...
Собор усіх святих, які в Оптиній пустині просіяли 4dc00ecc55989ca9572e0528b955fe86
Житія святих,  Жовтень

Собор усіх святих, які в Оптиній пустині просіяли

Місяця жовтня на 11-й день

Собор преподобних оптинських старців, які є цілим сонмом подвижників XIX-XX століть, святкує Православна Церква 24 жовтня.

Преподобні старці трудилися в Оптиній пустині — одному з центрів церковного життя, розташованому неподалік міста Козельськ Калузької області. Спадщина оптинських старців є одним з духовних джерел православ’я.

Однією з тем, на яку звертали увагу у своїх повчаннях преподобні отці, стала молитва. Важливість молитви для людини і, зокрема, для її спасіння, умови, за яких вона стає найбільш сприятливою, а також духовні рівні молитовного шляху – всі ці теми, так чи інакше, виявились у їхній спадщині.

Із загального сонму святих старців Оптиної пустелі найбільш відомі своїми повчаннями преподобні Макарій (1788-1860), Антоній (1795-1865), Амвросій (1812-1891) та Анатолій Старший (Зерцалов) (1824-1894).

Крім цих отців, Оптина явила й інших подвижників віри: преподобного Лева (1768-1841) (його пам’ять якраз відзначається 24 жовтня), Мойсея (1782-1862), Іларіона (1805-1873), Ісаакія (1810-189) (1837-1911), Варсонофія (1845-1913), Анатолія Молодшого (Потапова) (1855-1922), Нектарія (1856-1928), а також сповідника Нікона (1888-1931).

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь Собору преподобных Оптинских старцев, глас 6

Правосла́вныя ве́ры свети́льницы,/ мона́шества непоколеби́мии столпи́,/ земли́ Русския уте́шителие,/ преподо́бнии ста́рцы О́птинстии,/ любо́вь Христо́ву стяжа́вши/ и ду́ши своя́ за ча́да полага́вши,/ моли́теся ко Го́споду,/ да утверди́т земно́е Оте́чество ва́ше в Правосла́вии и благоче́стии// и спасе́т ду́ши на́ши.

Кондак Собору преподобных Оптинских старцев, глас 4

Вои́стину ди́вен Бог во святы́х Свои́х,/ пу́стынь О́птину я́коже вертогра́д ста́рчества яви́вый,/ иде́же богопросвеще́нии отцы́,/ та́йная се́рдца челове́ческого ве́дуще,/ наро́да Бо́жия печа́льницы до́блии яви́шася:/ си́и бо на путь покая́ния грехо́м отягоще́нныя наста́виша,/ в ве́ре коле́блющияся све́том Христо́ва уче́ния просвети́ша/ и Бо́жии прему́дрости научи́ша,/ стра́ждующим и немощны́м спострада́ша и исцеле́ния дарова́ша./ Ны́не же, во сла́ве Бо́жии пребыва́юще,// мо́лятся непреста́нно о душа́х на́ших.

Молитва Собору преподобных Оптинских старцев

О, вели́цыи уго́дницы Бо́жии, столпи́ и свети́льницы Земли́ Русстей, преподо́бнии и богоно́снии отцы́ на́ши О́птинстии, Льве́, Мака́рие, Моисе́е, Анто́ние, Иларио́не, Амвро́сие, Анато́лие, Исаа́кие и Ио́сифе, Варсоно́фие, Анато́лие, Некта́рие, Ни́коне и Исаа́кие, по зако́ну Ева́нгельскому Го́спода Бо́га всем се́рдцем и все́ю душе́ю и всем разуме́нием возлюби́вшии и всему наро́ду Бо́жию во спасе́ние бы́вшии; сего́ ра́ди под покро́в Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы во оби́тель О́птину, пока́явшимся разбо́йником основа́нную, прите́кшии, путе́м те́сным и приско́рбным смире́ния и самоукоре́ния до конца́ дней ва́ших ходи́вшии, те́мже у́бо благода́тныя дары́ Свята́го Ду́ха преизоби́льно стяжа́вшии; ста́рых и млады́х, зна́тных и препро́стых, му́дрых ве́ка сего́ и худоу́мных, никого́же от гряду́щих к вам иждену́вшии, николи́же тща и неуте́шна отпусти́вшии, но све́том и́стины Христо́вы всех просвети́вшии и духо́вно воскреси́вшии, бли́жних ва́ших, я́ко себе́ саме́х, возлюби́вшии и тех в се́рдце свое́м вмести́вшии, по словеси́ апо́стола, проро́чествующе и назида́юще, увеща́юще и утеша́юще. Умоли́те Милосе́рдаго Го́спода, во оби́тель ра́йскую разбо́йника благоразу́мнаго с Собо́ю взе́мшаго, дарова́ти нам, недосто́йным, я́ко рабо́тником единонадеся́таго часа́, дух сокруше́ния, се́рдца очище́ние, уст хране́ние, правоту́ дея́ний, мудрова́ние смире́нное, сле́зы покая́ния, ве́ру непосты́дную, любо́вь нелицеме́рную, мир душе́вный и здра́вие теле́сное, да предста́тельством ва́шим сподо́бит нас Госпо́дь до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Свое́м, ве́чных мук избавля́я, и Ца́рствия Небе́снаго ку́пно с ва́ми да удосто́ит во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропaрь, глaсъ ѕ7:

Правослaвныz вёры свэти6льницы, монaшества неколеби1міи столпи2, земли2 рyсскіz ўтёшителіе, прпdбніи стaрцы џптинстіи, люб0вь хrт0ву стzжaвшіи и3 дyшы сво‰ за ч†да полагaвшіи, моли1тесz ко гDу, да ўтверди1тъ земн0е nтeчество нaше въ правослaвіи и3 бlгочeстіи и3 сп7сeтъ дyшы нaшz.

Кондaкъ прпdбныхъ nтцє1въ, глaсъ д7:

Вои1стину ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, пyстынь џптину ћкоже вертогрaдъ стaрчества kви1вый, и3дёже бGопросвэщeнніи nтцы2, т†йнаz сeрдца человёческагw вёдуще, нар0да б9іz печ†льницы д0бліи kви1шасz: сjи бо на пyть покаsніz грэх0мъ њтzгощє1нныz настaвиша, въ вёрэ колeблющыzсz свётомъ хrт0ва ўчeніz просвэти1ша и3 б9іи премyдрости научи1ша, стрaждущымъ и3 немощны6мъ спострадaша и3 и3сцэлє1ніz даровaша. нhнэ же, во слaвэ б9іи пребывaюще, м0лzтсz непрестaннw њ душaхъ нaшихъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку