• Мінея Місячна,  Липень

  В 31-й день

  ← В 30-й день Липень В 1-й день Серпня → В 31-й день → Предпра́зднство происхожде́ния Честна́го и Животворя́щаго Креста́ Госпо́дня и свята́го пра́веднаго Евдоки́ма → Священному́ченика Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дскаго → Предпрaзднство происхождeніz честнaгw и3 животворsщагw кrтA гDнz. И# с™aгw и3 прaведнагw є3vдокjма

 • Мінея Місячна,  Липень

  В 30-й день

  ← В 29-й день Липень В 31-й день → В 30-й день → Святы́х апо́стол Си́лы и Силуа́на и и́же с ни́ми → Свята́го Иоа́нна, во́ина и чудотво́рца → Преподо́бнаго Ге́рмана, Солове́цкаго чудотво́рца → Преподо́бныя Ангели́ны, де́спотицы Се́рбския → С™hхъ ґпcлъ, сjлы и3 сілуaна, и3…

 • Мінея Місячна,  Липень

  В 29-й день

  ← В 28-й день Липень В 30-й день → В 29-й день → Свята́го му́ченика Каллини́ка → Святы́я му́ченицы Серафи́мы → Рождество́ святи́теля Никола́я, архиепи́скопа Мир Лики́йских → Пренесе́ние Великоре́цкия ико́ны святи́теля Никола́я из Вя́тки в Москву́ → Преподо́бных Константи́на и Космы́ Ко́синских, Старору́сских → Преподо́бнаго…

 • Мінея Місячна,  Липень

  В 28-й день

  ← В 27-й день Липень В 29-й день → В 28-й день → Явле́ние чудотво́рныя ико́ны Смоле́нския Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, честна́го и сла́внаго Ея́ Одиги́трия → Собо́р святы́х земли́ Смоле́нския → Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице ра́ди ико́ны Ея́,…

 • Мінея Місячна,  Липень

  В 27-й день

  ← В 26-й день Липень В 28-й день → В 27-й день → Свята́го великому́ченика и цели́теля Пантелеи́мона → Преподо́бнаго Ге́рмана, Аля́скинскаго и всея́ Аме́рики чудотво́рца → Блаже́ннаго Никола́я Коча́нова, Христа́ ра́ди юро́диваго, Новгоро́дскаго чудотво́рца → Святы́х равноапо́стольных седмочи́сленных славянобо́лгарских просвети́телей Мефо́дия и Кири́лла,…

 • Мінея Місячна,  Липень

  В 26-й день

  ← В 25-й день Липень В 27-й день → В 26-й день → Свята́го священному́ченика Ермола́я и и́же с ним → Преподо́бнаго Моисе́я У́грина, В Бли́жних пеще́рах почива́ющаго → Святы́я преподобному́ченицы Параске́вы → Преподо́бнаго Моисе́я, в Да́льних пеще́рах почива́ющаго → С™aгw свzщенномyченика є3рмолaа, и3 и5же…

 • Мінея Місячна,  Липень

  В 25-й день

  ← В 24-й день Липень В 26-й день → В 25-й день → Успе́ние святы́я Анны, ма́тере Святы́я Богоро́дицы, и па́мять святы́х жен Олимпиа́ды и Евпракси́и → Преподо́бнаго отца́ на́шего Мака́рия Желтово́дскаго, У́нженскаго чудотво́рца → Ўспeніе с™hz ѓнны, мaтере с™hz бцdы. И# пaмzть…

 • Мінея Місячна,  Липень

  В 24-й день

  ← В 23-й день Липень В 25-й день → В 24-й день → Святы́х му́ченик Бори́са и Гле́ба, нарече́нных во свято́м Креще́нии Рома́на и Дави́да → Святы́я му́ченицы Христи́ны → Преподо́бнаго Полика́рпа, архимандри́та Пече́рскаго, в Бли́жних пеще́рах почива́ющаго → Преподо́бнаго о́трока схимона́ха Боголе́па…

 • Мінея Місячна,  Липень

  В 23-й день

  ← В 22-й день Липень В 24-й день → В 23-й день → Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и ра́ди чудотво́рныя ико́ны Ея́, имену́емыя «Поча́евская» → Святы́х му́ченик Трофи́ма, Фео́фила и и́же с ни́ми →  С™hхъ мyчєникъ, трофjма, fе0філа, и3…

 • Мінея Місячна,  Липень

  В 22-й день

  ← В 21-й день Липень В 23-й день → В 22-й день → Святы́я мироно́сицы и равноапо́стольныя Мари́и Магдали́ны и возвраще́ние моще́й свята́го священному́ченика Фо́ки → Преподо́бнаго Корни́лия Переясла́вскаго → Свzтhz мmрон0сицы и3 равноап0стольныz марjи магдали1ны. И# возвращeніе мощeй с™aгw свzщенном§ника фHки

 • Мінея Місячна,  Липень

  В 21-й день

  ← В 20-й день Липень В 22-й день → В 21-й день → Преподо́бных оте́ц на́ших Симео́на, Христа́ ра́ди юро́диваго, и Иоа́нна, спо́стника его́, и свята́го проро́ка Иезеки́иля → Обре́тение честны́х моще́й святы́я преподо́бныя благове́рныя вели́кия княги́ни и́нокини А́нны, Ка́шинския чудотво́рицы → Преподо́бных…

 • Мінея Місячна,  Липень

  В 20-й день

  ← В 19-й день Липень В 21-й день → В 20-й день → Свята́го сла́внаго проро́ка Илии́ → Преподо́бнаго Авраа́мия, игу́мена Городе́цкаго, Чу́хломскаго → Обре́тение моще́й преподобному́ченика Афана́сия Бре́стскаго → Свята́го пра́веднаго Ааро́на первосвяще́нника → С™aгw слaвнагw прbр0ка и3ліи2.