...
Преподобний Марон, пустельник Сирійський p1epj6digt1n47p8orvb1q57m473
Житія святих,  Лютий

Преподобний Марон, пустельник Сирійський

Місяця лютого на 14-й день

Преподобний Марон обрав для себе подвиг безпокровного житія. Поставивши собі цю мету, він зійшов на одну гору, яку шанували язичники (вона була в Сирії, недалеко від Антіохії), знайшов там залишений язичниками храм і оселився в ньому. Втім, він незабаром побудував для себе невеликий курінь, яким, однак, мало користувався, поступаючись ним хворим, які приходили до нього. За своє благочестиве життя він сподобився від Бога дару зцілень: силою своєї молитви до Бога він зціляв різні хвороби, виганяв злих демонів. Преподобний Марон заснував також багато обителей і подвигами посту багатьох ченців зробив угодними Богу. Після короткочасної хвороби преподобний мирно помер наприкінці IV століття.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Марону, пустыннику Сирийскому, глас 8

Я́ко незаходи́мое со́лнце возсия́ нам днесь/ светоза́рными твои́ми моли́твами, преподо́бне о́тче наш Ма́роне,/ и́же не́кия горы́ дости́гл/ и та́мо на ней живу́щими нечести́выми чтом бысть,/ за превосходя́щую твою́ к Бо́гу доброде́тель,/ и та́мо обре́т тре́бище и́дольское. Бо́гу освяти́в, в нем пребыва́л еси́,/ и ви́дев Человеколю́бец Бог твой по́двиг и труды́,/ дарова́ тебе́ дар Свой,/ и́мже пронесе́ся и́мя твое́ в челове́цех,/ цели́ти ско́рби, огне́вицу и тряса́вицу прибега́ющим к тебе́ с ве́рою./ Те́мже и зове́м ти:/ ра́дуйся, цели́телю наш ско́рый;/ ра́дуйся, засту́пниче наш те́плый,/ предстои́ши бо у Пресвяты́я Тро́ицы,/ моли́ся Той о призыва́ющих и́мя твое́ свято́е,// да изба́вит от сих тя́жких скорбе́й и спасе́т ду́ши на́ша.

Ин тропарь преподобному Марону, пустыннику Сирийскому, глас 4

Пресве́тлое житие́ твое́, о́тче Ма́роне,/ А́нгелы удиви́ло есть,/ и бесо́вская шата́ния я́ве устраши́./ Ве́рных же собра́ния све́тло украси́./ К Небе́сному Христо́ву жили́щу, повелева́я ше́ствовати всегда́./ Его́же моли́ от тли и бед изба́витися,// ве́рою творя́щим всечестну́ю па́мять твою́.

Тропaрь, глaсъ и7:

Ћкw незаходи1мое с0лнце возсіS нaмъ днeсь свэтозaрными твои1ми мlтвами, прпdбне џтче нaшъ мaрwне, и4же нёкіz горы2 дости1глъ и3 тaмw на нeй живyщими нечести1выми чт0мъ бhсть, за превосходsщую твою2 къ бGу добродётель, и3 тaмw њбрётъ трeбище јдwльское, бGу њс™и1въ, въ нeмъ пребывaлъ є3си2, и3 ви1дэвъ чlвэколю1бецъ бGъ тв0й п0двигъ и3 труды2, даровA тебЁ дaръ св0й, и4мже пронесeсz и4мz твоE въ человёцехъ, цэли1ти ск0рби, nгневи1цу и3 трzсaвицу прибэгaющымъ къ тебЁ съ вёрою. тёмже и3 зовeмъ ти2:
рaдуйсz, цэли1телю нaшъ ск0рый, рaдуйсz, застyпниче нaшъ тeплый, предстои1ши бо ў прес™hz трbцэ, моли1сz т0й њ призывaющихъ и4мz твоE с™0е, да и3збaвитъ t си1хъ тsжкихъ скорбeй и3 сп7сeтъ дyшы нaшz.

И$нъ тропaрь, глaсъ д7:

Пресвётлое житіE твоE, џтче мaрwне, ѓгGлы ўдиви1ло є4сть, и3 бэсHвскаz шат†ніz ћвэ ўстраши2. вёрныхъ же собр†ніz свётлw ўкраси2. къ нбcному хrт0ву жили1щу, повелэвaz шeствовати всегдA. є3г0же моли2 t тли2 и3 бёдъ и3збaвитсz, вёрою творsщымъ всечестнyю пaмzть твою2.

Ще в розробці

Знайшли помилку