...
Преподобний Григорій Декаполит p1b2b0316k19588ri131bt0cbi83 e1700772154413
Житія святих,  Листопад

Преподобний Григорій Декаполит

Місяця листопада на 20-й день

Народився в м. Іринополі в Десятиградії (грецькою Декаполь) у благочестивій християнській родині. Ще в юності він добре вивчив Слово Боже і ввірив розум свій до Бога. Пішовши в монастир, він з благословення настоятеля оселився у відокремленій печері в глибокій прямовисній ущелині. Тут преподобний Григорій зазнавав великого занепокоєння від демонів, які всіляко озлоблювали і спокушали його, намагаючись прогнати його з їхнього житла. Але він мав велике дерзновення до Господа і, згідно з ім’ям своїм, був бадьорим, так що ворог і уві сні не міг діяти на його уяву і помисли.

Одного разу вночі йому з’явився у видінні Ангел Господній, який вручив святому полум’яний меч для поразки всієї сили бісівської і для відсікання від Церкви єретичних мудрувань, а від серця – гріховних пристрастей. Досягнувши чистоти сердечної, преподобний Григорій удостоївся чути Ангельський спів на славу Святої Трійці, – так він був до вподоби Богові й Ангелам. Для протидії єресі іконоборства преподобний Григорій покинув монастир і вирушив до Константинополя. Святий зберіг чистоту православ’я і в словах, і в справах, багато міст очистив від скверни іконоборства, переконуючи і навіть саму кров пролити за святі ікони. Його учнями були Йосип піснописець і преподобний Іоанн. У столиці він і помер (бл. 842 р.). Нетлінні мощі його перебувають у Румунії.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Григорию Декаполиту, глас 3

О́браз был еси́ воздержа́ния,/ Боже́ственным Ду́хом вся просвети́в,/ правове́рия те́чение соверши́л еси́,/ уче́нием мир просвети́л еси́,/ и злове́рных обличи́л еси́ смы́слы,/ о́тче преподо́бне Григо́рие,// Христа́ Бо́га моли́ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Кондак преподобному Григорию Декаполиту, глас 3

Све́тлое тя со́лнце Це́рковь познава́ет,/ доброде́телей красота́ми и исцеле́ний луча́ми/ всех просвеща́я, Христо́в уго́дниче./ Те́мже пра́зднуем честну́ю па́мять твою́,/ и почита́ем по́двиги твоя́,// всеблаже́нне о́тче, прему́дре Григо́рие.

Тропaрь григ0ріа, глaсъ G:

Џбразъ бhлъ є3си2 воздержaніz, бжcтвеннымъ д¦омъ вс‰ просвэти1въ, правовёріz течeніе соверши1лъ є3си2, ўчeніемъ мjръ просвэти1лъ є3си2, и3 ѕловёрныхъ њбличи1лъ є3си2 смhслы, џтче прпdбне григ0ріе, хrтA бGа моли2, даровaти нaмъ вeлію млcть.

Кондaкъ григ0ріа, глaсъ G:

Свётлое тS с0лнце цRковь познавaетъ, добродётелей красотaми, и3 и3сцэлeній лучaми, всёхъ просвэщaz, хrт0въ ўг0дниче. тёмже прaзднуемъ честнyю пaмzть твою2, и3 почитaемъ п0двиги тво‰, всебlжeнне џтче, премyдре григ0ріе.

Ще в розробці

Знайшли помилку