Житія святих,  Листопад

Освячення церкви великомученика Георгія в Києві

Місяця листопада на 26-й день

У російських князів, починаючи з рівноапостольного князя Володимира, існував благочестивий звичай засновувати храми на честь своїх Ангелів Охоронців. Так, рівноапостольний Володимир, у Святому Хрещенні Василь, збудував у Києві та Вишгороді храми в ім’я святителя Василя Великого, князь Ізяслав I (1054–1068), у Хрещенні Димитрій, збудував у Києві храм та монастир в ім’я святого великомученика Димитрія ), князь Ярослав Мудрий (1019–1054), у Святому Хрещенні Георгій, започаткував храм і чоловічу обитель на честь свого Ангела Хранителя – великомученика Георгія (пам’ять 23 квітня), а також побудував храм в ім’я великомучениці Ірини (пам’ять 5 травня), Ангела Хранителя своєї дружини. Храм на честь великомученика Георгія знаходився перед брамою Святої Софії, на його будівництво князь Ярослав витратив великі кошти, у зведенні храму брало участь велика кількість будівельників. 26 листопада храм був освячений святителем Іларіоном, митрополитом Київським (пам’ять 21 жовтня), та встановлено щорічне святкування на честь цієї події.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь великомученику Георгию, ради освящения храма его, глас 4

Днесь блажа́т тя ми́ра концы́,/ Боже́ственных чуде́с испо́лншеся,/ и земля́ ра́дуется, напи́вшися кро́ве твоея́./ Христоимени́тии же лю́дие гра́да Ки́ева/ освяще́нием Боже́ственнаго хра́ма твоего́ ра́достию возвесели́шася,/ страстоте́рпче Гео́ргие,/ сосу́де избра́нный Свята́го Ду́ха, уго́дниче Христо́в./ Его́же моли́/ с ве́рою и мольбо́ю приходя́щим во святы́й твой храм/ да́ти очище́ние грехо́в,// умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак великомученику Георгию, ради освящения храма его, глас 2

Боже́ственнаго и венцено́снаго великому́ченика Христо́ва Гео́ргия,/ на враги́ побе́ду взе́мшаго одоле́ния,/ соше́дшеся ве́рою во освяще́нный хра́м, восхва́лим,/ его́же благоволи́ Бо́г созда́ти во и́мя его́,// Еди́н во святы́х почива́яй.

Тропaрь, глaсъ д7:

Днeсь бл7жaтъ тS мjра концы2, бжcтвенныхъ чудeсъ и3сп0лншесz, и3 землS рaдуетсz напи1вшисz кр0ве твоеS: хrтоимени1тіи же лю1діе грaда кjева, њсщ7eніемъ бжcтвеннагw хрaма твоегw2, рaдостію возвесели1шасz, страстотeрпче геHргіе, сосyде и3збрaнный с™aгw д¦а, ўг0дниче хrт0въ. є3г0же моли2, съ вёрою и3 мольб0ю приходsщымъ во с™hй тв0й хрaмъ, дaти њчищeніе грэхHвъ, ўмири1ти мjръ, и3 сп7сти2 дyшы нaшz.

Кондaкъ, глaсъ в7.
Под0бенъ: Твє1рдыz:

Бжcтвеннаго и3 вэнцен0снаго великом§ника хrт0ва геHргіа, на враги2 побёду взeмшаго њдолёніz, сошeдшесz вёрою во њсщ7eнный хрaмъ, восхвaлимъ, є3г0же бл7говоли2 бGъ создaти во и4мz є3гw2, є3ди1нъ во с™hхъ почивazй.

Ще в розробці

Знайшли помилку