Преподобна Єфросинія, ігуменя полоцька p1dcmu50m61htsaec9al1t64su13
Житія святих,  Травень

Преподобна Єфросинія, ігуменя полоцька

Місяця травня на 23-й день

Преподобна Євфросинія, ігуменя Полоцька, в миру Предслава, дочка князя Георгія Всеславича. З дитячих років вона вирізнялася любов’ю до молитви і книжкового вчення. Відкинувши пропозиції про шлюб, Предслава прийняла постриг з ім’ям Євфросинія. З благословення Полоцького єпископа Іллі, вона стала жити при Софійському соборі, де займалася переписуванням книг. Близько 1128 року єпископ Ілія доручив преподобній влаштувати жіночий монастир. Вирушаючи в Сільце, – місце майбутньої обителі, – подвижниця взяла тільки святі книжки – “весь свій маєток”. У новозбудованому Спасо-Преображенському монастирі свята навчала дівчат переписування книг, співу, шиття та інших ремесел. У 1161 році її старанністю був побудований собор, що зберігся до нашого часу. Преподобна Євфросинія заснувала також Богородицький чоловічий монастир, у який на її прохання Константинопольський патріарх Лука послав список із чудотворної Ефеської ікони Божої Матері. Незадовго до смерті преподобна Єфросинія з племінником Давидом і сестрою Євпраксією вирушила в паломництво святими місцями. Вклонившись святиням Царгорода, вона прибула до Єрусалима, де в руському монастирі Пресвятої Богородиці Господь сподобив її прийняти мирну кончину 24 травня 1173 року. Не пізніше 1187 року тіло святої перенесено до Києво-Печерського монастиря, а 1910 року мощі перенесено в Полоцьк у заснований нею монастир.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой, глас 4

Подража́ющи дванадесятоле́тна дванадесятоле́тну Христу́,/ учи́вшему во святи́лищи Бо́жию сло́ву,/ после́довала еси́, Евфроси́ние./ Сла́ву вре́менную и земна́го обру́чника оста́вльши/ и вся мирска́я презре́вши/ красне́йшему па́че всех Христу́ себе́ уневе́стила еси́,/ крест взе́мши, путе́м а́нгельскаго жития́ ше́ствующи/ и мно́гия к Нему́ наставля́ющи,/ во благоуха́нии ми́ра, в Небе́сный Черто́г востекла́ еси́,/ иде́же моли́, Его́же возлюби́ла еси́,// о чту́щих благоче́стно па́мять твою́.

Ин тропарь преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой, глас 4

Бога́тство свое́ ни́щим расточи́вши/ и сла́ву кня́жескую ни во что же вмени́вши,/ обру́чника вре́меннаго, кра́сная де́во, возгнуша́лася еси́/ и, уневе́стившися Жениху́ Христу́,/ Тому́, я́коже ве́но, чистоту́ душе́вную и теле́сную принесла́ еси́, Евфроси́ние./ Ему́же ны́не в весе́лии предстоя́,// помина́й нас, чту́щих па́мять твою́.

Кондак преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой, глас 8

Избра́нней Бо́гом от самаго́ рожде́ния/ и призва́нней на служе́ние Ему́,/ в чи́не а́нгельстем Го́сподеви послужи́вшей свя́то,/ и преподо́бно пожи́вшей,/ и ны́не с Небе́сными си́лами Го́спода восхваля́ющей,/ о нас же, гре́шных, пред Го́сподем хода́тайствующей,/ с ра́достию и любо́вию воззове́м:// ра́дуйся, Евфроси́ние, неве́сто Христо́ва всечестна́я.

Ин кондак преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой, глас 8

Чи́стое свое́ де́вство и честно́е/ ми́лостынею, я́ко свети́льник еле́ем, украси́вшую/ и с му́дрыми де́вами в пресве́тлый черто́г Христо́в вше́дшую,/ Евфроси́нию сла́вную ублажи́м/ и, припа́дше к честны́м ея́ моще́м, наслади́мся ея́ благоуха́ния/ и уми́льне к ней возопие́м:/ я́ко име́я дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу// моли́ изба́витися злово́ния страсте́й и спасти́ся душа́м на́шим.

Ин кондак преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой, глас 4

Превита́вши от земли́ По́лотския,/ оте́чество свое́, я́ко Авраа́м, насле́довавши, Евфроси́ние,/ зе́млю высо́ку сообра́зну — Го́рний Сио́н,/ те́мже те́ло твое́ душе́вным благому́жествием, страда́нием по́стным/ я́ко же́ртву приноси́ла еси́// милосе́рдием Свои́м, Да́вшему Себе́ за челове́ки Же́ртву благоприя́тну.

Молитва преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой

О, преподо́бная и приснопа́мятная, всехва́льная ма́ти Евфроси́ние, А́нгеле во плоти, Богоизбра́нный сосу́де Свята́го Ду́ха, Це́ркве Христо́вы похвало́ и украше́ние, мона́шествующих сла́во и утвержде́ние, оте́честву, оби́тели твое́й и всей стране́ по́моще, покро́ве и защи́тнице! Ты еси́, я́ко дре́во, насажде́нное при исхо́дищих вод, плоды́ доброде́телей твои́х и благода́тными дарова́нии Свята́го Ду́ха укра́шенная, наста́внице де́лом и сло́вом, избра́нная, непоро́чная и до́брая. Услы́ши ны, моля́щияся тебе́ и призыва́ющия и́мя твое́, и́маши бо дерзнове́ние у Го́спода. Испроси́ нам преспе́яние в жи́зни доброде́тельней, огради́ сердца́ на́ша ве́рою, наде́ждою и любо́вию и стра́хом Бо́жиим. Пода́й нам по́мощь в труде́х и ско́рбех на́ших и, я́коже попече́ние име́ла еси́ в житии́ твое́м о оби́тели твое́й и и́ночествующих, та́ко и ны́не потщи́ся о нас, благопоспеши́ти нам во всем: и оби́тель твою́ огради́ ми́ром и защити́ от враг ви́димых и неви́димых, да преуспева́ет и процвета́ет в доброде́телех. Изми́ ны от вся́кия ну́жды и тесноты́, от лю́тых боле́зней и от неча́янныя сме́рти и приведи́ ны ко и́стинному покая́нию при исхо́де из жи́зни сея́; испроси́ нам у Го́спода Бо́га кончи́ну ми́рну, безболе́зненну, непосты́дну, святы́х Та́ин прича́стну и преведи́ ны чрез мыта́рства возду́шная, да не похи́тят нас истяза́телие гро́знии по грехо́м на́шим, но да твои́м заступле́нием и по́мощию возмо́жем безбе́дно проити́ истяза́ние возду́шное, и ми́лость получи́ти, и предста́ти неосужде́нно стра́шному Престо́лу, и на Стра́шнем Суди́щи сподо́битися одесну́ю ста́ти Пра́веднаго Судии́, и насле́довати пра́ведных часть. Ей, госпоже́, всечестна́я ма́ти, преподо́бная Евфроси́ние, помози́ нам моли́твами твои́ми, огради́ нас и заступи́ от вся́ких ко́зней вра́жиих, да сподо́бимся прейти́ вре́мя жи́зни сея́ непреткнове́нно и спасе́ние получи́ти моли́твами твои́ми у Христа́ Го́спода, Его́же и сподо́бимся пе́ти и славосло́вити со Безнача́льным Отце́м и со Святы́м Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропaрь, глaсъ д7:

Подражaющи дванадесzтолётна дванадесzтолётну хrтY, ўчи1вшему во с™и1лищи б9ію сл0ву, послёдовала є3си2, є3vфросЂніе. слaву врeменную и3 земнaго њбрyчника њстaвльши и3 вс‰ мірск†z презрёвши, краснёйшему пaче всёхъ хrтY себE ўневёстила є3си2, крeстъ взeмши, путeмъ ѓгGльскагw житіS шeствующи и3 мнHгіz къ немY наставлsющи, во бlгоухaніи мЂра въ нбcный черт0гъ востеклA є3си2, и3дёже моли2, є3г0же возлюби1ла є3си2, њ чтyщихъ бlгочeстнw пaмzть твою2.

И$нъ тропaрь, глaсъ т0йже:

Богaтство своE ни 1щымъ расточи1вши и3 слaву кнsжескую нивочт0же вмэни1вши, њбрyчника врeменнаго, крaснаz дёво, возгнушaласz є3си2 и3, ўневёстившисz женихY хrтY, томY, ћкоже вёно, чcтотY душeвную и3 тэлeсную принеслA є3си2, є3vфросЂніе. є3мyже нhнэ въ весeліи предстоS, поминaй нaсъ, чтyщихъ пaмzть твою2.

Кондaкъ, глaсъ и7:

И#збрaннэй бGомъ t самагw2 рождeніz и3 призвaннэй на служeніе є3мY, въ чи1нэ ѓгGльстэмъ гDеви послужи1вшей с™w, и3 прпdбнw пожи1вшей, и3 нhнэ съ нбcными си1лами гDа восхвалsющей, њ нaсъ же грёшныхъ пред8 гDемъ ходaтайствующей, съ рaдостію и3 люб0вію воззовeмъ: рaдуйсz, є3vфросЂніе, невёсто хrт0ва всечcтнaz.

И$нъ кондaкъ, глaсъ и7:

Чи1стое своE дёвство и3 честн0е ми1лостынею, ћкw свэти1льникъ є3лeемъ, ўкраси1вшую и3 съ мyдрыми дёвами въ пресвётлый черт0гъ хrт0въ вшeдшую, є3vфросЂнію слaвную ўблажи1мъ и3 припaдше къ честны6мъ є3S мощeмъ, наслади1мсz є3S бlгоухaніz и3 ўми1льнэ къ нeй возопіeмъ: ћкw и3мёz дерзновeніе ко хrтY бGу, моли2 и3збaвитисz ѕлов0ніz страстeй и3 сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

И$нъ кондaкъ, глaсъ д7.
Под0бенъ: Вознесhйсz:

Превитaвши t земли2 п0лотскіz, nтeчество своE, ћкw ґвраaмъ, наслёдовавши, є3vфросЂніе, зeмлю выс0ку соoбрaзну, г0рній сіHнъ, тёмже тёло твоE душeвнымъ бlгомyжествіемъ, страдaніемъ п0стнымъ ћкw жeртву приноси1ла є3си2 милосeрдіемъ свои1мъ, дaвшему себE за человёки жeртву бlгопріsтну.

Ще в розробці

Знайшли помилку