Святий пророк Іоіль p1b00151v0s6j1hokt0g1upf1v1s3
Житія святих,  Жовтень

Святий пророк Іоіль

Місяця жовтня на 19-й день

Святий пророк Іоіль був від сімені Рувимового, із села Метиморового, пророкував про запустіння Єрусалима і радив постити, бо тим Бог умолений буває. Прорік-бо і вилиття Святого Духа на всіляку плоть і про Страшний суд, та й помер із миром і похований був у землі своїй, упередивши Різдво Христове на 800 років. Ім’я ж його тлумачиться: “Любов Божа”, чи начаток, чи начало Боже.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь пророку Иоилю, глас 2

Предве́дый Бо́жие прише́ствие во пло́ти/ и наи́тие Ду́ха Свята́го и гряду́щий Суд предсказа́вый,/ проро́че Ио́иле:/ спаса́й моли́твами твои́ми// чту́щия тя от всех скорбе́й.

Кондак пророку Иоилю, глас 4

Просвети́вшееся Ду́хом чи́стое твое́ се́рдце/ проро́чества бысть светле́йшаго прия́телище:/ зри́ши бо, я́ко настоя́щая, дале́че су́щая,// сего́ ра́ди тя почита́ем, проро́че, блаже́нне Ио́иле, сла́вне.

Тропа1рь прbро1ку, гла1съ в7:

Предвёдый бж7іе прише1ствіе во пл0ти и3 наи1тіе дх7а ст7а1гw и3 грzдyщій су1дъ предсказaвый, прbро1че їw1иле: спаса1й мlтвами твои1ми чту1щыz тz2 t всёхъ скорбeй.

Конда1къ прbро1ка, гла1съ д7:

Просвэти1вшеесz дх7омъ чи1стое твое2 сeрдце прbр0чества бы1сть свэтлёйшаго пріsтелище: зри1ши бо, я4кw насто‰щаz, далeче с{щаz, сегw2 ра1ди тz2 почитaемъ, прbр0че бlжeнне, їw1иле сла1вне.

Ще в розробці

Знайшли помилку