Перенесення мощей святителей Кіпріана, Фотія та Іони (1472) p1eaachg10n5710galgm1oiem8m3
Житія святих,  Травень

Перенесення мощей святителей Кіпріана, Фотія та Іони (1472)

Місяця травня на 27-й день

Знаходження і перенесення мощей святителів Кипріяна, Фотія та Іони відбулося 27 травня 1472 року під час будівництва нового кам’яного Успенського собору в Кремлі, за митрополита Філіпа († 1473, пам’ять у Соборі Московських святих) та великого князя Іоанна III (1462-1505). Окремі пам’яті святителів звершуються: митрополиту Кипріану († 1406, 16 вересня), митрополиту Фотію († 1431, 15 липня), митрополиту Іоні († 1461, 13 квітня).

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь святителям Киприану, Фотию и Ионе, митрополитам Московским, на перенесение мощей, глас 8

Я́ко Све́тлаго Со́лнца светоза́рныя зве́зды,/ Тро́ическим Све́том озаря́ете сердца́ ве́рных,/ пренесе́нием честны́х моще́й ва́ших,/ Тро́ицы сосу́ди яви́стеся чи́стии ва́шим житие́м,/ и научи́сте лю́ди тве́рдо ве́ре Христо́ве,/ и скве́рну отгна́сте ва́шими святы́ми за́поведьми,/ и упасо́сте до́бре Христо́во ста́до, пору́ченное вам,/ Богому́дре Киприа́не, со сла́вным Фо́тием и со Ио́ною тве́рдым,// моли́теся Христу́ Бо́гу, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак святителям Киприану, Фотию и Ионе, митрополитам Московским, на перенесение мощей, глас 8

Я́ко трие́ вели́цыи свети́ла, яви́стеся,/ озаря́юще всю подсо́лнечную/ богода́нною вам благода́тию чуде́с,/ и просвети́сте моли́твами свои́ми ве́рных сердца́,/ ва́шу па́мять чту́щих честна́го пренесе́ния./ И Влады́ку Христа́, всех Творца́, моли́те/ стране́ на́шей на враги́ побе́ду пода́ти,/ я́ко иму́ще дерзнове́ние,/ и нам проси́те ве́лия ми́лости, вопию́щим к вам:/ ра́дуйтеся, побо́рницы по Христо́ве Це́ркви// и многочестна́я свети́ла, святи́телие сла́внии.

Ин кондак святителям Киприану, Фотию и Ионе, митрополитам Московским, глас 8

Я́ко крин, в пусты́ни дави́дски процве́тше, отцы́ святи́и,/ ны́не яви́стеся и к Вы́шнему тече́нию ра́достно устреми́стеся,/ иде́же с ли́ки святы́х Пресвяте́й Тро́ице предстоя́ще,/ моли́те сохрани́тися ста́ду ва́шему от враг ви́димых и неви́димых./ Мы же, свято́е ва́ше обре́тение пра́зднующе, вопие́м:// ра́дуйтеся, те́плии на́ши засту́пницы.

Тропaрь, глaсъ н7:

Ћкw свётлагw с0лнца свэтоз†рныz ѕвBзды, трbческимъ свётомъ њзарsете сердцA вёрныхъ, пренесeніемъ честнhхъ мощeй вaшихъ, трbцы сосyди kви1стесz чи1стіи вaшимъ житіeмъ, и3 научи1сте лю1ди твeрдw вёрэ хrт0вэ, и3 сквeрну tгнaсте вaшими с™hми зaповэдьми, и3 ўпас0сте д0брэ хrт0во стaдо, порyченное вaмъ, бGомyдре кmпріaне, со слaвнымъ фHтіемъ и3 со їHною твeрдымъ, моли1тесz хrтY бGу, да сп7сeтъ дyшы нaшz.

Кондaкъ, глaсъ т0йже:

Ћкw тріE вели 1цыи свэти6ла, kви1стесz, њзарsюще всю2 подс0лнечную бGодaннагw вaмъ бlгодaтію чудeсъ, и3 просвэти1сте мlтвами свои1ми вёрныхъ сердцA, вaшу пaмzть чтyщихъ честнaгw пренесeніz. и3 вLку хrтA, всёхъ творцA, моли1те странЁ нaшей на враги2 побёду подaти, ћкw и3мyще дерзновeніе, и3 нaмъ проси1те вeліz млcти, вопію1щымъ къ вaмъ: рaдуйтесz, поб0рницы по хrт0вэ цRкви и3 многочестн†z свэти6ла, с™и1теліе слaвніи.

И$нъ кондaкъ, глaсъ т0йже:

Ћкw крjнъ, въ пустhни дв7дски процвётше, nтцы2 с™jи, нhнэ kви1стесz и3 къ вhшнему течeнію рaдостнw ўстреми1стесz, и3дёже съ ли6ки с™hхъ прес™ёй трbцэ предстоsще, моли1те сохрани1тисz стaду вaшему t вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ. мh же, с™0е вaше њбрётеніе прaзднующе, вопіeмъ: рaдуйтесz, тeпліи нaши заст{пницы.

Ще в розробці

Знайшли помилку