...
Житія святих,  Лютий

Стрітення Господа Бога і Спаса нашого Іісуса Христа

День пам'яті (н. ст.)

Місяця лютого на 2-й день

Цього дня згадується, як у 40-й день після народження Іісуса Христа принесли до Єрусалимського храму. Із рук Пресвятої Богородиці і праведного Іосифа Богонемовля прийняв праведний старець Симеон. Він був вельми похилого віку і давно чекав Спасителя, оскільки йому було відкрито, що він не помре, поки не побачить Христа. Із уст Богоприїмця прозвучало пророцтво про Спасителя світу: “Нині відпускаєш раба Твого, Владико, за словом Твоїм, з миром, бо бачили очі мої спасіння Твоє, яке Ти приготував перед лицем усіх народів, світло на просвітлення язичників і славу народу Твого Ізраїля” (Лк. 2:29-32). Також праведний старець виголосив пророчі слова Божій Матері: “…лежить Цей на падіння і на вставання багатьох в Ізраїлі і на знак сперечання, – і Тобі Самій меч пройде душу, – щоб відкрились помисли багатьох сердець” (Лк. 2:34,35). Крім Симеона, Богонемовля зустрічала і славила пророчиця Анна, дочка Фануїлова. Так в особі Симеона й Анни останні праведники Старого Завіту, що минав, зустріли Новий Завіт в особі Господа Іісуса Христа.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь Сретения Господня, глас 1

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Де́во,/ из Тебе́ бо возсия́ Со́лнце Пра́вды, Христо́с Бог наш,/ просвеща́яй су́щия во тьме./ Весели́ся и ты, ста́рче пра́ведный,/ прие́мый во объя́тия Свободи́теля душ на́ших,// да́рующаго нам воскресе́ние.

Кондак Сретения Господня, глас 1

Утро́бу Деви́чу освяти́вый Рождество́м Твои́м/ и ру́це Симео́не благослови́вый,/ я́коже подоба́ше, предвари́в,/ и ны́не спасл еси́ нас, Христе́ Бо́же,/ но умири́ во бране́х жительство// и укрепи́ лю́ди, и́хже возлюби́л еси́, еди́не Человеколю́бче.

Тропaрь, глaсъ №:

Рaдуйсz, бл7годaтнаz бцdе дв7о, и3з8 тебє1 бо возсіS сlнце прaвды хrт0съ бGъ нaшъ, просвэщazй сyщыz во тмЁ: весели1сz и3 ты2, стaрче прaведный, пріeмый во њб8‰тіz свободи1телz дyшъ нaшихъ, дaрующаго нaмъ воскрcніе.

Кондaкъ глaсъ №:

Ўтр0бу дв7и1чу њсвzти1вый ржcтв0мъ твои1мъ, и3 рyцэ сmмеHнэ бlгослови1вый, ћкоже подобaше, предвари1въ и3 нhнэ сп7слъ є3си2 нaсъ, хrтE б9е: но ўмири2 во бранёхъ жи1тельство и3 ўкрэпи2 лю1ди, и4хже возлюби1лъ є3си2, є3ди1не чlвэколю1бче.

Ще в розробці