• Мінея Місячна,  Листопад

  В 1-й день

  ← Зміст Листопад В 2-й день → В 1-й день → Святы́х и чудотво́рцов безсре́бреников Космы́ и Дамиа́на, и́же от Аси́и → Собо́р всех святы́х Безсре́бреников → С™hхъ и3 чудотв0рцwвъ, безсрeбреникwвъ космы2 и3 даміaна, и5же t ґсjи

 • Мінея Місячна,  Листопад

  В 30-й день

  ← В 29-й день Листопад В 1-й день Грудня → В 30-й день → Свята́го и всехва́льнаго апо́стола Андре́я Первозва́ннаго → С™aгw и3 всехвaльнагw ґпcла ґндрeа первозвaннагw

 • Мінея Місячна,  Листопад

  В 29-й день

  ← В 28-й день Листопад В 30-й день → В 29-й день → Свята́го му́ченика Парамо́на и преподо́бнаго Ака́кия, и́же в Ле́ствице свиде́тельствованнаго → С™aгw мyченика парам0на: И# с™aгw мyченика філумeна: И# прпdбнагw ґкaкіа, и4же въ лёствицэ свидётельствованнагw

 • Мінея Місячна,  Листопад

  В 28-й день

  ← В 27-й день Листопад В 29-й день → В 28-й день → Свята́го преподобному́ченика Стефа́на Но́ваго. И свята́го му́ченика Ирина́рха → Святи́теля Фео́дора, архиепи́скопа Росто́вскаго, сро́дника преподо́бнаго Се́ргия Ра́донежскаго → Священному́ченика митрополи́та Серафи́ма → С™aгw прпdбномyченика стефaна н0вагw: И# с™aгw мyченика їринaрха

 • Мінея Місячна,  Листопад

  В 27-й день

  ← В 26-й день Листопад В 28-й день → В 27-й день → Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и ра́ди Зна́мения Ея́, бы́вшаго в Вели́ком Нове́гра́де → Свята́го великому́ченика Иа́кова Перся́нина, и преподо́бнаго отца́ на́шего Палла́дия →  Святи́теля Иа́кова, епи́скопа…

 • Мінея Місячна,  Листопад

  В 26-й день

  ← В 25-й день Листопад В 27-й день → В 26-й день → Преподо́бнаго отца́ на́шего Али́пия сто́лпника → Святи́теля Инноке́нтия, епи́скопа Ирку́тскаго, чудотво́рца → Освяще́ние це́ркве свята́го великому́ченика Гео́ргия, я́же в Ки́еве пре́д враты́ Святы́я Софи́и → Преподо́бных Афана́сия,…

 • Мінея Місячна,  Листопад

  В 25-й день

  ← В 24-й день Листопад В 26-й день → В 25-й день → И́же во святы́х оте́ц на́ших и священному́ченик Кли́мента, Па́пы Ри́мскаго, и Петра́ Александри́йскаго → Отда́ние пра́здника Вве́дения во храм Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, и па́мять свята́го…

 • Мінея Місячна,  Листопад

  В 24-й день

  ← В 23-й день Листопад В 25-й день → В 24-й день → Святы́я великому́ченицы Екатери́ны и свята́го великому́ченика Мерку́рия → Свята́го великому́ченика Мерку́рия → Свята́го му́ченика Мерку́рия Смоле́нскаго, но́ваго чудотво́рца → С™hz великомyченицы є3катерjны: И# с™aгw великом§ника меркyріа →…

 • Мінея Місячна,  Листопад

  В 23-й день

  ← В 22-й день Листопад В 24-й день → В 23-й день → Свята́го благове́рнаго вели́каго кня́зя Алекса́ндра Не́вскаго, Влади́мирскаго и Новгоро́дскаго чудотво́рца, нарече́ннаго во и́ноцех Алекси́я → Святи́теля и чудотво́рца Митрофа́на, пе́рваго епи́скопа Воро́нежскаго → Святи́теля Амфило́хия, епи́скопа Икони́йскаго,…

 • Мінея Місячна,  Листопад

  В 22-й день

  ← В 21-й день Листопад В 23-й день → В 22-й день → Святы́х апо́стол от 70-ти Филимо́на, Архи́ппа и святы́я му́ченицы Апфи́и → Свята́го благове́рнаго вели́каго кня́зя Михаи́ла Яросла́вича Тверска́го → Свята́го благове́рнаго кня́за Яропо́лка Влади́миро-Волы́нскаго → С™aгw ґпcла…

 • Мінея Місячна,  Листопад

  В 21-й день

  ← В 20-й день Листопад В 22-й день → В 21-й день → Введе́ние (Вход) во храм Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и → Вх0дъ во хрaмъ прес™hz вLчцы нaшеz бцdы и3 приснодёвы марjи.

 • Листопад,  Мінея Місячна

  В 20-й день

  ← В 19-й день Листопад В 21-й день → В 20-й день → Предпра́зднство Введе́ния (Вхо́да) во храм Пресвяты́я Богоро́дицы, и преподо́бнаго отца́ на́шего Григо́рия Декаполи́та, и и́же во святы́х отца́ на́шего Про́кла, архиепи́скопа Константи́награ́да → Преподо́бнаго Диодо́ра Юрьего́рскаго, Каргопо́льскаго…