...
Вибрані праці святих отців,  святий Феофілакт Болгарський, архієпископ Охридський

Тлумачення на Діяння святих апостолів

Зміст
УкраїнськаРосійська

Зміст

Зміст книги Діянь святих апостолів

Книга ця називається “Діяння святих апостолів” тому, що містить діяння всіх апостолів. А особа, що оповідає про ці діяння, є євангеліст Лука, який написав і цю книгу. Будучи родом антіохіянин, а за заняттями – лікар, він супроводжував інших апостолів, особливо Павла, і пише про те, що знає цілком ґрунтовно. Оповідає в цій книзі також і про те, як вознісся на небо Господь під час явлення Ангелів; оповідає далі про зішестя Святого Духа на апостолів і на всіх, хто був присутнім тоді, так само як і про обрання Матвія замість Іуди зрадника, про обрання семи дияконів, навернення Павла та про те, що він перетерпів. Крім цього, оповідає про те, які чудеса створили апостоли за допомогою молитви і віри в Христа, і про подорож Павла в Рим. Отже, Лука викладає діяння апостолів і чудеса, вчинені ними. Описувані ж ним чудеса такі:1) Петро та Іоанн зцілюють ім’ям Господнім кульгавого від народження, який сидів при дверях,2 званих Красними. 2) Петро викриває Ананію і дружину його Сапфіру, які приховали частину з того, що вони обіцяли Богові, і вони негайно померли. 3) Петро піднімає на ноги розслабленого Єнея. 4) Петро в Іоппії молитвою воскрешає померлу Тавіфу. 5) Петро бачить посудину, що сходить з неба, наповнену тваринами всякого роду. 6) Петрова тінь, падаючи на немічних, зцілює їх. 7) Петро, утримуваний в’язнем у в’язниці, звільняється Ангелом, так що охоронці не бачать цього, а Ірод, поїдений черв’яками, випускає дух. 8) Стефан творить знамення і чудеса. 9) Филип у Самарії виганяє багатьох духів і зцілює кульгавих і розслаблених. 10) Павло, наближаючись до Дамаска, бачить явище і негайно стає проповідником Євангелія. 11) Той самий Филип зустрічає на шляху євнуха, який читав, і хрестить його. 12) Павло в Лістрі іменем Господнім зцілює кульгавого від народження. 13) Павло видіннями закликається в Македонію. 14) Павло у Філіппах зцілює жінку (отроковицю), одержиму духом питливим. 15) Павло і Сила ув’язнені у в’язниці, і ноги їхні закріплюють у колодки; але серед ночі стається землетрус, і узи їхні спадають. 16) На немічних і біснуватих покладали убруси – опоясання – з тіла Павла, і вони зцілювалися. 17) Павло в Троаді воскрешає Євтиха, який впав з вікна і помер, кажучи: “Душа його в ньому” ( Діян. 20:10). 18) Павло в Кіпрі засуджує волхва Еліму, і волхв цей стає сліпим. 19) Павла і всіх, хто був із ним на кораблі, застає на шляху до Риму чотирнадцятиденна буря. І коли всі чекали смерті, Ангел, з’явившись Павлу, сказав: “Ось, Бог дарував тобі всіх, хто пливе з тобою” ( Діян. 27:24), – і всі врятувалися. 20) Коли зійшов Павло з корабля,3 його вжалила єхидна, і всі думали, що він помре. А оскільки він залишився неушкодженим, то вважали його за Бога. 21) Павло покладанням рук зцілює на острові батька начальника Поплія, який страждав від дизентерії; лікує і багатьох інших хворих.

Подорожі святого апостола Павла

Содержание

Введение1. Содержание книги Деяний святых апостолов

Книга эта называется «Деяния святых апостолов» потому, что содержит деяния всех апостолов. А лицо, повествующее об этих деяниях, есть евангелист Лука, написавший и эту книгу. Будучи родом антиохиянин, а по занятиям – врач, он сопутствовал прочим апостолам, особенно Павлу, и пишет о том, что знает вполне основательно. Повествует в этой книге также и о том, как вознесся на небо Господь при явлении Ангелов; повествует далее о сошествии Святаго Духа на апостолов и на всех, присутствовавших тогда, равно как об избрании Матфия вместо Иуды предателя, об избрании семи диаконов, обращении Павла и о том, что он претерпел. Кроме сего, повествует о том, какие чудеса сотворили апостолы с помощью молитвы и веры во Христа и о путешествии Павла в Рим. Итак, Лука излагает деяния апостолов и чудеса, совершенные ими. Описываемые же им чудеса следующие:1) Петр и Иоанн исцеляют именем Господним хромого от рождения, сидевшего при дверях,2 называемых Красными. 2) Петр изобличает Ананию и жену его Сапфиру, утаивших часть из того, что они обещали Богу, и они тотчас умерли. 3) Петр подымает на ноги расслабленного Енея. 4) Петр в Иоппии молитвой воскрешает умершую Тавифу. 5) Петр видит сходящий с неба сосуд, наполненный животными всякого рода. 6) Петрова тень, падая на немощных, исцеляет их. 7) Петр, содержимый узником в темнице, освобождается Ангелом, так что стражи не видят этого, а Ирод, изъеденный червями, испускает дух. 8) Стефан творит знамения и чудеса. 9) Филипп в Самарии изгоняет многих духов и исцеляет хромых и расслабленных. 10) Павел, приближаясь к Дамаску, видит явление и тотчас становится проповедником Евангелия. 11) Тот же Филипп встречает на пути читающего евнуха и крестит его. 12) Павел в Листре именем Господним исцеляет хромого от рождения. 13) Павел видением призывается в Македонию. 14) Павел в Филиппах исцеляет женщину (отроковицу), одержимую духом пытливым. 15) Павел и Сила заключаются в темницу, и ноги их закрепляются в колодки; но среди ночи происходит землетрясение и узы их спадают. 16) На немощных и бесноватых возлагали убрусцы – опоясания – с тела Павла, и они исцелялись. 17) Павел в Троаде воскрешает упавшего с окна и умершего Евтиха, говоря: «Душа его в нем» (Деян. 20, 10). 18) Павел в Кипре осуждает волхва Елиму, и волхв этот становится слепым. 19) Павла и всех бывших с ним на корабле застигает на пути в Рим четырнадцатидневная буря. И когда все ожидали смерти, Ангел, явившись Павлу, сказал: «Вот, Бог даровал тебе всех плывущих с тобою» (Деян. 27, 24), – и все спаслись. 20) Когда сошел Павел с корабля,3 его ужалила ехидна, и все думали, что он умрет. А так как он остался невредим, то сочли его за Бога. 21) Павел возложением рук исцеляет на острове отца начальника Поплия, страдавшего от дизентерии; врачует и многих других больных.

Путешествия святого апостола Павла