...
Мученики Терентій та Неоніла і чада їхні Сарвіл, Фот, Феодула, Ієракс, Ніт, Віл та Євникій p1dn7cq8oro5g1tac1rvq1o00pm83
Житія святих,  Жовтень

Мученики Терентій та Неоніла і чада їхні Сарвіл, Фот, Феодула, Ієракс, Ніт, Віл та Євникій

Місяця жовтня на 28-й день

Блаженний Терентій християнином був благочестивим, він законним шлюбом поєднався із єдиновірною Неонілою і народив із нею семеро дітей: Савила, Фота, Феодула, Вила, Єракса, Нита і Євникію — і виховали їх у благочесті. Узяті були від нечестивих усі вкупі, батьки й діти і, поставлені перед беззаконним судищем, ясно Христа сповідали, ідолів же ганьбили, через що підвішені були і мучені без милосердя, також оцтом рани поливали їхні і вогнем підпалювали. Святі ж молилися тихо й одне одного втішали. Не зневажив Бог моління їхнього, послав святих своїх ангелів, котрі від вуз їх звільнили і цільбу ранам їхнім подали. Злочестиві ж, бачачи святих, раптово від вуз звільнених і від ран зцілених, вельми жахнулися. По тому звірам дані на з’їжу, але анітрохи зле не постраждали, звірі-бо, за Божим повелінням, лютість змінили на овечу покірливість. Тоді у чан із киплячою смолою були вкинені, відтак погас вогонь і чан охолов, і стала смола як вода холодна. Побачили злочестиві, що не беруться до них муки, і відсікли мечем їхні голови.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь мученикам Терентию и Неонилле и чадом их, глас 4

Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего:/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости,/ тех моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак мученикам Терентию и Неонилле и чадом их, глас 4

Му́ченическая честна́я па́мять прии́де днесь, веселя́щи вся́ческая,/ Тере́нтия прему́драго и подру́жии его́./ Те́пле у́бо стеце́мся, да прии́мем исцеле́ние,/ си́и бо благода́ть прие́мше от Ду́ха Свята́го// исцеля́ти неду́ги и боле́зни душ на́ших.

Тропaрь, глaсъ д7:

Мч7ницы твои2, гDи, во страдaніихъ свои1хъ вэнцы2 пріsша нетлBнныz t тебє2 бGа нaшегw: и3мyще бо крёпость твою2, мучи1телей низложи1ша, сокруши1ша и3 дeмwнwвъ немwщнhz дeрзwсти. тёхъ мл7твами сп7си2 дyшы нaшz.

Кондaкъ м§никwвъ, глaсъ д7:

М§ническаz честнaz пaмzть пріи1де днeсь, веселsщи всsчєскаz, терeнтіа премyдрагw и3 подрyжіи є3гw2. тeплэ ќбw стецeмсz, да пріи1мемъ и3сцэлeніе: сjи бо бlгодaть пріeмши t д¦ъ с™aгw и3сцэлsти недyги и3 болBзни дyшънaшихъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку