...
Житія святих,  Травень

Перенесення мощей святителів Московських Кіпріана, Фотія та Іони

День пам'яті (н. ст.)

Місяця травня на 27-й день

Знайдення і перенесення мощей святителів Кіпріана, Фотія та Іони відбулося 27 травня 1472 року під час будівництва нового кам’яного Успенського собору в Московському Кремлі, за митрополита Филипа († 1473, пам’ять у Соборі Московських святих) і великого князя Іоанна III (1462–1505). Окрема пам’ять митрополиту Кіпріану († 1406) звершується 16 вересня, 15 липня вшановується пам’ять митрополита Фотія († 1431), а 13 квітня Церква святкує пам’ять митрополита Іони († 1461).

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь святителям Киприану, Фотию и Ионе, митрополитам Московским, на перенесение мощей, глас 8

Я́ко Све́тлаго Со́лнца светоза́рныя зве́зды,/ Тро́ическим Све́том озаря́ете сердца́ ве́рных,/ пренесе́нием честны́х моще́й ва́ших,/ Тро́ицы сосу́ди яви́стеся чи́стии ва́шим житие́м,/ и научи́сте лю́ди тве́рдо ве́ре Христо́ве,/ и скве́рну отгна́сте ва́шими святы́ми за́поведьми,/ и упасо́сте до́бре Христо́во ста́до, пору́ченное вам,/ Богому́дре Киприа́не, со сла́вным Фо́тием и со Ио́ною тве́рдым,// моли́теся Христу́ Бо́гу, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак святителям Киприану, Фотию и Ионе, митрополитам Московским, на перенесение мощей, глас 8

Я́ко трие́ вели́цыи свети́ла, яви́стеся,/ озаря́юще всю подсо́лнечную/ богода́нною вам благода́тию чуде́с,/ и просвети́сте моли́твами свои́ми ве́рных сердца́,/ ва́шу па́мять чту́щих честна́го пренесе́ния./ И Влады́ку Христа́, всех Творца́, моли́те/ стране́ на́шей на враги́ побе́ду пода́ти,/ я́ко иму́ще дерзнове́ние,/ и нам проси́те ве́лия ми́лости, вопию́щим к вам:/ ра́дуйтеся, побо́рницы по Христо́ве Це́ркви// и многочестна́я свети́ла, святи́телие сла́внии.

Тропaрь, глaсъ н7:

Ћкw свётлагw с0лнца свэтоз†рныz ѕвBзды, трbческимъ свётомъ њзарsете сердцA вёрныхъ, пренесeніемъ честнhхъ мощeй вaшихъ, трbцы сосyди kви1стесz чи1стіи вaшимъ житіeмъ, и3 научи1сте лю1ди твeрдw вёрэ хrт0вэ, и3 сквeрну tгнaсте вaшими с™hми зaповэдьми, и3 ўпас0сте д0брэ хrт0во стaдо, порyченное вaмъ, бGомyдре кmпріaне, со слaвнымъ фHтіемъ и3 со їHною твeрдымъ, моли1тесz хrтY бGу, да сп7сeтъ дyшы нaшz.

Кондaкъ, глaсъ т0йже:

Ћкw тріE вели 1цыи свэти6ла, kви1стесz, њзарsюще всю2 подс0лнечную бGодaннагw вaмъ бlгодaтію чудeсъ, и3 просвэти1сте мlтвами свои1ми вёрныхъ сердцA, вaшу пaмzть чтyщихъ честнaгw пренесeніz. и3 вLку хrтA, всёхъ творцA, моли1те странЁ нaшей на враги2 побёду подaти, ћкw и3мyще дерзновeніе, и3 нaмъ проси1те вeліz млcти, вопію1щымъ къ вaмъ: рaдуйтесz, поб0рницы по хrт0вэ цRкви и3 многочестн†z свэти6ла, с™и1теліе слaвніи.

Ще в розробці