...
Житія святих,  Лютий

Апостоли від 70-ти Архип, Филимона та мучениця Апфія

Місяця лютого на 19-й день

Святий апостол Архип, один із сімдесятьох, був єпископом після святого Єпафраса Колосійського у Фригії-граді, за свідченням святого Амвросія. Через те і співвоїном своїм називає його святий апостол Павло у посланні до Филимона. Филимон же святий громадянином був відомим у Колосах, а святу Апфію Злотоустий святий називає дружиною Филимона. Той святий Филимон, коли увірував в Христа, зробив дім свій церквою, збиралися-бо до нього всі, що в Колосах були, вірні, і відправлялися вдома у нього, як у церкві, Божественні Служби. Після цього святого Филимона єпископом в апостольство було поставлено. У часи святих апостолів одні були помісними єпископами, інші — без місця, але різні гради й краї проходили, і називали таких єпископами апостольськими, бо на проповідь апостольську їх посилали. Тож і святий Филимон у таке єпископство був поставлений, приєднався до лику святих сімдесятьох апостолів, як же і помісні деякі, і ходив по фригійських та інших градах, проповідуючи Боже Слово. Написано ж про нього, що і в Галі єпископом був.

Свята ж Апфія, будуючи домашню церкву в Колосах, вдень і вночі служила Богові у пості і молитвах і давала спочинок святим, що у благовістуванні Христовому трудилися, жебраків же, і убогих, і подорожніх годувала, так що був дім її не лише церквою, а й притулком для подорожніх, і лікарнею, і притулком для всіх, хто не мав де голову прихилити. Одного ж року, коли був у Колосах богомерзенний скверної Артеміди празник, у той час святий апостол Архип зі святим Филимоном, що там був, зібрали всіх вірних у дім той, що його свята Апфія влаштувала, молитви свої звичні підносили Богові, священну відправляли службу. Ідолослужителі, які ненавиділи вірних, довідавшися, що всі християни в домі Филимоновім зібрані, напали на них раптово і розігнали Христове стадо, одних б’ючи, інших же убиваючи. А святих апостолів Архипа і Филимона зі святою Апфією взявши, привели до градоначальника ефесько го Артокліса і за велінням його однаково всіх мучили. Спершу розтягнених на землі і волочених палицями немилостиво били. Тоді кожного осібно в землю по пояс закопавши, камінням били. Святого Филимона і святу Апфію б’ючи, камінням кидали. А святого Архипа, побивши, залишили живим, дітям для забави. Збіглося полчище отроків, ножами порізали святого. І так апостольська святих мучеників трійця стала на небесах перед престолом Пресвятої животворної божественної нерозділимої Трійці.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь апостолу от 70-ти Архиппу Колосскому, глас 3

Учени́че Па́влов и апо́столе Христо́в, Архи́ппе,/ Ева́нгелия провозве́стниче и Колосса́ев учи́телю,/ ка́менное побие́ние прие́мый,/ а́ки драгоце́нное украше́ние,/ и́мже вене́ц муче́ния украси́в, вшел еси́ на весе́лие Ца́рствия,/ иде́же помяни́ нас пою́щих твою́ па́мять,// апо́столов сопресто́льниче.

Ин тропарь апостолу от 70-ти Архиппу Колосскому, глас 3

Апо́столе святы́й Архи́ппе,/ моли́ Ми́лостиваго Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние// пода́ст душа́м на́шим.

Кондак апостолу от 70-ти Архиппу Колосскому, глас 4

Я́ко звезду́ вели́кую, тя Це́рковь иму́щи, Архи́ппе,/ чуде́с твои́х луча́ми просвеща́ема, зове́т тебе́:// спаси́ ве́рою почита́ющия па́мять твою́.

Кондак апостолам, глас 2

Я́ко зве́зды всесве́тлыя, просвеща́ющия концы́,/ апо́столы Христо́вы восхва́лим, Филимо́на сла́вного, и Архи́ппа свяще́ннаго,/ и Они́сима, и Ма́рка, и Аполло́са, с ни́миже и Апфи́ю всему́друю, вопию́ще:// моли́те непреста́нно о всех нас.

Тропaрь, глaсъ G:

ЎченичE пavловъ и3 а3п0столе хrт0въ, а3рхjппе, є3ђліа провозвёстниче и3 колоссaєвъ ўчи1телю, кaменное побіeніе пріeмый, ѓки драгоцённое ўкрашeніе, и4мже вэнeцъ мучeніz ўкраси1въ, вшeлъ є3си2 на весeліе цrтвіz, и3дёже помzни2 нaсъ пою1щихъ твою2 пaмzть, ґпcлwвъ сопрест0льниче.

Кондaкъ, глaсъ д7.
Под0бенъ: Kви1лсz є3си2 днeсь:

Ћкw ѕвэздY вели1кую тS цRковь и3мyщи, ґрхjппе, чудeсъ твои1хъ лучaми просвэщaема, зовeтъ тебЁ: сп7си2 вёрою почитaющыz пaмzть твою2.

Ще в розробці

Знайшли помилку