...
Житія святих,  Травень

Преподобний Никита сповідник, єпископ Халкідонський

День пам'яті (н. ст.)

Місяця травня на 28-й день

Преподобний Никита сповідник, єпископ Халкідонський, жив у другій половині VIII століття. За своє богоугодне життя він був зведений у сан єпископа Халкідонського. Святитель Никита вирізнявся милосердям, завжди допомагав жебракам, у своєму домі приймав мандрівників, піклувався про сиріт і вдів, заступався за скривджених.

У часи царювання іконоборця Льва Вірменина (813–820) святитель Никита мужньо викривав іконоборчу єресь і переконував свою паству благоговійно вклонятися святим іконам Христа, Божої Матері й угодників Божих, за що зазнав багато страждань від нечестивого імператора та його однодумців-іконоборців, був підданий мукам і відправлений у заслання.

Святий сповідник Никита помер на початку IX століття. Біля мощей його відбувалися чудеса зцілення. У каноні служби йому, написаному Константинопольським пресвітером Іосифом, прославляється також брат святителя Никити — святий Ігнатій.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Никите исповеднику, епископу Халкидонскому, глас 4

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости,/ воздержа́ния учи́теля/ яви́ тя ста́ду твоему́,/ Я́же веще́й и́стина./ Сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая,/ нището́ю бога́тая,/ о́тче Ники́то,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак преподобному Никите исповеднику, епископу Халкидонскому, глас 8

Све́тлостию дел твои́х просия́л еси́, преподо́бне,/ апо́стольскаго престо́ла наследник был еси́, Ники́то,/ и, я́ко со́лнце, облиста́л еси́ твое́й па́стве, о́тче,/ вся Боже́ственных уче́ний испо́лнь./ Те́мже зове́м ти:// ра́дуйся, Халкидо́ну удобре́ние.

Тропaрь, глaсъ д7:

Прaвило вёры, и3 џбразъ кр0тости, воздержaніz ўчи1телz kви1 тz стaду твоемY, ћже вещeй и4стина. сегw2 рaди стzжaлъ є3си2 смирeніемъ высHкаz, нищет0ю бог†таz, џтче ніки1то, моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ и7.
Под0бенъ: Взбрaнной:

Свётлостію дёлъ твои1хъ просіsлъ є3си2, прпdбне, ґпcльскагw прест0ла наслёдникъ бhлъ є3си2, ніки1то: и3 ћкw с0лнце њблистaлъ є3си2 твоeй пaствэ, џтче, вс‰ бжcтвенныхъ ўчeній и3сп0лнь. тёмже зовeмъ ти2: рaдуйсz, халкид0ну ўдобрeніе.

Ще в розробці