Житія святих,  Лютий

Преподобний Димитрій Прилуцький, Вологодський

День пам'яті (н. ст.)

Місяця лютого на 11-й день / травня на 23-й день – Собор Ростово-Ярославських святих / липня на 1-й день – Собор Вологодських святих (перехідне) / липня на 6-й день – Собор Радонезьких святих

Цей преподобний і богоносний отець наш Димитрій народився в нашій країні в місті Переяславлі у благочестивих батьків. Був хрещений в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа, і з дитинства привчений до Божественних книг. Він перевершував розумом і смиренною мудрістю багатьох своїх однолітків. У багатьох своїх звичках він наслідував Іоанна Златоуста. Зокрема, він не любив приймати почестей від слуг, а завжди носив у своєму серці смиренномудрість і міркував про майбутній вік, про суд Божий, про відплату кожній людині за її ділами, про Царство Небесне, радість праведних і райське блаженство. Сприйнявши з книг Старого і Нового Завітів думку, що все в цьому світі швидкоплинне, святий залишив суєтний світ, перейнявся страхом Божим і став ченцем у Горицькому монастирі Пречистої Богородиці в тому ж місті Переяславлі. Він багато потрудився над набуттям чеснот, а саме духовної тверезості, молитви, чистоти, глибокої смиренності й любові до всіх людей, і праці його стали приносити спасительні плоди, оскільки він був зайнятий виконанням заповідей Господніх і вдень, і вночі. Він був цнотливий і чистим серцем прагнув до Бога, тобто жив подібно до Ангела. Блаженний прагнув пізнати те, що споглядають Ангели і що доступно тільки тим, хто любить Бога. Його полюбили і ченці, і прості люди. Потім Бог сподобив його прийняти дар священства і бути наставником та вчителем людям, що він виконував, як виконує добрий воїн, котрий догоджає своєму панові. У той час святий отець наш Сергій влаштовував монастир Святої Трійці поблизу Радонежа і з волі Божої ввів там спільножительний устав. Святий Димитрій мав звичай часто відвідувати святого Сергія і розмовляти з ним у Христі про те, як управляти монастирем, щоб привести до Бога Його вибраних. Цими святими Своїми угодниками, преподобними отцями нашими, новими чудотворцями, Бог справді просвітив Руську землю. Потім блаженний Димитрій поставив церкву в ім’я святого Миколая Чудотворця та монастир біля озера і міста Переяславля й був у ньому ігуменом. До нього приходили ченці й прості люди заради зцілення душевного і щоб залишитися з ним жити. Він повчав їх зі смиренням і постригав у святий чернечий чин, збираючи в такий спосіб стадо овець Христових. Блаженний запровадив у монастирі спільножительний устав і сам для всіх був зразком для наслідування. Братія корилася йому з любов’ю як Ангелу Божому, як істинному наставникові, шанували як заступника перед Богом, котрий вимолював для них Небесне Царство. Потім блаженний Димитрій відійшов звідти на Вологду. Там він створив церкву Всемилостивого Спаса на освячення водам (на честь свята Походження Чесних Древ Животворящого Хреста Господнього, коли звершується Церквою освячення води; цей монастир св. Димитрій поставив у закруті, або луці, річки Вологди – Спаський Прилуцький монастир). Святий на цьому місці зібрав велику братію і теж дав спільножительний устав. Добре наставивши це стадо Христових овець, преподобний отець наш Димитрій відійшов до Господа 1392 року 11 лютого (24 лютого за новим стилем).

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Димитрию, игумену Прилуцкому, Вологодскому, глас 1

Свы́ше от Бо́га, преподо́бне,/ благода́ть прия́л еси́ духо́вную,/ и от Него́ у́бо позна́лся еси́, блаже́нне,/ Того́ ра́ди и ты ду́хом позна́л еси́ лу́чшая Его́,/ бу́дущаго ве́ка пребыва́ние,/ и по́стнически испыта́вся во свои́х оби́телех./ И ны́не со а́нгели ликовству́я,/ Спа́су всех за ны моли́ся, свя́те Дими́трие, да вси вопие́м:/ Сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Кондак преподобному Димитрию, игумену Прилуцкому, Вологодскому, глас 8

От ю́ности, преподо́бне, крест твой взе́м, Христу́ после́довал еси́,/ в моли́твах и поще́ниих, во бде́ниих же и злострада́ниих пло́ть твою́ изнуря́я./ Те́мже и Всеви́дящее О́ко твоя́ труды́ ви́дев,/ чудесы́ тя прославля́ет, и всех зва́ти тебе науча́ет:// ра́дуйся, преподо́бне о́тче Дими́трие, по́стников удобре́ние.

Молитва преподобному Димитрию, игумену Прилуцкому, Вологодскому

О, свяще́нная главо́, преди́вный чудотво́рче, богоно́сне о́тче наш Дими́трие! Усе́рдно припа́дающе к тебе́, мо́лимся: яви́, нам, смире́нным и гре́шным, многомо́щное твое́ заступле́ние. Се бо грех ра́ди на́ших, не и́мамы дерзнове́ния ко Го́споду проси́ти Его́ даро́в, нам благопотре́бных, но тебе́, моли́твенника к Нему́ благоприя́тного, предлага́ем и про́сим: испроси́ нам у бла́гости Его́ вся я́же на по́льзу душа́м и телесе́м на́шим: ве́ру, пра́вду, наде́жду несумне́нну, любо́вь нелицеме́рну, во искуше́ниих му́жество, в злострада́ниях терпе́ние, в моли́твах постоя́нство, в благоче́стии преуспе́яние, вожделе́нное здра́вие, земли́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ние, дожди́ благовре́менны, жите́йских потре́б дово́льство, мир во днех на́ших и благослове́ние свы́ше на вся́кая блага́я дела́ на́ша. Не забу́ди, чудотво́рче святы́й, ми́лостиво посеща́ти оби́тель свою́, гра́ды и ве́си страны́ на́шея правосла́вныя, сохраня́я и соблюда́я их моли́твами твои́ми от вся́кого зла. Помяни́ всех, ве́ру и любо́вь к тебе́ иму́щих и и́мя твое́ моли́твенно призыва́ющих, и во благи́х проше́ния их ми́лостиво испо́лни, осеня́я их свы́ше святооте́ческим твои́м благослове́нием. Ей свя́тче Бо́жий, не лиши́ и нас гре́шных твоего́ многомо́щнаго заступле́ния, но сподо́би нас кончи́ну жития́ благу́ю улучи́ти и Ца́рствие Небе́сное унасле́довати. Да воспое́м и просла́вим ди́внаго во святы́х свои́х Бо́га на́шего, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропaрь, глaсъ №:

Свhше t бGа, препод0бне, бlгодaть пріsлъ є3си2 д¦0вную, и3 t негw2 ќбw познaлсz є3си2, бlжeнне, тогw2 рaди и3 ты2 дyхомъ познaлъ є3си2 л{чшаz є3гw2, бyдущагw вёка пребывaніе, и3 п0стнически и3спытaвсz во свои1хъ nби1телехъ. И# нhнэ со ѓгGлы ликовствyz, сп7су всёхъ за ны2 моли1сz, ст7е дими1тріе, да вси2 вопіeмъ: слaва дaвшему ти2 крёпость, слaва вэнчaвшему тS, слaва дёйствующему тоб0ю всBмъ и3сцэлє1ніz.

Кондaкъ, глaсъ и7.
Под0бенъ: Взбрaнной:

T ю4ности, прпdбне, кrтъ тв0й взeмъ, хrтY послёдовалъ є3си2, въ мл7твахъ и3 пощeніихъ, во бдёніихъ же и3 ѕлострадaніихъ пл0ть твою2 и3знурsz: тёмже и3 всеви1дzщее џко тво‰ труды2 ви1дэвъ, чудесh тz прославлsетъ, и3 всёхъ звaти тебЁ научaетъ: рaдуйсz, прпdбне џтче дими1тріе, п0стникwвъ ўдобрeніе.

Ще в розробці

Знайшли помилку