• Червень,  Мінея Місячна

  30-й день

  ← В 29-й день Червень В 1-й день Липня → В 30-й день → Собо́р святы́х сла́вных и всехва́льных апо́стол 12 → Ина слу́жба собо́ра святы́х сла́вных и всехва́льных двуна́десяти апо́столов → Преподо́бнаго Петра́, царе́вича Ордынскаго, Росто́вскаго чудотво́рца → Пренесе́ние моще́й свята́го благове́рнаго царя́…

 • Мінея Місячна,  Червень

  29-й день

  ← В 28-й день Червень В 30-й день → В 29-й день → Святы́х сла́вных и всехва́льных и первоверхо́вных апо́стол Петра́ и Па́вла → С™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ и3 первоверх0вныхъ ґпcлъ, петрA и3 пavла

 • Мінея Місячна,  Червень

  28-й день

  ← В 27-й день Червень В 29-й день → В 28-й день → Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и ра́ди ико́ны Ея́, нарица́емыя «Троеру́чица», я́же во Святе́й Горе́ Афо́нстей → Преподо́бных Се́ргия и Ге́рмана Валаа́мских → Пренесе́ние моще́й святы́х и чудотво́рцев,…

 • Червень,  Мінея Місячна

  27-й день

  ← В 26-й день Червень В 28-й день → В 27-й день → Преподо́бнаго отца́ на́шего Сампсо́на Странноприи́мца → Прпdнагw nтцA нaшегw самpHна страннопріи1мца

 • Червень,  Мінея Місячна

  26-й день

  ← В 25-й день Червень В 27-й день → В 26-й день → Пра́зднование в честь явле́ния ико́ны Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, именуемыя «Ти́хвинская» → Преподобнаго отца́ на́шего Дави́да, и́же в Селу́не → Святи́теля Диони́сия, архиепи́скопа Су́ждальскаго → Прпdбнагw nтцA нaшегw…

 • Червень,  Мінея Місячна

  25-й день

  ← В 24-й день Червень В 26-й день → В 25-й день → Святы́я преподобному́ченицы Февро́нии → Святы́х чудотво́рцев Му́ромских кня́зя Петра́, во и́ноцех Дави́да, и княги́ни Февро́нии, во и́нокинях Евфроси́нии → С™hz преподобномyченицы феvрHніи → С™hхъ чудотв0рцєвъ мyромскихъ, кнsзz петрA, во и4ноцэхъ дв7да,…

 • Червень,  Мінея Місячна

  24-й день

  ← В 23-й день Червень В 25-й день → В 24-й день → Рождество́ честна́го сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля → Преподобнаго Анто́ния Ды́мскаго, Новгоро́дскаго → Святы́х пра́ведных отроко́в Иа́кова и Иоа́нна Меню́жских, Новгоро́дских → Рождество2 честнaгw слaвнагw прbр0ка, предтeчи и3 крести1телz їwaнна

 • Мінея Місячна,  Червень

  23-й день

  ← В 22-й день Червень В 24-й день → В 23-й день → Сре́тение чудотво́рныя ико́ны Пресвяты́я Богоро́дицы, я́же нарица́ется «Влади́мирская» → Собо́р Владимирских святы́х → Свята́го благове́рнаго кня́зя Фео́дора Яросла́вича Влади́мирскаго → Святы́я му́ченицы Агрипи́ны → Пра́веднаго Арте́мия Ве́ркольскаго → Святи́теля Ге́рмана, архиепи́скопа Каза́нскаго → Преподо́бнаго…

 • Червень,  Мінея Місячна

  22-й день

  ← В 21-й день Червень В 23-й день → В 22-й день → Свята́го священному́ченика Евсе́вия, епи́скопа Самоса́тскаго → С™aгw свzщенномyченика є3vсeвіа, є3пcкопа самосaтскагw

 • Червень,  Мінея Місячна

  21-й день

  ← В 20-й день Червень В 22-й день → В 21-й день → Свята́го му́ченика Иулиа́на Тарси́йскаго → Свята́го му́ченика Иулиа́на Еги́петскаго и и́же с ним → Преподо́бныя Анастаси́и, ма́тере святи́теля Са́ввы, пе́рваго архиепи́скопа и учи́теля Се́рбскаго → Свята́го благове́рнаго кня́зя Фео́дора, Староду́бскаго → С™aгw…

 • Червень,  Мінея Місячна

  20-й день

  ← В 19-й день Червень В 21-й день → В 20-й день → Свята́го священному́ченика Мефо́дия, епи́скопа Пата́рскаго, и́же Ориге́нову е́ресь попали́ → Свята́го благове́рнаго кня́зя Гле́ба, Влади́мирскаго чудотво́рца → Святи́теля Гу́рия, пе́рваго архиепи́скопа Каза́нскаго → Свята́го равноапо́стольнаго Нау́ма, чудотво́рца О́хридскаго → С™aгw свzщенномyченика меf0діа,…

 • Червень,  Мінея Місячна

  19-й день

  ← В 18-й день Червень В 20-й день → В 19-й день → Свята́го апо́стола Иу́ды, бра́та Госпо́дня → Преподо́бнаго Паи́сия Вели́каго → Преподо́бнаго Варлаа́ма, Пи́нежскаго чудотво́рца, и́же на Важе → Преподо́бнаго Паи́сия Хиленда́рскаго → Святи́теля И́ова, пе́рваго Патриа́рха Моско́вскаго и всея́ Руси́ → С™aгw ґп0стола…