Мучениця Харитина Амісійська (Понтійська) p1cso98vrcb4d2jcoue3u51n483
Житія святих,  Жовтень

Мучениця Харитина Амісійська (Понтійська)

Місяця жовтня на 5-й день

Свята мучениця Харитина в дитинстві залишилася сиротою, її виховав як рідну дочку благочестивий християнин Клавдій. Дівчина була прекрасна собою, своїм розумом, добротою і гарячою вірою. Любов до Христа вона несла іншим людям і багатьох навернула на шлях спасіння.

Під час гоніння імператора Діоклетіана (284-305) за тверде сповідування Господа Іісуса Христа святу Харитину піддали жахливим катуванням, і вона померла з молитвою до Господа (304 року).

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь мученице Харитине Амисийской, глас 4

А́гница Твоя́, Иису́се, Харити́на/ зове́т ве́лиим гла́сом:/ Тебе́, Женише́ мой, люблю́/ и, Тебе́ и́щущи, страда́льчествую,/ и сраспина́юся, и спогреба́юся креще́нию Твоему́,/ и стражду́ Тебе́ ра́ди, я́ко да ца́рствую в Тебе́,/ и умира́ю за Тя, да и живу́ с Тобо́ю;/ но, я́ко же́ртву непоро́чную, приими́ мя с любо́вию, поже́ршуюся Тебе́./ Тоя́ моли́твами,// я́ко Ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак мученице Харитине Амисийской, глас 2

Кре́пким ра́зумом, Харити́но,/ ду́шу утве́рждши ве́рою,/ бори́теля врага́ я́ве посрами́ла еси́,/ у Христа́ предста́, всеблаже́нная,/ червлени́цу от крове́й твои́х нося́щи,/ и при́сно со А́нгелы ра́дуешися,// моли́ за ны, страстоте́рпице.

Тропaрь, глaсъ д7:

Ѓгница твоS, їи7се, харітjна, зовeтъ вeліимъ глaсомъ: тебE, женишE м0й, люблю2, и3 тебE и4щущи страдaльчествую, и3 сраспинaюсz, и3 спогребaюсz кRщeнію твоемY, и3 страждY тебє2 рaди, ћкw да цrтвую въ тебЁ, и3 ўмирaю за тS, да и3 живY съ тоб0ю: но ћкw жeртву непор0чную, пріими1 мz съ люб0вію пожeршуюсz тебЁ. тоS мл7твами, ћкw млcтивъ, сп7си2 дyшы нaшz.

Кондaкъ, глaсъ в7.
Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Крёпкимъ рaзумомъ, харітjно, дyшу ўтвeрждши вёрою, бори1телz врагA ћвэ посрами1ла є3си2, ў хrтA предстA всебл7жeннаz, червлени1цу t кровeй твои1хъ носsщи, и3 при1снw со ѓгGлы рaдуешисz, моли2 за ны2 страстотeрпице

Ще в розробці

Знайшли помилку