...
Мінея Місячна,  Вересень

Вересень * Жовтень * Листопад * Грудень * Січень * Лютий * Березень * Квітень * Травень * Червень * Липень * Серпень * Богородичний додаток

Вересень

← В 29-й день В 1-й день Жовтень →

День 123456789101112131415161718192021222324252627282930

В 30-й день

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Пренесе́ние моще́й святи́теля Михаи́ла, пе́рваго митрополи́та Ки́евскаго и всея́ Руси чудотво́рца

На вели́цей вече́рни

Блаже́н муж: 1-й антифо́н.

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 6, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся, по́стников:

Пе́рваго тя во иера́рсех/ земля́ Ру́сская пе́сньми венча́ет,/ Михаи́ле преподо́бне,/ святи́телю Христо́в блаже́ннейший,/ я́ко пе́рвее ту боже́ственным Креще́нием соверше́нне просвети́л еси́,/ пе́рвее свет Ева́нгелия во тьму внесл еси́,/ пе́рвее и́дольския тре́бы разруши́в зна́мением кре́стным,/ и́мже удиви́л еси́ неве́рующия лю́ди./ И ны́не, я́ко пропове́дник/ со святи́тели пе́рвыми предстоя́ Влады́це своему́,/ моли́ся приле́жно/ всем улучи́ти свет невече́рний// и прия́ти нам от Христа́ Бо́га ве́лию ми́лость.

Со́лнца вои́стину светле́йший дар,/ вся́кия че́сти вы́шший,/ Маргари́ту дража́йшую,/ всю вселе́нную обогати́вшую,/ Ева́нгелие Христо́во,/ неве́рия нището́ю содержи́мей земли́ Ру́сстей,/ от Ца́рскаго гра́да прине́с, той сие́ дарова́л еси́./ И́мже укра́шена, а́ки злато́ю у́тварию кра́сная де́ва,/ всех Царю́ предстои́т/ и наслажда́ется весе́лия в черто́зе Небе́снем,/ иде́же ты, иера́рше Михаи́ле, предстоя́,/ моли́ насле́дником про́поведи твоея́// прия́ти от Христа́ Бо́га ве́лию ми́лость.

Ти́хими ве́тры Вы́шняго по́мощи носи́мь,/ а́ки перна́т и скороше́ственный оре́л,/ нося́й Ева́нгелие Христо́во,/ в зе́млю Ру́сскую прише́л еси́/ и, сим кры́ющияся под се́нию идолобе́сия ле́стныя птенцы́ разгна́в,/ до конца́ боже́ственным ти уче́нием подави́л еси́,/ свире́пеющия же лю́ди чудесы́ укроти́в/ и гла́дом душе́вным изнемо́гшия Ева́нгельским сло́вом напита́в,/ Христо́ви приве́л еси́,/ Ему́же, иера́рше, моли́ся/ дарова́ти всем ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 3:

Свиде́теля и́стины и пропове́дника Ева́нгелия Христо́ва,/ Михаи́ла иера́рха, лю́дие, восхва́лим,/ той бо, учени́к Христа́, Учи́теля своего́, сый,/ по́слан в неве́рныя лю́ди, прии́де я́ко апо́стол/ и Первозва́ннаго проро́чествие наверши́:/ прельще́нныя язы́ки зна́мением воспяти́,/ и сих, обрати́в, ко Влады́це приведе́,/ и ны́не, предстоя́ Вы́шняго Престо́лу,/ мо́лится о душа́х на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже: Ка́ко не диви́мся:

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния три святи́тельская 

На лити́и стихи́ра хра́ма и свята́го, глас 2: От Небе́с прие́м пома́зание: зри сла́вник на хвали́тех.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

Твои́м, свя́те Михаи́ле, прише́ствием/ земля́ Ру́сская возвесели́ся,/ и град сла́вный Ки́ев благоче́стно торжеству́ет,/ просве́щшися Креще́нием боже́ственным,/ и и́же пе́рвее же́ртвы бесо́м приноша́ху,/ се си́и Вы́шнему в чи́стем се́рдце/ души́ своея́ да́ры но́сят,/ иму́ще тя предыду́ща хода́тая и моле́бника/ всех чту́щих твою́ па́мять.

Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.

Твое́, преблаже́нне Михаи́ле, прише́ствие/ и́доли ощути́вше,/ рыда́юще, вопия́ху:/ о, лю́те на́шему окая́нству!/ Иже пре́жде че́ствованием ве́лиим от всех почита́еми бы́хом,/ ка́ко ны́не поруга́ние подъе́млем/ от еди́наго стра́ннаго челове́ка,/ Стра́ннаго Иису́са нося́щаго о́браз,/ И́же подае́т ми́ру всему́ обновле́ние?

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Твои́м, о́тче Михаи́ле, пома́занием/ духовнаго ми́ра/ пресла́вный град Ки́ев благоуха́ет/ и прие́млет начерта́ние усыновле́ния,/ отпа́дшии же мы́сленнаго Све́та/ и идолобе́сия тьмо́ю омраче́ннии,/ ба́нею свята́го Креще́ния просвеще́нни,/ ко све́ту богоразу́мия прихо́дят,// я́ко ча́да Све́ту и лю́дие новоизбра́ннии.

Сла́ва, глас 6:

Ду́ху Боже́ственному/ хотя́щу новыя лю́ди Себе́ избра́ти,/ пе́рвее приведе́ в позна́ние боже́ственное/ вели́каго в кня́зех Влади́мира,/ и той, у́мным сия́нием осве́щся/ от е́же свы́ше благода́ти во святе́й купе́ли,/ прия́т тя, па́стыря, вы́шним открове́нием/ и приведе́ в Русь, к овца́м, неве́рием заблужде́нным,/ и́хже, твои́м уче́нием и Креще́нием в воде́ омы́в,/ приве́л еси́ во двор ове́ц Христо́вых,/ с ни́миже ны́не Престо́лу Влады́чню предстоя́,/ да на́зриши ны, во дне́шний день па́мять твою́ соверша́ющих,// Михаи́ле, архиере́ю Русский первопресто́льне.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́:

Тропа́рь, глас 4:

Днесь проро́чествие во апо́столех Первозва́ннаго испо́лнися,/ се бо на сих гора́х возсия́ благода́ть и ве́ра умно́жися./ И и́же неве́рием обветша́вшии/ боже́ственною купе́лию отроди́шася/ и бы́ша лю́дие обновле́ния, ца́рское свяще́ние,/ язы́к свят, Христо́во ста́до,/ ему́же ты пе́рвый па́стырь яви́лся еси́,/ я́ко пе́рвее Креще́нием послужи́вый./ И ны́не, предстоя́ Влады́це Христу́ Бо́гу,/ моли́ всем сыново́м ру́сским спасти́ся,// и́маши бо дерзнове́ние, я́ко иера́рх Бо́жий и священнослужи́тель.

На у́трени

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой, Спа́се:

Сосу́д избра́н был еси́, святи́телю Михаи́ле,/ пронести́ и́мя Христо́во пред неве́рными челове́ки,/ те́мже посла́лся еси́ в Ру́сскую зе́млю,/ ю́же, просвети́в святы́м Креще́нием,/ ко богоразу́мию наста́вил еси́ уче́нии твои́ми./ Си́ми и нас наста́ви на стезю́ за́поведей Госпо́дних,/ мо́лимтися, уго́дниче Бо́жий преблаже́нне.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ра́дуйся, златокова́нная ча́ше, Пречи́стая Де́во,/ в Не́йже Вино́ спасе́нию на́шему от Ду́ха Свята́го раствори́ся и сим увесели́ сердца́ на́ша,/ Ты бо еси́ ча́ша, че́рплющая нам ве́чную ра́дость.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 5.

Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:

Собезнача́льное Сло́во Отцу́ и Ду́хови от Тебе́, святи́телю, в зе́млю Ру́сскую принесе́ся,/ и Сие́ пропове́дал еси́ усты́ твои́ми несумне́нно, облича́я и́дольское шата́ние,/ и лю́ди но́вы в достоя́ние Го́сподеви приве́л еси́,/ с ни́миже предстоя́, я́ко священнотаи́нник и служи́тель Бо́жий,/ вы́ну моли́ся за ду́ши пою́щих твое́ честно́е, о́тче, успе́ние.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Собезнача́льному Сло́ву и́стинная Ма́ти су́щи,/ о нас, хотя́щих возда́ти в час Суда́ сло́во,/ предста́ни и умоли́ Сы́на Своего́ те́плыми Ти мольба́ми,/ ве́мы бо, я́ко мно́го мо́гут Ма́терния Ти моли́твы,/ и сих ра́ди наде́емся обрести́ ми́лость в День стра́шнаго испыта́ния.

По полиеле́и седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Возле́г на пе́рси:

Я́ко нача́льнику архиере́ом и насади́телю в Руси Христо́вы ве́ры,/ разруши́телю и́дольскаго шата́ния и па́стырю новоизбра́нных люде́й,/ нача́тки пе́сненныя тебе́ прино́сим, святи́телю Михаи́ле преблаже́нне,/ во дне́шний день па́мять твою́ соверша́юще и любо́вию тебе́ зову́ще:/ я́ко предстоя́ Вы́шняго Престо́лу, моли́ Христа́ Бо́га согреше́нием оставле́ние дарова́ти/ благоче́стно покланя́ющимся честно́му о́бразу твоему́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Я́ко всем скорбя́щим и́стинное утеше́ние и заблу́ждшим от и́стиннаго пути́ пра́вое наставле́ние,/ предста́ни ско́ро нам, Пречи́стая Богороди́тельнице, и лю́те оби́димых от напа́сти изба́ви,/ вся бо мо́жеши, ели́ко хо́щеши, иму́щи дерзнове́ние ко Сы́ну Своему́ и Бо́гу,/ Ему́же предста́ни Ма́терними Свои́ми моли́твами, согреше́нием проще́ние дарова́ти/ благочестному́дренно почита́ющим Рождество́ Твое́.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем// смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми?

Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 36.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6: Ду́ху Боже́ственному: зри сла́вник вече́рний, на стихо́вне. Или́ и́на стихи́ра, глас 3: Свиде́теля и́стины: зри сла́вник на Го́споди, воззва́х:

Кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м на 6, глас 8, и свята́го на 8, глас 6.

Песнь 1

Ирмо́с: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема:/ Бо́гу// побе́дную песнь пои́м, вопия́ше.

Я́ко Бо́жий иера́рх и служитель,/ Вы́шняго Престо́лу с ли́ки святы́х на Небеси́ предстоя́,/ моли́ся о нас, служа́щих богодухнове́нными пе́сньми,/ предста́ти с тобо́ю, иде́же весе́лие пра́ведных.

Я́ко избра́н Го́сподеви во служе́ние сла́вы Его́ на де́ло Ева́нгелия Христо́ва,/ о собра́нных нас в па́мяти твое́й, святи́телю Михаи́ле, моли́ся,/ да порабо́таем в за́поведех Ева́нгельских и прии́мем мзду весе́лия преподо́бных.

Я́ко свеща́, на све́щнице стоя́щи,/ све́том ты благи́х дея́ний просия́л еси́ дале́че,/ я́ко и неве́рнии лю́дие твои́м, о́тче, наставле́нием узре́ша свет боговиде́ния,/ и ра́дуется страна́, тобо́ю просвеще́нна.

Богоро́дичен: Я́ко и́стинный Свет от ложе́сн Свои́х яви́вшая ми́ру,/ нас, во тьме страсте́й ходя́щих, просвети́ и наста́ви на путь,/ Путь поро́ждшая ро́ду христиа́нскому, Мари́е Богоневе́сто.

Песнь 3

Ирмо́с: Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени// испове́дания Твоего́.

Не бе ве́ра всажде́на в Руси, ни благоче́стие вкорене́но,/ до́ндеже ты, святи́телю Михаи́ле, а́ки прему́др де́латель,/ ля́дину многобо́жия истреби́в, углуби́л еси́ богоразу́мия тве́рдое испове́дание.

Све́том свы́ше осве́щся, вели́кий Влади́мир,/ а́ки зарю́ прие́м тя, Бо́жий иера́рше, приведе́ в омраче́нную идолослуже́нием Ру́сскую зе́млю,/ да и та́мо осветя́тся лю́дие твои́м прише́ствием и вразумя́тся тве́рдыя ве́ры испове́данием.

Со́лнце Пра́вды, Христо́с Бог, а́ки лучу́ светоза́рную яви́ тя, Михаи́ле, земли́ Ру́сстей,/ ю́же ты осве́щ порожде́нием купе́льныя ба́ни,/ Влады́це приве́л еси́ лю́ди но́вы, обновле́ны благи́я ве́ры испове́данием.

Богоро́дичен: Со́лнце Пра́вды, и́стинный Бог наш, Плоть заи́мствовав от Тебе́,/ ми́ру возсия́л есть, Мари́е Де́во, и тля многобо́жия поги́бе до конца́./ Све́том, Де́во Мари́е, уны́нием мя омраче́ннаго, просвети́ и наста́ви на путь благодея́ния.

Седа́лен, глас 8:

Се́чивом Ева́нгельскаго уче́ния посе́кл еси́ и́дольское извая́ние, ка́пища на зе́млю опрове́рг,/ и благоче́стие насади́л еси́,/ и́мже красу́яйся, град Ки́ев любо́вию зове́т ти:/ ра́дуйся, Михаи́ле, архиере́ю Русский первопресто́льне.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Пою́щих Ти: ра́дуйся, изба́вльшая ва́рварскаго служе́ния, изми́ рабо́ты чужда́го/ и сокруши́ в мы́слех идолостра́стие, насади́ благоразу́мие стра́ха Бо́жия,/ Ты бо еси́ всему́ бла́гу вина́, нача́той и исполне́ние.

Песнь 4

Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/ боголе́пно пое́т, взыва́ющи// от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи.

Христо́ва раба́ и благоче́стна строи́теля/ тебе́, святи́телю, и́долы ощути́вше, рыда́ху го́рце поги́бели своея́,/ лю́дие же, Креще́нием обновле́ни, веселя́хуся,/ пра́здник све́тел о Го́споде пра́зднующе.

Тебе́, о́тче, на го́ры Ки́евския прише́дшу,/ пе́рвейший и́дол Перу́н, низве́ржен, влача́шеся ко́ньми, про́чим от стра́ха трясу́щимся куми́ром,/ лю́дие же обновле́ния день поя́ху,/ о Го́споде пра́зднующе.

Всяк пол и во́зраст люде́й, пре́жде омраче́нных, ко просвеще́нию грядя́ху на Поча́йню/ и бысть полк безчи́сленный, тебе́ предводи́теля имы́й,/ ему́же послужи́в ба́нею Креще́ния, ко богоразу́мию наста́вил еси́, Михаи́ле, Бо́жий архиере́ю.

Богоро́дичен: Вси ро́ди блажа́т Тя, Мари́е Цари́це,/ и мы, пе́сньми блажа́ще, изображе́нному на ико́не ли́ку Твоему́ покланя́емся,/ пра́здник све́тел в па́мяти святи́теля Твоего́ пра́зднующе.

Песнь 5

Ирмо́с: Бо́жиим Све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,// от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Бо́жиим Све́том осве́щшеся,/ новокреще́ннии лю́дие вопия́ху с тобо́ю, Михаи́ле:/ Христе́ Бо́же, даждь Тебе́ Еди́наго ве́дети, Сло́ва Бо́жия,/ от мра́ка идолобе́сия нас изыма́ющаго.

Падо́ша Иерихо́нския сте́ны, Иису́сом Нави́ном киво́ту обнесе́ну,/ падо́ша и и́доли, со кресто́м тебе́, иера́рше, предгряду́щу,/ лю́дие же прославля́ху Сло́во Бо́жие, Тя, Христе́,/ от мра́ка неве́рия челове́ки изыма́ющаго.

Красу́ется град Ки́ев до днесь, ба́нею Креще́ния омове́н от Тебе́, святи́телю,/ и но́сит, а́ки гри́вну зла́ту, на вы́и честно́е Ева́нгелие Христо́во,/ е́же мы лобыза́ем и прославля́ем Сло́ва Бо́жия,/ от тьмы грехо́вныя нас изыма́юща.

Богоро́дичен: Красу́емся вси Твое́ю добро́тою, Мари́е Богоневе́сто, красна́ бо еси́ вои́стину,/ и, красоте́ Твое́й вожделе́в, Вы́шний пло́ти Твое́й соедини́ся и Челове́к бысть Бог,/ обожи́в нас, во тлю па́дших, Тебе́ ра́ди, Чи́стая Де́во.

Песнь 6

Ирмо́с: Жите́йское мо́ре,/ воздвиза́емое, зря, напа́стей бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой,// Многоми́лостиве.

Идолобе́сия смра́дное, а́ки Моисе́й, жезло́м Кре́стным пресе́кл еси́ мо́ре, архиере́ю Михаи́ле,/ и лю́ди, омы́в боговиде́ния водо́ю, приве́л еси́ во приста́нище, пою́щих:/ сла́ва Тебе́, Христе́ Многоми́лостиве.

И́же пе́рвее заблу́ждшая Ру́сская земля́ и не утвержде́на,/ ны́не тобо́ю, иера́рше Михаи́ле, наста́влена, прии́де к боговиде́нию,/ и, прие́мши пе́рстень усыновле́ния, весели́тся, зову́щи:/ сла́ва Тебе́, Христе́ мой, Многоми́лостиве.

Свире́пеющия неве́рием лю́ди укроти́в в Ру́сстей земли́/ и яре́м Це́ркви повинове́ния возложи́в на ня,/ приве́л еси́, Михаи́ле, мно́гия де́латели в виногра́д Небе́снаго Влады́ки./ Сотвори́ и нас, свя́те, му́дрыя де́латели, и́ко прино́сим ти днесь хвале́ние.

Богоро́дичен: Свире́пеющия во мне стра́сти укроти́/ и яре́м смире́ния возложи́ на мя, Богоро́дице,/ да в том порабо́таю про́чее вре́мя и обря́щу ми́лость в День Су́дный.

Конда́к, глас 2:

Моисе́й вторы́й Руси яви́лся еси́, о́тче,/пренесы́й мы́сленный виногра́д/ от египетскаго идолослуже́ния в зе́млю, проро́чествием предуви́дену:/ бу́дет, рече́, утвержде́ние ве́ры на земли́,/ и на версе́х гор Ки́евских превознесе́тся па́че Лива́на/ Плод, пита́яй ми́ра всего́,/ от Него́же вкуси́вше,// ублажа́ем тя, Михаи́ле, Бо́жий иера́рше.

И́кос:

Расточе́нныя лю́ди собра́в во еди́н боговиде́ния ра́зум/ и Креще́нием омы́в невиде́ния ве́тхость,/ зе́млю Ру́сскую просвети́л еси́ Кресто́м/ и, научи́в сла́вити Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Ду́ха Пресвята́го,/ сотвори́л еси́ разу́мное ста́до Христу́ Бо́гу,/ Ему́же до днесь ве́рою стоя́щи, взыва́ет:/ изба́ви от вся́каго зла́го обстоя́ния град и лю́ди,/ тя ублажа́ющия, Михаи́ле, Бо́жий иера́рше.

Песнь 7

Ирмо́с: Росода́тельну у́бо пещь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:// благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Хладода́тельною благодати́ от Тебе́, святи́телю, Русь омове́на водо́ю,/ чешую́ разу́мных оче́с низве́рже во святе́й купе́ли,/ и позна́ Еди́наго Созда́теля своего́, и ве́рою зове́т:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Тебе́, гра́де Ки́еве, по Креще́нии веселя́щуся, скве́рнии и́доли рыда́ху,/ от ни́хже пе́рвейшим и́дол Перу́н влачи́мь, вопия́ше го́рце./ Отту́ду лю́дие, позна́вше свое́ пе́рвое заблужде́ние, с тобо́ю, Михаи́ле, возопи́ша:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Злат пе́рстень новыя благода́ти, архиере́ю Михаи́ле, вложи́в Руси на ру́ку,/ обручи́л еси́ неве́сту чи́сту Христо́ви, я́же от язы́к Це́рковь./ Сия́ и до днесь, духо́вне веселя́щися, зове́т:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Злат пе́рстень имену́ем Тя, Де́во Чи́стая,/ укра́шен, а́ки драгоце́нным адама́нтом, приедине́нием Пло́ти Христо́вы./ Тем любо́вию зове́м:/ благослове́нна Ты еди́на, Сын Твой и Бог оте́ц на́ших.

Песнь 8

Ирмо́с: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́,/ вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти.// Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Из пла́мене и́дольския ле́сти изъе́м, прему́дре, Ру́сскую зе́млю,/ росо́ю Креще́ния прохлади́л еси́, и несть уже́ пали́ма развраще́нием на пе́рвая,/ превознося́щи Христа́ и тебе́, па́стыря своего́, во ве́ки.

Вся до́бре разчини́в, я́же о лю́дех новоизбра́нных, поста́вил еси́ па́стыри и учи́тели по гра́дех/ и, тем новоизбра́нное ста́до испоручи́в,/ сам отше́л еси́ па́стырей Нача́льнику Христу́ Бо́гу соца́рствовати во ве́ки.

Мног плач и рыда́ние гра́ду Ки́еву твои́м, о́тче, отше́ствием к Бо́гу сотвори́ся,/ но Вы́шний Иерусали́м, прие́м тя в не́дра своя́, возра́довася,/ иде́же живы́й, не забу́ди ста́да твоего́ и моли́, да с тобо́ю всели́тся во ве́ки.

Богоро́дичен: Мно́гое весе́лие творю́ злы́ми де́лы бесо́м и ра́дость,/ храни́телю же моему́ печа́ль отвсю́ду./ О Чи́стая Мари́е, Ма́ти Христа́ Бо́га, наста́ви мя на покая́ние,/ да бу́дет о́нем плач, А́нгелу же моему́ ра́дость и мне с ним во ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют чи́ни а́нгельстии взира́ти;/ Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во Воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и// Тя ублажа́ем.

Я́ко фи́никс, процве́л еси́, о́тче, в дому́ Бо́жии,/ и плоды́, нетле́ние моще́й твои́х, всем яви́л еси́,/ отсю́ду у́бо, лю́дие, уразуме́вше, я́ко предстои́ши Христу́,/ тя пе́сньми велича́ем.

Я́ко благово́нный кипари́с, святи́телю,/ облагоуха́еши и наслажда́еши покланя́ющихся ти,/ и нас испо́лни благоуха́ния твои́х моли́тв,/ я́ко пе́сньми па́мять твою́ велича́ем.

Лик святи́телей Ру́сских и любопра́зднственных собо́ри, взыва́ем:/ сотецы́теся ко святе́й пеще́ре, па́стырие, первонача́льнаго па́стыря,/ лю́дие же, отца́ своего́ пе́сньми почти́те с на́ми,/ днесь бо па́мять его́ велича́ем.

Богоро́дичен: Вся тварь песносло́вит Тя, Де́во,/ я́ко проше́дшую вся Небе́сная врата́ и ста́вшую огнезра́чнаго одесну́ю Престо́ла./ Одесну́ю ста́ти и нас сподо́би Сы́на Твоего́,/ я́ко пе́сньми Ро́ждшагося из Тебе́ и Тя велича́ем.

Свети́лен:

Царе́ви всех предстои́ши, святи́телю Михаи́ле,/ и благослове́нием венча́ется верх твой от Вы́шняго десни́цы./ Простри́ ру́ку твою́ и благослови́ нас, я́коже не́коему на пресви́терство восходя́щу,/ не у́мерл бо еси́, но во ве́ки живе́ши,/ и па́мять твою́ пе́сньми пое́т вся Ру́сская Це́рковь,/ с не́юже и мы сла́вим.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Царя́ веко́в Цари́це су́щая и Ма́ти, над страстьми́ царе́й покажи́ певцы́ Твоя́,/ се бо приво́дим Ти в моли́тву чу́днаго Михаи́ла, святи́теля Твоего́,/ в его́же па́мяти покланя́ющеся, Тебе́ велича́ем.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Днесь торжеству́ет ма́ти градо́м, преслову́щий Ки́ев,/ па́мять твою́, иера́рше,/ и лю́дие ру́сстии хвала́ми почита́ют в ве́чную жизнь твое́ преставле́ние,/ отше́л бо еси́ к Небе́сным/ и не отступа́еши земны́х, назира́я,/ я́ко при́сный хода́тай и моли́твенник о душа́х на́ших.

Пе́рвое но́ваго ле́та начина́юще восхожде́ние,/ я́ко пе́рвейшему тебе́, блаже́нне, и нача́льнейшему Ру́сския земли́ архиере́ю/ пе́рвыя пе́сней рукоя́ти прино́сим,/ приими́ у́бо сия́ в дар че́стен/ и возда́ждь нам твои́м благослове́нием,/ я́ко при́сно сый моли́твенник о душа́х на́ших.

Услади́вся жела́нием любве́ Христо́вы,/ разу́мныя восприя́л еси́ криле́, прелете́в от ни́жних ко вы́шним,/ и отверзо́ша ти ся ра́йския две́ри,/ в ня́же вшед, наслажда́ешися боговиде́ния,/ то́ю сла́достию обвесели́ ду́ши пою́щих па́мять твою́,// Михаи́ле иера́рше.

Сла́ва, глас 2:

От Небе́с прие́м пома́зание духо́вне,/ был еси́, Михаи́ле преблаже́нне,/ я́ко ма́слина плодови́та в дому́ Бо́жии,/ и, плода́ми твои́ми услади́вся, вели́кий в князе́х Васи́лий/ прия́т тя любо́вию во управле́ние земли́ Ру́сския,/ ю́же, очи́стив от идолослуже́ния,/ приве́л еси́ к богоразу́мию./ Тем, я́ко по достоя́нию па́мять твою́ соверша́юще/ и к тебе́ припа́дающе, мо́лимся:/ проси́ ста́ду твоему́ благостоя́ние/ и всем проще́ние от Христа́ Бо́га/ и ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже: Спаси́ от бед рабы́ Твоя́:

Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.

На литурги́и

Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, апо́стол, Ева́нгелие и прича́стен святи́теля.

Свята́го священному́ченика Григо́рия, просвети́теля Вели́кия Арме́нии

Ве́чер

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 6, глас 6.

Подо́бен: Все отло́жше:

Му́ченическими кровьми́ свяще́нную ри́зу обагри́в,/ вшел еси́ во Свята́я Святы́х, досточу́дне,/ иде́же свет неизрече́нный,/ иде́же Боже́ственная сла́ва,/ иде́же глас пра́зднующаго,/ в не́мже трудо́в твои́х, му́чениче,/ восприе́млеши возме́здия,/ и вене́ц неувяда́ющий,/ и ве́чнующее благосла́вие,/ и ра́йское жили́ще,/ Григо́рие му́дре,// со дерзнове́нием моли́ся о душа́х на́ших.

Муче́ний не поколеба́ше твоея́ души́ треволне́ние,/ ни затворе́ние долговре́менное,/ во мра́чнем рве сокрыва́ющее тя,/ страда́льче сла́вный,/ но, я́ко свет, возсия́л еси́/ во тьме бе́дствующим суеты́,/ я́же сы́ны дне показа́л еси́/ ба́нею Креще́ния,/ и возрожде́нием лу́чшим и спаси́тельным,/ и боже́ственным и́стинно пребыва́нием,/ я́ко иера́рх богоприя́тен,// всему́дре Григо́рие.

Жениха́ Безсме́ртнаго,/ Тя, всех Влады́ку,/ Рипсими́я лю́бящи,/ ко́жи теле́сный содра́ние прие́млет,/ страсте́й пе́рвее те́мное вре́тище/ воздержа́нием растерза́вши;/ с не́юже подвиза́ся и Гаиани́я приснопа́мятная,/ дев приводя́щи собо́р,/ кре́пко пострада́вший/ и низло́жший Е́вы дре́вняго лестца́;/ я́же досто́йно хва́ляще,// Тя, Христе́, сла́вим.

Сла́ва, глас то́йже. Се́ргия. Самогла́сен:

Кто досто́йно доброде́телей твои́х пове́сть побе́ды?/ Ка́я уста́ муче́ния терпе́ние изреку́т?/ Во обои́х бо до́блествовал еси́, Григо́рие./ Но не преста́й моля́, уто́дниче Христо́в,/ спасти́ ду́ши на́ша,// я́ко име́я, священному́чениче, дерзнове́ние мно́гое.

И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен, глас то́йже.

Подо́бен: Все отло́жше:

А́гнца Своего́ А́гница нескве́рная дре́вле/ и непоро́чная Влады́чица/ на Крест воздвиза́ема я́ко ви́де,/ Ма́терски восклица́ше/ и, удивля́ющися, вопия́ше:/ что виде́ние сие́, Ча́до сла́дкое,/ но́вое и пресла́вное?/ Ка́ко лю́дие неблагода́тнии/ суди́щу Пила́тову предаю́т Тя/ и осужда́ют сме́ртию Живота́ всех?/ Но пою́ Твое́ неизрече́нное,// Сло́ве, схожде́ние.

На стихо́вне Окто́иха.

Сла́ва, глас 6:

В незаходя́щий о́блак неизрече́ннаго све́та вшед разу́мно,/ му́ченик и па́стырь/ навы́че неизглаго́ланная та́йн Христо́вых,/ я́ко му́ченик у́бо просвеща́емь,/ я́ко па́стырь же тайноводству науча́емь./ Тем и сугу́быми венцы́ от вы́шния сла́вы увязе́ся,// моля́ся всегда́ Христу́ о душа́х на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен, глас то́йже.

Подо́бен: Тридне́вен:

Ви́дящи Тя распина́ема, Христе́,/ Тебе́ Ро́ждшая вопия́ше:/ что стра́нное, е́же ви́жу, та́инство, Сы́не Мой?/ Ка́ко на Дре́ве умира́еши,/ Пло́тию пове́шен,// жи́зни Пода́телю?

Тропа́рь, глас 4:

И нра́вом прича́стник,/ и престо́лом наме́стник апо́столом быв,/ дея́ние обре́л еси́, богодухнове́нне,/ в виде́ния восхо́д;/ сего́ ра́ди сло́во и́стины исправля́я,/ и ве́ры ра́ди пострада́л еси́ да́же до кро́ве,/ священному́чениче Григо́рие,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

На у́трени

О́ба кано́на Окто́иха.

И свята́го на 6, его́же краегране́сие:

Бо́драго пою́ тя, му́чениче, па́стыря. Глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Триста́ты кре́пкия,/ Рожде́йся от Де́вы,/ безстра́стия во глубине́/ души́ трича́стное потопи́, молю́ся,/ да Тебе́, я́ко в тимпа́не,/ во умерщвле́нной телесе́// побе́дное воспою́ пе́ние.

Тро́ице честне́й предстоя́ венцено́сец,/ я́ко добр па́стырь, я́ко му́ченик свяще́нен,/ свяще́нными твои́ми моли́твами успи́ страсте́й мои́х мра́чная привиде́ния/ хва́лящему тя, блаже́нне Григо́рие.

Незаходи́мый свети́льник, иера́рх вели́кий,/ многострада́льный па́стырь, подвиго́в искуше́ние, Арме́нии хвала́/ днесь на пе́ние ве́рный призва́:/ соше́дшеся, того́ ублажи́м.

Вод живо́тных Ду́ха, блаже́нне, напо́лнился еси́,/ я́ко река́ Еде́ма у́мнаго исходя́щая,/ лице́ напая́я церко́вное и изсуша́я пучи́ну идолонеи́стовства, Григо́рие.

Богоро́дичен: Жены́, Кресто́м от Тебе́ Вопло́щшагося укрепля́емы, Чи́стая,/ пострада́ша кре́пко и Тому́ приведе́ны бы́ша во след Тебе́, Де́вы,/ де́вства блиста́ньми и му́ченическими кровьми́ сия́юще.

Песнь 3

Ирмо́с: Я́ко непло́ды роди́ от язы́к Це́рковь,/ и мно́гое в ча́дех изнемо́же со́нмище,/ чу́дному Бо́гу на́шему возопии́м:// свят еси́, Го́споди.

Ра́нами подвиго́в твои́х зу́бы сокруши́л еси́ львов,/ и излия́ньми крове́й де́монскую кровь погубля́я,/ и́дольская же из ко́рене низвраща́еши ка́пища, досточу́дне.

Ни лю́тых наляца́ния, ни го́рькия му́ки,/ ни мра́чнейшаго ро́ва затворе́ние долговре́менное/ твой адама́нтский преврати́ша по́мысл,/ му́чениче досточу́дне.

Дрема́ния твои́м очесе́м, му́чениче, не дал еси́,/ до́ндеже дрема́нием злым одержи́мыя злочести́во/ сы́ны дне показа́л еси́, зову́щия:/ свят еси́, Го́споди.

Богоро́дичен: Де́во, Ма́терь Тя, Отрокови́це,/ Рипсими́я му́ченица ве́дущи еди́ну,/ восхоте́ Твои́м добро́там/ и Христу́ во след приведе́ся, страстьми́ светя́щися.

Седа́лен, глас 4.

Подобен: Вознесы́йся:

Пресве́тлыми сия́ньми, иера́рше, озари́в твою́ ду́шу светоно́сно,/ доброде́тельми просвети́л еси́ лице́ земли́,/ име́я в се́рдце твое́м Христа́;/ просвеща́еши же, я́ко со́лнце незаходи́мое, язы́ков собо́ры,/ му́ченическими добро́тами нас удобря́я, Григо́рие всему́дре.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Грехолюби́в сый, молю́ Тя,/ Безгре́шнаго Бо́га ро́ждшую,/ взе́млющаго грех ми́ра, Пречи́стая,/ многогре́шную ду́шу мою́ уще́дрити/ и грехи́ моя́ мно́гия очи́стити,/ гре́шных бо Ты еси́ очище́ние/ и спасе́ние ве́рных и защище́ние.

Крестобогоро́дичен:

Из Безнача́льнаго Отца́ рожде́ннаго,/ в после́дняя времена́ пло́тию Ро́ждшая,/ на Кресте́ Тя ви́сяща зря́щи, Христе́:/ увы́ Мне, любе́знейший Иису́се! вопия́ше./ Ка́ко сла́вимый, я́ко Бог, от А́нгел/ от беззако́нных ны́не челове́к, Сы́не, хотя́ распина́ешися?/ Пою́ Тя, Долготерпели́ве.

Песнь 4

Ирмо́с: Седя́й в сла́ве/ на Престо́ле Божества́,/ во о́блаце ле́гце/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный,/ нетле́нною дла́нию, и спасе́ зову́щия:// сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

На обзо́рную тя высоту́ муче́ния/ возведе́ высо́кий в сла́ве Госпо́дь вы́шний, сла́вне,/ Его́же Стра́сти ра́дуяся изобрази́л еси́, священному́чениче:/ сла́ва, вопия́, си́ле Твое́й.

Губя́щаго безбо́жнаго врага́ всю зе́млю Арме́нскую/ боже́ственною си́лою низложи́л еси́/ и, я́ко заря́ просия́в,/ просвети́л еси́ во тьме лежа́щия, му́дре, су́етства.

Многосугу́бно Созда́телю твой тала́нт прине́сл еси́,/ спа́сшихся боже́ственными твои́ми уче́нии, Григо́рие,/ и от Него́ нестаре́ющийся жре́бий прия́л еси́,/ Ца́рство, е́же на Небесе́х, и све́тлость.

Богоро́дичен: Я́ко добру́, я́ко избра́нну Тя и я́ко красну́/ возлюби́ша отрокови́цы де́вы, с Рипсими́ею страда́вшия,/ Девома́ти Мари́е,/ и во след Тебе́ приведо́шася Сы́ну Твоему́, ра́дующеся.

Песнь 5

Ирмо́с: Просвеще́ние Твое́, Го́споди, низпосли́ нам/ и от мглы прегреше́ний разреши́ ны, Бла́же, // Твой мир да́руяй.

Крестоявле́нно ви́дел еси́ зна́мение я́ве, све́том сия́ющее/ и разруша́ющее нощь и́дольскую,/ све́та же ча́да ве́рный соде́ловающее.

В до́льнейшем тя ро́ве спасе́ Христо́с Бог,/ со зверьми́ су́ща ле́тным измене́нием,/ хотя́ща све́том Боже́ственнаго Сло́ва просвеща́ти безу́мный.

Му́ченически подвиза́вся, венча́лся еси́ я́ко победи́тель,/ пома́зався же ми́ром архиере́йства, пома́зал еси́ лю́ди,/ злосмра́дныя льсти изба́вив, Григо́рие.

Богоро́дичен: Воню́ ощути́вша ми́ра де́вы/ из Тебе́, Чи́стая Де́во, возсия́вшаго Сло́ва,/ страда́льческими по́двиги Тому́ благоугоди́ша, ра́дующеся.

Песнь 6

Ирмо́с: Возопи́, прообразу́я погребе́ние тридне́вное,/ проро́к Ио́на, в ки́те моля́ся:// от тли изба́ви мя, Иису́се, Царю́ Сил.

Слове́с твои́х си́лою тре́бища разори́шася,/ и де́монстии низложи́шася нетве́рдии куми́ры,/ и ве́рных сердца́ боже́ственным утверди́шася раче́нием.

Тирида́та, я́коже ве́пря свя́заннаго, приве́л еси́ я́ко а́гня Го́споду,/ пре́жде бы́вша во́лка свере́паго,/ за вели́кое бога́тство благоутро́бия Бо́жия ны́не спаса́ема.

Показа́л еси́ заблу́ждшим стезю́ боже́ственную,/ неле́стными поуче́нии, иера́рше, соверши́в я́ко па́стырь,/ Па́стыря и́стиннаго подража́я, Григо́рие.

Богоро́дичен: Распина́ема от Тебе́, Богоро́дице, Вопло́щшагося я́ко уве́де Рипсими́я,/ Тому́ сраспя́тся, я́ко а́гница Па́стырю,/ я́ко же́ртва Бо́гу непоро́чная.

Конда́к, глас 2.

Подо́бен; Тве́рдыя:

Благосла́внаго и священнонача́льника вси,/ я́ко страда́льца и́стины,/ днесь ве́рнии в пе́снех и песнопе́ниих восхва́лим,/ бо́драго па́стыря и учи́теля Григо́рия,/ всеми́рнаго свети́льника и побо́рника,// Христу́ бо мо́лится, е́же спасти́ся нам.

И́кос:

Сего́ вели́каго во страстоте́рпцех, свети́льника боже́ственнаго,/ Арме́нии ве́рна па́стыря и учи́теля в пе́снех восхва́лим/ и пе́нии боже́ственными главу́ его́ венча́ем,/ и́бо тьму безбо́жия и́дольскаго погуби́,/ с ни́миже и де́монское де́йство все умертви́./ Тем труды́ претерпе́в кре́пким по́мыслом и благода́тию,/ Христу́ ны́не мо́лится, е́же спасти́ся нам.

Песнь 7

Ирмо́с: Авраа́мстии иногда́ в Вавило́не о́троцы/ пе́щный пла́мень попра́ша,/ пе́сньми взыва́юще:// оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Многови́дныя му́ки претерпе́в, му́чениче,/ мно́гия от мук свободи́л еси́ и бу́дущия печа́ли, вопия́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Дом себе́ Тро́ицы соверши́в, блаже́нне,/ хра́мы и́дольския разори́л еси́,/ хра́мы же воздви́гл еси́ Всеви́дцу Сло́ву/ лю́дем на спасе́ние.

Священноде́латель яви́лся еси́,/ тебе́ само́го же́ртву пре́жде те́пле прине́сл еси́ Влады́це твоему́,/ Ему́же жря пото́м,/ благочести́вым дае́ши душа́м во спасе́ние.

Богоро́дичен: Му́ченическими венцы́ укра́шены, отрокови́цы/ из Де́вы возста́вшему Бо́гу приведо́шася,/ песнопе́сненно вопию́ще:/ Христе́, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмо́с: Изба́вителю всех Всеси́льне,/ посреде́ пла́мене благоче́ствовавшия,/ снизше́д, ороси́л еси́/ и научи́л еси́ пе́ти:// вся дела́, благослови́те, по́йте Го́спода.

Пострада́в зако́нно, посрами́л еси́ беззако́нныя враги́ крепча́йше, священнослужи́телю Григо́рие,/ и Бо́гу приве́л еси́ мно́жество пою́щих:/ вся́кая дела́, благослови́те, Госпо́дня, Го́спода.

Возде́лав непло́дную ни́ву,/ насе́ял еси́ слове́сная се́мена,/ во сто пожа́в слове́сных кла́сов благопло́дие,/ Де́лателю душ угобзи́вшее.

Блиста́ньми слове́с твои́х просвети́л еси́/ и мно́гия тьмы приве́л еси́/ нас ра́ди во́лею Претерпе́вшему Стра́сти, Ему́же песнопое́м:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́дичен: Ни мно́жества мук убоя́вшися,/ ни плотски́м сласте́м повину́вшися,/ от Де́вы Го́спода су́ща испове́да, вопию́щи, Рипсими́я:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Песнь 9

Ирмо́с: Е́ва у́бо неду́гом преслуша́ния/ кля́тву всели́ла есть,/ Ты же, Де́во Богоро́дице, прозябе́нием чревоноше́ния/ ми́рови благослове́ние процвела́ еси́.// Тем Тя вси велича́ем.

Си́лою вжиля́емь Христо́вою, претерпе́л еси́ мук боле́зни,/ и ка́пища погуби́л еси́ де́монская, и хра́мы и́дольския раскопа́л еси́,/ лю́ди же, су́щия в неве́дении, просвети́л еси́,/ священному́чениче всече́стне.

Я́ко у́тро, возсия́ нам па́мять твоя́, благода́тей зарю́ нося́щи,/ ты бо све́та яви́лся еси́ прия́телище Боже́ственнаго/ и к Све́ту возше́л еси́ невече́рнему,/ бога́тно озаря́емь светоли́тии боже́ственными, преподо́бне.

Собесе́дник яви́лся еси́ проро́ков,/ му́чеников же и апо́столов купножи́тель,/ архиере́ев и преподо́бных, А́нгелов и Арха́нгелов равноста́тен,/ с ни́миже о нас, чту́щих тя, о́тче, моли́ Человеколю́бца.

До́блествоваша жены́ честны́я,/ испаде́ние Е́вино исправля́юще, претерпе́ша боле́зней треволне́ние,/ вельми́ на высоту́ хва́лящагося нога́ми красне́йшими сокруши́ша,/ и́хже досто́йно ублажа́ем.

Богоро́дичен: Све́том лица́ из Тебе́ Возсия́вшаго/ озари́вшися, Присноде́во, любо́вию неудержа́нною,/ Рипсими́я Стра́сти Его́ и Смерть свое́ю пло́тию изобрази́,/ те́мже с Тобо́ю, Влады́чице, ны́не весели́тся.

Свети́лен.

Подо́бен: Ученико́м:

В ро́ве вре́менно затворе́на со зверьми́ Григо́рия похва́лим сла́внаго,/ премени́вша ди́вия ве́пря мучи́теля Тирида́та/ и огласи́вши сло́во всей земли́ просвеще́ния.

Богоро́дичен:

Честне́йши еси́ всех тва́рей, Богоро́дице, Христа́ поро́ждшая,/ Того́ у́бо моли́ сохрани́тися ма́лей сей па́стве Твое́й/ невреди́мей от вся́каго наве́та проти́внаго.

На литурги́и

Блаже́нны Окто́иха, на 4, и святаго, песнь 3-я, на 4. Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Господем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Апо́стол к Кори́нфяном, зача́ло 166. Аллилу́йя, глас 2: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду, и преподо́бнии Твои́ возра́дуются. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 103. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

Преподо́бнаго отца́ на́шего Григо́рия, и́же на Пе́льшме реце́, Волого́дскаго чудотво́рца

На вели́цей вечерни

Блаже́н муж: 1-й антифо́н.

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры преподо́бнаго, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Преподо́бне о́тче Григо́рие,/ мирски́я себе́ отлучи́л еси́ молвы́,/ терпе́нием же, и посто́м, и ча́стыми моли́твами/ плоть твою́ покори́л еси́ ду́ху,/ и зми́я лука́ваго слез ту́чами потопи́л еси́, блаже́нне,/ и к преми́рному возше́л еси́ соверше́нию./ Те́мже, почита́юще па́мять твою́, преподо́бне, мо́лим тя:/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Преподо́бне о́тче Григо́рие,/ мирски́й мяте́ж оста́вив и взем крест твой,/ после́довал еси́ Христу́ невозвра́тным по́мыслом,/ и, в пусты́ню всели́вся, преподо́бне,/ душе́вныя стра́сти из ко́рене исто́ргл еси́,/ и, теле́сная чу́вства огорчева́я,/ злострада́ния претерпе́л еси́ во бде́нии с чи́стою со́вестию,/ и А́нгелов собесе́дник быв, блаже́нне,// моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Преподо́бне о́тче Григо́рие,/ впери́в ум твой к Бо́гу ве́рою,/ плотско́го смеше́ния/ возгнуша́лся еси́ неуста́внаго/ и, крест твой восприи́м,/ Всеви́дцу после́довал еси́,/ те́ло непокори́вое/ по́двиги воздержа́ния и по́мысла си́лою// порабо́тив Боже́ственному Ду́ху.

Преподо́бне о́тче Григо́рие,/ сла́ву маловре́менную оста́вив/ и в пусты́ню всели́вся,/ был еси́ доброде́тели подви́жник приле́жный,/ жесто́ким воздержа́нием же и посто́м плоть твою́ изнури́в;/ того́ ра́ди Христо́с обогати́ тя чудесы́./ Но помина́й ны, ча́да твоя́,/ ве́рою соверша́ющия всесвяще́нную па́мять твою́,// и испроси́ спасе́ние душа́м на́шим.

Сла́ва, глас 8. Самогла́сен:

Преподо́бне о́тче Григо́рие,/ ми́ра красоты́ отре́клся еси́,/ и, вся́кое наслажде́ние маловре́менных возненави́дев,/ мона́шеское житие́ па́че возлюби́л еси́,/ и в нем вельми́ подвиза́вся вся́ким злострада́нием,/ за́дняя забыва́я, на пре́дняя же простира́яся;/ и того́ ра́ди А́нгелов собесе́дник бы́ти сподо́бился еси́./ Но помина́й ста́до твое́, е́же собра́л еси́, му́дре,/ чту́щих ве́рою па́мять твою́,/ я́ко дерзнове́ние име́я ко Христу́ Богу,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже: Царь Небе́сный:

Вход, проки́мен дне. Чте́ния три преподо́бническая 

На стихо́вне стихи́ры, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся:

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Григо́рие,/ ты бо, и́го Христо́во на ра́мо взем до́блественне,/ наи́тия вра́жия попра́л еси́,/ в пусты́ню бо всели́вся,/ и в ней обре́л еси́ Небе́сную ле́ствицу./ Те́мже вси ве́рою почита́ем па́мять твою́,/ о всеблаже́нне Григо́рие, мона́шествующих похвало́,/ Христа́ непреста́нно моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Ра́дуйся, о́тче Григо́рие,/ мона́хов мно́гих наста́вник быв,/ те́мже, ве́рою соше́дшеся,/ вси по достоя́нию тя чтим,/ я́ко по́стника и служи́теля Христо́ва изя́щнаго,/ ра́дуяся бо, ше́ствовал еси́ в пусты́ни непрохо́дней, му́дре,/ вся озлобле́ния претерпева́я,/ благода́тию Бо́жиею укрепля́емь,/ те́мже тебе́ взыва́ем:/ о нас моли́ся/ спасти́ся душа́м на́шим.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Ра́дуйся, о́тче Григо́рие преподо́бне,/ сле́зными исто́чники ду́шу твою́ очища́я/ и всено́щным стоя́нием Бо́га моля́,/ от Него́же благода́тию укрепля́емь,/ земны́я ве́щи мудре мимоте́кл еси́,/ собра́л же еси́ в ду́шу твою́ Боже́ственное бога́тство Ду́ха:/ непоро́чную моли́тву,/ чистоту́ красноле́пну, бде́ние тве́рдо./ Те́мже и вы́шняго прия́тия насле́дник яви́лся еси́,/ и, ны́не в Небе́сных селе́ниих водворя́яся,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, глас 8. Самогла́сен:

Преподо́бне и преблаже́нне, святе́йший о́тче Григо́рие,/ любве́ ра́ди Христо́вы вся оста́вил еси́,/ бога́тство и сла́ву в ничто́же вмени́в,/ и, в пусты́ню вшед, бде́ние же и сухояде́ние восприи́м/ и е́же на земли́ лега́ние,/ и́миже чистоту́ душе́вную и теле́сную испра́вил еси́,/ устна́ми же и умо́м соверше́нное безмо́лвие,/ у́зкий путь и безстра́стный и ско́рбную жизнь,/ ра́дуяся, ше́ствовал еси́./ Те́мже ве́рою вопие́м ти:/ о всеблаже́нне Григо́рие,/ Христа́ непреста́нно моли́/ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже: Безневе́стная Де́во:

Тропа́рь, глас 8:

Любо́вию Христо́вою, богому́дре, просвети́вся, доброде́тельми облиста́л еси́/ и, вся́кое наслажде́ние плотско́е возненави́дев и в пусты́ню всели́вся,/ в не́йже вельми́ подвиза́лся еси́ в жи́зни сей вре́менней/ в пе́ниих, и во бде́ниих, и в поще́ниих,/ сего́ ра́ди и Христо́с да́ром чуде́с обогати́ тя;/ но помина́й нас, чту́щих пресве́тлую па́мять твою́, преподо́бне о́тче Григо́рие,// и моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

На у́трени

На Бог Госпо́дь: тропа́рь свята́го два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 5.

Подо́бен: Собезнача́льное:

Печа́ли жития́ отве́ргся и а́нгельское восприи́м житие́,/ воздержа́нием ду́шу удобри́л еси́/ и чуде́с благода́ть от Бо́га прия́л еси́ бога́тно, Григо́рие блаже́нне;/ о нас моли́ся, благоче́стно восхваля́ющих тя.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Пречи́стая Де́во, нас поми́луй, ве́рою прибега́ющих к Тебе́, Милосе́рдой,/ и прося́щих Твоего́ те́плаго, Влады́чице, заступле́ния,/ мо́жеши бо, я́ко Блага́, всех спасти́, я́ко су́щи Ма́ти Бо́га вы́шняго,/ Ма́терними Твои́ми мольба́ми при́сно объе́мши, Богора́дованная.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Мно́гим воздержа́нием, преподо́бне, житие́ твое́ украси́в,/ путь показа́л еси́ хотя́щим, веду́щий в жизнь, доброде́тельми и смире́нием,/ ми́ра бо отве́ргся и вся, я́же в ми́ре кра́сная, преоби́дев,/ Ева́нгельским уче́нием после́довал еси́,/ жесто́ким у́бо житие́м плоть твою́ изнуря́я,/ и гордаго зми́я воздержа́нием уби́л еси́,/ те́мже на Небеса́х водворя́ешися, Трисо́лнечному Божеству́ предстоя́, блаже́нне Григо́рие,/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Я́ко всенепоро́чная Неве́сто Творца́,/ я́ко Неискусому́жная Ма́ти Изба́вителя,/ прия́телище я́ко су́щи Уте́шителя, Препе́тая,/ беззако́нию мя су́ща скве́рное оби́телище и де́моном игра́лище в ра́зуме бы́вша,/ потщи́ся тех злоде́йства мя изба́вити и све́тлое жили́ще доброде́телей соверши́,/ Светоно́сная, Нетле́нная, отжени́ о́блак страсте́й/ и Вы́шняго прича́стия сподо́би и све́та невече́рняго моли́твами Твои́ми.

По полиеле́и седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Нищету́ у́бо возлюби́л еси́ па́че бога́тства тле́ннаго/ и сою́зом любве́ привяза́ся,/ земна́я и мимотеку́щая возненави́дев, блаже́нне,/ пусты́нное озлобле́ние усе́рдно подъе́м,/ те́мже и к ре́вности а́нгельскаго жития́ воздви́гл еси́ мно́жество мона́шествующих,/ преподо́бне о́тче наш Григо́рие, моли́ Христа́ Бо́га/ грехо́в оставле́ние дарова́ти нам и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тварь,/ а́нгельский собо́р и челове́ческий род,/ освяще́нный хра́ме и раю́ слове́сный,/ де́вственная похвало́, из Нея́же Бог воплоти́ся/ и Младе́нец бысть пре́жде век сый Бог наш;/ ложесна́ бо Твоя́ престо́л сотвори́ и чре́во Твое́ простра́ннее Небе́с соде́ла./ О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тварь, сла́ва Тебе́.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем// смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви: Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие преподо́бническое.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 8: Преподо́бне и преблаже́нне: зри на вече́рни, на стихо́вне, сла́вник.

Кано́н Богоро́дицы, со ирмосо́м на 6.

И святаго, на 8. Глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:// Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Земна́я и мимотеку́щая я́ко уме́ты вмени́в,/ Христа́ Еди́наго приобре́л еси́,/ Его́же любо́вию уязви́в ду́шу твою́, Григо́рие преподо́бне,/ моли́ся ко Го́споду нас просвети́ти.

Возше́д на высоту́ доброде́телей,/ до́лу влеку́щия сла́сти оплева́л еси́,/ сла́дость показа́л еси́ спасе́ние,/ о́тче преподо́бне, ста́ду твоему́.

Нахожде́ния вра́жия лука́вых духо́в,/ от Бо́га сокруше́нным се́рдцем прие́м по́мощь,/ Григо́рие блаже́нне,/ и воздержа́нием огради́вся, победи́л еси́ их.

Богоро́дичен: Прему́дрость Бо́жию вои́стину,/ Сло́во О́тчее несказа́нно ро́ждшая,/ души́ моея́ лю́тую я́зву исцели́/ и серде́чную боле́знь, Ма́ти Бо́жия, укро́ти́.

Песнь 3

Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́ свет омраче́нных,// и пое́т Тя дух мой.

Попали́л еси́ у́глием воздержа́ния/ страсте́й те́рние, преподо́бне,/ и прогоня́я нечи́стыя ду́хи, богоблаже́нне.

Я́ко свети́льник,/ твою́ ду́шу сле́зными пото́ки украша́я, преподо́бне,/ се́рдце твое́ поже́рл еси́ Бо́гу.

Стра́сти душетле́нныя успи́л еси́/ бо́дростными моли́твами и бде́ньми, всеблаже́нне,/ те́мже в Небе́сный черто́г всели́лся еси́, ра́дуяся.

Богоро́дичен: Уста́ви неуста́вное помышле́ний мои́х, Чи́стая, смуще́ние,/ Ма́ти Бо́жия,/ к Сы́ну Твоему́ направля́ющи моя́ движе́ния.

Седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Красоты́ мирски́я от млады́х ногте́й, преподо́бне, возненави́дев,/ Христа́ же Еди́наго от се́рдца возлюби́л еси́/ и, Тому́ вседу́шно прилепи́вся,/ я́ко безпло́тен, на земли́ пожи́л еси́ с пло́тию,/ сла́ву же мимотеку́щую и бога́тство в ничто́же вмени́в,/ Небе́сное бога́тство восприя́л еси́ и сла́ву ве́чную./ Те́мже и ублажа́ем свято́е Твое́ успе́ние/ и, в нем торжеству́юще, вопие́м ти:/ богоно́сне о́тче наш Григо́рие,/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Я́ко Всенепоро́чная: пи́сан по 2-м стихосло́вии.

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотрения Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́// и просла́вих Твое́ Божество́.

Я́ко в поро́де благово́нней и доброде́тели в раи́ одушевле́ннем,/ воздержа́нием процве́л еси́,/ и́мже пита́еши чту́щия тя.

Ми́ра любве́ отре́кся, дости́же го́рняго Иерусали́ма,/ иде́же Христо́с со Отце́м и Ду́хом,/ и венца́ от Него́ сподо́бися, со безпло́тными ли́ки пой:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Законополо́жника воздержа́нию мона́хов и пра́вило кро́тости,/ я́ко Моисе́я тя и Дави́да вои́стину/ стяжа́вше, о́тче, ублажа́ем.

Богоро́дичен: Под ле́том бы́вша,/ И́же от Отца́ безле́тно возсия́вшаго,/ Богома́ти, нам родила́ еси́,/ Его́же моли́ спасти́ пою́щия Тя.

Песнь 5

Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Свя́те незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго?/ Но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х// пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Страсте́й мглу отгна́в, преподо́бне, заря́ми, о́тче, по́двиг твои́х/ и просвеще́ние ду́ха в се́рдцы восприи́м, Григо́рие,/ и́мже попали́л еси́ вся де́монская ополче́ния/ и лико́м по́стническим причта́лся еси́.

Погаси́в стра́сти росо́ю воздержа́ния, о́тче блаже́нне,/ бога́тно вжегл еси́ огнь любве́, и ве́ры, и поще́ния,/ свети́льник, просвеща́яся безсме́ртием, и дне сын, о́тче, был еси́.

Удобри́в свяще́нную твою́ ду́шу,/ о́тче всеблаже́нне Григо́рие, изволе́нием простоты́,/ и ху́дость ри́зную име́л еси́,/ те́мже украше́ние доброде́тельно показа́лся еси́/ чту́щим всечестну́ю па́мять твою́.

Богоро́дичен: Еди́на ро́ждши Дева, еди́на муженеиску́сна яви́лася еси́, Всенепоро́чная,/ во утро́бе бо Сло́во О́тчее прие́мши безнача́льное,/ и млеко́м дои́ши, Де́во, чу́до стра́нно// и, де́вствующи, зако́ны обновля́еши естества́.

Песнь 6

Ирмо́с: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из глубины́ зол возведи́, молю́ся,/ к Тебе́ бо возопи́л, и услы́ши мя,// Бо́же спасе́ния моего́.

Собра́л еси́ в души́ твое́й боже́ственныя плоды́ Ду́ха:/ непоро́чну моли́тву, чистоту́ же кра́сну/ и бде́ние тве́рдо, воздержа́ния боле́зни,/ и́миже храм показа́лся еси́ Бо́га Вседержи́теля.

Душе́вный ра́зум впери́в, сла́вне,/ и чу́вствия окорми́в, му́дре,/ святы́ню благоче́стия су́щим на земли́ возвеща́л еси́/ и е́же к Небеси́ восхожде́ние.

Земны́х веще́й ху́дость мимоте́кл еси́, му́дре,/ невеще́ственною же моли́твою на Небеса́ возлете́л еси́/ и вы́шняго восприя́тия насле́дник яви́лся еси́/ жития́ соверше́нием.

Богоро́дичен: Прия́ла еси́ вои́стину Боже́ственное Сло́во в ложесна́ Твоя́/ и Сего́ па́че естества́, Пречи́стая, родила́ еси́,/ Его́же мольба́ми Твои́ми умоли́/ от бед вся изба́вити рабы́ Твоя́.

Конда́к, глас 8:

Христо́вою любо́вию уязви́вся, преподо́бне,/ и Тому́ невозвра́тным жела́нием после́довал еси́,/ вся́кое наслажде́ние плотско́е возненави́дев/ и в пусты́ню всели́вся, в ней вельми́ подвиза́лся еси́;/ тем и Христо́с да́ром чуде́с обогати́ тя./ Помина́й нас, чту́щих пресве́тлую па́мять твою́, да зове́м ти:// ра́дуйся, преподо́бне Григо́рие, о́тче наш.

И́кос:

Ева́нгельский глас, о́тче, услы́шав,/ вся оста́вил еси́ плотска́я мудрова́ния,/ бога́тство и сла́ву в ничто́же вмени́в,/ и на стра́сти, я́ко безпло́тен, подвиза́лся еси́,/ и безпло́тных ликостоя́нием чистото́ю уподо́бился еси́,/ и ра́зума дарова́ние от Бо́га прия́л еси́,/ е́же пода́ждь в пе́снех пою́щему ти си́це:/ ра́дуйся, Григо́рие преподо́бне и богоно́сне,/ Небе́сный челове́че и земны́й А́нгеле,/ ра́дуйся, Ду́ха Свята́го прекра́сное оби́телище,/ ра́дуйся, богоблаже́нне, вельми́ подвиза́вся во вре́менней жи́зни,/ по достоя́нию обогати́лся еси́ благода́тию Ду́ха,/ ея́же дарова́ние пода́ждь нам, ча́дом твои́м, да зове́м ти:/ ра́дуйся, преподо́бне Григо́рие, о́тче наш.

Песнь 7

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:// отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

В зла́це боже́ственных наказа́ний ста́до, о́тче, воспита́л еси́/ и жезло́м уче́ния зве́ри отгна́в ересе́й, поя́:/ отце́в на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Зе́льным поще́нием, я́ко благово́нною пи́щею, пита́я ду́шу твою́, преподо́бне Григо́рие,/ те́мже и Трисо́лнечному Божеству́ предста́ти сподо́бился еси́, со А́нгелы поя́:/ отце́в на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

В приста́нище ти́хое вшед, богому́дре, жите́йских пла́ваний отбе́г/ и волну́емых в бу́ри стра́шней спаса́тельное окормле́ние был еси́, воспева́я:/ отце́в на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Изба́вихомся вси от страсте́й и бед, обстоя́ний и неду́гов многообра́зных/ моли́твами Твои́ми, Богома́ти,/ Сы́ну Твоему́ зову́ще:/ благослове́н Бог отце́в на́ших.

Песнь 8

Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и а́нгельстии,// хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.

В поще́ниих кре́пкое и в моли́твах неле́ностное,/ терпе́ние во искуше́ниих, Григо́рие преподо́бне, на земли́ показа́л еси́,/ Бо́гу предстоя́, зове́ши:/ хвали́те и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Уязви́вся боже́ственным жела́нием, всеблаже́нне,/ те́мже и непоро́чно и пра́ведно житие́ проше́л,/ до́ндеже дости́гл еси́ Ца́рскаго Престо́ла, со А́нгелы поя́:/ хвали́те и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Укра́шен доброде́тельми, в по́стницех я́ко А́нгел показа́лся еси́,/ во све́те неизрече́нныя сла́вы почива́еши,/ песнь воспева́я Христу́ Бо́гу:/ хвали́те, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Богоро́дичен: Поглоще́ннаго боле́зньми и па́дшаго/ возста́ви, Богома́ти,/ я́ко да Тя сла́влю во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Устраши́ся всяк слух/ неизрече́нна Бо́жия снизхожде́ния,/ я́ко Вы́шний во́лею сни́де да́же и до пло́ти,/ от Деви́ческаго чре́ва быв Челове́к.// Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.

Душетле́нныя стра́сти победи́в/ и я́ко па́стырь и́стинный, упа́сл еси́ слове́сное ста́до,/ я́ко цве́ты ра́йскими, напитава́я сих благода́тию, блаже́нне.

У́зкий и приско́рбный ше́ствовав путь, о́тче Григо́рие,/ теле́сне у́бо преста́вился еси́, ду́хом же жив Бо́гу предстои́ши,/ но я́ко име́я дерзнове́ние к Бо́гу, моли́ спасти́ся нам.

Преде́л неукло́нен ве́ры/ и воздержа́ния о́браз иму́ще по́двиги твоя́, преподо́бне,/ вои́стину Зижди́теля пе́сньми велича́ем.

Богоро́дичен: В Тя всели́ся, Всенепоро́чная,/ и и́же пе́рвее родонача́льным злообра́зно запе́нша/ человеко-уби́йцу низложи́в,/ Роди́выйся из Тебе́ вся ны спасл есть.

Свети́лен:

Мирска́го пристра́стия, я́ко от скве́рны, уклони́лся еси́,/ и, а́лчбою плоть увяди́в, обнови́л еси́ ду́шу му́жеством, преподо́бне,/ и сла́вою обогати́лся еси́ Небе́сною, сла́вне./ Те́мже моля́ не преста́й о хва́лящих тя,/ о́тче Григо́рие преподо́бне.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Вои́стину Богоро́дицу Тя испове́дуем, Влады́чице, спа́сшиися Тобо́ю,/ Бо́га бо неизрече́нно родила́ еси́,/ разо́ршаго Кресто́м смерть,/ к Себе́ же приве́дши преподо́бных собо́ры,/ с ни́миже Тя восхваля́ем, Де́во.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 6. Самогла́сны:

Богому́дре Григо́рие,/ сла́ву маловре́менную оста́вив/ и в пусты́ню всели́вся,/ плотско́е мудрова́ние все ду́ху повину́л еси́;/ поще́ньми и страда́ньми утверди́вся,/ ко отцо́м преста́вился еси́ в ста́рости до́брей./ Те́мже мо́лим тя ны́не, ча́да твоя́:// моли́ о нас, спасти́ся душа́м на́шим.

Возсия́ днесь пресве́тлая и всепра́зднственная па́мять твоя́,/ о́тче преподо́бне Григо́рие,/ созыва́ющи многочи́сленное по́стников сосло́вие/ и преподо́бных ликостоя́ние,/ А́нгелы же с челове́ки/ я́ко вои́стину к похвале́нию/ в Тро́ице покланя́емаго Бо́га на́шего,// Его́же моли́ о душа́х на́ших.

Богоно́сне и преподо́бне, блаже́нный о́тче Григо́рие,/ не дал еси́ сна твои́м очесо́м,/ ни ве́ждом дрема́ния,/ серде́чное жела́ние е́же ко Христу́ си́ми явля́я,/ Его́же от ю́ности возлюби́л еси́,/ и живя́ше в тебе́ Христо́с Бог наш/ со Отцо́м и Святы́м Ду́хом./ Того́ моли́, богоблаже́нне о́тче,// спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, глас 8:

Преподо́бне о́тче Григо́рие,/ глас Ева́нгельский услы́шав,/ мир оста́вил еси́,/ бога́тство и сла́ву в ничто́же вмени́в,/ ду́шу с те́лом очи́стив от всех страсте́й,/ и Свята́го Ду́ха прекра́сная оби́тель яви́лся еси́ и вселе́ние,/ и ра́дость ве́чную восприя́л еси́, блаже́нне и прему́дре./ Те́мже и стада́ мона́хов со архиере́йскими чи́нми, чудесы́ удивля́еми,/ достоле́пно и ра́достно от души́ вопие́м Ти:/ богоблаже́нне преподо́бне о́тче наш Григо́рие,/ моли́ Христа́ Бо́га уще́дрити мир// и спасти́ ду́ши на́ша.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х/ и изба́ви нас// от вся́кия ну́жды и печа́ли.

На Литурги́и слу́жба преподо́бническая.

Моли́тва

О свяще́нная главе́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Григо́рие! Не забу́ди чад твои́х, и́хже богоуго́дными труды́ и моли́твенными по́двиги духо́вно породи́л еси́; помина́й нас во святы́х твои́х благоприя́тных моли́твах и назида́й предста́тельством твои́м ста́до твое́, е́же сам упасл еси́; моли́ за ны, о́тче свяще́нный, де́ти твоя́ духовныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́; не премолчи́ за ны ко Христу́ и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя. Помина́й недосто́йных нас пред Престо́лом Вседержи́теля, тебе́ бо даде́ся благода́ть моли́тися за ны. Аще бо те́лом преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив во Христе́ пребываеши. Не отступи́ от нас ду́хом, сохраня́й нас от стрел вра́жиих, от пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. Се бо, ра́кою моще́й твои́х пребыва́я с на́ми, свято́ю твое́ю душо́ю с Небе́сными Си́лами у Престо́ла Вседержи́телева предстои́ши и та́мо досто́йно сла́виши Го́спода. Те́мже, припа́дающе со умиле́нием, мо́лимся тебе́ о спасе́нии душ на́ших: испроси́ нам вре́мя на покая́ние и невозбра́нно прейти́ от земли́ на Не́бо чрез мыта́рства го́рьких бесо́в, да твои́м предста́тельством от ве́чныя му́ки изба́вльшеся, Небе́сное Ца́рствие насле́довати сподо́бимся со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Христу́ Го́споду на́шему, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, ны́не и в безконе́чныя ве́ки веко́в. Ами́нь.

И# и4же во с™hхъ nтцA нaшегw міхаи1ла, пeрвагw митрополjта кjевскагw, и3 всеS руси2 чудотв0рца.

Вeчеръ, Блажeнъ мyжъ: №-й ґнтіфHнъ.

На ГDи, воззвaхъ: стіхи6ры, глaсъ є7.