Священномученик Серафим (Чичагов), митрополит Петроградський p1b372ha9n1vq3cdt18ab4eqjab3
Житія святих,  Листопад

Священномученик Серафим (Чичагов), митрополит Петроградський

Місяця листопада на 28-й день

Священномученик Серафим (в миру Леонід Михайлович Чичагов) народився в сім’ї військового і належав до іменитому дворянського роду. Після закінчення Імператорського Пажеського корпусу брав участь в Балканській війні 1876-77 років. Після повернення з фронту до Петербурга знайомиться з праведним Іоанном Кронштадтський і стає його духовним чадом.

У 1879 році Чичагов поєднується благочестивим християнським шлюбом з М.М. Дохтурова. У 1891 році виходить у відставку з військової служби та у 1893 році з благословення Іоанна Кронштадтського приймає священний сан. Служить у різних храмах Москви. У 1895 році помирає його дружина. В цей час він починає працювати над «Літописом Серафимо-Дівеєвського монастиря» і в 1898 році приймає чернечий постриг з ім’ям Серафим.

Незабаром Серафим призначається настоятелем Суздальського Спасо-Евфіміевского монастиря. У 1903 році за складеним їм поданням, і при активному сприянні імператора Миколи II, він був прославлений преподобний Серафим Саровський. В цей же час він становить акафіст преподобному.

У 1905 році Серафим — єпископ Сухумський. З 1906 по 1912 роки він був архієпископом Орловським, Кишинівським і Тверським. Брав участь у Помісному соборі 1917-18 років, де очолював відділ «Монастирі та чернецтво». У 1917 році владика Серафим був вигнаний оновленцями зі своєї кафедри. Патріарх Тихон призначив його до Варшави, але він так і не прибув на місце служіння в зв’язку з що відбувалися там бойовими діями.

У 1921 році вже в сані митрополита Серафим був засланий в Архангельську область. Кілька років прожив у Воскресенському Федорівському монастирі під Шуей. Через сім років був повернутий до справ Церкви і призначений на Ленінградську кафедру. У 1933 році був звільнений на спокій і жив останні роки під Москвою. У 1937 році його заарештували і на ношах доставили в Таганськую в’язницю.

11 грудня того ж року Серафим був розстріляний на полігоні в Бутово під Москвою. Владика писав ікони. Чудовий образ Спасителя його роботи перебуває в московському храмі Іллі пророка.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь священномученику Серафиму (Чичагову), митрополиту Петроградскому, глас 5

Во́инство Царя́ Небе́снаго/ па́че земна́го возлюби́в,/ служи́тель пла́менный Святы́я Тро́ицы яви́лся еси́./ Наставле́ния Кроншта́дтскаго па́стыря/ в се́рдце свое́м слага́я,/ да́нная ти от Бо́га многообра́зная дарова́ния/ к по́льзе наро́да Бо́жия преумно́жил еси́./ Учи́тель благоче́стия/ и побо́рник еди́нства Церко́внаго быв,/ пострада́ти да́же до кро́ве сподо́бился еси́./ Священному́чениче Серафи́ме,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак священномученику Серафиму (Чичагову), митрополиту Петроградскому, глас 6

Саро́вскому чудотво́рцу тезоимени́т быв,/ те́плую любо́вь к нему́ име́л еси́,/ писа́ньми свои́ми по́двиги и чудеса́ того́ ми́ру возвести́в,/ ве́рныя к его́ прославле́нию подви́гл еси́/ и благода́рственнаго посеще́ния/ сама́го Преподо́бнаго сподо́бился еси́./ С ни́мже ны́не, священному́чениче Серафи́ме,/ в Небе́сных черто́зех водворя́яся,/ моли́ Христа́ Бо́га// серафи́мския ра́дости на́м прича́стником бы́ти.

Молитва священномученику Серафиму (Чичагову), митрополиту Петроградскому

О, вели́кий и пречу́дный уго́дниче Христо́в, священному́чениче Серафи́ме! Приими́ ны́не на́шу смире́нную песнь благодаре́ния и умоли́ Вседержи́теля Бо́га в Неразде́льней Тро́ице прославля́емаго низпосла́ти нам мир и благоде́нствие, да сохрани́тся от разоре́ния держа́ва на́ша. Любо́вию и му́дростию твое́ю лю́ди росси́йстии к едине́нию собо́рному приведи́ и от ересе́й и раско́лов огради́. Си́лою хода́тайства твоего́ терпе́ние в ско́рбех и боле́знех нам низпосли́. О, всехва́льный святи́телю Христо́в! Испроси́ у Всеми́лостиваго Бо́га пода́ти нам пре́жде конца́ покая́ние, да сподо́бимся с тобо́ю зре́ти лица́ Его́ добро́ту неизрече́нную, воспева́юще Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки. Ами́нь.

Величание священномученику Серафиму (Чичагову), митрополиту Петроградскому

Велича́ем тя,/ священному́чениче Серафи́ме,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Тропaрь, глaсъ є7:

В0инство цRS нбcнагw пaче земнaгw возлюби1въ, служи1тель плaменный с™hz трbцы kви1лсz є3си2, наставлє1ніz кронштaдтскагw пaстырz въ сeрдцэ своeмъ слагaz, да6ннаz ти2 t бGа многоoбра6знаz дарwвaніz къ п0льзэ нар0да б9іz ўмн0жилъ є3си2, ўчи1тель бlгочeстіz и3 поб0рникъ є3ди1нства церк0внагw бhвъ, пострадaти дaже до кр0ве спод0билсz є3си2, сщ7енном§ниче серафjме, моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ ѕ7:

Сар0вскому чудотв0рцу тезоимени1тъ бhвъ, тeплую люб0вь къ немY и3мёлъ є3си2, писaньми твои1ми п0двиги и3 чудесA тогw2 мjру возвэсти1въ, вBрныz къ є3гw2 прославлeнію подви1глъ є3си2 и3 бlгодaрственнагw посэщeніz самaгw прпdбнагw спод0билсz є3си2. съ ни1мже нhнэ, сщ7енном§ниче серафjме, въ нбcныхъ черт0зэхъ водворszсz, моли2 хrтA бGа серафjмскіz рaдости нaмъ причaстникwмъ бhти.

Ще в розробці

Знайшли помилку