...
Житія святих,  Жовтень

Житіє преподобного отця нашого Нестора, літописця Руського

Місяця жовтня на 27-й день

Кожна річ, коли писанням утверджена не буде, прийде у забуття та невідання. Також і про самий початок, першу будову світу, і про самого родоначальника нашого Адама; коли б не був Мойсей від Бога навчений та у книгах своїх не залишив нам те, усе б довгота часу покрила, як пітьма, та привела б у невідання. Але Бог, творячи пам’ять чудес своїх, у який хоче час описувачів подає, щоб могли користуватися наступні роди, прочитавши накреслене ними. Відповідно до того і в останнії ції літа явив Господь у Руській нашій землі, в Печерському святому монастирі, завжди пам’ятного письменника, преподобного отця нашого Нестора, що просвітив наші очі, приводячи нас у користь та подяку Богові, коли написав нам про начало й першу будову Руського нашого світу не тільки зовнішнього, а найбільше внутрішнього й духовного; кажу про заснування і подвиги життя іночого, чинного в Русі й насадженого, як у раю, в Печерському святому монастирі, і про духовного родоначальника нашого, вже не звабленого, про преподобного Антонія та інших, що наслідували йому, і породжених духом од нього печерських святих; від них-бо і був цей достохвальний письменник, який їхні святоліпні житія не лише тростиною на хартії написав, але й рівноподвижними ділами на непорочній своїй душі; тим-то самого себе вписав у книги життя вічного, як почулося йому: “Радуйтеся, що імена ваші написані на небесах!”

Цей блаженний отець наш Нестор прийшов до них, безмовного преподобного Антонія у печері і блаженного Феодосія, який будував монастир, бажаючи святого ангельського іночого образу; мав він якраз сімнадцять років од народження свого, і тоді, хоч не був ще інок, набув усілякої чернечої чесноти, чистоти тілесної і душевної, добровільної убогості, глибокої смиренності, беззаперечного послушання, міцного пощення, безперервного моління, невсипущого дбання та й інші рівноангельські труди мав усілякі, а, наслідуючи життю самих першоначальників святих печерських Антонія і Феодосія, від тієї святої двоїни прийняв люб’язно у доброцвітній своїй юності всіляку заповідь, як дитя від сочків молоко і як олень спраглий воду від двох джерел, що течуть посеред гір у печерах. Являє-бо в писанні своєму, що мав велику любов до тих преподобних основників не словом, ані язиком, але ділом та істиною і що вельми прославляв Бога в тілі своїм і в душі своїй, бачачи добрі діла, які світяться, тих двох великих світил Руського неба. Після ж чесної перед Господом смерті тих преподобних отців цей блаженний отець наш Нестор не тільки ділами мирськими для світу помер, що й раніше, будучи на пробі, сотворив був, але вже й мирським образом і прийняв святий ангельський іночий образ від преподобного Стефана, ігумена печерського, потім і на дияконську ступінь од нього ж виведений був; і тоді, бачачи на собі подвійний агельський сан, чернечий і дияконський, день від дня чесноти подвоюючи, умертвляючи всі пристрасті плотські і творячи всіляку істину, щоб не бути ніколи плотським, а в усьому духовним та істинним рабом і поклонником Божим, добре знав, що сам Бог сказав: “Бог є дух і ті, що Йому вклоняються, повинні в дусі та в істині вклонятись”. Однак являє у відомому своєму писанні, як перемагати духа лукавого (в ньому-бо істини нема), що не поклоняється Господеві, а найбільше невимовним смиренням; всюди-бо, смиряючись, називає себе недостойним, грубим, невігласом і наповненим безліччю гріхів.

Коли ж Богом зрушена братія сотворила раду: викопати мощі преподобного Феодосія і перенести їх із печери в Богом створену Печерську церкву, — тоді на це послушання перший був цей блаженний Нестор і з великою вірою та молінням у ділі, копаючи вночі, потрудився, багатоцінний цей бісер Печерського святого монастиря, чесні, кажу, мощі преподобного Феодосія викопав і перед печеру виніс; великим тоді чудесам самовидцем був, як сам про це повідає.

Прожив літ достатньо, трудячись у ділах літописання і літа вічні поминаючи, і так добре вгодив Творцю літ; по тому по літах достатніх врем’яних переставився у вічність, і покладений був у печері, де й досі чесне його тіло у чудотворнім нетлінні почиває, свідчачи, що преподобний цей письменник житій святих і літ написав собі нетлінно житло на небесах і благословенний є нетлінним вінцем літа благодаті Божої, літа Господнього догідного.

Молитвами ж преподобного цього письменника хай би й ми були вписані у книги життя Агнця Божого, Його ж літа не зменшаться, Йому ж із Богом, Отцем та животворящим Духом належить од нас усіляка слава, честь і поклоніння тепер, і повсякчас, і навіки віків. Амінь.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Нестору Летописцу, Печерскому, в Ближних пещерах, глас 4 

Времена́ и ле́та достопа́мятных дея́ний,/ по́двиги и труды́ Богоно́сных оте́ц,/ Не́сторе прему́дре, напису́я,/ любо́вию возгоре́лся еси́ после́довати стопа́м первонача́льных,/ с ни́миже не преста́й моли́тися Христу́ Бо́гу,// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак преподобному Нестору Летописцу, Печерскому, в Ближних пещерах, глас 2

Я́ко сый Богоно́снаго Феодо́сия учени́к/ и и́стинный жития́ того́ подража́тель,/ пе́рвый честны́х его́ моще́й самови́дец бы́ти сподо́бился еси́,/ я́же с про́чиими святоле́пно прене́с,/ насле́дил еси́ с те́миже Ца́рство Небе́сное,// е́же получи́ти и нам, чту́щим тя, Го́сподеви моли́ся.

Молитва преподобному Нестору Летописцу, Печерскому, в Ближних пещерах

О, преподо́бне о́тче, прему́дре наста́вниче и Боголюбе́зне подви́жниче Не́сторе Летописче! Предстоя́й со дерзнове́нием престо́лу Ве́чныя Сла́вы, не забу́ди на́с гре́шных и недосто́йных, бу́рями страсте́й отягче́нных, и хода́тайством твои́м непреста́нным защити́ страну́ на́шу, тебе́ при́сную, и соотчии твоя́ от вся́ких зо́л и скорбе́й. Утверди́ се́рдца на́ша в правосла́вней ве́ре, оте́чество свое́ научи́ люби́ти и в братолю́бии кре́пце пребыва́ти. Наста́ви на́с на стези́ спасе́ния, да моли́твами твои́ми, засту́пниче на́ш, вни́дем в ве́чное Ца́рство сла́вы, восхваля́юще Го́спода и прославля́юще твое́ заступле́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропaрь, глaсъ д7:

ВременA и3 лBта достопaмzтныхъ дэsній, п0двиги и3 труды2 бGон0сныхъ nтє1цъ, нeстwре премудре, написyz, люб0вію возгорёлсz є3си2 послёдовати стопaмъ первоначaльныхъ, съ ни1миже не престaй моли1тисz хрcтY бг7у, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ в7:

Ћкw сhй бGон0снагw fеод0сіа ўчени1къ, и3 и4стинный житіS тогw2 подражaтель, пeрвый честнhхъ є3гw2 мощeй самови1децъ бhти спод0билсz є3си2: ±же съ пр0чіими с™олёпнw пренeсъ, наслёдилъ є3си2 съ тёмиже цrтво нбcное: є4же получи1ти и3 нaмъ чтyщымъ тS, гDви моли1сz.

Мlтва ко прпdбному нeстwру лэтопи1сцу печeрскому:

Q пребlжeнне и3 бGон0сне џтче нaшъ нeстwре, премyдрый ўчи1телю, вели1кій подви1жниче, печeрскіz лavры похвало2 и3 њ всёмъ мjре моли1твениче! нhнэ предстоsй со дерзновeніемъ пrт0лу тріmпостaснагw бGа, помози2 нaмъ, со слезaми и3 сокрушeннымъ сeрдцемъ къ тебЁ приходsщымъ, вёру правослaвную до концa житіs нaшего въ чистотЁ сохрани1ти. Дyхъ рeвности, и4мже ты2 пламенёлъ є3си2, возгрёй предстaтельствомъ твои1мъ и3 њ нaсъ, и5хже хrт0съ постaви пaстырzми, да всеусeрднw просвэщaемъ и3 ўтверждaемъ во правослaвіи словeсное стaдо хrт0во! И#спроси2, q великодарови1тый настaвниче, ў пастыреначaльника хrтA всёмъ нaмъ всsкій дaръ коемyждо бlгопотрeбенъ: nтрокHмъ целомyдріе и3 послушaніе, ю4нымъ ўмA просвэщeніе во є4же ск0рw пріsти и5мъ и3 спёшнw навhкнути бжcтвеннаго зак0на и3 всемy бlг0му и3 полeзному ўчeнію; настaвникwмъ терпёніz, начaльствующымъ мyдрости џбразъ! Q бGолюбeзнэйшій џтче, люби1телю и3 рeвностный научи1телю с™hz и4стины, научи2 и3 нaсъ бhти дост0йными подражaтелzми трудHвъ твои1хъ. приведи2 нaсъ, џтче с™hй, мlтвами твои1ми къ ўразумёнію душеполeзнагw знaніz, да внимaz преподавaемому нaмъ ўчeнію хrт0ву, поживeмъ бGу нaшему во слaву, цRкви и3 nтeчеству нaшему на п0льзу. Настaви нaсъ на стези2 сп7сeніz, да мlтвами твои1ми, застyпниче нaшъ, во ўчeніи да не лёностны пребyдемъ, въ ўсeрдіи не њслабэвaz, дyхомъ пламенёz вни1демъ въ вёчное цrтво слaвы восхвалsz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Ще в розробці

Знайшли помилку