...
Святитель Іона, архієпископ Новгородський p1b1hqv1lmjv9q4dmi323o1dbr3
Житія святих,  Листопад

Святитель Іона, архієпископ Новгородський

Місяця листопада на 5-й день

У миру Іоанн. Народився в Новгороді наприкінці XIV ст., рано осиротів. Ще в дитинстві він отримав пророцтво про своє святительство від блаженного Михайла Клопського († бл. 1453-1456 рр.; пам’ять 11/24 січня), яке здійснилося через п’ятдесят років.

Досягнувши досконалого віку, Іоанн прийняв чернецтво в Отенській пустині. За святе життя братія обрала його ігуменом, а в 1458 р. новгородці побажали мати Іону своїм архієпископом. Для своїх пасомих святитель був пастирем і батьком, і особливо дбав святий про вдів і сиріт. Користуючись любов’ю і повагою співгромадян, не раз клопотав святитель за бунтівних новгородців перед московським великим князем, вгамовуючи його гнів, утримував Новгород від союзу з Литвою.

Святитель багато дбав і про духовну просвіту своєї пастви, і про будівництво храмів, не забув він і Отенської пустині. Він надав велику допомогу і сприяння улаштуванню Соловецького монастиря: преподобному Зосимі († 1478 р.; пам’ять 17/30 квітня) святитель Іона видав грамоту, за якою разом із мирською владою віддавав у володіння нової обителі весь Соловецький острів.

Архієпископ Іона спочив у Господі 5 листопада 1470 р. Нетлінні мощі святителя прославилися численними чудотворіннями.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь святителю Ионе, архиепископу Новгородскому, глас 4

Исправле́ние ве́ры, и о́браз кро́тости,/ и я́коже сад посреде́ рая́,/ преподо́бными де́лы твои́ми мир просвеща́еши,/ и сего́ ра́ди к моще́м твои́м любо́вию прикаса́емся и ве́рно вопие́м:/ предста́ни в по́мощь воспева́ющим па́мять твою́ светоно́сную, о́тче Ио́но,// и моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак святителю Ионе, архиепископу Новгородскому, глас 4

Свы́ше прия́л еси́ Боже́ственную благода́ть/ хода́тайствовати Бо́гу и челове́ком,/ я́ко архиере́й возноше́ние вознося́,/ и мир лю́дем твои́м снося́,/ и оби́лие плодо́в, Ио́но блаже́нне;/ ты бо еси́ Вели́каго Нова́гра́да похвала́// и су́щих о нем ра́дость.

Тропaрь с™aгw, глaсъ д7:

И#справлeніе вёры, и3 џбразъ кр0тости, и3 ћкоже сaдъ посредЁ раS, прпdбными дёлы твои1ми мjръ просвэщaеши, и3 сегw2 рaди къ честнёй рaцэ твоeй люб0вію прикасaемсz, и3 вёрнw вопіeмъ: предстaни въ п0мощь воспэвaющымъ пaмzть твою2 свэтон0сную, џтче їHно, и3 моли2 сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ д7:

Свhше пріsлъ є3си2 бжcтвенную бл7годaть, ходaтайствовати бGу и3 человёкwмъ, ћкw ґрхіерeй возношeніе возносS, и3 ми1ръ лю1демъ твои6мъ сносS, и3 nби1ліе плодHвъ, їHно бlжeнне: тh бо є3си2 вели1кагw новaграда похвалA, и3 сyщихъ њ нeмъ рaдость.

Ще в розробці

Знайшли помилку