Житія святих,  Травень

Преподобні Никита, Кирил, Никифор, Климент й Ісаакій, брати Алфанові (Сокольницькі) у Новгороді

День пам'яті (н. ст.)

Місяця травня на 4-й день

Преподобні брати Никита, Кирил, Никифор, Климент й Ісаакій Алфанови (Сокольницькі) жили в XIV столітті в Новгороді; вони проводили праведне життя і заснували Сокольницьку обитель. Як повідомляють літописи, «на Сокольей горе поставиша церковь древяну святого Николу и монастырь устроиша», що відбулося 1389 року. Праведні Алфанови були в родинних стосунках з відомим за літописами Яковом Анфалом, або Алфаном, котрий втік на Двіну, рятуючись від переслідувань за зносини з Москвою, і праведники зазнали лиха через родинний звʼязок з ним, тяжкими скорботами безневинного страждання очистившись для блаженної вічності.

У «Сказанні» про святих братів описано чудеса, що здійснювалися від їхніх мощей після їхньої кончини. 4 травня 1775 року, через пожежу, яка знищила Сокольницьку обитель, мощі преподобних братів було перенесено до Антонієвого монастиря.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобным Никите, Кириллу, Никифору, Клименту и Исаакию, братьям Алфановым, Новгородским, глас 1

Послу́шаша Госпо́дня гла́са,/ до́брии рачи́тели бы́вше,/ благи́й Его́ яре́м на ся взе́мше,/ усе́рдно понесо́сте/ и по́стничества путь дости́гше,/ преподо́бнии отцы́, святи́и чудотво́рцы,/ во́ини Небе́снаго Царя́ Христа́,/ Ники́то, Кири́лле, Ники́форе, Кли́менте и Исаа́кие,/ сего́ ра́ди от Вседержи́тельныя десни́цы/ венцы́ неувяда́емыми увязо́стеся, и Небе́сною сла́вою оде́ястеся,/ и чудотворе́нии обогати́стеся,/ те́мже и о нас моли́ти не преста́йте,/ да полу́чим ве́чных благ,/ мы же си́це взыва́ем:/ сла́ва Да́вшему вам к по́двигу кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему вас,// сла́ва Даю́щему ва́ми всем исцеле́ния.

Ин тропарь преподобным Никите, Кириллу, Никифору, Клименту и Исаакию, братьям Алфановым, Новгородским, глас 8

Свети́льницы све́тлии я́вльшеся,/ добро́ту земну́ю му́дренно оста́виша,/ и всю доброде́тель извы́кли есте́,/ и обрето́ша безсме́ртие,/ посто́м и бде́нием и про́чим воздержа́нием себе́ приноша́ху,/ и ны́не со А́нгелы на Небесе́х Престо́лу Христо́ву предстои́те,/ моли́теся Бо́гу, му́дрии,/ Ники́то, Кири́лле, Ники́форе, Кли́менте и Исаа́кие преподо́бнии,/ умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша, пою́щих,/ и согреша́ющим оставле́ние грехо́в дарова́ти,// чту́щим святу́ю па́мять ва́шу.

Кондак преподобным Никите, Кириллу, Никифору, Клименту и Исаакию, братьям Алфановым, Новгородским, глас 8

Благода́ть прие́мше исцеле́нием, / простира́ете здра́вие су́щим в боле́знех, / преподо́бнии отцы́ и чудотво́рцы сла́внии, / Ники́то чу́дне, и Кири́лле блаже́нне, и Ники́форе прече́стне,/ Кли́менте свя́те и Исаа́кие преподо́бне, / но моли́твами ва́шими проти́вных шата́ние разори́те, / и боле́зни на́ша исцели́те, / и грехо́в проще́ние испроси́те, / да благода́рне воззове́м вам: // ра́дуйтеся, вели́кому Новугра́ду похвала́ и утвержде́ние.

Ин кондак преподобным Никите, Кириллу, Никифору, Клименту и Исаакию, братьям Алфановым, Новгородским, глас 8

К Бо́гу все свое́ у́мное жела́ние впери́сте/ и к Тому́ невозвра́тно от души́ после́довали есте́,/ а́нгельское житие́ на земли́ пожи́вше,/ и мно́гим бы́сте путь ко спасе́нию,/ отсю́ду же и Христо́с вас просла́ви и да́ром чуде́с обогати́,/ те́мже вси, притека́юще к моще́м ва́шим, зове́м:/ ра́дуйтеся, преподо́бнии отцы́, Ники́то, Кири́лле, Ники́форе, Кли́менте и Исаа́кие,// моли́твенницы те́плии о душа́х на́ших.

Тропaрь, глaсъ №:

Послyшаша гDнz глaса, д0бріи рачи1тєли бhвше, бlгjй є3гw2 kрeмъ на сS взeмше, ўсeрднw понес0сте и3 п0стничества пyть дости1гше, прпdбніи nтцы2, с™jи чудотв0рцы, в0ини нбcнагw цRS хrтA, ніки1то, кmрjлле, ніки1форе, кли1менте и3 їсаaкіе, сегw2 рaди t вседержи1тельныz десни1цы вэнцы6 неувzдaемыми ўвzз0стесz, и3 нбcною слaвою њдёzстесz, и3 чудотворeніи њбогати1стесz, тёмже и3 њ нaсъ моли1ти не престaйте, да полyчимъ вёчныхъ бlгъ, мh же си1це взывaемъ: слaва дaвшему вaмъ къ п0двигу крёпость, слaва вэнчaвшему вaсъ, слaва даю1щему вaми всBмъ и3сцэлє1ніz.

И$нъ тропaрь, глaсъ н7:

Свэти1льницы свётліи ћвльшесz, добр0ту земнyю мyдреннw њстaвиша, и3 всю2 добродётель и3звhкли є3стE, и3 њбрэт0ша безсмeртіе, пост0мъ и3 бдёніемъ и3 пр0чимъ воздержaніемъ себE приношaху, и3 нhнэ со ѓгGлы на нб7сёхъ пrт0лу хrт0ву предстои1те, моли1тесz бGу, мyдріи, ніки1то, кmрjлле, ніки1форе, кли1менте и3 їсаaкіе прпdбніи, ўмири1ти мjръ и3 сп7сти2 дyшы нaшz, пою1щихъ, и3 согрэшaющымъ њставлeніе грэхHвъ даровaти, чтyщымъ с™yю пaмzть вaшу.

Кондaкъ, глaсъ н7:

Бlгодaть пріeмше и3сцэлeніемъ, простирaете здрaвіе сyщымъ въ болёзнехъ, прпdбніи nтцы2 и3 чудотв0рцы слaвніи, ніки1то чyдне, и3 кmрjлле бlжeнне, и3 ніки1форе пречeстне, кли1менте с™е и3 їсаaкіе прпdбне, но мlтвами вaю проти1вныхъ шатaніе разори1те, и3 болBзни нaшz и3сцэли1те, и3 грэхHвъ прощeніе и3спроси1те, да благодaрнэ воззовeмъ вaмъ: рaдуйтесz, вели1кому новугрaду похвало2 и3 ўтверждeніе.

И$нъ кондaкъ, глaсъ н7:

Къ бGу всE своE ќмное желaніе впери1сте и 3 къ томY невозврaтнw t души2 послёдовали є3стE, ѓгGльское житіE на земли2 пожи1вше, и3 мнHгимъ бhсте пyть ко сп7сeнію, tсю1ду же и3 хrт0съ вaсъ прослaви и3 дaромъ чудeсъ њбогати2, тёмже вси2, притекaюще къ мощє1мъ вaшымъ, зовeмъ: рaдуйтесz, прпdбніи nтцы2, ніки1то, кmрjлле, ніки1форе, кли1менте и3 їсаaкіе, мlтвєнницы тeпліи њ душaхъ нaшихъ.

Ще в розробці