...
Мученик Стефан Урош III, Дечанський, Сербський, король p1b23m9jek2mepcc2to72a10bu3
Житія святих,  Листопад

Мученик Стефан Урош III, Дечанський, Сербський, король

Місяця листопада на 11-й день

Святий Стефан був старшим сином короля Мілутіна. Мученицьким було його земне життя, мученицьким була і смерть. Його батько по надолуженю мачухи Стефана відіслав сина в монастир Пантократор у Константинополі, наказавши засліпити його в дорозі. Святитель Миколай Чудотворець явився святому Стефану і сказав: «Не бійся, Стефане, твої очі доручені мені, і в належний час я поверну їх тобі». Стефан провів п’ять років у найсуворішій аскезі, яку дотримувався як досконалий чернець. Він прославився своєю мудрістю; за його порадою імператор вислав зі столиці єретика Варлаама. З чудово повернутим зором Стефан повернувся до рідної Сербії, де правив протягом десяти років. Він побудував Дечанський монастир, один із найпрекрасніших пам’яток сербського благочестя, в якому його нетлінні мощі шануються навіть місцевими мусульманами.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь мученику Стефану Урошу III, Дечанскому, царю Сербскому, глас 4

В терпе́нии добрострада́льных по́двиг твои́х/ многообра́зныя ра́ны претерпе́л еси́,/ и по кончи́не свое́й/ вене́ц от Бо́га с му́ченическими ли́ки восприе́млеши,/ и в земли́ кро́тких досто́йно водворя́ешися, блаже́нне,/ о нас Христа́ Бо́га моли́// дарова́ти душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак мученику Стефану Урошу III, Дечанскому, царю Сербскому, глас 4

Друга́го Константи́на стяжа́ тя Це́рковь благоче́стием, блаже́нне,/ и кро́тостию, пра́вдою и ми́лостынями,/ но и великому́ченика и страда́льца и́стинна./ Те́мже и, тобо́ю кра́сящися, вопие́т:// Стефа́н мне похвала́ и утвержде́ние.

Тропaрь, глaсъ д7:

Въ терпёніи добрострадaльныхъ пHдвигъ твои1хъ многоwбр†зныz р†ны претерпёлъ є3си2, и3 по кончи1нэ своeй вэнeцъ t бGа съ м§ническими ли6ки воспріeмлеши, и3 въ земли2 кр0ткихъ дост0йнw водворsешисz, бlжeнне, њ нaсъ хrтA бGа моли2 даровaти душaмъ нaшымъ вeлію млcть.

Кондaкъ, глaсъ д7.
Под0бенъ: Вознесhйсz:

Другaго кwнстантjна стzжa тz цRковь бlгочeстіемъ, бlжeнне, и3 кр0тостію, прaвдою и3 ми1лостынzми, но и3 великом§ника и3 страдaльца и4стинна. тёмже и3, тоб0ю красsщисz, вопіeтъ: стефaнъ мнЁ похвалA и3 ўтверждeніе.

Ще в розробці

Знайшли помилку