...
Лютий,  Мінея Місячна

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень * Липень * Серпень * Богородичний додаток

Лютий

← В 4-й день В 6-й день →

День 1234567891011121314151617181920212223242526272829

В 5-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Пра́зднование Пресвя́тей Богоро́дице в честь Ея ико́ны, имену́емый Взыска́ние поги́бших

На вели́цей вече́рни

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, пра́здника 3, и Богоро́дицы 5.

Стихи́ры пра́здника, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Богоявления неизреченнаго/ ны́не празднуем спаси́тельную благода́ть:/ от Де́вы бо Отрокови́цы непрело́жно младенствовав, Христо́с Бог/ в це́рковь Бо́гу и Отцу́/ Мате́рию ны́не прино́сится,/ егоже прии́м, Симео́н рука́ми объят.

Во пророцех ви́ден был еси́,/ я́коже мо́щно бяше, Иису́се, Тебе́ ви́дети древле,/ но ны́не, Бо́жий Сло́ве, плотию всему́ ми́ру яви́лся еси́ во́лею/ от Де́вы Мари́и, Христе́,/ Твое́ спасе́ние всем су́щим от А́дама яви́л еси́,/ я́ко Человеколю́бец.

На Синайстей го́ре зако́н учинйвый древле,/ ны́не в Сионе гра́де исполня́я зако́нная,/ рука́ми Богоро́дицы,/ Младе́нец Христе́, со всесожже́нии/ на рука́х Симео́на/ во храм внести́ся восхоте́л еси́ плотию.

Стихи́ры, Богоро́дицы, глас 1:

Сия́ние сла́вы Отчия,/ Сын от Све́та, Све́те присносущный,/ озари́, мо́лим Тя, ум и се́рдце на́ше, Иису́се,/ и напо́лни нас Ду́ха,/ да воспева́ем, радующеся, рождшую Тя Де́ву Чи́стую/ и воспеваем ди́вная Ея чудеса́.

Све́тлый составля́ет лик ико́на Твоя́, Владычице,/ к Ней же мы взирающе,/ се́рдцем и усты благослови́м,/ пое́м и велича́ем Твое́ Ма́тернее благоутробие/ и ку́пно от Тебе́ рождшагося Бо́га сла́вим.

Пое́м се́рдцем и усты не дре́внюю злату́ю стамну,/ в ней же бе ма́нна,/ но пое́м Де́ву Богоро́дицу,/ Христа́ во чре́ве носи́вшую,/ и сла́вим Твоего́ о́браза Богосовершаемая чудеса́.

Я́коже луна́ светоза́рная,/ яви́ся Твоя́, Владычице, ико́на,/ озаря́я сущия во тьме и приводя́ к све́ту Богоразумия;/ и нас, во гресех погиба́ющих,/ мо́лим Тя со слеза́ми:/ спаси́ от тьмы неразу́мия/ и Твоя́ певцы́ ве́чной сла́вы сподоби.

Тя, Еди́ну в же́нах благослове́нную,/ мы, грешнии, поюще, мо́лим:/ избави нас, Пречи́стая, от страсте́й грехо́вных благодатию Сы́на Твоего́/ и укрепи́ нас в заповедех Его́ ходи́ти вре́мя про́чее непоро́чно,/ спаса́я в ми́ре ду́ши на́ша.

Сла́ва, глас 5:

Исполне́ние зако́на и проро́ков,/ Рождшая Христа Бо́га,/ испо́лни ра́дости и весе́лия всех,/ чтущих святу́ю ико́ну Твою́, Влады́чице,/ да, светло́ днесь празднующе,/ Тя ра́достно воспое́м и любовию и́мя Твое́ просла́вим,/ я́ко Ты еси́ Еди́на, от всех ро́дов и́збранная,/ Благослове́нная и Препрославленная.

И ны́не, пра́здника, глас 5, Ге́рманово:

Ве́тхий деньми младе́нствовав пло́тию,/ Ма́терию Де́вою в це́рковь прино́сится,/ Своего́ зако́на исполня́я обеща́ние,/ егоже Симео́н прии́м, глагола́ше:/ ны́не отпущаеши с ми́ром, по глаго́лу Твоему́, раба́ Твоего́,/ вйдеша бо о́чи мой спасе́ние Твое́, Святый.

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния.

Бытия чте́ние (глава́ 28):

Изыде Иаков от студенца клятвеннаго и и́де в Харрань./ И обрете ме́сто и спа тамо, зайде бо со́лнце,/ и взят от камения ме́ста того́ и положи́ возгла́вие себе́,/ и спа на ме́сте о́ном,/ и сон ви́де:/ и се лествица утверждена́ на зе́мли, ея́же глава́ досязаше до Небе́с,/ и Ангели Бо́жии восхождаху и низхождаху по ней,/ Госпо́дь же утверждашеся на ней и рече:/ Аз Бог Авраа́мов, отца́ твоего́, и Бог Исаа́ков, не бо́йся:/ земля́, идеже ты спиши́ на ней, тебе́ дам ю и се́мени твоему́./ И бу́дет се́мя твое́ я́ко песо́к земный,/ и распространи́тся на мо́ре и ли́ву, и се́вер, и на восто́ки,/ и возблагословятся о тебе́ вся коле́на земна́я и о се́мени твое́м./ И се Аз с тобо́ю, сохраня́яй тя на вся́ком пути́, аможе аще по́йдеши,/ и возвращу́ тя в зе́млю сию́, я́ко не има́м тебе́ оставити,/ дóндеже сотвори́ти Ми вся, ели́ка глаго́лах тебе́./ И воста Иаков от сна своего́ и рече:/ я́ко есть Госпо́дь на ме́сте се́м, аз же не ведех./ И у́бояся, и рече:/ я́ко стра́шно ме́сто сие́,/ несть сие́, но дом Бо́жий, и сия́ врата́ Небе́сная.

Проро́чества Иезекии́лева чте́ние (гла́вы 43 и 44):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ бу́дет от дне осмаго и про́чее,/ сотворя́т иере́и на олтари́ всесожже́ния ва́шего,/ и я́же спасе́ния ва́шего,/ и прииму вы, глаго́лет Адонай Госпо́дь,/ И обрати́ мя на путь врат святы́х вне́шних,/ зря́щих на восто́ки, и сия́ бяху затворена́./ И рече Госпо́дь ко мне:/ врата́ сия́ затво́рена бу́дут и не отве́рзутся,/ и никтоже пройде́т сквозе их,/ я́ко Госпо́дь Бог Изра́илев пройде́т и́ми, и бу́дут затво́рена./ Я́ко игу́мен ся́дет в них снести́ хлеб,/ по пути́ Еламских врат внидет и по пути́ его́ изыдет./ И введе мя по пути́ врат святы́х, су́щих к се́веру, пря́мо хра́му, и видех,/и се исполнь сла́вы храм Госпо́день.

При́тчей чте́ние (глава́ 9):

Прему́дрость созда Себе́ дом и утверди́ столпо́в седмь./ Закла Своя́ же́ртвенная и раствори́ в ча́ши Свое́й вино́, и уготова Свою́ тра́пезу./ Посла́ Своя́ рабы́, созывающи с высо́ким проповеданием на ча́шу, глаголющи:/ и́же есть безу́мен, да укло́нится ко Мне./ И тре́бующим ума́ рече:/ прииди́те, ядо́те Мой хлеб и пи́йте вино́, е́же раствори́х вам./ Оста́вите безу́мие, и живи́ бу́дете,/ и взыщи́те ра́зума, да поживе́те,/ и испра́вите ра́зум в ведении./ Наказуяй злыя, приимет себе́ безчестие:/ облича́ли же нечести́ваго, опоро́чит себе́,/ обличения бо нечести́вому, ра́ны ему́./ Не облича́й злых, да не возненави́дят тебе́,/ облича́й прему́дра, и возлю́бит тя./ Даждь прему́дрому вину́, и прему́дрший бу́дет;/ сказуй пра́ведному, и прило́жит приима́ти./ Нача́ло прему́дрости ? страх Господень, и сове́т святы́х – ра́зум:/ разумети бо зако́н, по́мысла есть благаго./ Сим бо о́бразом мно́гое поживеши вре́мя,/ и прило́жатся тебе́ ле́та живота́.

На ли́тии стихи́ры, глас 4:

Торжеству́юще ны́не ра́достно во хра́ме Твое́м, Пречи́стая,/ и Твоему́ припадающе че́стному обра́зу,/ мо́лим Тя умиле́нно:/ сотвори́ нас досто́йны быти ли́ка пра́зднующих/ и в торжестве́ и́збранных Сы́на Твоего́.

Сердца́ на́ша привлекла́ еси́, Де́во Чи́стая,/ и ди́вным о́браза Твоего́ благоле́пием/ и Боголе́пными онаго чудесы;/ тем же, поюще, мо́лим Тя:/ и на́ши ду́ши светлы́ соделай, Влады́чице.

В преми́рном лику́я све́те,/ не презри́ нас, до́лу су́щих во тьме земно́й,/ но, осеня́я ико́ною,/ призри́ Ма́терним благоутробием на рабы́ Твоя́/ и Све́том Сы́на Твоего́, Влады́чице,/ отжени́ от нас мрачныя прилоги лукаваго.

Утверди́, прослави, вознеси́ верныя лю́ди Твоя́,/ ве́рных Помо́щнице,/ град сей и вся гра́ды и стра́ны в ми́ре сохрани́/ и всех, лю́бящих славити че́стный о́браз Твой,/ ве́нцев сла́вы сподоби.

Сла́ва, глас 6:

Не наде́емся на князи, на сыны́ человеческия,/ но все на́ше упова́ние на Твоего́ Сы́на, Богородице, возлага́ем/ и ве́руем непрело́жно,/ я́ко Той есть спасе́ние на́ше,/ и да не постыди́мся.

И ны́не пра́здника, глас 6:

Да отве́рзется дверь Небе́сная днесь:/ Безначальное бо Сло́во О́тчее,/ нача́ло прии́м под ле́ты,/ не отступль Своего́ Божества́,/ от Де́вы я́ко Младе́нец четыредесятодневен/ Мате́рию вольне прино́сится в це́рковь зако́нную,/ и Сего́ на ру́ки приемлет ста́рец,/ отпусти́, – зовый, – раба́, Владыко,/ и́бо о́чи мои ви́деста спасе́ние Твое́./ Пришедый в мир спасти́ род человечь,/ Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стихо́вна Богоро́дицы, глас 5:

Неисповеди́мое чуде́с мо́ре, вемы Тя, Богородице,/ па́че бо Херуви́мов и Серафи́мов просла́вилася еси́,/ тем же и ны́не Тя я́ко Ма́терь Божию/ в песнех велича́ем, рабй Твой, благода́рственно.

Стих: Слыши, Дщи, и виждь,/ и приклони́ у́хо Твое́.

Не тва́ри преклоня́ем коле́на,/ падоша бо истуканы,/ но Тебе́, Пренепорочная Де́во,/ и, о́браз Твой лобызающе, мо́лимся:/ спаси́ лю́ди Твоя́ от огня́ страсте́й,/ от бед и напа́стей руко́ю Бо́га благословеннаго.

Стих: Приведу́тся Царю́ де́вы в след Ея,/ искренняя Ея приведу́тся Тебе́.

Ты ти́хое обурева́емым, Богоро́дице, при́станище,/ Ты ра́дость в печа́ль погруже́нным,/ боля́щим Ты исцеле́ние/ и покро́в всем, к Тебе́ прибегающим, Влады́чице,/ Еди́на Чи́стая и Благослове́нная.

Стих: Приведу́тся в весе́лии и радовании,/ введутся в храм Царе́в.

Тобо́ю возстают разслаблении,/ недугующии исцеля́ются,/ слепи́и прозирают,/ от бе́сов томи́мии свобождаются;/ ра́дуйся, источниче дарований, Богоблагодатная.

Сла́ва, глас 6:

Собери́ разстоящия во еди́но,/ Мир ми́рови Рождшая,/ Правосла́вие утверди́ непоколеби́мо/ и всех нас соблюди́ непреткновенных быти во испове́дании Сы́на Твоего́,/ я́ко Еди́на ве́рных Помо́щнице.

И ны́не, пра́здника, глас 6:

На рука́х ста́рческих во днешний день,/ я́ко на колесни́це Херуви́мстей,/ восклони́тися благоизволивый, Христе́ Бо́же,/ и нас, пою́щих Тя,/ страсте́й мучи́тельства призыва́емый избави/ и спаси́, я́ко Человеколю́бец.

Стихо́вна пра́здника, глас 6:

Подо́бен: Тридне́вен:

Восприими́, рече, Симео́не,/ Зижди́теля всяческих рука́ми,/ о старче, подыми́ Христа́,/ егоже Де́ва Отрокови́ца роди́ безсеменно/ на ра́дость ро́да на́шего

Стих: Ны́не отпущаеши раба́ Твоего́, Владыко,/ по глаго́лу Твоему́ с ми́ром.

Закону Творца́ и Бо́га,/ егоже трепе́щут Ангельская мно́жества,/ сошедшеся, воспои́м, людие,/ Еди́наго Благоде́теля/ и зако́на Законода́теля/ во спасе́ние душ на́ших.

Стих: Свет во открове́ние язы́ков/ и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Ны́не отпущаеши, Владыко, раба́ Твоего́,/ рекл еси́, с ми́ром,/ я́ко ви́дех Тя, Христе́,/ Све́та Первовечнаго, соуз мя пло́тских,/ во открове́ние язы́ков и Изра́илю.

Сла́ва, и ны́не, глас 2. Андре́я Пи́рра:

Емуже вы́шнии служи́телие с тре́петом мо́лятся,/ до́лу ны́не Симео́н ве́щными рука́ми прие́м,/ Бо́га челове́ком соедини́тися проповеда,/ и Челове́ка Небе́сна Бо́га ви́дяй,/ отлуча́яся су́щих на земли́, ра́достно взываше:/ И́же во тьме су́щим Невечерний Свет открыва́яй,/ Го́споди, сла́ва Тебе́.

Тропа́рь, глас 7:

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Де́во,/ во объя́тиях Свои́х Превечнаго Младе́нца и Бо́га носи́вшая,/ проси́ Его́ дати ми́ру умирение/ и ду́шам на́шим спасе́ние./ Сын бо Тебе́, Богома́ти, веща́ет,/ я́ко вся проше́ния Твоя́ во благо́е исполнит./ Сего́ ра́ди и мы, припадающе, мо́лимся/ и, наде́ющияся на Тя, да не поги́бнем,/ и́мя Твое́ имену́ем:/ Ты бо еси́, Влады́чице,/ Взыска́ние поги́бших.

Ин тропа́рь, глас 4:

Взыщи́ нас, погиба́ющих, Пресвята́я Де́во,/ не по грехо́м бо на́шим наказу́еши нас,/ но по человеколю́бию ми́луеши,/ избави нас от а́да, боле́зни и ну́жды/ и спаси́ нас.

Тропа́рь пра́здника, глас 1:

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Де́во,/ из Тебе́ бо возсия Со́лнце Пра́вды, Христо́с Бог наш,/ просвеща́яй сущия во тьме./ Весели́ся и ты, старче пра́ведный,/ приемый во объя́тия Свободи́теля душ на́ших,/ дару́ющаго нам воскресе́ние.

На у́трени

На Бог Госпо́дь:тропа́рь пра́здника два́жды.

Сла́ва, Богоро́дицы. И ны́не, пра́здника.

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 1.

Самоподо́бен:

Лик А́нгельский да удиви́тся чудеси́,/ земни́и же гла́сы, возопием пе́ние,/ зряще неизрече́нное Божие снизхождение./ Его́же бо трепе́щут Небесныя си́лы,/ ны́не ста́рчи объе́млют ру́це Еди́наго Человеколю́бца.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Свире́лей па́стырских:

Роди́лся еси́ на земли́, Собезначальный Отцу́,/ принеслся еси́ в це́рковь, Непостижи́мый,/ ра́дуяся же, ста́рец на ру́ки Тя восприят, зовый:/ ны́не отпущаеши, егоже посети́л еси́ по глаго́лу Твоему́,/ благоизволивый спасти́ я́ко Бог род челове́ческий.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По полиелеи седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Удивися Ио́сиф:

Младе́нствуеши ме́не ра́ди, Ве́тхий деньми,/ чищением приобщаешися, Чисте́йший Бо́же,/ да плоть увериши мне, ю́же от Де́вы./ И сим Симео́н, поучаяся, позна Тя, Бо́га, явльшагося плотию,/ и, я́ко жизнь, лобзаше и радуяся, ста́рчески взываше:/ отпусти́ ме́не, Тебе́ бо видех, Живота́ вся́ческих.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Таже степенна, 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен, глас 4: Помяну имя Твое во всяком роде и роде. Стих: Отрыгну сердце мое слово благо: Вся́кое дыхание: Евангелие от Луки, зачало 4. По 50-м псалме стихира литийная на Славе, глас 6 (зри страницу 178)

Каноны праздника с ирмосом на 6, ирмосы по дважды и Богородицы на 8. Катавасия праздника. По 3-й песни кондак и икос праздника, седален Богородицы. По 6-й песни кондак и икос Богородицы. Канон праздника, глас 3 (зри страницу 30)

Кано́н Пресвятыя Богоро́дицы, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́/и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отрыгну́ Цари́це Ма́тери,/ и явлюся, светло́ торжеству́я,/ и воспою́, радуяся, То́я чудеса́.

Умилосердися о нас, гре́шных, погиба́ющих, Пресвята́я Богоро́дице,/ но вме́сто печа́ли дару́й нам ра́дость,/ да воспева́ем Тя, Всесвята́я Вла́дычице.

Утиши́ душ на́ших свире́пство,/ поне́же мно́гая ско́рби и печа́ли нападоша на нас, гре́шных,/ да не поги́бнем во зле, окаяннии.

Ты еси́ на́ша кре́пость и утвержде́ние и от врагов защищение,/ и сего́ ра́ди не бои́мся вражия наве́та,/ но при́сно пое́м Тя и сла́вим, Всеславная.

Напа́сти, и бе́ды, и ско́рби многи приидоша на нас и отяготи́ша нас,/ и от всего́ се́рдца мо́лим Тя, вопию́ще:/ избави, Богороди́тельнице, от обдержащих нас зол и весе́лия испо́лни.

Песнь 3

Ирмо́с: Твоя́ песнословцы, Богоро́дице,/ живый и незави́стный источниче,/ лик себе́ совокупльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве/ ве́нцев сла́вы сподоби.

Ты еси́ те́плая Предста́тельница и тве́рдое заступле́ние,/ избави нас, Всесвята́я, от нашедших на нас напа́стей,/ Ты бо еси́, Влады́чице, па́дших исправле́ние.

Избави нас, Пречи́стая, от напа́стей, и бед,/ и омрачения душевнаго, и уны́ния,/ вся стра́сти отжени́ от нас, Чи́стая,/ да при́сно Тя сла́вим.

К Тебе́ притека́ем, Пречи́стая,/ не презри́ нашея боле́зни и воздыха́ния,/ но призри́ на нас, су́щих в ско́рби,/ и сию́ на́шу печа́ль на ра́дость преложи́, Богоблаженная.

Виждь, Влады́чице, беду́ на́шу и ско́рби,/ я́ко в тех лука́вый враг поглоти́ти нас тщи́тся,/ но Ты, Пречи́стая, препни́ его́ злохи́трое кова́рство,/ да, избавльшися, сла́вим Тя, тве́рдую Засту́пницу за ны, во гресех погиба́ющих.

Седа́лен, глас 2:

Моле́ние те́плое и стена́ необори́мая,/ ми́лости источниче, ми́рови прибе́жище,/ приле́жно вопи́ем Ти:/ Богоро́дице, Влады́чице, предвари́/ и от бед избави нас,/ Еди́на, вско́ре предста́тельствующая.

Песнь 4

Ирмо́с: Седяй в сла́ве на Престо́ле Божества́/ во облаце легце,/ прии́де Иису́с Пребожественный/ Нетле́нною Дланию и спа́се зовущия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Ты еси́, Пречи́стая Де́во, надеждо и утверждение на́ше неруши́мое,/ и лю́тых бед освобожде́ние, и от печа́ли утеше́ние,/ и душ на́ших просвещение,/ и во упова́нии на́шем непоколеби́мый столпе́.

В сих печалех буди́ сла́дкое утеше́ние,/и в бе́дах ско́рая Помо́щница, и в моли́твах Предстательница,/ Тя бо, Ма́ти Божия, стяжа́вши,/ от вся́ких бед избавля́емся и ко спасе́нию Тобо́ю наставля́емся.

Ты еси́, Пречи́стая Де́во, су́щим в бе́дах прибежище,/ не́мощным помога́еши, гре́шных исправля́еши/ и ко спасе́нию наставляеши, я́ко Ма́ти Божия су́щая.

Суди́ оби́дящих, и побори́ борющих нас,/ и от напраснаго оскорбле́ния избави нас, осужде́нных,/ я́ко Ты Судию Праведнаго родила́ еси́, Всенепорочная,/ И́же хощет суди́ти комуждо по де́лом его́.

Песнь 5

Ирмо́с: Ужасошася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобрачная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/и родила́ еси́ Безлетнаго Сы́на/ всем воспева́ющим Тя/ мир подавающая.

Преклони́ся к мольба́м рабо́в Твои́х, Владычице,/ и не закосни́ избавити нас от всех скорбе́й и бед, я́же обде́ржат нас,/ ви́димых и неви́димых враго́в отжени́ от нас,/ да не зле поги́бнем, окаяннии.

Ты в напастех и скорбех ми́лостиво защищаеши,/ и́же под кров Твой прибега́ют;/ приими́, Пречи́стая, и на́ше сие́ ма́лое от унылаго сердца моле́ние,/ да не зле в отча́янии поги́бнем.

Ми́лостивым и кро́тким о́ком, Богороди́тельнице,/ и милосе́рдием Твои́м призри́ на нас, недостойных,/ и от обстоящия напа́сти нас свободи́,/ призыва́ющих Тя на по́мощь, Всепречи́стая.

Первозда́нный Ада́м и Е́ва Тобо́ю, Влады́чице, избавистася от слез,/ с ни́ми же и нас, припадающих и моля́щихся Ти,/ избави слез, печа́лей и скорбе́й/ и подаждь поле́зное нам утеше́ние о Бозе, Спа́се на́шем.

Песнь 6

Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестное/ совершающе пра́зднество,/ Богомудрии, Богоматере,/ прииди́те, рука́ми восплещи́м,/ от Не́я рождшагося Бо́га сла́вим,

Услыши печа́льный вопль раб Твои́х, тре́бующих по́мощи Твое́й, Богома́ти,/ Ты бо еси́ упование на́ше,/ потщи́ся печа́ль на́шу на ра́дость преложи́ти.

Избави нас, Влады́чице, от языка́ льсти́ва/ и от челове́ка непра́ведна изми́ нас,/ вся бо Ты можеши, я́ко Ма́ти Зижди́теля на́шего су́щи.

Вемы Тя, Богоблагодатная, ско́рое поги́бших взыска́ние,/ нас, не́мощных, кре́пость и утверждение;/ ду́хом, усты и се́рдцем зове́м Ти:/ от напа́стей и печа́ли свободи́ нас, Влады́чице, к Тебе́ прибегающих.

Избави нас от напа́стей и бед, Богоневесто,/ Тя бо устро́й Бог на спасе́ние и заступле́ние на́ше Ходатаицу,/ сего́ ра́ди и нам, недосто́йным, исходатайствуй от печа́ли избавле́ние.

Конда́к, глас 6:

Предста́тельство христиа́н непостыдное,/ хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное,/ не презри́ гре́шных моле́ний гла́сы,/ но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас,/ ве́рно зову́щих Ти:/ ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоление,/ предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чтущих Тя.

Другий конда́к, глас то́йже:

Не има́мы иныя по́мощи,/ не има́мы иныя наде́жды,/ ра́зве Тебе́, Пречи́стая Де́во,/ Ты нам помози́,/ на Тебе́ наде́емся/ и Тобо́ю хва́лимся:/ Твои́ бо есмы раби́,/ да не постыди́мся.

Песнь 7

Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богомудрии,/па́че Создавшаго,/ но, о́гненное прещение мужески попра́вше,/ радовахуся, поюще:/ препетый отце́в Госпо́дь и Бог, благословен еси́.

Ты еси́, Пречи́стая Де́во, Покрови́тельница наша и непреста́нное радование душ на́ших,/ не презри́ нас, одержи́мых лю́тою бедо́ю и неутеши́мо́ю печалию,/ но заступи́ и поми́луй рабы́ Твоя́.

Ты еси́ кре́пость на́ша, Пречи́стая Влады́чице,/ и в наше́дших неча́емых скорбех утеше́ние,/ и сего́ ра́ди мы, недостойнии раби́ Твоя́, всенадежно вопием Ти:/ поми́луй нас, па́дших.

Исцели́ душевныя я́звы, Влады́чице, и заступи́ нас, рабо́в Твои́х,/ избави нас от пагубныя се́ти лукаваго,/ от всякаго паде́ния и от развраще́ния изми́ нас, Преблагословенная.

Сокруши́ сове́ты непра́ведныя, и́же изощрены́ суть на ны,/ мы бо иныя по́мощи не има́мы, ра́зве Тебе́, Чи́стая,/ и к Тебе́ прибега́ем:/ не попусти́ поги́бнути, я́ко вся Тебе́ возмо́жна суть.

Песнь 8

Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пе́щи/ Рождество Богородичо спасло́ есть;/ тогда́ у́бо о́бразуемое,/ ны́не же действуемое,/ вселе́нную всю воздвизает пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте дела́/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Ду́ши на́ша сохрани́ под кро́вом Твои́м, Преблагословенная Богоро́дице,/ и от разли́чных на́лежащих на нас бед и скорбе́й избави нас,/ да не пора́дуется враг наш о на́шей поги́бели,/ но да сла́вим Тя, Божию Ма́терь, во ве́ки.

Убояхомся по́мощи человеческия искати,/ прибегохом к Тебе́, Всенепорочная,/ Ты еси́ Храни́тельница христианом,/ днесь к покро́ву притекохом, надеяся на ми́лость благоутробия Твоего́;/ матерински поми́луй нас, да сла́вим Тя во ве́ки.

Ты еси́, Пречи́стая Де́во, просвеще́ние и избавление,/ Ты еси́ Помо́щница на́ша всерадостная и стена́ неруши́мая,/ сла́ва и хвала́ на́ша, Всенепорочная, да просла́вим Тя во ве́ки.

На Тя всю наде́жду спасе́ния на́шего возложи́хом, Неискусобрачная Богороди́тельнице,/ и на по́мощь призыва́ем Тя:/ спаси́ нас от печа́ли сия́ и напа́сти и от всех скорбе́й избави нас,/ да сла́вим Тя во ве́ки.

На 9-й пе́сни пое́м припе́вы пра́здника

Песнь 9

Ирмо́с: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Духом просвещаемь,/ да торжеству́ет же Безплотных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество Богоматере,/ и да вопиет:/ ра́дуйся, Всеблаженная Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.

Изсше, я́ко скуде́ль, от печа́ли кре́пость на́ша, и ко а́ду прибли́жихомся;/ от язы́к душепагубных предвари́, Ма́ти Божия, заступле́нием Твои́м/ и от обдержащих нас скорбе́й руко́ю, Ма́ти, Твое́ю избави нас,/ да сла́вим Тя, Чи́стая Присноде́во. (Два́жды.)

Всенепорочная Отрокови́це,/ всем ве́рным крепкая Помо́щнице, и упова́ние христианом,/ буди́ и о нас неотсту́пная Молебница к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу/ о освобожде́нии от нашедшия сия́ напа́сти, да вопием Ти:/ ра́дуйся, Чи́стая Присноде́во.

Ты еси́ кре́пость на́ша, прибе́жище и стена́ необори́мая,/ Ты еси́ те́плая к Бо́гу Моли́твенница,/ вся́ких напа́стей и бед свободи́, Еди́на Бла́гословенная, да вопием Ти:/ ра́дуйся, Преблаженная Богоро́дице, Присноде́во!

Свети́лен пра́здника.

На хвалитех стихи́ры пра́здника 3 и Богоро́дицы 3, литийныя.

Стихи́ры пра́здника, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Стра́хом же и радостию/ на рука́х Влады́ку/ Симео́н держа́,/ живота́ прошаше разреше́ния,/ поя́ Богороди́тельницу.

Ны́не мя к жи́зни/ отпусти́ и́стинней,/ Симео́н вопияше, Спа́се мой,/ ви́дех бо Тя,/ Све́та, ми́ра Владыко.

А́нна проро́чески,/ целому́дренная и преподобная,/ ны́не исповедашеся/ от Де́вы Прозя́бшему/ земны́х на избавле́ние.

Сла́ва, Богоро́дицы.

И ны́не, пра́здника, глас 2:

Ра́дуйся, Я́же ра́дость/ ми́ру прие́мшая,/ Христа́ Жизнода́вца,/ и уста́вльшая печа́ль,/ Де́во, праматернюю.

Моли́тва 1-я

О, Пресвята́я и Преблагословенная Де́во, Владычице Богоро́дице! Призри́ ми́лостивым Твои́м о́ком на нас, предстоя́щих пред свято́ю ико́ною Твое́ю и со умиле́нием моля́щихся Тебе́, воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя, просвети́ ум наш, омраче́нный страстьми́, и уврачу́й я́звы душ и теле́с на́ших. Не има́мы иныя по́мощи, не има́мы иныя наде́жды, ра́зве Тебе́, Влады́чице, Ты ве́си вся не́мощи и согреше́ния на́ша, к Тебе́ прибега́ем и вопием: не остави нас Твое́ю Небе́сною помощию, но предстани нам при́сно и Твои́м неизреченным милосе́рдием и щедро́тами спаси́ и помилуй нас, погиба́ющих. Дару́й нам исправле́ние греховныя жи́зни нашея и избави нас от скорбе́й, бед и боле́зней, от напра́сный сме́рти, а́да и вечныя му́ки. Ты бо, Цари́це и Влады́чице, ско́рая Помо́щница и Засту́пница всем, притека́ющим к Тебе́, и кре́пкое прибе́жище гре́шников ка́ющихся. Подаждь у́бо нам, Преблага́я и Всенепорочная Де́во, христиа́нский коне́ц живота́ на́шего, ми́рен и непостыден, и сподоби нас Твои́м хода́тайством всели́тися в оби́телях Небе́сных, идеже непрестанный глас пра́зднующих радостию сла́вит Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́, и Сы́на, и Святаго Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва 2-я

Засту́пнице усе́рдная, Благоутробная Го́спода Ма́ти, к Тебе́ прибега́ю аз, окая́нный и па́че всех челове́к грешне́йший, вонми́ гла́су моле́ния моего, вопль мой и стена́ния услыши, я́ко беззако́ния моя́ превзыдоша главу́ мою́, и аз, я́коже кора́бль в пучи́не, погружаюся в мо́ре грехо́в мои́х. Но Ты, Всеблага́я и Милосе́рдая Влады́чице, не презри́ ме́не, отчаяннаго и во гресех погиба́ющего; помилуй мя, кающагося в злых делех мои́х, и обрати́ на путь пра́вый заблуждшую окая́нную ду́шу мою́. На Тебе́, Влады́чице моя́ Богоро́дице, возлага́ю все упова́ние мое́. Ты, Ма́ти Божия, сохрани́ и соблюди мя под кро́вом Твои́м, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва 3-я

О Пресвята́я Влады́чице и Богоро́дице, вы́сшая Херуви́м и честне́йшая Серафи́м, Богои́збранная Отрокови́це, поги́бших Взыска́ние и всех скорбя́щих Радосте, подаждь утеше́ние и нам, в поги́бели и ско́рби су́щим, ра́зве бо Тебе́, ино́го прибе́жища и по́мощи не има́мы. Ты Еди́на еси́ ра́дости нашея Ходатаица и я́ко Ма́терь Божия и Ма́ти Милосердия, предстоя́ у Престо́ла Пресвятыя Тро́ицы, можеши нам по́мощи: никтоже бо, притекаяй к Тебе́, посрамле́н отхо́дит. Услыши у́бо и нас ны́не, в день поги́бели и печа́ли, пред Твое́ю ико́ною припада́ющих и со слеза́ми Тебе́ моля́щихся: отжени́ от нас належащия на нас ско́рби и бе́ды в сей вре́менней жи́зни, не лишены́ же ны сотвори́ Твои́м всеси́льным хода́тайством и вечныя нескончаемыя ра́дости в Ца́рствии Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего. Ами́нь.

С™hz мyченицы ґгafіи.

И# с™и1телz fеод0сіz черни1говскагw. (Слyжба є3гw2 пи1сана септeмбріа f7 дни2.)

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры прaздника G, и3 мyченицы G.

Знайшли помилку