Мінея Місячна,  Лютий

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень * Липень * Серпень * Богородичний додаток

Лютий

← В 4-й день В 6-й день →

День 1234567891011121314151617181920212223242526272829

В 5-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Пра́зднование Пресвя́тей Богоро́дице в честь Ея ико́ны, имену́емый Взыска́ние поги́бших

На вели́цей вече́рни

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, пра́здника 3, и Богоро́дицы 5.

Стихи́ры пра́здника, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Богоявления неизреченнаго/ ны́не празднуем спаси́тельную благода́ть:/ от Де́вы бо Отрокови́цы непрело́жно младенствовав, Христо́с Бог/ в це́рковь Бо́гу и Отцу́/ Мате́рию ны́не прино́сится,/ егоже прии́м, Симео́н рука́ми объят.

Во пророцех ви́ден был еси́,/ я́коже мо́щно бяше, Иису́се, Тебе́ ви́дети древле,/ но ны́не, Бо́жий Сло́ве, плотию всему́ ми́ру яви́лся еси́ во́лею/ от Де́вы Мари́и, Христе́,/ Твое́ спасе́ние всем су́щим от А́дама яви́л еси́,/ я́ко Человеколю́бец.

На Синайстей го́ре зако́н учинйвый древле,/ ны́не в Сионе гра́де исполня́я зако́нная,/ рука́ми Богоро́дицы,/ Младе́нец Христе́, со всесожже́нии/ на рука́х Симео́на/ во храм внести́ся восхоте́л еси́ плотию.

Стихи́ры, Богоро́дицы, глас 1:

Сия́ние сла́вы Отчия,/ Сын от Све́та, Све́те присносущный,/ озари́, мо́лим Тя, ум и се́рдце на́ше, Иису́се,/ и напо́лни нас Ду́ха,/ да воспева́ем, радующеся, рождшую Тя Де́ву Чи́стую/ и воспеваем ди́вная Ея чудеса́.

Све́тлый составля́ет лик ико́на Твоя́, Владычице,/ к Ней же мы взирающе,/ се́рдцем и усты благослови́м,/ пое́м и велича́ем Твое́ Ма́тернее благоутробие/ и ку́пно от Тебе́ рождшагося Бо́га сла́вим.

Пое́м се́рдцем и усты не дре́внюю злату́ю стамну,/ в ней же бе ма́нна,/ но пое́м Де́ву Богоро́дицу,/ Христа́ во чре́ве носи́вшую,/ и сла́вим Твоего́ о́браза Богосовершаемая чудеса́.

Я́коже луна́ светоза́рная,/ яви́ся Твоя́, Владычице, ико́на,/ озаря́я сущия во тьме и приводя́ к све́ту Богоразумия;/ и нас, во гресех погиба́ющих,/ мо́лим Тя со слеза́ми:/ спаси́ от тьмы неразу́мия/ и Твоя́ певцы́ ве́чной сла́вы сподоби.

Тя, Еди́ну в же́нах благослове́нную,/ мы, грешнии, поюще, мо́лим:/ избави нас, Пречи́стая, от страсте́й грехо́вных благодатию Сы́на Твоего́/ и укрепи́ нас в заповедех Его́ ходи́ти вре́мя про́чее непоро́чно,/ спаса́я в ми́ре ду́ши на́ша.

Сла́ва, глас 5:

Исполне́ние зако́на и проро́ков,/ Рождшая Христа Бо́га,/ испо́лни ра́дости и весе́лия всех,/ чтущих святу́ю ико́ну Твою́, Влады́чице,/ да, светло́ днесь празднующе,/ Тя ра́достно воспое́м и любовию и́мя Твое́ просла́вим,/ я́ко Ты еси́ Еди́на, от всех ро́дов и́збранная,/ Благослове́нная и Препрославленная.

И ны́не, пра́здника, глас 5, Ге́рманово:

Ве́тхий деньми младе́нствовав пло́тию,/ Ма́терию Де́вою в це́рковь прино́сится,/ Своего́ зако́на исполня́я обеща́ние,/ егоже Симео́н прии́м, глагола́ше:/ ны́не отпущаеши с ми́ром, по глаго́лу Твоему́, раба́ Твоего́,/ вйдеша бо о́чи мой спасе́ние Твое́, Святый.

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния.

Бытия чте́ние (глава́ 28):

Изыде Иаков от студенца клятвеннаго и и́де в Харрань./ И обрете ме́сто и спа тамо, зайде бо со́лнце,/ и взят от камения ме́ста того́ и положи́ возгла́вие себе́,/ и спа на ме́сте о́ном,/ и сон ви́де:/ и се лествица утверждена́ на зе́мли, ея́же глава́ досязаше до Небе́с,/ и Ангели Бо́жии восхождаху и низхождаху по ней,/ Госпо́дь же утверждашеся на ней и рече:/ Аз Бог Авраа́мов, отца́ твоего́, и Бог Исаа́ков, не бо́йся:/ земля́, идеже ты спиши́ на ней, тебе́ дам ю и се́мени твоему́./ И бу́дет се́мя твое́ я́ко песо́к земный,/ и распространи́тся на мо́ре и ли́ву, и се́вер, и на восто́ки,/ и возблагословятся о тебе́ вся коле́на земна́я и о се́мени твое́м./ И се Аз с тобо́ю, сохраня́яй тя на вся́ком пути́, аможе аще по́йдеши,/ и возвращу́ тя в зе́млю сию́, я́ко не има́м тебе́ оставити,/ дóндеже сотвори́ти Ми вся, ели́ка глаго́лах тебе́./ И воста Иаков от сна своего́ и рече:/ я́ко есть Госпо́дь на ме́сте се́м, аз же не ведех./ И у́бояся, и рече:/ я́ко стра́шно ме́сто сие́,/ несть сие́, но дом Бо́жий, и сия́ врата́ Небе́сная.

Проро́чества Иезекии́лева чте́ние (гла́вы 43 и 44):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ бу́дет от дне осмаго и про́чее,/ сотворя́т иере́и на олтари́ всесожже́ния ва́шего,/ и я́же спасе́ния ва́шего,/ и прииму вы, глаго́лет Адонай Госпо́дь,/ И обрати́ мя на путь врат святы́х вне́шних,/ зря́щих на восто́ки, и сия́ бяху затворена́./ И рече Госпо́дь ко мне:/ врата́ сия́ затво́рена бу́дут и не отве́рзутся,/ и никтоже пройде́т сквозе их,/ я́ко Госпо́дь Бог Изра́илев пройде́т и́ми, и бу́дут затво́рена./ Я́ко игу́мен ся́дет в них снести́ хлеб,/ по пути́ Еламских врат внидет и по пути́ его́ изыдет./ И введе мя по пути́ врат святы́х, су́щих к се́веру, пря́мо хра́му, и видех,/и се исполнь сла́вы храм Госпо́день.

При́тчей чте́ние (глава́ 9):

Прему́дрость созда Себе́ дом и утверди́ столпо́в седмь./ Закла Своя́ же́ртвенная и раствори́ в ча́ши Свое́й вино́, и уготова Свою́ тра́пезу./ Посла́ Своя́ рабы́, созывающи с высо́ким проповеданием на ча́шу, глаголющи:/ и́же есть безу́мен, да укло́нится ко Мне./ И тре́бующим ума́ рече:/ прииди́те, ядо́те Мой хлеб и пи́йте вино́, е́же раствори́х вам./ Оста́вите безу́мие, и живи́ бу́дете,/ и взыщи́те ра́зума, да поживе́те,/ и испра́вите ра́зум в ведении./ Наказуяй злыя, приимет себе́ безчестие:/ облича́ли же нечести́ваго, опоро́чит себе́,/ обличения бо нечести́вому, ра́ны ему́./ Не облича́й злых, да не возненави́дят тебе́,/ облича́й прему́дра, и возлю́бит тя./ Даждь прему́дрому вину́, и прему́дрший бу́дет;/ сказуй пра́ведному, и прило́жит приима́ти./ Нача́ло прему́дрости ? страх Господень, и сове́т святы́х – ра́зум:/ разумети бо зако́н, по́мысла есть благаго./ Сим бо о́бразом мно́гое поживеши вре́мя,/ и прило́жатся тебе́ ле́та живота́.

На ли́тии стихи́ры, глас 4:

Торжеству́юще ны́не ра́достно во хра́ме Твое́м, Пречи́стая,/ и Твоему́ припадающе че́стному обра́зу,/ мо́лим Тя умиле́нно:/ сотвори́ нас досто́йны быти ли́ка пра́зднующих/ и в торжестве́ и́збранных Сы́на Твоего́.

Сердца́ на́ша привлекла́ еси́, Де́во Чи́стая,/ и ди́вным о́браза Твоего́ благоле́пием/ и Боголе́пными онаго чудесы;/ тем же, поюще, мо́лим Тя:/ и на́ши ду́ши светлы́ соделай, Влады́чице.

В преми́рном лику́я све́те,/ не презри́ нас, до́лу су́щих во тьме земно́й,/ но, осеня́я ико́ною,/ призри́ Ма́терним благоутробием на рабы́ Твоя́/ и Све́том Сы́на Твоего́, Влады́чице,/ отжени́ от нас мрачныя прилоги лукаваго.

Утверди́, прослави, вознеси́ верныя лю́ди Твоя́,/ ве́рных Помо́щнице,/ град сей и вся гра́ды и стра́ны в ми́ре сохрани́/ и всех, лю́бящих славити че́стный о́браз Твой,/ ве́нцев сла́вы сподоби.

Сла́ва, глас 6:

Не наде́емся на князи, на сыны́ человеческия,/ но все на́ше упова́ние на Твоего́ Сы́на, Богородице, возлага́ем/ и ве́руем непрело́жно,/ я́ко Той есть спасе́ние на́ше,/ и да не постыди́мся.

И ны́не пра́здника, глас 6:

Да отве́рзется дверь Небе́сная днесь:/ Безначальное бо Сло́во О́тчее,/ нача́ло прии́м под ле́ты,/ не отступль Своего́ Божества́,/ от Де́вы я́ко Младе́нец четыредесятодневен/ Мате́рию вольне прино́сится в це́рковь зако́нную,/ и Сего́ на ру́ки приемлет ста́рец,/ отпусти́, – зовый, – раба́, Владыко,/ и́бо о́чи мои ви́деста спасе́ние Твое́./ Пришедый в мир спасти́ род человечь,/ Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стихо́вна Богоро́дицы, глас 5:

Неисповеди́мое чуде́с мо́ре, вемы Тя, Богородице,/ па́че бо Херуви́мов и Серафи́мов просла́вилася еси́,/ тем же и ны́не Тя я́ко Ма́терь Божию/ в песнех велича́ем, рабй Твой, благода́рственно.

Стих: Слыши, Дщи, и виждь,/ и приклони́ у́хо Твое́.

Не тва́ри преклоня́ем коле́на,/ падоша бо истуканы,/ но Тебе́, Пренепорочная Де́во,/ и, о́браз Твой лобызающе, мо́лимся:/ спаси́ лю́ди Твоя́ от огня́ страсте́й,/ от бед и напа́стей руко́ю Бо́га благословеннаго.

Стих: Приведу́тся Царю́ де́вы в след Ея,/ искренняя Ея приведу́тся Тебе́.

Ты ти́хое обурева́емым, Богоро́дице, при́станище,/ Ты ра́дость в печа́ль погруже́нным,/ боля́щим Ты исцеле́ние/ и покро́в всем, к Тебе́ прибегающим, Влады́чице,/ Еди́на Чи́стая и Благослове́нная.

Стих: Приведу́тся в весе́лии и радовании,/ введутся в храм Царе́в.

Тобо́ю возстают разслаблении,/ недугующии исцеля́ются,/ слепи́и прозирают,/ от бе́сов томи́мии свобождаются;/ ра́дуйся, источниче дарований, Богоблагодатная.

Сла́ва, глас 6:

Собери́ разстоящия во еди́но,/ Мир ми́рови Рождшая,/ Правосла́вие утверди́ непоколеби́мо/ и всех нас соблюди́ непреткновенных быти во испове́дании Сы́на Твоего́,/ я́ко Еди́на ве́рных Помо́щнице.

И ны́не, пра́здника, глас 6:

На рука́х ста́рческих во днешний день,/ я́ко на колесни́це Херуви́мстей,/ восклони́тися благоизволивый, Христе́ Бо́же,/ и нас, пою́щих Тя,/ страсте́й мучи́тельства призыва́емый избави/ и спаси́, я́ко Человеколю́бец.

Стихо́вна пра́здника, глас 6:

Подо́бен: Тридне́вен:

Восприими́, рече, Симео́не,/ Зижди́теля всяческих рука́ми,/ о старче, подыми́ Христа́,/ егоже Де́ва Отрокови́ца роди́ безсеменно/ на ра́дость ро́да на́шего

Стих: Ны́не отпущаеши раба́ Твоего́, Владыко,/ по глаго́лу Твоему́ с ми́ром.

Закону Творца́ и Бо́га,/ егоже трепе́щут Ангельская мно́жества,/ сошедшеся, воспои́м, людие,/ Еди́наго Благоде́теля/ и зако́на Законода́теля/ во спасе́ние душ на́ших.

Стих: Свет во открове́ние язы́ков/ и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Ны́не отпущаеши, Владыко, раба́ Твоего́,/ рекл еси́, с ми́ром,/ я́ко ви́дех Тя, Христе́,/ Све́та Первовечнаго, соуз мя пло́тских,/ во открове́ние язы́ков и Изра́илю.

Сла́ва, и ны́не, глас 2. Андре́я Пи́рра:

Емуже вы́шнии служи́телие с тре́петом мо́лятся,/ до́лу ны́не Симео́н ве́щными рука́ми прие́м,/ Бо́га челове́ком соедини́тися проповеда,/ и Челове́ка Небе́сна Бо́га ви́дяй,/ отлуча́яся су́щих на земли́, ра́достно взываше:/ И́же во тьме су́щим Невечерний Свет открыва́яй,/ Го́споди, сла́ва Тебе́.

Тропа́рь, глас 7:

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Де́во,/ во объя́тиях Свои́х Превечнаго Младе́нца и Бо́га носи́вшая,/ проси́ Его́ дати ми́ру умирение/ и ду́шам на́шим спасе́ние./ Сын бо Тебе́, Богома́ти, веща́ет,/ я́ко вся проше́ния Твоя́ во благо́е исполнит./ Сего́ ра́ди и мы, припадающе, мо́лимся/ и, наде́ющияся на Тя, да не поги́бнем,/ и́мя Твое́ имену́ем:/ Ты бо еси́, Влады́чице,/ Взыска́ние поги́бших.

Ин тропа́рь, глас 4:

Взыщи́ нас, погиба́ющих, Пресвята́я Де́во,/ не по грехо́м бо на́шим наказу́еши нас,/ но по человеколю́бию ми́луеши,/ избави нас от а́да, боле́зни и ну́жды/ и спаси́ нас.

Тропа́рь пра́здника, глас 1:

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Де́во,/ из Тебе́ бо возсия Со́лнце Пра́вды, Христо́с Бог наш,/ просвеща́яй сущия во тьме./ Весели́ся и ты, старче пра́ведный,/ приемый во объя́тия Свободи́теля душ на́ших,/ дару́ющаго нам воскресе́ние.

На у́трени

На Бог Госпо́дь:тропа́рь пра́здника два́жды.

Сла́ва, Богоро́дицы. И ны́не, пра́здника.

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 1.

Самоподо́бен:

Лик А́нгельский да удиви́тся чудеси́,/ земни́и же гла́сы, возопием пе́ние,/ зряще неизрече́нное Божие снизхождение./ Его́же бо трепе́щут Небесныя си́лы,/ ны́не ста́рчи объе́млют ру́це Еди́наго Человеколю́бца.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Свире́лей па́стырских:

Роди́лся еси́ на земли́, Собезначальный Отцу́,/ принеслся еси́ в це́рковь, Непостижи́мый,/ ра́дуяся же, ста́рец на ру́ки Тя восприят, зовый:/ ны́не отпущаеши, егоже посети́л еси́ по глаго́лу Твоему́,/ благоизволивый спасти́ я́ко Бог род челове́ческий.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По полиелеи седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Удивися Ио́сиф:

Младе́нствуеши ме́не ра́ди, Ве́тхий деньми,/ чищением приобщаешися, Чисте́йший Бо́же,/ да плоть увериши мне, ю́же от Де́вы./ И сим Симео́н, поучаяся, позна Тя, Бо́га, явльшагося плотию,/ и, я́ко жизнь, лобзаше и радуяся, ста́рчески взываше:/ отпусти́ ме́не, Тебе́ бо видех, Живота́ вся́ческих.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Таже степенна, 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен, глас 4: Помяну имя Твое во всяком роде и роде. Стих: Отрыгну сердце мое слово благо: Вся́кое дыхание: Евангелие от Луки, зачало 4. По 50-м псалме стихира литийная на Славе, глас 6 (зри страницу 178)

Каноны праздника с ирмосом на 6, ирмосы по дважды и Богородицы на 8. Катавасия праздника. По 3-й песни кондак и икос праздника, седален Богородицы. По 6-й песни кондак и икос Богородицы. Канон праздника, глас 3 (зри страницу 30)

Кано́н Пресвятыя Богоро́дицы, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́/и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отрыгну́ Цари́це Ма́тери,/ и явлюся, светло́ торжеству́я,/ и воспою́, радуяся, То́я чудеса́.

Умилосердися о нас, гре́шных, погиба́ющих, Пресвята́я Богоро́дице,/ но вме́сто печа́ли дару́й нам ра́дость,/ да воспева́ем Тя, Всесвята́я Вла́дычице.

Утиши́ душ на́ших свире́пство,/ поне́же мно́гая ско́рби и печа́ли нападоша на нас, гре́шных,/ да не поги́бнем во зле, окаяннии.

Ты еси́ на́ша кре́пость и утвержде́ние и от врагов защищение,/ и сего́ ра́ди не бои́мся вражия наве́та,/ но при́сно пое́м Тя и сла́вим, Всеславная.

Напа́сти, и бе́ды, и ско́рби многи приидоша на нас и отяготи́ша нас,/ и от всего́ се́рдца мо́лим Тя, вопию́ще:/ избави, Богороди́тельнице, от обдержащих нас зол и весе́лия испо́лни.

Песнь 3

Ирмо́с: Твоя́ песнословцы, Богоро́дице,/ живый и незави́стный источниче,/ лик себе́ совокупльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве/ ве́нцев сла́вы сподоби.

Ты еси́ те́плая Предста́тельница и тве́рдое заступле́ние,/ избави нас, Всесвята́я, от нашедших на нас напа́стей,/ Ты бо еси́, Влады́чице, па́дших исправле́ние.

Избави нас, Пречи́стая, от напа́стей, и бед,/ и омрачения душевнаго, и уны́ния,/ вся стра́сти отжени́ от нас, Чи́стая,/ да при́сно Тя сла́вим.

К Тебе́ притека́ем, Пречи́стая,/ не презри́ нашея боле́зни и воздыха́ния,/ но призри́ на нас, су́щих в ско́рби,/ и сию́ на́шу печа́ль на ра́дость преложи́, Богоблаженная.

Виждь, Влады́чице, беду́ на́шу и ско́рби,/ я́ко в тех лука́вый враг поглоти́ти нас тщи́тся,/ но Ты, Пречи́стая, препни́ его́ злохи́трое кова́рство,/ да, избавльшися, сла́вим Тя, тве́рдую Засту́пницу за ны, во гресех погиба́ющих.

Седа́лен, глас 2:

Моле́ние те́плое и стена́ необори́мая,/ ми́лости источниче, ми́рови прибе́жище,/ приле́жно вопи́ем Ти:/ Богоро́дице, Влады́чице, предвари́/ и от бед избави нас,/ Еди́на, вско́ре предста́тельствующая.

Песнь 4

Ирмо́с: Седяй в сла́ве на Престо́ле Божества́/ во облаце легце,/ прии́де Иису́с Пребожественный/ Нетле́нною Дланию и спа́се зовущия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Ты еси́, Пречи́стая Де́во, надеждо и утверждение на́ше неруши́мое,/ и лю́тых бед освобожде́ние, и от печа́ли утеше́ние,/ и душ на́ших просвещение,/ и во упова́нии на́шем непоколеби́мый столпе́.

В сих печалех буди́ сла́дкое утеше́ние,/и в бе́дах ско́рая Помо́щница, и в моли́твах Предстательница,/ Тя бо, Ма́ти Божия, стяжа́вши,/ от вся́ких бед избавля́емся и ко спасе́нию Тобо́ю наставля́емся.

Ты еси́, Пречи́стая Де́во, су́щим в бе́дах прибежище,/ не́мощным помога́еши, гре́шных исправля́еши/ и ко спасе́нию наставляеши, я́ко Ма́ти Божия су́щая.

Суди́ оби́дящих, и побори́ борющих нас,/ и от напраснаго оскорбле́ния избави нас, осужде́нных,/ я́ко Ты Судию Праведнаго родила́ еси́, Всенепорочная,/ И́же хощет суди́ти комуждо по де́лом его́.

Песнь 5

Ирмо́с: Ужасошася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобрачная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/и родила́ еси́ Безлетнаго Сы́на/ всем воспева́ющим Тя/ мир подавающая.

Преклони́ся к мольба́м рабо́в Твои́х, Владычице,/ и не закосни́ избавити нас от всех скорбе́й и бед, я́же обде́ржат нас,/ ви́димых и неви́димых враго́в отжени́ от нас,/ да не зле поги́бнем, окаяннии.

Ты в напастех и скорбех ми́лостиво защищаеши,/ и́же под кров Твой прибега́ют;/ приими́, Пречи́стая, и на́ше сие́ ма́лое от унылаго сердца моле́ние,/ да не зле в отча́янии поги́бнем.

Ми́лостивым и кро́тким о́ком, Богороди́тельнице,/ и милосе́рдием Твои́м призри́ на нас, недостойных,/ и от обстоящия напа́сти нас свободи́,/ призыва́ющих Тя на по́мощь, Всепречи́стая.

Первозда́нный Ада́м и Е́ва Тобо́ю, Влады́чице, избавистася от слез,/ с ни́ми же и нас, припадающих и моля́щихся Ти,/ избави слез, печа́лей и скорбе́й/ и подаждь поле́зное нам утеше́ние о Бозе, Спа́се на́шем.

Песнь 6

Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестное/ совершающе пра́зднество,/ Богомудрии, Богоматере,/ прииди́те, рука́ми восплещи́м,/ от Не́я рождшагося Бо́га сла́вим,

Услыши печа́льный вопль раб Твои́х, тре́бующих по́мощи Твое́й, Богома́ти,/ Ты бо еси́ упование на́ше,/ потщи́ся печа́ль на́шу на ра́дость преложи́ти.

Избави нас, Влады́чице, от языка́ льсти́ва/ и от челове́ка непра́ведна изми́ нас,/ вся бо Ты можеши, я́ко Ма́ти Зижди́теля на́шего су́щи.

Вемы Тя, Богоблагодатная, ско́рое поги́бших взыска́ние,/ нас, не́мощных, кре́пость и утверждение;/ ду́хом, усты и се́рдцем зове́м Ти:/ от напа́стей и печа́ли свободи́ нас, Влады́чице, к Тебе́ прибегающих.

Избави нас от напа́стей и бед, Богоневесто,/ Тя бо устро́й Бог на спасе́ние и заступле́ние на́ше Ходатаицу,/ сего́ ра́ди и нам, недосто́йным, исходатайствуй от печа́ли избавле́ние.

Конда́к, глас 6:

Предста́тельство христиа́н непостыдное,/ хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное,/ не презри́ гре́шных моле́ний гла́сы,/ но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас,/ ве́рно зову́щих Ти:/ ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоление,/ предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чтущих Тя.

Другий конда́к, глас то́йже:

Не има́мы иныя по́мощи,/ не има́мы иныя наде́жды,/ ра́зве Тебе́, Пречи́стая Де́во,/ Ты нам помози́,/ на Тебе́ наде́емся/ и Тобо́ю хва́лимся:/ Твои́ бо есмы раби́,/ да не постыди́мся.

Песнь 7

Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богомудрии,/па́че Создавшаго,/ но, о́гненное прещение мужески попра́вше,/ радовахуся, поюще:/ препетый отце́в Госпо́дь и Бог, благословен еси́.

Ты еси́, Пречи́стая Де́во, Покрови́тельница наша и непреста́нное радование душ на́ших,/ не презри́ нас, одержи́мых лю́тою бедо́ю и неутеши́мо́ю печалию,/ но заступи́ и поми́луй рабы́ Твоя́.

Ты еси́ кре́пость на́ша, Пречи́стая Влады́чице,/ и в наше́дших неча́емых скорбех утеше́ние,/ и сего́ ра́ди мы, недостойнии раби́ Твоя́, всенадежно вопием Ти:/ поми́луй нас, па́дших.

Исцели́ душевныя я́звы, Влады́чице, и заступи́ нас, рабо́в Твои́х,/ избави нас от пагубныя се́ти лукаваго,/ от всякаго паде́ния и от развраще́ния изми́ нас, Преблагословенная.

Сокруши́ сове́ты непра́ведныя, и́же изощрены́ суть на ны,/ мы бо иныя по́мощи не има́мы, ра́зве Тебе́, Чи́стая,/ и к Тебе́ прибега́ем:/ не попусти́ поги́бнути, я́ко вся Тебе́ возмо́жна суть.

Песнь 8

Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пе́щи/ Рождество Богородичо спасло́ есть;/ тогда́ у́бо о́бразуемое,/ ны́не же действуемое,/ вселе́нную всю воздвизает пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте дела́/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Ду́ши на́ша сохрани́ под кро́вом Твои́м, Преблагословенная Богоро́дице,/ и от разли́чных на́лежащих на нас бед и скорбе́й избави нас,/ да не пора́дуется враг наш о на́шей поги́бели,/ но да сла́вим Тя, Божию Ма́терь, во ве́ки.

Убояхомся по́мощи человеческия искати,/ прибегохом к Тебе́, Всенепорочная,/ Ты еси́ Храни́тельница христианом,/ днесь к покро́ву притекохом, надеяся на ми́лость благоутробия Твоего́;/ матерински поми́луй нас, да сла́вим Тя во ве́ки.

Ты еси́, Пречи́стая Де́во, просвеще́ние и избавление,/ Ты еси́ Помо́щница на́ша всерадостная и стена́ неруши́мая,/ сла́ва и хвала́ на́ша, Всенепорочная, да просла́вим Тя во ве́ки.

На Тя всю наде́жду спасе́ния на́шего возложи́хом, Неискусобрачная Богороди́тельнице,/ и на по́мощь призыва́ем Тя:/ спаси́ нас от печа́ли сия́ и напа́сти и от всех скорбе́й избави нас,/ да сла́вим Тя во ве́ки.

На 9-й пе́сни пое́м припе́вы пра́здника

Песнь 9

Ирмо́с: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Духом просвещаемь,/ да торжеству́ет же Безплотных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество Богоматере,/ и да вопиет:/ ра́дуйся, Всеблаженная Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.

Изсше, я́ко скуде́ль, от печа́ли кре́пость на́ша, и ко а́ду прибли́жихомся;/ от язы́к душепагубных предвари́, Ма́ти Божия, заступле́нием Твои́м/ и от обдержащих нас скорбе́й руко́ю, Ма́ти, Твое́ю избави нас,/ да сла́вим Тя, Чи́стая Присноде́во. (Два́жды.)

Всенепорочная Отрокови́це,/ всем ве́рным крепкая Помо́щнице, и упова́ние христианом,/ буди́ и о нас неотсту́пная Молебница к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу/ о освобожде́нии от нашедшия сия́ напа́сти, да вопием Ти:/ ра́дуйся, Чи́стая Присноде́во.

Ты еси́ кре́пость на́ша, прибе́жище и стена́ необори́мая,/ Ты еси́ те́плая к Бо́гу Моли́твенница,/ вся́ких напа́стей и бед свободи́, Еди́на Бла́гословенная, да вопием Ти:/ ра́дуйся, Преблаженная Богоро́дице, Присноде́во!

Свети́лен пра́здника.

На хвалитех стихи́ры пра́здника 3 и Богоро́дицы 3, литийныя.

Стихи́ры пра́здника, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Стра́хом же и радостию/ на рука́х Влады́ку/ Симео́н держа́,/ живота́ прошаше разреше́ния,/ поя́ Богороди́тельницу.

Ны́не мя к жи́зни/ отпусти́ и́стинней,/ Симео́н вопияше, Спа́се мой,/ ви́дех бо Тя,/ Све́та, ми́ра Владыко.

А́нна проро́чески,/ целому́дренная и преподобная,/ ны́не исповедашеся/ от Де́вы Прозя́бшему/ земны́х на избавле́ние.

Сла́ва, Богоро́дицы.

И ны́не, пра́здника, глас 2:

Ра́дуйся, Я́же ра́дость/ ми́ру прие́мшая,/ Христа́ Жизнода́вца,/ и уста́вльшая печа́ль,/ Де́во, праматернюю.

Моли́тва 1-я

О, Пресвята́я и Преблагословенная Де́во, Владычице Богоро́дице! Призри́ ми́лостивым Твои́м о́ком на нас, предстоя́щих пред свято́ю ико́ною Твое́ю и со умиле́нием моля́щихся Тебе́, воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя, просвети́ ум наш, омраче́нный страстьми́, и уврачу́й я́звы душ и теле́с на́ших. Не има́мы иныя по́мощи, не има́мы иныя наде́жды, ра́зве Тебе́, Влады́чице, Ты ве́си вся не́мощи и согреше́ния на́ша, к Тебе́ прибега́ем и вопием: не остави нас Твое́ю Небе́сною помощию, но предстани нам при́сно и Твои́м неизреченным милосе́рдием и щедро́тами спаси́ и помилуй нас, погиба́ющих. Дару́й нам исправле́ние греховныя жи́зни нашея и избави нас от скорбе́й, бед и боле́зней, от напра́сный сме́рти, а́да и вечныя му́ки. Ты бо, Цари́це и Влады́чице, ско́рая Помо́щница и Засту́пница всем, притека́ющим к Тебе́, и кре́пкое прибе́жище гре́шников ка́ющихся. Подаждь у́бо нам, Преблага́я и Всенепорочная Де́во, христиа́нский коне́ц живота́ на́шего, ми́рен и непостыден, и сподоби нас Твои́м хода́тайством всели́тися в оби́телях Небе́сных, идеже непрестанный глас пра́зднующих радостию сла́вит Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́, и Сы́на, и Святаго Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва 2-я

Засту́пнице усе́рдная, Благоутробная Го́спода Ма́ти, к Тебе́ прибега́ю аз, окая́нный и па́че всех челове́к грешне́йший, вонми́ гла́су моле́ния моего, вопль мой и стена́ния услыши, я́ко беззако́ния моя́ превзыдоша главу́ мою́, и аз, я́коже кора́бль в пучи́не, погружаюся в мо́ре грехо́в мои́х. Но Ты, Всеблага́я и Милосе́рдая Влады́чице, не презри́ ме́не, отчаяннаго и во гресех погиба́ющего; помилуй мя, кающагося в злых делех мои́х, и обрати́ на путь пра́вый заблуждшую окая́нную ду́шу мою́. На Тебе́, Влады́чице моя́ Богоро́дице, возлага́ю все упова́ние мое́. Ты, Ма́ти Божия, сохрани́ и соблюди мя под кро́вом Твои́м, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва 3-я

О Пресвята́я Влады́чице и Богоро́дице, вы́сшая Херуви́м и честне́йшая Серафи́м, Богои́збранная Отрокови́це, поги́бших Взыска́ние и всех скорбя́щих Радосте, подаждь утеше́ние и нам, в поги́бели и ско́рби су́щим, ра́зве бо Тебе́, ино́го прибе́жища и по́мощи не има́мы. Ты Еди́на еси́ ра́дости нашея Ходатаица и я́ко Ма́терь Божия и Ма́ти Милосердия, предстоя́ у Престо́ла Пресвятыя Тро́ицы, можеши нам по́мощи: никтоже бо, притекаяй к Тебе́, посрамле́н отхо́дит. Услыши у́бо и нас ны́не, в день поги́бели и печа́ли, пред Твое́ю ико́ною припада́ющих и со слеза́ми Тебе́ моля́щихся: отжени́ от нас належащия на нас ско́рби и бе́ды в сей вре́менней жи́зни, не лишены́ же ны сотвори́ Твои́м всеси́льным хода́тайством и вечныя нескончаемыя ра́дости в Ца́рствии Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего. Ами́нь.

 

 

Святи́теля Феодо́сия, архиепи́скопа Черни́говскаго

Службу зри 9 сентября

Тропа́рь, глас 4:

Преудобре́н во архиере́ех, святи́телю Феодо́сие был еси́ свети́ло своему́ ста́ду,/ та́же преста́вился еси́ в ве́чныя оби́тели,/ умоли́ у Престо́ла Царя́ Сла́вы изба́витися нам от находя́щих на ны зол/ и спасти́ся душа́м на́шим, свя́те, моли́твами твои́ми.

Конда́к, глас 4:

Па́стырей Нача́льнику Христу́ труди́лся еси́,/ святи́телю Феодо́сие,/ на па́жити духо́вней слове́сныя твоя́ о́вцы пита́я,/ и целе́бен дар от Христа́ Спа́са прия́л еси́,/ во е́же не́мощи душе́вныя и теле́сныя цели́ти всех,/ с ве́рою к тебе́ приходя́щих./ Те́мже и ны́не, свя́те, моли́ся,/ всем, и́мя твое́ призыва́ющим,/ от наве́тов вра́жиих спасти́ся/ и поми́ловатися душа́м на́шим.

Святыя мученицы Ага́фии

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры пра́здника 3 (зри страни́цу 175) и святыя 3, глас 4.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Нетленно соблюла́ еси́ те́ло/ Христу́, Жениху́ твоему́,/ де́вства добротами,/ Агафие Богоневесто, укра́шена/ и просвещена́ мученическими блистаньми,/ и в черто́г Бо́жественный вмести́лася еси́./ Темже твое́ всеми́рное соверша́ем торжество́,/ Спа́са славяще,/ при́сно Тя славящаго.

Сосцев отрезание,/ и огня́ опаление,/ и строга́ния телесе претерпела еси́, сла́вная,/ вечнующая, очи́ма сердечныма смотряя воздая́ния,/ и отонудно́е блаже́нство,/ и вене́ц неувяда́емый,/ е́же тебе́ Христо́с ны́не дарова,/ за Него́же пострада́вши,/ страстоте́рпице многострада́льная.

Стремле́ние неудержное/ огня́ свирепаго уста́вила́ еси́,/ моли́твами твои́ми, благоимени́тая,/ и град спасла́ еси́,/ честныя твоя́, му́ченице, мо́щи чтущий,/ от ни́хже объемлет ре́ки исцеле́ний/ Боже́ственным Ду́хом./ В сем бо пострада́вши, врага́ смири́ла еси́/ и побе́ды вене́ц прия́ла еси́, всехвальная.

Аще есть пост, Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен или Крестобогоро́дичен (пи́саны в 28 день).

Аще ли несть поста́, пое́м самогла́сен святы́я.

Сла́ва, глас 8: Сикеота:

Пресла́вно чу́до быстъ во страда́нии всеславныя Агафии/ и му́ченицы Христа́ Бо́га,/ подо́бно Моисеови./ Он бо, людем законополагая,/ на горе́ напи́сана на скрижалех/ Богоначертанная племена прият;/ зде же А́нгел с Небесе/ на гроб скрижа́ль принесе напи́сану,/ ум преподо́бен самоизволен,/ честь от Бо́га и оте́честву избавле́ние.

И ны́не, пра́здника, глас 8, Андре́я Кри́тскаго:

И́же на Херуви́мех носи́мый и пева́емый от Серафи́м,/ днесь в Боже́ственное святи́лище по зако́ну прино́сим,/ на ста́рческих, я́ко на пре́столе, седи́т рука́х/ и от Ио́сифа приемлет дары́ Боголе́пно,/ я́ко супру́г горличищ,/ нескверную Це́рковь и от язы́к новои́збранный лю́ди,/ голуби́на же два,птенца́,/ я́ко Нача́льник Ветхаго же и Новаго./ Е́же к Нему́ обеща́ния Симео́н коне́ц прие́м,/ благословя Де́ву Мари́ю Богоро́дицу,/ страсте́й о́бразы, и́же из Ней, провозгласи́/ и от Него́ прошаше отпуще́ния, вопия:/ ны́не отпусти́ мя, Владыко,/ я́коже пре́жде возвести́ ми,/ я́ко ви́дех Тя, Первовечнаго Све́та/ и Спа́са Го́спода христоимени́тым людем.

На стихо́вне стихи́ры пра́здника, глас 6 (зри страни́цы 179–180).

Тропа́рь святы́я, глас 4:

Агница Твоя́, Иису́се, Агафия,/ зове́т велиим гла́сом:/ Тебе́, Женише мой, люблю́,/ и, Тебе́ и́щущи, страдальчествую,/ и сраспинаюся, и спогребаюся Креще́нию Твоему́,/ и стражду Тебе́ ра́ди, я́ко да ца́рствую в Тебе́,/ и умира́ю за Тя, да и живу́ с Тобо́ю,/ но, я́ко же́ртву непоро́чную, приими́ мя, с любовию пожершуюся Тебе́./ Той моли́твами, я́ко Ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

На у́трени

Седальны по 1-м и по 2-м стихословиях (зри на странице 181).

Канон праздника на 8 и святыя на 4, егоже краегранесие: Благую благими воспоим песньми. Феофаново. Глас 2.

Песнь 1

Ирмо́с: Гряди́те, людие,/ пои́м песнь Христу́ Бо́гу,/ раздельшему мо́ре и наставльшему лю́ди,/ я́же изведе из рабо́ты еги́петския,/ я́ко прославися.

Благи́х пе́рвую вину́ возжела́вши,/ благоимени́таго зва́ния, му́ченице, сподобилася еси́, несказанна́го промышления,/ нра́вов твои́х проразумевши благосты́ню.

Взялася еси́, чи́стая, к житию пресве́тлому, пло́тское мудрова́ние презре́вши/ и к жела́ннейшему Жениху́ твоему́ кре́пко взирающи.

Неве́ста Христо́ва, Боже́ственною благостию украси́лася еси́, и де́вства добротами,/ и Бо́жественными кровьми́ честнаго муче́ния,/ сугу́быми венцы́ венча́ема, сла́вная.

Богоро́дичен: Боголе́пное селе́ние, Чи́стая, Ты была́ еси́,/ Небе́с простра́ннейшее и чисте́йшее, Богоро́дице Де́во,/ и ны́не о Тебе́ ра́дуется девственный лик.

Песнь 3

Ирмо́с: Утверди́ нас в Тебе́, Го́споди,/ Дре́вом умерщвле́й грех,/ и страх Твой всади́/ в сердца́ нас, пою́щих Тя.

Агафие, я́сный и краснейший Боже́ственных му́ченик цвет и сла́ва,/ души́ мое́й ты озлобле́ние исцели́вши, му́ченице, удо́бри.

Родны́ми добродетельми себе́ уясни́ла еси́, Ага́фие,/ и му́ченица пронареклася еси́,/ о привременных небре́гши и Божие Ца́рство возлюби́вши.

Всех кра́сных Христа́ предпочла́ еси́, Агафие,/ привлечена́ Боже́ственным жела́нием,/ и му́чителей свире́пства благодерзостно и мужески попрала еси́.

Богоро́дичен: Богоневесто Чи́стая, Бо́га, егоже родила́ еси́,/ моли́ избавити Тя поющия/ от искуше́ний, и обстояний, и страсте́й, и бед,/ Всеблаженная.

Конда́к святыя, глас 4.

Подо́бен: Яви́лся еси́:

Да укра́сится днесь Це́рковь порфи́рою славно́ю, омоченою от чи́стых крове́й Агафии му́ченицы:/ ра́дуйся, вопию́щи, Ка́танская похвало.

Седа́лен святы́я, глас 3.

Подо́бен: Боже́ственный ве́ры:

Сла́вою ве́ры и благоче́стием,/ преподобством, и де́вством, и усе́рдием укра́шена страда́ния,/ нареклася еси́ ум преподо́бен, самоизволен,/ вои́стинну честь к Бо́гу, оте́честву избавле́ние,/ Христу́ я́ко неве́ста молящися даровати нам велию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, глас то́йже:

От Де́вы Тя воплоще́нна, Христе́,/ радуяся, подъят свяще́нный Симео́н, – ны́не отпущаеши, – вопия, – раба́ Твоего́, Владыко./ А́нна же непорочная, проро́чица и сла́вная,/ ны́не испове́дание и пе́ние прино́сит Тебе́./ Мы же, Жизнодавче, вопи́ем Ти:/ сла́ва та́ко благоволи́вшему.

А́ще есть пост, Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен; аще ли среда́ или́ пято́к, Крестобогоро́дичен (пи́саны сего́ ме́сяца в 18 день).

Песнь 4

Ирмо́с: Пою́ Тя, слу́хом бо, Господи, услышах и ужасохся,/ до ме́не бо и́деши, ме́не ища́, заблуждшаго./ Тем мно́гое Твое́ снизхождение, е́же на мя,/ прославля́ю, Многоми́лостиве.

Посрами́ся льсти́ваго зми́я безу́мие и обличи́ся,/ де́вы бо сего́ ны́не свире́пство попира́ют,/ Христу́, от Де́вы возсиявшу на земли́ и всех озари́вшу.

Зако́нно целому́дрие нескверно удержа́вши, страстоте́рпице,/ ду́хи, радующися, низложи́ла еси́ лукавствия,/ Христо́вою вооружи́вшися благодатию/ и Крест Сего́ на рамех вземши.

Буди́ ми предста́тельница всемудрая, лю́тых мя изымающи и напа́стей,/ бу́ри же, и ско́рби, и наси́лия избави вражия,/ я́ко да избавлься, воспою́ тя,/ я́ко благу́ю предста́тельницу, благоимени́тая.

Богоро́дичен: Неизмерно Ангельския, Пречиста́я, све́тлости превозшла еси́,/ мысленнаго Со́лнца рождши несказа́нно, Христа́,/ зарями Божества́ ве́рных мы́сли озаряющаго.

Песнь 5

Ирмо́с: Све́та Пода́телю и веко́в Творче Господи/во све́те Твои́х повеле́ний настави нас:/ра́зве бо Тебе́ ино́го бо́га не зна́ем.

Боже́ственными веле́нии пра́вима сла́вная,/ обра́зно плотскаго пристра́стия разреши́ла еси́ юз Агафие,/ масли́на явльшися плодови́та.

Все́ю любовию Христо́вою светле́йшая, блистания зрящи,/ я́же на земли́ до́лу влекущия презре́ла еси́ сла́сти,/ Онаго и Еди́наго желающи красоты́.

Да неизрече́нную сподобишися жизнь, сла́вная,/ и́збранных ви́дети,/ му́ки претерпела еси́ кре́пко, радующися/ Агафие всехвальная.

Богоро́дичен: Тебе́, рождшей Христа́, всех Со́детеля́, зове́м:/ ра́дуйся, Чи́стая, ра́дуйся, Свет возсиявшая нам;/ ра́дуйся, вмести́вшая Бо́га Невмести́маго.

Песнь 6

Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валяяся,/ неизследную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.

Суему́дрен сый мучи́тель тя, до́брую де́ву, украсти надеяшеся,/ но безстуден обличи́ся, прирази́вся тве́рдому твоему́ ра́зуму.

Излияся благода́ть во устнах твои́х, му́ченице благоимени́тая,/ я́сно бо обличи́ла еси́ я́ве безстуднаго,/ Богонаученным сло́вом обогатившися.

Ка́мень всечестен яви́лася еси́, всехвальная,/ ум самоизволен преподо́бен иму́щи/ и оте́честву избавле́ние тве́рдо бывши,/ Агафие че́стная.

Богоро́дичен: Псаломски, восхваляюще, вопием Ти:/ ра́дуйся, тучнейшая горо́ Христа́ Бо́га,/ в нюже всели́тися благоволи́ за на́ше спасе́ние, Богоневесто.

Конда́к и и́кос пра́здника.

Песнь 7

Ирмо́с: Образу злато́му, на по́ле Деи́ре служи́му,/ трие Твои́ отроцы небрегоша безбожнаго веления,/ посреде же огня́ ввержени, орошаеми, пояху:/ благословен еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Яко зело́ светло́ вешающи/ и я́ве мучи́теля устраши́ла еси́ сло́вом прему́дрости и благода́ти, терпе́нием же мук углие о́гненное неболезненно терпящи, взыва́ла еси́:/ благословен еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Неи́стовством лю́тым содержи́мь, злосердый недоумеваше люте,/ твою́ ви́дя ю́ность и сосцев твои́х прозябение,/ радующи бо ся, му́ченице, вопияла еси́ твоему́ Жениху́, взывающи:/ бла́гословен еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Предста светло́ Христо́в учени́к тебе́, стрегомей,/ твоя́ исцеля́я лютыя ра́ны, я́же подъя́ла еси́,/ непобеди́мая му́ченице, Спасова деви́це,/ ра́дующися и глаголющи:/ благословен еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Умерщвля́ется Ада́м, преступи́в за́поведь Вседержи́теля,/ Ты же, рождши ве́чную Жизнь, Де́во Всенепорочная,/ сего́ изба́вила еси́ от сме́рти, Сы́ну Твоему́ взывающа:/ благословен еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Песнь 8

Ирмо́с: В пещь о́гненную ко о́троком евре́йским снизшедшаго/ и пламень в росу́ преложшаго Бо́га,/ по́йте дела́ я́ко Го́спода/ и превозноси́те во вся ве́ки.

В весе́лии и ра́дости превечней жи́ти сподо́бившися,/ неизрече́нною твое́ю сла́вою озари́тися чтущим тя, Агафие, Господеви помоли́ся/ и нетленныя жи́зни наслади́тися.

Умо́м, и се́рдцем, и душею возлюбльши Христа́ па́че сло́ва,/ Многорачи́тельнаго, Еди́наго, впери́лася еси́ Тому́, вопию́щи:/ теку́ в след Тебе́ и вселюся с Тобо́ю во ве́ки.

Преестественными ряснами и кра́сною одеждею укра́шена, я́ко царе́ва дщи,/ в че́сти Христове предстои́ши, Агафие, взывающи:/ Тя превозносим, Го́спода, во ве́ки.

Богоро́дичен: Ми́ро излиянное нам, Богоро́дице, Христа́ во чре́ве носящи,/ облагоухала еси́ мир Богодохновенными во́нями./ Темже Тебе́, Де́во, взыва́ем:/ ра́дуйся, мироположнице мировоннаго ми́ра.

Песнь 9

Ирмо́с: От Бо́га Бо́га Сло́ва,/ неизрече́нною мудростию, пришедшаго обнови́ти Ада́ма,/ядию в тле́ние падшаго люте,/ от Святыя Де́вы неизрече́нно воплоти́вшагося нас ра́ди,/ вернии, единомудренно песньми велича́ем.

Победи́тельными венцы́ украси́вшися, Богомудра́я Агафие, десни́цею живонача́льною/ ны́не избавитися помоли́ся я́коже оте́честву твоему́ от бу́ри,/ я́ко первее огня́ уста́вила еси́ стремле́ние,/ да вси тя песньми непреста́нно велича́ем.

Боже́ственным про́мыслом снабдевая вся́ческая, Христо́с,/ ны́не воздая твое́й, му́ченице, доблести,/ вселя́ет тя в селех Небе́сных я́ко неве́сту всенепорочную Свою́/ и радоватися со А́нгелы и с му́ченики сподо́бил есть.

Ми́лостивна, о страстоте́рпице, Судию всяческих – Христа́ сотвори́ мне, че́стная,/ мольба́ми твои́ми, пресла́вная,/ и прегреше́ний мои́х множество очи́стити/ Благоутробнаго при́сно молящи не престай, му́чеников удобре́ние.

Богоро́дичен: Воплощься неизрече́нно от чистых Твои́х крове́й,/ я́ко со́лнце, яви́ся нам, Пречи́стая Ма́ти безневестная,/ пре́жде всех век Отцу́ Собезначальный Сын/ и, тьму отгнав, просвети́ вся́ческая.

Свети́лен му́ченице.

Подо́бен: Жены́, услы́шите:

Сосцев твои́х отъятие претерпела еси́, до́брая деви́це,/ и вся́ки иныя му́ки Христа́ ра́ди, страстотерпице,/ тем и в черто́г тя кра́сный всели́ твой Жени́х, сла́вная,/ ликующу со А́нгелы, де́во мученице Агафие.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

На стихо́вне стихи́ры пра́здника (зри страни́цу 186) со стиха́ми пра́здничными: Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко,/ по глаго́лу Твоему́, с ми́ром. Свет во открове́ние язы́ков/ и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

С™hz мyченицы ґгafіи.

И# с™и1телz fеод0сіz черни1говскагw. (Слyжба є3гw2 пи1сана септeмбріа f7 дни2.)

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры прaздника G, и3 мyченицы G.

Стіхи6ры прaздника, глaсъ №.

Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ:

БGоzвлeніz неизречeннагw нhнэ прaзднуемъ спаси1тельную бlгодaть: t дв7ы бо nтрокови1цы непрел0жнw младeнствовавъ хrт0съ бGъ, въ цRковь бGу и3 nц7Y м™рію нhнэ прин0ситсz, є3г0же пріи1мъ сmмеHнъ рукaми њб8sтъ.

Во прор0цэхъ ви1дэнъ бhлъ є3си2, ћкоже м0щно бsше, ї}се, тебE ви1дэти дрeвле: но нhнэ, б9ій сл0ве, пл0тію всемY мjру kви1лсz є3си2 в0лею, t дв7ы мRjи, хrтE, твоE спасeніе всBмъ сyщымъ t ґдaма kви1лъ є3си2, ћкw человэколю1бецъ.

На сінaйстэй горЁ зак0нъ ўчини1вый дрeвле, нhнэ въ сіHнэ грaдэ и3сполнsz закHннаz, рукaми бцdы, младeнецъ, хrтE, со всесожжє1ніи, на рукaхъ сmмеHна во хрaмъ внести1сz восхотёлъ є3си2 пл0тію.

И$ны стіхи6ры с™hz, глaсъ д7.

Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе:

Нетлённw соблюлA є3си2 тёло хrтY женихY твоемY, дёвства добр0тами, ґгafіе бGоневёсто, ўкрaшена, и3 просвэщeна мyченическими блистaньми, и3 въ черт0гъ бжcтвенный вмэсти1ласz є3си2. Тёмже твоE всемjрное совершaемъ торжество2, сп7са слaвzще, при1снw тS слaвzщаго.

Сосцє1въ tрёзаніе, и3 nгнS њпалeніе, и3 строг†ніz тэлесE претерпёла є3си2, слaвнаz, вBчнующаz nчи1ма сердeчныма смотрsz возда‰ніz, и3 toнyдное блажeнство, и3 вэнeцъ неувzдaемый, є4же тебЁ хrт0съ нhнэ даровA, за нег0же пострадaвши, стrтотeрпице многострадaльнаz.

Стремлeніе неудeржное nгнS свирёпагw ўстaвила є3си2, моли1твами твои1ми, благоимени1таz, и3 грaдъ спаслA є3си2, честны6z тво‰, мyченице, м0щи чтyщій: t ни1хже њб8eмлетъ рёки и3сцэлeній, бжcтвеннымъ д¦омъ. Въ сeмъ бо пострадaвши, врагA смири1ла є3си2, и3 побёды вэнeцъ пріsла є3си2, всехвaльнаz.

Ѓще є4сть п0стъ, Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ: пи6саны въ к7и дeнь. Ѓще ли нёсть постA, поeмъ самоглaсенъ с™hz.

Слaва глaсъ }.

СmкеHта: Преслaвно чyдо бhсть во страдaніи всеслaвныz ґгafіи, и3 мyченицы хrтA бGа, под0бно мwmсeови. џнъ бо лю1демъ законополагaz, на горЁ напи6сана на скрижaлехъ бGоначерт†ннаz пи1сьмєна пріsтъ: здё же ѓгGлъ съ нб7сE, на гр0бъ скрижaль принесE напи1сану, ќмъ препод0бенъ самоизв0ленъ, чeсть t бGа и3 nтeчеству и3збавлeніе.

И# нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже.

Ґндрeа кри1тскагw: И$же на херувjмэхъ носи1мый и3 пэвaемый t сераф‡мъ, днeсь въ бжcтвенное с™и1лище по зак0ну приноси1мь, на стaрческихъ, ћкw на прест0лэ, сэди1тъ рукaхъ, и3 t їHсифа пріeмлетъ дaры бGолёпнw, ћкw супрyгъ г0рличищъ, несквeрную цRковь, и3 t kзы6къ новоизбр†нныz лю1ди: голуби6на же двA птенц†, ћкw начaльникъ вeтхагw же и3 н0вагw, є4же къ немY њбэщaніz, сmмеHнъ конeцъ пріeмъ, благосл0вz дв7у мRjю бцdу, страстeй џбразы и4же и3зъ неS провозгласи2, и3 t негw2 прошaше tпущeніz, вопіS: нhнэ tпусти1 мz, вLко, ћкоже прeжде возвэсти1 ми: ћкw ви1дэхъ тS первовёчнаго свёта, и3 сп7са гDа, хrтоимени6тымъ лю1демъ.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ ѕ7.

Под0бенъ: Триднeвенъ:

Воспріими2, речE, сmмеHне, зижди1телz всsческихъ рукaми. Q стaрче! Под8ими2 хrтA, є3г0же дв7а nтрокови1ца роди2 безсёменнw, на рaдость р0да нaшегw.

Стjхъ: Нhнэ tпущaеши рабA твоего2, вLко, по глаг0лу твоемY, съ ми1ромъ.

Зак0ну творцA и3 бGа, є3гHже трепeщутъ ѓгGльскаz мн0жєства, сошeдшесz воспои1мъ, лю1діе, є3ди1наго бlгодётелz и3 зак0на законодaтелz, во спасeніе дyшъ нaшихъ.

Стjхъ: Свётъ во tкровeніе kзhкwвъ, и3 слaву людeй твои1хъ ї}лz.

Нhнэ tпущaеши, вLко, рабA твоего2, ћкоже рeклъ є3си2, съ ми1ромъ, ћкw ви1дэхъ тS, хrтE, свёта первовёчнаго, со{зъ мS плотски1хъ, во tкровeніе kзhкwвъ и3 ї}лю.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ в7.

Ґндрeа пЂрра: Е#мyже вhшніи служи1теліе съ трeпетомъ м0лzтсz, д0лу нhнэ сmмеHнъ вeщными рукaми пріeмъ, бGа человёкwмъ соедини1тисz проповёда, и3 чlвёка нбcна бGа ви1дzй, tлучazсz сyщихъ на земли2 рaдостнw взывaше: и4же во тмЁ сyщымъ невечeрній свётъ tкрывazй, гDи, слaва тебЁ.

Тропaрь с™hz, глaсъ д7:

Ѓгница твоS, ї}се, ґгafіа зовeтъ вeліимъ глaсомъ: тебE, женишE м0й, люблю2, и3 тебE и4щущи страдaльчествую, и3 сраспинaюсz, и3 спогребaюсz кRщeнію твоемY, и3 страждY тебє2 рaди, ћкw да цaрствую въ тебЁ. И# ўмирaю за тS, да и3 живY съ тоб0ю: но ћкw жeртву непор0чную, пріими1 мz съ люб0вію пожeршуюсz тебЁ. ТоS моли1твами, ћкw ми1лостивъ, спаси2 дyшы нaшz.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ №.

Рaдуйсz, бlгодaтнаz бцdе дв7о, и3зъ тебє1 бо возсіS сlнце прaвды хrт0съ бGъ нaшъ, просвэщazй сyщыz во тмЁ: весели1сz и3 ты2, стaрче прaведный, пріeмый во њб8‰тіz свободи1телz дyшъ нaшихъ, дaрующаго нaмъ воскресeніе.

На ќтрени, по №-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ №. Самопод0бенъ:

Ли1къ ѓгGльскій да ўдиви1тсz чудеси2: земнjи же глaсы возопіeмъ пёніе, зрsще неизречeнное б9іе снисхождeніе. Е#г0же бо трепeщутъ нбcныz си6лы, нhнэ ст†рчи њб8eмлютъ рyцэ є3ди1наго чlвэколю1бца.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже.

По в7-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Свирёлей пaстырскихъ:

Роди1лсz є3си2 на земли2, собезначaльный nц7Y, принeслсz є3си2 въ цeрковь, непостижи1мый: рaдуzсz же стaрецъ на рyки тS воспріsтъ, зовhй: нhнэ tпущaеши, є3г0же посэти1лъ є3си2, по глаг0лу твоемY, благоизв0ливый спасти2 ћкw бGъ р0дъ человёческій.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже.

КанHнъ прaздника, на }: и3 с™hz на д7. КанHнъ прaздника. Глaсъ G.

Пёснь №.

Їрм0съ: Сyшу глубороди1тельную зeмлю с0лнце нашeствова и3ногдA, ћкw стэнa бо њгустЁ nбап0лы водA, лю1демъ пэшомореходsщымъ, и3 бGоуг0днw пою1щымъ: пои1мъ гDеви, слaвнw бо прослaвисz.

Да кaплютъ в0ду џблацы, с0лнце бо на џблацэ лeгцэ носи1мо настaло є4сть на нетлённую рукY, хrт0съ въ цeркви, ћкw младeнецъ. Тёмже, вёрніи, возопіeмъ: пои1мъ гDеви, слaвнw бо прослaвисz.

Крэпи1тесz, рyцэ сmмеHни, стaростію њслaбленніи, лhста же претруждє1нна ст†рча, прaвw быстрw2 движи1тасz хrтY на срётеніе, ли1къ со безпл0тными состaвльше: пои1мъ гDеви, слaвнw бо прослaвисz.

Рaзумомъ простeртаz нб7сA весели1тесz, и3 рaдуйсz, землE: и3зъ пребжcтвенныхъ бо нёдръ хитрeцъ прошeдъ хrт0съ, м™рію дв7ою бGу nц7Y прин0ситсz, младeнецъ, и4же прeжде всёхъ: слaвнw бо прослaвисz.

КанHнъ с™hz, fеофaново, глaсъ в7, є3гHже краегранeсіе:

Благyю благи1ми воспои1мъ пёсньми.

Пёснь №.

Їрм0съ: Грzди1те, лю1діе, пои1мъ пёснь хrтY бGу, раздёльшему м0ре, и3 настaвльшему лю1ди, ±же и3зведE и3зъ раб0ты є3гЂпетскіz, ћкw прослaвисz.

Благи1хъ пeрвую винY возжелaвши, благоимени1тагw звaніz, мyченице, спод0биласz є3си2, несказaннагw промышлeніz, нрaвwвъ твои1хъ проразумёвши благостhню.

Взzлaсz є3си2, чcтаz, къ житію2 пресвётлому, плотск0е мудровaніе презрёвши, и3 къ желaннэйшему женихY твоемY крёпкw взирaющи.

Невёста хrт0ва бжcтвенною блaгостію ўкраси1ласz є3си2, и3 дёвства добр0тами, и3 бжcтвенными кровьми2 честнaгw мучeніz сугyбыми вэнцы2 вэнчaема, слaвнаz.

БGор0диченъ: БGолёпное селeніе, чcтаz, ты2 былA є3си2, нб7съ прострaннэйшее и3 чистёйшее, бцdе дв7о: и3 нhнэ њ тебЁ рaдуетсz дёвственный ли1къ.

Пёснь G.

Їрм0съ: Ўтверждeніе на тS надёющихсz, ўтверди2, гDи, цRковь, ю4же стzжaлъ є3си2 честн0ю твоeю кр0вію.

Перворождeнъ и3зъ nц7A прeжде вBкъ, перворождeнъ младeнецъ и3з8 дв7ы нетлённыz, ґдaму рyку простирaz kви1сz.

Младоyмна бhвша прeлестію первоздaннаго, пaки и3справлszй бGъ сл0во, младeнствовавъ kви1сz.

Земли2 и3счaдіе, пaки потeкшее въ ню2, б9ествA соoбрaзное є3стество2 зижди1тель, ћкw непрел0жнэ младeнствовавъ, kви2.

И$нъ.

Їрм0съ: Ўтверди2 нaсъ въ тебЁ, гDи, дрeвомъ ўмерщвeй грёхъ, и3 стрaхъ твои2 всади2 въ сердцA нaсъ пою1щихъ тS.

Ґгafіе, ћсный и3 краснёйшій бжcтвенныхъ мyчєникъ цвётъ и3 слaва, души2 моеS ты2 њѕлоблeніе и3сцэли1вши, мyченице, ўдобри2.

Р0дными добродётельми себE ўzсни1ла є3си2, ґгafіе, и3 мyченица пронареклaсz є3си2, њ приврeменныхъ небрeгши, и3 б9іе цrтво возлюби1вши.

Всёхъ крaсныхъ хrтA предпочлA є3си2, ґгafіе, привлеченA бжcтвеннымъ желaніемъ, и3 мучи1телей свирBпства бlгодeрзостнw и3 мyжески попрaла є3си2.

БGор0диченъ: БGоневёсто чcтаz, бGа, є3г0же родилA є3си2, моли2 и3збaвити тS пою1щыz t и3скушeній и3 њбстоsній, и3 страстeй и3 бёдъ, всебlжeннаz.

Кондaкъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Да ўкраси1тсz днeсь цeрковь порфЂрою слaвною, њмочeною t чи1стыхъ кровeй ґгafіи м§ницы, рaдуйсz, вопію1щи, катaнскаz похвало2.

Сэдaленъ с™hz, глaсъ G.

Под0бенъ: Бжcтвенныz вёры:

Слaвою вёры, и3 благочeстіемъ, препод0бствомъ, и3 дёвствомъ, и3 ўсeрдіемъ ўкрaшена страдaніz, нареклaсz є3си2 ќмъ препод0бенъ, самоизв0ленъ, вои1стинну чeсть къ бGу, nтeчеству и3збавлeніе, хrтY ћкw невёста молsщисz даровaти нaмъ вeлію ми1лость.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже:

T дв7ы тS воплощeнна, хrтE, рaдуzсz под8sтъ свzщeнный сmмеHнъ, нhнэ tпущaеши, вопіS, рабA твоего2, вLко: ѓнна же непор0чнаz прbр0чица и3 слaвнаz, нhнэ и3сповёданіе и3 пёніе прин0ситъ тебЁ, мh же, жизнодaвче, вопіeмъ ти2: слaва тaкw благоволи1вшему.

Ѓще є4сть п0стъ, Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, ѓще ли средA и3ли2 пzт0къ, кrтобGор0диченъ: пи6саны сегw2 мёсzца во }i дeнь.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Покрhла є4сть нб7сA добродётель твоS, хrтE: и3зъ ківHта бо прошeдъ, с™hни твоеS нетлённыz м™ре, въ хрaмэ слaвы твоеS kви1лсz є3си2, ћкw мLнецъ руконоси1мь: и3 и3сп0лнишасz вс‰ твоегw2 хвалeніz.

Рaдуzсz, сmмеHне, неизречeнныхъ таи1нниче, бцdа вопіsше: є3г0же t с™aгw дрeвле и3звэсти1сz тебЁ д¦а, младeнствовавшаго сл0ва, хrтA на рyки пріими2, зовhй є3мY: и3сп0лнишасz вс‰ твоегw2 хвалeніz.

На нег0же ўповaлъ є3си2, сmмеHне, в0зрастъ дётищный, рaдуzсz под8ими2 хrтA, ї}лz бжcтвеннагw ўтэшeніе, зак0на творцA и3 вLку, и3сполнsющаго зак0на чи1нъ, зовhй є3мY: и3сп0лнишасz вс‰ твоегw2 хвалeніz.

Ви1дz сmмеHнъ сл0во безначaльное, съ пл0тію, ћкw на пrт0лэ херувjмстэмъ, дв7ою носи1мо, вин0внаго є4же бhти всsческихъ, ћкw младeнцу дивsсz, вопіsше є3мY: и3сп0лнишасz вс‰ твоегw2 хвалeніz.

И$нъ.

Їрм0съ: Пою1 тz, слyхомъ бо, гDи, ўслhшахъ, и3 ўжас0хсz, до менє1 бо и4деши, менE и3щS заблyждшаго. Тёмъ мн0гое твоE снизхождeніе, є4же на мS, прославлsю, многомлcтиве.

Посрами1сz льсти1вагw ѕмjz безyміе, и3 њбличи1сz: дв7ы бо сегw2 нhнэ свирёпство попирaютъ, хrтY t дв7ы возсіsвшу на земли2 и3 всёхъ њзари1вшу.

Зак0нно цэломyдріе несквeрно ўдержaвши, страстотeрпице, дyхи рaдующисz низложи1ла є3си2 лукaвствіz, хrт0вою воwружи1вшисz бlгодaтію, и3 кrтъ сегw2 на рaмэхъ взeмши.

Бyди ми2 предстaтельница всемyдраz, лю1тыхъ мS и3зимaющи и3 напaстей, бyри же и3 ск0рби, и3 наси1ліz и3збaви врaжіz, ћкw да и3збaвльсz, воспою1 тz, ћкw благyю предстaтельницу, благоимени1таz.

БGор0диченъ: Неизмёрнw ѓгGльскаz, пречcтаz, свётлwсти превозшлA є3си2, мhсленнаго с0лнца р0ждши несказaннw хrтA, зарsми б9ествA вёрныхъ мы6сли њзарsющаго.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ћкw ви1дэ и3сaіа nбрaзнw на прест0лэ превознесeна бGа, t ѓгGлъ слaвы дwрmноси1ма, q nкаsнный, вопіsше, ѓзъ: прови1дэхъ бо воплощaема бGа, свёта невечeрнz и3 ми1ромъ владhчествующа.

Разумёвъ бжcтвенный стaрецъ проzвлeнную дрeвле прор0ку слaву, рукaми сл0во зрS мaтерними держи1мо, q рaдуйсz, вопіsше, чcтаz: ћкw пrт0лъ бо держи1ши бGа, свёта невечeрнzго, и3 ми1ромъ владhчествующа.

Покл0нсz стaрецъ, и3 стопaмъ бжcтвеннэ прикоснyвсz неискусобрaчныz и3 бGом™ре, џгнь, речE, н0сиши, чcтаz: младeнца бою1сz њб8sти бGа, свёта невечeрнzго, и3 ми1ромъ владhчествующа.

Њчищaетсz и3сaіа, t серафjма ќгль пріeмъ, стaрецъ вопіsше бGом™ри, ты2 ћкоже клещaми рукaми просвэщaеши мS, подaвши, є3г0же н0сиши, свёта невечeрнzго, и3 ми1ромъ владhчествующа.

И$нъ.

Їрм0съ: Свёта подaтелю и3 вэкHвъ тв0рче, гDи, во свётэ твои1хъ повелёній настaви нaсъ: рaзвэ бо тебє2, и3н0гw б0га не знaемъ.

Бжcтвенными велBніи прaвима, слaвнаz, nбрaзнw плотскaгw пристрaстіz разрэши1ласz є3си2 ю4зъ, ґгafіе, мaслина ћвльшисz плодови1та.

Всeю люб0вію хrт0вою свэтлёйшаz, блист†ніz зрsщи, ±же на земли2 д0лу влекyщыz презрёла є3си2 сл†сти, џнагw и3 є3ди1нагw желaющи красоты2.

Да неизречeнную спод0бишисz жи1знь, слaвнаz, и3збрaнныхъ ви1дэти, м{ки претерпёла є3си2 крёпкw, рaдующисz, ґгafіе всехвaльнаz.

БGор0диченъ: ТебЁ р0ждшей хrтA всёхъ содётелz зовeмъ: рaдуйсz, чcтаz, рaдуйсz, свётъ возсіsвшаz нaмъ: рaдуйсz, вмэсти1вшаz бGа невмэсти1маго.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Возопи2 къ тебЁ, ви1дэвъ стaрецъ nчи1ма спасeніе, є4же лю1демъ пріи1де t бGа, хrтE, ты2 бGъ м0й.

СіHну ты2 кaмень возложи1лсz є3си2, непокори6вымъ претыкaніе, и3 соблaзна кaмень, неруши1мое вёрныхъ спасeніе.

И#звёстнэ носS начертaніе, и4же прeжде вBкъ тS и3зрасти1вшагw, земнhхъ за милосeрдіе нhнэ нeмощію њбложи1сz.

Сн7у вhшнzгw, сн7у дв7ы, бGу nтрочaти бhвшему, покл0ншасz тебЁ нhнэ tпусти2 съ ми1ромъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Въ бeзднэ грэх0внэй валszсz, неизслёдную милосeрдіz твоегw2 призывaю бeздну: t тли2, б9е, мS возведи2.

Суемyдренъ сhй мучи1тель, тS д0брую дёву ўкрaсти надёzшесz: но безстyденъ њбличи1сz, прирази1всz твeрдому твоемY рaзуму.

И#зліsсz бlгодaть во ўстнaхъ твои1хъ, мyченице бlгоимени1таz: ћснw бо њбличи1ла є3си2 ћвэ безстyднаго, бGонаучeннымъ сл0вомъ њбогати1вшисz.

Кaмень всечeстенъ kви1ласz є3си2, всехвaльнаz, ќмъ самоизв0ленъ препод0бенъ и3мyщи, и3 nтeчеству и3збавлeніе твeрдо бhвши, ґгafіе честнaz.

БGор0диченъ: Pал0мски восхвалsюще, вопіeмъ ти2: рaдуйсz, тyчнэйшаz горо2 хrтA бGа, въ ню1же всели1тисz благоволи2 за нaше спасeніе, бGоневёсто.

Кондaкъ прaздника, глaсъ №:

Ўтр0бу дв7и1чу њс™и1вый ржcтв0мъ твои1мъ, и3 рyцэ сmмеHнэ благослови1вый, ћкоже подобaше, предвари1въ, и3 нhнэ спaслъ є3си2 нaсъ, хrтE б9е. Но ўмири2 во бранёхъ жи1тельство, и3 ўкрэпи2 лю1ди, и4хже возлюби1лъ є3си2, є3ди1не чlвэколю1бче.

Јкосъ: Къ бцdэ притецeмъ, хотsщіи сн7а є3S ви1дэти, къ сmмеHну носи1ма, є3г0же съ нб7сE безпл0тніи ви1дzще, дивлsхусz, глаг0люще: ч{днаz зри1мъ нhнэ и3 пресл†внаz, непостижи6маz, несказ†ннаz: и4же бо ґдaма создaвый н0ситсz, ћкw младeнецъ, невмэсти1мый вмэщaетсz на рукaхъ стaрчихъ: и4же въ нёдрэхъ неwпи1санныхъ сhй nц7A своегw2, в0лею њписyетсz пл0тію, ґ не б9еств0мъ, є3ди1нъ чlвэколю1бецъ.

Пёснь з7.

Їрм0съ: ТебE во nгни2 њроси1вшаго џтроки бGосл0вившыz, и3 въ дв7у нетлённу всeльшагосz, бGа сл0ва пои1мъ, благочeстнw пою1ще: благословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Ґдaму и3звэсти1ти хотsй и3дY, во ѓдэ живyщу, и3 є4vэ принести2 благовёстіе, сmмеHнъ вопіsше, со прbрHки ликyz: благословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Р0да зeмна и3збавлszй бGъ, дaже до ѓда пріи1детъ: плBннымъ же подaстъ всBмъ њставлeніе, и3 прозрёніе слэпы6мъ, ћкw и3 нэмы6мъ вопи1ти: благословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

И# твоE сeрдце нетлённаz, nрyжіе пр0йдетъ, сmмеHнъ бцdэ провозгласи2, на кrтЁ зрsщи твоего2 сн7а, є3мyже вопіeмъ: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Џбразу злат0му, на п0лэ деи1рэ служи1му, тріE твои2 џтроцы небрег0ша безб0жнагw велёніz, посредё же nгнS ввeржени, њрошaеми поsху: благословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Ћкw ѕэлw2 свётлw вэщaющи, и3 ћвэ мучи1телz ўстраши1ла є3си2, сл0вомъ премyдрости и3 благодaти: терпёніемъ же мyкъ ќгліе џгненное неболёзненнw терпsщи, взывaла є3си2: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Неи1стовствомъ лю1тымъ содержи1мь ѕлосeрдый, недоумэвaше лю1тэ, твою2 ви1дz ю4ность, и3 сосцє1въ твои1хъ прозzбeніе: рaдующибосz, мyченице, вопіsла є3си2, твоемY женихY взывaющи: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

ПредстA свётлw хrт0въ ў§ни1къ тебЁ стрег0мэй, тво‰ и3сцэлsz лю6тыz р†ны, ±же под8sла є3си2, непобэди1маz мyченице, сп7сова дэви1це, рaдующисz и3 глаг0лющи: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

БGор0диченъ: Ўмерщвлsетсz ґдaмъ, преступи1въ зaповэдь вседержи1телz: тh же р0ждши вёчную жи1знь, дв7о всенепор0чнаz, сего2 и3збaвила є3си2 t смeрти, сн7у твоемY взывaюща: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Пёснь }.

Їрм0съ: Нестерпи1мому nгню2 соедини1вшесz, бGочeстіz предстоsще ю4ноши, плaменемъ же невреждeни, бжcтвенную пёснь поsху: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Лю1діе ї}лєвы, твою2 слaву є3мманyила, зрsще nтрочA и3зъ дв7ы, предъ лицeмъ бжcтвеннагw ковчeга нhнэ ликyйте: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

СE, сmмеHнъ вопіsше, прерэкaемое знaменіе сeй бyдетъ, бGъ сhй и3 nтрочA. СемY, вёрніи, возопіeмъ: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Жив0тъ сhй, сeй бyдетъ падeніе непокори6вымъ, младeнствовавъ бGъ сл0во, ћкw востaніе всBмъ вёрою пою1щымъ: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

И$нъ.

Їрм0съ: Въ пeщь џгненную ко nтрокHмъ є3врє1йскимъ снизшeдшаго, и3 плaмень въ р0су прел0жшаго бGа, п0йте, дэлA, ћкw гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Въ весeліи и3 рaдости превёчнэй жи1ти спод0бившисz, неизречeнною твоeю слaвою њзари1тисz чтyщымъ тS, ґгafіе, гDеви помоли1сz, и3 нетлённыz жи1зни наслади1тисz.

Ўм0мъ и3 сeрдцемъ, и3 душeю возлю1бльши хrтA пaче сл0ва, многорачи1тельнаго є3ди1наго, впери1ласz є3си2 томY вопію1щи: текY вслёдъ тебє2, и3 вселю1сz съ тоб0ю во вёки.

Преестeственными рsснами, и3 крaсною nдeждею ўкрaшена ћкw царeва дщи2, въ чeсти хrт0вэ предстои1ши, ґгafіе, взывaющи: тS превозн0симъ гDа во вёки.

БGор0диченъ: МЂро и3зліsнное нaмъ, бцdе, хrтA во чрeвэ носsщи, њблагоухaла є3си2 мjръ бGодохновeнными вонsми. Тёмже тебЁ, дв7о, взывaемъ: рaдуйсz, мmропол0жнице мmров0ннагw мЂра.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Въ зак0нэ сёни и3 писaній џбразъ ви1димъ, вёрніи, всsкъ мyжескій п0лъ, ложеснA разверзaz, с™ъ бGу. Тёмъ перворождeнное сл0во nц7A безначaльна, сн7а первородsщасz м™рію неискусомyжнw, величaемъ.

И%же дрє1внимъ новорождeнныхъ г0рличищъ супрyгъ, дв0ица же бsше птенцє1въ, въ ни1хже мёсто бжcтвенный стaрецъ, и3 цэломyдреннаz ѓнна прbр0чица, t дв7ы рождeнному, и3 сн7у є3динор0дному џ§у, въ цeрковь приноси1му, слyжатъ величaюще.

Воздaлъ є3си2 мнЁ, вопіsше сmмеHнъ, спасeніz твоегw2, хrтE, рaдованіе: воспріими2 твоего2 служи1телz сёнію претруждeннаго, н0выz благодaти свzщеннопроповёдника тaйнаго, во хвалeніи величaюща.

Свzщеннолёпнw и3сповёдашесz ѓнна прорицaющи, цэломyдреннаz и3 препод0бнаz, и3 стaрица вLцэ въ цeркви ћвственнw: бцdу же проповёдающи всBмъ сyщымъ величaше.

И$нъ.

Їрм0съ: T бGа бGа сл0ва, неизречeнною мyдростію пришeдшаго њбнови1ти ґдaма, ћдію въ тлёніе пaдшаго лю1тэ: t с™hz дв7ы неизречeннw воплоти1вшагосz нaсъ рaди, вёрніи, є3диномyдреннw пёсньми величaемъ.

Побэди1тельными вэнцы2 ўкраси1вшисz, бGомyдраz ґгafіе, десни1цею живоначaльною, нhнэ и3збaвитисz помоли1сz, ћкоже nтeчеству твоемY, t бyри, ћкw пeрвэе nгнS ўстaвила є3си2 стремлeніе, да вси1 тz пёсньми непрестaннw величaемъ.

Бжcтвеннымъ пр0мысломъ снабдэвaz всsчєскаz хrт0съ, нhнэ воздаS твоeй, мyченице, д0блести, вселsетъ тS въ сeлэхъ нбcныхъ, ћкw невёсту всенепор0чную свою2, и3 рaдоватисz со ѓгGлы и3 съ мyченики спод0билъ є4сть.

Ми1лостивна, q страстотeрпице, судію2 всsческихъ хrтA сотвори2 мнЁ, честнaz, мольбaми твои1ми, преслaвнаz, и3 прегрэшeній мои1хъ мн0жество њчи1стити, благоутр0бнаго при1снw молsщи не престaй, мyченикwвъ ўдобрeніе.

БGор0диченъ: Вопл0щсz неизречeннw t чи1стыхъ твои1хъ кровeй, ћкw с0лнце kви1сz нaмъ, пречcтаz м™и безневёстнаz, прeжде вBкъ всёхъ nц7Y собезначaльный сн7ъ, и3 тмY tгнaвъ просвэти2 всsчєскаz.

Свэти1ленъ мyченицэ.

Под0бенъ: Жены6 ўслhшите:

Сосцє1въ твои1хъ t‰тіz претерпёла є3си2, д0браz дэви1це, и3 вс‰кіz и3ны6z м{ки хrтA рaди, страстотeрпице: тёмъ и3 въ черт0гъ тS крaсный всели2 тв0й жени1хъ, слaвнаz, ликyющу со ѓгGлы, дёво мyченице ґгafіе.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника:

Д¦омъ во с™и1лищи предстaвъ стaрецъ, на рyки воспріsтъ зак0на вLку, вопіS: нhнэ со{зъ мS плотски1хъ разрэши2, ћкоже рeклъ є3си2, съ ми1ромъ: ви1дэхъ бо nчи1ма tкровeніе kзhкwвъ и3 їзрaилю спасeніе.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ в7.

Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ:

Стрaхомъ же и3 рaдостію на рукaхъ вLку сmмеHнъ держS, животA прошaше разрэшeніz, поS бGороди1тельницу.

Стjхъ: Нhнэ tпущaеши рабA твоего2, вLко, по глаг0лу твоемY, съ ми1ромъ.

Нhнэ мS къ жи1зни tпусти2 и4стиннэй, сmмеHнъ вопіsше, сп7се м0й: ви1дэхъ бо тS, свёта мjра, вLко.

Стjхъ: Свётъ во tкровeніе kзhкwвъ, и3 слaву людeй твои1хъ ї}лz.

Ѓнна прbр0чески, цэломyдреннаz и3 препод0бнаz, нhнэ и3сповёдашесz, t дв7ы прозsбшему, земнhхъ на и3збавлeніе.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ и3 под0бенъ т0йже:

Рaдуйсz, ћже рaдость мjру пріeмшаz, хrтA жизнодaвца, и3 ўстaвльшаz печaль, дв7о, прамaтернюю.

 

 

 

Прaзднованіе прес™ёй бцdэ въ чeсть є3S їкHны, и3менyемыz взыскaніе поги1бшихъ.

На вели1цэй вечeрни. На ГDи, воззвaхъ: стіхи6ры на }, прaздника G, и3 бцdы є7.

Стіхи6ры прaздника, глaсъ №.

Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ:

БGоzвлeніz неизречeннагw нhнэ прaзднуемъ сп7си1тельную бlгодaть: t дв7ы бо tрокови1цы непрел0жнw младeнствовавъ, хrт0съ бGъ въ цRковь бGу и3 nц7Y м™рію нhнэ прин0ситсz, є3г0же пріи1мъ, сmмеHнъ рукaми њб8sтъ.

Во прор0цэхъ ви1дэнъ бhлъ є3си2, ћкоже м0щнw бsше, ї}се, тебE ви1дэти дрeвле, но нhнэ, б9ій сл0ве, пл0тію всемY мjру kви1лсz є3си2 в0лею t дв7ы мRjи, хrтE, твоE сп7сeніе всBмъ сyщымъ t ґдaма kви1лъ є3си2, ћкw чlвэколю1бецъ.

На сінaйстэй горЁ зак0нъ ўчини1вый дрeвле, нhнэ въ сіHнэ грaдэ и3сполнsz закHннаz, рукaми бцdы, младeнецъ хrтE, со всесожжeніи на рукaхъ сmмеHна во хрaмъ внести1сz восхотёлъ є3си2 пл0тію.

Стіхи6ры бцdы, глaсъ №:

Сіsніе слaвы џ§іz, сн7ъ t свёта, свёте присносyщный, њзари2, м0лимъ тS, ќмъ и3 сeрдце нaше, ї}се, и3 нап0лни нaсъ д¦а, да воспэвaемъ, рaдующесz, р0ждшую тS дв7у чи1стую и3 воспэвaемъ ди6внаz є3S чудесA.

Свётлый составлsетъ ли1къ їкHна твоS, вLчце, къ нeйже мы2 взирaюще, сeрдцемъ и3 ўсты2 бlгослови1мъ, поeмъ и3 величaемъ твоE мaтернее бlгоутр0біе и3 кyпнw t тебE р0ждшагосz бGа слaвимъ.

Поeмъ сeрдцемъ и3 ўсты2 не дрeвнюю златyю стaмну, въ нeйже бЁ мaнна, но поeмъ дв7у бцdу, хrтA во чрeвэ носи1вшую, и3 слaвимъ твоегw2 џбраза бGосовершaемаz чудесA.

Ћкоже лунA свэтозaрнаz, kви1сz твоS, вLчце, їкHна, њзарsz сyщыz во тьмЁ и3 приводS къ свёту бGоразyміz, и3 нaсъ, во грэсёхъ погибaющихъ, м0лимъ тS со слезaми: сп7си2 t тьмы2 неразyміz и3 тво‰ пэвцы2 вёчной слaвы спод0би.

ТS, є3ди1ну въ женaхъ бlгословeнную, мы2, грёшніи, пою1ще, м0лимъ: и3збaви нaсъ, пречcтаz, t страстeй грэх0вныхъ бlгодaтію сн7а твоегw2 и3 ўкрэпи2 нaсъ въ зaповэдехъ є3гw2 ходи1ти врeмz пр0чее непор0чнw, сп7сaz въ ми1рэ дyшы нaшz.

Слaва, глaсъ є7:

И#сполнeніе зак0на и3 прbр0кwвъ, р0ждшаz хrтA бGа, и3сп0лни рaдости и3 весeліz всёхъ, чтyщихъ с™yю їкHну твою2, вLчце, да, свётло днeсь прaзднующе, тS рaдостнw воспоeмъ и3 люб0вію и4мz твоE прослaвимъ, ћкw ты2 є3си2 є3ди1на, t всёхъ родHвъ и3збрaннаz, бlгословeннаz и3 препрослaвленнаz.

И# нhнэ, прaздника, глaсъ є7, гeрманово:

Вeтхій дeньми младeнствовавъ пл0тію, мaтерію дв7ою въ цeрковь прин0ситсz, своегw2 зак0на и3сполнsz њбэщaніе, є3г0же сmмеHнъ пріи1мъ, глаг0лаше: нhнэ tпущaеши съ ми1ромъ, по глаг0лу твоемY, рабA твоего2, ви1дэша бо џчи мои2 сп7сeніе твоE, с™hй.

Вх0дъ. Прокjменъ днE. И# чтє1ніz.

БытіS чтeніе. (ГлавA к7и.)

И#зhде їaкwвъ t студенцA клsтвеннагw, и3 и4де въ харрaнь. И# њбрёте мёсто, и3 спA тaмw: зaйде бо сlнце. И# взsтъ t кaменіz мёста тогw2, и3 положи2 возглaвіе себЁ, и3 спA на мёстэ џномъ. И# с0нъ ви1дэ: и3 сE лёствица ўтверждeна на земли2, є3sже главA досzзaше до нб7съ, и3 ѓгGли б9іи восхождaху и3 низхождaху по нeй, гDь же ўтверждaшесz на нeй. И# речE: ѓзъ бGъ ґвраaмовъ nц7A твоегw2, и3 бGъ їсаaковъ, не б0йсz: землS и3дёже ты2 спи1ши на нeй, тебЁ дaмъ ю5, и3 сёмени твоемY. И# бyдетъ сёмz твоE ћкw пес0къ земнhй, и3 распространи1тсz на м0ре, и3 лjву, и3 сёверъ, и3 на вост0ки: и3 возбlгословsтсz њ тебЁ вс‰ колBна зємнaz, и3 њ сёмени твоeмъ. И# сE ѓзъ съ тоб0ю сохранszй тS на всsкомъ пути2, ѓможе ѓще п0йдеши, и3 возвращy тz въ зeмлю сію2: ћкw не и4мамъ тебE њстaвити, д0ндеже сотвори1ти ми2 вс‰, є3ли6ка глаг0лахъ тебЁ. И# востA їaкwвъ t снA своегw2, и3 речE: ћкw є4сть гDь на мёстэ сeмъ, ѓзъ же не вёдэхъ. И# ўбоsсz, и3 речE: ћкw стрaшно мёсто сіE: нёсть сіE, но д0мъ б9ій, и3 сі‰ вратA нбcнаz.

Прbр0чества їезекjилева чтeніе. (Главы6 м7г и3м7д.)

Тaкw глаг0летъ гDь: бyдетъ t днE nсмaгw и3 пр0чее, сотворsтъ їерє1и на nлтари2 всесожжeніz вaшегw, и3 ±же спасeніz вaшегw: и3 пріимY вы2, глаг0летъ ґдwнаJ гDь. И# њбрати1 мz на пyть врaтъ с™hхъ внёшнихъ, зрsщихъ на вост0ки, и3 сі‰ бsху затворeна. И# речE гDь ко мнЁ: вратA сі‰ затворє1на бyдутъ, и3 не tвeрзутсz, и3 никт0же пр0йдетъ сквозЁ и4хъ: ћкw гDь бGъ ї}левъ пр0йдетъ и4ми, и3 бyдутъ затворє1на. Ћкw и3гyменъ сsдетъ въ ни1хъ снёсти хлёбъ: по пути2 є3лaмскихъ врaтъ вни1детъ, и3 по пути2 є3гw2 и3зhдетъ. И# введe мz по пути2 врaтъ с™hхъ сyщихъ къ сёверу, прsмw хрaму: и3 ви1дэхъ, и3 сE и3сп0лнь слaвы хрaмъ гDнь.

При1тчей чтeніе. (ГлавA f7.)

Премyдрость создA себЁ д0мъ, и3 ўтверди2 столпHвъ сeдмь. ЗаклA сво‰ жeртвєннаz, и3 раствори2 въ чaши своeй віно2, и3 ўгот0ва свою2 трапeзу. ПослA сво‰ рабы2, созывaющи съ выс0кимъ проповёданіемъ на чaшу, глаг0лющи: и4же є4сть безyменъ, да ўклони1тсz ко мнЁ. И# трeбующымъ ўмA речE: пріиди1те, kди1те м0й хлёбъ, и3 пjйте віно2, є4же раствори1хъ вaмъ. Њстaвите безyміе, и3 жи1ви бyдете. И# взыщи1те рaзума, да поживетE: и3 и3спрaвите рaзумъ въ вёдэніи. Наказyzй ѕлы6z, пріи1метъ себЁ безчeстіе: њбличazй же нечести1ваго, њпор0читъ себE: њбличeніz бо нечести1вому, р†ны є3мY. Не њбличaй ѕлhхъ, да не возненави1дzтъ тебE: њбличaй премyдра, и3 возлю1битъ тS. Дaждь премyдрому винY, и3 премyдршій бyдетъ: сказyй прaведному, и3 приложи1тъ пріимaти. Начaло премyдрости стрaхъ гDнь, и3 совётъ с™hхъ, рaзумъ: разумёти бо зак0нъ, п0мысла є4сть бlгaгw. Си1мъ бо w4бразомъ мн0гое поживeши врeмz, и3 приложaтсz тебЁ лёта животA.

На літjи стіхи6ры, глaсъ д7:

Торжествyюще нhнэ рaдостнw во хрaмэ твоeмъ, пречcтаz, и3 твоемY припaдающе честн0му џбразу, м0лимъ тS ўмилeннw: сотвори2 нaсъ дост0йны бhти ли1ка прaзднующихъ и3 въ торжествЁ и3збрaнныхъ сн7а твоегw2.

СердцA н†ша привлеклA є3си2, дв7о чcтаz, и3 ди1внымъ џбраза твоегw2 бlголёпіемъ и3 бGолёпными џнагw чудесы2, тёмже, пою1ще, м0лимъ тS: и3 нaшz дyшы свётлы содёлай, вLчце.

Въ премjрномъ ликyz свётэ, не прeзри нaсъ, д0лу сyщихъ во тьмЁ земн0й, но, њсэнsz їкHною, при1зри мaтернимъ бlгоутр0біемъ на рабы2 тво‰ и3 свётомъ сн7а твоегw2, вLчце, tжени2 t нaсъ мр†чныz прил0ги лукaвагw.

Ўтверди2, прослaви, вознеси2 вBрныz лю1ди тво‰, вёрныхъ пом0щнице, грaдъ сeй и3 вс‰ грaды и3 страны2 въ ми1рэ сохрани2 и3 всёхъ, лю1бzщихъ слaвити чcтнhй џбразъ тв0й, вэнцє1въ слaвы спод0би.

Слaва, глaсъ ѕ7:

Не надёемсz на кн‰зи, на сhны человBческіz, но всE нaше ўповaніе на твоего2 сн7а, бцdе, возлагaемъ и3 вёруемъ непрел0жнw, ћкw т0й є4сть сп7сeніе нaше, и3 да не постыди1мсz.

И# нhнэ прaздника, глaсъ ѕ7:

Да tвeрзетсz двeрь нбcнаz днeсь: безначaльное бо сл0во џ§ее, начaло пріи1мъ подъ лBты, не tстyпль своегw2 бжcтвA, t дв7ы ћкw младeнецъ четыредесzтоднeвенъ м™рію в0льнэ прин0ситсz въ цeрковь зак0нную, и3 сего2 на рyки пріeмлетъ стaрецъ, tпусти2, зовhй, рабA, вLко, и4бо џчи мои2 ви1дэста сп7сeніе твоE. Пришeдый въ мjръ сп7сти2 р0дъ человёчь, гDи, слaва тебЁ.

Стіх0вна бцdы, глaсъ є7:

Неисповэди1мое чудeсъ м0ре, вёмы тS, бцdе, пaче бо херувjмwвъ и3 серафjмwвъ прослaвиласz є3си2, тёмже и3 нhнэ тS ћкw м™рь б9ію въ пёснехъ величaемъ, раби2 твои2, бlгодaрственнw.

Стjхъ: Слhши, дщи2, и3 ви1ждь, и3 приклони2 ќхо твоE.

Не твaри преклонsемъ колBна, пад0ша бо и3стукaны, но тебЁ, пренепор0чнаz дв7о, и3 џбразъ тв0й лобызaюще, м0лимсz: сп7си2 лю1ди тво‰ t nгнS страстeй, t бёдъ и3 напaстей рук0ю бGа бlгословeннагw.

Стjхъ: Приведyтсz цRю2 дёвы въ слёдъ є3S, и4скрєнніz є3S приведyтсz тебЁ.

Ты2 ти1хое њбуревaємымъ, бцdе, пристaнище, ты2 рaдость въ печaль погружє1ннымъ, болsщымъ ты2 и3сцэлeніе и3 покр0въ всBмъ, къ тебЁ прибэгaющымъ. ВLчце, є3ди1на чcтаz и3 бlгословeннаz.

Стjхъ: Приведyтсz въ весeліи и3 рaдованіи, введyтсz въ хрaмъ цReвъ.

Тоб0ю возстаю1тъ разслaбленніи, недyгующіи и3сцэлsютсz, слэпjи прозирaютъ, t бэсHвъ томи1міи свобождaютсz, рaдуйсz, и3ст0чниче даровaній, бGобlгодaтнаz.

Слaва, глaсъ ѕ7:

Собери2 разстоsщыz во є3ди1но, ми1ръ мjрови р0ждшаz, правослaвіе ўтверди2 непоколеби1мw и3 всёхъ нaсъ соблюди2 непреткновeнныхъ бhти во и3сповёданіи сн7а твоегw2, ћкw є3ди1на вёрныхъ пом0щнице.

И# нhнэ, прaздника, глaсъ ѕ7:

На рукaхъ стaрческихъ во днeшній дeнь, ћкw на колесни1цэ херувjмстэй, восклони1тисz бlгоизв0ливый, хrтE б9е, и3 нaсъ, пою1щихъ тS, страстeй мучи1тельства призывaемый и3збaви и3 сп7си2, ћкw чlвэколю1бецъ.

Стіх0вна прaздника, глaсъ ѕ7:

Под0бенъ: Триднeвенъ:

Воспріими2, речE, сmмеHне, зижди1телz всsческихъ рукaми, q стaрче, подыми2 хrтA, є3г0же дв7а nтрокови1ца роди2 безсёменнw на рaдость р0да нaшегw.

Стjхъ: Нhнэ tпущaеши рабA твоего2, вLко, по глаг0лу твоемY съ ми1ромъ.

Зак0ну творцA и3 бGа, є3гHже трепeщутъ ѓгGльскаz мнHжества, сошeдшесz, воспои1мъ лю1діе є3ди1наго бlгодётелz и3 зак0на законодaтелz во сп7сeніе дyшъ нaшихъ.

Стjхъ: Свётъ во tкровeніе kзhкwвъ и3 слaву людeй твои1хъ ї}лz.

Нhнэ tпущaеши, вLко, рабA твоего2, ћкоже рeклъ є3си2, съ ми1ромъ, ћкw ви1дэхъ тS, хrтE, свёта первовёчнаго, соyзъ мS плотски1хъ, во tкровeніе kзhкwвъ и3 ї}лю.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ в7.

Ґндрez пЂрра: Е#мyже вhшши служи1теліе съ трeпетомъ м0лzтсz, д0лу нhнэ сmмеHнъ вeщными рукaми пріeмъ, бGа человёкwмъ соедини1тисz проповёда, и3 чlвёка нбcна бGа ви1дzй, tлучazсz сyщихъ на земли2, рaдостнw взывaше: и4же во тьмЁ сyщымъ невечeрній свётъ tкрывazй, гDи, слaва тебЁ.

Тропaрь, глaсъ з7:

Рaдуйсz, бlгодaтнаz бцdе дв7о, во њб8sтіzхъ свои1хъ превёчнаго младeнца и3 бGа носи1вшаz, проси2 є3го2 дaти мjру ўмирeніе и3 душaмъ нaшымъ сп7сeніе. Сн7ъ бо тебЁ, бGомaти, вэщaетъ, ћкw вс‰ прошє1ніz тво‰ во бlг0е и3сп0лнитъ. Сегw2 рaди и3 мы2, припaдающе, м0лимсz и3, надёющіисz на тS, да не поги1бнемъ, и4мz твоE и3менyемъ: тh бо є3си2, вLчце, взыскaніе поги1бшихъ.

И$нъ тропaрь, глaсъ д7:

Взыщи2 нaсъ, погибaющихъ, прес™az дв7о, не по грэхHмъ бо нaшымъ наказyеши нaсъ, но по чlвэколю1бію ми1луеши, и3збaви нaсъ t ѓда, болёзни и3 нyжды и3 сп7си2 нaсъ.

Тропaрь прaздника, глaсъ №:

Рaдуйсz, бlгодaтнаz бцdе дв7о, и3зъ тебe бо возсіS с0лнце прaвды, хrт0съ бGъ нaшъ, просвэщazй сyщыz во тьмЁ. Весели1сz и3 ты2, стaрче прaведный, пріeмый во њб8sтіz свободи1телz дyшъ нaшихъ, дaрующаго нaмъ воскресeніе.

На ќтрени. На БGъ гDь: тропaрь прaздника двaжды. Слaва, бцdы. И# нhнэ, прaздника.

По №-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ №. Самопод0бенъ:

Ли1къ ѓгGльскій да ўдиви1тсz чудеси2, земнjи же глaсы, возопіeмъ пёніе, зрsще неизречeнное б9іе снизхождeніе. Е#гHже бо трепeщутъ нбcныz си6лы, нhнэ стaрчи њб8eмлютъ рyцэ є3ди1наго чlвэколю1бца.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже.

По в7-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Свирёлей пaстырскихъ:

Роди1лсz є3си2 на земли2, собезначaльный nц7Y, принeслсz є3си2 въ цRковь, непостижи1мый, рaдуzсz же, стaрецъ на рyки тS воспріsтъ, зовhй: нhнэ tпущaеши, є3г0же посэти1лъ є3си2 по глаг0лу твоемY, бlгоизв0ливый сп7сти2 ћкw бGъ р0дъ человёческій.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже.

По полmелeи сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ўдиви1сz їHсифъ:

Младeнствуеши менE рaди, вeтхій дeньми, чищeніемъ пріwбщaешисz, чcтёйшій б9е, да пл0ть ўвёриши мнЁ, ю4же t дв7ы. И# си1мъ сmмеHнъ, поучazсz, познa тz, бGа, ћвльшагосz пл0тію, и3, ћкw жи1знь, лобзaше и3 рaдуzсz, стaрчески взывaше: tпусти2 менE, тебe бо ви1дэхъ, животA всsческихъ.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже.

Тaже степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса.

Прокjменъ, глaсъ д7:

ПомzнY и4мz твоE во всsкомъ р0дэ и3 р0дэ.

Стjхъ: Tрhгну сeрдце моE сл0во блaго:

Всsкое дыхaніе:

Е#ђліе t луки2, зачaло д7.

По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра літjйнаz на Слaвэ, глaсъ ѕ7:

Не надёемсz на кнsзи:

КанHнъ прaздника со їрмос0мъ на ѕ7. Глaсъ G.

Пёснь №.

Їрм0съ: Сyшу глубороди1тельную зeмлю с0лнце нашeствова и3ногдA, ћкw стэнa бо њгустЁ nбап0лы водA, лю1демъ пэшомореходsщымъ и3 бGоуг0днw пою1щымъ: пои1мъ гDеви, слaвнw бо прослaвисz.

Да кaплютъ в0ду џблацы, сlнце бо на џблацэ лeгцэ носи1мо настaло є4сть, на нетлённую рукY, хrт0съ въ цeркви ћкw мLнецъ. Тёмже, вёрніи, возопіи1мъ: пои1мъ гDеви, слaвнw бо прослaвисz.

Крэпи1тесz, рyцэ сmмеHни, стaростію њслaбленніи, лhста же претруждє1нна стaрча прaвw быстрw2 дви1житасz хrтY на срётеніе, ли1къ со безпл0тными состaвльше: пои1мъ гDеви, слaвнw бо прослaвисz.

Рaзумомъ простє1ртаz нб7сA, весели1тесz, и3 рaдуйсz, землE: и3зъ пребжcтвенныхъ бо нёдръ хитрeцъ прошeдъ хrт0съ, м™рію дв7ою бGу nц7Y прин0ситсz мLнецъ, и4же прeжде всёхъ: слaвнw бо прослaвисz.

КанHнъ прес™hz бцdы, глaсъ д7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Tвeрзу ўстA моS, и3 нап0лнzтсz д¦а, и3 сл0во tрhгну цRи1цэ м™ри, и3 kвлю1сz, свётлw торжествyz, и3 воспою2, рaдуzсz, тоS, чудесA.

Ўмилосeрдисz њ нaсъ, грёшныхъ, погибaющихъ, прес™az бцdе, но вмёстw печaли дaруй нaмъ рaдость, да воспэвaемъ тS, всес™az вLчце.

Ўтиши2 дyшъ нaшихъ свирёпство, понeже мнHгіz скHрби и3 пєчaли напад0ша на нaсъ, грёшныхъ, да не поги1бнемъ во ѕлЁ, њкаsнніи.

Ты2 є3си2 нaша крёпость и3 ўтверждeніе и3 t врагHвъ защищeніе, и3 сегw2 рaди не бои1мсz врaжіz навёта, но при1снw поeмъ тS и3 слaвимъ, всеслaвнаz.

Нап†сти, и3 бBды, и3 скHрби мнHги пріид0ша на нaсъ и3 њтzготи1ша нaсъ, и3 t всегw2 сeрдца м0лимъ тS, вопію1ще: и3збaви, бGороди1тельнице, t њбдержaщихъ нaсъ ѕHлъ и3 весeліz и3сп0лни.

Пёснь G.

Їрм0съ: Ўтверждeніе на тS надёющихсz, ўтверди2, гDи, цRковь, ю4же стzжaлъ є3си2 честн0ю твоeю кр0вію.

Перворождeнъ и3зъ nц7A прeжде вBкъ, перворождeнъ мLнецъ и3зъ дв7ы нетлённыz, ґдaму рyку простирaz kви1сz.

Младоyмна бhвша прeлестію первоздaннаго, пaки и3справлszй бGъ сл0во, младeнствовавъ kви1сz.

Земли2 и3счaдіе, пaки потeкшее въ ню2, бжcтвA соoбрaзное є3стество2 зижди1тель, ћкw непрел0жнэ, младeнствовавъ kви2.

И$нъ.

Їрм0съ: Тво‰ пэсносл0вцы, бцdе, живhй и3 незави1стный и3ст0чниче, ли1къ себE совокyпльшыz, дух0внw ўтверди2, въ б9eственнэй твоeй слaвэ вэнцє1въ слaвы спод0би.

Ты2 є3си2 тeплаz предстaтельница и3 твeрдое заступлeніе, и3збaви нaсъ, всес™az, t нашeдшихъ на нaсъ напaстей, тh бо є3си2, вLчце, пaдшихъ и3справлeніе.

И#збaви нaсъ, пречcтаz, t напaстей, и3 бёдъ, и3 њмрачeніz душeвнагw, и3 ўнhніz, вс‰ стр†сти tжени2 t нaсъ, чcтаz, да при1снw тS слaвимъ.

Къ тебЁ притекaемъ, пречcтаz, не прeзри нaшеz болёзни и3 воздыхaніz, но при1зри на нaсъ, сyщихъ въ ск0рби, и3 сію2 нaшу печaль на рaдость преложи2, бGоблажeннаz.

Ви1ждь, вLчце, бэдY нaшу и3 ск0рби, ћкw въ тёхъ лукaвый врaгъ поглоти1ти нaсъ тщи1тсz, но ты2, пречcтаz, препни2 є3гw2 ѕлохи1трое ковaрство, да, и3збaвльшисz, слaвимъ тS, твeрдую застyпницу за ны2, во грэсёхъ погибaющихъ.

Кондaкъ прaздника, глaсъ №:

Ўтр0бу дв7и1чу њс™и1вый рожcтв0мъ твои1мъ и3 рyцэ сmмеHне бlгослови1вый, ћкоже подобaше, предвари1въ, и3 нhнэ сп7слъ є3си2 нaсъ, хrтE б9е, но ўмири2 во брaнехъ жи1тельство, є3ди1не чlвэколю1бче.

Јкосъ: Къ бцdэ притецeмъ, хотsщіи сн7а є3S ви1дэти, къ сmмеHну носи1ма, є3г0же съ нб7сE безпл0тніи ви1дzще, дивлsхусz глаг0люще: ч{днаz зри1мъ нhнэ и3 пресл†внаz, непостижи6маz, несказ†ннаz. И$же бо ґдaма создaвый н0ситсz ћкw младeнецъ, невмэсти1мый вмэщaетсz на рукaхъ стaрчихъ, и4же въ нёдрэхъ неwпи1санныхъ сhй nц7A своегw2, в0лею њписyетсz пл0тію, ґ не бжcтв0мъ, є3ди1нъ чlвэколю1бецъ.

Сэдaленъ, глaсъ в7:

Молeніе тeплое и3 стэнA неwбори1маz, ми1лости и3ст0чниче, мjрови прибёжище, прилeжнw вопіeмъ ти2: бцdе, вLчце, предвари2 и3 t бёдъ и3збaви нaсъ, є3ди1на, вск0рэ предстaтельствующаz.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ўдиви1сz їHсифъ:

На горЁ сінaйстэй дрeвле ви1дэ мwmсeй з†днzz б9іz, и3 т0нкій бжcтвенный глaсъ спод0бисz во мрaцэ же и3 ви1хрэ слhшати. Нhнэ сmмеHнъ воплощeннаго бGа непрел0жнэ нaсъ рaди на рyки пріsтъ, и3 рaдостнw тщaшесz и3дти2 t сyщихъ здЁ къ животY вёчному, тёмже вопіsше: нhнэ tпущaеши рабA твоего2, вLко.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Покрhла є4сть нб7сA добродётель твоS, хrтE: и3зъ ківHта бо прошeдъ, с™hни твоеS нетлённыz м™ре, въ хрaмэ слaвы твоеS kви1лсz є3си2, ћкw младeнецъ руконоси1мь: и3 и3сп0лнишасz вс‰ твоегw2 хвалeніz.

Рaдуzсz, сmмеHне, неизречeнныхъ таи1нниче, бцdа вопіsше, є3г0же t с™aгw дрeвле и3звэсти1сz тебЁ д¦а, младeнствовавшаго сл0ва хrтA на рyки пріими2, зовhй є3мY: и3сп0лнишасz вс‰ твоегw2 хвалeніz.

На нег0же ўповaлъ є3си2, сmмеHне, в0зрастъ дётищный, рaдуzсz под8ими2 хrтA, ї}лz бжcтвеннагw ўтэшeніе, зак0на творцA и3 вLку, и3сполнsющаго зак0на чи1нъ, зовhй є3мY: и3сп0лнишасz вс‰ твоегw2 хвалeніz.

Ви1дz сmмеHнъ сл0во безначaльное, съ пл0тію ћкw на пrт0лэ херувjмстэмъ дв7ою носи1маго, вин0внаго є4же бhти всsческихъ, ћкw младeнцу дивsсz, вопіsше є3мY: и3сп0лнишасz вс‰ твоегw2 хвалeніz.

И$нъ.

Їрм0съ: Сэдsй въ слaвэ на пrт0лэ б9ествA во џблацэ лeгцэ, пріи1де ї}съ преб9eственный нетлённою длaнію и3 сп7сE зовyщыz: слaва, хrтE, си1лэ твоeй.

Ты2 є3си2, пречcтаz дв7о, надeждо и3 ўтверждeніе нaше неруши1мое, и3 лю1тыхъ бёдъ њсвобождeніе, и3 t печaли ўтэшeніе, и3 дyшъ нaшихъ просвэщeніе, и3 во ўповaніи нaшемъ непоколеби1мый ст0лпе.

Въ си1хъ печaлехъ бyди слaдкое ўтэшeніе, и3 въ бэдaхъ ск0раz пом0щница, и3 въ моли1твахъ предстaтельница, тs бо, м™и б9іz, стzжaвши, t всsкихъ бёдъ и3збавлsемсz и3 ко сп7сeнію тоб0ю наставлsемсz.

Ты2 є3си2, пречcтаz дв7о, сyщымъ въ бэдaхъ прибёжище, немощнhмъ помогaеши, грёшныхъ и3справлsеши и3 ко сп7сeнію наставлsеши, ћкw м™и б9іz сyщаz.

Суди2 њби1дzщихъ, и3 побори2 борю1щихъ нaсъ, и3 t напрaснагw њскорблeніz и3збaви нaсъ, њсуждeнныхъ, ћкw ты2 судію2 прaведнаго родилA є3си2, всенепор0чнаz. И$же х0щетъ суди1ти комyждо по дэлHмъ є3гw2.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ћкw ви1дэ и3сaіа nбрaзнw на пrт0лэ превознесeна бGа, t ѓгGлъ слaвы дwрmноси1ма, q nкаsнный, вопіsше, ѓзъ: прови1дэхъ бо воплощaема бGа, свёта невечeрнz, и3 ми1ромъ владhчествующа.

Разумёвъ бжcтвенный стaрецъ проzвлeнную дрeвле прор0ку слaву, рукaми сл0во зрS м™рними держи1мо, q рaдуйсz, вопіsше, чcтаz, ћкw прест0лъ бо держи1ши бGа, свёта невечeрнzго, и3 ми1ромъ владhчествующа.

Покл0нсz стaрецъ, и3 стопaмъ бжcтвеннэ прикоснyвсz неискусобрaчныz и3 бGомaтере, џгнь, речE, н0сиши, чcтаz: мLнца бою1сz њб8sти бGа, свёта невечeрнzго, и3 ми1ромъ владhчествующа.

Њчищaетсz и3сaіа t серафjма, ќгль пріeмъ, стaрецъ вопіsше бGомaтери: ты2 ћкоже клещaми рукaми просвэщaеши мS, подaвши, є3г0же н0сиши, свёта невечeрнzго, и3 ми1ромъ владhчествующа.

И$нъ.

Їрм0съ: Ўжас0шасz всsчєскаz њ б9eственнэй слaвэ твоeй: тh бо, неискусобрaчнаz дв7о, и3мёла є3си2 во ўтр0бэ надъ всёми бGа, и3 родилA є3си2 безлётнаго сн7а всBмъ воспэвaющымъ тS ми1ръ подавaющаz.

Преклони1сz къ мольбaмъ рабHвъ твои1хъ, вLчце, и3 не закосни2 и3збaвити нaсъ t всёхъ скорбeй и3 бёдъ, ±же њбдержaтъ нaсъ, ви1димыхъ и3 неви1димыхъ врагHвъ tжени2 t нaсъ, да не ѕлЁ поги1бнемъ, њкаsнніи.

Ты2 въ напaстехъ и3 ск0рбехъ ми1лостивw защищaеши, и5же подъ кр0въ тв0й прибэгaютъ, пріими2, пречcтаz, и3 нaше сіE мaлое t ўнhлагw сeрдца молeніе, да не ѕлЁ въ tчazніи поги1бнемъ.

Ми1лостивымъ и3 кр0ткимъ џкомъ, бGороди1тельнице, и3 милосeрдіемъ твои1мъ при1зри на нaсъ, недост0йныхъ, и3 t њбстоsніz напaсти нaсъ свободи2, призывaющихъ тS на п0мощь, всепречcтаz.

Первоздaнный ґдaмъ и3 є4vа тоб0ю, вLчце, и3збaвистасz t слeзъ, съ ни1ми же и3 нaсъ, припaдающихъ и3 молsщихсz ти2, и3збaви слeзъ, печaлей и3 скорбeй и3 подaждь полeзное нaмъ ўтэшeніе њ бз7э, сп7сэ нaшемъ.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Возопи2 къ тебЁ ви1дэвъ стaрецъ nчи1ма спасeніе, є4же лю1демъ пріи1де t бGа, хrтE, ты2 бGъ м0й.

СіHну ты2 кaмень возложи1лсz є3си2, непокори6вымъ претыкaніе и3 соблaзна кaмень, неруши1мое вёрныхъ спасeніе.

И#звёстнэ носS начертaніе, и4же прeжде вBкъ тS и3зрасти1вшаго, земнhхъ за милосeрдіе нhнэ нeмощію њбложи1сz.

Сн7у вhшнzгw, сн7у дв7ы, бGу nтрочaти бhвшему, покл0ншасz тебЁ нhнэ tпусти2 съ ми1ромъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Б9eственное сіE и3 всечcтн0е совершaюще прaзднество, бGомyдріи, бGом™ре, пріиди1те, рукaми восплeщимъ, t неS р0ждшагосz бGа слaвимъ.

Ўслhши печaльный в0пль рaбъ твои1хъ, трeбующихъ п0мощи твоеS, бGомaти, тh бо є3си2 ўповaніе нaше, потщи1сz печaль нaшу на рaдость преложи1ти.

И#збaви нaсъ, вLчце, t kзhка льсти1ва и3 t человёка непрaведна и3зми2 нaсъ, вс‰ бо ты2м0жеши, ћкw м™и зижди1телz нaшегw сyщи.

Вёмы тS, бGоблагодaтнаz, ск0рое поги1бшихъ взыскaніе, нaсъ, немощнhхъ, крёпость и3 ўтверждeніе, дyхомъ, ўсты2 и3 сeрдцемъ зовeмъ ти2: t напaстей и3 печaли свободи2 нaсъ, вLчце, къ тебЁ прибэгaющихъ.

И#збaви нaсъ t напaстей и3 бёдъ, бGоневёсто, тs бо ўстр0и бGъ на сп7сeніе и3 заступлeніе нaше ходaтаицу, сегw2 рaди и3 нaмъ, недостHйнымъ, и3сходaтайствуй t печaли и3збавлeніе.

Кондaкъ, глaсъ ѕ7:

Предстaтельство хrтіaнъ непостhдное, ходaтайство ко творцY непрел0жное, не прeзри грёшныхъ молeній глaсы, но предвари2, ћкw бlгaz, на п0мощь нaсъ, вёрнw зовyщихъ ти2: ўскори2 на моли1тву и3 потщи1сz на ўмолeніе, предстaтельствующи при1снw, бцdе, чтyщихъ тS.

Другjй кондaкъ, глaсъ т0йже:

Не и4мамы и3нhz п0мощи, не и4мамы и3нhz надeжды, рaзвэ тебE, пречcтаz дв7о, ты2 нaмъ помози2, на тебE надёемсz и3 тоб0ю хвaлимсz: твои1 бо є3смы2 раби2, да не постыди1мсz.

Пёснь з7.

Їрм0съ: ТебE во nгни2 њроси1вшаго џтроки бGосл0вившыz, и3 въ дв7у нетлённу всeльшагосz, бGа сл0ва пои1мъ, бlгочeстнw пою1ще: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Ґдaму и3звэсти1ти хотsй, и3дY во ѓдэ живyщу, и3 є4vэ принести2 бlговёстіе, сmмеHнъ вопіsше, со прbрHки ликyz: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Р0да зeмна и3збавлszй бGъ, дaже до ѓда пріи1детъ: плBннымъ же подaстъ всBмъ њставлeніе, и3 прозрёніе слэпы6мъ, ћкw и3 нэмы6мъ вопи1ти: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

И# твоE сeрдце, нетлённаz, nрyжіе пр0йдетъ, сmмеHнъ бцdэ провозгласи2, на кrтЁ зрsщи твоего2 сн7а, є3мyже вопіeмъ: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Не послужи1ша твaри бGомyдріи, пaче создaвшагw, но, џгненное прещeніе мyжески попрaвше, рaдовахусz, пою1ще: препётый nтцє1въ гDь и3 бGъ, бlгословeнъ є3си2.

Ты2 є3си2, пречcтаz дв7о, покрови1тельница нaша и3 непрестaнное рaдованіе дyшъ нaшихъ, не прeзри нaсъ, њдержи1мыхъ лю1тою бэд0ю и3 неутэши1мою печaлію, но заступи2 и3 поми1луй рабы2 тво‰.

Ты2 є3си2 крёпость нaша, пречcтаz вLчце, и3 въ нашeдшихъ нечaемыхъ ск0рбехъ ўтэшeніе, и3 сегw2 рaди мы2, недост0йніи раби2 твои2, всенадeжнw вопіeмъ ти2: поми1луй нaсъ, пaдшихъ.

И#сцэли2 душє1вныz ћзвы, вLчце, и3 заступи2 нaсъ, рабHвъ твои1хъ, и3збaви нaсъ t пaгубныz сёти лукaвагw, t всsкагw падeніz и3 t развращeніz и3зми2 нaсъ, пребlгословeннаz.

Сокруши2 совёты непрaвєдныz, и5же и3з8wщрeны сyть на ны2, мh бо и3нhz п0мощи не и4мамы, рaзвэ тебE, чcтаz, и3 къ тебЁ прибэгaемъ: не попусти2 поги1бнути, ћкw вс‰ тебЁ возмHжна сyть.

Пёснь }.

Їрм0съ: Нестерпи1мому nгню2 соедини1вшесz, бGочeстіz предстоsще ю4ноши, плaменемъ же неврeждени, бжcтвенную пёснь поsху: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Лю1діе їзрaилєвы твою2 слaву є3мманyила, зрsще nтрочA и3зъ дв7ы, предъ лицeмъ бжcтвеннагw ковчeга нhнэ ликyйте: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

СE, сmмеHнъ вопіsше, прерэкaемое знaменіе сeй бyдетъ, бGъ сhй и3 nтрочA. СемY, вёрніи, возопіи1мъ: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Жив0тъ сhй, сeй бyдетъ падeніе непокори6вымъ, младeнствовавъ бGъ сл0во, ћкw востaніе всBмъ вёрою пою1щымъ: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

И$нъ.

Їрм0съ: Tроки бlгочєсти1выz въ пещи2 рожcтво2 бGор0дичо спасло2 є4сть, тогдA ќбw њбразyемое, нhнэ же дёйствуемое, вселeнную всю2 воздвизaетъ пёти тебЁ: гDа п0йте дэлA и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

Дyшы нaшz сохрани2 под8 кр0вомъ твои1мъ, пребlгословeннаz бцdе, и3 t разли1чныхъ належaщихъ на нaсъ бёдъ и3 скорбeй и3збaви нaсъ, да не порaдуетсz врaгъ нaшъ њ нaшей поги1бели, но да слaвимъ тS, б9ію м™рь, во вёки.

Ўбоsхомсz п0мощи человёческіz и3скaти, прибэг0хомъ къ тебЁ, всенепор0чнаz, ты2 є3си2 храни1тельница хrтіaнwмъ, днeсь къ покр0ву притек0хомъ, надёzсz на ми1лость бlгоутр0біz твоегw2, матери1нски поми1луй нaсъ, да слaвимъ тS во вёки.

Ты2 є3си2, пречcтаz дв7о, просвэщeніе и3 и3збавлeніе, ты2 є3си2 пом0щница нaша всерaдостнаz и3 стэнA неруши1маz, слaва и3 хвалA нaша, всенепор0чнаz, да прослaвимъ тS во вёки.

На тS всю2 надeжду сп7сeніz нaшегw возложи1хомъ, неискусобрaчнаz бGороди1тельнице, и3 на п0мощь призывaемъ тS: сп7си2 нaсъ t печaли сіS и3 напaсти и3 t всёхъ скорбeй и3збaви нaсъ, да слaвимъ тS во вёки.

На f7-й пёсни поeмъ припёвы прaздника.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Въ зак0нэ сёни и3 писaній џбразъ ви1димъ, вёрніи, всsкъ мyжескій п0лъ, ложеснA разверзaz, с™ъ бGу. Тёмъ перворождeнное сл0во nц7A безначaльна, сн7а первородsщасz м™рію неискусомyжнw, величaемъ.

И$же дрє1внимъ новорождeнныхъ г0рличищъ супрyгъ, дв0ица же бsше птенцє1въ, въ ни1хже мёсто бжcтвенный стaрецъ и3 цэломyдреннаz ѓнна прbр0чица t дв7ы рождeнному и3 сн7у є3динор0дному џ§у, въ цeрковь приноси1му, слyжатъ величaюще.

Воздaлъ є3си2 мнЁ, вопіsше сmмеHнъ, спасeніz твоегw2, хrтE, рaдованіе: воспріими2 твоего2 служи1телz, сёнію претруждeннаго, н0выz благодaти сщ7еннопроповёдника тaйнаго, во хвалeніи величaюща.

Свzщеннолёпнw и3сповёдашесz ѓнна прорицaющи, цэломyдреннаz и3 препод0бнаz и3 стaрица вLцэ въ цeркви ћвственнw: бцdу же проповёдающи всёмъ сyщымъ, величaше.

И$нъ.

Їрм0съ: Всsкъ земнор0дный да взыгрaетсz, д¦омъ просвэщaемь, да торжествyетъ же безпл0тныхъ ўмHвъ є3стество2, почитaющее сщ7eнное торжество2 бGомaтере, и3 да вопіeтъ: рaдуйсz, всебlжeннаz бцdе, чcтаz приснодв7о.

И$зсше, ћкw скудeль, t печaли крёпость нaша, и3 ко ѓду прибли1жихомсz, t kзhкъ душепaгубныхъ предвари2, м™и б9іz, заступлeніемъ твои1мъ и3 t њбдержaщихъ нaсъ скорбeй рук0ю, м™и, твоeю и3збaви нaсъ, да слaвимъ тS, чcтаz приснодв7о. Двaжды.

Всенепор0чнаz nтрокови1це, всBмъ вBрнымъ крёпкаz пом0щнице, и3 ўповaніе хrтіaнwмъ, бyди и3 њ нaсъ неtстyпнаz молeбница къ сн7у твоемY и3 бGу њ њсвобождeніи t нашeдшіz сіS напaсти, да вопіeмъ ти2: рaдуйсz, чcтаz приснодв7о.

Ты2 є3си2 крёпость нaша, прибёжище и3 стэнA неwбори1маz, ты2 є3си2 тeплаz къ бGу моли1твенница, всsкихъ напaстей и3 бёдъ свободи2, є3ди1наz бlгословeннаz, да вопіeмъ ти2: рaдуйсz, пребlжeннаz бцdе, приснодв7о.

Свэти1ленъ прaздника.

На хвали1техъ стіхи6ры прaздника G и3 бцdы G, літ‡йныz.

Стіхи6ры прaздника, глaсъ в7.

Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ:

Стрaхомъ же и3 рaдостію на рукaхъ вLку сmмеHнъ держA, животA прошaше разрэшeніz, поS бGороди1тельницу.

Нhнэ мS къ жи1зни tпусти2 и4стиннэй, сmмеHнъ вопіsше, сп7се м0й, ви1дэхъ бо тS, свёта, ми1ра вLко.

Ѓнна прbр0чески, цэломyдреннаz и3 прпdбнаz, нhнэ и3сповёдашесz t дв7ы прозsбшему земнhхъ на и3збавлeніе.

Слaва, бцdы. И# нhнэ, прaздника, глaсъ в7:

Рaдуйсz, ћже рaдость мjру пріeмшаz, хrтA жизнодaвца, и3 ўстaвльшаz печaль, дв7о, прамaтернюю.

Моли1тва №.

Q, прес™az и3 пребlгословeннаz дв7о, вLчце бцdе! При1зри ми1лостивымъ твои1мъ џкомъ на нaсъ, предстоsщихъ предъ с™0ю їкHною твоeю и3 со ўмилeніемъ молsщихсz тебЁ, воздви1гни нaсъ и3зъ глубины2 грэх0вныz, просвэти2 ќмъ нaшъ, њмрачeнный страстьми2, и3 ўврачyй ћзвы дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ. Не и4мамы и3нhz п0мощи, не и4мамы и3нhz надeжды, рaзвэ тебE, вLчце, ты2 вёси вс‰ нeмwщи и3 согрэшє1ніz нaшz, къ тебЁ прибэгaемъ и3 вопіeмъ: не њстaви нaсъ твоeю нбcною п0мощію, но предстaни нaмъ при1снw и3 твои1мъ неизречeннымъ милосeрдіемъ и3 щедр0тами сп7си2 и3 поми1луй нaсъ, погибaющихъ. Дaруй нaмъ и3справлeніе грэх0вныz жи1зни нaшеz и3 и3збaви нaсъ t скорбeй, бёдъ и3 болёзней, t напрaсныz смeрти, ѓда и3 вёчныz мyки. Тh бо, цRи1це и3 вLчце, ск0раz пом0щница и3 застyпница всBмъ, притекaющымъ къ тебЁ, и3 крёпкое прибёжище грёшникwвъ кaющихсz. Подaждь ќбw нaмъ, пребlгaz и3 всенепор0чнаz дв7о, хrтіaнскій конeцъ животA нaшегw, ми1ренъ и3 непостhденъ, и3 спод0би нaсъ твои1мъ ходaтайствомъ всели1тисz въ nби1телzхъ нбcныхъ, и3дёже непрестaнный глaсъ прaзднующихъ рaдостію слaвитъ прс™yю трbцу, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aго д¦а, нhнэ, и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Моли1тва в7.

Застyпнице ўсeрднаz, бlгоутр0бнаz гDа м™и, къ тебЁ прибэгaю ѓзъ, nкаsнный и3 пaче всёхъ человBкъ грэшнёйшій, вонми2 глaсу молeніz моегw2, в0пль м0й и3 стенaніz ўслhши, ћкw беззакHніz мо‰ превзыд0ша главY мою2, и3 ѓзъ, ћкоже корaбль въ пучи1нэ, погружaюсz въ м0ре грэхHвъ мои1хъ. Но ты2, всебlгaz и3 милосeрдаz вLчце, не прeзри менE, tчazннаго и3 во грэсёхъ погибaющаго, поми1луй мS, кaющагосz въ ѕлhхъ дёлэхъ мои1хъ, и3 њбрати2 на пyть прaвый заблyждшую њкаsнную дyшу мою2. На тебE, вLчце моS бцdе, возлагaю всE ўповaніе моE. Ты2, м™и б9іz, сохрани2 и3 соблюди1 мz подъ кр0вомъ твои1мъ, нhнэ, и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Моли1тва G.

Q прес™az вLчце и3 бцdе, вhсшаz херув‡мъ и3 честнёйшаz сераф‡мъ, бGоизбрaннаz nтрокови1це, поги1бшихъ взыскaніе и3 всёхъ скорбsщихъ рaдосте, подaждь ўтэшeніе и3 нaмъ, въ поги1бели и3 ск0рби сyщымъ, рaзвэ бо тебE, и3н0го прибёжища и3 п0мощи не и4мамы. Ты2 є3ди1на є3си2 рaдости нaшеz ходaтаица и3 ћкw м™рь б9іz и3 м™и милосeрдіz, предстоS ў пrт0ла прес™hz трbцы, м0жеши нaмъ помощи2: никт0же бо, притекazй къ тебЁ, посрaмленъ tх0дитъ. Ўслhши ќбw и3 нaсъ нhнэ, въ дeнь поги1бели и3 печaли, предъ твоeю їкHною припaдающихъ и3 со слезaми тебЁ молsщихсz: tжени2 t нaсъ належaщыz на нaсъ скHрби и3 бёды въ сeй врeменнэй жи1зни, не лишeны же ны2 сотвори2 твои1мъ всеси1льнымъ ходaтайствомъ и3 вёчныz нескончaемыz рaдости въ цrтвіи сн7а твоегw2 и3 бGа нaшегw. Ґми1нь.

Знайшли помилку