Преподобний Косма Маіумський, Святоградець, творець канонів, єпископ p1dmgejjeb1on11qnrvcu14ouunf3
Житія святих,  Жовтень

Преподобний Косма Маіумський, Святоградець, творець канонів, єпископ

Місяця жовтня на 12-день

Преподобний Косма, єпископ Маіумський, творець канонів, родом з Єрусалима, виховувався батьками преподобного Іоанна Дамаскіна разом з їхнім сином і здобув прекрасну освіту. Коли святий Косма досяг повноліття, то вступив в одну з палестинських обителей, де прославився чернечими подвигами. Під час гоніння на святі ікони преподобний Косма разом із преподобним Іоанном виступив на захист православ’я. Вони написали багато творів проти іконоборців. У 743 році Косму було поставлено єпископом Маіумським. Помер він у глибокій старості († бл. 787), залишивши після себе багато канонів на святкові дні та трипеснці на чотири дні Страсної седмиці.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Косме, епископу Маиумскому, творцу канонов , глас 8

Правосла́вия наста́вниче,/ благоче́стия учи́телю и чистоты́,/ вселе́нныя свети́льниче,/ архиере́ев Богодухнове́нное удобре́ние,/ Космо́ прему́дре,/ уче́ньми твои́ми вся просвети́л еси́, цевни́це духо́вная,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак преподобному Косме, епископу Маиумскому, творцу канонов, глас 8

Укра́шен доброде́тельми, Космо́ Богодухнове́нне,/ Це́ркве Христо́вы украше́ние был еси́:/ пе́сньми бо украси́л еси́ сию́, блаже́нне./ Но моли́ся ко Го́споду изба́витися нам от вся́ких ко́зней ра́тника,/ тебе́ зову́щим:// ра́дуйся, о́тче требога́те.

Тропaрь прпdбнагw, глaсъ и7:

Правослaвіz настaвниче, бл7гочeстіz ўчи1телю и3 чистоты2, вселeнныz свэти1льниче, ґрхіерewвъ бGодухновeнное ўдобрeніе, fеофaне премyдре, ўчeньми твои1ми вс‰ просвэти1лъ є3си2: цэвни1це дух0внаz, моли2 хrтA бGа, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ прпdбнагw, глaсъ и7.
Под0бенъ: Взбрaнной:

Ўкрaшенъ добродётельми, космо2 бGодухновeнне, цRкве хrт0вы ўкрашeніе бhлъ є3си2: пёсньми бо ўкраси1лъ є3си2 сію2, бlжeнне. но моли1сz ко гDу, и3збaвитисz нaмъ t всsкихъ к0зней рaтника, тебЁ зовyщымъ: рaдуйсz, џтче требогaте.

Ще в розробці

Знайшли помилку