...
 • Мінея Місячна,  Липень

  В 23-й день

  ← В 22-й день Липень В 24-й день → В 23-й день → Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и ра́ди чудотво́рныя ико́ны Ея́, имену́емыя «Поча́евская» → Святы́х му́ченик Трофи́ма, Фео́фила и и́же с ни́ми →  С™hхъ мyчєникъ, трофjма, fе0філа, и3…

 • Мінея Місячна,  Серпень

  В 30-й день

  ← В 29-й день Серпень В 31-й день → В 30-й день → И́же во святы́х оте́ц на́ших Патриа́рхов Константи́ня гра́да Алекса́ндра, Иоа́нна и Па́вла Но́ваго → Слу́жба благода́рственная Бо́гу, в Тро́ице Святе́й сла́вимому и пренесе́ние моще́й свята́го благове́рнаго вели́каго…

 • Мінея Місячна,  Серпень

  В 22-й день

  ← В 21-й день Серпень В 23-й день → В 22-й день → Свята́го му́ченика Агафони́ка и и́же с ним → Пра́зднование Преcвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и, ра́ди ико́ны Ея, имену́емыя «Красного́рская Грузи́нская» → С™aгw мyченика ґгаfонjка, и3…

 • Мінея Місячна,  Серпень

  В 21-й день

  ← В 20-й день Серпень В 22-й день → В 21-й день → Свята́го апо́стола Фадде́я и святы́я му́чени́цы Ва́ссы и чад ея́ Феогни́я, Ага́пия и Пи́ста → Преподо́бнаго отца́ на́шего Авраа́мия, Смоле́нскаго чудотво́рца́ → Преподо́бных Корни́лия и Авраа́мия Палеостро́вских…

 • Мінея Місячна,  Серпень

  В 19-й день

  ← В 18-й день Серпень В 20-й день → В 19-й день → Свята́го му́ченика Андре́я Стратила́та и с ним дву ты́сящ пяти́ сот девяти́десяти трех → Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и ра́ди ико́ны Ея́, имену́емыя «Донская»…

 • Мінея Місячна,  Серпень

  В 18-й день

  ← В 17-й день Серпень В 19-й день → В 18-й день → Святы́х му́чеников Фло́ра и Ла́вра → Преподо́бнаго Иоа́нна, пустынножи́теля Ры́льскаго → С™hхъ мyчєникъ, флHра и3 лavра

 • Мінея Місячна,  Серпень

  В 17-й день

  ← В 16-й день Серпень В 18-й день → В 17-й день → Свята́го му́ченика Ми́рона → Преподо́бнаго Али́пия, иконопи́сца Пече́рскаго, в Бли́жних пеще́рах почива́ющаго → С™aгw мyченика мЂрwна

 • Мінея Місячна,  Липень

  В 22-й день

  ← В 21-й день Липень В 23-й день → В 22-й день → Святы́я мироно́сицы и равноапо́стольныя Мари́и Магдали́ны и возвраще́ние моще́й свята́го священному́ченика Фо́ки → Преподо́бнаго Корни́лия Переясла́вскаго → Свzтhz мmрон0сицы и3 равноап0стольныz марjи магдали1ны. И# возвращeніе мощeй с™aгw свzщенном§ника фHки

 • Мінея Місячна,  Липень

  В 21-й день

  ← В 20-й день Липень В 22-й день → В 21-й день → Преподо́бных оте́ц на́ших Симео́на, Христа́ ра́ди юро́диваго, и Иоа́нна, спо́стника его́, и свята́го проро́ка Иезеки́иля → Обре́тение честны́х моще́й святы́я преподо́бныя благове́рныя вели́кия княги́ни и́нокини А́нны, Ка́шинския чудотво́рицы → Преподо́бных…

 • Мінея Місячна,  Липень

  В 20-й день

  ← В 19-й день Липень В 21-й день → В 20-й день → Свята́го сла́внаго проро́ка Илии́ → Преподо́бнаго Авраа́мия, игу́мена Городе́цкаго, Чу́хломскаго → Обре́тение моще́й преподобному́ченика Афана́сия Бре́стскаго → Свята́го пра́веднаго Ааро́на первосвяще́нника → С™aгw слaвнагw прbр0ка и3ліи2.

 • Мінея Місячна,  Листопад

  В 1-й день

  ← Зміст Листопад В 2-й день → В 1-й день → Святы́х и чудотво́рцов безсре́бреников Космы́ и Дамиа́на, и́же от Аси́и → Собо́р всех святы́х Безсре́бреников → С™hхъ и3 чудотв0рцwвъ, безсрeбреникwвъ космы2 и3 даміaна, и5же t ґсjи