...
Житія святих,  Лютий

Апостоли від 70-ти Архип, Филимон та мучениця Апфія

День пам'яті (н. ст.)

Місяця січня на 4-й день — Собор 70-ти апостолів / лютого на 19-й день (перехідне)

Святий апостол Архип, один із семидесяти, був єпископом після святого Єпафраса Колосійського у Фрігії, за свідченням святого Амвросія. Через те і сподвижником своїм називає його святий апостол Павло у посланні до Филимона. Филимон же святий громадянином був відомим у Колосах, а святу Апфію святий Іоанн Златоуст називає дружиною Филимона. Той святий Филимон, коли увірував в Христа, зробив дім свій церквою, збиралися-бо до нього всі віряни в Колосах і звершувалися вдома у нього, як у церкві, Божественні служби. Після цього святого Филимона єпископом на апостольство було поставлено. У часи святих апостолів одні були помісними єпископами, інші — без місця, але різні міста й краї проходили, і називали таких єпископами апостольськими, бо на проповідь апостольську їх посилали. Тож і святий Филимон на таке єпископство був поставлений, приєднався до лику святих семидесяти апостолів, як же і помісні деякі, і ходив фрігійськими та іншими містами, проповідуючи Боже Слово. Написано ж про нього, що і в Газі єпископом був.

Свята ж Апфія, будуючи домашню церкву в Колосах, вдень і вночі служила Богові у пості і молитвах та давала спочинок святим, що у благовісті Христовому трудилися, жебраків же, і убогих, і подорожніх годувала, так що був дім її не лише церквою, а і притулком для подорожніх, і лікарнею, і прихистком для всіх, хто не мав де голову прихилити. Одного ж року, коли був у Колосах богомерзенний скверної Артеміди празник, у той час святий апостол Архип зі святим Филимоном, який там був, зібрали всіх вірних у дім той, що його свята Апфія влаштувала, молитви свої звичні підносили Богові, священну звершували службу. Ідолослужителі, які ненавиділи вірних, довідавшись, що всі християни в домі Филимоновому зібрані, напали на них раптово і розігнали Христове стадо, одних б’ючи, інших же убиваючи. А святих апостолів Архипа і Филимона зі святою Апфією, взявши, привели до градоначальника ефеського Артокліса і за велінням його однаково всіх мучили. Спершу розтягнених на землі і волочених палицями немилостиво били. Тоді кожного, осібно в землю по пояс закопавши, камінням били. Святого Филимона і святу Апфію до смерті камінням закидали. А святого Архипа, побивши, залишили живим, дітям для забави. Збіглося полчище отроків, ножами порізали святого. І так апостольська святих мучеників трійця стала на небесах перед престолом Пресвятої Животворної Божественної Нероздільної Трійці.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь апостолу от 70-ти Архиппу Колосскому, глас 3

Учени́че Па́влов и апо́столе Христо́в, Архи́ппе,/ Ева́нгелия провозве́стниче и Колосса́ев учи́телю,/ ка́менное побие́ние прие́мый,/ а́ки драгоце́нное украше́ние,/ и́мже вене́ц муче́ния украси́в, вшел еси́ на весе́лие Ца́рствия,/ иде́же помяни́ нас пою́щих твою́ па́мять,// апо́столов сопресто́льниче.

Ин тропарь апостолу от 70-ти Архиппу Колосскому, глас 3

Апо́столе святы́й Архи́ппе,/ моли́ Ми́лостиваго Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние// пода́ст душа́м на́шим.

Тропaрь, глaсъ G:

ЎченичE пavловъ и3 а3п0столе хrт0въ, а3рхjппе, є3ђліа провозвёстниче и3 колоссaєвъ ўчи1телю, кaменное побіeніе пріeмый, ѓки драгоцённое ўкрашeніе, и4мже вэнeцъ мучeніz ўкраси1въ, вшeлъ є3си2 на весeліе цrтвіz, и3дёже помzни2 нaсъ пою1щихъ твою2 пaмzть, ґпcлwвъ сопрест0льниче.

Кондaкъ, глaсъ д7.
Под0бенъ: Kви1лсz є3си2 днeсь:

Ћкw ѕвэздY вели1кую тS цRковь и3мyщи, ґрхjппе, чудeсъ твои1хъ лучaми просвэщaема, зовeтъ тебЁ: сп7си2 вёрою почитaющыz пaмzть твою2.

Ще в розробці

Знайшли помилку