Преподобний Меркурій, посник Печерський, в Дальніх печерах p1b19il8d71app1cckngq1phn135m3
Житія святих,  Листопад

Преподобний Меркурій, посник Печерський, в Дальніх печерах

Місяця листопада на 24-й день / Собор преподобних отців Києво-Печерських, які в Дальніх печерах (прп. Феодосія) спочивають

Житіє преподобного Меркурія посника нерозривно пов’язане з житієм преподобного Паїсія. Преподобні отці Паїсій і Меркурій, живучи між собою в нерозлучній братській любові і однодумності, просили безперестанно Бога, щоб Він ніколи їх не розлучав ані в цім, ні в майбутньому житті. І дав їм Господь по молитві їх. На землі вони жили в одній келії і по смерті були покладені в одному гробі, і на небі насолоджуються однією радістю разом з Христом.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Меркурию, постнику Печерскому, в Дальних пещерах, глас 5

Присносу́щныя, блаже́нне, жела́я сподо́битися жи́зни,/ пра́ведне и непоро́чне/ жизнь свою́ препроводи́л еси́ в ны́нешнем ве́це,/ те́мже, Мерку́рие, жела́емаго ты дости́г,// моли́ и нам ве́чныя сподо́битися жи́зни.

Кондак преподобному Меркурию, постнику Печерскому, в Дальних пещерах, глас 8

Преподо́бному во всех де́лех Го́сподеви преи́скренне рабо́тая,/ и О́наго всегда́ в це́ркви преподо́бных Свои́х/ преподо́бным воспева́я гла́сом,/ насле́дил еси́, преподо́бне Мерку́рие, часть преподо́бных,// с ни́миже моли́ся о всех нас.

Тропaрь, глaсъ є7:

Присносyщныz, бlжeнне, желaz спод0битисz жи1зни, првdнэ и3 непор0чнэ жи1знь свою2 препроводи1лъ є3си2 въ нhнэшнемъ вёцэ, тёмже, меркyріе, желaемагw ти2 дости1гъ, моли2 и3 нaмъ вёчныz спод0битисz жи1зни.

Кондaкъ, глaсъ и7:

Прпdбному во всёхъ дёлэхъ гDеви преи1скреннэ раб0таz, и3 џнагw всегдA въ цRкви прпdбныхъ свои1хъ прпdбнымъ воспэвaz глaсомъ, наслёдилъ є3си2, прпdбне меркyріе, чaсть прпdбныхъ, съ ни1миже моли1сz њ всёхъ нaсъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку