...
Вибрані праці святих отців,  святий Феофілакт Болгарський, архієпископ Охридський

Тлумачення на 1-е послання святого апостола Іоанна

Зміст
УкраїнськаРосійська

Опис першого послання святого апостола Іоанна

Євангельське богослов’я про Христа; тут же про сповідь і збереження себе від гріхів і про те, що пізнання Бога підтверджується дотриманням заповідей. – Про любов, без якої немає благочестя, тут же про благодать, властиву кожному віку, і про залишення любові до світу. – Про лжебратію, що відкидає Бога, про те, що благочестя християнське неодмінно сповідує Отця, бо прославляння Отця обумовлюється визнанням Сина за Бога; тут же про божественний і духовний дар в освяченні, у надії на пізнання Бога, і про те, що всякий, хто перебуває у Христі, не згрішає, бо хто грішить, той від диявола. – Про любов до ближнього і про схильність до допомоги; тут же про добру совість, що подається вірою в Іісуса Христа, про розрізнення духів через сповідання олюднення Господнього. – Про необхідність братньої любові для богошанування. – Про Божественність Сина у славі Отця, і про перемогу над дияволом через віру в Іісуса Христа для життя вічного. – Про допомогу братові, який грішить, молитвою за нього, і про те, що не повинно грішити; тут же і про віддалення від служіння бісам.

Зміст першого послання святого апостола Іоанна

Той самий Іоанн, який написав Євангеліє, писав і це послання, з метою утвердити тих, які вже увірували в Господа. І як у Євангелії, так і в цьому посланні насамперед богословствує про Слово, показує, що Воно завжди в Бозі, і вчить, що Отець є світло, щоб ми й звідси пізнали, що Слово є ніби відблиск Його. Продовжуючи богословствувати, пояснює, що таїнство нашого спасіння не є новиною, але що воно від початку і завжди було, а тепер тільки відкрилося в Господі, Який є вічне життя і істинний Бог. Виставляє і причину Його пришестя і явлення, кажучи, що Він з’явився зруйнувати діла диявола, визволити нас від смерті і навчити нас пізнання Отця і Його Сина, Господа нашого Іісуса Христа. Апостол пише людям будь-якого віку, дітям, юнакам, старцям, тому що пізнаний Бог, а сила диявола подолана і смерть скасована. Крізь усе послання повчає про любов, заповідає, щоб ми любили один одного, і обов’язок взаємної любові засновує на тому, що і Христос полюбив нас. Пояснює відмінність між страхом і любов’ю, між дітьми Божими і дітьми диявола, між гріхом смертним і не смертним, і між духами. Окремо пояснює, який дух від Бога, і який дух омани; коли ми визнаємося дітьми Божими, і коли дітьми диявола; про який гріх ми повинні молитися за тих, хто грішить, і про який не повинні молитися. Каже, що хто не любить ближнього, той не гідний звання і не може називатися Христовим. Показує, що Син єдиний з Отцем і що той, хто відрікається від Сина, не має і Отця. У цьому ж посланні розмірковує, що антихристові властиво говорити, ніби Іісус Христос не є істинним Сином, щоб показати, що Він обманює, називаючи самого Себе Сином, однак не будучи Ним воістину. Крізь усе послання переконує віруючих у Господа не засмучуватися через те, що світ ненавидить їх, а краще радіти, бо ненависть з боку світу показує, що віруючі відступили від самого світу і належать уже до громадянства небесного. Наприкінці послання знову нагадує, що Син Божий є вічне Життя й істинний Бог, і що ми повинні Йому служити, а від ідолів берегти себе.

Оглавление первого послания святого апостола Иоанна

Евангельское богословие о Христе; здесь же об исповеди и хранении себя от грехов и о том, что познание Бога подтверждается соблюдением заповедей. – О любви, без которой нет благочестия, здесь же о благодати, свойственной каждому возрасту, и об оставлении любви к миру. – О лжебратиях, отрицающих Бога, о том, что благочестие христианское непременно исповедует Отца, ибо прославление Отца условливается признанием Сына за Бога; здесь же о божественном и духовном даре в освящении, в надежде на познание Бога, и о том, что всякий, пребывающий во Христе, не согрешает, ибо кто грешит, тот от диавола. – О любви к ближнему и о склонности к вспомоществованию; здесь же о доброй совести, подаваемой верой в Иисуса Христа, о различении духов чрез исповедание вочеловечения Господня. – О необходимости братской любви для богопочтения. – О Божественности Сына в славе Отца, и о победе над диаволом чрез веру в Иисуса Христа для жизни вечной. – О вспоможении согрешающему брату молитвой за него, и о том, что не должно грешить; здесь же и об удалении от служения бесам.

Содержание первого послания святого апостола Иоанна

Тот же Иоанн, который написал Евангелие, писал и это послание, с целью утвердить тех, которые уже уверовали в Господа. И как в Евангелии, так и в настоящем послании прежде всего богословствует о Слове, показывает, что Оно всегда в Боге, и учит, что Отец есть свет, чтобы мы и отсюда познали, что Слово есть как бы отблеск Его. Продолжая богословствовать, объясняет, что таинство нашего спасения не новость, но что оно от начала и всегда было, а теперь только открылось в Господе, Который есть вечная жизнь и истинный Бог. Выставляет и причину Его пришествия и явления, говоря, что Он явился разрушить дела диавола, освободить нас от смерти и научить нас познанию Отца и Его Сына, Господа нашего Иисуса Христа. Апостол пишет людям всякого возраста, детям, юношам, старцам, потому что познан Бог, а сила диавола преодолена и смерть упразднена. Чрез все послание поучает о любви, заповедует, чтобы мы любили друг друга, и долг взаимной любви основывает на том, что и Христос возлюбил нас. Объясняет различие между страхом и любовью, между детьми Божиими и детьми диавола, между грехом смертным и не смертным, и между духами. Раздельно объясняет, какой дух от Бога, и какой дух заблуждения; когда мы признаемся детьми Божиими, и когда детьми диавола; о каком грехе мы должны молиться за согрешающих и о каком не должны молиться. Говорит, что кто не любит ближнего, тот не достоин звания и не может называться Христовым. Показывает, что Сын един с Отцом и что отрекающийся от Сына не имеет и Отца. В этом же послании рассуждает, что антихристу свойственно говорить, будто Иисус Христос не есть истинный Сын, чтобы показать, что Он лжет, называя Самого Себя Сыном, однако не будучи Им поистине. Чрез все послание убеждает верующих в Господа не унывать от того, что мир ненавидит их, а лучше радоваться, потому что ненависть со стороны мира показывает, что верующие отступили от самого мира и принадлежат уже к гражданству небесному. В конце послания опять напоминает, что Сын Божий есть вечная Жизнь и истинный Бог, и что мы должны Ему служить, а от идолов хранить себя.

Знайшли помилку