...
Житія святих,  Жовтень

Праведна Тавіфа Іопійська

Місяця жовтня на 25-й день

Свята праведна Тавіфа (I), жінка доброчесна та милосердна, належала до християнської громади в Іоппії. Сталося так, що вона, тяжко захворівши, померла. Тоді недалеко від Іоппії, в Лідді, проповідував святий апостол Петро. До нього були послані сповістителі з переконливим проханням допомоги. Коли апостол прийшов до Іоппії, праведна Тавіфа була вже мертва. Схиливши коліна, первоверховний апостол сердечно помолився до Господа. Потім підійшов до одра і вигукнув: “Тавіфа, встань!” Вона піднялася цілком здоровою (Діян. 9:36).

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь праведной Тавифе Иоппийской, глас 4

Днесь ве́ра Христо́ва утвержда́ется ка́менем ве́ры,/ и ликовству́ет в весе́лии Иоппи́я,/ псало́мски славосло́вят Жизнода́вца Сы́на Бо́жия ве́рнии,/ ви́дяще соверша́емо ве́лие чу́до:/ первоверхо́вный апо́стол глаго́лет,/ и уме́ршая востае́т от гро́ба,/ ю́же Низложи́тель сме́рти да́рует Це́ркви,/ да украша́ются во о́браз ея́ доброде́тельми лю́ди./ Прииди́те у́бо, христиа́не,/ принесе́м ко святе́й моле́ния на́ша:/ блаже́нная Тави́фо и милосе́рдная,/ вознеси́ на́ша воздыха́ния Пресвяте́й Тро́ице,/ и моли́ся со дерзнове́нием,/ да сы́нове све́та Преве́чнаго бу́дем,/ да сподо́бимся Бо́жия ми́лости,/ да пребыва́ем в любви́ Боже́ственней,// и да ца́рствует мир во вселе́нней.

Тропарь праведной Тавифе Иоппийской в Неделю о расслабленном, глас 4

Апо́столом сотаи́ннице, ми́лостивая Тави́фо,/ оби́тели же́нския нача́ло положи́ла еси́/ и бе́дным одея́ние была́ еси́,/ послу́шнице смире́нная,/ сло́ву апо́стола Петра́ повину́вшися,/ из ме́ртвых си́лою Христо́вою возста́ла еси́/ и ны́не на Небесе́х све́тло пра́зднуеши./ Те́мже моли́ Христа́ Бо́га// всем, помина́ющим тя, дарова́ти живо́т ве́чный.

Тропaрь, глaсъ д7:

Днeсь вёра хrт0ва ўтверждaетсz кaмнемъ вёры, и3 ликовствyетъ въ весeліи їoппjи, pал0мски славосл0вzтъ жизнодaвца сн7а б9іz вёрніи, ви1дzще совершaемо вeліе чyдо: первоверх0вный ґпcлъ глаг0летъ, и3 ўмeршаz востаeтъ t гр0ба, ю4же низложи1тель смeрти дaруетъ цRкви, да ўкрашaютсz во џбразъ є3S добродётельми лю1ди. пріиди1те ќбw, хrтіaне, принесeмъ ко с™ёй молє1ніz н†ша: бlжeннаz тавjfо и3 милосeрднаz, вознеси2 н†ша воздых†ніz прес™ёй трbце и3 моли1сz со дерзновeніемъ, да сн7ове свёта превёчнагw бyдемъ, да спод0бимсz б9іz млcти, да пребывaемъ въ любви2 бжcтвеннэй, и3 да цaрствуетъ ми1ръ во вселeннэй.

Кондaкъ, глaсъ д7:

Ўжасaхусz їoппjйстіи лю1діе, и3 дивлsхусz ѓгGли б9іи, є3гдA и3сцэли1вый є3ннez воззвA t мeртвыхъ сeрну нарицaемую, милосeрдіемъ преукрашeнную, њ нeйже къ немY взывaху вдови6цы неимyщыz. и3 нhнэ, тавjfо бlжeннаz, ўслhши мlтвы нaшz, къ тебЁ приноси6мыz, и3 и3спроси2 ў всsческихъ бл7гъ подaтелz млcти и3 щедрHты вBрнымъ є3гw2, да, блажaще тS, вопіeмъ ти2: рaдуйсz, добродётєли нaсъ научaющаz.

Ще в розробці

Знайшли помилку