Преподобний Трифон, архімандрит В’ятський p1auun5rbv7uhh5m18ts1viu1teg4
Житія святих,  Жовтень

Преподобний Трифон, архімандрит В’ятський

Місяця жовтня на 8-й день

Трифон Вятський був родом із села в Архангельській губернії. Преподобний з юності прагнув до чернечого життя.

Почувши в храмі слова про те, що хто бере на себе чернечий образ, того Господь зараховує до Своїх обраних, святий таємно залишив батьківський дім і прийшов спочатку у Великий Устюг, а потім прийняв постриг у Пискорському монастирі Пермської губернії.

Від невпинних праць і великих подвигів преподобний важко захворів і був при смерті. Під час хвороби він мав видіння Ангела Хранителя і святителя Миколая, який і зцілив його.

З цього часу преподобний став трудитися ще старанніше і отримав від Бога дар чудотворення. Деякі з братії позаздрили славі преподобного, і він, щоб уникнути суперечок, пішов у пустиню, яка знаходилася на річці Мулянки.

Тут він багато потрудився над зверненням до Христа язичників-остяків. Перейшовши на річку Чусову, святий влаштував тут Успенський монастир. Інша обитель була заснована їм на річці Вятці, близько місто Кликова (Вятки). Кілька разів по монастирських справах святий Трифон подорожував до Москви.

Преподобний був і в Казані, де в одній з бесід з митрополитом Казанським Гермогеном передрік йому патріаршество і мученицьку смерть. Помер преподобний глибоким старцем в 1612 році і був похований у створеному ним Успенському монастирі.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Трифону Вятскому, глас 4

Я́ко светоза́рная звезда́,/ возсия́л еси́ от восто́ка до за́пада,/ оста́вль бо свое́ оте́чество,/ доше́л еси́ Вя́тския страны́ и Богоспаса́емаго гра́да Хлы́нова,/ в не́мже оби́тель во сла́ву Пресвяты́я Богоро́дицы созда́в,/ и, та́мо на доброде́тель впери́вся,/ собра́л еси́ и́ночествующих мно́жество,/ и, сих наставля́я на путь спасе́ния,/ был еси́ А́нгелом собесе́дник,/ и по́стником соприча́стник, Три́фоне преподо́бне,// с ни́ми Христа́ Бо́га моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак преподобному Трифону Вятскому, глас 8

Днесь в нача́ле основа́ния доброде́телем, блаже́нне,/ положи́л еси́ в души́ свое́й страх Бо́жий,/ от ю́ности взем крест свой,/ благоче́стно Христо́ви после́довал еси́,/ А́нгельским о́бразом облече́ся и бысть мона́х преди́вен,/ в доброде́телех цветя́ше, к бу́дущим Бо́гови простира́лся./ И свое́й пло́ти, я́ко врагу́, неми́лостив, о́тче, был еси́,/ терпе́нием яви́ся, блаже́нне, я́ко зла́то искуше́но в горни́ле,/ но и ны́не не забу́ди посеща́ти чад свои́х,/ помина́й нас, чту́щих пресвяту́ю па́мять твою́,/ да вси благодари́в вопие́м ти:// ра́дуйся, прему́дре Три́фоне, наста́вниче мона́хом.

Молитва преподобному Трифону Вятскому

О, свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче на́ш Три́фоне! Земны́й а́нгеле и небе́сный челове́че, свети́льниче пресве́тлый, страну́ Вя́тскую озаря́яй чудесы́, гра́ду на́шему стено́ и утвержде́ние, бе́дствующым кре́пкий помо́щниче, оби́тели твоея́ до́брый храни́телю, при́сный о на́с к Бо́гу моли́твенниче и те́плый о душа́х на́ших хода́таю! Тебе́, уго́дниче Бо́жий, неистощи́мое от Всеблага́го Влады́ки благода́ти и даро́в даде́ся сокро́вище, е́же цели́ти неду́ги теле́сныя и отгоня́ти стра́сти душе́вныя и от все́х зо́л избавля́ти с ве́рою и́мя твое́ призыва́ющих. К тебе́ у́бо прибега́ем и тебе́ припа́дающе мо́лимся: не пре́зри на́с, моля́щихся тебе́ и твоея́ прося́щих по́мощи, изба́ви на́с от вра́г ви́димых и неви́димых, зави́стно на ны́ возстаю́щих и я́ростию зверскою поглоти́ти хотя́щих, изми́ на́с неви́димым предста́тельством твои́м от смуще́ния и бу́ри и тмочисленных скорбе́й на́ших, за грехи́ на́ша на́м прибыва́ющих. О, преди́вный и богоно́сный о́тче на́ш Три́фоне! Ско́ро потщи́ся на по́мощь на́шу. Вознеси́ благомо́щную моли́тву твою́ ко Го́споду си́л: стра́ждущую страну́ Росси́йскую от лю́тых безбо́жник и вла́сти и́х Госпо́дь да свободи́т, и да возста́вит престо́л правосла́вных прави́телей; ве́рных рабо́в Его́, в ско́рби и печа́ли де́нь и но́щь вопию́щих к Нему́, многоболе́зный во́пль да услы́шит и да изведе́т от поги́бели живо́т на́ш, да потреби́т Госпо́дь от земли́ на́шея вся́ неи́стовыя крамолы́, и утверди́т в не́й безмяте́жие, ми́р и благоче́стие, да сохрани́т оби́тель твою́ святу́ю, гра́д на́ш и вся́ гра́ды и ве́си страны́ на́шея от гла́да и губи́тельства, от мяте́жа и нестрое́ния, от запале́ния и бу́ри, от нападе́ний вра́жиих и от тлетво́рных ве́тр и от вся́каго зла́. Уми́лостиви о на́с благоприя́тными моли́твами твои́ми Христа́ Бо́га на́шего, е́же изба́витися на́м от гре́х на́ших и наве́тов вра́жиих, я́ко да заступле́нием твои́м и по́мощию в ми́ре и тишине́ богоуго́дне зде́ на земли́ поживе́м, и в бу́дущем ве́це да сподо́бимся ча́сти святы́х Го́сподем на́шим Иису́сом Христо́м, Ему́же подоба́ет и че́сть и поклоне́ние, ны́не и во вся́ ве́ки. Ами́нь.

Величание преподобному Трифону Вятскому

Ублажа́ем тя, преподо́бне о́тче Три́фоне, и чтим святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́хов и собесе́дниче а́нгелов.

Тропaрь, глaсъ д7:

Ћкw свэтозaрнаz ѕвэздA, возсіsлъ є3си2 t вост0ка до зaпада, њстaвль бо своE nтeчество, дошeлъ є3си2 вsтскіz страны2 и3 бGоспасaемагw грaда хлhнова, въ нeмже nби1тель во слaву прес™ы1z бцdы создaвъ, и3, тaмw на добродётель впери1всz, собрaлъ є3си2 и4ночествующихъ мн0жество, и3, си1хъ наставлsz на пyть сп7сeніz, бhлъ є3си2 ѓгGлwмъ собесёдникъ, и3 п0стникwмъ сопричaстникъ, трЂфwне прпdбне, съ ни1ми хrтA бGа моли2 сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ и7:

Днeсь въ начaлэ њсновaніz добродётелей, бlжeнне, положи1лъ є3си2 въ души2 своeй стрaхъ б9ій, t ю4ности взeмъ крeстъ св0й, бlгочeстнw хrт0ви послёдовалъ є3си2, ѓгGльскимъ џбразомъ њблечeсz и3 бhсть монaхъ преди1венъ, въ добродётелехъ цвэтsше, къ бyдущимъ бGови простирaлсz. и3 своeй пл0ти, ћкw врагY, неми1лостивъ, џтче, бhлъ є3си2, терпёніемъ kви1сz, бlжeнне, ћкw злaто и3скушeно въ горни1лэ, но и3 нhнэ не забyди посэщaти ч†дъ свои1хъ, поминaй нaсъ, чтyщихъ прес™yю пaмzть твою2, да вси2 бlгодaрнэ вопіeмъ ти2: рaдуйсz, премyдре трЂфwне, настaвниче монaхwмъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку