...
 • Мінея Місячна,  Травень

  В 19-й де́нь

  ← В 18-й день Травень В 20-й день → В 19-й день → Свята́го священному́ченика Патрики́я, епи́скопа Пру́сскаго, и дружи́ны его́ → Преподо́бнаго Корни́лия Коме́льскаго → Преподо́бнаго Корни́лия, игу́мена Палеостро́вскаго → Преподо́бнаго Игна́тия Волого́дскаго → Свята́го му́ченика Парфе́ния и с ним бра́та…

 • Мінея Місячна,  Травень

  В 18-й де́нь

  ← В 17-й день Травень В 19-й день → В 18-й день → Свята́го му́ченика Феодо́та, и́же в Анки́ре, и святы́х му́ченик Петра́, Диони́сия и и́же с ни́ми, и святы́х седми́ дев → С™aгw м§ника fеод0та, и4же во ґгкЂрэ. И#…

 • Мінея Місячна,  Травень

  В 17-й де́нь

  ← В 16-й день Травень В 18-й день → В 17-й день → Свята́го апо́стола Андрони́ка и и́же с ним → Свята́го му́ченика Никола́я Бо́лгарскаго → Святы́я благове́рный вели́кия княги́ни Евдоки́и, во и́нокинях Евфроси́нии → С™aгw ґпcла ґндронjка, и3 и5же…

 • Мінея Місячна,  Травень

  В 16-й де́нь

  ← В 15-й день Травень В 17-й день → В 16-й день → Преподо́бнаго Фео́дора Освяще́ннаго, ученика́ преподо́бнаго Пахо́мия Вели́каго → Преподо́бнаго отца́ на́шего Ефре́ма Переко́мскаго → Прпdбнагw nтцA нaшегw fе0дwра њсвzщeннагw, ўченикA прпdбнагw пахHміа вели1кагw → Прпdбнагw nтцA нaшегw…

 • Мінея Місячна,  Травень

  В 15-й де́нь

  ← В 14-й день Травень В 16-й день → В 15-й день → Преподо́бнаго отца́ на́шего Пахо́мия Вели́каго → И́же во святы́х отца́ на́шего Иса́ии епи́скопа, Росто́вскаго чудотво́рца → Свята́го благове́рнаго царе́вича кня́зя Дими́трия, Моско́вскаго и всея́ Руси́ но́ваго чудотво́рца…

 • Мінея Місячна,  Травень

  В 14-й де́нь

  ← В 13-й день Травень В 15-й день → В 14-й день → Свята́го му́ченика Иси́дора, и́же во о́строве Хио́се → Свята́го Иси́дора, Христа́ ра́ди юро́диваго, Росто́вскаго чудотво́рца → Преподо́бнаго Ники́ты, затво́рника Пече́рскаго, епи́скопа Новгоро́дскаго → С™aгw м§ника їсjдwра, и4же…

 • Мінея Місячна,  Травень

  В 13-й де́нь

  ← В 12-й день Травень В 14-й день → В 13-й день → Святы́я му́ченицы Глике́рии → Преподобному́ченика Мака́рия, архимандри́та Ка́невскаго, О́вручскаго → Святы́я пра́ведныя де́вы Глике́рии, Новгоро́дския → Преподо́бных Амфило́хия, Мака́рия, Тара́сия и Феодо́сия, Глуши́цких чудотво́рцев → С™hz мyченицы…

 • Мінея Місячна,  Травень

  В 12-й де́нь

  ← В 11-й день Травень В 13-й день → В 12-й день → И́же во святы́х оте́ц на́ших Епифа́ния, епи́скопа Ки́прскаго, и Ге́рмана, Патриа́рха Константинопо́льскаго → Преподо́бнаго Диони́сия, архимандри́та Тро́ице-Се́ргиева монастыря́, Ра́донежскаго чудотво́рца → Святи́теля Ермоге́на, Патриа́рха Моско́вскаго и всея́…

 • Мінея Місячна,  Травень

  В 11-й де́нь

  ← В 10-й день Травень В 12-й день → В 11-й день → И́же во святы́х оте́ц на́ших равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей Слове́нских → Кано́н моле́бный святы́м равноапо́стольным учи́телем Слове́нских язы́ков Кири́ллу фило́софу и блаже́нному Мефо́дию → Обновле́ние Царягра́да…

 • Мінея Місячна,  Травень

  В 10-й де́нь

  ← В 9-й день Травень В 11-й день → В 10-й день → Свята́го апо́стола Си́мона Зило́та → Святи́теля Си́мона, епи́скопа Влади́мирскаго и Су́ждальскаго → Преподо́бнаго Си́мона Ра́донежскаго → Пренесе́ние моще́й свята́го пра́веднаго Васи́лия, му́ченика и страстоте́рпца, Мангазе́йскаго чудотво́рца → Свята́го и…

 • Мінея Місячна,  Травень

  В 9-й де́нь

  ← В 8-й день Травень В 10-й день → В 9-й день → И́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я архиепи́скопа, Мир Лики́йских чудотво́рца → Пра́зднование святи́телю Никола́ю ра́ди чудотво́рнаго его́ о́браза «Зара́йскаго» → Свята́го проро́ка Иса́ии, и свята́го му́ченика Христофо́ра → Преподо́бнаго…

 • Мінея Місячна,  Травень

  В 8-й де́нь

  ← В 7-й день Травень В 9-й день → В 8-й день → Свята́го, сла́внаго, всехва́льнаго апо́стола и Евангели́ста, напе́рсника возлю́бленнаго, де́вственника Иоа́нна Богосло́ва и преподо́бнаго отца́ на́шего Арсе́ния Вели́каго → Преподо́бнаго Арсе́ния, Новгоро́дскаго → Преподо́бнаго Арсе́ния Трудолюби́ваго, в Да́льних пеще́рах почива́ющего…