...
Преподобний Іосиф, ігумен Волоцький, чудотворець p1dea62dd37m6hosnlp11sgcpl3
Житія святих,  Жовтень

Преподобний Іосиф, ігумен Волоцький, чудотворець

Місяця жовтня на 18-й день

Преподобний Іосиф, в миру Іван Санін, походив з родини багатого вотчинника, власника села Язвище у Волоколамському князівстві.

У 20 років він постригся в Борівському монастирі і не бажаючи миритися з падінням дисципліни в чернечому середовищі, пішов з обітелі.

Іосиф відвідав кілька монастирів і не знайшовши ніде належного, на його думку, чернечого способу життя заснував 1479 в районі Волоколамська монастир, де ввів правила гуртожитку, які відрізнялися суворим аскетизмом та детальною регламентацією всіх сторін монастирського життя.

У 1507 Іосифо-Волоколамський монастир перейшов під патронат великого московського князя Василія III. Преподобний Іосиф вів непримиренну боротьбу з єрессю жидовствуючих, яка проникла у вище суспільство, а також виступав за усунення негараздів у монастирському житті і чернечому побуті. Зберігаючи особисто шанобливе ставлення до святого Ніла Сорського, він вів полеміку з ним і його послідовниками, представниками течії некористолюбців.

На Соборі 1503 року Іосиф Волоцький і іосифляни домоглися відхилення проєкту ліквідації монастирського землеволодіння, висунутого некористолюбцями.

У 1507 році преподобний Іосиф, переслідуваний князем Феодором Борисовичем, звернувся зі скаргою на нього безпосередньо до Московського митрополита святителя Симона і великого князя Василія Івановича, минаючи Новгородського владику. Новгородський архієпископ святитель Серапіон визнав це самоуправством і у квітні 1509 року відлучив від Церкви Йосифа.

З цього приводу в тому самому році зібрався Собор, який зняв з Йосифа заборону.

Святий преставився 9 вересня 1515 року. Йосиф Волоцький був канонізований в 1579 році. Мощі і вериги святого покояться в Успенському соборі Йосифо-Волоцького монастиря і доступні для поклоніння.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Иосифу, игумену Волоцкому, глас 5

Я́ко по́стников удобре́ние и отце́в красоту́,/ ми́лости пода́теля, разсужде́ния свети́льника,/ вси ве́рнии соше́дшеся восхва́лим,/ кро́тости учи́теля, и ересе́й посрами́теля,/ прему́драго Ио́сифа, Рускую звезду́,/ моля́щася Го́споду,// поми́ловатися душа́м на́шим.

Кондак преподобному Иосифу, игумену Волоцкому, глас 8

Жития́ треволне́ния и мяте́ж мирски́й,/ и стра́стная взыгра́ния в ничто́же вмени́в,/ пусты́нный граждани́н показа́лся еси́,/ мно́гих быв наста́вник, Ио́сифе преподо́бне,/ мона́хов собра́тель, и моле́бник ве́рен,/ чистоты́ рачи́тель.// Моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Тропaрь прпdбнагw їHсифа, глaсъ є7:

Ћкw п0стникwвъ ўдобрeніе и3 nтцє 1въ красотY, млcти подaтелz, разсуждeніz свэти1льника, вси2 вёрніи сошeдшесz восхвaлимъ, кр0тости ўчи1телz, и3 є3ресeй посрами1телz, премyдраго їHсифа, рyсскую ѕвэздY, молsщасz гDу, поми1ловатисz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ и7.
Под0бенъ: Взбрaнной:

ЖитіS треволнє1ніz, и3 мzтeжъ мірскjй, и3 стр†стнаz взыгр†ніz въ ничт0же вмэни1въ, пустhнный граждани1нъ показaлсz є3си2, мн0гихъ бhвъ настaвникъ їHсифе прпdбне: монaхwвъ собрaтель, и3 молeбникъ вёренъ, чистоты2 рачи1тель, моли2 хrтA бGа, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку