• Вересень,  Мінея Місячна

  В 13-й день

  ← В 12-й день Вересень В 14-й день → В 13-й день → Па́мять обновле́ния хра́ма свята́го Христа́ и Бо́га на́шего Воскресе́ния. И предпра́зднство Воздви́жения честна́го и животворя́щаго Креста́. И свята́го священному́ченика Корни́лия со́тника. → Пaмzть њбновлeній хрaма с™aгw, хrтA и3…

 • Мінея Місячна,  Вересень

  В 30-й день

  ← В 29-й день Вересень В 1-й день Жовтень → В 30-й день → Пренесе́ние моще́й святи́теля Михаи́ла, пе́рваго митрополи́та Ки́евскаго и всея́ Руси чудотво́рца. → Свята́го священному́ченика Григо́рия, просвети́теля Вели́кия Арме́нии. → Преподо́бнаго отца́ на́шего Григо́рия, и́же на Пе́льшме…

 • Мінея Місячна,  Вересень

  В 28-й день

  ← В 27-й день Вересень В 29-й день → В 28-й день → Преподо́бнаго отца́ на́шего и испове́дника Харито́на. → Преподо́бных Кири́лла и Мари́и, роди́телей преподо́бнаго Се́ргия Радонежскаго. → Святаго благове́рнаго кня́зя му́ченика Вячесла́ва Че́шскаго. → Преподобнаго отца́ на́шего Иродио́на…

 • Мінея Місячна,  Вересень

  В 27-й день

  ← В 26-й день Вересень В 28-й день → В 27-й день → Свята́го му́ченика Каллистра́та и дружи́ны его́. → Преподобнаго отца́ на́шего Савва́тия, нача́льника пусты́ни Соловецкаго монастыря. → Священному́ченика Петра́, митрополи́та Крути́цкаго. → С™aгw м§ника каллістрaта, и3 дружи1ны є3гw2.

 • Мінея Місячна,  Вересень

  В 26-й день

  ← В 25-й день Вересень В 27-й день → В 26-й день → Святаго апо́стола и евангели́ста Иоа́нна Богосло́ва На ма́лей вече́рни. → Святи́теля Ти́хона, Патриа́рха Моско́вскаго и всея́ Руси́. → Преподо́бнаго отца́ на́шего Ефре́ма Переко́пскаго. → Преставлeніе с™aгw ґпcла и3…

 • Мінея Місячна,  Вересень

  В 25-й день

  ← В 24-й день Вересень В 26-й день → В 25-й день → Преподо́бнаго отца́ на́шего Се́ргия, игу́мена Ра́донежскаго и всея́ Руси чудотворо́рца. → Преподо́бныя ма́тере на́шей Евфроси́нии Александри́йския. → Преподо́бныя ма́тере на́шея Евфроси́нии Су́ждальския. → Пренесе́ние моще́й святи́теля Ге́рмана,…

 • Мінея Місячна,  Вересень

  В 24-й день

  ← В 23-й день Вересень В 25-й день → В 24-й день → Святы́я первому́ченицы и равноапосто́льныя Фе́клы. → Преподобнаго отца́ на́шего Ника́ндра пустынножи́теля, Пско́вскаго чудотво́рца. → Преподобному́ченика Галактио́на, Волого́дскаго чудотво́рца, и́же на реце́ Со́диме, преимено́ванной же Золоту́хе. → Зна́мение,…

 • Мінея Місячна,  Вересень

  В 23-й день

  ← В 22-й день Вересень В 24-й день → В 23-й день → Зача́тие честна́го сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Госпо́дня Иоа́нна. → Прославле́ние святи́теля Инноке́нтия, митрополи́та Московскаго. → Зачaтіе честнaгw слaвнагw прbр0ка, п®тeчи и3 крести1телz гDнz їwaнна.

 • Мінея Місячна,  Вересень

  В 22-й день

  ← В 21-й день Вересень В 23-й день → В 22-й день → Святаго священному́ченика Фо́ки, епи́скопа Синопи́йскаго. → Преподобнаго отца́ на́шего Мака́рия Жабы́нскаго, Бе́левскаго. → Преподобнаго отца́ на́шего Ио́ны Яшезе́рскаго. → >С™aгw свzщенном§ника фHки, є3пjскопа сінопjйскагw.   Святаго священному́ченика Фо́ки,…

 • Мінея Місячна,  Вересень

  В 21-й день

  ← В 20-й день Вересень В 22-й день → В 21-й день → Отда́ние пра́здника всеми́рнаго Воздви́жения честна́го и животворя́щаго Креста́. → Святаго апо́стола Кодра́та, и́же в Магни́сии. → Преподобнаго отца́ на́шего Ио́сифа Заони́киевскаго, Волого́дскаго чудотво́рца. → Преподо́бнаго отца́ на́шего…

 • Мінея Місячна,  Вересень

  В 20-й день

  ← В 19-й день Вересень В 21-й день → В 20-й день → Свята́го великому́ченика Евста́фия. → Святы́х му́ченик и испове́дник благове́рнаго вели́каго кня́зя Михаи́ла Черни́говскаго и боля́рина его́ Фео́дора, чудотво́рцев. → Святаго благове́рнаго кня́зя Оле́га Бря́нскаго, во и́ноцех Лео́нтия.…