ со безпл0тными состaвльше: пои1мъ гDеви, слaвнw бо прослaвисz.

Рaзумомъ простє1ртаz нб7сA, весели1тесz, и3 рaдуйсz, землE: и3зъ пребжcтвенныхъ бо нёдръ хитрeцъ прошeдъ хrт0съ, м™рію дв7ою бGу nц7Y прин0ситсz, младeнецъ, и4же прeжде всёхъ, слaвнw бо прослaвисz.

КанHнъ с™и1телz. Глaсъ д7.

Пёснь №.

Їрм0съ: М0рz чермнyю пучи1ну невлaжными стопaми дрeвній пэшешeствовавъ ї}ль, крестоoбрaзными мwmсeовыма рукaма ґмали1кову си1лу въ пустhни побэди1лъ є4сть.

Ўzснsютъ добродётелей благодaтію днeсь всёхъ нaсъ, въ свётлое торжество2 мyдрагw с™и1телz, ћкоже зарю2 и3спущaz свэтонHснаz чудeсъ сі‰ніz.

На г0ру безстрaстіz, препод0бне, вознeслъ є3си2 ќмъ, и3 во мрaкъ писaній вшeдъ, невещeственнагw, парfeніе, свёта, препод0бне, и3сп0лненъ kви1лсz є3си2, слaвне.

Nрyжіе ћкw вои1стинну и3звлeкъ, и4же є4сть глаг0лъ б9ій, врaжію ўzзви1лъ є3си2 крёпость, с™и1телю парfeніе: тёмже побэди1тєльнаz на дeмwны ты2 пріsлъ є3си2.

БGор0диченъ: Роди1тель въ раи2 бhсть зaвисть смeрти человёкwмъ: є3г0же р0ждсz, дв7о, и3зъ тебє2 сн7ъ б9ій n§ь съ шyмомъ потреби2, безсмeртіе подaвъ р0ду нaшему.

И$нъ канHнъ препод0бнагw. Глaсъ ѕ7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Ћкw по сyху пэшешeствовавъ ї}ль, по бeзднэ стопaми, гони1телz фараHна ви1дz потоплsема, бGу побёдную пёснь, пои1мь, вопіsше.

Сл0во ми2 дaждь, бGови1дче, предстоS пrт0лу вLки твоегw2, воспёти свётлое и3 свэтон0сное житіE твоE, луко2, разори1въ мглY ўмA моегw2.

Всекрёпкw тS возлюби1въ сщ7eнный, сп7се, къ п0стничеству приступи2 твeрдw, скHрби и3 труды2 и3 болBзни терпS, и4миже њбрёте слaдость некончaему.

Ўтруждaz тёло, џ§е луко2, воздержaніемъ всегдA, бдёніемъ чaстымъ, и3 њѕлоблeніемъ всsцэмъ, мyдре, стремлє1ніz страстeй лю1тыхъ ўстaвилъ є3си2.

БGор0диченъ: ГDороди1тельнице дв7о, ћже бGа пл0тію р0ждши неразлyчнаго nц7Y, воплощeнна за милосeрдіе земнhхъ, томлeніz мS страстeй покажи2 превhшша.

Пёснь G.

Їрм0съ: Ўтверждeніе на тS надёющихсz, ўтверди2, гDи, цRковь, ю4же стzжaлъ є3си2 честн0ю твоeю кр0вію.

Перворождeнъ и3зъ nц7A прeжде вBкъ, перворождeнъ мLнцъ и3зъ дв7ы нетлённыz, ґдaму рyку простирaz kви1сz.

Младоyмна бhвша прeлестію первоздaннаго, пaки и3справлszй бGъ сл0во, младeнствовавъ kви1сz.

Земли2 и3счaдіе, пaки потeкшее въ ню2, б9ествA соoбрaзное є3стество2 зижди1тель, ћкw непрел0жнэ младeнствовавъ, kви2.

И$нъ.

Їрм0съ: Весели1тсz њ тебЁ цRковь твоS, хrтE, зовyщи: ты2 моS крёпость, гDи, и3 прибёжище, и3 ўтверждeніе.

Ћкоже фjніxъ цвэтон0сенъ, добродBтели на земли2, препод0бне, безсмeртіz плоды2 на нб7сёхъ скрhлъ є3си2.

Хрaмъ тS всёхъ бGу, живyщаz въ тебЁ показA благодaть себЁ, препод0бне, є3sже рaди прослaвилсz є3си2, парfeніе.

Пречестнhмъ t бGа ґрхіерeйства ўкрaшсz, слaвне, њдэsніемъ, свzщеннодёйственникъ дост0инъ тогw2 kви1лсz є3си2 благостhни.

БGор0диченъ: Разруши1сz клsтвы нaшеz средогрaдіе, чcтаz вLчце, пaче ўмA ржcтв0мъ твои1мъ, и3 бжcтвенному є3стествY совокупи1хомсz.

И$нъ.

Їрм0съ: Нёсть с™ъ, ћкоже ты2, гDи б9е м0й, вознесhй р0гъ вёрныхъ твои1хъ, бlже, и3 ўтверди1вый нaсъ на кaмени и3сповёданіz твоегw2.

Воскрили1всz тeплымъ рачeніемъ сп7са, роди1телей люб0вь презрёлъ є3си2: є3гHже рaди и3 бhлъ є3си2, q луко2, стрaненъ всёхъ слaдкихъ, блажeнне.

Хрaмъ гDень себE содёлати хотS, въ пустhнzхъ всели1лсz є3си2, ћкоже дрeвле и3ліA, съ дeмwны борsсz: тёмже њбрёлъ є3си2 кончи1ну блажeнную.

Всsкой бжcтвеннэй зaповэди, ћкоже благопокори1въ рaбъ kви1лсz є3си2, всебlжeнне, д0брэ сі‰ совершaz, и3 смирsz себE: тёмже высотY пріsлъ є3си2 нбcную.

БGор0диченъ: Дв7о м™и б9іz, р0ждшаz сл0во пaче сл0ва, ћвльшеесz нaсъ рaди, моли2 прилёжнw, безсловeсіz всsкагw мS и3збaвити.

Кондaкъ парfeніа, глaсъ G.

Под0бенъ: Дв7а днeсь:

Чудeсъ пріsлъ є3си2 бжcтвенную благодaть, бGомyдре сщ7eнне парfeніе, чудотв0рче бGон0се, вс‰ вёрныхъ стр†сти њчищaz, дyхи лукaвства, џ§е, и3згонsz: сегw2 рaди тS воспэвaемъ, ћкw вeліz таи1нника б9іz благодaти.

Сэдaленъ, глaсъ G.

Под0бенъ: Бжcтвенныz вёры:

И#сп0лнь д¦а бжcтвеннагw сhй, дёлы просіS благочeстіz, сщ7eнне чудотв0рче парfeніе, t лeсти человёки њбрати1лъ є3си2, болsщихъ стр†сти и3сцэлsz, џ§е препод0бне, хrтA бGа моли2, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Слaва, сэдaленъ препод0бнагw, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

T младeнства возлюби1въ добродётель, слaдкихъ всёхъ њшazлсz є3си2, мyдре, пощeніе и3 воздержaніе и3звёстнw показyz, и3 мaтерне желaніе нивочт0же вмэни1въ, стрaнничеству себE тaй вдaлъ є3си2: пaки же возвэщaетъ тS бGъ м™ри твоeй, рыдaющей лишeніz твоегw2 прaведнw, всеизрsднэйше. Съ нeю же нhнэ живhй, моли2 хrтA бGа, прегрэшeній њставлeніе подaти прaзднующымъ люб0вію свzтyю пaмzть твою2.

И# нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже.

Под0бенъ: Свирёлей пaстырскихъ:

Роди1лсz є3си2 на земли2, собезначaльный nц7Y, принeслсz є3си2 въ цeрковь непостижи1мый: рaдуzсz же стaрецъ на рyки тS воспріeмъ, зовhй: нhнэ tпущaеши, є3г0же посэти1лъ є3си2, по глаг0лу твоемY, бlгоизв0ливый спасти2 ћкw бGъ р0дъ человёческій.

Ѓще є4сть п0стъ: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: ѓще средA и3ли2 пzт0къ, кrтобGор0диченъ:

Под0бенъ: Ћкw д0блz:

Распинaема хrтA чlвэколю1бца ви1дzщи пречcтаz, и3 рє1бра и3скопавaєма копіeмъ, плaчущи вопіsше: что2 сіE, сн7е м0й; чт0 ти безблагодaтніи лю1діе воздaша, за ±же сотвори1лъ є3си2 дHбраz и5мъ; и3 тщи1шисz безчaдствовати мS, вселюбeзнэйшій; ўдивлsюсz, бlгоутр0бне, твоемY в0льному распsтію.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Покрhла є4сть нб7сA добродётель твоS, хrтE: и3зъ ківHта бо прошeдъ, с™hни твоеS нетлённыz м™ре, въ хрaмэ слaвы твоеS kви1лсz є3си2, ћкw младeнецъ руконоси1мь: и3 и3сп0лнишасz вс‰ твоегw2 хвалeніz.

Рaдуйсz, сmмеHне, неизречeнныхъ таи1нниче, бцdа вопіsше, є3г0же t с™aгw дрeвле и3звэсти1сz тебЁ д¦а, младeнствовавшаго сл0ва хrтA на рyки пріими2, зовhй є3мY: и3сп0лнишасz вс‰ твоегw2 хвалeніz.

На нег0же ўповaлъ є3си2, сmмеHне, в0зрастъ дётищный, рaдуzсz под8ими2 хrтA, ї}лz бжcтвеннагw ўтэшeніе, зак0на творцA и3 вLку, и3сполнsющаго зак0на чи1нъ, зовhй є3мY: и3сп0лнишасz вс‰ твоегw2 хвалeніz.

Ви1дz сmмеHнъ сл0во безначaльное, съ пл0тію ћкw на пrт0лэ херувjмстэмъ дв7ою носи1мо, вин0внаго є4же бhти всsческихъ, ћкw младeнцу дивsсz, вопіsше є3мY: и3сп0лнишасz вс‰ твоегw2 хвалeніz.

И$нъ.

Їрм0съ: Вознесeна тS ви1дэвши цRковь на кrтЁ, сlнце прaведное, стA въ чи1нэ своeмъ, дост0йнw взывaющи: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Т†инъ неизглаг0ланныхъ наслaждсz б9іихъ, треблажeнне, научazсz бжcтвеннw тогw2 сокровє1ннымъ: тёмже и3 рaзума рёки, парfeніе, и3сточи1лъ є3си2.

Вeсь взeмсz, бGон0се, мhслію къ нб7си2 бжcтвеннэ, слaву ви1дэлъ є3си2 мhсленнw неизречeнную: тёмже и3 равноaгGленъ на земли2 kви1лсz є3си2, парfeніе.

Весели1тсz со ѓгGлы всS твaрь, ћже пaче ўмA зрsщи совершaєма, џ§е, тоб0ю знaмєніz: тёмже и3 вин0внаго си6мъ воспэвaетъ, ћкw бGа си1льна.

БGор0диченъ: Ћкw пресл†вна и3 неизглагHланна, бцdе, н0вагw твоегw2 ржcтвA, и4стиннw сyть, чcтаz, т†инства стр†шна и3 ўж†сна, въ ни1хже мhсль и3 ќмъ побэждaетсz, пречcтаz.

И$нъ.

Їрм0съ: Хrт0съ моS си1ла, бGъ и3 гDь, честнaz цRковь бGолёпнw поeтъ, взывaющи t смhсла чи1ста, њ гDэ прaзднующи.

Неѕл0бивъ, препод0бенъ, прaведенъ, и3 кр0токъ, и3 цёлъ kви1лсz є3си2, џ§е луко2: тёмже ўблажи1лсz є3си2 t всёхъ творцA и3 вLки, всеблажeнне.

Ви1дэвъ зави1дzй тS д0брэ проходsща житіE, разжжeсz, и3 напaстей мн0жество тебЁ воздви1же, но и3з8wбличи1сz т0щъ в0лкъ, всyе сл0вомъ зи1нувъ.

ЎмA прaвостію житіE ўпрaвилъ є3си2 къ лyчшымъ, всебlжeнне, желaній всёхъ крaйнэйшее желaz, џ§е, ви1дэти, є4же благополyчнw и3 получи1лъ є3си2.

БGор0диченъ: КраснY добр0тою тS пaче всёхъ њбрётъ жeнъ, крaсный, дв7о чcтаz, въ твою2 ўтр0бу всели1сz, и3 ѕлоoбрaзіz мS страстeй и3 тмы2 и3збaви.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ћкw ви1дэ и3сaіа nбрaзнw на пrт0лэ превознесeна бGа, t ѓгGлъ слaвы дорmноси1ма, q nкаsнный, вопіsше, ѓзъ: прови1дэхъ бо воплощaема бGа, свёта невечeрнz, и3 ми1ромъ владhчествующа.

Разумёвъ бжcтвенный стaрецъ проzвлeнную дрeвле прbр0ку слaву, рукaми сл0во зрS мaтерними держи1мо, q рaдуйсz, вопіsше, чcтаz, ћкw пrт0лъ бо держи1ши бGа, свёта невечeрнzго, и3 ми1ромъ владhчествующа.

Покл0нсz стaрецъ, и3 стопaмъ бжcтвеннэ прикоснyвсz неискусобрaчныz и3 бGомaтере, џгнь, речE, н0сиши, чcтаz, мLнца бою1сz њб8sти бGа, свёта невечeрнzго, и3 ми1ромъ владhчествующа.

Њчищaетсz и3сaіа t серафjма ќгль пріeмъ, стaрецъ вопіsше бGомaтери: ты2 ћкоже клещaми рукaми просвэщaеши мS, подaвши, є3г0же н0сиши, свёта невечeрнzго, и3 ми1ромъ владhчествующа.

И$нъ.

Їрм0съ: Ты2, гDи м0й, свётъ въ мjръ пришeлъ є3си2, свётъ с™hй, њбращazй и3зъ мрaчна невёдэніz вёрою воспэвaющыz тS.

Помaзалсz є3си2 вои1стинну є3лeемъ д¦а, парfeніе, по достоsнію служи1ти гDу, слaвою тS ўкраси1вшему.

ГлубинY и3спытaz писaніz, преслaвне, многоцённый би1серъ хrтA и3збрaвъ, є3г0же стaду раздaлъ є3си2.

Ћкw и3мёz t бGа неистощи1му бlгодaть, мyдре, пресл†вна и3сточaеши чудесA всBмъ, чудотв0рче парfeніе.

БGор0диченъ: Да кропи1тъ нб7о весeліе, и3 бlгодaть на земли2, воздадe бо є4й нhнэ весeліе въ высотY, є3ди1ну бGороди1тельницу.

И$нъ.

Їрм0съ: Б9іимъ свётомъ твои1мъ, бlже, ќтренюющихъ ти2 дyшы люб0вію њзари2, молю1сz, тS вёдэти, сл0ве б9ій, и4стиннаго бGа, t мрaка грэх0внагw взывaюща.

ТрудHвъ твои1хъ воздаsніе, t богатодaвца воспріeмъ, џ§е прпdбне, пучи1на чудeсъ всBмъ kви1лсz є3си2, недyги tгонsz приступaющымъ къ тебЁ.

Не поколебaлсz є3си2, џ§е, врагA премн0гими прилHги, не ўжасaлсz є3си2 возвышeніz є3гw2, стaлъ же є3си2 ћкw ст0лпъ твeрдъ непоколeбленъ, во смирeніе ћкw во брон‰ њдёzвсz.

Д0брэ соверши1въ свzщeнное житіE твоE, всеблажeнне, и3 пріeмъ t бGа вседержи1телz благодaть и3сцэлeній, слэпы6z просвэти1лъ є3си2, хромы6z и3 разслaблєнныz здр†вы содэвaz.

БGор0диченъ: Лю1діе, п0йте, ю4же вои1стинну р0ждшую сл0во б9іе несказaннw, и3 пребhвшую пaки по ржcтвЁ дв7у нетлённу, ћкw всBмъ предстaтельство и3 спасeніе нaше.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Возопи2 къ тебЁ, ви1дэвъ стaрецъ nчи1ма спасeніе, є4же лю1демъ пріи1де t бGа: хrтE, ты2 бGъ м0й.

СіHну ты2 кaмень возложи1лсz є3си2, непокори6вымъ претыкaніе, и3 соблaзна кaмень, неруши1мое вёрныхъ спасeніе.

И#звёстнэ носS начертaніе, и4же прeжде вBкъ тS и3зрасти1вшагw, земленhхъ за милосeрдіе нhнэ нeмощію њбложи1сz.

Сн7у вhшнzгw, сн7у дв7ы, бGу nтрочaти бhвшему, покл0ншасz тебЁ нhнэ tпусти2 съ ми1ромъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Пожрy ти со глaсомъ хвалeніz, гDи, цRковь вопіeтъ ти2, t бэс0вскіz кр0ве њчи1щшисz, рaди ми1лости, t рeбръ твои1хъ и3стeкшею кр0вію.

Трyбитъ вселeннэй всeй, парfeніе, бGон0сное твоE житіE, крaсныхъ чудeсъ даров†ніи, преслaвне, вэщaніемъ д¦а.

Кропи1лъ є3си2 сыноположeніz в0ду стaду твоемY, нечeстіz сквeрну њмывaz ўчє1ніи твои1ми, парfeніе, и3 просвэщaz свётомъ бlгодaти.

БGор0диченъ: Рaзума нетлённагw пл0дъ прозzблA є3си2, бGороди1тельнице, мjру, при1снw живhй ходaтай нетлёніz kвлsемь, вёрою и3 люб0вію чтyщымъ тS.

И$нъ.

Їрм0съ: Житeйское м0ре воздвизaемое зрS напaстей бyрею, къ ти1хому пристaнищу твоемY притeкъ, вопію1 ти: возведи2 t тли2 жив0тъ м0й, многомлcтиве.

Разори1сz дрeвнzz твоS, льстивомyдре, ћже на ны2 крёпость, и3 безъ вёсти бhша мнHгаz тво‰ ков†рства, лукaвне: сe бо пр0стъ и3 неѕл0бивъ ю4ноша тS низложи2.

Не дaлъ є3си2, прпdбне, твои1ма nчи1ма дремaніz, ни вёждома пок0z, д0ндеже всю2 низложи1лъ є3си2 хи1трость лестцA, разли6чныz тебЁ нап†сти на всsкъ дeнь воздвизaющагw.

Цэломyдренно соверши1лъ є3си2 твоE житіE, и3 д0брэ стр†нныz пріeмлz всегдA, ми1луz же богaтнw и3 дов0льнw: тёмже и3 получи1лъ є3си2 нетлённую слaву и3 наслаждeніе.

БGор0диченъ: T трbцы родилA є3си2 ты2 є3ди1наго пл0тски, бGороди1тельнице пречcтаz, пaче ўмa же и3 сл0ва, тёмже вопію2: трbцы бжcтвенныz мS мlтвами твои1ми покажи2 жили1ще.

Кондaкъ прaздника, глaсъ №.

Ўтр0бу дв7и1чу њс™и1вый ржcтв0мъ твои1мъ, и3 рyцэ сmмеHнэ бlгослови1вый, ћкоже подобaше, предвари1въ, и3 нhнэ спaслъ є3си2 нaсъ, хrтE б9е: но ўмири2 во бранёхъ жи1тельство и3 ўкрэпи2 лю1ди, и4хже возлюби1лъ є3си2, є3ди1не чlвэколю1бче.

Јкосъ: Къ бцdэ притецeмъ, хотsщіи сн7а є3S ви1дэти, къ сmмеHну носи1ма, є3г0же съ нб7сE безпл0тніи ви1дzще, дивлsхусz, глаг0люще: ч{днаz зри1мъ нhнэ и3 пресл†внаz, непостижи6маz, несказ†ннаz: и4же бо ґдaма создaвый н0ситсz ћкw младeнецъ, невмэсти1мый вмэщaетсz на рукaхъ стaрчихъ: и4же въ нёдрэхъ неwпи1санныхъ сhй nц7A своегw2, в0лею њписyетсz пл0тію, ґ не б9еств0мъ, є3ди1нъ чlвэколю1бецъ.

Пёснь з7.

Їрм0съ: ТебE во nгни2 њроси1вшаго џтроки бGосл0вившыz, и3 въ дв7у нетлённу всeльшагосz бGа сл0ва пои1мъ, благочeстнw пою1ще: благословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Ґдaму и3звэсти1ти хотsй и3дY, во ѓдэ живyщу, и3 є4vэ принести2 благовёстіе, сmмеHнъ вопіsше, со прbрHки ликyz: благословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Р0да зeмна и3збавлszй бGъ, дaже до ѓда пріи1детъ: плBннымъ же подaстъ всBмъ њставлeніе, и3 прозрёніе слэпы6мъ, ћкw и3 нэмы6мъ вопи1ти: благословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

И# твоE сeрдце, нетлённаz, nрyжіе пр0йдетъ, сmмеHнъ бцdэ провозгласи2, на кrтЁ зрsщи твоего2 сн7а, є3мyже вопіeмъ: благословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Въ пещи2 ґвраaмстіи џтроцы персjдстэй, люб0вію благочeстіz пaче, нeжели плaменемъ њпалsеми, взывaху: благословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS, гDи.

Д¦а въ тебЁ всeльшаzсz бжcтвеннаz бlгодaть, мyдре, хрaмъ и3 цeрковь тS слaвы ћкw вои1стинну ўстр0и, парfeніе: въ ню1же nц7ъ, и3 сн7ъ, и3 сaмъ ўтёшитель всели1сz.

Nгнeмъ бжcтвеннымъ нечeстіz попали1лъ є3си2, препод0бне, всю2 терн0вную лeсть на земли2, и3 всёzлъ є3си2 стaду твоемY бжcтвєннаz ўчє1ніz, присножив0тны плоды2 принос‰щаz.

Ќдицею љзhка и3зъ глубины2 прeлести, парfeніе, дрeвле твоE стaдо и3звлeклъ є3си2 къ жи1зни: нhнэ же, џ§е, моли1твами твои1ми, ўловлsеши t всsкагw р0да рhбна, благодaтію.

БGор0диченъ: Ви1дэша ѓгGли, бGороди1тельнице, стрaннw ржcтв0мъ твои1мъ є3стество2 тлённое р0да пeрстнагw къ нетлённому пaки притeкшее житію2 и3 слaвэ нбcнэй.

И$нъ.

Їрм0съ: Џтроцы въ вавmлHнэ пeщнагw плaмене не ўбоsшасz, но посредЁ плaмене ввeржени, њрошaеми поsху: благословeнъ є3си2, гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Рaка твои1хъ мощeй, луко2, и3ст0чникъ показaсz и3сцэлeній, къ нeйже всsкъ притекaz и3збавлsетсz всsческихъ страстeй, тS блажS, препод0бне, и3 поS вLку твоего2.

Знaмєніи величaйшими, џ§е, прослaви тS гDь, є3г0же прослaвилъ є3си2 ты2 болёзньми воздержaніz пeрвэе: благословeнъ бо, взывaлъ є3си2, бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Въ житіи2 пресвётелъ, и3 въ чудесёхъ величaйшъ, и3 во всёхъ д0брыхъ kви1лсz є3си2 непрел0женъ, препод0бне: тёмже трудHвъ њбрёлъ є3си2 воздаsніе, цrтвіе б9іе.

БGор0диченъ: Лю1ди и3 грaдъ тв0й спасaй, бGороди1тельнице всенепор0чнаz, предстaтельство нaше, вёрою несомнённою вопію1щихъ ти2: благословeнъ, всечcтаz, пл0дъ чрeва твоегw2.

Пёснь }.

Їрм0съ: Нестерпи1мому nгню2 соедини1вшесz, бGочeстіz предстоsще ю4нwши, плaменемъ же невреждeни, бжcтвенную пёснь поsху: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Лю1діе ї}лєвы твою2 слaву є3мманyила, зрsще nтрочA и3зъ дв7ы, предъ лицeмъ бжcтвеннагw ковчeга нhнэ ликyйте: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

СE, сmмеHнъ вопіsше, прерэкaемое знaменіе сeй бyдетъ, бGъ сhй и3 nтрочA, семY, вёрніи, возопіeмъ: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Жив0тъ сhй, сeй бyдетъ падeніе непокори6вымъ, младeнствовавъ бGъ сл0во, ћкw востaніе всBмъ вёрою пою1щымъ: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

И$нъ.

Їрм0съ: Рyцэ распростeръ даніи1лъ, львHвъ зі‰ніz въ р0вэ затчE: џгненную же си1лу ўгаси1ша, добродётелію препоsсавшесz, благочeстіz рачи1тели џтроцы, взывaюще: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Жезл0мъ вёры, мyдре, є4ллинскіz хрaмы разори1лъ є3си2, и3 хрaмы воздви1глъ є3си2, препод0бне, сп7су и3 бGу нaшему, въ ни1хже жє1ртвы чи6сты принeслъ є3си2, поS є3мY: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Заколeніе благов0нно сaмъ себE принeслъ є3си2, мyдре, воздержaніz nгнeмъ ўхaніе воспослaлъ є3си2 непор0чно, въ бжcтвенный и3 непристyпный жeртвенникъ б9ій, поS, парfeніе: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

И#мёz бжcтвенную благодaть t бGа, џ§е парfeніе, и3сточaеши и3сцэлє1ніz приступaющымъ къ тебЁ, препод0бне, њчищaz недyги, и3 tгонS крёпкw дeмwнwвъ полки2, вин0внаго си6мъ пёти, ћкw бGа, научaz при1снw.

БGор0диченъ: И$же є3стеств0мъ непристyпный вездЁ, сн7ъ и3 сл0во б9іе въ тS всeльсz, чи1стаz, и3 њдёzвсz, прес™az, въ нaшъ џбразъ, ћкw милосeрдъ, kви1сz благопристyпенъ пл0тію, и3 поживE съ нaми: сегw2 рaди люб0вію мн0гою тS чтY, и3 пою2, и3 хвалю2.

И$нъ.

Їрм0съ: За зак0ны nтeчєскіz блажeнніи въ вавmлHнэ ю4нwши предбёдствующе, царю1ющагw њплевaша повелёніе безyмное, и3 совокyплени, и4мже не свари1шасz, nгнeмъ, держaвствующему дост0йную воспэвaху пёснь: гDа п0йте, дэлA, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Врeдъ всsкій стрaсти, препод0бне, tгонsеши, џ§е луко2 блажeнне, прокажє1нныz њчищaz, ўкрэплsz немощны6z, и3 слsчєнныz разрэшaz содержи1мыz ќзы, и3 хромы6z вкyпэ и3 слэпы6z и3сцэлsz, гDа п0йте, зовhй, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Неболёзненну њбрёлъ є3си2 слaву, препод0бне, болBзни мнHги под8eмъ и3 п0двиги, бдёніе и3 и3змождaніе тэлесE, пощeніе и3 њѕлоблeніе и3 низулегaніе, и3 всsко и4но дручeніе пл0ти любвE рaди содётелz твоегw2, съ ни1мже нhнэ живhй весели1шисz. Того2 u5бо моли2 спасти1сz всBмъ вёрою и3 люб0вію тS величaющымъ.

Разли1чныхъ рaди болёзней, прпdбне, и3 добродётелей вшeлъ є3си2 въ нбcное цrтво, веселsсz нhнэ вёчнw, и3 вLки всегдA наслаждazсz добр0тами, со ѓгGлы пёніе трис™0е поeши: гDа п0йте, дэлA, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

БGор0диченъ: Не tстyпльша неразлyчнаго t nтeческагw нёдра, чcтаz, родилA є3си2 неискусомyжнw, несказaннw же человёка совершeнна сyща, є3г0же моли2 дaти ми2 крёпость, лукaвыхъ помышлeній прил0гъ всsкій низложи1ти до концA, и3 в0лю бжcтвенную тогw2 дёлати всегдA, да тS величaю.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Въ зак0нэ сёни и3 писaній џбразъ ви1димъ, вёрніи, всsкъ мyжескій п0лъ, ложеснA разверзaz, с™ъ бGу. Тёмъ перворождeнное сл0во nц7A безначaльна, сн7а первородsщасz м™рію неискусомyжнw, величaемъ.

И$же дрє1внимъ новорождeнныхъ г0рличищъ супрyгъ, дв0ица же бsше птенцє1въ, въ ни1хже мёстw бжcтвенный стaрецъ, и3 цэломyдреннаz ѓнна прор0чица t дв7ы рождeнному, и3 сн7у є3динор0дному џ§у, въ цeрковь приноси1му слyжатъ величaюще.

Воздaлъ ми2 є3си2, вопіsше сmмеHнъ, спасeніz твоегw2, хrтE, рaдованіе: воспріими2 твоего2 служи1телz, сёнію претруждeннаго, н0выz бlгодaти сщ7еннопроповёдника тaйнаго, во хвалeніи величaюща.

Сщ7еннолёпнw и3сповёдашесz ѓнна прорицaющи, цэломyдреннаz и3 препод0бнаz и3 стaрица вLцэ, въ цeркви ћвственнw: бцdу же проповёдающи всBмъ сyщымъ, величaше.

И$нъ.

Їрм0съ: Кaмень нерукосёчный t несэк0мыz горы2 тебє2, дв7о, краеуг0льный tсэчeсz хrт0съ, совокупи1вый разсто‰щаzсz є3стєствA, тёмъ веселsщесz, тS, бцdе, величaемъ.

Тимёніе tтрsсъ и4стиннw плотски1хъ страстeй, треблажeнне, всего2 себE къ бжcтвеннэй пресели2 жи1зни, и3 наслаждeнію невещeственному, и3дёже ликyz назирaеши ны2.

Цвёты мhслєнныz, бGон0сне, ћкw въ наслаждeніи, нетлённе, во с™ёй твоeй пaмzти, чудeсъ добр0ту пожинaюще, разли1чнw и3сплетeнъ вэнeцъ, дёйствіz њбн0симъ.

Ты2 претeкъ ±же въ мjрэ, и3 съ нбcными, q бGон0сне! Безпл0тными ли6ки ликyz, џ§е парfeніе, њ нaсъ моли1сz творsщихъ твою2 пaмzть вёрнw.

БGор0диченъ: Пою2 твою2 бlгодaть, дв7о, и3 величaю твою2 слaву: тh бо просвэщeніе души2 моeй є3си2 вои1стинну и3 ўтэшeніе, ск0раz п0мощь, и3 спасeніе, и3 заступлeніе.

И$нъ.

Їрм0съ: БGа человёкwмъ невозм0жно ви1дэти, на нег0же не смёютъ чи1ни ѓгGльстіи взирaти: тоб0ю бо, всечcтаz, kви1сz человёкwмъ сл0во воплощeнно, є3г0же величaюще, съ нбcными вHи, тS ўблажaемъ.

Тво‰ бwлёзни, џ§е, и3 п0двиги кто2 и3зрещи2 возм0жетъ зeмленъ; и4хже рaди дост0йну мздY воспріsлъ є3си2 t бGа: бhлъ бо є3си2 пріsтелище б9eственнагw д¦а, препод0бенъ, прaвъ, и4стиненъ, прaведенъ и3 непор0ченъ.

Во nби1телехъ џныхъ ћкw водворszсz желaнныхъ, и3 добр0тъ б9eственныхъ насыщazсz: раs же бжcтвеннагw цвэтHвъ нhнэ наслаждazсz въ сhтость, и3 рaдуzсz, пaмzть къ бGу њ нaсъ сотвори2, всебlжeнне.

Трbченъ: Е#ди1но є3стество2 тріmпостaсное, трисіsнное существо2, и3 неразлyчнаz си1ло, џ§е, сн7е и3 с™hй дш7е, є3ди1но б9ество2, спасaй вёрою тS є3ди1наго величaющыz бGа въ тріeхъ ли1цэхъ.

БGор0диченъ: Разумёти не м0жетъ твоегw2 тaинства зeмленъ ќмъ, дв7о бцdе всепётаz. Прeжде бо рождествA безмyжнw зачалA є3си2, пребылa же є3си2 дв7а и3 по ржcтвЁ, родилa же є3си2 сл0во, nц7Y соприсносyщное.

Свэти1ленъ прaздника:

Д¦омъ во с™и1лищи предстaвъ стaрецъ, на рyки воспріsтъ зак0на вLку, вопіS: нhнэ со{зъ мS плотски1хъ разрэши2, ћкоже рeклъ є3си2, съ ми1ромъ: ви1дэхъ бо nчи1ма tкровeніе kзhкwвъ, и3 ї}лю спасeніе.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ в7.

Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ:

Носsщи чи1стаz и3 пречcтаz дв7а содётелz и3 вLку, ћкw мLнца на рукaхъ, въ цeрковь вх0дитъ.

Стjхъ: Нhнэ tпущaеши рабA твоего2, вLко, по глаг0лу твоемY, съ ми1ромъ.

Пріими2, q сmмеHне, гDа слaвы, ћкоже и3звэсти1лсz є3си2 t д¦а с™aгw: сe бо пріи1де.

Стjхъ: Свётъ во tкровeніе kзhкwвъ, и3 слaву людeй твои1хъ ї}лz.

Нhнэ ви1дэша, бlгjй б9е, џчи мои2 твоE њбэщaніе: разрэши1 мz ск0рw, рабA твоего2, чlвэколю1бче.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ и3 под0бенъ т0йже:

Рaдуйсz, ћже рaдость мjра пріи1мшаz, хrтA жизнодaвца, и3 ўстaвльшаz печaль, дв7о, премaтерню.

Знайшли помилку