...
Житія святих,  Лютий

Священомученик Тимофій Ізотов

Місяця лютого на 3-й день

Свя­щен­но­му­че­ник Ти­мо­фей ро­дил­ся в 1875 го­ду в го­ро­де Сим­фе­ро­по­ле Та­ври­че­ской гу­бер­нии в се­мье са­дов­ни­ка Спи­ри­до­на Изо­то­ва. Об­ра­зо­ва­ние он по­лу­чил в цер­ков­но-­при­ход­ской шко­ле. Труд­но те­перь уста­но­вить, по­че­му Ти­мо­фей из­брал путь слу­же­ния Бо­гу, но в 1909 го­ду, ко­гда ему бы­ло уже трид­цать че­ты­ре го­да, он по­сту­пил пса­лом­щи­ком в ка­фед­раль­ный со­бор в Сим­фе­ро­по­ле. В 1912 го­ду за бес­по­роч­ную жизнь и усер­дие по служ­бе Ти­мо­фей Спи­ри­до­но­вич был ру­ко­по­ло­жен во диа­ко­на и слу­жил в ка­фед­раль­ном со­бо­ре. В 1916 го­ду он был на­зна­чен в аут­скую цер­ковь го­ро­да Ял­ты, а в 1921 го­ду пе­ре­ве­ден в храм Всех свя­тых в го­ро­де Сим­фе­ро­по­ле.
В 1922 го­ду диа­кон Ти­мо­фей был аре­сто­ван по об­ви­не­нию в со­про­тив­ле­нии изъ­я­тию цер­ков­ных цен­но­стей. В об­ви­ни­тель­ном до­ку­мен­те вла­сти пи­са­ли: «Ду­хо­вен­ство вся­че­ски ста­ра­лось про­ти­во­дей­ство­вать изъ­я­тию, за­тя­ги­ва­ло ра­бо­ту, от­ка­зы­ва­ясь по­мочь снять ри­зы с икон и ссы­ла­ясь на при­над­леж­ность по­след­них при­хо­жа­нам, но оправ­да­тель­ных до­ку­мен­тов не пред­ста­ви­ло».
Диа­кон Ти­мо­фей был об­ви­нен «в со­уча­стии в со­кры­тии цер­ков­ных цен­но­стей и ве­де­нии пас­сив­ной обо­ро­ны про­тив изъ­я­тия». Од­на­ко «за недо­стат­ком улик» де­ло бы­ло пре­кра­ще­но, и он был осво­бож­ден.
В 1928 го­ду диа­кон Ти­мо­фей был ру­ко­по­ло­жен во свя­щен­ни­ка ко хра­му се­ла Но­во-Пав­лов­ка. В сен­тяб­ре 1936 го­да он был пе­ре­ве­ден слу­жить в храм ве­ли­ко­му­че­ни­ка Фе­о­до­ра Стра­ти­ла­та в го­род Алуш­ту, где и спо­до­бил его Гос­подь при­нять крест ис­по­вед­ни­че­ства.
Зи­мой 1938 го­да вла­сти сде­ла­ли по­пыт­ку рас­ко­лоть цер­ков­ную об­щи­ну, уго­во­рив неко­то­рых лю­дей уй­ти из нее, но об­щи­на не рас­па­лась, и храм за­крыть не уда­лось. То­гда 8 фев­ра­ля 1938 го­да по­мощ­ник опер­упол­но­мо­чен­но­го рай­он­но­го от­де­ле­ния НКВД вы­пи­сал по­ста­нов­ле­ние на арест свя­щен­ни­ка, и в тот же день отец Ти­мо­фей был аре­сто­ван. Все след­ствен­ное де­ло бы­ло про­ве­де­но за три дня. Сле­до­ва­тель спро­сил свя­щен­ни­ка:

– Вас заарештовано за проведену вами контрреволюційну діяльність і контрреволюційну агітацію, спрямовану проти радянської влади. Ви визнаєте це?
– Ні, я цього не визнаю, оскільки я контрреволюційної роботи не проводив.
– Квартира церковного старости слугувала для вас підпільною церквою, де ви здійснювали релігійні обряди: хрещення дітей, відправляли молебні тощо. Ви підтверджуєте це?
– Підтверджую, квартира церковної старости справді була церквою вдома, де я здійснював хрещення дітей, але інших треб я не здійснював…
– 19 січня 1938 року після закінчення обідні ви вийшли в церкві на амвон… Ви говорили: “Громадяни парафіяни, з нашої релігійної двадцятки пішли деякі члени… вони продалися антихристу і хочуть підірвати нашу громаду, але це їм не вдасться. Я думаю, що віруючі парафіяни не допустять розвалити нашу громаду”. Ви підтверджуєте це?
– 19 січня 1938 року я дійсно вийшов після обідні на амвон і, звертаючись до парафіян, сказав: “Парафіяни, з нашої двадцятки пішли деякі члени… вони хочуть підірвати нашу громаду, у них вселився диявольський дух, диявол робить свою справу, але це їм не вдасться, громада існувати буде. Треба поповнити двадцятку, у мене є п’ятеро людей, які бажають записатися до двадцятки, але вони скажуть самі народу”.
– Обвинувачений Тимофій Спиридонович Ізотов, чи визнаєте ви себе винним у скоєному вами злочині, що ви, використовуючи своє становище служителя релігійного культу, проводили контрреволюційну агітацію, спрямовану проти радянської влади, і контрреволюційну діяльність у церкві?

– Я здійснював удома у церковного старости релігійні треби: хрещення дітей – і закликав народ не слухати членів двадцятки, які продалися дияволу і бажали розвалити нашу релігійну громаду. В іншому винним себе не визнаю.
– 12 грудня 1937 року, у день виборів до Верховної Ради СРСР, ви, як служитель релігійного культу, з метою зірвати вибори цілий день проводили релігійну службу, відволікаючи цим виборців. Ви визнаєте це?
– Я дійсно служив у день виборів 12 грудня 1937 року, але робив це не з метою зірвати вибори до Верховної Ради СРСР, а за своїми обов’язками…
Заарештований священик утримувався в камері попереднього ув’язнення при Алуштинському відділенні міліції. Як і в давнину під час гонінь, християн звинувачували у злочинах проти держави. Священик Тимофій Ізотов був звинувачений у тому, що він нібито “створив контрреволюційну групу з членів церковної двадцятки… проводив контрреволюційну релігійну пропаганду з метою залучення населення до релігійної громади. У день виборів до Верховної Ради… з шостої ранку до пізньої ночі проводив богослужіння в церкві”.
15 лютого 1938 року трійка НКВС засудила його до розстрілу. Священик Тимофій Ізотов був розстріляний у місті Сімферополі і похований у спільній безвісній могилі.

Знайшли помилку