Святитель Мелетій, архієпископ Антіохійський p1b95l279h7smvj1v7h16r0b6j4
Житія святих,  Лютий

Святитель Мелетій, архієпископ Антіохійський

Місяця лютого на 12-й день

Святий Мелетій, архієпископ Антіохійський, був спочатку єпископом Севастійським у Вірменії (бл. 357), а згодом був викликаний імператором Констанцієм до Антіохії для захисту від аріанської єресі й отримав Антіохійську кафедру.

Святий Мелетій вельми ревно боровся проти аріанських помилок, і через підступи єретиків тричі був вигнаний з кафедри, оскільки аріани оточували Констанція і схиляли його на свій бік. Антіохійський святитель вирізнявся незвичайною лагідністю, невпинно прищеплював своїй пастві чесноти й добрі звичаї, вважаючи, що на подібній ниві легше зійде насіння істинного віровчення.

Святий Мелетій висвятив у диякони майбутнього святителя Василія Великого. Тим же святителем Мелетієм був хрещений і зростав при ньому й інший найбільший світильник православ’я – святий Іоанн Златоуст, який згодом написав своєму архіпастирю похвальне слово.

Після Констанція престол зайняв Юліан Відступник, і святого знову вигнали, йому довелося ховатися в таємних сховищах. Повернутий імператором Іовіаном 363 року, святий Мелетій написав богословський трактат “Виклад віри”, який сприяв наверненню до православ’я багатьох аріан.

381 року, за імператора Феодосія Великого (379-395), відбувся II Вселенський Собор. У 380 році святитель вирушив на II Вселенський Собор у Константинополь і був його головою. Перед початком Собору святий Мелетій підняв руку і показав три персти, потім з’єднав два персти, а один пригнув і, благословивши народ, проголосив: “Три іпостасі розуміємо, про єдину ж істоту розмовляємо”, при цьому святителя осяяв вогонь, немов блискавка. Під час цього Собору святитель Мелетій відійшов до Господа. Святий Григорій Ніський вшанував пам’ять покійного похвальним словом.

Збереглися бесіда святого Мелетія про єдиносущість Сина Божого з Богом Отцем і його лист до імператора Іовіана про сповідання Святої Трійці. Мощі святого Мелетія було перенесено з Константинополя до Антіохії.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь святителю Мелетию, архиепископу Антиохийскому, глас 4

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости,/ воздержа́ния учи́теля/ яви́ тя ста́ду твоему́,/ я́же веще́й и́стина,/ сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая,/ нището́ю бога́тая./ О́тче Меле́тие,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак святителю Мелетию, архиепископу Антиохийскому, глас 6

Духо́внаго твоего́ дерзнове́ния убоя́вся,/ отсту́пник бе́гает Македо́ний,/ моли́твенное же служе́ние соверша́юще, твои́ раби́,/ любо́вию притека́ем,/ А́нгелом собесе́дниче, Меле́тие,/ о́гненный мечу́ Христа́ Бо́га на́шего,/ вся безбо́жныя закала́яй:// воспева́ем тя, свети́льника, просвети́вшаго вся.

Тропaрь, глaсъ д7:

Прaвило вёры, и3 џбразъ кр0тости, воздержaніz ўчи1телz kви1 тz стaду твоемY, ћже вещeй и4стина: сегw2 рaди стzжaлъ є3си2 смирeніемъ высHкаz, нищет0ю бог†таz, џтче мелeтіе, моли2 хrтA бGа, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ ѕ7:

Д¦0внагw твоегw2 дерзновeніz ўбоsвсz, tстyпникъ бёгаетъ макед0ній, мл7твенное же служeніе совершaюще твои2 раби2, люб0вію притекaемъ, ѓгGлwмъ собесёдниче мелeтіе, џгненный мечY хrтA бGа нaшегw, вс‰ безбHжныz закалazй: воспэвaемъ тS свэти1льника, просвэти1вшаго вс‰.

Ще в розробці

Знайшли помилку