Священномученик Зіновій, єпископ Егейський і сестра його мучениця Зіновія Егейські (Кілікійські) 63eca33294b71740332795
Житія святих,  Жовтень

Священномученик Зіновій, єпископ Егейський і сестра його мучениця Зіновія Егейські (Кілікійські)

Місяця жовтня на 30-й день

Священномученик Зіновій, єпископ Егейський, і сестра його Зіновія зазнали мученицької смерті 285 року в Кілікії. Вони з дитинства сприйняли святу християнську віру від своїх батьків і вели благочестиве, цнотливе життя. У зрілі роки, далекі від сріблолюбства, роздали вони своє майно, отримане у спадок, незаможним. За благодійність і святе життя Господь нагородив Зиновія даром зцілення різних хвороб. Він був обраний єпископом християнської громади в Кілікії.

Перебуваючи у святительському сані, святий Зіновій ревно поширював віру християнську серед язичників. Коли імператор Діоклетіан (284-305) почав гоніння на християн, єпископ Зіновій був першим схоплений і доставлений на суд до правителя Лісія. “Я буду говорити з тобою коротко, – сказав Лісій святителю. – Пропоную тобі: життя – якщо поклонишся нашим богам, і смерть – якщо не поклонишся”. Святий відповів: “Це тимчасове життя без Христа не є життям, але смертю; я краще віддаю перевагу тимчасові муки за мого Творця, а потім із Ним вічно жити, ніж відмовитися від Нього заради тимчасового життя, а потім вічно мучитися в пеклі”…

За наказом Лісія святителя прибили до хреста і почали катувати. Сестра єпископа, бачачи страждання брата, побажала їх із ним розділити. Безстрашно сповідувала вона перед гонителями свою віру в Христа, за що також була віддана на муки. Силою Господньою святі, які залишилися живими після тортур, на розпеченому одрі й у киплячому казані, врешті решт святі були обезголовлені. Пресвітер Гермоген таємно віддав тіла святих мучеників похованню.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь священномученику Зиновию Егейскому и сестре его, мученице Зиновии, глас 4

Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего,/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости,/ тех моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак священномученику Зиновию Егейскому и сестре его, мученице Зиновии , глас 8

И́стины свиде́тели и благоче́стия пропове́дники,/ дво́ицу досто́йно почти́м в Богодухнове́нных пе́снех,/ Зино́вия вку́пе с му́дрою Зинови́ею,/ ку́пно жи́вшия и отше́дшия// и муче́нием прии́мшия вене́ц нетле́нный.

Тропaрь, глaсъ д7:

Мч7ницы твои2, гDи, во страдaніихъ свои1хъ вэнцы2 пріsша нетлBнныz t тебє2 бGа нaшегw: и3мyще бо крёпость твою2, мучи1телей низложи1ша, сокруши1ша и3 дeмwнwвъ немwщнhz дeрзwсти. тёхъ мл7твами сп7си2 дyшы нaшz.

Кондaкъ, глaсъ и7.
Под0бенъ: Ћкw начaтки:

И$стины свидётели и3 бл7гочeстіz проповёдники, дв0ицу дост0йнw почти1мъ въ бGодохновeнныхъ пёснехъ, зин0віа вкyпэ съ мyдрою зиновjею, кyпнw жи1вшыz и3 tшeдшыz, и3 мучeніемъ пріи1мшыz вэнeцъ нетлённый.

Ще в розробці