...
Преподобний Іларіон, схимник Печерський, в Дальніх печерах p1b02nldnl1pms1pv1ia3d741tc23
Житія святих,  Жовтень

Преподобний Іларіон, схимник Печерський, в Дальніх печерах

Місяця жовтня на 21-й день / серпня на 28-й день – Собор преподобних отців Києво-Печерських, які в Дальніх печерах (прп. Феодосія) спочивають

Святий Іларіон схимник, мощі якого нетлінно спочивають в Дальніх печерах, є п’ятий митрополит Київський Іларіон, 1051 року рукоположений в митрополити Собором єпископів за бажанням великого князя Ярослава Володимировича і що управляв Церквою на Русі, за одними відомостями до 1055 року, а по іншим – 1067 року. І в каталозі Російських архієреїв новгородської Софійській бібліотеки йдеться про Іларіона, що він покладений був у Печерському монастирі і завдяки його крайній доброчесності був «святий і чудотворець предивний», і в деяких інших рукописах він називається святим, навіть в каноні преподобних отців Ближніх печер ім’я митрополита Іларіона поставлено в ряду з іменами Михаїла та інших святителів. У стародавніх святцях імені митрополита Іларіона не було з тієї ж причини, що і імен преподобних отців Дальніх печер.

Їх імена нині відсутні в святцях. Вони шанувалися місцево. І святі мощі преподобного Єфрема, єпископа Переяславського, довгий час вважалися святими мощами просто преподобного Єфрема. Те ж саме було і зі святими мощами Михаїла, першого митрополита Київського. Будучи перенесені з Десятинної церкви в Антонієві печери в 1103 році, вони залишалися там в невідомості до 1730 року, коли вони були перенесені в більшу Лаврську церкву. У давнину всі святителі погребались по чину монашому, часто вони брали на себе схиму, і тому імена їх могли бути змішані з іменами інших святих ченців, які не мали єпископського сану. Митрополит Іларіон прийняв чернецтво від преподобного Антонія, як сказано в його житії, і, якщо він помер в 1067 році, прийнявши на себе схиму, то міг бути співмешканцем преподобного Феодосія, який до смерті Антонія, або до 1073 був будівником старого Печерського монастиря, або нинішніх Дальніх печер. Митрополит Іларіон міг відмовитися від управління паствою перш своєї смерті, щоб інші свої дні життя провести в чернечих подвигах там, куди він віддалявся на молитву, коли був ще священиком села Берестове, і де він прийняв чернецтво – в Дальніх печерах. Тому видається ймовірною думка, що святі мощі преподобного Іларіона схимника суть дійсно мощі святого митрополита Іларіона.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Илариону, схимнику Печерскому, в Дальних пещерах, глас 1

Вои́стину досто́йне нарече́н был еси́ Иларио́н,/ ти́хостен бо и кро́ток нрав по и́мени твоему́ име́л еси́, блаже́нне,/ и́мже кро́ткому Го́споду Иису́су благоугоди́в,// моли́ся Ему́ о нас рабе́х твои́х.

Кондак преподобному Илариону, схимнику Печерскому, в Дальних пещерах, глас 2

Вели́кий А́нгельский о́браз и́ноческаго чи́на святу́ю схи́му я́ко прие́м,/ и второ́е отрица́ние су́етнаго ми́ра сего́ я́ко сотво́рь,/ тща́лся еси́ все́ми о́бразы, преподо́бне Иларио́не,/ обеща́ние де́лом испо́лнити/ и о́бразу свято́му прили́чне пожи́ти,// тем тя чтим и ублажа́ем.

Тропaрь, глaсъ №:

Вои1стину дост0йнэ наречeнъ бhлъ є3си2 їларіHнъ, ти1хостенъ бо и3 кр0токъ нрaвъ по и4мени твоемY и3мёлъ є3си2, бlжeнне, и4мже кр0ткому гDу їи7су бlгоугоди1въ, моли1сz є3мY њ нaсъ, рабёхъ твои1хъ.

Кондaкъ, глaсъ в7:

Вели1кій ѓгGлькій n1бразъ и4ноческагw чи1на, с™yю схи1му ћкw пріeмъ, и3 втор0е tрицaніе сyетнагw мjра сегw2 ћкw сотв0рь, тщaлсz є3си2 всёми n1бразы, прпdбне їларіHне, њбэщaніе дёломъ и3сп0лнити и3 n1бразу с™0му прили1чнэ пожи1ти, тёмъ тS чтeмъ и3 ўблажaемъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку