...
Преподобний Стефан Савваїт, творець канонів p1dn7eg0lh1l52286l4qnk6b23
Житія святих,  Жовтень

Преподобний Стефан Савваїт, творець канонів

Місяця жовтня на 28-й день

Святий Стефан описав мученицьку смерть святих мучеників з обителі святого Сави, які загинули від рук сарацинів. Цей опис поміщено 20 березня. Преподобний Стефан був самовидцем цієї страшної події і коли за волею Божою він врятувався, то на вічну пам’ять по загиблих усе описав. Посвятивши себе монашому життю, проживав він у молитвах і постах, а Бог дав йому великий талант укладати пісні, з яких поставали прекрасні канони. За іншими джерелами, святий Стефан став єпископом. Жив він у другій половині восьмого і на початку дев’ятого століття. Не слід плутати його зі святим Стефаном Саваїтом, пам’ять якого 13 липня, і зі святим Стефаном Новим, пам’ять якого вшановуємо 28 листопада.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Стефану Савваиту, творцу канонов, глас 5

Воздержа́нием житие́ украси́ и стра́сти умертви́в,/ посрами́л еси́ вра́жия прило́ги, о́тче Стефа́не,/ и преложи́ся к Бо́гу, чудотво́рец показа́ся,/ в ве́чней сла́ве со А́нгелы лику́я,// с ни́ми же моли́ поми́ловати ду́ши на́ша.

Кондак преподобному Стефану Савваиту, творцу канонов, глас 4

Насади́л еси́ доброде́телей рай/ и напои́л еси́ то́ками слез твои́х,/ я́ко жи́зни, всесла́вне, дре́во получи́в,/ спаси́ моли́твами твои́ми от тли ста́до твое́,/ изба́ви от обстоя́ний те́пле чту́щих тя, Стефа́не,/ тя бо предста́теля велича́йша, му́дре,// вси ве́рою и любо́вию стяжа́хом.

Тропа1рь стефа1на, гла1съ є7:

Воздержа1ніемъ житіе2 ўкраси2 и3 стра6сти ўмертви1въ, посрами1лъ є3си2 вра1жіz прило1ги, џтче стефа1не, и3 преложи1сz къ бGу, чудотво1рецъ показа1сz, въ вёчнэй сла1вэ со ѓгGлы лику1z, съ ни1ми же моли2 поми1ловати ду1ши на1шz.

Кондaкъ стефaна, глaсъ д7:

Насади1лъ є3си2 добродётелей рaй и3 напои1лъ є3си2 т0ками слeзъ твои1хъ, ћкw жи1зни, всеслaвне, дрeво получи1въ, сп7си2 мл7твами твои1ми t тли2 стaдо твоE, и3збaви t њбстоsній тeплэ чтyщихъ тS, стефaне: тs бо предстaтелz величaйша, мyдре, вси2 вёрою и3 люб0вію стzжaхомъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку