...
Житія святих,  Травень

Преподобний Нил Сорський

Місяця травня на 7-й день

Пам’ять преподобного Ніла Сорського відзначається 20 травня (за новим стилем). Православна Церква вшановує цього святого як одного із засновників скитського подвижництва на Русі.

Святий народився 1433 року. Як він сам про себе розповідав, що був невігласом-селянином, народився в простій сільській родині. Все ж, високоосвічені люди, які були з ним знайомі, казали, що святий так свідчив про себе через глибоке смирення. Вони припускали, що Ніл народився в родині бояр. Один із його сучасників говорив, що в миру святого називали Майков.

Він прийняв чернецтво в Кирило-Білозерському монастирі. Тут його навчав чернечого життя досвідчений подвижник, старець Паїсій Ярославов. Через деякий час він разом із ченцем Інокентієм вирушив у паломництво святими місцями.

Ченці прийшли на Афон. Там вони слухали поради досвідчених старців, вчилися у пустинножителів найсуворішого чернечого життя. Там святий полюбив безмовність. Ніл також вивчав Святе Письмо, житія і творіння святих.

Коли ж він повернувся на Русь, то оселився не в монастирі, а в безлюдному місці, недалеко від річки Сорки. Там він спорудив хрест, побудував каплицю і келію, вирив колодязь. Так він почав вести аскетичний спосіб життя.

Згодом до нього приєдналися й інші ченці. Спільними зусиллями вони збудували церкву. Це далося нелегко, бо вони жили на болотистій місцевості.

Святий Ніл організовував чернечий побут за прикладом подвижників-афонітів. Статут скиту відмова передбачав відмову від майна, суворість життя і молитовного правила. Особливе значення відводилося молитві та мовчанню, боротьбі з пристрастями та помислами, нагадуванням про смерть.

1491 року Ніл взяв участь на Соборі проти вчення єретиків, які заперечували Святу Трійцю в Особах, Божественну природу Спасителя, шанування святинь.

Ніл Сорський 1503 року також був на Соборі, що обговорював питання про майно монастирів. Він виступав проти будь-яких володінь, оскільки вважав, що ченці повинні харчуватися виключно плодами своєї діяльності, не відволікаючись на мирські блага. Йому суперечив преподобний Йосип Волоцький, який вважав, що матеріальні блага також відкривають можливість для розвитку обителей. Собор підтримав позицію преподобного Йосипа.

Перед своєю смертю Ніл Сорський дав останні настанови братії. Він заповів ховати його без особливих почестей, як простого грішника – зарити в ямі. Він навіть закликав ченців, щоб вони залишили його тіло на поживу звірам. Він наголосив, що як він за життя намагався не користуватися земними благами, так нехай і буде з його тілом після смерті.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Нилу Сорскому, глас 4

Удали́вся бе́гая, дави́дски, ми́ра,/ и вся, я́же в нем, я́ко уме́ты, вмени́в,/ и, в ме́сте безмо́лвне всели́вся,/ духо́вныя ра́дости испо́лнился еси́, о́тче наш Ни́ле,/ и, еди́ному Бо́гу изво́лив служи́ти,/ процве́л еси́, я́ко фи́никс,/ и, я́ко лоза́ благопло́дна,/ умно́жил еси́ ча́да пусты́ни./ Тем благода́рственно вопие́м:/ сла́ва Укре́пльшему тя в по́двиге пустынножи́тельства;/ сла́ва Избра́вшему тя в Росси́и отше́льником уставополо́жника изря́дна;// сла́ва моли́твами твои́ми и нас Спаса́ющему.

Кондак преподобному Нилу Сорскому, глас 8

Любве́ ра́ди Христо́вы удали́вся мирски́х смуще́ний,/ ра́достною душе́ю всели́лся еси́ в пусты́ни,/ в не́йже подвиза́вся до́бре,/ я́ко А́нгел на земли́, о́тче Ни́ле, пожи́л еси́:/ бде́нием бо и посто́м те́ло свое́ изнури́л еси́ ве́чныя ра́ди жи́зни./ Ея́же ны́не сподо́бився,/ во све́те неизрече́нныя ра́дости Пресвяте́й Тро́ице со святы́ми предстоя́,/ моли́, мо́лимтися, припа́дающе, ча́да твоя́,/ сохрани́тися нам от вся́каго наве́та и злых обстоя́ний/ ви́димых и неви́димых враг// и спасти́ся душа́м на́шим.

Тропaрь, глaсъ д7:

Ўдали1всz, бёгаz, дв7дски, мjра, и3 вс‰, ±же въ нeмъ, ћкw ўмeты, вмэни1въ, и3, въ мёстэ безм0лвнэ всели1всz, дух0вныz рaдости и3сп0лнилсz є3си2, n1тче нaшъ нjле, и3, є3ди1ному бGу и3зв0ливъ служи1ти, процвёлъ є3си2, ћкw фjніxъ, и3, ћкw лозA благопл0дна, ўмн0жилъ є3си2 ч†да пустhни. тёмъ благодaрственнw вопіeмъ: слaва ўкрёпльшему тS въ п0двизэ пустынножи1тельства. слaва и3збрaвшему тS въ руси2 tшeльникомъ ўставопол0жника и3зрsдна. слaва мlтвами твои1ми и3 нaсъ сп7сaющему.

Кондaкъ, глaсъ н7.
Под0бенъ: Взбрaнной воев0дэ:

ЛюбвE рaди хrт0вы ўдали1всz мірски1хъ смущeній, рaдостною душeю всели1лсz є3си2 въ пустhни, въ нeйже подвизaвсz д0брэ, ћкw ѓгGлъ на земли2, n1тче нjле, пожи1лъ є3си2: бдёніемъ бо и3 пост0мъ тёло своE и3знури1лъ є3си2 вёчныz рaди жи1зни. є3sже нhнэ спод0бивсz, во свётэ неизречeнныz рaдости прес™ёй трbцэ со с™hми предстоS, моли2, м0лимтисz, припaдающе, ч†да тво‰, сохрани1тисz нaмъ t всsкагw навёта и3 ѕлhхъ њбстоsній ви1димыхъ и3 неви1димыхъ вр†гъ и3 сп7сти1сz дyшамъ нaшымъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку