• Мінея Місячна,  Лютий

  29-й день

  ← В 28-й день Лютий В 1-й день Березня → В 29-й день → Преподобнаго отца на́шего и испове́дника Кассиа́на Ри́млянина → Преподо́бных оте́ц Пече́рских и всех святых, в Ма́лой Руси́ просия́вших → В 17-й день февраля Преподо́бного Варна́вы Гефсима́нского,…

 • Мінея Місячна,  Лютий

  28-й день

  ← В 27-й день Лютий В 29-й день → В 28-й день → Преподо́бнаго отца на́шего и испове́дника Васи́лия, спо́стника свята́го Проко́пия → Свята́го блаже́ннаго Никола́я Са́ллоса, Христа ра́ди юро́диваго, Пско́вскаго → Прпdбнагw nц7A нaшегw и3 и3сповёдника васjліа, сп0стника с™aгw…

 • Мінея Місячна,  Лютий

  27-й день

  ← В 26-й день Лютий В 28-й день → В 27-й день → Преподо́бнаго отца́ на́шего и испове́дника Проко́пия Декаполи́та → Преподо́бнаго Ти́та свяще́нника, в Бли́жних пеще́рах почива́ющаго → Преподо́бнаго Ти́та, бы́вшаго воина, в Дальних пещерах почива́ющаго → Прпdбнагw nц7A…

 • Мінея Місячна,  Лютий

  26-й день

  ← В 25-й день Лютий В 27-й день → В 26-й день → И́же во святы́х отца нашего Порфи́рия, архиепи́скопа Га́зскаго → И$же во с™hхъ nц7A нaшегw порфЂріа, ґрхіепjскопа гaзскагw

 • Мінея Місячна,  Лютий

  25-й день

  ← В 24-й день Лютий В 26-й день → В 25-й день → И́же во святы́х отца́ на́шего Тара́сия, архиепи́скопа Константи́нограда → И$же во с™hхъ nц7A нaшегw тарaсіа, ґрхіепcкопа кwнстантjнz грaда.

 • Мінея Місячна,  Лютий

  24-й день

  ← В 23-й день Лютий В 25-й день → В 24-й день → Пе́рвое и второ́е обрете́ние честны́я главы́ Предте́чевы → Преподо́бнаго Ера́зма Пече́рскаго, в Бли́жних пеще́рах почива́ющаго → Пeрвое и3 втор0е њбрётеніе честнhz главы2 п®тeчевы.

 • Мінея Місячна,  Лютий

  23-й день

  ← В 22-й день Лютий В 24-й день → В 23-й день → Святаго священномученика Полика́рпа, епископа Сми́рнскаго → Преподо́бнаго Полика́рпа Бря́нскаго → С™aгw сщ7енномyченика полmкaрпа, є3пcкпа смЂрнскагw.

 • Мінея Місячна,  Лютий

  22-й день

  ← В 21-й день Лютий В 23-й день → В 22-й день → Обре́тение моще́й святы́х му́ченик, и́же во Евгении → Њбрётеніе мощeй с™hхъ мyчєникъ, и5же во є3vгeніи.

 • Мінея Місячна,  Лютий

  21-й день

  ← В 20-й день Лютий В 22-й день → В 21-й день → Пра́зднование Пресвяте́й Богоро́дице в честь Ея ико́ны, имену́емыя Козельща́нския → Преподо́бнаго отца́ на́шего Тимофе́я, и́же в Симво́лех, и и́же во святы́х отца́ на́шего Евста́фия, архиепи́скопа Антиохи́йскаго →…

 • Мінея Місячна,  Лютий

  20-й день

  ← В 19-й день Лютий В 21-й день → В 20-й день → Преподо́бнаго отца́ на́шего Льва, епи́скопа Ката́нскаго → Свята́го преподобному́ченика Корни́лия, игу́мена Пско́во-Пече́рския оби́тели → Преподо́бнаго Агафо́на, чудотворца Пече́рскаго, в Дальних пеще́рах почива́ющаго → Прпdбнагw nц7A нaшегw львA,…

 • Мінея Місячна,  Лютий

  18-й день

  ← В 17-й день Лютий В 19-й день → В 18-й день → И́же во святы́х отца́ на́шего Льва, Па́пы Ри́мскаго → Преподо́бнаго отца нашего Космы́ игу́мена, иже на Яхрени реце́ → И$же во с™hхъ, nц7A нaшегw львA, пaпы ри1мскагw