...
Житія святих,  Жовтень

Преподобний Стефан Савваїт, творець канонів

Місяця жовтня на 28-й день

Святий Стефан описав мученицьку смерть святих мучеників з обителі святого Сави, які загинули від рук сарацинів. Цей опис поміщено у день 20 березня. Преподобний Стефан був самовидцем цієї страшної події, і коли, за волею Божою, він врятувався, то на вічну пам’ять по загиблих усе описав. Посвятивши себе монашому життю, проживав він у молитвах і постах, а Бог дав йому великий талант укладати пісні, з яких поставали прекрасні канони. За іншими джерелами, святий Стефан став єпископом. Жив він у другій половині восьмого і на початку дев’ятого століття. Не слід плутати його зі святим Стефаном Саваїтом, пам’ять якого 13 липня, і зі святим Стефаном Новим, пам’ять якого вшановуємо 28 листопада.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Стефану Савваиту, творцу канонов, глас 5

Воздержа́нием житие́ украси́ и стра́сти умертви́в,/ посрами́л еси́ вра́жия прило́ги, о́тче Стефа́не,/ и преложи́ся к Бо́гу, чудотво́рец показа́ся,/ в ве́чней сла́ве со А́нгелы лику́я,// с ни́ми же моли́ поми́ловати ду́ши на́ша.

Кондак преподобному Стефану Савваиту, творцу канонов, глас 4

Насади́л еси́ доброде́телей рай/ и напои́л еси́ то́ками слез твои́х,/ я́ко жи́зни, всесла́вне, дре́во получи́в,/ спаси́ моли́твами твои́ми от тли ста́до твое́,/ изба́ви от обстоя́ний те́пле чту́щих тя, Стефа́не,/ тя бо предста́теля велича́йша, му́дре,// вси ве́рою и любо́вию стяжа́хом.

Тропа1рь стефа1на, гла1съ є7:

Воздержа 1ніемъ житіе 2 ўкраси 2 и 3 стра 6сти ўмертви 1въ, посрами 1лъ є 3си 2 вра 1жіz прило 1ги, џтче стефа 1не, и 3 преложи 1сz къ бGу, чудотво 1рецъ показа 1сz, въ вёчнэй сла 1вэ со ѓгGлы лику1z, съ ни1ми же моли2 поми1ловати ду1ши на1шz.

Кондaкъ стефaна, глaсъ д7:

Насади 1лъ є 3си 2 добродётелей рaй и 3 напои 1лъ є 3си 2 т0ками слeзъ твои 1хъ, ћкw жи 1зни, всеслaвне, дрeво получи 1въ, сп 7си 2 мл 7твами твои 1ми t тли 2 стaдо твоE, и 3збaви t њбстоsній тeплэ чтyщихъ тS, стефaне: тs бо предстaтелz величaйша, мyдре, вси2 вёрою и3 люб0вію стzжaхомъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку