• Мінея Місячна,  Квiтень

  В 30-й де́нь

  ← В 29-й день Квітень В 1-й день Травня → В 30-й день → Свята́го апо́стола Иа́кова, бра́та свята́го Иоа́нна Богосло́ва → Свята́го отца́ на́шего Дона́та, епи́скопа Еври́йскаго → Святи́теля Ники́ты, епи́скопа Новгоро́дскаго → Святи́теля Игна́тия, епи́скопа Кавка́зскаго и Черномо́рскаго…

 • Мінея Місячна,  Квiтень

  В 29-й де́нь

  ← В 28-й день Квітень В 30-й день → В 29-й день → Святы́х девяти́ му́чеников, и́же в Ки́зице, и преподо́бнаго Ме́мнона чудотво́рца → Святи́теля Васи́лия, митрополи́та Остро́жскаго, Се́рбскаго → С™hхъ девzти2 м§никwвъ, и5же въ кЂзіцэ. И# прпdбнагw мeмнона чудотв0рца

 • Мінея Місячна,  Квiтень

  В 28-й де́нь

  ← В 27-й день Квітень В 29-й день → В 28-й день → Святы́х апо́стол Иа́сона и Сосипа́тра и святы́х му́ченик Да́ды, Макси́ма и Кинтилиа́на → Святи́теля Кири́лла, епи́скопа Ту́ровскаго → С™hхъ ґпcлъ їaсwна и3 сwсіпaтра. И# с™hхъ м§никъ, дaды,…

 • Мінея Місячна,  Квiтень

  В 27-й де́нь

  ← В 26-й день Квітень В 28-й день → В 27-й день → Свята́го священному́ченика Симео́на, сро́дника Госпо́дня → Преподо́бнаго Стефа́на, игу́мена Пече́рскаго, епи́скопа Влади́мира Волы́нскаго → С™aгw свzщенномyченика сmмеHна, ср0дника гDнz

 • Мінея Місячна,  Квiтень

  В 26-й де́нь

  ← В 25-й день Квітень В 27-й день → В 26-й день → И́же во святы́х отца́ на́шего Стефа́на, епи́скопа Пе́рмскаго → Свята́го священному́ченика Васи́лия, епи́скопа Амаси́йскаго → Преподо́бнаго Иоанни́кия Деви́ченскаго → С™aгw сщ7енномyченика васjліа, є3пcкпа ґмасjйскагw → И$же во…

 • Мінея Місячна,  Квiтень

  В 25-й де́нь

  ← В 24-й день Квітень В 26-й день → В 25-й день → Свята́го апо́стола и Евангели́ста Ма́рка → Преподо́бнаго Сильве́стра, игу́мена Обно́рскаго → Пра́зднование Пресвяте́й Богоро́дице ра́ди ико́ны Ея́, имену́емыя «Царегра́дская» → С™aгw ґпcла и3 є3ђлjста мaрка

 • Мінея Місячна,  Квiтень

  В 24-й де́нь

  ← В 23-й день Квітень В 25-й день → В 24-й день → Свята́го му́ченика Са́ввы Стратила́та → Преподо́бных Са́ввы и Алекси́я затво́рника, в Бли́жних пеще́рах почива́ющих → С™aгw мyченика сaввы стратилaта

 • Мінея Місячна,  Квiтень

  В 23-й де́нь

  ← В 22-й день Квітень В 24-й день → В 23-й день → Свята́го сла́внаго великому́ченика, и победоно́сца, и чудотво́рца Гео́ргия → Святы́я благове́рныя цари́цы Алекса́ндры → С™aгw слaвнагw великом§ника, побэдон0сца и3 чудотв0рца геHргіа

 • Мінея Місячна,  Квiтень

  В 22-й де́нь

  ← В 21-й день Квітень В 23-й день → В 22-й день → Преподо́бнаго отца́ на́шего Фео́дора Сикео́та → Пренесе́ние честны́х моще́й свята́го благове́рнаго вели́каго кня́зя Все́волода Гаврии́ла, Пско́вскаго чудотво́рца → Прпdбнагw nц7A нaшегw fе0дwра сmкеHта. И# пренесeніе мощeй с™aгw…

 • Мінея Місячна,  Квiтень

  В 21-й де́нь

  ← В 20-й день Квітень В 22-й день → В 21-й день → Свята́го священному́ченика Ианнуа́рия и дружи́ны его́ и свята́го священному́ченика Фео́дора, и́же в Перги́и → С™aгw сщ7енномyченика їаннуaріа, и3 дружи1ны є3гw2. И# с™aгw сщ7енномyченика fе0дwра, и4же въ пергjи

 • Мінея Місячна,  Квiтень

  В 20-й де́нь

  ← В 19-й день Квітень В 21-й день → В 20-й день → Преподо́бнаго отца́ на́шего Фео́дора Трихи́ны → Преподо́бнаго Алекса́ндра Ошеве́нскаго → Свята́го му́ченика Гаврии́ла младе́нца, Белосто́кскаго → Преподо́бнаго Иоаса́фа Се́рбскаго, Метеори́та → Прпdбнагw nц7A нaшегw fе0дwра тріхи1ны

 • Мінея Місячна,  Квiтень

  19-й де́нь

  ← В 18-й день Квітень В 20-й день → В 19-й день → Преподо́бнаго отца́ на́шего Иоа́нна Ветхопеще́рника → Святы́я пра́ведныя Матро́ны Моско́вския → Прпdбнагw nц7A нaшегw їwaнна ветхопещeрника